KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m), ordförande Bosse Pettersson (c), vice ordförande Eva WennStröm (s) Sigvard Bengtsson (kd) Gunnar Eriksson (s) Mats Thorén (fp) Björn Johansson (v) Kommunchef Lennart Fräjdin Ekonomichef Morgan Persson Planeringschef Lars Nilsson Turistutvecklare Mats Öhman, 211 Planerare Peter Eskebrink, 213 Projekteringsingenjör Agnetha Köhler, 210 Fastighetschef Johan Ljung Utredare Eva-Lena Segerud, 214 Kanslichef Bo Wennström, 212 Informationschef Catarina Fröhling Nämndsekreterare Elisabeth Karlsson Utses att justera Eva WennStröm Justeringens plats och tid Stadskansliet den 21 november 2005, kl Underskrifter Sekreterare Elisabeth Karlsson Paragrafer Ordförande Justerare Åke Thörnesjö Eva WennStröm ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Stadskansliet Underskrift Elisabeth Karlsson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 210 Resvaneundersökning 2004 RVU 04 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet lägger redovisningen till handlingarna... RVU 04 är en kartläggning av resandet i delar av Värmland och Örebro län. Trivector har genomföret en omfattande enkätstudie, vilket resulterat i en databas, vilken man kan ställa frågor till och genomföra olika typer av analyser. Frågeställaren kan också härigenom få fram intressant och användbar statistik. Databasen kan införas i ett GIS-geografiskt informationssystem och analyseras utifrån det. Projekteringsingenjör Agneta Köhler redovisar ärendet för utskottet, varefter ledamöterna har möjligheter att ställa frågor. Om någon i utskottet vill fördjupa sig i RVU, står Agneta Köhler till förfogande. Efter avslutad redovisning lägger utskottet redovisningen till handlingarna

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 211 Dnr 05: Vattenskoteråkning i Kristinehamns kommun Exp Mats Ö Lars N Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet uppdrar till kommunkontoret att komplettera förslagsbeslutet i enlighet med utskottets överväganden och för ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Länsstyrelsen önskar enligt skrivelse veta om det i kommunerna finns lämpliga områden för vattenskoteranvändning utöver det som lagligen kan äga rum i allmänna farleder. Mats Öhman, kommunkontoret, lämnar i skrivelse den 19 oktober 2005 synpunkter på ärendet. t har remitterats till kulturnämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden för synpunkter. Därutöver har Sällskapet för Naturskydd och Ulf T Carlsson inkommit med synpunkter. Samtliga synpunkter biläggs. Kommunkontorets synpunkter Det tycks helt klart att gällande lagar och förordningar tolkas på olika sätt i olika delar av landet. Enligt EU:s bestämmelser kan Sverige inte totalförbjuda vattenskoteråkning utan i bästa fall komma överens med dem som utövar sporten/ fritidssysselsättningen och i större grad samverka med kustbevakningen för att sätta stopp för den okynnesåkning som äger rum. Enligt Mats Öhmans uppfattning bör ett område för upprepad tränings- och tävlingsverksamhet utses utanför yttre hamnområdet, utan fara för den ordinarie hamnverksamheten. Vattenskoteråkare bör utföra sin åkning minst 500 meter från bebyggda områden och inom ett sådant avstånd som inte kan anses störande för allmänheten eller där djurlivet är känsligt. Följs inte detta skall åkandet beivras enligt sjölagen. Beredande organs förslag till beslut Se Mats Öhmans skrivelse Mats Öhman redovisar ärendet och de synpunkter som kommunkontoret har i ärendet. Bosse Pettersson relaterar kulturnämndens synpunkter enligt 44/05. Syftet med nämndens förslag är att skydda känsliga områden och vikar. Generellt förordar nämnden ett förbud inom 100 meter från badplats och 100 meter från fågelskyddsmarkerade öar och skär. Förslaget åskådliggörs med utdelad karta.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 211 forts Eva Wennström anser att nämndens förslag är logiskt och ett bra förslag, vilket också Sigvard Bengtsson och ersättaren Mats Thorén instämmer i. Planeringschefen meddelar att regeringen givit Länsstyrelsen i uppdrag att fatta beslut i frågan och att kommunen endast kan lämna rekommendationer. Det går inte heller, enligt gällande EU-direktiv, att förbjuda vattenskoteråkning. Efter omfattande överläggningar uppdrar utskottet till kommunkontoret att komplettera Mats Öhmans beslutsförslag i enlighet med utskottets överväganden och för därefter ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 212 Dnr 25/ Anton Erikssons stiftelse Exp Kanslichef SKN Ek chef Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet känner sig informerat och konstaterar att skolnämnden i Kristinehamn, enligt beslut av kammarkollegiet, medges rätt att utse styrelse i Anton Erikssons stiftelse. Arbetsutskottet konstaterar vidare att stiftelsens styrelse kommer att utgöra en egen juridisk person, varför ärendet inte föreläggs kommunfullmäktige för ställningstagande... Anton Eriksson upprättade ett testamente, där han som sin yttersta vilja ansåg att för en del av hans kvarlåtenskap skall en stiftelse bildas med namnet Anton Erikssons stiftelse. Avkastningen av stiftelsens medel skall årligen utdelas som stipendier till studerande vid vårdlinjen på Kristinehamns Praktiska skola och som är uppväxta och mantalsskrivna i Kristinehamns kommun och lägst 20 år. Kammarkollegiet har nu beviljat en permutation innebärande att skolnämnden i Kristinehamns kommun utser styrelse. Permutation Då vårdutbildningen enligt testamentet inte längre drivs av KPS utan av Kristinehamns gymnasieskola, har Kammarkollegiet på önskemål av dödsboförvaltaren beslutat att tillmötesgå en ansökan om permutation. Permutationen innebär en ändring av den krets till vilken stipendier skall lämnas samt vem som utgör stiftelsens styrelse. Styrelsen Styrelsen skall tillsättas av skolnämnden i Kristinehamn. Efter att styrelsen är konstituerad kommer styrelsen att till länsstyrelsen lämna in stiftelsens urkund inklusive beslut om utsedd revisor för stiftelsen. Förvaltning Förvaltning av förmögenheten och skötsel av stiftelsens bokföring sker genom kommunkontorets ekonomiavdelning på samma sätt som för övriga stiftelser. Arbetsutskottets behandling Kanslichefen redovisar ärendets bakgrund och dagsläge. Sigvard Bengtsson framför ett tack för nedlagt arbete och meddelar att han personligen träffat Eriksson och att Anton säkerligen skulle ha uppskattat att stiftelsen nu kommer att bildas i enlighet med Anton Erikssons yttersta vilja.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 212 forts Efter avslutade överläggningar konstaterar utskottet att ärendet handläggs vidare av skolnämnden och stiftelsens styrelse, varför ärendet inte förs vidare till kommunstyrelsen

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 213 Dnr 05: Transportlogistik inom Kristinehamns kommun Exp Peter E Lars N Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunkontoret att i samverkan med kommunförvaltningarna arbeta fram förslag till transportlogistik och inom ramen för detta ta fram ett policydokument. Förslaget skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april Under lång tid har behovet av ett helhetsgrepp över kommunens resor och transporter diskuterats. En gemensam inriktning för transporterna skulle betyda ekonomiska besparingar och positiva miljöeffekter. Peter Eskebrink, planerare vid kommunkontoret, redovisar i skrivelse att en nulägesinventering beträffande resor och transporter har genomförts, varav framgår att det på flera punkter finns möjligheter till effektivisering. Målet är att spara minst kronor genom att skapa ett gemensamt bokningssystem för fordon och att tjänsteresor med egna fordon minimeras. Målet är också att förbättra bokningen av övriga tjänsteresor med flyg och tåg samt bokning av hotell. Peter Eskebrink redovisar vidare ett antal övergripande åtgärder som kan genomföras för att uppnå målet samt ger förslag till tidplan. En omedelbar åtgärd är att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från respektive förvaltning under ledning av kommunkansliet. Vidare skall ett policydokument utarbetas avseende transportlogistik. Finansiering av tillkommande kostnader sker inom kommunkontorets budget för utredningar. Beredande organs förslag till beslut Se Peter Eskebrinks skrivelse Utskottet bifaller förslag till beslut i enlighet med skrivelsen

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 214 Dnr 05: Lokalresursplan för Kristinehamns kommun Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål för fastighetsområdet gällande byggnader enligt tekniska förvaltningens förslag daterad Kommunstyrelsen uppdrog enligt 99/05 till fastighetschefen att i samråd med tekniska nämnden utarbeta förslag till hållbara strategiska mål för mark- och fastighetsinnehav samt fastighetsförvaltning. Vidare beslutades att ytterligare samverkan ska ske med skolnämnden, socialnämnden och kultur- och turistnämnden i syfte att fastställa verksamheternas framtida behov av lokaler. Arbetsutskottet remitterade enligt 104/05 ärendet till kommunens nämnder och de politiska partierna för synpunkter beträffande strategiska mål för fastigheter och mark. Föreligger tekniska förvaltningens förslag till inriktningsmål för fastighetsområdet gällande byggnader daterad Under remisstiden har två svar inkommit, varav ett från skolnämnden. Det andra remissvaret berör inte de strategiska inriktningsmålen för fastighetsområdet. De strategiska målen har därefter genomarbetats av fastighetsavdelningen. Några av skolnämndens synpunkter har arbetats in i föreliggande förslag. Övriga synpunkter kommer att beaktas i det praktiska arbetet med lokalförsörjning samt i arbetet med intern hyresmodell. Beredande organs förslag till beslut Se fastighetschefens skrivelse Efter avslutade överläggningar tillstyrker utskottet fastighetschefens förslag till beslut

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 215 Dnr 05: Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn Kommunfullmäktige antar reviderade riktliner för serveringstillstånd och tillsyn i Kristinehamns kommun enligt socialnämndens 100/05. De nya riktlinjerna träder ikraft den 1 januari Nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn antogs av kommunfullmäktige enligt 40/99. Socialnämnden godkände enligt 100/05 reviderade riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Kristinehamns kommun och överlämnade ärendet till kommunfullmäktige för antagande och beslut. Beredning Arbetsutskottet remitterade enligt 109/05 ärendet till de politiska partierna och övriga berörda, polismyndigheten, näringslivet m fl, för synpunkter. Remissyttranden har inkommit från polismyndigheten och socialdemokraterna, varav framgår att de stödjer förslaget till reviderade riktlinjer i sin helhet. Utskottet diskuterar ärendet och understryker vikten av att inte tillåta servering av alkoholhaltiga drycker i samband med idrottsevenemang. Efter avslutade överläggningar föreslår utskottet kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i enlighet med socialnämndens 100/

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Kf 216 Dnr 05: Ledningsfilosofi riktlinjer för revidering Exp Kom chef Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet uppdrar till kommunkontoret att ytterligare bereda ärendet, varefter ärendet förs till demokrati- och framtidsberedningen för politiska överväganden. Beredningen kommer att sammankallas under januari månad. t förs därefter till kommunfullmäktige för antagande... Kommunfullmäktige antog enligt 120/93 ledningsfilosofi för Kristinehamns kommun. Då många förändringar har ägt rum i kommunens politiska och operativa verksamheter, behöver styrdokumentet ses över och eventuellt kompletteras/ revideras. Beredning Arbetsutskottet remitterade enligt 122/05 gällande ledningsfilosofi till de politiska partierna för synpunkter. Endast ett remissvar har inkommit, från socialdemokraterna. Utskottet diskuterar inkomna remissynpunkter, varefter utskottet uppdrar till kommunkontoret att utarbeta förslag till uppdatering av ledningsfilosofin, varefter denna förs till demokrati- och framtidsberedningen för vidare beredning och politiska ställningstaganden. Beredningen kommer att sammankallas under januari månad

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 217 Dnr Ägardirektiv Sibberön KB Exp Kom chef Ek chef Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen resp ekonomichefen att utarbeta förslag till ägardirektiv för Sibberöns KB. t kommer att föreläggas kommunstyrelsen senast februari Under en lång följd av år har det ekonomiska utfallet i Sibberöns KB varit svagt. Under 2005 har ansvaret för förvaltningen av Sibberöns KB flyttats från Kristinehamns Bostads AB till kommunen. Ägarna har utsett styrelse och VD för bolaget som nyligen har trätt ikraft (se kommunstyrelsens 116/05) och fullmäktige antog enligt 105/05 bolagsordning för Sibberön. Kommunchefen redovisar bakgrund och nuläge beträffande Sibberön KB i skrivelse och föreslår att arbetsutskottet ger i uppdrag till kommunchef och ekonomichef att utarbeta förslag till ägardirektiv. Ägardirektiven skall utgå från ökad soliditet på lång sikt, även andra parametrar kan vara aktuella. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens skrivelse Utskottet bifaller kommunchefens beslutsförslag

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 218 Dnr 04: Äldreboendeutredningen, särskilt boende inom kvarteret Tapiren och skrivelse från SPF-BRO Pensionärsförening Kommunfullmäktige beslutar, med upphävande av fullmäktiges beslut enligt 25/05 punkt ett och två: att Höglidens hus B reduceras med 20 lägenheter under 2007 och avvecklas så snart som möjligt, dock senast under 2010 att 40 permanenta boendeplatser inom Mariebergsområdet avvecklas och ersätts med 60 i egenregiproduktion inom Tapirenområdet, varav 20 utgör ersättning för Högliden hus B. Kommunstyrelsen beslutar att meddela SPF-BRO Pensionärsförening att det vid en samlad bedömning inte förefaller lämpligt med en större anläggning inom Tapirenområdet än 60 lägenheter. Kommunstyrelsen uppdrar slutligen till planeringschefen att undersöka möjligheterna att konvertera Högliden till servicelägenheter i enlighet med planeringschefens skrivelse Kommunfullmäktige fattade enligt 25/05 beslut om bl a att Högliden hus B med 75 boendeplatser fräschas upp för att fungera för sitt ändamål i en tioårsperiod med samma antal boende som idag. Vidare beslutade fullmäktige att 40 permanenta boendeplatser inom Mariebergsområdet avvecklas och ersätts med 40 i egenregiproduktion inom Tapirenområdet. /planeringschefens skrivelse Planeringschef Lars Nilsson redovisar bl a i skrivelse att Arbetsmiljöverket (AMV) vid inspektion under hösten har påtalat ett antal brister i Höglidens B-hus. Bristerna är av den arten att verket överväger att fr o m den 1 februari 2007 förbjuda kommunen att låta arbetstagare bistå boende på Höglidens äldreboende. I ett yttrande till AMV har kommunstyrelsen och socialnämndens ordförande hemställt att verket, efter vissa omedelbara åtgärder, tillåter reducerad verksamhet fram t o m Därefter ska Höglidens äldreboende avvecklas. Den reducerade formen medför en minskning av boendet med 20 lägenheter, vilka kan ersättas i planerat särskilt boende inom kv Tapiren. 20 mkr har avsatts i 2006 års investeringsbudget för det särskilda boendet i kv Tapiren samt 25 mkr i LTP för I förarbetet för LTP 2007 har beloppet höjts till totalt 47 mkr för att klara föreslagen utökning av antalet lägenheter. Byggstart är beräknad till september 2006 med inflyttning i slutet av När

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 218 forts 2007 års investeringsbudget skall antas, bör en mer detaljerad kostnadsbedömning kunna redovisas. Skrivelse från SPF-BRO Pensionärsförening Rubricerade förening har i skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att förutsättningarna för en ökning av antalet lägenheter i kv Tapiren, för att helt friställa Högliden, utreds snarast. Förslaget innebär att antalet lägenheter skulle öka till c:a 115 st. Det har konstaterats att en så stor ökning inte kan inrymmas i kvarteret med dagens planläge. Anläggningen är dessutom, förutom bostäder, en stor arbetsplats. I ett långsiktigt perspektiv är en etappvis avveckling av Högliden att föredra. Beredande organ förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse Planeringschefen föredrar ärendet, varefter utskottet diskuterar ärendet. Efter omfattande överläggningar om bl a den stora efterfrågan på boenden, arbetsmiljön på Högliden, framtida satsningar inom äldrevården mm, föreslår Eva WennStröm en ändring i beslutförslagets första stycke; att Högliden hus B reduceras med 20 lägenheter under 2007 och avvecklas så snart som möjligt, dock senast under Efter avslutade diskussioner tillstyrker arbetsutskottet planeringschefens beslutsförslag inkl Eva WennStröms ändringsyrkande. Arbetsutskottet föreslår slutligen kommunstyrelsen att planeringschefen uppdras att undersöka möjligheterna att, efter avveckling, konvertera Högliden till servicelägenheter i enlighet med planeringschefens skrivelse

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 219 Dnr 05: Planprogram Sunneberg Exp MBN Plan chef Arbetsutskottets beslut Med anledning av att samrådsredogörelsen inte har kunna färdigställas förs ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2006 utan förslag till beslut... Som en följd av regementsnedläggningen ska Statens Institutionsstyrelse (SIS) etablera ett ungdomshem i Kristinehamn. SIS ambition är att verksamheten ska bedrivas i nyproducerade lokaler med byggstart hösten Kommunstyrelsen uppdrog enligt 141/05 till miljö- och byggnadsnämnden att pröva en etablering av ett ungdomshem inom Sunnebergsområdet i ett planprogram enligt plan- och bygglagen. Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat programmet och haft programsamråd. Eftersom etableringen inte har stöd i gällande översiktsplan, bör kommunfullmäktige godkänna programmet för vidare handläggning enligt planoch bygglagen. Den vidare handläggningen består i upprättande av detaljplan för samråd och därefter utställning. Detaljplanen ska antas av fullmäktige och detta beräknas ske under juni månad Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse Ordföranden meddelar att miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med att sammanställa inkomna samrådsyttranden och för detta erfordras ytterligare tid, då antalet yttranden som inkommit är många. Med anledning detta kan ingen samrådsredogörelse föreligga till kommunstyrelsens sammanträde den 29 november. Planeringschefen föreslår med anledning av ovanstående att arbetsutskottet för ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari utan förslag till beslut

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 220 Dnr 05: Detaljplan för Sannaheden m fl Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan för Sannaheden m fl daterad Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Sannaheden. Planen är utställd för granskning. Kommunstyrelsen har tidigare genom delegation tillstyrkt planen i samrådsskedet. Planen korresponderar med det avtal som är upprättat med AirBorn Systems AS om uppförande av en inomhusarena på området och kan därför tillstrykas av kommunstyrelsen. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse Eva WennStröm gör en redaktionell anmärkning, som skall inarbetas i handlingarna, varefter utskottet tillstyrker planeringschefens beslutsförslag

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 221 Dnr 05: Bangårdsområdet Kommunfullmäktige beslutar att, som en engångsåtgärd, låna ut kronor till Banverket för byggande av omlastningsplats vid bangårdsområdet i Kristinehamn samt bemyndigar kommunstyrelsen att upprätta lånehandlingar på de villkor, som kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva... Utbyggnad av en ny infartsväg till hamnen har påbörjats. Vägen byggs ut för att erhålla en effektivare och miljömässigt bättre infart och samtidigt angöra bangårdsområdet för att skapa förutsättningar för multimodalitet, det vill säga en effektiv nod för landsvägs-, järnvägs- och sjötransporter. Första etappen av infarten är budgeterad i 2005 års budget och kommer att utföras innevarande vinter. Etapp två, som innebär passage parallellt med hamnspåret genom porten under Karlstadsvägen är tidplanelagd till För denna etapp måste Banverket flytta järnvägsspåret i sidled. Inom bangårdsområdet råder idag kapacitetsbrist beträffande omlastning och möjliga alternativ för kapacitetsökning undersöks av Banverket och transportörer. Kommunstyrelsen har nyligen yttrat sig över Banverkets förslag till regionala utvecklingsplaner för kombiterminaler. Kristinehamn angavs som en möjlig lokalisering och den möjligheten borde stärkas om omlastningsplatsen kommer till stånd. Kostnaden för detta har bedömts till kronor och är egentligen en intern fråga för Banverket både vad beträffar utförande och finansiering. Banverket är positivt till satsningen men har förklarat att det för närvarande inte finns några ekonomiska medel för utförandet. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse Se ekonomichefens skrivelse Arbetsutskottets behandling Ekonomichefen delar ut handling med förslag till hur finansieringen av omlastningsplatsen ska lösas. Av skrivelsen framgår bl a att utlåning av kronor medför ett försämrat finansnetto för kommunen. Om kommunstyrelsen finner att ärendet är en prioriterad åtgärd, så kan finansieringen dock lösas genom utlåning till Banverket. Detta skall ses som en engångsåtgärd som inte skall ha prejudicerande verkan. Utskottet diskuterar därefter ärendet, varefter utskottet tillstyrker planeringschefens förslag till beslut inkl ekonomichefens beslutsförslag enligt utdelad skrivelse daterad

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 222 Dnr 05: Parkeringsplats kv Sirius Kommunfullmäktige anvisar kronor för utvidgning och restaurering av parkeringsplatsen inom kvarteret Sirius. Finansiering sker genom ianspråktagande av fullmäktiges medel för oförutsedda utgifter... Planeringschefen redovisar i skrivelse att möjligheter nu har skapats att utöka parkeringen inom kv Sirius och integrera den med en mindre parkeringsyta som idag är utarrenderad. Åtgärden är möjlig p g a att tidigare gatukök på platsen har flyttats. Åtgärderna är kostnadsbedömda till kronor. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse Ekonomichefen kompletterar beslutsförslaget med förslag till finansiering, varefter utskottet tillstyrker planeringschefens förslag till beslut inkl ekonomichefens förslag beträffande finansiering

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 223 Dnr 05: Bullerskydd Sandfallet 1:6 och 1:7 Kommunfullmäktige anvisar kronor för bullerplank för fastigheterna Sandfallet 1:6 och 1:7. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter... Tekniska förvaltningen har träffat en överenskommelse med ägarna till Sandfallet 1:6 och 1:7 om att uppföra bullerplank för båda fastigheterna till en bedömd kostnad av kronor. I överenskommelsen ingår även fastighetsregleringar med båda fastigheterna och kommunen (se skrivelse ). Åtgärderna är tvingande för kommunen. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse Ekonomichefen kompletterar beslutsförslaget med förslag till finansiering, varefter utskottet tillstyrker planeringschefens förslag till beslut inkl ekonomichefens förslag beträffande finansiering

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 224 Dnr 05: Försäljningsförfarande beträffande nya tomter vid Skymningen och område beläget sydväst om regementsområdet Kommunstyrelsen beslutar att tillskapade tomter vid Skymningen och i området sydväst om regementsområdet skall säljas genom mäklare.. Kommunstyrelsen beslutade enligt 206/05 att Kristinehamns skall ha två principer för hur tomter vid nyexploatering ska fördelas, antingen genom mäklare eller till fastställda priser i datumordning efter anmält intresse. Kommunstyrelsen återremitterade enligt 190/05 ärende beträffande planprogram för Skymningen och område beläget sydväst om regementsområdet vad beträffar ställningstagande om försäljningsförfarande av tillskapade tomter i aktuellt område. t föreläggs åter arbetsutskottet för ställningstagande. Åke Thörnesjö föreslår för majoritetens räkning att tillskapade tomter i rubricerade område skall säljas genom mäklare, vilket bifalls av arbetsutskottet

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 225 Dnr 05: Miljöbalkskommitténs slutbetänkande (SOU 2005:59) remissyttrande Kommunstyrelsen antar, för Kristinehamns kommuns räkning, tekniska nämndens yttrande beträffande miljöbalkskommitténs slutbetänkande... Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har remitterat miljöbalkskommitténs slutbetänkande till Kristinehamns kommun. Slutbetänkandet har remitterats till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen. Remissynpunkter Tekniska nämnden har lämnat synpunkter på miljökvalitetsnormer, miljöorganisationers deltagande i miljöprocesser och avgifter för tillsyn och prövning. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av tekniska nämndens yttrande och inte redovisat någon avvikande uppfattning. Betänkandet har också behandlats i ett tjänstemannaråd med företrädare för tekniska förvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och kommunkontoret och där enats om att tekniska nämndens synpunkter även är kommunens. Tekniska nämndens synpunkter/yttrande Det är tre huvudsakliga frågeställningar som kvarstår efter de delbetänkande som lämnats under arbetet gång: Miljökvalitetsnormer Miljöorganisationernas deltagande i miljöprocesser Avgifter för tillsyn och prövning Dessutom förslag att för vattenverksamhet återinföra möjlighet till tvångsrätt för skadeförebyggande åtgärder på annans fastighet och fortsatta utredningar om prövningsorganisationen och samordnande av regler för miljökonsekvensbedömningar. Huvudsakligen är handlingen en bra beskrivning av hur det ser ut och förslagen till förändringar är rimliga. Miljökvalitetsnormer: Förslaget är att de s k åtgärdsprogrammen ska bli styrande vilket torde vara en förutsättning för att alla påverkande källor ska kunna ta sin del av ansvaret för att normerna uppfylls. Detta synsätt har kommit med ramdirektivet för vatten. I texten finns ett viktigt påpekande att normuppfyllandet kan slå blint om det ska tillämpas uteslutande vid individuell prövning som idag.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 225 forts Miljöorganisationernas deltagande i miljöprocesser: Miljöorganisationerna, som t ex Naturskyddsföreningen, tillför mer än de motverkar och försenar prövningsprocessen. Slutsatsen är att det inte behövs någon förändring i dagsläget. Att miljöorganisationerna kan delta är en viktig del i den demokratiska processen då frågorna blivit mer komplicerade och därmed riskerar att utesluta den allmänhet som är berörda sakägare. Vanligen saknar dessa tillräcklig kunskap för att driva sina frågor i prövningsprocessen såväl juridiskt som på sakområdet. Avgifter för tillsyn och prövning: Bra med förslag att på lång sikt ha enhetliga system för Miljöfarlig verksamhet, Vattenverksamhet och Täkter. Det är viktigt att man som verksamhetsutövare kan uppfatta någon form av motprestation i förhållande till den avgift som betalas. Att avgifterna skiljer mellan kommuner och mellan kommun/stat är orimligt. Framförallt det sistnämnda eftersom verksamhetsutövaren inte har någon möjlighet att påverka det. Delegation av tillsynen är enbart en fråga mellan stat och kommun. Att samma sorts verksamhet över tiden ger upphov till samma behov av tillsyn och prövning oavsett var den är lokaliserad är troligt och därmed ska avgiften också vara densamma utom i viss speciella fall som då för prövas i särskild ordning. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse Utskottet tillstyrker planeringschefens beslutsförslag

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott (40) Au 226 Dnr 05: Godkännande av avtal med Securitas Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal mellan Kristinehamns kommun och Securitas i enlighet med fastighetschefens skrivelse och i enlighet med den fördelningsprincip som redovisas samt bemyndigar fastighetschefen att underteckna avtalet... Fastighetschef Johan Ljung redovisar i skrivelse förslag till avtal mellan Securitas och Kristinehamns kommun gällande larm, bevakning och larmcentralens tjänster. Vidare redovisas förslag till fördelning av kostnaderna mellan kommunens förvaltningar. Beredande organs förslag till beslut Se fastighetschefens skrivelse Fastighetschefen kommenterar ärendet, varav bl a framgår att Commentus har ansvarat för upphandlingsförfarandet. Därefter tillstyrker arbetsutskottet fastighetschefens beslutsförslag

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-29 1(38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07 1(47) Plats och tid Rinmansalen i stadshuset, klockan 15:00-15:40 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer