Medlemspolicy Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen"

Transkript

1 Medlemspolicy Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande checklista Bilaga: årlig utvärdering/rapport

2 Policy för medlemsorganisationer 1. Inledning Föreningen för Fairtrade är en ideell förening. Vår vision är en rättvis världshandel där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer (MO) för att öka konsumenters kännedom och kunskap om Fairtrade samt öka efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter (ur föreningens plattform). Föreningen för Fairtrades främsta resurs är människors engagemang. För att möta det ökade intresset för Fairtrade-märkningen som vi ser överallt i samhället behöver Föreningen för Fairtrade fortsätta att förbättra, stödja och stärka engagemanget. Föreningen för Fairtrades medlemsorganisationer har en nyckelroll att spela i det arbetet. Det har skett en jämn tillströmning av nya medlemsorganisationer under de senaste åren hade föreningen 20 medlemmar, 2008 hade den 35 medlemmar och nu i augusti 2014 har antalet medlemsorganisationer ökat till 46. Att ansluta sig som medlem i Fairtrade är ett sätt för en organisation att inta ett helhetsperspektiv kring sitt arbete med etisk konsumtion och rättvis handel. För organisationer är ett medlemskap också ett sätt att profilera sig och synas i sammanhang där det finns nya potentiella medlemmar. Fairtrade erbjuder dessutom ett konkret och enkelt sätt till att göra skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, samt ett sätt att komplettera och stärka det engagemang för internationella frågor, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling som finns i det svenska civilsamhället. Medlemsorganisationerna står bakom Föreningen för Fairtrade och har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet och framtid. De utser föreningens styrelse och tar beslut om dess verksamhet på årsmötet. Medlemsorganisationerna tillhör dessutom Fairtrade Sveriges viktigaste idébärare, informationsspridare och opinionsbildare. Föreningen för Fairtrade samarbetar nära sina medlemsorganisationer för att sprida kunskapen om Fairtrade samt för att öka utbudet och försäljningen av Fairtrade-märkta produkter. De 46 medlemsorganisationerna i Föreningen för Fairtrade har tillsammans mer än 13 miljoner medlemskap och bidrar till Fairtrade Sveriges arbete på framför allt tre sätt: 1. Medlemsorganisationerna och deras många medlemmar har en viktig roll som konsumenter av Fairtrade-märkta produkter, både i organisationens verksamhet och genom de enskilda medlemmarnas privatkonsumtion. Genom att ställa etiska krav vid inköp av profilmaterial och andra upphandlingar, vid kontorens kaffe och fruktkonsumtion, konferensbokningar, vid hotell etc kan organisationerna göra en stor skillnad. 2. Fairtrades medlemsorganisationer har också en viktig roll som folkbildare och arbetar på många olika sätt med utbildning om Fairtrade. Bland annat har de bidragit på ett avgörande sätt till att mer än 4500 Fairtrade-ambassadörer har utbildas i Sverige, både genom att ordna egna ambassadörsutbildningar och genom att stötta och uppmuntra medlemmar och anställda att utbilda sig till ambassadörer, men också genom att sprida kunskapen om Fairtrade vidare i organisationen via föredrag, informationsutskick och andra informationsaktiviteter.

3 3. Medlemsorganisationerna är även en viktig plattform för instruktörer, ambassadörer och andra engagerade som vill arbeta med opinionsbildning och ökad kännedom om Fairtrade. Medlemsorganisationerna har bland annat en viktig roll att spela i Fairtrade City styrgrupper runt om i Sveriges över 60 Fairtrade City-diplomerade kommuner. Medlemsorganisationernas stöd och engagemang i Fairtrade Sveriges kampanjer är också av avgörande betydelse för att sprida information och öka kunskapen hos allmänheten om Fairtrade-märkningen. Den här policyn är ett verktyg för att skapa en enhetlig och tydlig bild av vad ett medlemskap i Föreningen för Fairtrade innebär. Både vad medlemsorganisationen kan förvänta sig av Fairtrade Sverige och vilka förväntningar som finns på engagemang från medlemsorganisationerna i arbetet med att förverkliga Föreningens vision och plattform. 2. Nya medlemmar De senaste åren har medlemsantalet i Föreningen för Fairtrade ökat med i snitt två nya medlemmar per år. De flesta medlemsorganisationer tillhör en av fem kategorier: organisationer som arbetar med internationella utvecklingsfrågor, studieförbund, konsumentföreningar, tros- och kyrkliga organisationer samt fackliga organisationer. Men även organisationer med annan verksamhet har på senare år blivit medlemmar. Några av Föreningen för Fairtrades nyare medlemmar är t ex Scouterna, Oikocredit, HSB Norra Storstockholm och Viskadalens folkhögskola. Vi ser inget egenvärde i en snabbare ökningstakt av antalet medlemmar. Vi vill istället arbeta vidare med att ytterligare engagera våra befintliga medlemmar i arbetet som idébärare. Samtidigt har vi en ambition om att fortsätta bredda vår medlemsbas och vi rekryterar aktivt potentiella medlemmar som vi bedömer skulle tillföra föreningen viktiga erfarenheter och resurser. Vid intresse för medlemskap: En organisation som anmäler intresse för medlemskap ska via personligt besök, alternativt via epost få information om hur Fairtrade fungerar och vad medlemskapet innebär i form av åtaganden och förmåner (Info-foldern för MOs). Ansökan: Organisationen inkommer med en skriftlig ansökan om medlemskap som behandlas av styrelsen för godkännande. Medlemskap beviljas av styrelsen. Vem kan bli medlem? Till medlem antas organisation som vill verka för föreningens ändamål och följa föreningens stadgar och beslut till förverkligande av föreningens ändamål (ur stadgar fastställda vid årsmötet 2011) En medlemsorganisation kan inte vara ett politiskt parti eller bedriva kommersiell verksamhet. Däremot finns det möjlighet för politiska ungdomsförbund eller andra sidoorganisationer att vara medlemmar.

4 3. Medlemsavgift och verksamhetsavgift Årsmötet beslutade 2010 att införa en enhetlig medlemsavgift på 5000 kronor samt en differentierad verksamhetsavgift baserat på följande kategorier: Kategori 1 - verksamhetsavgift a) Riksorganisationer och fackliga samlingsorganisationer som inte faller inom annan kategori Kategori 2 - verksamhetsavgift a) Enskilda fackliga organisationer b) Lokala och regionala organisationer som inte faller inom annan kategori Kategori 3 verksamhetsavgift a) Lokala/regionala studieförbundsavdelningar b) Organisationer med biståndsverksamhet eller social verksamhet som huvudsaklig verksamhet, finansierat med statliga eller insamlade medel (90-konto) för öronmärkt verksamhet. c) Organisationer som kan uppvisa årsredovisning med intäkter till kärnverksamhet (dvs. ej öronmärkta anslag) under 10 miljoner kronor/år d) Ungdomsorganisationer Kategori 4 verksamhetsavgift 1000 a) Organisationer med två eller färre årsanställda Nedsättning av verksamhetsavgift Styrelsen har rätt att besluta om nedsättning av verksamhetsavgift om medlemsorganisation inkommer med skriftlig begäran och motivering. Medlemsorganisation som under året värvar en ny medlemsorganisation efterföljande år få betala verksamhetsavgift motsvarande en kategori lägre. 4. Fairtrades åtagande gentemot medlemsorganisationerna Det är medlemsorganisationens uppgift att fylla sitt medlemskap med innehåll och sprida information om detta inom organisationen, till sina medlemmar och allmänheten. Nedan redovisas vilka förväntningar medlemsorganisationen bör ha på Fairtrade som ett stöd i detta arbete. 4.1 När medlemskapet godkänts Ett välkomstbrev (e-post) skickas ut med information om medlemsavgift, kontaktperson, och hur organisationen kan börja arbeta med medlemskapet. Välkomstbrevet följs upp med epost/telefonkontakt för fastställande av tid för introduktionsmöte.

5 Introduktionsmöte GS och/eller medlemsansvarig träffar kontaktpersonen på medlemsorganisationen. Fairtrade uppmuntrar att flera personer från medlemsorganisationen medverkar, t ex GS/ordförande, inköpsansvarig, informationsansvarig etc. Mötet innehåller: Information om Fairtrade Beskrivning/Kartläggning av kanaler o Inom Fairtrade såsom webbplats, instruktörer, ambassadörer, Fairtrade City och andra medlemsorganisationer, Fairtrade Fokus. o Inom medlemsorganisationen såsom medlemstidning, webbplats, lokal organisering, lokalt engagemang. Information om hur organisationen kan arbeta aktivt med sitt medlemskap genom informationsspridning inom organisationen, gentemot allmänheten, genom debattartiklar, deltagande i Fairtrade Sveriges kampanjer och genom publika evenemang. Exempel ges på andra MO:s aktiviteter och inköp inom organisationen, vid seminarier och konferenser, hur man påverkar sin egen lunchrestaurang (om MO har det). Ett USB-minne innehållande plattform, stadgar, policy, hur organisationen kan jobba med Fairtrade och övrig praktisk information delas ut. Utannonsering av medlemskap Alla medlemmar finns listade på Fairtrade Sveriges hemsida med logotyp och länk till organisationen. Om organisationen önskar: går Fairtrade ut med nyhet på sin hemsida ges stöd till ordförande/gs för MO som skriver brev till organisationens medlemmar i medlemstidning och/eller utskick om varför ett medlemskap är viktigt för organisationen och vilka målsättningar som finns på central nivå. T ex kan det vara att vi kommer nu enbart servera Fairtrade-märkt kaffe och te i centralorganisationen, efterfråga Fairtrade vid konferenser etc med uppmaning om samma ställningstagande på lokal nivå. meddelas styrgrupper för Fairtrade City diplomerade kommuner och ambassadörer om att föreningen fått en ny medlemsorganisation för att kontakt skall kunna tas på lokal nivå. 4.2 Fortlöpande arbete Information och kontakt Fairtrade etablerar en systematisk och bra kontakt med MO:s kontaktperson. Fairtrade informerar MO regelbundet om viktiga händelser genom e-post utskick till kontaktpersonen. Kontaktperson uppmanas även att prenumerera på Fairtrades månatliga nyhetsbrev för att hålla sig ajour med vad som händer inom Fairtrade.

6 Flera personer än kontaktpersonen får gärna stå med på Fairtrades kontakt/sändlista -allt efter önskemål från MO. Vid fall då Fairtrade kontaktar medlemsorganisationens ordförande/gs tas kontakten av Fairtrade Sveriges GS. Även vid formella utskick som inbjudningar till årsmöte etc tas kontakten av Fairtrade Sveriges GS. Vid genomgångar och uppdateringar av internationella Fairtrade-kriterier ges MO möjligheten att skicka in rekommendationer via Fairtrade Sverige. Informationsmaterial MO kan liksom alla andra beställa hem Fairtrade Sveriges informationsmaterial från hemsidan. Det mesta materialet är gratis och som MO behöver man inte betala fraktkostnader. Föreningens personal kan i mån av tid delta vid kongresser och i andra sammanhang där utställningsverksamhet/informationsbord kan vara aktuella. I de flesta fall rekommenderas att MO istället använder sig av ambassadörer som är knutna till organisationen. Vid sådana tillfällen kan MO gratis boka upp utställningsmaterial som rollups och Fairtrade Sveriges monter. Dessutom kan kaffekossor och banandräkter lånas ut. För utlåning kontakta Utbildning Fairtrade erbjuder medlemsorganisationen en kostnadsfri föreläsning om Fairtrade. Medlemsorganisationen avgör själv vilka som tar del av utbildningen. När personal från Fairtrade deltar i utbildningar, föreläsningar eller seminarier som anordnas av medlemsorganisationen betalar medlemsorganisationen en rabatterad avgift om 2000kr (4000 för GS). Ordinarie kostnad är 4000/6000kr. Fairtrade Sveriges ambassadörer kan användas av medlemsorganisationer. Ambassadörer är Fairtrade Sveriges frivilliga som ställer upp i mån av tid och intresse. För att komma i kontakt med en ambassadör kontaktas Fairtrade Sveriges frivilligsamordnare. Ersättning för mindre uppdrag är inget krav. Om ambassadör engageras för större uppdrag görs ersättningen upp mellan ambassadören och medlemsorganisationen direkt. Däremot finns ett krav om att reseersättning betalas vid alla uppdrag om resa förekommer. Medlemsorganisationernas medlemmar prioriteras vid antagning till Fairtrade Sveriges instruktörsutbildningar. 5. Förväntningar på medlemsorganisationer Förutom att medlemsavgiften erläggs finns inga formella krav på åtaganden från medlemsorganisationens sida utan varje medlemsorganisation bestämmer själv hur den vill nyttja medlemskapet. För att medlemskapet ska bli så meningsfullt som möjligt och för att Föreningen för Fairtrade ska kunna utveckla och stärka sitt samarbete med sina medlemmar så förväntas en medlemsorganisation göra följande åtaganden:

7 5.1 Kontaktperson En kontaktperson utses hos medlemsorganisationen som den officiella kontaktpunkten mellan medlemsorganisationen och Fairtrade Sveriges medlemsansvarig. Det är kontaktpersonens ansvar att informationen från Fairtrade sprids vidare inom organisationen till de personer och de sammanhang där den gör mest nytta. Kontaktpersonen uppmanas att prenumerera på Fairtrade Sveriges månatliga nyhetsbrev för att hålla sig ajour med vad som händer inom Fairtrade i Sverige. Vid fall då Föreningen för Fairtrade kontaktar medlemsorganisationens ordförande/gs så tas kontakten av Fairtrade Sveriges GS. Även vid formella utskick som inbjudningar till årsmöte etc tas kontakten av Fairtrade Sveriges GS. 5.2 Inköp Det förutsätts att MO har en vilja att omsätta sitt engagemang i Fairtrade även i praktiken genom att konsumera Fairtrade-märkt kaffe, te, choklad och frukt i så stor utsträckning som möjligt Inom centralorganisationen. Externt vid konferenser, seminarium och kampanjer. Inom lokala avdelningar och av medlemmar. Medlemsorganisationen arbetar ut en plan för hur man ska sprida användningen av Fairtrade-märkta produkter lokalt. Fairtrade-märkta produkter kan även väljas för presenter till talare, gäster och till personal. Samma sak gäller naturligtvis för organisationens profilartiklar. 5.3 Utbildning Fairtrade-ambassadörerna är nyckelpersoner i Fairtrade Sveriges utbildningsverksamhet och minst en anställd på medlemsorganisationen bör gå en sådan utbildning. Ambassadörer aktiva i medlemsorganisationer är i de flesta fall de som är bäst lämpade att sprida information om Fairtrade inom ramen för MO:s verksamhet. 5.4 Information Medlemsorganisationen informerar om Fairtrade till anställda, medlemmar och allmänhet. MO rekommenderas är att detta sker genom: Stående information på sin hemsida Minst en gång om året i elektroniska/tryckta nyhetsbrev Minst en gång om året i medlemsorganisationens tidskrifter Vid kongresser, seminarier och andra publika sammanhang MO uppmuntras att ta fram eget material om sitt arbete med Fairtrade. Fairtrade bidrar i sådana fall med råd om hur sådant material kan se ut och vilka budskap som lyfts fram. Fairtrade och Fairtrade är varumärken som tillhör Fairtrade Sverige AB och det finns regler för hur namnet och certifieringsmärket får användas. Allt material där vårt certifieringsmärke används ska godkännas av Fairtrade i förväg. Reglerna för användandet

8 finns i Fairtrade Sveriges kommunikationsmanual och på hemsidan: 5.5 Feedback och information till Föreningen för Fairtrade En gång om året informerar MO Föreningen för Fairtrade om sitt Fairtrade-arbete, ger feedback på de kampanjer Fairtrade Sverige har drivit under året och ger rekommendationer om hur samarbetet med medlemsorganisationerna kan förbättras. Detta sker genom att MO:s kontaktperson fyller i en enkätundersökning som Fairtrade Sverige skickar ut. 6. Övrig samverkan Fairtrade ser gärna att medlemsorganisationen agerar idébärare genom att tala om Fairtrade i olika publika sammanhang. Detta kan ske genom produktion av eget informationsmaterial, publika evenemang, seminarier, debattartiklar, insändare, reklam, deltagande i Fairtrade Sveriges kampanjer etc. Fairtrade hjälper till med bakgrundsinformation, faktagranskning och kontroll av användandet av certifieringsmärket. Fairtrade samverkar gärna med medlemsorganisationerna i olika typer av publika sammanhang som exempelvis Almedalen eller Bok- och Biblioteksmässan. Sociala medier Vi gillar varandra på Facebook, Twitter och andra sociala webbkonton om organisationen har det. Både Fairtrade Sverige och MO uppmanas att dela vidare inlägg på sociala medier för att på så sätt nå ut med budskapet till sina följare/gillare. Kampanjer Alla hjärtans dag: På alla hjärtans dag kampanjar Fairtrade Sverige kring rosor och försöker lyfta problematiken i blomindustrin. Genom att visa omtanke mot de som producerat våra varor kan vi göra skillnad. MO uppmanas att delta genom artiklar i medlemstidningar, genom att sprida information och genom att delta i kampanjaktiviteter. World Fair Trade Day: Den andra lördagen i maj varje år infaller den internationella dagen för rättvis handel och är ett alldeles utmärkt tillfälle att uppmärksamma Fairtrade på. Fairtrade Sverige fokuserar här på det som säljs utanför hemmet och MO uppmanas sprida information om kampanjen vidare och delta i kampanjaktiviteter. Fairtrade Fokus: Under Fairtrade Sveriges årliga kampanj Fairtrade Fokus samlas alla våra idébärare för en gemensam samlad informationsinsats. Medlemsorganisationerna uppmanas att delta aktivt i kampanjen genom informationsspridning inom organisationen, deltagande i den stora fikadagen Fairtrade Challenge och genom egna aktiviteter i samband med kampanjen. En sammanfattande checklista Förväntningar på Fairtrade Sverige

9 Introduktionsmöte Länk på Fairtrade Sverige hemsida Nyhet på Fairtrade Sveriges hemsida (efter önskemål från MO) Fairtrade informerar Fairtrade City diplomerade kommuner och ambassadörer om nya medlemsorganisationer Fairtrade Sverige informerar MO regelbundet om viktiga händelser MO får en kostnadsfri föreläsning om Fairtrade MO får reducerat pris då Fairtrade Sveriges personal engageras vid föreläsningar MO får beställa infomaterial fraktfritt från Fairtrades hemsida. MO får förtur till Fairtrade Sveriges instruktörsutbildning Fairtrade Sverige gör varje år en enkätundersökning av sitt arbete där MO får tillfälle att ge sina åsikter och tankar. Förväntningar på medlemsorganisationen Medlemsavgift Kontaktperson hos MO utses Deltagande på introduktionsmöte Brev eller epost till MO:s medlemmar om medlemskapet MO:s kontaktperson är ansvarig för att informationen sprids i organisationen MO har stående information på hemsidan om Fairtrade Information om Fairtrade går ut i nyhetsbrev en gång/år MO informerar om Fairtrade vid kongresser, seminarier och andra publika sammanhang MO konsumerar Fairtrade-märkta produkter i så stor utsträckning som möjligt MO bör utbilda minst en ambassadör inom organisationen MO deltar i minst en av Fairtrade Sveriges tre årliga kampanjer MO deltar i Föreningen för Fairtrade Sveriges årliga enkätundersökning av samarbetet med MO

Så engagerar du dig för Fairtrade! Full med massvis av tips!

Så engagerar du dig för Fairtrade! Full med massvis av tips! AktivitetsguidEN Så engagerar du dig för Fairtrade! Full med massvis av tips! INNEHÅLL Aktiviteter...3 1. Gör skillnad på nätet...4 2. Påverka media...8 3. Sprid budskapet...12 4. Anordna produktevent...16

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden.

1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. 1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. Det här är Fairtrade - lila 2 1: DET HÄR ÄR FAIRTRADE Detta är del 1 som berättar om vad Fairtrade är och hur Fairtrade startade.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN.

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. Anna Billing, ICA Malmborgs Tuna, Lund STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. 1 INLEDNING På trettio år har

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1. Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser

FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1. Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1 Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 6 2.1 Bakgrund och syfte... 7 2.2 Angreppssätt... 7 2.3 Metod och

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer