Ekonomiskt stöd till organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt stöd till organisationer"

Transkript

1 Ekonomiskt stöd till organisationer Uppföljning av beviljade stöd 2011.

2 Inledning Varje år delar Konsumentverket ut statligt stöd till organisationer inom konsumentområdet. Stödet är på totalt 12 miljoner kronor och beviljas till organisationer i syfte att ta tillvara svenska konsumenters intressen. Det finns tre olika former av stöd: organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd. I den här sammanställningen kan du läsa om aktiviteter och resultat för de organisationer som fick verksamhets- och projektstöd Syftet med sammanställningen är att ge dig en större inblick i de ideella organisationernas arbete inom konsumentområdet. Vi hoppas att inblicken bidrar med tankar, idéer och inspiration. Mer information om det statliga stödet finns på 2

3 Innehållsförteckning Verksamhetsstöd Fair Trade Center...4 Föreningen för Fairtrade Sverige...5 Föreningen Medveten Konsumtion...6 Gröna bilister...7 Handikappförbunden...8 Jordens Vänner...9 Motorförarnas helnykterhetsförbund (mhf)...10 Reumatikerförbundet...11 Svensk mat- och miljöinformation (smmi)...12 Svenska Naturskyddsföreningen...13 Svenska Naturskyddsföreningen...14 Sveriges Konsumenter...15 Projektstöd Säkra pengar, Attention...16 Barn besöker butik, Föreningen för Fairtrade Sverige...17 Spela roll, Föreningen för Fairtrade Sverige...18 Den som är satt i skuld är icke fri, Familjeslanten Gävle...19 Håll koll, kfum Umeå...20 Så framtiden!, Naturskyddsföreningen Dalarna...21 Klimat guidningar i butiker och odlingslandskap, Naturskyddsföreningen Örebro län...22 Ökad säkerhet och färre dödsfall inom fridykning, Svenska Sportdykarförbundet...23 Skuldfällan, Unga kris

4 Verksamhetsstöd Organisation: Fair Trade Center Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Främja en ekologisk och socialt rättvis handel genom att svenska konsumenter, inköpare och företag får kännedom om riskfyllda produktionsmetoder. Samt ge exempel på hur företag kan förbättra sina arbetsförhållanden. Genomförande Stödet har använts till föreningens grundverksamhet som består av research, kampanj, dialog och konsumentkommunikation. Under året har man fokuserat på handel med blommor och gjort en uppföljningsrapport om blomsterhandlarnas etiska krav, haft dialog med blomföretag samt tagit fram kampanjmaterial som konsumenter kan använda för att påverka företagen. Fair Trade Center har också koordinerat och genomfört aktiviteter och kampanjer utifrån Swedwatchs granskning av smyckesindustrin. Målgrupper för de olika verksamheterna har varit konsumenter, företag, universitet/högskolor, massmedia, investerare och fackföreningar. Föreningen uppger att man kommunicerat enligt de aktiviteter som var planerade. Genom att sprida information till konsumenter och få företag att förändra sina rutiner har man arbetat enligt de uppsatta målen. Konsumenter har fått uppdaterad information om arbetsvillkor och miljö inom snittblomsindustrin och smyckesindustrin, vilket gör att de har möjlighet att ställa frågor och krav på sina handlare. 4

5 Verksamhetsstöd Organisation: Föreningen för Fairtrade Sverige Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Informera och utbilda svenska konsumenter kring Fairtrade-märkning för att stärka konsumenternas möjlighet att påverka produktions- och handelsvillkor. Främst vad gäller produkter från utvecklingsländer där svåra arbets- och levnadsvillkor är vanligt förekommande. Genomförande Kampanjinsatser har genomförts i samband med Alla hjärtans dag, World Fair Trade day och Fairtrade Fokus. Julkampanj innehållande minst 500 aktiviteter, till exempel provsmakning i butik, flash-mobs och föreläsningar på arbetsplatser och skolor. Varje vecka har hemsida, Facebook och Twitter uppdaterats. Medlemsorganisationernas informationsarbete har bland annat bestått av möten, inspirationsdagar och framtagande av införsäljningsmaterial till nya medlemsorganisationer. En av målsättningarna var att svenska konsumenters kunskap om Fairtrade skulle öka och resultatet visar att igenkänningsgraden ökade från 65 % till 70 % under Man ville också att fler skulle välja Fairtrademärkta produkter och resultatet visar att försäljningen ökade med 17 % under Vidare skulle Fairtrade engagera fler organisationer och ambassadörer. Resultatet visar att under 2011 tillkom tre nya medlemsorganisationer. Svenska konsumenter har genom den ökade försäljning av Fairtrade-märkta produkter under 2011 bidragit till att premien som går till Fairtrade-certifierade odlare och anställda ökat med 70 % till ca 23 miljoner kronor. 5

6 Verksamhetsstöd Organisation: Föreningen Medveten Konsumtion Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Vill inspirera och göra det lätt för konsumenten att agera medvetet utifrån miljö-, hälso- och rättviseaspekter genom information på sin hemsida, föreläsningar, påverkansarbete och utåtriktade evenemang. Genomförande Stödet har i huvudsak finansierat personal som drivit och utvecklat föreningens kärnverksamhet. Den utåtriktade verksamheten har under 2011 bestått av ca 30-talet föreläsningar på skolor, företag och föreningar. Vidare har delar av informationen på hemsidan uppdaterats. Föreningen har varit regional projektledare för evenemanget Världens största klädbytardag samt drivit kampanjen Inget nyp i sommar och En miljon givaways i sociala medier. Föreningen har kunnat bedriva sin verksamhet i den omfattning som angavs i ansökan. I föreläsningsarbetet har föreningen nått ca personer och hemsidan har under året haft i snitt besökare i månaden. Föreningen bedömer även att de indirekt nått ut med budskap om konsumtionens villkor till målgrupper som kanske inte efterfrågar sådan information. Detta har uppnåtts genom medverkan i tv, radio, dagspress och publika evenemang. Föreningen tror sig ha bidragit till att trenden av att byta prylar och kläder har vuxit sig starkare. 6

7 Verksamhetsstöd Organisation: Gröna Bilister Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Verka för en miljöanpassad utveckling av vägtransporterna. Särskilt fokus på att påverka enskilda människors och företags val av fordon, bränslen och transportsätt. Genomförande Stödet har använts till telefonbevakning av föreningens kansli, uppdatering av hemsidan, konsumentrådgivning i miljöbilsfrågor, framtagande och spridning av föreningens månatliga nyhetsbrev samt granskning och presentation av miljöbilar i form av Miljöbästa Bilar Stödet har också använts till deltagande i offentliga sammanhang och en satsning under mobilitetsveckan. Föreningen anser att man nått målet med sin verksamhet och märkt ett större genomslag för sina frågor. 7

8 Verksamhetsstöd Organisation: Handikappförbunden Beviljat belopp: kr Versamhetens målsättning Öka och samordna medlemsförbundens engagemang inom deras standardiseringsarbete. Genomförande Verksamhetsstödet har används till samordning, planering och genomförande av olika aktiviteter för att öka kännedomen om standardisering hos de 39 medlemsförbunden. Aktiviteterna har bland annat handlat om interna möten, dialog och en inventering av handikappförbundens deltagande i standardisering. Stödet har också finansierat deltagande i internationella möten och nätverk inom standardisering. Organisationen anser att man nått sitt mål med ett ökat engagemang inom standardisering och fått till ett nytt deltagande i två standardiseringskommittéer och en internationell fokusgrupp. 8

9 Verksamhetsstöd Organisation: Jordens Vänner Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Att utbilda medlemmar och konsumenter i frågor kopplade till miljöargument i marknadsföring. Syftet är att öka konsumenters medvetenhet och förutsättningar till en mer miljöanpassad konsumtion. Genomförande Stödet har finansierat personalens informationsarbete. Personalen har fungerat som stöd för ideella som arbetar med konsumtionsoch konsumentfrågor. I det externa informationsarbetet har organisationen arrangerat en omröstning och utdelning av Greenwashpriset samt arrangerat ett seminarie om hur man gör en Greenwashanmälan. Stödet har även använts till nytryck av rapporten Greenwash grönmålning av svarta miljösamveten samt till tryck av en informationsfolder. Organisationens arbete med frågorna har spridits via nyhetsbrev, Facebook, Miljötidningen och vid interna möten. Upptryckt material har delats ut vid medverkan på Bok- och biblioteksmässan, mr-dagarna och Schysst jul. Jordens Vänner har arbetat både internt och externt med informationsspridning kring marknadsföring med miljöargument och andra relaterade konsumtionsfrågor. Organisationen uppger att deras informationsarbete har bidragit till ett ökat intresse inom organisationen för frågorna och därigenom har nya nätverk kommit till. Organisationen uppger även att företag och politiker uppmärksammat Jordens Vänners arbete vilket stärkt organisationens position som konsumentorganisation. 9

10 Verksamhetsstöd Organisation: Motorförarnas helnykterhetsförbund (mhf) Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Bevaka viktiga konsumentintressen genom deltagande i Allmänna reklamationsnämnden, samt i svenskt och internationellt standardiseringsarbete avseende alkolås och alkometrar. Genomförande Stödet har använts till medverkan i möten med allmänna reklamationsnämndens motoravdelning. Exempel på konsumenttvister har sedan bearbetats och spridits via reportage i den egna tidningen, till massmedia och i samband med miljöbilsseminarier. Stödet har också använts till deltagande i standardiseringsarbete. Föreningen anser att de mycket väl har uppfyllt de uppsatta målen för verksamheten. Detta grundar man på att alla planerade aktiviteter är genomförda och att insatserna har gett konkreta resultat för svenska konsumenter. 10

11 Verksamhetsstöd Organisation: Reumatikerförbundet Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Ge företag metoder för att utveckla lättöppnade produkter samt ta fram underlag som kan ligga till grund för en standard. Genomförande Stödet har finansierat ordförandeskapet i standardiseringsgruppen för lättöppnade förpackningar. En teknisk specification; Packaging Ease of opening Criteria and test method for evaluating consumer packaging fastställdes under året. Under året har man också etablerat ett iso-arbetet med Japanskt sekretariat och reumatikerförbundets testmetod som bärande input. Problemet med svåröppnade förpackningar har lyfts i fler forum, bland annat i Tyskland där man tidigare motsatt sig behovet av standard eller specifikation. 11

12 Verksamhetsstöd Organisation: Svensk mat- och miljöinformation (smmi) Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Sprida information och kunskap om matens miljöpåverkan för att stärka konsumenters möjlighet att handla hållbart. Arbeta direkt mot beslutsfattare för att uppmana dem att ta beslut som underlättar för konsumenter att handla hållbart. Genomförande I samverkan med abf har man genomfört utbildning om matens miljöpåverkan. Marknadsföring och samordning av smmi:s föreläsningsverksamhet har också skett. Under Almedalsveckan arrangerades fem seminarier. Man har också samverkat kring ett antal aktiviteter där matens miljöpåverkan på olika sätt har avhandlats. smmi:s hemsida har förbättrats och lanserats under Debattartiklar och insändare i kampanjen Köttfri måndag har producerats. Organisationen anser att målsättningen är uppfylld trots att tyngdpunkten legat mer på långsiktigt och internt än utåtriktat och direkt. Föreläsningsmaterial är framtaget och man har utbildat över 30 personer som framöver har möjlighet att föreläsa vidare. Under året har samarbetet med abf både utvecklats och förstärkts vilket anges som en stor framgång. 12

13 Verksamhetsstöd Organisation: Svenska Naturskyddsföreningen Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Svenska Naturskyddsföreningen driver en årlig återkommande kampanj Miljövänliga dagen för ökad medvetenhet och uppmärksamhet kring en konsumentrelaterad fråga. Denna gång ville man fokusera på återbruk av kläder. Genomförande Kampanjen Klädbytardagen genomfördes på 48 platser i landet. Inför dagen spreds information till lokala arrangörer om miljöfördelarna med att byta kläder istället för att köpa nya. Detta spreds till lokalmedia och plockades upp på flera orter. Inför dagen bedrev föreningen opinionsbildande arbete genom information till media, genom att under Stockholms modevecka uppmana klädbranschen att sätta miljön på framtidens mode. Genom arrangemang på samtliga platser under en dag blev det en manifestation för återanvändning av kläder och för klok resursförbrukning. Kampanjen ledde till 145 införanden i tidningar och radio, varav flera artiklar med bilder och helsidor. De 48 lokala kretsar i föreningen som genomförde aktiviteter samlade uppskattningsvis cirka deltagare. 13

14 Verksamhetsstöd Organisation: Svenska Naturskyddsföreningen Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Svenska Naturskyddsföreningen driver en årlig återkommande kampanj Miljövänliga veckan för ökad medvetenhet och uppmärksamhet kring en konsumentrelaterad fråga. Årets tema 2011 var Rätt val av fisk och skaldjur. Genomförande Kampanjearbetet har bestått av planering, genomförande och uppföljning. Ett materialpaket för kampanjen togs fram som innehöll rapporter, broschyrer, affischer, handledningar, utställningsbilder, frågequiz samt mallar för insändare, pressmeddelande och påverkansbrev till resturanger och grossister. Nio regionala upptaktsmöten hölls runt om i landet och Handla Miljövänligt-nätverket gjorde en riktad insats mot sushiresturanger där de undersökte fiskutbudet. Resultaten sammanställdes i en rapport och släpptes till tt inför kampanjeveckan. Vidare spreds filmer och rapporten I grumligt vatten. Under kampanjveckan genomfördes lokala aktiviteter och arrangemang i föreningens lokala kretsar. Kampanjen ledde till 210 inslag om kampanjens budskap i media med två längre nyhetsinslag på svt rapport. En anti scampigrupp med över anhängare bildades på facebook. 169 lokala kretsar i föreningen genomförde aktiviteter som uppskattningsvis nådde personer med muntlig information eller kampanjmaterial. Genom spridning av kampanjens budskap har konsumenter, grossister och restauranger fått kunskap om att fisk är en hotad resurs och att ett medvetet val/ inköp är av betydelse. 14

15 Verksamhetsstöd Organisation: Sveriges Konsumenter Beviljat belopp: kr Verksamhetens målsättning Stärka svenska konsumenters makt nationellt, inom eu och internationellt. Under 2011 planerades insatser inom sakområdena finansiella produkter, eu:s livsmedelsmärkning, produktsäkerhet, miljömärkning och design, gmo, nanopartiklar och läkemedelsinformation. Genomförande Sveriges Konsumenter driver ett brett nationellt och internationellt påverkans- och opinionsbildande arbete. Föreningens arbete inrymmer löpande verksamhetsutveckling, interna och externa aktiviteter, information till medlemmar, remissvar, lobbyverksamhet, opinionsbildande verksamhet, standardisering och utåtriktat arbete års arbete har särskilt utgjorts av arbete med konsumentskyddet i eu, hållbar utveckling, livsmedelsmärkning, offentliga måltider, och konsumenträttigheter för digitala tjänster. Organisationen har bland annat under 2011 framfört specifika krav inom områdena matkvalitet, marknadsföring, konsumentlagstiftning, ny teknik och privatekonomi. Verksamheten har i all väsentlighet bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan som upprättades för Under året har de primära målgrupperna: medlemsorganisationer, beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, opinionsbildare samt massmedia nåtts via ett stort antal möten, föredrag och seminarier. Genomslaget i massmedia har varit stort och budskapen bedöms ha tagits emot väl. Eftersom verksamhetsstödet utgör den övervägande delen av finansieringen av Sveriges konsumenters löpande arbete skulle merparten av verksamheten inte vara möjlig utan det. 15

16 PROJEKTSTÖD Temaområde: Ekonomi Organisation: Riksförbundet Attention Projekttitel: Säkra pengar Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Informera och utbilda unga med adhd och andra närliggande diagnoser om vikten av ekonomisk planering. Genomförande och målgrupp Arbetet inleddes med att träffa ungdomar i fokusgrupper för att ta fram material till en ekonomibilaga samt en projektsida på föreningens hemsida. Efter mötet med fokusgrupperna utformades sedan lättillgänglig och målgruppsanpassad information. Informationen användes till att utbilda ett antal ungdomsinformatörer och ekonomiinformatörer som senare höll fyra träffar med målgruppen i Attentions lokalföreningar. Föreningen bedömer att projektet nått uppsatta mål. En ekonomibilaga i föreningens medlemstidning har spridits till förbundets medlemmar. Bilagan har även spridits till budget- och skuldrådgivare. Projektets hemsida är under fortsatt utveckling, med målet att innehålla information om ekonomihjälpmedel, strategier och länkar. De träffar som genomförts har bemötts med positiv respons och varit uppskattade av deltagarna. Projektet har lett till att Attention idag har en god kunskap kring de svårigheter medlemmarna möter i sin vardag. Fokusgrupperna och träffarna har gett kunskap som gör att föreningen fortsättningsvis kan producera material som kan passa målgruppens behov. 16

17 PROJEKTSTÖD Temaområde: Hållbar konsumtion med inriktning ekologiskt och socialt ansvarstagande Organisation: Föreningen för Fairtrade Sverige Projekttitel: Barn besöker butik Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka kunskapen hos flickor och pojkar mellan 7 12 år om Fairtrade lokalt för att påverka barns situation globalt. Genomförande och målgrupp En projektledare anställdes för att ta fram ett pedagogiskt material för användning i skolor. Materialet, innehållande konkreta verktyg, fick namnet schyssta bananer? och är förankrat i den nya läroplanen. I samband med en fortbildningsdag för lärare lanserades materialet och det har sedan spridits till Fairtrade City - kommuner och med hjälp av Lärarförbundet. Projektet har gett de resultat föreningen förväntade sig. schyssta bananer? har beställts och skickats ut i den omfattning att omkring elever har fått förutsättningar att ta del av materialet. Det har funnits en efterfrågan av material som kopplar ihop konsumtionen med begreppet hållbar utveckling och man bedömer att man nu har det i schyssta bananer? För både elever och pedagoger innehöll materialet ny kunskap. Barnen har tagit med sig sin nyvunna kunskap till hemmet och tar i dag upp Fairtrade-frågan med sina föräldrar. Länk till materialet: butik/pedagogiskt-material-for-grundskolan/ schyssta-bananer/ 17

18 PROJEKTSTÖD Temaområde: Hållbar konsumtion med inriktning ekologiskt och socialt ansvarstagande Organisation: Föreningen för Fairtrade Sverige Projekttitel: Spela Roll Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka högstadieelevers kunskap och förståelse för hur de som konsumenter kan bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i utvecklingsländer. Samt att inspirera till att vara aktiva konsumenter och socialt ansvarstagande. Genomförande och målgrupp En anställd projektledare utformade övningar och rollspel med fokus på rättvis handel och medveten konsumtion. Sedan kopplades utvalda lärare in i projektet för att bidra med idéer och diskutera övningarna. Efter det sammanställdes ett material som nu är förankrat i läroplanen Lgr11 och heter spela roll?. Materialet spreds via mailutskick, bokmässan i Göteborg, skolforum och en lanseringsträff som anordnades för lärare och media. Samtidigt genomförde projektledaren rollspelet i fler än 30 klasser och utvärderade kontinuerligt sitt arbete. Idag finns materialet nedladdningsbart på Fairtrades hemsida. En elevenkät har gjorts som visar på ökad kunskap om hur de som medvetna konsumenter kan påverka människor i utvecklingsländer. Projektet anses då ha uppnått sin målsättning. Länk till materialet: skola-utbildning-landningssida/skola/spelaroll/ 18

19 PROJEKTSTÖD Temaområde: Ekonomi Organisation: Familjeslanten Gävle Projekttitel: Den som är satt i skuld är icke fri Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Att ge skolelever ökad kunskap om vardagsekonomi och konsumtion genom communityteater och efterföljande diskussion. Genomförande och målgrupp I samarbete med Familjeslanten Sandviken, abf Gästrikebygden och Folkteatern i Gävle har föreställningen Jag lägger mina räkningar i tvättkorgen producerats och framförts. Manuset till föreställningen är baserad på riktiga livshistorier, de hämtades från intervjuer med personer som själva sökt rådgivning på Familjeslanten. Föreställningen framfördes 31 gånger och över skolelever har tagit del av den. I anslutning till varje föreställning genomfördes ett seminarium för att skapa diskussion kring teaterns budskap. Föreställningen har också framförts som radioteater i Sveriges Radio. Dessutom har en kortfilm baserad på föreställningen spelats in. Familjeslanten bedömer att projektets övergripande och konkreta mål har nåtts. Eleverna har genom föreställningen och efterföljande seminarier fått enkla tips om vikten av att ha en budget, hemförsäkring och a-kassa. De har även beretts möjlighet att komma till insikt om de signaler som samhället sänder ut om lycka och framgång genom konsumtion. Föreställningen fick stort genomslag i media, både regionalt och nationellt. Föreställningens budskap har nått ut till fler än vad som kunnat förutses. Lovord har framförts av Sveriges Radio, Radioteatern och Statens kulturråd. Några kommuner har visat intresse av att köpa föreställningen. 19

20 PROJEKTSTÖD Temaområde: Hållbar konsumtion med inriktning mot ekonomi Organisation: kfum Umeå Projekttitel: Håll koll Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Ge ungdomar mellan år kunskap om hur de kan ta ansvar för och sköta sin hushållsekonomi Genomförande och målgrupp Målgruppen var ungdomar som behöver stöd för att ta sig in i vuxenlivet. kfum har för de ungdomarna anordnat träffar som på ett praktiskt och vardagsnära sätt behandlat ämnen som konsumenträtt och vardagsekonomi. På träffarna har ungdomarna arbetat både enskilt och i grupp, och som avslutande uppgift fick de upprätta en egen budget. Föreningen bedömer att de 120 ungdomar som deltagit har fått bättre förutsättningar att vara en klok konsument. Genom enkäter och kommentarer bedöms målgruppen fått ökad förståelse för konsumtion, vilka fällor som finns och hur dessa kan undvikas. Slutuppgiften tydliggjorde att många av ungdomarna verkligen gjort framsteg. Projektet har alltså gett de resultat man förväntade sig. 20

21 PROJEKTSTÖD Temaområde: Ekologi Organisation: Naturskyddsföreningen Dalarna Projekttitel: Så framtiden! Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Att öka kunskapen om hur mat produceras samt förbättra kontakten mellan lantbrukare och konsumenter. Genomförande och målgrupp Stödet har finansierat planering och genomförandet av aktionen Så framtiden!. Aktionen samlade en intresserad allmänhet under en dag på en gård utanför Uppsala. På gården fick deltagarna information om bruket av jorden och betydelsen av att bevara och odla gamla lantsorter. Aktionen gick sedan ut på att allmänheten fick bruka en del av gårdens mark och medverka till sådden. Eventet lockade 40 deltagare, svt sände ett reportage från gården och i Upsala Nya Tidning skrevs en helsidesartikel om händelsen. Deltagarna som besökte gården fick kunskap om vikten av genetisk variation på grödor. De fick även tillfälle att lära känna en lantbrukare som aktivt odlar och säljer ekologiska grönsaker och bröd. Föreningen bedömer att projektets mål har nåtts men i mindre omfattning än planerat. Den del av det beviljade beloppet som inte använts har betalats tillbaka till Konsumentverket. 21

22 PROJEKTSTÖD Temaområde: Hållbar konsumtion med inriktning ekologi Organisation: Naturskyddsföreningen Örebro län Projekttitel: Klimat guidningar i butiker och odlingslandskap Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka kunskaperna om matens klimataspekter och möjligheterna att göra aktiva val i butik. Genomförande och målgrupp Tillsammans med Studiefrämjandet har föreningen utbildat 8 medlemmar att bli klimat-guider, med hjälp av en egenproducerad guidehandledning. Föreningen har arrangerat och genomfört klimatguidningar i matbutiker runt om i Örebro län. Under projektperioden har även guidningar i odlingslandskapet arrangerats, bland annat i anslutning till öppnandet av en fotoutställning om naturvård. Föreningen bedömmer att projektets syfte och mål har uppnåtts i det stora hela. Föreningen har nått cirka 200 aktiva konsumenter i samband med guidningarna och responsen har varit positiv. De utbildade guiderna står rustade för att leda cirklar och guida i butik och projektidén har fått många ringar på vattnet. Föreningen har bjudits in att arbeta med den regionala klimatstrategin där guidningarna har blivit en del av lösningen på hur konsumenterna kan nås. Metodiken kommer även att föras in i Naturskyddsföreningens klimatarbete och inom närnaturguiderna. Föreningen nådde inte ut till alla 12 kommuner som planerat och delar av det ekonomiska stödet har betalats tillbaka till Konsumentverket. 22

23 PROJEKTSTÖD Temaområde: Säkerhet Organisation: Svenska Sportdykarförbundet Projekttitel: Ökad säkerhet och färre dödsfall inom fridykning Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka medvetandet om de risker som finns vid sportdykning. Att få sportdykare att tänka mer på säkerhet och minska antalet skadade och döda. Genomförande och målgrupp Projektet inleddes med att man reviderat befintligt utbildningsmaterial som riktar sig till klubbsäkerhetsombud och andra intresserade. Därefter genomfördes tre seminarier på olika orter i Sverige med sammanlagt 36 deltagare. Sportdykarförbundet bedömer att de som deltagit i seminarierna fått ökad medvetenhet och kunskap. Däremot nådde de inte ut till så många klubbsäkerhetsombud som de planerat. Delar av det ekonomiska stödet har därför betalats tillbaka till Konsumentverket. 23

24 PROJEKTSTÖD Temaområde: Privatekonomi Organisation: Unga Kris Projekttitel: Skuldfällan Beviljat belopp: kr Projektets målsättning Öka ungdomars kunskaper om risker med att konsumera över sina tillgångar. Dels hur de bör tänka för att bli medvetna konsumenter, men också hur de kan hjälpa andra som hamnat i skuldfällan. Genomförande och målgrupp I samarbete med Kronofogden har Unga Kris genomfört tre utbildningar på tre olika orter i Sverige. Sammanlagt deltog 32 ungdomar och ledare från Unga Kris lokalföreningar. Parallellt med utbildningarna tog man fram ett studiecirkelmaterial om privatekonomi. Under projekttiden startades också 10 studiecirklar i privatekonomi. Unga Kris bedömer att projektets övergripande mål har uppnåtts. Man har märkt skillnad på medvetenheten om privatekonomi hos deltagarna. Flera deltagare har ordnat upp sin skuldsituation och fått bättre självförtroende. Tyvärr deltog inte riktigt lika många ungdomar som förväntat. Däremot medförde projektet flera positiva resultat. Unga Kris är numera med i nätverket Gilla din ekonomi. 24

25 Konsumentverket 2012 ISBN Artikelnr Varje år delar Konsumentverket ut stöd till organisationer inom konsumentområdet. I den här sammanställningen kan du se aktiviteter och resultat för de organisationer som fick verksamhets- och projektstöd Konsumentverket, Box 48, Karlstad. Telefon: konsumentverket.se 25

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Program: Facket förändrar

Program: Facket förändrar samt åtta resereportagebidrag). In ledning Program: Facket förändrar BISTÄNDSNÄMND LC WO - gagemanget bland LO och TCO förhundens medlemmar, och andra relevanta mälgnipper, för att av fackliga organisationer

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 2012 P A G E 1 of (22) D A T E 2013-05-02 Ankin Ljungman A U T H O R Innehåll Innehåll 1 Bakgrund och sammanfattning 2 Målgrupp

Läs mer

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet Resultatuppföljning 2008 Informations- och påverkansprogrammet 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Datainsamling och analys... 4 1.4 Rapportens fortsatta upplägg... 4 2 Programbeskrivning...

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Delmål för funktionshinderpolitiken

Delmål för funktionshinderpolitiken Delmål för funktionshinderpolitiken - delredovisning 2015 Delmål för funktionshinderpolitiken delredovisning 2015 Konsumentverket 2015, Dnr 2015/182 Ansvarig handläggare: Anna-Carin Widmark Innehållsförteckning

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013 Fairtrade City Handbok för styrgrupper 1 Utgåva 2013 2 Innehållsförteckning Inledning 5 Kriterium 1 Kommunens ansvar för Fairtrade City 7 Så här gjorde vi! 8 Vanliga frågor och svar 10 Kriterium 2 Styrgrupp

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetens genomförande 2009

Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetens genomförande 2009 Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetens genomförande 2009 Charli Eriksson, Susanna Geidne, Jesper Hellberg, Madelene Larsson, Camilla Pettersson Forskarteamet för utvärdering

Läs mer

Kommunikationsplattformen för kampanjen är färdig

Kommunikationsplattformen för kampanjen är färdig Oktober 2002: Kommunikationsplattformen för kampanjen är färdig Kommunikationsplattformen ska ligga till grund för all den kommunikation som Klimatkampanjen kommer att göra, oavsett om det är köpt media,

Läs mer

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse Sveriges Konsumenter Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Förkortningar... 3 1. Styrelsens berättelse... 5 2. Så har vi arbetat... 8 2.1 Nationellt arbete... 8 2.2 Internationellt arbete...

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. S protokoll nr 3/15 Bilaga 2

Verksamhetsberättelse 2014. S protokoll nr 3/15 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2014 S protokoll nr 3/15 Bilaga 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 2. PRIORITERADE OMRÅDEN... 3 JORDBRUK OCH LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING... 4 KLIMAT... 9 MARINA EKOSYSTEM OCH FISKE...13 MILJÖGIFTER...16

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET och STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Förord Ett händelserikt år Det är dags att summera 2014. Det har varit

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer