Ekonomiskt stöd till organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt stöd till organisationer"

Transkript

1 Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2013

2 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2013 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet. För 2013 har sammanlagt 12 miljoner fördelats till organisationer, verksamheter och projekt som uppfyller de kriterier som krävs för att vara berättigad till stöd. Av 86 ansökningar har 33 stycken beviljats. Nedan följer en sammanställning av de verksamheter, projekt och organisationer som beviljats stöd per stödform.

3 Beviljade organisationsstöd 2013 Förening Motormännens Riksförbund Föreningen för Fairtrade vill förverkliga visionen om att det självklara valet för konsumenter ska vara en rättvis handel som stärker mänskliga rättigheter och motverkar fattig- dom. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer för att skapa kännedom,medvetenhet och efterfrågan av Fairtrade produkter. Sveriges Konsumenter Föreningen för Fairtrade Sverige Gröna Bilister Beskrivning av föreningen, syfte och inriktning Motormännens Riksförbund är en konsumentorganisation för landets bilister i frågor som rör möjligheten att transportera sig ekonomiskt och trafiksäkert med hög framkomlighet på ett miljömässigt bra sätt. Motormännens Riksförbund för sina medlemmars talan genom att påverka politiker, samhälle och näringsliv. Motormännens Riksförbund erbjuder även sina medlemmar kunskap, tjänster, service och aktiviteter. Sveriges konsumenter samlar medlemsorganisationer och enskilda medlemmar för att stärka de svenska konsumenternas makt nationellt, inom EU och internationellt. Föreningens mål är att få beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, både i Sverige och internationellt, att alltid ha konsumenternas bästa för ögonen. Gröna Bilister har till ändamål att verka för en miljöanpassad utveckling av vägtransporterna. Särskilt viktigt är att utnyttja möjligheterna att påverka enskilda människors och företags val av fordon, bränslen och transportsätt. Organisationen bedriver konsumentupplysning, utredningar, påverkansarbete och europeiskt samarbete kr kr kr kr

4 Beviljade verksamhetsstöd 2013 Förening Verksamhet 2013 Sveriges Konsumenter Konsumentorganisation som beviljas stöd för att driva ett brett nationellt och internationellt påverkans- och opinionsbildande arbete. Centrala sakområden under 2013 är livsmedel, privatekonomi, energi, hälsa och digitala tjänster. 4 Fair Trade Center Fair Trade Center vill underlätta för konsumenter att konsumera medvetet. Föreningen beviljas stöd för att främja en socialt rättvis och miljömässigt hållbar internationell handel kr Föreningen strävar efter att det ska vara lättare Föreningen och mer intressant att vara en fullt medveten Medveten konsument. Beviljas stöd för att samla, sprida kr Konsumtion och marknadsföra information om medveten konsumtion. Beviljas stöd för att skapa kännedom, medvet- enhet och efterfrågan av Fairtradeprodukter. Föreningen för Fairtrade Sverige kr Miljöorganisation som driver en årlig återkom- Svenska mande kampanj Miljövänliga veckan för ökad Naturskydds- medvetenhet och uppmärksamhet kring en kr föreningen konsumentrelaterad fråga. Tema för 2013 är ekologisk mat. Föreningen ska genom sin verksamhet Svenska Ge miljörösten plats i standardiseringen Naturskydds- bygga en långsiktig, strategisk standardise- föreningen ringsverksamhet som en del av arbetet med miljöanpassning av produkter och tjänster. Svenska Naturskyddsföreningen Beviljas stöd för genomförandet av kampanjen Miljövänliga dagen

5 Förening Verksamhet 2013 Djurskyddet Sverige Riksförbundet Attention Handikapp- förbunden Gröna Bilister Svenska Celiakiungdomsförbundet Beviljas stöd för att åstadkomma fler och bättre rustade representanter i de standardiseringsgrupper som är särskilt viktiga för personer med funktionsnedsättning. Rekrytering och utbildningsinsatser riktade till Handikappförbundens medlemsförbund och till ungdomsförbund kommer genomföras. Föreningen har till ändamål att verka för miljöanpassade och säkra system för samhällets transporter. Beviljas stöd för informationsoch opinionsbildningsinsatser för att påverka människors och företags val av fordon, bränslen och transportsätt. En intresseorganisation och mötesplats för barn och unga med gluten- och laktosintolerans. Beviljas stöd för att stärka barn och ungdomar med gluten och/eller laktosintolerans i sina roller som konsumenter på den glutenoch laktosfria marknaden. Riksförbund som verkar för djurskydd och djurvälfärd. Beviljas stöd för att förbättra möjligheten för konsumenter att välja djurvänliga produkter. Beviljas stöd föra att fördjupa riksförbundets arbete med privatekonomi. Riksförbundet kommer att utbilda och informera ungdomar och unga vuxna med ADHD och andra närliggande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om vikten av ekonomisk planering samt att förebygga ekonomiskt riskbeteende så som överskuldsättning, spel och internethandel samt sprida konkreta redskap och strategier för ökade möjligheter att hantera sin ekonomi.

6 Förening Verksamhet 2013 Miljöförbundet Jordens Vänner Förbundet arbetar för rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Beviljas stöd för sitt konsumentinriktade arbete kr Beviljas stöd för att bevaka viktiga konsu- Motorförarnas mentintressen genom deltagande i Allmänna Helnykterhets- reklamationsnämndens motoravdelning, samt kr förbund i svenskt och internationellt standardiseringsarbete avseende alkolås och alkometrar. Föreningen verkar för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala eko- systemet. Beviljas stöd för arbetet med att på olika sätt informera om matens miljöpåverkan. Resenärsforum Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Svensk matoch miljöinformation Beviljas stöd för att driva kollektivtrafikresenärernas konsumentintressen med större städer som primär målgrupp (enkla betalningsmetoder, kompatibla biljettsystem). Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en rikstäckande medlemsorganisation för världsbutiker och andra återförsäljare av rättvist handlade produkter i Sverige. Beviljas stöd för att sprida kännedom om och förståelse för Fair Trade kr kr IM Individuell Människohjälp Organisation som arbetar för en rättvis och medmänsklig värld genom att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap. Beviljas stöd för att sprida och bredda kunskapen om att Fairtrade inte bara rör livsmedel utan även mer sammansatta produkter som exempelvis keramik, stickade tröjor, smycken, handväskor, glas, kuddar, påslakan och anteckningsböcker kr

7 Förening Verksamhet 2013 NTF (National- Riksorganisation som arbetar för allas rätt till föreningen en säker trafik genom ökad kunskap, trygghet för Trafik- och självförtroende hos konsumenter. Beviljas kr säkerhetens stöd för arbetet med köpråd till konsumenter, Främjande) marknadsöversikter och frågor och svar. Reumatiker- förbundet En handikapporganisation som verkar för ett bra liv för alla reumatiker. Beviljas stöd för omkostnader i samband med medverkan i standardiseringsarbete för lättöppnade förpackningar kr

8 Beviljade projektstöd 2013 Tema: Konsumenters rättigheter och möjligheter Förening Projekttitel Syfte/målgrupp Stärka konsumenter med svår eller medelsvår allergisjukdom genom att kartlägga vilka rättigheter flyg- Astma- resenärer har enligt dagens lagar Allergiker och Allergi- och regler. Sprida information om kr på flyget förbundet flygbolag/researrangörers skyldigheter samt vilka anpassningar olika flygbolag vidtar för att trygga allergisjuka flygresenärer. Integrationsnätverk Välj rätt Projektet ska genom information, handledning, studiebesök, praktisk tillämpning och utformning av en handbok med faktahänvisning stärka nyanlända svenskar att bli en mer medveten konsumentgrupp. Målgruppen ska ges ökade möjligheter att se sin roll på marknaden för att kunna göra val som främjar hälsa, ekonomi och miljö kr Tema: Reklam Förening Projekttitel Syfte/målgrupp Sveriges Kvinnolobby Reklamkoll strategier Medvetandegöra och stärka flickor för unga och unga kvinnor i deras roll som kvinnor att konsumenter genom att tillhanda kr tackla kom- hålla verktyg och konkreta strategier mersiella mot könsdiskriminerande reklam. budskap

9 Tema: Medvetna val, ekonomi samt konsumenters rättigheter och möjligheter Förening Projekttitel Syfte/målgrupp Komhuner Kulturförening Genom föreläsningar, radioprogram och öppet hus ge ungdomar den kunskap, de verktyg och det stöd som de behöver för att strukturera sin ekonomi så att de inte hamnar i över- skuldsättning. Målsättningen är att ungdomar inom Spånga-Tensta ska få sådan kunskap att de med sina erfarenheter ska bli medvetna och resursstarka konsumenter. Låna mindre, bo och handla tryggt - för ett bättre liv Tema: Konsumentinformation för personer med kognitiva funktionsnedsättningar Förening Projekttitel Syfte/målgrupp Sveriges Konsumenter Begåvad konsumtion Stärka konsumenter som lever med läs- räkne- och skrivproblem samt begåvningsmässiga eller kognitiva funktionsnedsättningar. Sveriges konsumenter vill skapa ett nätverk för frågorna och formulera ett utvecklingsarbete kr Syftet med projektet är att skapa Kognitiv en plattform för förbundets medtillgänglig- lemmar att långsiktigt arbeta med het i ett konsumentfrågor och standard kr konsument- isering. Beviljas stöd för arbetet perspektiv med att standarder och riktlinjer ska ta hänsyn till kognitiva aspekter. Dyslexiför- bundet FMLS

10 Tema: Medvetna val, etik Förening Projekttitel Syfte/målgrupp Genom utbildning öka kunskapen om Föreningen Aktiva val Fairtrade hos konsumenter som är för Fairtrade för nya utlandsfödda eller har utlandsfödda Sverige målgrupper föräldrar i syfte att öka målgruppens möjlighet att göra medvetna val. Fair Trade Center Projektet syftar till att fler unga konsumenter ska agera medvetet i sina konsumtionsbeslut och känna Fair Trade att de på allvar kan påverka genom Centers sin konsumtion. Organisationen kr Etikakademi ska producera filmer och en lärarhandledning i syfte att nå ut med information till såväl högstadieelever som lärare. Sveriges Konsumenter BankWiser Sätta press på svenska banker när det gäller etik- och hållbarhetsfrågor. Jämföra svenska bankers etik- och hållbarhetsarbete och kommunicera resultatet så att det blir användbart för konsumenter kr

11 Organisationsstöd beviljas till organisationer vars huvudsakliga syfte är att tillvarata svenska konsumenters intressen, nationellt eller internationellt. Verksamhetsstöd kan sökas av en organisation som bedriver verksamhet som syftar till att stärka svenska konsumenters inflytande på marknader i Sverige, inom eu och andra internationella forum. Projektstöd kan sökas av organisationer som planerar att bedriva projekt som har till syfte att ta tillvara konsumenternas intressen, bidra till ökad kunskap inom konsumentområdet och som ger konsumenterna bättre förutsättningar att göra aktiva val. För 2013 års stöd beviljades endast projekt inom prioriterade områden. Dessa områden var medvetna val, konsumenträtt och reklam samt projekt som fokuserade på att göra konsumentinformation begriplig, tydlig och lätt att ta till sig för till exempel personer med läs- och språksvårigheter eller kognitiva funktionsnedsättningar.

12 Konsumentverket 2013 Mer information på finns på Konsumentverkets webbplats Konsumentverket, Box 48, Karlstad. Telefon: konsumentverket.se

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Uppföljning av beviljade stöd 2011. Inledning Varje år delar Konsumentverket ut statligt stöd till organisationer inom konsumentområdet. Stödet är på totalt 12 miljoner

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

MILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER METODSTÖD I ARBETET MED MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

MILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER METODSTÖD I ARBETET MED MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING MILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER METODSTÖD I ARBETET MED MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 5 MILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER METODSTÖD I ARBETET MED MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING Under 2008

Läs mer

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster Schyssta Pengar Strategi för finansiella tjänster Bakgrund 1985 beslöt Sveriges Riksbank att avreglera den svenska kreditmarknaden. Det innebar bland annat att bankerna i princip fick låna ut obegränsat

Läs mer

Delmål för funktionshinderpolitiken

Delmål för funktionshinderpolitiken Delmål för funktionshinderpolitiken - delredovisning 2015 Delmål för funktionshinderpolitiken delredovisning 2015 Konsumentverket 2015, Dnr 2015/182 Ansvarig handläggare: Anna-Carin Widmark Innehållsförteckning

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse Sveriges Konsumenter Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Förkortningar... 3 1. Styrelsens berättelse... 5 2. Så har vi arbetat... 8 2.1 Nationellt arbete... 8 2.2 Internationellt arbete...

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 I december 2013 delade Arvsfonden ut 118,9 miljoner kronor till 77 projekt. Av dessa var 52 projekt fortsättningsprojekt och fick dela på 85,6 miljoner kronor

Läs mer

Bra mat åt alla. Strategi för livsmedel

Bra mat åt alla. Strategi för livsmedel Bra mat åt alla Strategi för livsmedel 1 Sveriges Konsumenters livsmedelsstrategi Beslutad i september 2014 Bakgrund Våra äldsta förfäder skaffade mat genom att jaga, fiska, äta bär, rötter och annat som

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys vision är att alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Vårt arbete utgår från FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten Verksamhetsplan 2012-2013 Studiefrämjandet i Västerbotten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Den politiska viljan med folkbildningen 6 Mål 2012-2013 7 Delmål 8 Internt

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Hållbar omställning driva lokala projekt. Här kan du läsa om kursens innehåll

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN HANDLEDNING INFÖR TURNÉN MALMÖ 23-24/4 2014 Introduktion En av orsakerna till att vi arrangerar we_change är att många unga idag tycker att det är trist att prata om hållbarhet. Och det kan vi förstå då

Läs mer

Handbok i projektplanering

Handbok i projektplanering Handbok i projektplanering Innehåll Handbok i projektplanering 3 Förkortningar 4 Mänskliga rättigheter i fokus 5 Forum Syds resultatmodell för utvecklingsprojekt 13 Projektplanering: från idé till projekt

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer