Uroxens sammanträdesrum, kl Se bifogad deltagarförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson Justeringens plats och tid Stadskansliet den 2 december 2005, kl Underskrifter Sekreterare Elisabeth Karlsson Paragrafer Ordförande Justerare Åke Thörnesjö Bosse Pettersson Gunnar Eriksson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Stadskansliet Elisabeth Karlsson

2 Kommunstyrelsen (38) DELTAGARFÖRTECKNING Ledamöter Åke Thörnesjö (m), ordförande Bosse Pettersson (c), vice ordförande Jane Larsson (c) Mats Thorén (fp) Sigvard Bengtsson (kd) Eva WennStröm (s) Gunnar Eriksson (s) Kerstin Andersson (s) Ulf Granhagen (s) Björn Johansson (v) Tjänstgörande ersättare Dick Malmström (fp) Ersättare Marie-Louise Maxstad (kd) Svante Persson (s) Annelie Lundberg (s) Krister Nyström (s) Övriga del- Tagare Kommunchef Lennart Fräjdin Ekonomichef Morgan Persson Nämndsekreterare Elisabeth Karlsson

3 Kommunstyrelsen (38) Ks 210 Allmänhetens frågestund Vid sammanträdet deltar Ola Arheimer för att ställa några frågor till kommunstyrelsen angående ärendet användning av vattenskotrar inom Kristinehamns kommun (punkt 4 på föredragningslistan). Vid sammanträdet har också utdelats ett informationsblad i ärendet samt en karta

4 Kommunstyrelsen (38) Ks 211 Utskottens anmälan om fattade beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna... Föreligger kommunstyrelsens utskotts anmälan om fattade beslut enligt arbetsutskottets 210, 212, 213, 216, 217, 219, 229, 230, 232, 238 och 244 samt enligt personalutskottets

5 Kommunstyrelsen (38) Ks 212 Dnr 04: Kommunens ekonomiska situation och månadsprognos Exp Ek chef Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna... /redovisning Ekonomichef Morgan Persson redovisar kommunens likviditet, ianspråktagna medel respektive återstående ur anslaget för fullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter m.m. Vidare redovisas likviditetsrapport för koncernkontot och de kommunala bolagen. Resultatprognos Som tidigare följer verksamheterna väl budget förutom tekniska nämnden och Sibberön KB. Tekniska nämndens underskott rör huvudsakligen fastigheter och skall studeras närmare i samband med antagandet av lokalresursplanen. Socialnämndens verksamheter visar överskott. Resultatet före extraordinära poster är +32,6 mkr, vilket uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Efter att kommunstyrelsens ledamöter ställt frågor angående månadsprognosen lägger kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna

6 Kommunstyrelsen (38) Ks 213 Dnr 05: Vattenskoteråkning i Kristinehamns kommun Exp turistchef plan chef MBN Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunkontoret för vidare beredning. Bakgrund Länsstyrelsen önskar enligt skrivelse veta om det i kommunerna finns lämpliga områden för vattenskoteranvändning utöver det som lagligen kan äga rum i allmänna farleder. Mats Öhman, kommunkontoret, lämnar i skrivelse den 19 oktober 2005 synpunkter på ärendet. t har remitterats till kulturnämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden för synpunkter. Därutöver har Sällskapet för Naturskydd och Ulf T Carlsson inkommit med synpunkter. Samtliga synpunkter biläggs. Kommunkontorets synpunkter Det tycks helt klart att gällande lagar och förordningar tolkas på olika sätt i olika delar av landet. Enligt EU:s bestämmelser kan Sverige inte totalförbjuda vattenskoteråkning utan i bästa fall komma överens med dem som utövar sporten/ fritidssysselsättningen och i större grad samverka med kustbevakningen för att sätta stopp för den okynnesåkning som äger rum. Enligt Mats Öhmans uppfattning bör ett område för upprepad tränings- och tävlingsverksamhet utses utanför yttre hamnområdet, utan fara för den ordinarie hamnverksamheten. Vattenskoteråkare bör utföra sin åkning minst 500 meter från bebyggda områden och inom ett sådant avstånd som inte kan anses störande för allmänheten eller där djurlivet är känsligt. Följs inte detta skall åkandet beivras enligt sjölagen. Mats Öhman redovisade ärendet och de synpunkter som kommunkontoret har i ärendet. Bosse Pettersson relaterade kulturnämndens synpunkter enligt 44/05. Syftet med nämndens förslag är att skydda känsliga områden och vikar. Generellt förordar nämnden ett förbud inom 100 meter från badplats och 100 meter från fågelskyddsmarkerade öar och skär. Förslaget åskådliggjordes med utdelad karta. Eva Wennström ansåg att nämndens förslag är logiskt och ett bra förslag, vilket också Sigvard Bengtsson och ersättaren Mats Thorén instämde i. Planeringschefen meddelade att regeringen givit Länsstyrelsen i uppdrag att fatta

7 Kommunstyrelsen (38) Ks 213 forts beslut i frågan och att kommunen endast kan lämna rekommendationer. Det går inte heller, enligt gällande EU-direktiv, att förbjuda vattenskoteråkning. Efter omfattande överläggningar uppdrog utskottet till kommunkontoret att komplettera Mats Öhmans beslutsförslag i enlighet med utskottets överväganden och förde därefter ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Se Mats Öhmans skrivelse Se arbetsutskottets 211/05. Till kommunstyrelsens handlingar har fogats nytt förslag till beslut, som kompletterats i enlighet med arbetsutskottets överväganden. Ordföranden meddelar att majoriteten och oppositionen underhand har enats om att ärendet skall återremitteras till kommunkontoret för vidare beredning, vilket, efter bifall av Sigvard Bengtsson, också blir kommunstyrelsens beslut

8 Kommunstyrelsen (38) Ks 214 Dnr 05: Lokalresursplan för Kristinehamns kommun Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål för fastighetsområdet gällande byggnader enligt tekniska förvaltningens förslag daterad Bakgrund Kommunstyrelsen uppdrog enligt 99/05 till fastighetschefen att i samråd med tekniska nämnden utarbeta förslag till hållbara strategiska mål för mark- och fastighetsinnehav samt fastighetsförvaltning. Vidare beslutades att ytterligare samverkan ska ske med skolnämnden, socialnämnden och kultur- och turistnämnden i syfte att fastställa verksamheternas framtida behov av lokaler. Arbetsutskottet remitterade enligt 104/05 ärendet till kommunens nämnder och de politiska partierna för synpunkter beträffande strategiska mål för fastigheter och mark. Föreligger tekniska förvaltningens förslag till inriktningsmål för fastighetsområdet gällande byggnader daterad Under remisstiden har två svar inkommit, varav ett från skolnämnden. Det andra remissvaret berör inte de strategiska inriktningsmålen för fastighetsområdet. De strategiska målen har därefter genomarbetats av fastighetsavdelningen. Några av skolnämndens synpunkter har arbetats in i föreliggande förslag. Övriga synpunkter kommer att beaktas i det praktiska arbetet med lokalförsörjning samt i arbetet med intern hyresmodell. Efter avslutade överläggningar tillstyrkte utskottet fastighetschefens förslag till beslut. Se fastighetschefens skrivelse Se arbetsutskottets 214/05. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut

9 Kommunstyrelsen (38) Ks 215 Dnr 05: Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar reviderade riktliner för serveringstillstånd och tillsyn i Kristinehamns kommun enligt socialnämndens 100/05. De nya riktlinjerna träder ikraft den 1 januari Noteras till protokollet att kommunstyrelsens redaktionella anmärkningar har inarbetats i de handlingar som föreläggs kommunfullmäktige.. Bakgrund Nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn antogs av kommunfullmäktige enligt 40/99. Socialnämnden godkände enligt 100/05 reviderade riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Kristinehamns kommun och överlämnade ärendet till kommunfullmäktige för antagande och beslut. Beredning Arbetsutskottet remitterade enligt 109/05 ärendet till de politiska partierna och övriga berörda, polismyndigheten, näringslivet m fl, för synpunkter. Remissyttranden har inkommit från polismyndigheten och socialdemokraterna, varav framgår att de stödjer förslaget till reviderade riktlinjer i sin helhet. Utskottet diskuterade ärendet och underströk vikten av att inte tillåta servering av alkoholhaltiga drycker i samband med idrottsevenemang. Efter avslutade överläggningar föreslog utskottet kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i enlighet med socialnämndens 100/05. Se arbetsutskottets 215/05. Svante Persson påtalar ett antal redaktionella fel i handlingarna, vilka kommer att inarbetas i det underlag som föreläggs kommunfullmäktige, varefter kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut

10 Kommunstyrelsen (38) Ks 216 Dnr 04: Äldreboendeutredningen, särskilt boende inom kvarteret Tapiren och skrivelse från SPF-BRO Pensionärsförening Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar, med upphävande av fullmäktiges beslut enligt 25/05 punkt ett och två: att Höglidens hus B reduceras med 20 lägenheter under 2007 och avvecklas så snart som möjligt, dock senast under 2010 att 40 permanenta boendeplatser inom Mariebergsområdet avvecklas och ersätts med 60 i egenregiproduktion inom Tapirenområdet, varav 20 utgör ersättning för Högliden hus B.. Exp SPF-BRO Plan chef SN A Åström Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att meddela SPF-BRO Pensionärsförening att det vid en samlad bedömning inte förefaller lämpligt med en större anläggning inom Tapirenområdet än 60 lägenheter. Kommunstyrelsen uppdrar slutligen till planeringschefen att undersöka möjligheterna att konvertera Högliden till servicelägenheter i enlighet med planeringschefens skrivelse Bakgrund Kommunfullmäktige fattade enligt 25/05 beslut om bl a att Högliden hus B med 75 boendeplatser fräschas upp för att fungera för sitt ändamål i en tioårsperiod med samma antal boende som idag. Vidare beslutade fullmäktige att 40 permanenta boendeplatser inom Mariebergsområdet avvecklas och ersätts med 40 i egenregiproduktion inom Tapirenområdet. /planeringschefens skrivelse Planeringschef Lars Nilsson redovisar bl a i skrivelse att Arbetsmiljöverket (AMV) vid inspektion under hösten har påtalat ett antal brister i Höglidens B-hus. Bristerna är av den arten att verket överväger att fr o m den 1 februari 2007 förbjuda kommunen att låta arbetstagare bistå boende på Höglidens äldreboende. I ett yttrande till AMV har kommunstyrelsen och socialnämndens ordförande hemställt att verket, efter vissa omedelbara åtgärder, tillåter reducerad verksamhet fram t o m Därefter ska Höglidens äldreboende avvecklas. Den reducerade formen medför en minskning av boendet med 20 lägenheter, vilka kan ersättas i planerat särskilt boende inom kv Tapiren.

11 Kommunstyrelsen (38) Ks 216 forts 20 mkr har avsatts i 2006 års investeringsbudget för det särskilda boendet i kv Tapiren samt 25 mkr i LTP för I förarbetet för LTP 2007 har beloppet höjts till totalt 47 mkr för att klara föreslagen utökning av antalet lägenheter. Byggstart är beräknad till september 2006 med inflyttning i slutet av När 2007 års investeringsbudget skall antas, bör en mer detaljerad kostnadsbedömning kunna redovisas. Skrivelse från SPF-BRO Pensionärsförening Rubricerade förening har i skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att förutsättningarna för en ökning av antalet lägenheter i kv Tapiren, för att helt friställa Högliden, utreds snarast. Förslaget innebär att antalet lägenheter skulle öka till c:a 115 st. Det har konstaterats att en så stor ökning inte kan inrymmas i kvarteret med dagens planläge. Anläggningen är dessutom, förutom bostäder, en stor arbetsplats. I ett långsiktigt perspektiv är en etappvis avveckling av Högliden att föredra. Planeringschefen föredrog ärendet, varefter utskottet diskuterade ärendet. Efter omfattande överläggningar om bl a den stora efterfrågan på boenden, arbetsmiljön på Högliden, framtida satsningar inom äldrevården mm, föreslog Eva WennStröm en ändring i beslutförslagets första stycke; att Högliden hus B reduceras med 20 lägenheter under 2007 och avvecklas så snart som möjligt, dock senast under Efter avslutade diskussioner tillstyrkte arbetsutskottet planeringschefens beslutsförslag inkl Eva WennStröms ändringsyrkande. Arbetsutskottet föreslog slutligen kommunstyrelsen att planeringschefen uppdras att undersöka möjligheterna att, efter avveckling, konvertera Högliden till servicelägenheter i enlighet med planeringschefens skrivelse Beredande organ förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse Se arbetsutskottets 218/05. Eva WennStröm yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag, men yrkar, med hänvisning till tidigare ställningstagande i ärendet, att lokaler för korttidsboende och rehabilitering skall byggas i anslutning till uppförandet av det särskilda äldreboendet i kv Tapiren. Ordföranden är inte beredd att tillstyrka Eva WennStröms förslag, varför han yrkar avslag till förslaget, vilket även Mats Thorén, Bosse Pettersson och Dick Malmström instämmer i.

12 Kommunstyrelsen (38) Ks 216 forts Björn Johansson yrkar bifall till Eva WennStröms tilläggsyrkande. Efter avslutade överläggningar prövar ordföranden först arbetsutskottets förslag mot avslag, varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit utskottets förslag. Därefter prövar ordföranden Eva WennStröms tilläggsyrkande mot avslag, varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma

13 Kommunstyrelsen (38) Ks 217 Dnr 05: Detaljplan för Sannaheden m fl Exp MBN Plan chef KN Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan för Sannaheden m fl daterad Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Sannaheden. Planen är utställd för granskning. Kommunstyrelsen har tidigare genom delegation tillstyrkt planen i samrådsskedet. Planen korresponderar med det avtal som är upprättat med AirBorn Systems AS om uppförande av en inomhusarena på området och kan därför tillstrykas av kommunstyrelsen. Eva WennStröm gjorde en redaktionell anmärkning, som skall inarbetas i handlingarna, varefter utskottet tillstyrkte planeringschefens beslutsförslag. Se planeringschefens skrivelse Se arbetsutskottets 220/05. Mats Thorén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt lämnar ett antal redaktionella anmärkningar, vilka tidigare framförts till stadsbyggnadsförvaltningen. Eva WennStröm yrkar bifall till utskottets beslutsförslag. Annelie Lundberg redovisar att namnet Sannaheden inte är ett vedertaget namn utan att området endast benämns Sannaområdet. Namnfrågan bör tas upp i kulturnämnden, vilket Åke Thörnesjö instämmer i. Gunnar Eriksson påtalar att även beteckningen soptippen förkommer i handlingarna, vilket bör ändras. Svante Persson kommenterar plankartan och det faktum att Presteruds område för transportfordon tagits bort. Jane Larsson meddelar att en ersättningsplan skall skapas, enligt ansvariga tjänstemän. Sigvard Bengtsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, men uttrycker oro för att området utsätts för alltför stor exploatering med 11 nya fotbollsplaner. Efter avslutade överläggningar bifaller kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag till beslut

14 Kommunstyrelsen (38) Ks 218 Dnr 05: Finansiering av omlastningsplats vid Bangårdsområdet lån till Banverket Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att, som en engångsåtgärd, låna ut kronor till Banverket för byggande av omlastningsplats vid bangårdsområdet i Kristinehamn samt bemyndigar kommunstyrelsen att upprätta lånehandlingar på de villkor, som kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva... Bakgrund Utbyggnad av en ny infartsväg till hamnen har påbörjats. Vägen byggs ut för att erhålla en effektivare och miljömässigt bättre infart och samtidigt angöra bangårdsområdet för att skapa förutsättningar för multimodalitet, det vill säga en effektiv nod för landsvägs-, järnvägs- och sjötransporter. Första etappen av infarten är budgeterad i 2005 års budget och kommer att utföras innevarande vinter. Etapp två, som innebär passage parallellt med hamnspåret genom porten under Karlstadsvägen är tidplanelagd till För denna etapp måste Banverket flytta järnvägsspåret i sidled. Inom bangårdsområdet råder idag kapacitetsbrist beträffande omlastning och möjliga alternativ för kapacitetsökning undersöks av Banverket och transportörer. Kommunstyrelsen har nyligen yttrat sig över Banverkets förslag till regionala utvecklingsplaner för kombiterminaler. Kristinehamn angavs som en möjlig lokalisering och den möjligheten borde stärkas om omlastningsplatsen kommer till stånd. Kostnaden för detta har bedömts till kronor och är egentligen en intern fråga för Banverket både vad beträffar utförande och finansiering. Banverket är positivt till satsningen men har förklarat att det för närvarande inte finns några ekonomiska medel för utförandet. Arbetsutskottets behandling den 15 november 2005 Ekonomichefen delade ut handling med förslag till hur finansieringen av omlastningsplatsen ska lösas. Av skrivelsen framgår bl a att utlåning av kronor medför ett försämrat finansnetto för kommunen. Om kommunstyrelsen finner att ärendet är en prioriterad åtgärd, så kan finansieringen dock lösas genom utlåning till Banverket. Detta skall ses som en engångsåtgärd som inte skall ha prejudicerande verkan. Utskottet diskuterade därefter ärendet, varefter utskottet tillstyrkte planeringschefens förslag till beslut inkl ekonomichefens beslutsförslag enligt utdelad skrivelse daterad

15 Kommunstyrelsen (38) Ks 218 forts Se planeringschefens skrivelse Se ekonomichefens skrivelse Se arbetsutskottets 221/05. Efter synpunkter från bl a Eva WennStröm angående förskottering av medel, tillstyrker kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag till beslut

16 Kommunstyrelsen (38) Ks 219 Dnr 05: Finansiering av parkeringsplats kv Sirius Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor för utvidgning och restaurering av parkeringsplatsen inom kvarteret Sirius. Finansiering sker genom ianspråktagande av fullmäktiges medel för oförutsedda utgifter... Planeringschefen redovisar i skrivelse att möjligheter nu har skapats att utöka parkeringen inom kv Sirius och integrera den med en mindre parkeringsyta som idag är utarrenderad. Åtgärden är möjlig p g a att tidigare gatukök på platsen har flyttats. Åtgärderna är kostnadsbedömda till kronor. Ekonomichefen kompletterade beslutsförslaget med förslag till finansiering, varefter utskottet tillstyrkte planeringschefens förslag till beslut inkl ekonomichefens förslag beträffande finansiering. Se planeringschefens skrivelse Se arbetsutskottets 222/05. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut

17 Kommunstyrelsen (38) Ks 220 Dnr 05: Finansiering av bullerskydd Sandfallet 1:6 och 1:7 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anvisar kronor för bullerplank för fastigheterna Sandfallet 1:6 och 1:7. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter... Tekniska förvaltningen har träffat en överenskommelse med ägarna till Sandfallet 1:6 och 1:7 om att uppföra bullerplank för båda fastigheterna till en bedömd kostnad av kronor. I överenskommelsen ingår även fastighetsregleringar med båda fastigheterna och kommunen (se skrivelse ). Åtgärderna är tvingande för kommunen. Ekonomichefen kompletterade beslutsförslaget med förslag till finansiering, varefter utskottet tillstyrkte planeringschefens förslag till beslut inkl ekonomichefens förslag beträffande finansiering. Se planeringschefens skrivelse Se arbetsutskottets 223/05. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut

18 Kommunstyrelsen (38) Ks 221 Dnr 05: Försäljningsförfarande beträffande nya tomter vid Skymningen och område beläget sydväst om regementsområdet Exp Fast avd TN Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillskapade tomter vid Skymningen och i området sydväst om regementsområdet skall säljas genom mäklare.. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade enligt 206/05 att Kristinehamns skall ha två principer för hur tomter vid nyexploatering ska fördelas, antingen genom mäklare eller till fastställda priser i datumordning efter anmält intresse. Kommunstyrelsen återremitterade enligt 190/05 ärende beträffande planprogram för Skymningen och område beläget sydväst om regementsområdet vad beträffar ställningstagande om försäljningsförfarande av tillskapade tomter i aktuellt område. t föreläggs åter arbetsutskottet för ställningstagande. Åke Thörnesjö föreslog för majoritetens räkning att tillskapade tomter i rubricerade område skall säljas genom mäklare, vilket bifölls av arbetsutskottet. Se kommunstyrelsens 206/05. Se arbetsutskottets 224/05. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut

19 Kommunstyrelsen (38) Ks 222 Dnr 05: Miljöbalkskommitténs slutbetänkande (SOU 2005:59) remissyttrande Exp Miljö- och samh dep. TN Plan chef MBN Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar, för Kristinehamns kommuns räkning, tekniska nämndens yttrande beträffande miljöbalkskommitténs slutbetänkande... Bakgrund Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har remitterat miljöbalkskommitténs slutbetänkande till Kristinehamns kommun. Slutbetänkandet har remitterats till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen. Remissynpunkter Tekniska nämnden har lämnat synpunkter på miljökvalitetsnormer, miljöorganisationers deltagande i miljöprocesser och avgifter för tillsyn och prövning. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av tekniska nämndens yttrande och inte redovisat någon avvikande uppfattning. Betänkandet har också behandlats i ett tjänstemannaråd med företrädare för tekniska förvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och kommunkontoret och där enats om att tekniska nämndens synpunkter även är kommunens. Tekniska nämndens synpunkter/yttrande Det är tre huvudsakliga frågeställningar som kvarstår efter de delbetänkande som lämnats under arbetet gång: Miljökvalitetsnormer Miljöorganisationernas deltagande i miljöprocesser Avgifter för tillsyn och prövning Dessutom förslag att för vattenverksamhet återinföra möjlighet till tvångsrätt för skadeförebyggande åtgärder på annans fastighet och fortsatta utredningar om prövningsorganisationen och samordnande av regler för miljökonsekvensbedömningar. Huvudsakligen är handlingen en bra beskrivning av hur det ser ut och förslagen till förändringar är rimliga. Miljökvalitetsnormer: Förslaget är att de s k åtgärdsprogrammen ska bli styrande vilket torde vara en förutsättning för att alla påverkande källor ska kunna ta sin del av ansvaret för att normerna uppfylls. Detta synsätt har kommit med ramdirektivet för vatten. I texten finns ett viktigt påpekande att normuppfyllandet kan slå blint om det ska tillämpas uteslutande vid individuell prövning som idag.

20 Kommunstyrelsen (38) Ks 222 forts Miljöorganisationernas deltagande i miljöprocesser: Miljöorganisationerna, som t ex Naturskyddsföreningen, tillför mer än de motverkar och försenar prövningsprocessen. Slutsatsen är att det inte behövs någon förändring i dagsläget. Att miljöorganisationerna kan delta är en viktig del i den demokratiska processen då frågorna blivit mer komplicerade och därmed riskerar att utesluta den allmänhet som är berörda sakägare. Vanligen saknar dessa tillräcklig kunskap för att driva sina frågor i prövningsprocessen såväl juridiskt som på sakområdet. Avgifter för tillsyn och prövning: Bra med förslag att på lång sikt ha enhetliga system för Miljöfarlig verksamhet, Vattenverksamhet och Täkter. Det är viktigt att man som verksamhetsutövare kan uppfatta någon form av motprestation i förhållande till den avgift som betalas. Att avgifterna skiljer mellan kommuner och mellan kommun/stat är orimligt. Framförallt det sistnämnda eftersom verksamhetsutövaren inte har någon möjlighet att påverka det. Delegation av tillsynen är enbart en fråga mellan stat och kommun. Att samma sorts verksamhet över tiden ger upphov till samma behov av tillsyn och prövning oavsett var den är lokaliserad är troligt och därmed ska avgiften också vara densamma utom i viss speciella fall som då för prövas i särskild ordning. Utskottet tillstyrkte planeringschefens beslutsförslag. Se planeringschefens skrivelse Se arbetsutskottets 225/05. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets beslutsförslag

21 Kommunstyrelsen (38) Ks 223 Dnr 05: Godkännande av avtal med Securitas Exp Fast chef Ek chef Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal mellan Kristinehamns kommun och Securitas i enlighet med fastighetschefens skrivelse och i enlighet med den fördelningsprincip som redovisas samt bemyndigar fastighetschefen att underteckna avtalet... Fastighetschef Johan Ljung redovisar i skrivelse förslag till avtal mellan Securitas och Kristinehamns kommun gällande larm, bevakning och larmcentralens tjänster. Vidare redovisas förslag till fördelning av kostnaderna mellan kommunens förvaltningar. Fastighetschefen kommenterade ärendet, varav bl a framgår att Commentus har ansvarat för upphandlingsförfarandet. Därefter tillstyrkte arbetsutskottet fastighetschefens beslutsförslag. Se fastighetschefens skrivelse Se arbetsutskottets 226/05. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut

22 Kommunstyrelsen (38) Ks 224 Dnr 03: Exp Kom chef Pers chef Rekrytering av chef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen förordnar Mikael Lindstedt som förvaltningschef vid miljöoch stadsbyggnadsförvaltningen fr o m den 1 januari Kommunstyrelsen delegerar till personalchefen att fastställa anställningsvillkor... Bakgrund Från har Stefan Johansson varit tf förvaltningschef för rubr förvaltning. Sedan en tid har rekrytering av ny förvaltningschef pågått. Kommunchefen redovisar i skrivelse urvals- och rekryteringsprocess. MBL-förhandling har ägt rum och samtliga kommunala intervjugrupper och berörda arbetstagarorganisationer har förordat Mikael Lindstedt som ny förvaltningschef vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Se kommunchefens skrivelse Kommunstyrelsen bifaller kommunchefens förslag till beslut i enlighet med skrivelsen

23 Kommunstyrelsen (38) Ks 225 Dnr 05: Omdisponering av medel LTP-fritid Exp M Öhman M Persson Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att omfördela kronor inom LTP-budgetens ram för täckning av underskott avseende Skateparken... Bakgrund I samband med delredovisning av fokusområde fritid inom LTP-budgeten har begäran om omdisponering begärts samt balansering av medel. Ekonomichefen föreslår i handling att underskottet beträffande Skateparken med kronor täcks inom LTP-budgeten genom omdisponering av anslag. Beträffande balansering av medel kan detta bara i undantagsfall komma ifråga, om ett projekt inte är slutfört vid bokslutstillfället. Beslut om balansering sker i samband med kommunstyrelsens behandling av årsredovisningen. Efter en redovisning av ekonomichefen tillstyrkte utskottet förslag till beslut i enlighet med skrivelse Se ekonomichefens skrivelse Se arbetsutskottets 228/05. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslagsbeslut

24 Kommunstyrelsen (38) Ks 226 Dnr 05: Föreningsbidrag måldokument, regelverk samt nämndtillhörighet Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att: Handikappföreningarna flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen till följd av förändrad organisation Anslagen till KFUM fritidsgård, fritidsgård Stinsen och Nybble intresseförening flyttas från tekniska nämnden till skolnämnden, där kommunens egenregidrivna fritidsgårdar är placerade Knutpunkten och Resurscentrum Kvinnor flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden Brottsofferjouren och Brottsförebyggande Centrum flyttas från kommunstyrelsen till Trygghetsrådet Ombudgetering av anslag sker i enlighet med ovanstående Bakgrund Arbetsutskottet beslutade enligt 80/05 att remittera kommunchefens PM till berörda nämnder. Samtliga remissinstanser har inkommit med synpunkter. Ekonomichef Morgan Persson redovisar i skrivelse nämndernas synpunkter. Kommungemensamt regelverk Kulturnämndens förslag till kompletteringar inarbetas. Nämndtillhörighet Av remissvaren framgår att berörda nämnder ställer sig positiva till kommunchefens förslag avseende handikappföreningar. Nämndernas synpunkter har i stort beaktats i ekonomichefens förslag till beslut, dock inte tekniska nämndens synpunkter beträffande Friskvård i Värmland eller förslag om riktlinjer och villkor för föreningars deltagande i nattvandring. Ekonomichefen föredrog ärendet, varefter utskottet diskuterade. Efter avslutade överläggningar tillstyrkte utskottet ekonomichefens beslutsförslag samt konstaterade att ekonomichefen närmare kommer att redogöra för de frågeställningar som uppstått vid utskottets sammanträde. Se kommunchefens PM Se ekonomichefens skrivelse Se arbetsutskottets 231/05.

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer