Medlemspolicy Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen"

Transkript

1 Medlemspolicy Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande checklista Bilaga: årlig utvärdering/rapport

2 Policy för medlemsorganisationer 1. Inledning Föreningen för Fairtrade är en ideell förening. Vår vision är en rättvis världshandel där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer (MO) för att öka konsumenters kännedom och kunskap om Fairtrade samt öka efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter (ur föreningens plattform). Föreningen för Fairtrades främsta resurs är människors engagemang. För att möta det ökade intresset för Fairtrade-märkningen som vi ser överallt i samhället behöver Föreningen för Fairtrade fortsätta att förbättra, stödja och stärka engagemanget. Föreningen för Fairtrades medlemsorganisationer har en nyckelroll att spela i det arbetet. Det har skett en jämn tillströmning av nya medlemsorganisationer under de senaste åren hade föreningen 20 medlemmar, 2008 hade den 35 medlemmar och nu i augusti 2014 har antalet medlemsorganisationer ökat till 46. Att ansluta sig som medlem i Fairtrade är ett sätt för en organisation att inta ett helhetsperspektiv kring sitt arbete med etisk konsumtion och rättvis handel. För organisationer är ett medlemskap också ett sätt att profilera sig och synas i sammanhang där det finns nya potentiella medlemmar. Fairtrade erbjuder dessutom ett konkret och enkelt sätt till att göra skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, samt ett sätt att komplettera och stärka det engagemang för internationella frågor, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling som finns i det svenska civilsamhället. Medlemsorganisationerna står bakom Föreningen för Fairtrade och har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet och framtid. De utser föreningens styrelse och tar beslut om dess verksamhet på årsmötet. Medlemsorganisationerna tillhör dessutom Fairtrade Sveriges viktigaste idébärare, informationsspridare och opinionsbildare. Föreningen för Fairtrade samarbetar nära sina medlemsorganisationer för att sprida kunskapen om Fairtrade samt för att öka utbudet och försäljningen av Fairtrade-märkta produkter. De 46 medlemsorganisationerna i Föreningen för Fairtrade har tillsammans mer än 13 miljoner medlemskap och bidrar till Fairtrade Sveriges arbete på framför allt tre sätt: 1. Medlemsorganisationerna och deras många medlemmar har en viktig roll som konsumenter av Fairtrade-märkta produkter, både i organisationens verksamhet och genom de enskilda medlemmarnas privatkonsumtion. Genom att ställa etiska krav vid inköp av profilmaterial och andra upphandlingar, vid kontorens kaffe och fruktkonsumtion, konferensbokningar, vid hotell etc kan organisationerna göra en stor skillnad. 2. Fairtrades medlemsorganisationer har också en viktig roll som folkbildare och arbetar på många olika sätt med utbildning om Fairtrade. Bland annat har de bidragit på ett avgörande sätt till att mer än 4500 Fairtrade-ambassadörer har utbildas i Sverige, både genom att ordna egna ambassadörsutbildningar och genom att stötta och uppmuntra medlemmar och anställda att utbilda sig till ambassadörer, men också genom att sprida kunskapen om Fairtrade vidare i organisationen via föredrag, informationsutskick och andra informationsaktiviteter.

3 3. Medlemsorganisationerna är även en viktig plattform för instruktörer, ambassadörer och andra engagerade som vill arbeta med opinionsbildning och ökad kännedom om Fairtrade. Medlemsorganisationerna har bland annat en viktig roll att spela i Fairtrade City styrgrupper runt om i Sveriges över 60 Fairtrade City-diplomerade kommuner. Medlemsorganisationernas stöd och engagemang i Fairtrade Sveriges kampanjer är också av avgörande betydelse för att sprida information och öka kunskapen hos allmänheten om Fairtrade-märkningen. Den här policyn är ett verktyg för att skapa en enhetlig och tydlig bild av vad ett medlemskap i Föreningen för Fairtrade innebär. Både vad medlemsorganisationen kan förvänta sig av Fairtrade Sverige och vilka förväntningar som finns på engagemang från medlemsorganisationerna i arbetet med att förverkliga Föreningens vision och plattform. 2. Nya medlemmar De senaste åren har medlemsantalet i Föreningen för Fairtrade ökat med i snitt två nya medlemmar per år. De flesta medlemsorganisationer tillhör en av fem kategorier: organisationer som arbetar med internationella utvecklingsfrågor, studieförbund, konsumentföreningar, tros- och kyrkliga organisationer samt fackliga organisationer. Men även organisationer med annan verksamhet har på senare år blivit medlemmar. Några av Föreningen för Fairtrades nyare medlemmar är t ex Scouterna, Oikocredit, HSB Norra Storstockholm och Viskadalens folkhögskola. Vi ser inget egenvärde i en snabbare ökningstakt av antalet medlemmar. Vi vill istället arbeta vidare med att ytterligare engagera våra befintliga medlemmar i arbetet som idébärare. Samtidigt har vi en ambition om att fortsätta bredda vår medlemsbas och vi rekryterar aktivt potentiella medlemmar som vi bedömer skulle tillföra föreningen viktiga erfarenheter och resurser. Vid intresse för medlemskap: En organisation som anmäler intresse för medlemskap ska via personligt besök, alternativt via epost få information om hur Fairtrade fungerar och vad medlemskapet innebär i form av åtaganden och förmåner (Info-foldern för MOs). Ansökan: Organisationen inkommer med en skriftlig ansökan om medlemskap som behandlas av styrelsen för godkännande. Medlemskap beviljas av styrelsen. Vem kan bli medlem? Till medlem antas organisation som vill verka för föreningens ändamål och följa föreningens stadgar och beslut till förverkligande av föreningens ändamål (ur stadgar fastställda vid årsmötet 2011) En medlemsorganisation kan inte vara ett politiskt parti eller bedriva kommersiell verksamhet. Däremot finns det möjlighet för politiska ungdomsförbund eller andra sidoorganisationer att vara medlemmar.

4 3. Medlemsavgift och verksamhetsavgift Årsmötet beslutade 2010 att införa en enhetlig medlemsavgift på 5000 kronor samt en differentierad verksamhetsavgift baserat på följande kategorier: Kategori 1 - verksamhetsavgift a) Riksorganisationer och fackliga samlingsorganisationer som inte faller inom annan kategori Kategori 2 - verksamhetsavgift a) Enskilda fackliga organisationer b) Lokala och regionala organisationer som inte faller inom annan kategori Kategori 3 verksamhetsavgift a) Lokala/regionala studieförbundsavdelningar b) Organisationer med biståndsverksamhet eller social verksamhet som huvudsaklig verksamhet, finansierat med statliga eller insamlade medel (90-konto) för öronmärkt verksamhet. c) Organisationer som kan uppvisa årsredovisning med intäkter till kärnverksamhet (dvs. ej öronmärkta anslag) under 10 miljoner kronor/år d) Ungdomsorganisationer Kategori 4 verksamhetsavgift 1000 a) Organisationer med två eller färre årsanställda Nedsättning av verksamhetsavgift Styrelsen har rätt att besluta om nedsättning av verksamhetsavgift om medlemsorganisation inkommer med skriftlig begäran och motivering. Medlemsorganisation som under året värvar en ny medlemsorganisation efterföljande år få betala verksamhetsavgift motsvarande en kategori lägre. 4. Fairtrades åtagande gentemot medlemsorganisationerna Det är medlemsorganisationens uppgift att fylla sitt medlemskap med innehåll och sprida information om detta inom organisationen, till sina medlemmar och allmänheten. Nedan redovisas vilka förväntningar medlemsorganisationen bör ha på Fairtrade som ett stöd i detta arbete. 4.1 När medlemskapet godkänts Ett välkomstbrev (e-post) skickas ut med information om medlemsavgift, kontaktperson, och hur organisationen kan börja arbeta med medlemskapet. Välkomstbrevet följs upp med epost/telefonkontakt för fastställande av tid för introduktionsmöte.

5 Introduktionsmöte GS och/eller medlemsansvarig träffar kontaktpersonen på medlemsorganisationen. Fairtrade uppmuntrar att flera personer från medlemsorganisationen medverkar, t ex GS/ordförande, inköpsansvarig, informationsansvarig etc. Mötet innehåller: Information om Fairtrade Beskrivning/Kartläggning av kanaler o Inom Fairtrade såsom webbplats, instruktörer, ambassadörer, Fairtrade City och andra medlemsorganisationer, Fairtrade Fokus. o Inom medlemsorganisationen såsom medlemstidning, webbplats, lokal organisering, lokalt engagemang. Information om hur organisationen kan arbeta aktivt med sitt medlemskap genom informationsspridning inom organisationen, gentemot allmänheten, genom debattartiklar, deltagande i Fairtrade Sveriges kampanjer och genom publika evenemang. Exempel ges på andra MO:s aktiviteter och inköp inom organisationen, vid seminarier och konferenser, hur man påverkar sin egen lunchrestaurang (om MO har det). Ett USB-minne innehållande plattform, stadgar, policy, hur organisationen kan jobba med Fairtrade och övrig praktisk information delas ut. Utannonsering av medlemskap Alla medlemmar finns listade på Fairtrade Sveriges hemsida med logotyp och länk till organisationen. Om organisationen önskar: går Fairtrade ut med nyhet på sin hemsida ges stöd till ordförande/gs för MO som skriver brev till organisationens medlemmar i medlemstidning och/eller utskick om varför ett medlemskap är viktigt för organisationen och vilka målsättningar som finns på central nivå. T ex kan det vara att vi kommer nu enbart servera Fairtrade-märkt kaffe och te i centralorganisationen, efterfråga Fairtrade vid konferenser etc med uppmaning om samma ställningstagande på lokal nivå. meddelas styrgrupper för Fairtrade City diplomerade kommuner och ambassadörer om att föreningen fått en ny medlemsorganisation för att kontakt skall kunna tas på lokal nivå. 4.2 Fortlöpande arbete Information och kontakt Fairtrade etablerar en systematisk och bra kontakt med MO:s kontaktperson. Fairtrade informerar MO regelbundet om viktiga händelser genom e-post utskick till kontaktpersonen. Kontaktperson uppmanas även att prenumerera på Fairtrades månatliga nyhetsbrev för att hålla sig ajour med vad som händer inom Fairtrade.

6 Flera personer än kontaktpersonen får gärna stå med på Fairtrades kontakt/sändlista -allt efter önskemål från MO. Vid fall då Fairtrade kontaktar medlemsorganisationens ordförande/gs tas kontakten av Fairtrade Sveriges GS. Även vid formella utskick som inbjudningar till årsmöte etc tas kontakten av Fairtrade Sveriges GS. Vid genomgångar och uppdateringar av internationella Fairtrade-kriterier ges MO möjligheten att skicka in rekommendationer via Fairtrade Sverige. Informationsmaterial MO kan liksom alla andra beställa hem Fairtrade Sveriges informationsmaterial från hemsidan. Det mesta materialet är gratis och som MO behöver man inte betala fraktkostnader. Föreningens personal kan i mån av tid delta vid kongresser och i andra sammanhang där utställningsverksamhet/informationsbord kan vara aktuella. I de flesta fall rekommenderas att MO istället använder sig av ambassadörer som är knutna till organisationen. Vid sådana tillfällen kan MO gratis boka upp utställningsmaterial som rollups och Fairtrade Sveriges monter. Dessutom kan kaffekossor och banandräkter lånas ut. För utlåning kontakta Utbildning Fairtrade erbjuder medlemsorganisationen en kostnadsfri föreläsning om Fairtrade. Medlemsorganisationen avgör själv vilka som tar del av utbildningen. När personal från Fairtrade deltar i utbildningar, föreläsningar eller seminarier som anordnas av medlemsorganisationen betalar medlemsorganisationen en rabatterad avgift om 2000kr (4000 för GS). Ordinarie kostnad är 4000/6000kr. Fairtrade Sveriges ambassadörer kan användas av medlemsorganisationer. Ambassadörer är Fairtrade Sveriges frivilliga som ställer upp i mån av tid och intresse. För att komma i kontakt med en ambassadör kontaktas Fairtrade Sveriges frivilligsamordnare. Ersättning för mindre uppdrag är inget krav. Om ambassadör engageras för större uppdrag görs ersättningen upp mellan ambassadören och medlemsorganisationen direkt. Däremot finns ett krav om att reseersättning betalas vid alla uppdrag om resa förekommer. Medlemsorganisationernas medlemmar prioriteras vid antagning till Fairtrade Sveriges instruktörsutbildningar. 5. Förväntningar på medlemsorganisationer Förutom att medlemsavgiften erläggs finns inga formella krav på åtaganden från medlemsorganisationens sida utan varje medlemsorganisation bestämmer själv hur den vill nyttja medlemskapet. För att medlemskapet ska bli så meningsfullt som möjligt och för att Föreningen för Fairtrade ska kunna utveckla och stärka sitt samarbete med sina medlemmar så förväntas en medlemsorganisation göra följande åtaganden:

7 5.1 Kontaktperson En kontaktperson utses hos medlemsorganisationen som den officiella kontaktpunkten mellan medlemsorganisationen och Fairtrade Sveriges medlemsansvarig. Det är kontaktpersonens ansvar att informationen från Fairtrade sprids vidare inom organisationen till de personer och de sammanhang där den gör mest nytta. Kontaktpersonen uppmanas att prenumerera på Fairtrade Sveriges månatliga nyhetsbrev för att hålla sig ajour med vad som händer inom Fairtrade i Sverige. Vid fall då Föreningen för Fairtrade kontaktar medlemsorganisationens ordförande/gs så tas kontakten av Fairtrade Sveriges GS. Även vid formella utskick som inbjudningar till årsmöte etc tas kontakten av Fairtrade Sveriges GS. 5.2 Inköp Det förutsätts att MO har en vilja att omsätta sitt engagemang i Fairtrade även i praktiken genom att konsumera Fairtrade-märkt kaffe, te, choklad och frukt i så stor utsträckning som möjligt Inom centralorganisationen. Externt vid konferenser, seminarium och kampanjer. Inom lokala avdelningar och av medlemmar. Medlemsorganisationen arbetar ut en plan för hur man ska sprida användningen av Fairtrade-märkta produkter lokalt. Fairtrade-märkta produkter kan även väljas för presenter till talare, gäster och till personal. Samma sak gäller naturligtvis för organisationens profilartiklar. 5.3 Utbildning Fairtrade-ambassadörerna är nyckelpersoner i Fairtrade Sveriges utbildningsverksamhet och minst en anställd på medlemsorganisationen bör gå en sådan utbildning. Ambassadörer aktiva i medlemsorganisationer är i de flesta fall de som är bäst lämpade att sprida information om Fairtrade inom ramen för MO:s verksamhet. 5.4 Information Medlemsorganisationen informerar om Fairtrade till anställda, medlemmar och allmänhet. MO rekommenderas är att detta sker genom: Stående information på sin hemsida Minst en gång om året i elektroniska/tryckta nyhetsbrev Minst en gång om året i medlemsorganisationens tidskrifter Vid kongresser, seminarier och andra publika sammanhang MO uppmuntras att ta fram eget material om sitt arbete med Fairtrade. Fairtrade bidrar i sådana fall med råd om hur sådant material kan se ut och vilka budskap som lyfts fram. Fairtrade och Fairtrade är varumärken som tillhör Fairtrade Sverige AB och det finns regler för hur namnet och certifieringsmärket får användas. Allt material där vårt certifieringsmärke används ska godkännas av Fairtrade i förväg. Reglerna för användandet

8 finns i Fairtrade Sveriges kommunikationsmanual och på hemsidan: 5.5 Feedback och information till Föreningen för Fairtrade En gång om året informerar MO Föreningen för Fairtrade om sitt Fairtrade-arbete, ger feedback på de kampanjer Fairtrade Sverige har drivit under året och ger rekommendationer om hur samarbetet med medlemsorganisationerna kan förbättras. Detta sker genom att MO:s kontaktperson fyller i en enkätundersökning som Fairtrade Sverige skickar ut. 6. Övrig samverkan Fairtrade ser gärna att medlemsorganisationen agerar idébärare genom att tala om Fairtrade i olika publika sammanhang. Detta kan ske genom produktion av eget informationsmaterial, publika evenemang, seminarier, debattartiklar, insändare, reklam, deltagande i Fairtrade Sveriges kampanjer etc. Fairtrade hjälper till med bakgrundsinformation, faktagranskning och kontroll av användandet av certifieringsmärket. Fairtrade samverkar gärna med medlemsorganisationerna i olika typer av publika sammanhang som exempelvis Almedalen eller Bok- och Biblioteksmässan. Sociala medier Vi gillar varandra på Facebook, Twitter och andra sociala webbkonton om organisationen har det. Både Fairtrade Sverige och MO uppmanas att dela vidare inlägg på sociala medier för att på så sätt nå ut med budskapet till sina följare/gillare. Kampanjer Alla hjärtans dag: På alla hjärtans dag kampanjar Fairtrade Sverige kring rosor och försöker lyfta problematiken i blomindustrin. Genom att visa omtanke mot de som producerat våra varor kan vi göra skillnad. MO uppmanas att delta genom artiklar i medlemstidningar, genom att sprida information och genom att delta i kampanjaktiviteter. World Fair Trade Day: Den andra lördagen i maj varje år infaller den internationella dagen för rättvis handel och är ett alldeles utmärkt tillfälle att uppmärksamma Fairtrade på. Fairtrade Sverige fokuserar här på det som säljs utanför hemmet och MO uppmanas sprida information om kampanjen vidare och delta i kampanjaktiviteter. Fairtrade Fokus: Under Fairtrade Sveriges årliga kampanj Fairtrade Fokus samlas alla våra idébärare för en gemensam samlad informationsinsats. Medlemsorganisationerna uppmanas att delta aktivt i kampanjen genom informationsspridning inom organisationen, deltagande i den stora fikadagen Fairtrade Challenge och genom egna aktiviteter i samband med kampanjen. En sammanfattande checklista Förväntningar på Fairtrade Sverige

9 Introduktionsmöte Länk på Fairtrade Sverige hemsida Nyhet på Fairtrade Sveriges hemsida (efter önskemål från MO) Fairtrade informerar Fairtrade City diplomerade kommuner och ambassadörer om nya medlemsorganisationer Fairtrade Sverige informerar MO regelbundet om viktiga händelser MO får en kostnadsfri föreläsning om Fairtrade MO får reducerat pris då Fairtrade Sveriges personal engageras vid föreläsningar MO får beställa infomaterial fraktfritt från Fairtrades hemsida. MO får förtur till Fairtrade Sveriges instruktörsutbildning Fairtrade Sverige gör varje år en enkätundersökning av sitt arbete där MO får tillfälle att ge sina åsikter och tankar. Förväntningar på medlemsorganisationen Medlemsavgift Kontaktperson hos MO utses Deltagande på introduktionsmöte Brev eller epost till MO:s medlemmar om medlemskapet MO:s kontaktperson är ansvarig för att informationen sprids i organisationen MO har stående information på hemsidan om Fairtrade Information om Fairtrade går ut i nyhetsbrev en gång/år MO informerar om Fairtrade vid kongresser, seminarier och andra publika sammanhang MO konsumerar Fairtrade-märkta produkter i så stor utsträckning som möjligt MO bör utbilda minst en ambassadör inom organisationen MO deltar i minst en av Fairtrade Sveriges tre årliga kampanjer MO deltar i Föreningen för Fairtrade Sveriges årliga enkätundersökning av samarbetet med MO

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION 2015 VÄLKOMMEN! Denna handbok ger dig kommunikationsriktlinjer för användning av logotyperna för Fairtrade City och Fairtrade region. Logotyperna

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Certifiering som Fairtrade City

Certifiering som Fairtrade City ~ SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse..KOMMU NSTYRElSENS KONTOR 2002-12-03 U Roger Svanborg SÖDERT,ÄLJE!

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken.

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Genom att acceptera medlemsvillkoren vilka du godkänner genom att både

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

Regionråd 2015 HANDLINGAR NOMINERINGAR MOTIONER. 23-24 april Aronsborg, Bålsta

Regionråd 2015 HANDLINGAR NOMINERINGAR MOTIONER. 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionråd 2015 HANDLINGAR NOMINERINGAR MOTIONER 23-24 april Aronsborg, Bålsta Dagordning Vid årsmötet för Unionen Dalarna 2015 04 23 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop 3. Årsmötets stadgeenliga kallande 4.

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Uppdatering Givarguiden

Uppdatering Givarguiden Sida 1 Uppdatering Givarguiden Givarguiden är ett internetbaserat sökverktyg där givare kan läsa om olika välgörenhetsorganisationer i syfte att vara bättre informerade när de ger bidrag. Givarguiden tillhandahålls

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012. Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna

Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012. Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012 Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Innehåll Om styrgruppen för Fairetrade City...3 Aktiviteter under året...3 Handlingsplan 2012...7 Fairtrade

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköpings Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

Fairtrade City i Sundbyberg stad

Fairtrade City i Sundbyberg stad Fairtrade City i Sundbyberg stad Verksamhetsberättelse 2013 Foto: Fairtrade Sverige Fairtrade City Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF ETT FRAMGÅNGSRIKT KONCEPT VI TROR PÅ LÅNGSIKTIGHET Franchising bygger på ett långsiktigt samarbete mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchising innebär att enskilda

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FRIVILLIGVERKSAMHET D I A K O N I A S H U V U D K O N T O R U P P D A T E R A D 1 5 0 5 2 9

RIKTLINJER FÖR FRIVILLIGVERKSAMHET D I A K O N I A S H U V U D K O N T O R U P P D A T E R A D 1 5 0 5 2 9 RIKTLINJER FÖR FRIVILLIGVERKSAMHET D I A K O N I A S H U V U D K O N T O R U P P D A T E R A D 1 5 0 5 2 9 1 Riktlinjer för frivilligverksamhet Diakonia är Svenska Alliansmissionens och Equmeniakyrkans

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund.

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund. Stadgar för kastellskolans ideella förening Antagna vid årsmöte 2011-10-19 1 Namn Kastellskolan Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 2 Ändamål 3 Säte Föreningen har till ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl.

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. 2013-05-05 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/504-469 Kommunstyrelsen Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer