Ordförande har ordet 3. Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Temadag Downs 4. Varenda unge ska 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet 3. Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Temadag Downs 4. Varenda unge ska 6"

Transkript

1 Mars 2014

2 Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin Org.nr Redaktör detta nummer Christel Lindqvist Ordförande har ordet 3 Temadag Downs 4 Varenda unge ska 6 Verksamhetsberättelse 7 Verksamhetsplan 8 Årsmötesprotokoll 10 Konferensgruppens möte 12 Bollerup storsatsar 13 Färre unga söker 14

3 Ordförande har ordet Onsala Bästa kolleger och SYVI-medlemmar Nu skriver vi 2014 och med en hälsning från västkusten kommer årets första SYVI-nytt. Här börjar vintern närma sig sitt slut. Snön har övergått till regn och de kvarvarande snöhögarna är nu helt förvandlade till vattenpölar. Ljuset har kommit tillbaka och det är ljust både när jag åker till och från jobbet, vilket är en härlig och efterlängtad känsla. Och inte bara koltrasten har anlänt, utan även talgoxar, nötväckor och grönfinkar sjunger. Föregående helg hade vi styrelsemöte i Stockholm. Vi var sex stycken, som jobbade intensivt i två dagar med punkterna enligt mötets dagordning. Vi har en tendens att i våra diskussioner hamna en bit ifrån punkterna, men vi är alla överens om, att dessa frågor, funderingar och erfarenhetsutbyten är väldigt givande för oss. Vi lär oss hela tiden nytt genom vårt styrelsearbete. Tänk på detta, om du skulle vara det minsta lilla intresserad av att gå med i styrelsen. Helena Just Knutsson är nu som adjungerad med i vårt styrelsearbete fram till årsmötet. Vi hälsar henne välkommen. Konferenskommittén har snickrat färdigt konferensprogrammet och som vanligt ser det både gediget och intressant ut. Så vik redan nu september för SYVI:S fortbildningsdagar i Katrineholm. Programmet presenteras på annan plats i tidningen och kommer också att ligga på SYVI:s hemsida. Välkomna På jobbet lunkar det på i en ganska behaglig takt just nu, men snart börjar det intensiva utslussningsarbetet med sistaårseleverna till arbete, annan sysselsättning eller vidare studier. Detta har jag arbetat med i snart 20 år, men de två tre sista åren har det blivit ett betydligt svårare och tyngre arbete. Kommer det att bli lättare eller svårare att få ut våra ungdomar i arbete i den nya gymnasiesärskolan, där APL ska kopplas tydligare till kurser? Detta undrar jag och vill skicka med som en fråga tills vi ses i Katrineholm. Åsa Tholin Ordförande

4 Temadag om Downs syndrom Karolinska universitetssjukhuset 16 oktober, 2013 Målgrupp: Professionella inom medicin, habilitering, LSS-verksamheter och skola Överläkare/barnläkare Ulrika Wester Oxelgren, Uppsala: Föreläste om ett nytt omarbetat vårdprogram för personer med Downs syndrom. Vårdprogrammet är inte tvingande för landstinget, men kan ses som en rekommendation till yrkesgruppen. Läs om programmet på Barnläkare Åsa Myrelid, Uppsala: Föreläsningen handlade om Hormoner och tillväxt, och betydelsen av att hälsan styr tillväxten. Professor Göran Annerén, Uppsala: Föreläste om Genetiska och medicinska nyheter vid Downs syndrom. Berörde epidemiologi och mortalitet. Det föds 120 barn i Sverige varje år med Trisomi 21. Aborter ökar. Antalet provtagningar med nacktest har minskat. Personer med DS lever längre (60 år) och hjärtfel kan opereras. Drabbas sällan av cancersjukdomar. Forskning pågår om man kan inaktivera kromosom 21. En klok person/förälder i auditoriet bad föreläsaren att byta ut ordet risken att få ett barn med DS, till sannolikheten att få ett barn med DS. Ord är värdeladdade Dr. Brian Skotko, Massachusetts General Hospital, Boston: Arbetar med Down Syndrome Program, där man arbetar i team med all nödvändig expertis.( tal och språk, syn, hörsel, ortopedi mm.). Från prenatal till vuxna. Celebrating life with DS: Berättade många goda exempel på när man ser möjligheter istället för hinder. Prenatal Diagnosis of DS: Informerade om den forskning som bedrivs inom området. Postnatal recommendation: Vikten av att ge information till föräldrar inför besked om DS, av vem och på vilket sätt. Många föräldrar/anhöriga känner ofta en stark oro/rädsla över vad som ska hända om dom dör. Därför har det tagits fram en manual för anhöriga/efterlevande, som ger all information kring barnet och dess utveckling. Läs mer om Brian Skotko: Den här dagen handlade mest om det medicinska perspektivet kring DS, vilket jag var väl medveten om. Jag var ändå intresserad av att ta del av hur man arbetar nationellt och internationellt i dessa frågor och ta del av

5 den forskning som bedrivs. Vid ett tillfälle kom diskussionen upp om begåvning, utvecklingsstörning/inte utvecklingsstörning, skolform osv. Ordförande i Downföreningen, Bernt Ljungqvist tog upp tanken kring inkludering och då kom diskussionen igång som tyvärr bröts på grund av tidsbrist. Jag tog kontakt med honom efteråt och vi samtalade bland annat om de Allmänna råden inför mottagandet i grundsärskolan. Vi kommer att hålla kontakt, och även kontakt med den lokala gruppen i Stockholmsföreningen som arbetar med skolfrågor. Vi får ju en del förfrågningar kring elever med DS som går inkluderade. Jag köpte en DVD Välkommen till vår vardag Tre filmer om livet med Downs syndrom (3x30 min.) Kan beställas från: 1. Om föräldraskap, förskola och kärleken till ett efterlängtat barn. 2. Om skola, fritid, kompisar, syskonskap och familj. 3. Om framtid, drömmar, arbetsliv och möjligheter förr och nu. Till sist vill jag rekommendera en film på youtube till er som inte ännu tagit del av denna entusiastiska person: Don t limit me Kristina Svensson Rådgivare SPSM

6 I Göteborg arrangerade Hjälpmedelsinstitutet den 11 februari 2014 en konferens om vägen ut i arbetslivet för elever med funktionsnedsättning. På konferensen fanns utställningar parallellt med att föreläsningar gavs kring kunskap, metoder och verktyg för att kunna göra skillnad och påverka så att unga klarar gymnasiet och hittar ett arbete. DageninleddesmedattAnita&Boman& och&erika&dahlin&från& Hjälpmedelsinstitutetförelästekring ungdomarsmöjlighetattklara gymnasietföratthaenmöjlighetatt fåettarbeteefteravslutadskol;gång. ErikaDahlinförelästeomprojektet Varenda'unge'ska'klara'skolan. EnligtErikaDahlinärteknikan; vändningenitidigaåldrarettviktigt instrumentföratteleverskautveck; laspåettpositivtsättochklarasina studier. Honbetonadeocksåviktenavattöka kompetensenhospersonalkring elevermedkognitivfunk; tionsnedsättning.detärenosynlig nedsättningvarförkompetens; utvecklingäroerhörtviktigföratt förhindrautanförskap. Att'tala'med'eleven'istället'för'om' eleven ochanpassateknikäratt fångauppelevensmotivation. Helene&Lidström&från&Linköpings& Universitetunderströknyttanav AnpassningiSkolmiljön(BAS) Detärviktigtmedettelevcentrerat förhållningssätt.attmånaomelevens värderingarochegnavalsåatt medvetnavalmöjliggörs. Ewa&Wahlin&projektledare&i&Kungälv& och&pia&ekman&från& Arbetsförmedlingen&taladeom projektetvägenut;ettsättatt samverkaochsamarbetamellanskola ochmyndighetförattunderlätta elevensövergångfrånskolatill arbetsliv. förkommunerna.viktigtärövergedet kortsiktigaekonomiskaplanerandet ochtänkalångsiktigt. Sammantagetvardetengivande konferensfördensomvillutvecklasitt kunnandeochberikasinkreativiteti arbetetmeddeungaochframtiden. Projektet#varendaungeärett regeringsuppdragochhandlarom teknikstödochtillgänglighetsarbete medstödtillelevermedfunktions; nedsättning. Förutomattprojektetriktarsigtill elevermeddiagnosfinnsävenelever sominteärutreddasomhart.ex. autismsommanförsökeridentifiera förattstödskallkunnages. Kognitivasvårigheter Skiljaviktiginformationfrån oviktig Bearbetainformation Fokuserautanattstörasavannat Fokuseraövertid Fokuseraunderstressellervid komplexauppgifter Identifierabehov Identifiera Planeraåtgärd Genomföra Utvärdera Mångaeleveri skolanharfunk; tionsnedsättningar. Cirka15procentav elevernaigym; nasieskolanisverige harstorakognitiva svårig;heter,många avdemsaknar diagnos.med relativtsmåinsatser gårdetattöka eleversmotivation ochmöjlighetattnå måleniskolan.men kunskapenomkog; nitivasvårigheter ochteknikstödbe; höveröka. Hjälpmedelsinsti; tutethararbetat medteknikstödoch för;ändrade arbetssättiskolani femkom;muneri regerings;uppdraget Teknik;stödiskolan samtitvå gymnasieskolori arvsfondsprojektet Stockholms Vägartillarbete. Improvisations; Totaltharcirka500 teaterbidrogmed eleveridentifierats ochfåttutprovade attlättauppstäm; teknikstöd. ningenmellan föredragandeföre; läsare. #varendaung e RolandTrygg

7 SYVI Riksföreningen Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening Verksamhetsberättelse Styrelsen för riksföreningen SYVI, särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening, avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter Suppleanter Åsa Tholin ordförande Marie Larsson Lotta Granér vice ordförande Barbro Ahlén Kajsa Johansson sekreterare Mattias Schlyter kassör Christel Lindqvist hemsideansvarig Konferenskommitté: Lotta Granér, Christel Lindqvist och Mattias Schlyter Syvi-redaktör: Marie Larsson Valberedning Gunilla Jonsson, sammankallande Jozef Skerjantz, Bengt-Åke Klang Styrelsen har under verksamhetsåret: - Utvärderat föregående års fortbildningskonferens. - Planerat och genomfört årets fortbildningskonferens på Hotell Statt i Katrineholm. - Fortlöpande uppdaterat medlemsmatrikeln. - Uppdaterat hemsidan på SYVI.se. - Haft fortlöpande kontakter med företrädare för olika myndigheter och organisationer med speciellt fokus på Skolverket och Försäkringskassan. - Fortsatt samarbete med AF:s strategienhet rehabilitering till arbete. - Fortsatt samarbete i projektet Arbetsvägen, med avslut under våren. - Fortsatt kontakt med vägledarföreningen för ett framtida samarbete. - Deltagit i olika arbetsgrupper i Försäkringskassans regeringsuppdrag Att utveckla metoder för bedömningar av arbetsförmågan i förhållande till anpassat arbete. - Avlämnat SYVI:s remissvar gällande CSN:s föreskrifter och allmänna råd om studiehjälp. - SYVI har representerats i referensgruppen i forskningsprojektet Särskolaoch sen. - Fortsatt samarbete med föreningen Supported Employment.

8 - SYVI har ställt ett brev till både Jan Björklund och Ulf Kristersson angående Försäkringskassans uppdrag att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmågan i förhållande till anpassat arbete. - Två representanter från styrelsen har medverkat i ett seminarium på Vägledarföreningens konferens. - Påbörjat ett samarbete med Island kring temat övergång skola-arbete. SYVI har under verksamhetsåret haft 80 betalande medlemmar. Styrelsen har arbetet efter vad stadgar och verksamhetsplan anvisat. Förutom konstituerande möte har styrelsen sammanträtt vid fyra tillfällen. Protokollen har lagts in på SYVI:s hemsida. SYVI-nytt har utkommit med 3 nummer under verksamhetsåret, varav det senaste numret i digital form. Där kan medlemmarna läsa och informera varandra om vad som är på gång i branschen. SYVI:s medlemmar uppmanas att inkomma med bidrag som utmanar, berikar och inspirerar vår verksamhet samt lämna synpunkter på tidningen och styrelsens arbete. Vi vill att SYVI-nytt ska vara, inte endast ett styrelsens informationsorgan, utan ett informations- och kommunikationsorgan för en rikstäckande och livaktig förening, där alla är delaktiga och aktiva. Genom SYVInytt ska det finnas möjlighet att sprida information om allt regionalt arbete som görs samt goda exempel och idéer utifrån hela landet. Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och hälsar samtidigt våra nya medlemmar välkomna till föreningen. För SYVI:s styrelse Åsa Tholin ordförande SYVI Riksföreningen Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Verksamhetsåret Förslag till verksamhetsplan Styrelsen har till uppgift att under verksamhetsåret: Hålla sig underrättad om de förslag och tagna beslut, som rör vårt uppdrag och påverkar vår verksamhet. Särskilt regeringens direktiv till olika myndigheter, som dels kan påverka ung-domarnas möjlighet till arbete, dels utformningen av yrkesvägledning i sär- och specialskolan. Hålla sig underrättad om implementeringen av gymnasiesärskolan GYS 2013

9 Hålla sig uppdaterad på skollagens innehåll och hålla sig underrättad om dess konsekvenser vad gäller elever mottagna i särskolan. Ha kontakt med politiker och tjänstemän med särskoleansvar. Utvärdera fortbildningskonferensen Planera och genomföra fortbildning hösten Värva nya medlemmar. Framhålla behovet till berörda myndigheter av nyrekrytering, fortbildning och utbildning för studie- och yrkesvägledning med specialkompetens inom särskola och specialskola. Samarbeta med Arbetsförmedlingen, Autism och Aspèrgerförbundet, Fackliga organisationer, Försäkringskassan, Handikapporganisationerna FUB/ALA, Handisam, Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Svenska föreningen Supported Employment, och Sveriges vägledarförening Sprida SYVI:s riktlinjer för studie- och yrkesvägledning i sär- och specialskolan. Utge SYVI-nytt. Kontinuerligt uppdatera SYVI:s hemsida. Sprida kännedom om SYVI:s verksamhet via hemsidan syvi.se Stödja regionala aktiviteter inom Riksföreningen SYVI. Uppdatera medlemsmatrikel Föreningen planerar att genomföra nätverksträffar för medlemmar kring aktuella frågor. Bevaka de nya allmänna råden vad gäller studie- och yrkesvägledning. För SYVI:s styrelse Åsa Tholin ordförande

10 SYVI riksföreningen Särskolans och specialskolans Yrkesvägledares ideella förening Årsmötesprotokoll Konferenslokalen Safiren, Katrineholm Närvarande: 15 medlemmar 1 Mötet öppnades av vice ordförande Lotta Granér. 2 Mötets behörighet; information om och inbjudan till årsmötet har gått ut till SYVI:s medlemmar. 3 Dagordningen fastställdes och godkändes. 4 Till ordförande av mötet valdes Ulf Oldenby. 5 Till sekreterare av mötet valdes Kajsa Johansson 6 Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lotta Granér och Torbjörn Hultenius 7 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Mattias Schlyter och godkändes av årsmötet. 8 Kassören Mattias Schlyter redogjorde för föreningens räkenskaper. 9 Årets revisionsberättelse lästes upp av Margareta Olofsson. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 10 Mattias Schlyter redogjorde för nästa verksamhetssårs budget. Budgeten fastställdes av årsmötet. 11 Föreningens verksamhetsplan lästes upp av Mattias Schlyter och godkändes av årsmötet 12 Till ordförande för ett år valdes Åsa Tholin 13 Till styrelseledamöter för två år valdes Lotta Granér, Christel Lindqvist, Anders Drougge, Gunilla Månsson och Roland Trygg. Anders, Gunilla och Roland ersätter avgående styrelseledamöter Marie Larsson, Barbro Ahlén och Kajsa Johansson. Mattias Schlyter är

11 med i styrelsen ytterligare ett år. Om styrelsen ska ha suppleanter väljs de vid det konstituerande mötet. 14 Till revisor valdes Torbjörn Hultenius med Anna-Karin Slunge som suppleant. 15 Till valberedningen omvaldes Gunilla Jonsson, Jozef Skerjantz och Bengt-Åke Klang. 16 Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 17 En fråga ställdes om styrelsens deltagande i Försäkringskassans arbete med att ta fram metoder och utredningsinstrument för att bedöma arbetsförmåga. Barbro redogjorde helt kort om arbetet. 18 Årsmötet avslutades av Ulf Oldenby & & & & & &

12 Konferensgruppens möte på Saltå by Vi försöker klämma in ett studiebesök varje gång vi har möte i konferensgruppen. Vi blev väl omhändertagna och varmt välkomnade av skolans vägledare, Helena Just Knutsson samt verksamhetsansvarig Gérard Lartaud (bild till vänster) som också bjöd oss på en välsmakande lunch bestående av lammfärs. Så här står det på deras hemsida Saltå By ligger några kilometer utanför Järna i Södertälje kommun. Verksamheten startade i blygsam omfattning 1942 och idén var att den lilla gården skulle utgöra en terapeutisk miljö för ungdomar med psykiska funktionshinder. Under årens lopp har nya byggnader tillkommit. Gården Saltå ingår idag i en by med ett 30-tal hus, skolbyggnader, verkstäder, elevhem och bostadshus för några av skolans medarbetare och deras familjer. Genom området rinner Moraån, som sedan mynnar ut i Järnafjärden, en vik av Östersjön. Närmaste grannar till byn är Saltå Kvarn samt några privata bostäder Vi fick en fantastisk rundvandring i de kreativa rummen där eleverna skapade underbara ting Temat eleverna arbetade på var Grekland vilket syns på de underbara bilderna. Nedtecknat och fotograferat av Christel

13

14 Bidrag till SYVI nytt. Ang tidningsartikel Trädgårdsutbildning. Ja- här är ett fält att bearbeta En hel del gymnasiesärskolor har någon form av naturbruk/ park/ trädgård program, helt eller delvis. Satsa på dessa program och kurser. Vi vet att många av dem som arbetar i dessa branscher med god fart närmar sig ändstationen, så det finns stort behov av PRAKTISKT duktiga och ARBETSVILLIGA ungdomar Visst, den teoretiska kunskapen hos våra elever har stora brister, men den praktiska arbets-förmågan och intresset har stor betydelse. Den kan kompensera för andra brister. Så ge mycket praktiktid inom branschen, träna tid passning, följsamhet, förståelse och arbetsrutiner. Träna också social kompetens och uppförande koder. Min erfarenhet på Bollerup är att elever både gillar arbetet, arbetsgemenskapen och känneratt de faktiskt tillför värde. Under de senare åren har minst fem elever fått arbete inom park/kyrkogård/kommun. Mattias Schlyter Ang elevbild med snygga jackor.

15 Under ledning av och på initiativ från några av de äldre eleverna i åk ¾ har gruppen slitit ihop sponsorer, diskuterat fram pris och lyckats anskaffa dessa fräcka jackor. Vi lärare var något tveksamma om projektet skulle kunna ros i land- men vi hade inget för det. Viss stolthet kan man ana, inte sant. Ang elevbilder från olika praktikplatser. Olika arbetsplatser, olika arbetsuppgifter, olika orter. Entreprenörverksamhet på Österlen, chipspotatisodling i Kristianstadstrakten, häst och djurskötsel i Malmöutkant. Alla trivdes, alla blev uppskattade, alla har fått anställning, Ang medlemsavgift. Nu har ni nog fått er tillsänt en faktura på medlemsavgiften. Vänmta inte för länge med att betala, jag älskar pengar Skulle nått vara fel, eller saknat, e-posta mig, eller ring. NI som är till åren får mycket gärna vara med, även om ni lämnat arbetslivet. Ang Nytt mjölkstall på Bollerup. Avdelningen för skryt Inga vinster går till onyttan, tvärt om. Vi har under ett par år önskat ett nytt, större och mer elevanpassat mjölkstall, inte bara med robotmjölkning utan med mjölkgrop. Nu får vi det och många elever uppskattar detta. Ja lärarna också förståss. Välkomna på studiebesök

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Syvi-nytt nov 2014 Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Ordförande har ordet Onsala 2014 10 30 Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Tack kära konferenskommitté

Läs mer

Innehåll. Nätverksträff i SNORPF-regionen Ansvarig Utgivare Åsa Tholin 0703-954244

Innehåll. Nätverksträff i SNORPF-regionen Ansvarig Utgivare Åsa Tholin 0703-954244 Nr 2 2013 Innehåll Riksföreningen Syvi Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening Ordförande har ordet 2 Nätverksträff i SNORPF-regionen 3 Ansvarig Utgivare Åsa Tholin 0703-954244 Konferensen

Läs mer

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening. Ordförande har ordet 3. Presentation av nya styrelsemedlemmar 4

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening. Ordförande har ordet 3. Presentation av nya styrelsemedlemmar 4 November!2013!!! !!!!!!! Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44 Org.nr 822003-8510 Redaktör detta nummer Christel Lindqvist

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget Erfarenheter från projektet Koll på läget av Annika Wallin Blira Konsult AB mars 2014 Förord»Alla har uppdraget, men ingen klarar det ensam«så uttryckte verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen i Linköping

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Årsmötet 2011. Nr 1/2011. FSO:are? Rönngården. sid 7. Vem blir årets. sid 15. Årgång 12. sid 14

Årsmötet 2011. Nr 1/2011. FSO:are? Rönngården. sid 7. Vem blir årets. sid 15. Årgång 12. sid 14 SOCIAL OMSORG En tidning från Föreningen Social Omsorg FSO Nr 1/2011 Årgång 12 Vem blir årets FSO:are? sid 15 SISTA Boktipset sid 14 Smått och gott från omvärlden sid 4 Årsmötet 2011 sid 7 Rönngården -

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 2014 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 1 FOMS årsmöte 20150318 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått?

Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått? Nummer 2, juni 2008 Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått? Ur tidning 2/2003 Det kom ett brev Projekt Empowerment var ett projekt under Riksföreningen Autism

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar)

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar) Handlingar Verksamhetsberä else 2014 Ekonomiska berä else 2014 Revisionsberä else Budget 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Styrelsens proposi on Förslag ll stadgar Valberedningens förslag Förslag ll

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

Pris 59 sek. Grunden Tidning. Nummer 2/Maj 2013. Årsmöte. Grunden i Göteborg. Per Axensköld. Leva & Fungera. - Mot alla odds. Föreningen Grunden

Pris 59 sek. Grunden Tidning. Nummer 2/Maj 2013. Årsmöte. Grunden i Göteborg. Per Axensköld. Leva & Fungera. - Mot alla odds. Föreningen Grunden Grunden Tidning Nummer 2/Maj 2013 Pris 59 sek Årsmöte Grunden i Göteborg Per Axensköld - Mot alla odds Föreningen Grunden Leva & Fungera Mässan 2013 1 Grunden Tidning nummer 2/Maj 2013 Ledare Innehåll

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer