DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015"

Transkript

1

2 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen. För att förslag ska kunna upptas till behandling ska förslaget vara skriftligt. 2

3 FÖRSLAG TILL DAGORDNING, DISTRIKTSKONGRESSEN 18 APRIL Distriktskongressen öppnas 2. Val av presidium: a) Ordförande b) Sekreterare c) Två justerare tillika rösträknare e) Redaktionsutskott 3. Ombudsupprop 4. Förslag om kongressens offentlighet 5. Beslut om dag- och arbetsordning samt om resefördelning 6. Gästerna har ordet 7. Motioner 8. Rapport om Regionen 9. Styrelse- och revisionsberättelse: a) Godkännande av styrelsens årsberättelse b) Revisorernas berättelse c) Fastställande av balans- och resultaträkning d) Fråga om ansvarsfrihet e) Fastställande av arvoden och traktamenten 10. Arbetarrörelsens hyllnings- och blomsterfond a) Godkännande av styrelsens årsberättelse b) Fråga om ansvarsfrihet 11. Distriktsstyrelsens förslag 12. Val av: a) Ordförande b) Ledamöter i distriktsstyrelse jämte ersättare c) Kassör d) Studie/Utvecklingsledare e) Facklig ledare jämte biträdande f) Internationell ledare g) Ledamöter i verkställande utskott jämte ersättare h) Revisorer jämte ersättare i) Ombud till ABF jämte ersättare j) Fanbärare k) Valberedning 13. Valanalysens slutsatser 14. Utdelning av medlemsvärvarpriser 15. Uttalanden 16. Avslutning, avtackning 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Socialdemokraterna i Jämtlands län lämnar följande berättelse till distriktskongressen över verksamheten under VERKSTÄLLANDE UTSKOTT, DISTRIKTSSTYRELSEN M.M. Ledaruppdrag: Ordförande Anna-Caren Sätherberg Vice ordförande Björn Sandal Kassör Bengt Bergqvist Utvecklingsledare Pelle Persson Facklig ledare Karin Näsmark Bitr facklig ledare Per-Göran Skoog Internationell ledare Lena Bäckelin VERKSTÄLLANDE UTSKOTT: Anna-Caren Sätherberg, Åre, ordförande, Björn Sandal, Östersund, Bengt Bergqvist, Strömsund, Karin Näsmark, Havsnäs, Kicki Fredriksson, Bispgården. ERSÄTTARE I VERKSTÄLLANDE UTSKOTT: Harriet Jorderud, Pilgrimstad, Abbas Khanahmadi, Sveg, Robert Uitto, Östersund, Anki Syversen, Nälden, Mikael Abramsson, Hackås. DISTRIKTSSTYRELSE: Verkställande utskott samt Mikael Abramsson, Hackås, Harriet Jorderud, Pilgrimstad, Abbas Khanahmadi, Sveg, Lena Bäckelin, Sveg, Anki Syversen, Nälden, Lars Andreasson, Norråker, Peter Bergman, Åre, AnnSofie Andersson, Östersund, Robert Uitto, Östersund, Pelle Persson, Frösön. ERSÄTTARE DISTRIKTSSTYRELSEN: Karin Paulsson, Svenstavik, Jörgen Persson, Gällö, Katarina Rosberg, Trångsviken, Lennart Skoog, Stugun, Morgan Olsson, Gäddede, Per-Göran Skoog, Mattmar, Ann-Marie Johansson, Järpen, Lisa Fröberg, Frösön, Emil Burman, Östersund, Tahar Khalfallah, Östersund, Agneta Åhlin, Östersund. REVISORER: Agnetha Danielsson, Frösön, Göte Murén, Brunflo och Bert Nyman, Östersund. REVISORSERSÄTTARE: Staffan Ekström, Östersund och Jim Salomonsson, Hammarstrand. OMBUD TILL ABF: Pelle Persson, Frösön och Britt Carlsson, Aspås ERSÄTTARE FÖR OMBUD TILL ABF: Niklas Daoson, Frösön. FANBÄRARE: Tomas Frank, Frösön, Jens Nilsson, Östersund, Monica Hallquist, Åsarna, Anders Frimert, Stugun och Mona Modin Tjulin, Frösön. VALBEREDNING: Pelle Tjärnlund, AU, Kerstin Wallin, AU, Solveig Danielsson, AU, Dan Martinsson, Berg, Anna-Lisa Isaksson, Bräcke, Leif Nilsson, Härjedalen, Mi Bringsaas, Krokom, Elisabeth Yngström, Ragunda, Bo Gustavsson, Strömsund, Jon Andersson, Åre, Katarina Nyberg Finn, Östersund. Adjungerade: Per-Göran Skoog, LO, Gudrun Olsson, S-kvinnor, samt Anton Waara, SSU. Distriktsexpeditionen Anställda på distriktsexpeditionen: Eva Marcusdotter, ombudsman, Ann-Marie Johansson, ombudsman (tjänstledig), Susanne Wänseth, assistent, Stefan Fax, politisk sekreterare för landstingsgruppen och Mona Modin Tjulin, politisk sekreterare för landstingsgruppen (tjänstledig). Under perioden 1/1-30/ har även Kalle Olsson varit anställd som kommunikatör. Fram till 31/12 har vi haft Liisa Murstam Sihvo som valkretssekreterare på deltid för vår länsbänk, med placering på riksdagsgruppens kansli i Stockholm. 4

5 Distriktsstyrelsen och verkställande utskottet Under supervalåret har distriktsstyrelsen haft 11 möten, varav 1 telefonmöte, och verkställande utskottet 14 möten, varav 5 telefonmöten. Våren handlade till stor del om förberedelser inför de kommande valen till Europaparlamentet 25 maj och riksdag, kommuner och landsting 14 september. En gemensam facklig-politisk valupptakt hölls i februari, och distriktskongressen i Åre blev en valrörelseinspiration med seminarium om EU-valet, besök av Stefan Löfven och antagande av valprogram och listor. Valplanering, med materialproduktion, köpta media, samtalskampanjinsatser, valbudget och uppföljning av dessa upptog styrelsens möten. Likaså valberedandet inför listorna, kandidatpresentationer. Valspurterna genomfördes i god ordning, liksom sommaraktiviteter. Valen präglade förstås också de politiska frågor som upptog dagordningen på styrelsens möten under året, med länsprogram, planering av utspel och mediaaktiviteter, debatter och utfrågningar, uppföljning av centrala utspel. Landstingets ekonomi och den kommande regionbildningen behandlades, och opinionsbildningen fick förstärkning genom den valanställde kommunikatören och den sjukvårdsturné som genomfördes. Efter valet i september vidtog förberedelser och valberedande inför den nya regionen, valanalyserande, nomineringsarbete till SKL m fl organ. Distriktskongressen 2014 Årets distriktskongress, tillika valupptakt, hölls den 5-6 april på Åre Continental Inn, tillsammans med LO-distriktet som också hade sin kongress. Det var 139 ombud närvarande på lördagen och 128 på söndagen. Förutom distriktsstyrelsen besöktes kongressen även av ett antal medlemmar. Kongressen antog fem uttalanden: Ett handslag för ordning och reda, Kvinnojouren räddar liv, Låt Stora Helvetet få sin änglafärd, Trygg och tillgänglig sjukvård, Fler jobb i Jämtlands län. Efter livlig debatt antogs två länsprogram för mandatperioden, Må bäst i Jämtlands län, med Ann- Marie Johansson som föredragande, och Framtidskontrakt för Jämtlands län, med Margareta Winberg som föredragande. Partidistriktet uppmärksammade de medlemmar som gjort stora insatser för att värva fler till partiet. Denna gång bestod priserna av studieresor till Stockholm och riksdagen. De som förärades priserna var Jason O Halloran, Östersund, Yvonne Roswall, Föllinge och SSU-distriktet genom Anton Hammar. Priserna för bästa arbetarekommuner fick Åre Arbetarekommun och Östersunds Arbetarekommun. Ett inspirerande seminarium hölls om EUvalet, med Jens Nilsson, Europaparlamentsledamot, och Mikael Johansson, ordförande i Målarna. Karin Näsmark och Anna-Caren Sätherberg, ordföranden i LO-distriktet respektive partidistriktet, var moderatorer. 5

6 Valsedlar till riksdag och landsting antogs efter flera omröstningar. För riksdagen återfinns Anna- Caren Sätherberg, Gunnar Sandberg, Lena Bäckelin, Kalle Olsson överst på listan. Landstingslistorna är fyra till antalet. Kongressen valde några regionkandidater i särskild ordning. Som kandidat till regionstyrelsens ordförande utsågs Ann-Marie Johansson, vice ordförande Bengt Bergqvist. Kandidat till regionutvecklingsnämndens ordförande blev Robert Uitto. Kandidater till regionfullmäktiges ordförande samt vice blev Margareta Winberg respektive Anton Hammar. Distriktsstyrelse valdes, med omval av Anna-Caren Sätherberg som ordförande. Stefan Löfven besökte kongressen efter lunch på söndagen, och efter ett mycket uppskattat tal avslutades kongressen med samtalskampanj på Åre torg. Motioner som bifölls under 2014 års distriktskongress och arbetet med dem Kvinnojouren Socialdemokratiska politiker i länet ska arbeta för att fortsätta stödja Kvinnojouren ekonomiskt, och på så sätt ge förutsättningar för fortsatt verksamhet. Under 2015 klarade vi beslutet från distriktskongressen genom att den primärkommunala nämnden på regionförbundet sköt till kronor. För 2016 måste våra s-styrda kommuner tillskjuta den summan själva, förutom de kronor man betalat tidigare per år, och distriktsstyrelsen förutsätter att så kommer att ske för att vi ska fullfölja distriktskongressens beslut. Strategi för nyttjande av Storsjön med mera Att Socialdemokratiska partidistriktet får i uppdrag att ta fram en strategi för hur Socialdemokraterna i Jämtland ställer sig till nyttjande av Storsjön som resurs samt att värna allt vatten i länet. En vattenanvändningsplan för Storsjön som är ett gemensamt projekt för kommunerna runt Storsjön och Länsstyrelsen är under framtagande. Gynekologisk cellprovskontroll Att den gynekologiska cellprovskontrollen ska fortsätta även efter 60 års ålder med täta intervaller. Kontrollen ska även omfatta kvinnor som opererat bort livmodern. Situationen i dag och den närmaste framtiden är förändrad jämfört med då motionen behandlades. Idag erbjuds kvinnor mellan år cellprovtagning vart 3:e år, därefter vart 5:e år mellan års ålder. Provet erbjuds även kvinnor som opererat bort sin livmoder, detta eftersom av att de flesta har efter den operationen sin livmodertapp- och hals kvar och det är därifrån provet tas. Om cellförändringar finns vid prov som tas i den senare delen av åldersintervallet kommer provtagning självklart att följas upp enligt vårdprogram även om kvinnan passerat 60 år. Socialstyrelsen kommer under våren 2015 att publicera en ny rekommendation, den är nu ute på remiss, där åldersgränsen föreslås höjas till 64 år, även intervallen mellan provtagningarna kan komma att ändras. Att småföretagarnätverket i länet återupplivas Uppgiften kvarstår, och finns angiven i styrelsens förslag till verksamhetsinriktning. Nyttjande av mobiltelefon av förare i kollektivtrafik Rekommendera socialdemokratiska före trädare som deltar i upphandling av yrkes trafik att bevaka att interna regelverk finns och tillämpas av aktuella buss- och taxi företag. Den regeln som partidistriktet önskade sig gäller och Länstrafiken påtalar detta till entreprenörerna vid i stort sett varje förarråd om det kommit fram att någon pratat i mobilen om det inte varit ett nödvändigt tjänstesamtal. Bussarna går på tidtabell och de kan inte vara alltför försenade om det är ett angeläget tjänstesamtal som måste tas under färd. Numer är frågan lagstyrd. 6

7 Första Maj 2014 Att det var valår märktes på antalet deltagare i årets första maj-firande. Allt fler ser de förskräckande resultaten av den borgerliga regeringens politik och vill göra något åt det. Första maj firades i alla arbetarekommuner i olika former och uppslutningen var god. De flesta arbetarekommunerna hade frukostmöten, för att sedan kunna resa in till demonstrationståget i Östersund. Partistyrelsens talare i länet var Gabriel Wikström, SSUs förbundsordförande, som var huvudtalare både i Östersund och i Svenstavik. Förutom honom talade även Karin Paulsson, Therese Zetterman och Alexandra Karlsson i Svenstavik, och i Östersund även Ted Persson, AnnSofie Andersson och Kata Nilsson. På övriga ställen i länet hade vi lokala talare. Ungdomstalare medverkade i alla arbetarekommuner, LOtalare i flera: Anna-Caren Sätherberg och Mikael Bayrak i Bräcke, Margareta Winberg, Rosa Taikon, Gunilla Zetterström Bäcke och Josefin Blå Amundsson i Sveg, Harriet Jorderud, Rolf Lilja, Jaana Pålsson och Niklas Rhodin i Krokom, Marie Nordén, Kjell Berg och Liss Jonasson i Hammarstrand, Bengt Bergqvist, Gudrun Hansson, Angelica Johannesson och Anton Hammar i Strömsund, Gunnar Sandberg, Lars Andreasson och Ida Svanberg i Gäddede, Kata Nilsson, Björn Sahlin och Peter Bergman i Åre. Supervalåret Så fortsatte det som kallats supervalåret, med tre val inom ett år. Vi hade vinden i ryggen efter ett bra resultat i kyrkovalet 15 september Partidistriktets personal fick arbeta hårt under supervalåret, inte minst när processerna med beställning, produktion och leverans av material för de olika valen överlappade varandra. Ett gott humör och stort engagemang hos våra aktiva och valarbetare underlättade och gjorde vårt gemensamma arbete smidigt. Denna mandatperiods sista kampanjledarutbildning tillsammans med Västernorrlands partidistrikt och LO-distriktet avverkades i början av februari. Arbetarekommunernas, partidistriktets och sidoorganisationernas valledare har därefter träffats med jämna mellanrum för att stämma av valrörelsens insatser. Partidistriktets VU utgjorde valledning. Den 13 februari hölls valupptakt i Bispgården tillsammans med LO-distriktet och Västernorrlands partidistrikt. Vi inspirerades av Tobias Baudin, LOs vice ordförande, Carin Jämtin, partisekreterare, Jens Nilsson, Europaparlamentsledamot, Per-Olof Sjöö, ordförande GS-förbundet och Paula Bertolone, ombudsman Metall. De mål vi satte upp för valkampanjandet var för EP-valet att göra ett lika bra resultat som 2009, och att behålla Jens Nilsson som parlamentsledamot. Båda dessa mål nåddes. För septembervalen var målen att nå resultat som innebar s-ledda styren i åtta kommuner och landsting/region. Tack vare bra resultat och förhandlingar leder vi nu sju kommuner och regionen. För båda valen sattes mål om antal samtal per kommun, i valrörelsens olika skeden. Samtalsmålen överträffades med råge på distriktsnivå, och nästan alla arbetarekommuner klarade sina mål. 7

8 8 Vårt viktigaste redskap för att nå målen var samtalskampanjen. Vi skulle nå valsegern genom främst dörrknackning, men också marknader, torgmöten, telefonerande mm. Ambitionen var samtal med kvalitet. I övrigt arbetade vi med köpta media, sociala medier, affischering, folder- och flygbladsutdelning. Kartverktyget för dörrknackningsinsatser var bra men användes av få arbetarekommuner. Sappen blev ett nytt begrepp en app till mobiltelefonen med frågor att ställa till medborgare, möjlighet att registrera kontaktuppgifter och medlemskap. De arbetarekommuner som använde Sappen mest konsekvent var också de som värvade flest medlemmar. Arbetarekommunerna genomförde många utåtriktade insatser under året, och våra riksdagsledamöter och länsföreträdare deltog i många valaktiviteter. Slutspurten inför EP-valet, sommaraktiviteter som marknader mm, och höstens slutspurt blev mycket intensiva. LO genomförde en mycket bra valrörelse med telefonerande, många arbetsplatsbesök och besök av centrala företrädare. SSU jobbade suveränt på skolor och i partiets samtalskampanj, och s- kvinnor syntes och hördes, bland annat med ett feministiskt manifest och feministisk valstuga. Stort tack till LO och våra sidoorgansationer för ett gott valarbete! Europaparlamentvalet Ett intensivt arbete inför nomineringarna gjorde att Norrlands egen parlamentsledamot Jens Nilsson nu fick placeringen fyra på valsedeln. Det var viktigt särskilt som partiet tyvärr tappade det sjätte mandatet, med endast drygt 400 röster. Vi genomförde en bra valrörelse med många aktiviteter runt om i länet. Jens Nilssons besök på hemmaplan fick mycken uppskattning och uppmärksamhet. Jens var igång från mitten av februari och besök på Campus, skolor, arbetsplatser och mediamedverkan avlöste varandra. 6 mars fick vi besök av Carin Jämtin, som åt middag med nya medlemmar, och medverkade i ett samtal om besöksnäring och stora evenemang på Gamla Teatern i Östersund. 17 april träffade Veronica Palm byggföretagare, Östersundshem och besökte gymnasieskola. 28 april medverkade Mikael Damberg vid Åre kapitalmarknadsdagar. Stefan Löfven medverkade på distriktskongressen Åre 5 april. 23 april fanns Anders Ygeman på plats och besökte bland annat Gällö sågverk. Tobias Baudin besökte träindustri i Hammerdal och hade ett öppet möte på Gamla Teatern 13 maj. 16 maj medverkade Margot Wallström på Jämtlands gymnasium, och med rosutdelning i Östersunds centrum. 22 maj föreläste Magdalena Andersson på Campus, delade ut rosor i centrum, samtalade med landstingsföreträdare. Bland material, affischer, valsedelsförsändelser var de flitigast använda förstås foldrar etc med vår egen parlamentsledamot Jens Nilsson. En rad skolbesök, intervjuer och debatter i media genomfördes. 23 maj hade Radio Jämtland aktiviteter hela dagen vid Storsjöteatern. Under valdagen 24 maj genomfördes dörrknackningar, utdelningar. Vi jobbade på tills vallokalerna stängdes!

9 Septembervalet Under sommaren genomfördes runt om i länet många kampanjaktiviteter på marknader, hemvändardagar mm. Partidistriktet fanns på plats på Expo Norr och Fäviken, SSU och LO på Storsjöyran, partidistriktet och Östersunds arbetarekommun på LOdagen i Badhusparken, som också blev en valupptakt. Vi hade under våren en sjukvårdsturné med landstingsgruppen. Under hösten turnerade Marianne Stålberg och Margareta Winberg i en seniorturné, och Gunnar Sandberg och Robert Uitto turnerade med sång och politikerbingo. Uppskattade aktiviteter! Flera centrala besök genomfördes. 16 augusti besökte Ibrahim Baylan Östersund, medverkade i valarbetarutbildning och dörrknackning och kampanjade i city. 1 september fanns Mikael Damberg här för att bland annat samtala med Mittuniversitetets ledning och med elever på Jämtlands gymnasium. Ett stort antal debatter och intervjuer genomfördes i lokala media, som hade höga ambitioner för valbevakningen. Många skolor besöktes, främst av SSU men också av partiets kandidater. Två länsfoldrar om politik producerades, kandidatmaterial, annonsunderlag för webbtidningar, bussbaksidor, dekaler. Annonserna i papperstidningarna gällde främst turnéerna, och mot slutet landstingsfrågor. Radioreklam och tevereklam i spurten inköptes. Av aktiviteterna i samtalskampanjen var det dörrknackning och samtal på torg och vid valstugor som användes mest. Telefonerandet kom igång sent, men några arbetarekommuner hann med många samtal, liksom LO och SSU. Ett bra valarbete ledde till bra valresultat, där vi ökade i Berg och Strömsund, behöll den egna majoriteten i Ragunda, förhandlade bra och leder nu styret i sju av åtta kommuner och i regionen. Målen i samtalskampanjen nåddes med råge. I partidistriktet var målet samtal, och samtal registrerades alltså 128% av målet. Ak s mål Nytt mål Genomförda samtal Berg ,23 Bräcke ,64 Härjedalen ,20 Krokom ,13 Ragunda ,56 Strömsund ,62 Åre ,18 Östersund ,38 Totalt länet ,28 9

10 Programarbete Sedan våren 2012 arbetade två arbetsgrupper med att genom studiebesök, seminarier med mera utveckla politiken inom områdena: Jobb och utveckling i Jämtlands län och Må bäst i Jämtlands län. Må bäst -gruppen har också gjort en översyn inför nytt sjukvårdsprogram. En grupp för utarbetande av länsprogrammet utsågs i september 2013, med Robert Uitto, Harriet Jorderud, Margareta Winberg, Mona Modin Tjulin. Programförslaget sändes på bred remiss för att fortsätta den utåtriktade dialogen. Programmen Framtidskontrakt för Jämtlands län och Må bäst i Jämtlands län antogs på distriktskongressen 5-6 maj. Utifrån dessa program gjordes två valfoldrar, om sjukvård respektive jobb och utveckling. Programmens förslag låg också till grund för septembervalets valsedelsförsändelse, kandidatfoldrar, och politiska utspel. Skogslänssamarbetet Skogslänssamarbetet handlade naturligt nog främst om valen. Gävleborgs partidistrikt har varit värd under året. Förutom träffar med ombudsmän, ordförande och länsbänksansvariga, så hölls den stora skogslänskonferensen oktober i Gävle. Här diskuterades valanalys, nomineringar till SKL och kongressen Förtroenderåd 15 november Förtroenderådets möte hölls den 15 november på OSD, Östersund. 71 ombud närvarade förutom distriktsstyrelsen och gäster. Ordförande Anna-Caren Sätherberg inledde dagen med reflektioner om det gångna Supervalåret. Vi gjorde tre bra val och ska hurra och tacka oss själva. Jens Nilsson föredrog delresultat från partidistriktets valanalysgrupp, och i bikupor gjordes medskick till gruppen. Robert Uitto informerade om den nya regionorganisationen och Ann-Marie Johansson om förhandlingarna med V och MP. Förtroenderådet beslutade därefter om nomineringar till de olika uppdragen efter föredragning av valberedningens ordförande Pelle Tjärnlund. Temat för dagen var Vi bygger partiet med syfte att vara en lärande organisation. Seminarier i plena följde. Under rubriken Medlemsvärvning våra bästa tips samtalade Terese Bengard, Jenny Palmqvist, Yvonne Roswall, Sha Hosein och Lars Andreasson. Ständig dialog och samtalskampanj här delade Pelle Persson, Therese Zetterman, Emil Burman, Susanne Hansson, Peter Bergman med sig av tips. Därefter diskussion i bikupor. Dagen avslutades med apeller Nu bygger vi partiet! av Ann-Marie Johansson, Abbas Khanahmadi och Kata Nilsson. Två uttalanden antogs, om Mobiltelefoni och bredband, och Ungdomsarbetslöshet. Ett mycket bra och inspirerande Förtroenderådsmöte. 10

11 Möten, representation, utåtriktat arbete Partidistriktet är landets näst minsta, men är väl representerat i bland annat SKLs beredningar, vid årskongresser med angränsande partidistrikt och närstående organisationer, i partiets centrala arbetsgrupper som studiekommitté och nu även med Kalle Olsson i en av valanalysgrupperna. Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson har fått strategiska utskott och ansvarsområden. Anna- Caren har i näringsutskottet ansvar för basnäringar och besöksnäring, Kalle har i försvarsutskottet ansvar för krisberedskapsfrågor. Samverkan med Arbeiderpartiet Nord-Tröndelag har vilat under valåret. Utåtriktade aktiviteter har hållits med medverkande från partistyrelsen. De redovisas i valårsavsnitten. Under Expo Norr denna gång på Travets område - fanns vi med en monter med tipsfrågor och värvade många medlemmar. Vi var närvarande under Fäviken Game Fair där också värvade med hjälp av en bra enkät med priser. LO och SSU var på plats under Storsjöyran. Partidistriktet och arbetarekommunen i Östersund hade en monter med central placering och många aktiviteter vid LOs familjedag i Badhusparken 23 augusti. Nätverksarbete Partidistriktet har flera nätverk. Seniornätverket hade möte inför EU-valet med medverkan av Margareta Winberg, och efter septembervalet med medverkan av Kalle Olsson. Småföretagarnätverket och Jakt/rovdjursnätverket var vilande under valåret. Medlemsstatistik Medlemsantal Nya med- Riksdags- Organisalemmar röster tionsgrad Bergs AK % Bräcke AK % Härjedalens AK % Krokoms AK % Ragunda AK % Strömsunds AK % Åre AK % Östersunds AK % Partidistriktet % Medlemsvärvningen får extra fart ett valår. Det är mycket glädjande att så många vill bli medlemmar, bara vi frågar! Vi får också allt fler aktiva som är bra på att värva. Men - vi behöver utveckla hela vår medlemsvärvarkedja, med värvning, mottagande och bra rutiner i arbetarekommunen om avgiften inte har betalats. Vi ökar brutto med 328 medlemmar, men netto med 67 vi har alltså under året tappat hela 261 medlemmar. Partiets centrala mål är 6% ökning per år, vi når 3,1% som distrikt. Bäst nettoökning har Ragunda 28%, Åre 6%, Krokom 5%, Östersund 4%. Det är roligt att kampanja, vi ska fortsätta att vara utåtriktade och värva under hela mandatperioden. Och dessutom utveckla arbetet så att mottagande och bra rutiner ger bättre plusresultat! 11

12 Internationellt arbete och PROS vårt internationella demokratiprojekt 2014 Vi har under 2014 fortsatt arbetet med vårt demokratiprojekt tillsammans med socialdemokraterna i Prilep, Makedonien - genom Olof Palme Center. Projektet har haft målet att introducera studiecirkeln som en arbetsmetod främst i vår partners inre partiarbetet. Det innebär att vi har knutit ABF till oss som resurs och att vi utbildar både cirkelledare något fördjupat och partimedlemmar och cirkeldeltagare generellt i studiecirkelmetodik. Projektet har varit lyckat och har uppfyllt de delmål som projektet har satt upp. Vi har nu ansökt om ett mellanår för projektet 2015 och blivit beviljade medel för detta år. Tanken är att fortsätta arbeta med studiecirkeln som arbetsform under året och samtidigt genomföra seminarier om bl.a. jämställdhet och interndemokrati som inspiration för kommande studiecirklar. Under året ska vårt systerparti komma fram till vad ev. ett projekt ska omfatta och därför har vi också planerat ett seminarium där en ny LFA-matris ska tas fram som underlag för kommande projektperiod. Ansökan för en ev. ny projektperiod ska tas fram första halvåret Under året har den lokala SDSM-avdelningen stöttat projektet på olika sätt, bl.a. genom att upplåta ett rum för studiecirkelverksamheten och projektet i partiets lokaler. Projektet har också stöttat och utrustat lokalen. I januari hade vi fyra ungdomar här hos oss i länet och som deltog i cirkelledarutbildning samt träffade representanter från Östersunds kommun, landstinget och partidistriktet. Fortsättning på cirkelledarutbildningen genomfördes i juli i Prilep. Vidare har projektgruppen i Prilep under hösten arbetat med egna studiecirklar enligt projektplanen. Eftersom projektarbetet tar en hel del tid att planera, genomföra och administrera har vi haft en projektgrupp som stöd i arbetet. Följande personer har bidragit till arbetet i projektgruppen: Emil Burman, Lotta Forsberg, Stefan Fax, Ann-Marie Sandberg, Anette Bergqvist, Martine Eng, Jan Hodann. Före jul skapade vi också en informationsansökan till Palmecentret för projektet. Vi försöker på detta sätt föra ut kunskap om projektet, situationen i Makedonien och då i synnerhet situationen för oppositionen som lever i en mycket ansträngd situation. Det är inte minst mediekoncentrationen och avsaknad av debatt som gör att demokratin i landet har försvagats ännu mer sedan parlamentskrisen julen Utöver projektarbetet har vi tillsammans med S-kvinnor och ABF arrangerat två seminarier, ett i Östersund och ett i Sveg, om Burma. Föreläsare var projektgruppen för Burmautskottet inom S- studenter. Kontakten med våra norska vänner har legat på is under året då vi haft för lite tid utöver det ovan beskrivna detta supervalår. Det internationella arbetet har varit och är ett mycket viktigt engagemang för vårt parti. Det är många medlemmar som är intresserade av dessa frågor, inte minst många yngre medlemmar. Det är viktigt att vi alla diskuterar och utbildar oss i internationella frågor för vi lever i en globaliserad värld. Vi kan arbeta med internationella frågor inom den egna föreningen, arbetarekommunen distriktet eller genom enskilda medlemmars nätverk. Under 2014 har jag återigen väckt frågan i distriktsstyrelsen om ett internationellt utskott i distriktet för att bredda och intensifiera det internationella arbetet. 12

13 När vi nu ser ett allt hårdare klimat mot invandring, mot olika religiösa och etniska grupper så är det ännu viktigare att vi som socialdemokrater skaffar oss kunskaper om andra länder, religioner och gruppers situation i Sverige och i världen idag. Vi socialdemokrater behöver tillsammans bli tydligare vad migrationen betyder för våra kommuner, region, land och för Europa och hur dessa frågor hänger ihop med vår ideologi och politik. Följ Olof Palme Centers arbete med information, utbildningar, konferenser och inte minst de årliga Palmedagarna via hemsidan ABF har också mycket erfarenhet som vi kan ta del av när vi vill utveckla vårt internationella engagemang. Lena Bäckelin Internationell ledare Facklig-politisk verksamhet 2014 En stor del av världens arbetstagare arbetar under usla arbetsvillkor. Tillfälliga och osäkra anställningar undergräver möjligheten att ställa krav på lön, arbetsmiljö och villkor eftersom det kan äventyra nästa tillfälliga kontrakt eller ett förlängt uppehållstillstånd. Ett tydligt exempel är Qatar (bygget inför fotbolls-vm 2022), dit fattiga människor kommer för att arbeta, men utnyttjas grovt och nekas rättigheter som facklig anslutning. Migrantarbetarna tvingas in i det som närmast kan beskrivas som livegenskap och modernt slaveri. Man uppskattar antalet döda arbetare till 4000 innan bygget är klart. Grova övertramp sker även i Sverige, men det vanligaste är att migrantarbetare får lite sämre arbetsmiljö, arbetsvillkor och lön än där svensk arbetskraft jobbar under kollektivavtal. Det är nog så allvarligt. Diskriminering är aldrig okej. I värsta fall ser vi dödsolyckor som resultat, som värmeverksbygget i Stockholm i höstas med två döda. Malmö har jobbat med Vita Jobb i flera år. Stockholms nya S-majoritet har återigen beslutat om Vita Jobb, som i princip innebär att man ställer starka sociala krav vid upphandling och säkerställer villkor för anställda i företagen. Drygt 600 miljarder upphandlas offentligt varje år i Sverige. Våra skattepengar ska gå till seriös verksamhet. Även här i Jämtland ska vi ställa bättre krav i upphandlingarna. Frukostmöten Under sex fredagar har ordförande och ombudsmän i fackliga avdelningar som har medlemmar i Jämtlands län bjudits in till diskussioner om aktuella politiska frågor. LO-facken Jämtland, våra riksdagsmän och partidistriktets VU är också inbjudna till träffarna, som i övrigt är öppna för den som är intresserad. Årets möten har fokuserat på valrörelsen, LOs krav i båda valen, upphandlingsfrågor och utstationeringsdirektivet. Öppen dagordning och deltagande utan anmälan har visat sig vara både bra och dåligt (få deltagare vissa träffar). Facklig-politiska träffar Tillsammans med LO-distriktet och partidistriktet i Västernorrland sker regelbundna träffar med de facklig-politiskt ansvariga i LO-distriktets medlemsorganisationer. Under året har tre träffar hållits i Bispgården, ibland med central medverkan från partiet eller LO. 13

14 Facklig-politisk valupptakt i Bispgården 13 februari Den 13 februari höll Socialdemokraterna i Jämtlands län, Socialdemokraterna i Västernorrland och LO-distriktet gemensam valupptakt för 120 deltagare från facken och arbetarekommunerna. Tobias Baudin, vice ordförande i LO, talade om LOs krav i de båda valen, och vikten av fackligpolitiskt samverkan. Carin Jämtin, partisekreterare, Socialdemokraterna, talade om vikten av att byta regering och politik och det kommande valarbetet. Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS, talade om hur den gröna näringen är väsentlig för klimat- och miljöfrågor, sysselsättningen och samhällsekonomin. Paula Bertolone, ombudsman på förbundskontoret IF Metall, föreläste enligt Verktygslådan, en metod IF Metall jobbar med för att få sina medlemmar att förstå hur politik och fackliga krav hänger ihop, och att det har betydelse för vilket samhälle vi vill ha. Jens Nilsson, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna, talade om sitt uppdrag i Bryssel, och arbetet med upphandlingsdirektivet och utstationeringsdirektivet. S-fackklubbar En tvärfacklig S-förening, startade under året i Östersund. Den fick snabbt många nya medlemmar. Andra fackliga S-föreningar har anslutit sig till den nystartade föreningen. I Strömsund finns IF Metalls S-fackklubb som lockat nya medlemmar, nominerat och fått in ledamöter i arbetarekommunens styrelse och i politiska församlingar. S-fackklubbar är ett sätt att öka det politiska samtalet ute på arbetsplatserna, och få fler att bli medlem och engagera sig politiskt. Via de fackliga frågorna kommer man naturligt in på de politiska beslut som krävs och att det gör skillnad vem som styr. Fackliga ledare i arbetarekommunerna Fortfarande saknas fackliga ledare i en del arbetarekommuner, samt fackliga utskott. Under året har LO-distriktet gjort en kartläggning av kommunerna i Jämtland, och pratat med ett flertal arbetarekommuner om facklig-politisk samverkan. Familjedag i Badhusparken Partidistriktet och LO-distriktet arrangerade gemensam familjedag den 25 augusti i samarbete med ABF. Partidistriktet, facken och övriga organisationer visade upp sig runt om i parken och Storsjöodjuret Birger bjöd barnen på glass. Talare var LO-distriktets ordförande Karin Näsmark, IFs Metalls vice ordförande Marie Nilsson, GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö, riksdagskandidaterna Gunnar Sandberg och Anna-Caren Sätherberg, samt regionrådskandidat Ann-Marie Johansson. 14

15 Fackligt Utskott En två-dagars överläggning under ledning av facklig-politiske ombudsmannen Anders Bergerus, partistyrelsen, hölls i början på december för ett 15-tal deltagare från VU, Östersunds arbetarekommun och fackligt aktiva. Missförstånd och surdegar från valrörelsen och tidigare år reddes ut och resten av tiden ägnades åt att arbeta fram idéer för hur facklig-politisk samverkan ska fungera på ett bra sätt. Resultatet blev att ett fackligt utskott i partidistriktet bildades. Utskottet ska koncentrera sig på två viktiga frågor under 2015, offentlig upphandling och kommun/landsting som arbetsgivare. I övrigt ska utskottet arbeta för att stärka facklig ledare och fackligt utskott i arbetarekommunerna. Karin Näsmark och Per-Göran Skoog Fackliga ledare Studier och utvecklingsarbete Årets studieverksamhet har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Aktiviteten har förstås varit inriktad på valen, många kulturprogram med talare, mötesmedverkande, föreläsningar, och cirklar med trimningar av argument och metoder. Alla våra studier bedrivs i samarbete med ABF, som är en viktig resurs i studiearbetet. Bland annat finns funktionsutbildningar för olika styrelseposter, valberedningar och annat tillgängliga via ABF. ABF har också ett viktigt pedagogiskt kunnande. En hel del studier sker också i samarbete med LO-distriktet, och partidistriktet i Västernorrland. I början av året avslutades den gemensamma kampanjledarutbildningen. Tillsammas med partidistriktet Västernorrland startades en tvåstegs utbildning för stiftsledamöterna. Partidistriktet finns genom ombudsmannen med i partistyrelsens studiekommitté, som planerar och utarbetar material och studiesatsningar. Studieportalen är mycket viktig för såväl gemensamma som enskilda studier och utvecklingsarbete. Medlemmar och ledare rekommenderas varmt att använda portalen, som är öppen och utan lösenord. Här kan man söka till Bommersviksakademin och andra viktiga utbildningar, ladda ner intressanta studiematerial och annat. Pelle Persson, utvecklingsledare Eva Marcusdotter, ombudsman Inrapporterad verksamhet till ABF JH 2014 (siffran från 2013 inom parentes) Kulturprogram Studiecirkel Annan verksamhet Deltagare Partidistriktet 19 (11) 1 (2) 404 Härjedalens AK 1 (0) 0 (2) 200 Krokoms AK 71 (37) 2 (4) 0 (3) 1654 Ragunda AK 30 (1) 387 Strömsunds AK 5 (2) 0 (2) 4211 Östersunds AK 23 (18) 4 (1) 4 (2) 3706 Åre 14 (0) 349 Bräcke 0 (0) - Berg 12 (0) 1 (0) 433 Totalt i länet - Arrangemang: 187 (85) Deltagare:

16 Slutord 2014 Socialdemokraterna - framtidspartiet. Nu har vi lagt år 2014 bakom oss men det kommer att leva kvar som ett kärt och härligt minne. Ett år, ett supervalår, med full fart. Många nya medlemmar har värvats, valprogram har arbetats fram och valrörelserna bestod av fantastiska insatser och kämpaglöd. Ny teknik som sporrade, och ett partidistrikt som ville vinna många val för att få chansen att förbättra i våra kommuner, i vårt län, i Sverige och i hela EU! Efter kampanjledarutbildning och träffar trappades tempot upp med utåtriktade verksamheter i samband med politikerbesök mm. Facklig-politisk valupptakt hölls i Bispgården 13 februari, med Tobias Baudin, Carin Jämtin, Jens Nilsson m fl. En dag som gav mycket kunskap och argument. Distriktskongress hade vi i Åre den 5-6 april tillsammans med LO, där vår partiordförande Stefan Löfven gästade oss och inspirerade oss i sitt tal om vad Sverige kan göra bättre. Det var två intensiva dagar med seminarier och vi fattade bland mycket annat beslut om spännande motioner, om vårt länsvalprogram och våra listor till region och till riksdag. På första maj märktes valtempot tydligt, många fler deltagare runt om i länet som ville engagera sig. Den 25 maj genomfördes valet till Europaparlamentet, vi hade större förhoppningar på valresultatet men kan glädjas åt att Socialdemokraterna ökade sin andel i länet och att vi återigen har vår egen man i Bryssel, Jens Nilsson - Norrlands röst! I Almedalen i Visby deltog många socialdemokrater från länet, och glädjande nog medverkade många av våra företrädare i viktiga seminarier. Andra sommaraktiviteter som Expo Norr, Fäviken Game Fair och LOs familjedag var också framgångsrika. Valrörelse, hurra! Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, sympatisörer, SSU, S-kvinnor, personalen, LO, ja alla som med själ och hjärta kämpade för valsegrar. När vi är tillsammans, hela folkrörelsen, då händer det. Dörrar har knackats, flygblad har delats, telefonsamtal har ringts, debatter har genomförts, radio- film- tidningsreklam, skyltar har satts upp. Och vi har haft många, många samtal med väljare. Resultatet är fantastiskt vi styr nu i sju av åtta kommuner, Region Jämtland- Härjedalen och i Sverige. Med den glädje som vi alla ska känna över våra framgångar ska vi också ta tag i det negativa med valresultatet SDs ökning. Vi har haft en intensiv höst med förhandlingar för att få till majoriteter runt om i länet. I riksdagen blev hösten skakig, där högerpartierna har majoritet vilket de gjorde klart när samarbetsregeringens budget röstades ner och förslag på extra val väcktes. I december gjordes en överenskommelse över blockgränsen för att säkerställa att minoritetsregeringars budget ska kunna få gehör. Så nu partivänner, ska vi göra verkstad av det förtroende vi fått av väljarna i våra kommuner, i vårt län, i Sverige och i EU. Tillsammans med alla medlemmar, sympatisörer, unga och äldre har vi öppnat dörren till Nu ska vi utbilda nya medlemmar, och våra förtroendevalda. Vi ska värva nya medlemmar och organisera. Vi ska skicka ett härligt gäng till partikongress i Västerås. Vi ska utveckla vår politik. Vi ska stötta varandra och vi ska ta debatten mot de främlingsfientliga åsikterna som tar större plats i Jämtlands län, i Sverige och i EU. Och vi ska ha roligt! Nu kör vi tillsammans! Anna-Caren Sätherberg Ordförande 16

17 Östersund 1 mars 2015 Anna-Caren Sätherberg Björn Sandal Bengt Bergqvist Karin Näsmark Kicki Fredriksson Mikael Abramsson Harriet Jorderud Abbas Khanahmadi Anki Syversen Lars Andreasson Peter Bergman AnnSofie Andersson Robert Uitto Pelle Persson Lena Bäckelin 17

18 Årsbokslut Resultat och Balansräkning för 2014 finns i bifogade årsredovisning. Revisionsberättelse SOCIALDEMOKRATERNA I JÄMTLANDS LÄN Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande utskottets förvaltning i Socialdemokraterna Jämtlands län för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revision för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i partidistriktet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med partidistriktets stadgar. Vi anser att vår revision ger rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av partidistriktets resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med partidistriktets stadgar. Vi tillstyrker att distriktskongressen fastställer resultaträkning och balansräkning samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Östersund 25 februari 2015 Göte Murén Bert Nyman Agnetha Danielsson 18

19 Motioner Motion 1 - Offentlig Upphandling ett sätt att påverka!? För att göra en bra Socialdemokratisk politik ännu bättre bör länets offentliga upphandlingar också vila på en starkare ideologisk grund. Länets kommunala upphandlingar sker ofta via upphandlingskontoret i Östersund och administreras av Gemensamma nämnden för upphandling, GNU, eller av beställare i den egna kommunen. Någon klar politisk inriktning finns inte, mer än det som regleras i lag och riktlinjer från miljöstyrningsrådet, MSR. Den bristen beklagas av upphandlingskontoret och enskilda beställare. Några rimliga frågeställningar kan vara: - Produceras varan eller tjänsten på hållbart sätt? - Har producenten och underleverantörer kollektivavtal med rimliga löner och arbetsvillkor? - Hur kan vi styra upphandlingar mot fler lokala producenter? - Vilka varor och tjänster ska vi avstå ifrån pga bristande sociala, etiska och miljömässigt tillkortakommanden? - Hur ser vi på Fairtrade märkta varor? Offentlig upphandling finns till för att: främja kostnadseffektivt användande av skattemedel främja fri rörlighet inom EU undanröja ageranden som begränsar konkurrens underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner. Regelverket för offentlig upphandling är likadant i hela EU/ESS och bygger på EG-direktiv. Jag anser att kvalité i en upphandling är att hitta bästa möjliga vara i ett helhetsperspektiv, utifrån våra egna politiska, sociala och etiska krav. Några enkla exempel: Ska vi handla ägg från utländska burhöns då de är billigare än ägg från frigående svenska höns? Ska vi köpa kött från utländska producenter som med svenska mått har en olaglig djurhållning? Ska vi köpa varor från svenska producenter med inhyrda underentreprenörer utan kollektivavtal? Kan vi vikta leverantörer med socialt ansvar och funktionsnedsatta medarbetare högre än de som saknar? Exemplen kan göras många. Jag föreslår att distriktskongressen beslutar: - Att partidistriktet tar fram etiska, sociala mål och riktlinjer för offentlig upphandling. - Att dokumentet förankras i kommunerna och årligen utvärderas/kompletteras till ett levande dokument. Lars Andreasson Norråker Motionen behandlad och antagen som egen vid Strömsunds Arbetarekommuns representantsskapsmöte den 29 januari

20 Distriktsstyrelsens yttrande över motion 1 om Offentlig upphandling Föredragande: Robert Uitto Offentlig upphandling är en central del av kommuners, landstings och Regioners verksamhet som ofta varit vagt styrt av politiken. Upphandlingen är ett kraftfullt verktyg för att påverka viktiga områden som trygghet, miljö, arbetsrättsliga frågor osv. Vi Socialdemokrater behöver därför ta initiativet till att forma tydliga riktlinjer enligt motionärens intentioner, i nära samarbete med våra fackliga organisationer skulle sådana riktlinjer kunna arbetas fram. Även Regeringen har poängterat att frågorna är politiskt viktiga, och EUs nya upphandlingsdirektiv kommer att ge bättre förutsättningar att upphandla utifrån strategiska kriterier. Partidistriktets nybildade fackliga utskott arrangerar 24 april en dag med information om hur upphandling kan användas mer offensivt. Likt motionären får vi anse att kvalitet i en upphandling är att hitta bästa möjliga vara i ett helhetsperspektiv, utifrån våra egna politiska, sociala och etiska krav. Partiet kan dock inte förankra framtagna riktlinjer per automatik i kommunerna, men däremot rekommendera sina representanter att försöka driva frågor utifrån framarbetade riktlinjer. Därför föreslår Distriktsstyrelsen att: - första att-satsen bifalles och - att andra att-satsen avslås med hänvisning till ovanstående, men att dokumentet återkommande diskuteras med arbetarekommunerna. 20

21 Motion 2 - om Geografisk diskriminering på bostadskreditmarknaden Citat från utskickat brev från SBAB till en bostadsrättsförening i Jämtland ; Med en liten organisation och begränsad lokal närvaro måste vi i ännu större utsträckning prioritera och välja väg. För att hävda oss i marknaden och kunna ge våra kunder bästa tänkbara service väljer vi att i högre utsträckning än tidigare fokusera på utvalda segment i geografi och affärsstorlek. Vi kommer framöver att inrikta vår kreditgivning till de expansiva regionerna runt våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö samt större tillväxt-/högskoleorter där vi har resurser att följa fastighetsmarknadens utveckling. Det innebär att vi också måste avstå från vissa saker som enskilt kan betraktas som bra. Konsekvensen blir då för vissa kunder att vi kanske inte längre kan vara den bästa partnern. Vi skriver till er därför vi framöver inte kommer att ha möjlighet att erbjuda er samma villkor som tidigare och inte heller samma servicegrad. Vi kommer öka våra marginaler, mer än marginellt och i vissa fall även amorteringarna (i förekommande fall se bilaga) Vi tycker det är viktigt att kommunicera detta för att ge berörda kunder möjlighet att i god tid söka och utvärdera andra alternativ, förmodligen i den lokala marknaden. Bostadsrättsföreningen har en kommun som borgenär för lånet. SBAB anser ändå att en affär med en bostadsrättsförening i Norrlands inland är för riskfylld för att fortsätta. Vid kommande villkorsändringstillfälle erbjuds bostadsrättsföreningen drastiskt försämrade räntevillkor vilket uppenbart syftar till att avvisa föreningen från fortsatt kreditgivning. SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska bolånemarknaden. SBAB startade sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen, och är idag en oberoende vinstdrivande bank. Sedan början av talet konkurrerar företaget med privata aktörer som banker och erbjuder lån till privata kunder. Utifrån ovanstående beskrivning av läget framträder en geografisk diskriminering som förhindrar tillväxt och utveckling i de områden som SBAB inte anser vara expansiva. Ett absurt förhållningssätt från ett helägt statligt aktiebolag. Med anledning av ovanstående föreslås; - att riksdagsledamöterna från Jämtlands län arbetar för att denna geografiska diskriminering inte tillåts fortsätta. - att distriktskongressen antar motionen som sin egen och skickar den vidare till partikongressen Susanne Hansson, Strömsunds S-förening Motionen behandlad och antagen som egen vid Strömsunds Arbetarekommuns representantsskapsmöte den 29 januari

22 Distriktsstyrelsens yttrande över motion 2 - om Geografisk diskriminering Föredragande: Bengt Bergqvist Motionären lyfter en fråga som är otroligt angelägen, inte bara för innevånare i norrlandskommuner utan även för människor i glesbygd över hela Sverige. Motionärens citat från statens egen bank upprör. När sedan övriga kreditgivare även de avstår är detta ett exempel på att marknaden inte finns och absolut inte går att lita på. Om Svenska bank och kreditväsendet tillåts att välja endast de rikaste områdena och rikaste kunderna i sin jakt på att minimera sin risk och öka sin vinst får detta förlamande konsekvenser för stora delar av befolkningen och landet. Skattebetalarna står som kollektiv garant för det svenska bankväsendet. Historiskt har skattebetalarna vid ett antal tillfällen fått gå in och stötta bankernas fortlevnad. När bank och kreditväsendet i sitt agerande förhindrar utveckling i hela landet blir detta en fråga att lösa politiskt. Socialdemokraterna kan inte medverka till att utvecklingen i landet hålls tillbaka. Vi kan heller inte medverka till ett ekonomiskt system som innebär att investeringar som gjordes för år sedan straffas intill konkursens brant. Politiskt är det möjligt att finna ett system där hela Sverige ges möjlighet att utvecklas. Riskbedömningen måste naturligtvis göras objekt för objekt. Men bankerna ska inte tillåtas lämna marknader bara för att vinsten är högre någon annanstans. Möjliga vägar kan vara att tvinga bankerna genom att skapa ett avgiftssystem där de som inte vill finnas på alla marknader måste böta för det, eller att på annat sätt stimulera/tvinga fram ett annat synsätt. Men naturligtvis måste ett första steg vara att inte tillåta att den statligt ägda banken får resonera på detta vinstfokuserade sätt. Jämtlands läns Socialdemokratiska partidistrikt vill med detta resonemang uppmana samtliga förtroendevalda på alla nivåer att arbeta i motionens anda. Med anledning av ovanstående föreslår Distriktsstyrelsen årskongressen besluta: - Att bifalla motionen 22

23 Riksdagsgruppen År 2014 representerades Socialdemokraterna i Jämtlands län av Marie Nordén och Gunnar Sandberg till slutet av september och därefter av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson. Marie Nordén var ledamot i Finansutskottet, suppleant i Näringsutskottet och ledamot i OSSEdelegationen. Gunnar Sandberg var ledamot i Socialutskottet och suppleant i Miljö och Jordbruksutskottet kallades redan innan det inleddes för supervalåret och de två valrörelserna, Europaparlamentsvalet i maj och de allmänna valen i september, präglade naturligtvis riksdagsledamöternas arbete under året. Flera veckor under våren samt sommaren och den inledande hösten var plenifri och ledamöterna från Jämtlands län deltog aktivt i båda valrörelserna. I riksdagen har arbetet skett genom frågor, interpellationer och andra debatter som var stödjande för både valrörelsen och andra viktiga frågor för Jämtlands län. Ledamöterna har engagerat sig mycket i de särskilda förutsättningar som finns i de norra delarna av landet. Här fanns stort engagemang både för en fungerande samhällsservice i form av postgång, tillgång till apotek och ett fungerande skatteutjämningssystem, äldres hälsa, SVTs regionala sändningar och statlig närvaro i hela landet med mera. Anna-Caren Sätherberg är sedan slutet av september arbetande ersättare i Näringsutskottet och suppleant i Kulturutskottet, Kalle Olsson är arbetande ersättare i Försvarsutskottet. Äntligen har vi en socialdemokratiskt ledd regering tillsammans med miljöpartiet. Men tyvärr har den samlade högern majoritet i Sveriges riksdag vilket varit tydligt under höstens arbete när regeringens budget röstades ner. Förslag om ett eventuellt extra val blev aldrig verkställt efter att en blocköverskridande överenskommelse slöts i slutet av december, vilket ska säkerställa att en minoritetsregerings budget ska få gehör i riksdagen. Som nya ledamöter har vi blivit fint omhändertagna av både partikamrater och riksdagsförvaltningen. Vi har kommit bra in i arbetet som på så många sätt är en helt ny arbetssituation för alla riksdagsledamöter. Gemensamma länsbänksmotioner under allmänna motionstiden. Tillgång till bredband och telefoni i hela landet Den växande medieklyftan Mittuniversitet Stora mästerskap i Sverige Förutsättningar för mathantverk Övriga motioner Därutöver har motioner lämnats in om: Upprustning av E14, Upprustning av Mittbanan, Inlandsbanan, Statlig närvaro i hela landet, Snöskoterns betydelse för friluftsliv och turism, Nationellt stöd till besöksnäringen, Förbud mot brytning av uran. För länsbänken Anna-Caren Sätherberg 23

24 Landstingsgruppen 2014 Styrelsen har under året bestått av Ordförande Harriet Jorderud, vice ordförande tillika kassör Bengt Bergqvist, sekreterare Stefan Fax, ledamot Monica Hallqvist och ledamot Anna Gundersson. Majoriteten i landstinget bestod i slutet av 2014 av Socialdemokraterna (21 mandat), Vänsterpartiet (4 mandat) och Miljöpartiet (3). Det innebär 28 mandat av totalt 55 platser i landstingsfullmäktige. Den Socialdemokratiska landstingsgruppen bestod den sista december 2014 av 21 ledamöter och 28 ersättare. Gruppmöten och s-träffar Under året har landstingsgruppen sammanträtt i samband med fullmäktiges sammanträden samt under två heldagar då fullmäktigekandidaterna var inbjudna i augusti för information och utbildning samt det nyvalda fullmäktige i november. Eftersom regionen skulle bildas den 1 januari i år var alla nya och frågorna var många om den nya organisationen och de nya uppgifterna. Vid sammanträden och träffar så har gruppen diskuterat och beslutat om gruppens ställningstagande i viktiga ärenden för landstinget och även tagit emot information från styrelsen och förvaltningen. Fullmäktigegruppen har även genomfört sammanträden och träffar tillsammans med Vänsterpartiet på samma sätt, varav en heldag 30 april. Styrelsegruppen som består av styrelsens Socialdemokratiska ordinarie ledamöter, beredningarnas ordförande och fullmäktiges ordförande har träffats en gång per månad under året, med uppehåll för sommar- och jul och nyårsuppehåll. Gruppens medlemmar har under året varit ute vid offentliga möten, s-föreningar, arbetarekommuner och hos syskonorganisationer för att samtala om landstingspolitiken. Viktiga händelser för landstingsgruppen under Supervalåret Valen har naturligtvis präglat det gångna supervalåret som inleddes redan hösten 2013 med val till Svenska kyrkan och fortsatte 2014 med EU-parlamentsval och valen till kommuner, landsting/region och riksdag. Medlemmarna i fullmäktigegruppen var naturligtvis aktiva under samtliga valrörelser. Valresultatet till landstinget medförde att vi tappade 3 mandat, från 24 till 21. Trots vårt tapp samt att Miljöpartiet också tappade 1 mandat lyckades vi efter valet, med minsta möjliga marginal, att bilda en majoritet med Vänster- och Miljöpartiet. Valet till riksdagen blev en rysare med ett fascistiskt parti, Sverigedemokraterna, som vågmästare. Vår partiordförande Stefan Löfven utsågs av riksdagen till statsminister, och han bildade en minoritetsregering tillsammans med Miljöpartiet och med stöd från Vänsterpartiet. Vården i framtiden Landstingsgruppen genomförde under februari maj en turné i länets samtliga kommuner för att prata framtidens vård och omsorg med invånarna. Vi vände oss till flera grupper under dagarna och kvällarna avslutas med en offentlig träff. De vi träffade var bland annat pensionärer och fackliga företrädare förutom allmänheten som var inbjudan på kvällarna. Frågeställningarna som behandlades var: Framtidens sjukvård - hur ser den ut? Hur kan vi dra nytta av sjukvårdens utveckling i ett glest befolkat län med en allt äldre befolkning? 24

25 Ekonomi 2014 Regionens ekonomi har en fortsatt dålig utveckling. Gruppen har möjligheter att jobba vidare med den långsiktiga utvecklingsplanen (LUP) under och det kommer att krävas flera svåra beslut. Vi kommer tyvärr inte att kunna skapa en god ekonomisk hushållning utan att det märks hos våra medborgare. I skrivande stund beräknas underskottet i bokslutet 2014 att vara 162 miljoner kronor. Målet med LUP:en är att regionen ska ha en god ekonomisk hushållning under Planen består av 9 paket och först ut var Folktandvården. Ytterligare paket kommer att komma. Gruppen har, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, genomfört offentliga möten på de 9 orter som påverkas mest av förslagen. De offentliga träffarna föregicks av träffar med de lokala s- föreningarna. Det var mestadels positiva möten som visade att vi bör arbeta på ett liknande sätt i framtiden. Med hjälp av Sverigedemokraterna antogs den borgerliga budgeten i riksdagen. Det fick som följd att de ekonomiska förbättringar som vi hade förväntat oss med den nya S+MP regeringen spolierades, och att vi nu lever med en borgerlig statsbudget under innevarande året. Nu ska den s.k. decemberöverenskommelsen medföra att regering tillsammans med Vänsterpartiet ska få igenom sin vårbudget i år samt övriga budgetar fram till valet Överenskommelsen kommer att prövas först vid vårbudgetpropositionen i år. Men vi kan ändå inte förvänta oss några ekonomiska förbättringar vid det tillfället. Våra tre partier i regionens majoritet kommer att uppvakta regeringen så fort som möjligt under 2015 för att uppmärksamma regeringen på vårt svåra ekonomiska läge i regionen. Landstinget Så avslutades då kapitlet Landstinget i Jämtlands län den sista december Den 1 januari började Region Jämtland Härjedalen sitt uppdrag att göra regionen till en plats att bo, verka och längta till. Patientlagen Patientlagen antogs av en nästan enhällig riksdag under Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. En viktig nyhet i lagen är att patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Patienten ska sammanfattningsvis få ta del av det öppenvårdsutbud som ingår också i ett annat landstings vårderbjudande även om utbudet är ett annat än det som finns i patientens hemlandsting. Patienten har således möjlighet att välja mellan samtliga behandlingsalternativ inom den öppna hälso- och sjukvården, dvs. även de behandlingsalternativ som finns i andra landsting. Patienten ska vidare få möjlighet att också i andra landsting välja en fast läkarkontakt och få tillgång till en fast vårdkontakt. Kostnaderna för t.ex. resa och uppehälle får patienten själv betala. Lagen är både ett problem och en möjlighet för får region. Det blir svårare att planera verksamheten när patienterna kan vända sig till annan vårdgivare, men det finns också möjlighet att patienter från andra delar av landet kommer för vård till vår region. För att arbeta vidare på ett positivt sätt ska vi söka ett ökat samarbete med Västernorrlands landsting. Produktions- och kapacitetsplanering samt Lean Arbetet med Lean fortsatte under året och som ett resultat av bland annat det så har sjukhuset i Östersund blivit rankad från 18 till sjua i landet. På sikt kommer arbetsmiljön för de anställda att bli bättre, liksom att verksamheten kan planeras än effektivare vilket kommer att vara mycket positivt för sjukvårdens patienter. 25

26 Länstrafik och Norrtåg Länstrafiken hade ett bra år. Resandet ökade med 6% totalt inklusive tåg. Ungdomskort nu i Åre, Berg och Bräcke kommuner. Det ger både ökat ungdoms- och vuxenresande. Flera kommuner efterfrågar kortet, men tvekar för kostnaderna. Upphandling av trafiken i Åre kommun. Även Ragunda upphandlades med startar inte förrän Ltr ser problematiskt på kostnadsutvecklingen mellan upphandlingarna samt att det råder brist på konkurrens både vad gäller buss- och taxiföretag. Ökad flyktingström ger ökat resande. Flyktingar förläggs nu företrädesvis på landsbygden med ökade krav på kommunikationer som följd. En spännande och utmanande utveckling där Ltr måste vara på tå för att möta behoven. År 2014 var också ett bra år för Norrtåg. Ett stadigt ökat resande där linjen Sundsvall- Storlien/Trondheim går som tåget. 10% resandeökning. Fler och fler arbetspendlar med tågen och nu kan man även få ta med sig cykeln på denna linje. Tågen som hade en tung vinter 2013 fungerade mycket bättre under Stiftelsen Jamtli År 2014 blev ett år då vi arbetade vidare med både upprätthållandet av bredden och kvalitén i verksamheten samt blickade framåt. Men det blev också ett år med överraskningar. Vi hamnade på besök i allt till anläggningen under året Vi har som riktmärke, men kom inte hela vägen fram under Särskilt arbetet med Nationalmuseum Norrs finansiering har präglat 2014 och det har varit lärorikt och mycket positivt att dra in näringslivet och andra finansiärer i arbetet. Jamtlifamiljen växte med ett nytt dotterbolag I samarbete med Ragunda kommun, Destinations Ragundadalen och Ragunda Hembygdsförening bildade stiftelsen ett bolag som ska arbeta med och för en kommande nominering av Döda fallet som världsarv. För Jämtland Teknikland AB blev 2014 ett märkesår när man för första gången passerade besök. För Härjedalens Fjällmuseum AB blev 2014 ett år där man med spännande fotografisk utställning om ursprungsbefolkning i Amerika och vår egen region samt pedagogisk fokus på bilden av resande folket stärkte sitt varumärke och välförtjänat fick omtal utanför landskapet. De regionala satsningarna är mycket tillfredsställande och vi har anledning att vara stolta över så mycket verksamhet vi uppnår för en relativt lite insats. Stiftelsen är öppen för fler sådana satsningar i regionen. Harriet Jorderud Ordförande 26

27 Socialdemokrater i regionförbundet 2014 Arbetet i Regionförbundet Jämtlands län innehöll under förbundets sista år 2014 många spännande beslut. Regionförbundets stöd till besöksnäring och idrottsturism är ett prioriterat område som under 2014 mestadels inriktade sig på förarbetet inför besluten om VM-arrangemangen i Alpint och Skidskytte. Med ett fantastiskt engagemang från alla inblandade kammade ju regionen hem båda VM för 2019 samtidigt som Regionförbundets arbete för fortsatt stöd pågick. Under 2014 prioriterade Socialdemokratiska gruppen också självklart infrastrukturfrågorna med uppvaktningar, brev, artiklar - men också med besök av infrastrukturansvariga riksdagsmän. Arbetet med 2015 års budget blev i år extra intressant, eftersom dess innehåll skulle ärvas ev den blivande Region Jämtland Härjedalens nämnd för Regional Utveckling. För socialdemokraterna var det viktigt att tillsammans med samarbetspartierna v och mp få till stånd ett innehåll som fokuserade på rättvisa och solidarisk fördelning med hållbarhet som fokus. Fyra prioriterade områden kom att beskriva det som vi ansåg som allra viktigast inför 2015: Inflyttning, Integration, Jämställdhet och näringsliv/jobb. Många av de viktiga områdena i partidistriktets länsprogram fick också genomslag i arbetet, där det handlar om utbildningens, kulturens och näringslivets betydelse för utvecklingen av vår region. Under året har det samtidigt varit ett intensivt arbete in i det sista med EU-fondernas utformning. Fonder som i princip blivit försenade pga olika förhandlingar med över ett år. Eftersom fonderna har stor betydelse för stöd till företagande och jobb har politiken i Regionförbundet haft stort inflytande på framför allt Regionala fondens innehåll och utformning. Nu går vi in i fondernas verkliga period, vilket tillsammans med en politisk inriktning av det kommande regionala utvecklingsarbetet som fått en rejäl Socialdemokratisk prägel skall lyfta regionen och förhoppningsvis vända utflyttning till inflyttning och minskade skatteintäkter till ökande. Förberedelserna för att ta över hela det regionala utvecklingsansvaret från staten har också inneburit kunskapsinhämtande kring ansvaret för Företagsstöd. Arbetet med att få till stånd en utformning av den nya Regionens organisation, så att den fortsatt tar tillvara kommunernas intressen, politikens inflytande och kan vara en stark aktör att räkna med har också tagit upp stora delar det gångna årets tid. Den socialdemokratiska gruppen i Regionförbundet är övertygade om att vi i och med Regionbildningen 2015 har en väl förberedd organisation som kommer att jobba hårt med utvecklingsfrågorna för Regionen parallellt med ansvaret för en av de största välfärdsfrågorna - sjukvården. Med en bra utveckling i länet som ger inflyttning, fler företag och mer arbete får vi också ökade skatteintäkter som såväl sjukvården som kommunernas välfärd kommer att dra nytta av. Robert Uitto 27

28 S-kvinnor i Jämtlands län Året präglades även för s-kvinnor av supervalåret och s-kvinnor deltog aktivt i samtliga val. De två viktigaste valen var dock valet till EU-parlamentet och valet till kommun, landsting och riksdag. Och då s-kvinnor gick till val tillsammans med socialdemokraterna så gjorde vi det med vår politiska valplattform att en jämställd värld är möjlig. S-kvinnors valfrågor i var Ett jämställt arbetsliv, Kunskap genom hela livet samt Jämställd och jämlik vård och omsorg. I valrörelsen upplevde många att jämställdhetsfrågorna gavs ett stort utrymme men i slutändan fick ändå inte förslagen som konkret skulle kunna förbättra och öka jämställdheten tillräcklig med utrymme och tyngd i debatten. Socialdemokraterna gick dock till val på flera av s-kvinnors viktiga frågor som rätt till heltid, en mer jämställd föräldraförsäkring, barnomsorg på obekväm arbetstid, rätt till heltid och ökade resurser till välfärden. Här i länet var s-kvinnor aktiva i nästan samtliga kommuner och våra frågor fick gott utrymme i partidistriktets valplattform och vi kunde synliggöra detta genom ett feministiskt manifest. Och våra gemensamma insatser och fantastiska valrörelse gav resultat. Och Sverige fick till slut den första feministiska regeringen någonsin, ledd av en socialdemokratisk statsminister. En regering vars politik skapar en mer jämställt värld och i regeringsförklaringen och i den budget som regeringen la fram men inte fick igenom så kunde vi konstatera att s-kvinnors frågor fick ett stort utrymme fyllde S-kvinnor i Jämtlands län 75 år och under hösten firade vi 75 år av kvinnokamp för länets kvinnor. Vi vill passa på att tacka partidistriktet och alla andra som uppmärksammade vårt jubileum och också tacka för gåvan till Fistulastiftelsen. Vi vill också tacka partidistriktet för ett gott samarbete under året som gått. För s-kvinnor handlar feminism och jämställdhet om kampen för kvinnors rättigheter; varje kvinnas rätt att forma sitt eget liv. Vår feminism handlar också om att utmana och förändra hela det samhälle, som under sekler har styrts och dominerats av män. Inom varje politikområde finns det plats för feministiska perspektiv. Med en socialdemokratiskt ledd regering har vi nu chansen att gemensamt förverkliga vår politik och tillsammans bygga ett mer jämställt samhälle. Marie Nordén Ordförande Jämtlands läns SSU-distrikt Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret 2014 bestått av 9 ledamöter varav 1 ordförande med könsfördelningen 6 kvinnor och 3 män varav kvinnlig ordförande och manlig kassör. Detta var sammansättningen fram till maj månad då Isabelle Norlén valde att avgå som ordförande. Distriktsstyrelsen valde då att tillförordna Maja Hedén som ordförande. Valda på distriktsårskonferensen 2014: Isabelle Norlén ordf, Björn Sahlin kassör, Maja Hedén, Liss Jonasson, Petter Edler, Josefin Blå Amundsson, Malin Axelsson, Alexandra Karlsson, Mikael Bayrak. Arbetsutskott verksamhetsåret 2014: Isabelle Norlén (t.o.m maj), Maja Hedén, Björn Sahlin, Liss Jonasson (fr.o.m maj). Adjungerade: Malin Axelsson, valledare (t.o.m oktober), Ida Wiktorsson, ordförande SSU Östersund (t.o.m oktober). 28

29 Kommuner Under verksamhetsåret 2014 har Jämtlands läns SSU-distrikt haft 5 aktiva SSU-kommuner. Detta är en förbättring med 25% sedan verksamhetsåret Dessa kommuner är Östersunds SSUkommun, Strömsunds SSU-kommun, Härjedalens SSU-kommun, Bergs SSU-kommun samt Åre SSU-kommun. Vidare finns det även en aktiv klubb i Östersunds SSU-kommun, s-studenter Pantarei. Val Ett flertal val har ägt rum under 2014 års verksamhetsår. Dessa val har varit europaparlaments-, kommun-, landsting- och riksdagsval. Vid samtliga val har SSU-distriktet kampanjat i samtliga kommuner, dock i olika utsträckning. Huvudfokus har legat i Östersund då vi nått flest människor där. Valarbetet har bestått av dörrknackning, skolbesök, kampanj vid valstugor, kampanj vid diverse marknader, kampanj via sociala medier och mycket annat. Under riksdagsvalet drev SSU-distriktet en egen kandidat, Kalle Olsson, något distriktet var väldigt framgångsrika i. Kalle Olsson blev den 19 mest kryssade kandidaten i Sverige med strax över 3500 kryss och blev den första kandidaten på socialdemokratisk lista i Jämtlands län som kryssat sig in i riksdagen. Vidare tog SSU ett antal kommunfullmäktigeplatser och regionfullmäktigeplatser. Kampanjer och medlemsvärvning Eftersom det varit valår har kampanjer för medlemsvärvning ofta gått hand i hand med valkampanjerna. Detta har gjort att distriktet värvat en hel del under året men tyvärr även tappat en del medlemmar. Nationella evenemang Distriktet har under det gångna året deltagit vid flertalet nationella evenemang anordnade av förbundet. Bland annat har 24 medlemmar i Jämtlands läns SSU-distrikt deltagit vid förbundets valläger. Även vid nyårskurserna hade distriktet folk på plats, 4 medlemmar från kommunerna Härjedalen och Östersund deltog vid dessa kurser. Internationella utbyten Under verksamhetsåret har utbyten gjorts med AUF-distriktet Sör-Tröndelag och studentlag Sör- Tröndelag gjorts i samband med valen. Dessa utbyten har lett till ökad aktivitet i distriktet då många medlemmar uppskattade att samtala med AUF-distriktet om verksamhet, olikheter, likheter och annat. Studier I år har distriktet anordnat fler kurser än på länge. Flertalet medlemmar har deltagit vid både grundkurserna SSU 1:an, SSU 2:an och SSU 3:an samt vid diverse spetsutbildningar. Kurserna har präglats av kvalitet och utifrån de utvärderingar distriktet fått in har utbildningarna ofta varit väldigt uppskattade. LO Den fackliga samverkan har under året förbättrats avsevärt. Distriktet har kampanjat med LO vid flertalet tillfällen, bland annat vid fairtradedagen. Vidare har ett dokument tagits fram där SSUdistriktet utrycker sin ambition att bedriva fler fackliga utbildningar, fler fackliga kampanjer och se fler SSU-aktiva inom LO. Detta har mottagits väl hos LO-distriktet och detta arbete väntas påbörjas kommande verksamhetsår. 29

30 SAP Liksom tidigare år har samarbetet med partiet varit gott. Under valet har en hel del projekt gjorts med partidistriktet. SSU-distriktet och partidistriktet har arbetat tillsammans vid diverse kampanjer runt om i länet och vi har även samordnat anställningar under kommun-, landsting- och riksdagsvalet då fyra SSU-aktiva anställdes av partidistriktet och SSU-distriktet för att valarbeta i länets kommuner. Under sommaren pågick även ett projekt med Östersunds arbetarekommun då fyra SSU-aktiva anställdes av Östersunds arbetarekommun och SSU-distriktet för att starta upp valarbetet. Sammanfattningsvis Sammanfattningsvis kan vi säga att verksamhetsåret 2014 varit ett bra år för SSU-distriktet. Vi har vunnit val i 7 av länets 8 kommuner. Vi har vunnit landstingsval och vi har vunnit riksdagsval samt fått in vår kandidat i riksdagen. Studieverksamheten har varit god och vår policyutveckling har gått framåt. Maja Hedén T.f. ordförande Unga Örnar i Jämtlands län Under 2014 har distriktets brottats med en allt sämre ekonomi. Vår verksamhetsutvecklare har vi varit tvungna att säga upp pga vår ekonomiska situation. Distriktsstyrelsen har diskuterat hur vi skall få igång fler verksamheter och hur vi kan få fler medlemmar. Vi har gått ut med ett brev till våra medlemsorganisationer om vår verksamhet och att vi behöver hjälp med att värva medlemmar och ledare till aktiviteter, detta som ett led till att få en bättre ekonomi. Det har också bildats Unga Örnars vänner som skall hjälpa till med att finansiera de verksamheter som kan startas. Avdelningar Under 2014 har inga nya avdelningar bildads. Vi har idag avdelningar i Krokom, Strömsund, Tåsjödalen och Östersund. Verksamhet Läxhjälpen är ett samarbetets projekt mellan ABF JH och Unga Örnar. Vi kallar vår läxhjälp för Studiecafé och vi har bedrivit vår verksamhet i det caféet som ABF har i centrum av Torvalla. Vi sökte och fick kr från Stiftelsen Idéer för livet för att kunna fortsätta med läxhjälpen i vårt studiecafé. Två dagar i veckan har vi haft öppet mellan Vi har alltid haft minst en ledare på plats och vi har bjudit på ficka. Vi har haft en bra kontakt med Torvalla skolan och vi har vid flera tillfällen varit på skolan för att informera om vårt Studiecafé. Information har även via skolan gått ut till alla föräldrar. Sammanlagt har ca 15 barn deltagit Vi har också värvat nya medlemmar till Unga Örnar på studiecafét. Avdelningen i Strömsund har deltagit i mässor och utställningar för att visa att vi finns och att vi kan ordna aktiviteter. Krokomsavdelningen har under 2014 varit vilande. Tåsjödalens avdelning har under 2014 varit vilande men har samarbetat med Strömsundsavdelningen vid utställningar och mässor. 1 maj deltog distriktet och Östersundsavdelningen vid 1 maj firandet på Stortorget i Östersund med pyssel och lekverkstad. Den 23 augusti deltog distriktet och Östersundsavdelningen på LO:s familjedag i badhusparken, Östersund. Örnarna hade pyssel och lekverkstad för alla barn. Evenemanget var uppskattat. 30

31 Slutord för Unga Örnars verksamhet under Unga Örnar är arbetarrörelsens barnorganisation och följer dess värderingar men är partipolitiskt obundna. Unga Örnar arbetar också utifrån barnkonventionens intentioner. Unga Örnar Jämtlands län har under 2014 haft som mål att söka bidrag och projekt medel för att kunna starta upp olika typer av verksamhet och även att starta upp fler avdelningar inom distriktet. Vår ekonomi är mycket ansträngd pga att vi har en skuld till ABF JH för vår verksamhetsutvecklare som vi varit tvungna att säga upp. Vi har vid årsskiftet inte sett några direkta resultat av våra projektansökningar och om de inte under början av 2015 ger ett positivt resultat så hamnar vi i en dålig ekonomisk situation. Vi hoppas dock på ett positivt resultat och att vi kan starta upp fler avdelningar runt om i länet, få till mer verksamhet och att medlemsantalet ökar under Vi tackar för det förtroende vi har haft under det gångna året. Anders Frederiksen Ordförande 31

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen.

DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen. DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress tillika valkonferens på Åre Continental Inn i Åre lördag-söndag den 5-6 april 2014 Diskussionsordning Ordet

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Gislaveds Arbetarekommuns Årsmöteshandlingar 2015-03-19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 med ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse och fullmäktigegruppens rapport Förslag till dagordning vid årsmöte med

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades:

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att efter valet 2010 återkomma på

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 3 april 2004 i Sala Folkets Park.

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 3 april 2004 i Sala Folkets Park. Västmanland Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 3 april 2004 i Sala Folkets Park. Närvarande: Kongressordföranden: Sekreterare: Protokolljusterare: Justerad

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

EU valanalys för Norrbotten

EU valanalys för Norrbotten Norrbotten 2009-10-08 EU valanalys för Norrbotten 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet 2009... 3 Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Innehåll. Höst i min bok!

Innehåll. Höst i min bok! SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Sidan 2 kalender, valberedning

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer