Hur kan lärare hantera situationer där elever känner skuld och skam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan lärare hantera situationer där elever känner skuld och skam"

Transkript

1 Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle VAL- projektet Examensarbete 15 högskolepoäng Hur kan lärare hantera situationer där elever känner skuld och skam How can teachers deal with situations where students feel guilt and shame Belinda Stigborn Lärarutbildning 90hp Handledare: Handledare: Nils Andersson Ange handledare Examinator: Johan A. Lundin

2 1

3 Abstrakt Denna studie syftar till att granska forskning och litteratur kring skuld och skam med utgångspunkt i skuld- och skamkänslor och dess effekter. Problem som har uppkommit undervägs kommer att belysas, både hur studiens resultat formades och hur hela processen med studien påverkade mig rent personligen. Teorierna i studien är kopplade till skuld och skam med syfte att undersöka vad som påverkar och händer inom oss när vi känner och upplever skuld- och skamkänslor, samt vilka följder det kan medföra. Studien kommer att presentera metoder som skulle kunna bidra till skolans-, individens personliga- och samhällets utveckling, och avslutas med ett resonemang kring hur dessa metoder tillsammans med empati kan lösa upp känslor av skuld och skam. Nyckelord: Kommunikation, skuld och skam. 2

4 Innehållsförteckning Abstrakt Inledning Syfte Frågeställning och problemformulering Avgränsningar Metod Teoretiska utgångspunkter; om inlärning, kommunikation, personligheter och empati Inlärning Kommunikation Personligheter Empati Teorier och forskning kring skuld och skam Skuld och skam Så fungerar känslorna Hur hanterar vi skuld och skam Skolans ansvar i den emotionella utvecklingen Situationer i skolan där elever kan uppleva skuld eller skam Metoder för att hantera skuld och skam i skolan Emotionell och social kompetens (trafikljuset) Återhämtningsmodell Klassiskt klarspråk Resultat och analys Resultat av teoristudien Resultatet av metodstudien Avslutande diskussion och slutsats Sammanfattning Källförteckning Bilaga A - Självkunskap Bilaga B - Modell på konventionellt klarspråk och Klassiskt klarspråk Bilaga C - Emotionell och social kompetens

5 1. Inledning Under alla mina år som frisör- och stylist har jag alltid verkat som en god lyssnare och delat med mig av mina tankar, vilket har bidragit till min nyfikenhet att studera skuld- och skamkänslor. Sedan ett par år tillbaka har jag arbetat som lärare på yrkesprogrammet för frisörer och stylister. Det som ligger till grund för denna studie är av att dagligen komma i kontakt med elever som mår dåligt på ett eller annat sätt och behöver hjälp för att kunna fungera både i och utan för skolan. Vid flera tillfällen har undervisningen fått sättas åt sidan för att bistå elever med problem som kan härledas till skam- eller skuldkänslor samt problem som uppstår av deras agerande gentemot andra elever. Jag känner mig angelägen att få kunna bidra både till elever och till lärare som ställs inför liknande situationer. Eftersom läraren är en frontfigur i elevens vardag och är en samlingspunkt i inlärningsmiljön, behöver denne inneha färdigheter i b.la; kunna ge empati, kommunicera och ha själv-iakttagelse för att i sin tur kunna bidra till att skapa dessa egenskaper hos eleven 1. Min nyfikenhet inom detta område är stort och jag vill att detta problem fick mycket mer uppmärksamhet samt att det skapas verktyg inom detta område för bl.a. lärare att använda sig av Syfte Syftet med att undersöka skuld och skam är intressant ur många aspekter: Dels är det intressant att ta reda på vad som händer inom oss för att kunna förstå de processer som sker och vilka konsekvenser de medför och påföljden av vår interaktion med andra. Samtidigt som problemet lyfts och vi blir medvetna om vad som kan påverka processen vare sig det är negativt eller positivt så är det också intressant att se hur vår kommunikation påverkar våra egna och andras skuld-och skamkänslor. Det viktigaste enligt min uppfattning är att kunna förstå de här känslorna för att kunna ta fram bra verktyg som utvecklar vår kommunikation och bli sannare mot varandra i yrkeslivet samt i det vardagliga livet. För att kunna skola in de individer som skall bli välfungerande medborgare i ett samhälle krävs det att vi förebygger problem snarare än att hantera dessa i efterhand. Jag är övertygad om att vi behöver bli medvetna om de processer som skuld och skam ger och som kan utgöra hinder för 1 Bilaga A 4

6 interaktionen och fråga oss vad det kan få för konsekvenser för både individen, skolan och samhället om processerna inte uppmärksammas och parterna inte samarbetar. Dessa frågor kommer att beröras i denna studie, och skulle kunna vara ett lämpligt uppslag för en mer djupgående studie i framtiden Frågeställning och problemformulering Under studiens process har många frågor framkommit och vissa har lett studien framåt medan andra har fått falla bort. Två frågor som tidigt fick mycket uppmärksamhet var varför vi ofta uppfattar skam- och skuldkänslor som negativt och varför vi överlag inte vill prata om känslor? Undervägs blev frågeställningen tydligare och tydligare och slutligen blev den centrala frågan klar. Den här studien kommer att behandla frågeställningen hur kan lärare hantera situationer där elever känner skuld och skam?. Det gjordes ett djupdyk i forskning- och teorilitteraturen om skuld och skam, framförallt för att kunna ta reda på vilka modeller och metoder som finns för lärare att använda i skolan som kan bidra till elevernas utveckling. Frågor som skulle kunna ligga till grund för ytterligare forskning skulle kunna vara vad får det för konsekvenser för individen, skolan och samhället när skuld och skam inte uppmärksammas och när parterna inte samarbetar? Eller hur skulle individer, skolan och samhället se ut om vi vågade kommunicera om skam- och skuldkänslor? 1.3. Avgränsningar Detta är en inledande studie där den i sin karaktär lämpar sig att bättre beröra ett smalt område samt att detta skulle kunna vara uppslag för en framtida mer djupgående forskningsstudie. I studien ligger fokus på ett fåtal författare samt forskare och jag har valt att titta på hur deras olika perspektiv kan korsbefruktas med varandra. Studien kommer inte att beröra huruvida den emotionella- och sociala utlärningen används inom skolan i dagens Sverige. Studien kommer inte att ta upp hur skolan hanterar skuld och skam utan visar på möjligheter som kan bidra. Det förekommer heller inga förklaringar utav andra känslor än enbart skuld och skam. 5

7 1.4. Metod Visionen för denna studie var att göra ett grupparbete för att ha en diskussion mellan lärare om situationer som påkallar skam- och skuldkänslor. Det gjordes en enkät med frågor som berörde situationer som skulle kunna uppstå i skolan mellan lärare och elever där skam- eller skuldkänslor kunde uppstå. Snabbt uppkom svårigheter med bl.a. forskningsetik och det blev oklart huruvida svaren från enkäten skulle kunna användas i studien. Den dåliga uppslutningen vid gruppdiskussionen ledde slutligen till att studien har baserats på litteratur- och textanalys. Nyckelord som skuld och skam blev sökord och undervägs dök forskare och författare upp med sina teorier, forskningar och undersökningar i frågan, dock inga forskningar som gjorts i svenska skolor. Frågeställningen kopplades undervägs samman med olika modeller och metoder som kändes angelägna att lyfta och som kunde bidra i studien. Bréne Browns studie om skam är relevant p.g.a. att Brown är en av få som studerat området under många år och vågar lyfta de frågor som är svåra och problematiska och fick därför ett större utrymme 2. Även de metoder som Brown förespråkar upplevs som lämpliga och konstruktiva att använda sig av när skamkänslor uppstår. Carl Rogers som forskar inom psykologi, valdes för hans mångsidighet inom området känslor och för hans bok, Känslan intelligens, som berör många studier och forskningar inom skuld och skam. Slutligen vill jag lyfta Mark Rosenberg, även han psykolog och grundare av Non Violent Communication(NVC), som framhäver kommunikationens vikt inom området och är inspiratör till kommunikations-modellen, Klassiskt Klarspråk, som har valts till studien. Litteraturen som valts bort har till största delen varit för att det inte har funnits forskning eller studier kopplat till teorierna kring skuld och skam Teoretiska utgångspunkter; om inlärning, kommunikation, personligheter och empati. Som utgångspunkt för denna studien ligger en teori som flera författare och forskare bl.a. Brown, Goleman och Rosenberg är eniga om. Teorin är kopplad till känslor, tankar och handlingar och går ut på att vi har känslor och tankar som i sin tur leder 2 Brown. Kvinnor och skam, The gifts of imperfection. 6

8 vidare till handlingar. För att vi ska kunna förstå och hantera dessa känslor behöver vi en större medvetenhet om våra känslor och tankar så vi kan finna balans. Det är det viktigt att inlärningen av dessa färdigheter påbörjas i tidig ålder så att vi redan från barnsben får verktyg att kunna hantera det som filosofen George Mead kallar det vuxna spelet i vår interaktion med andra (se utförlig beskrivning nedan). Sammanfattningsvis behöver vi tränas i att hantera känslor som skuld och skam och då passar filosofen, pedagogen och pragmatismens frontfigur John Deweys pedagogik Learning by doing in. Den har varit en inspiration för mig med moment som: avsikt planering - handling reflektion bedömning av resultat ny avsikt och så vidare in i sammanhanget 3. Jag kan se ett direkt samband mellan hans metoder och metoden om emotionell och social kompetens, trafikljuset, som beskrivs i kapitel 3 om metoder för att hantera skuld och skam Inlärning Mead förklarar hur det finns två stadier: lekstadiet som är kopplat till barnets inlärning t.ex. härma vuxna, som därefter övergår till spelstadiet, där vi blir medvetna om att alla spelar med i detta spel 4. Kopplingen mellan dessa stadier och skuld eller skam är att de skuld- eller skamkänslor barnet tidigt upplever i livet kan följa och påverka dem genom hela vuxenlivet, som i sin tur kan påverka spelet d.v.s. vilken roll/personlighet de intar gentemot sig själva och andra. Även psykologen Daniel Goleman har intressanta resonemang inom detta område vilket kommer att beskrivas i kapitel 3.1. Det framkommer bl.a. att lärarens roll är viktig för samspelet i inlärningsprocessen, något som beskrivs senare i studien Kommunikation Kommunikationen är essentiell för social ordning Enligt Meads citat ovan är kommunikation av största vikt och det är han inte ensam om att mena. Teorin beskriver hur kommunikationen är nyckeln i sociala sammanhang bl.a. i skolan. NVC, och Klassiskt Klarspråk (Kl Kl), är två 3 Forssell. Boken om pedagogerna. sid110,122 4 Medvetandet jaget och samhället. Sid 19 5 Goleman. Känslans intelligens. Sid 40 7

9 kommunikationsmodeller som finns med i studien och grundarna till dessa modeller delar åsikterna i den första teorin mellan känslor, tanke, och handling. Att kunna kommunicera utan att lägga skuld eller skam på oss själva eller den andra parten är en av de många fördelarna med att kunna använda Kl KL i vårt vardagliga språk Personligheter Kl Kl tar upp en teori om olika personligheter och beskriver hur vi tar av och på olika masker beroende på vilken situation vi befinner oss i, vilket kan kopplas till Browns teori om skamkänslor och hur de påverkar oss, samt hur vi kan återhämta oss från dessa situationer och lära oss att hantera dem bättre s.k. Återhämtningsmodellen. Enligt hennes forskning om helhjärtade människor är det de som vågar vara sårbara, har tillit till det som sker och lever livet fullt ut, som återhämtar sig snabbast Empati Så här beskriver psykologen Carl Rogers den inverkan empati har på mottagaren. Det känns förbaskat bra när någon verkligen hör dig utan att döma dig, utan att försöka att ta ansvar för dig, utan att försöka forma dig När jag blivit hörd kan jag uppfatta världen på ett nytt sätt och gå vidare. Det förvånar mig hur omständigheterna som verkar olösliga kan lösas när någon lyssnar. Hur en oreda som verkar ohjälplig vänds till ett glasklart, flytande flöde när man blir hör. 6 Att kunna lyssna utan att döma och ta ansvar för andra har en förlösande effekt för mottagaren enligt Rogers. Teorin angående empati ligger till grund för en stor del av studien om skuld och skam eftersom flera av forskarna i studien berör ämnet och delar varandras åsikter om empatins betydelse. Empatisk förmåga kan definieras som förmågan att vara medveten om andra personers känslor, och Brown menar att empati är motgiftet till 6 Rosenberg. Nonviolent Communication. Ett språk för livet. Sid 117 8

10 skuld och skam. Om vi kan förstå oss själva och ge empati till oss själva och till andra så skulle vi kunna hantera skuld- och skamkänslor mycket bättre än om empati uteblir. Wiseman menar att vi kan lära oss att ge empati, dessa egenskaper delar Brown med sig av i sin bok Kvinnor och skam 7. De 4 egenskaper för empati är: (1) att kunna se världen genom andras ögon. (2) att inte döma, (3) att förstå en annan persons känslor och (4) att kommunicera förståelse för den andra personens känslor 8. 7 Wiseman T Aconcept analys of empath. Journal of Advanced Nursing, 23, Brown. Kvinnor och skam. Sid 62 9

11 2. Teorier och forskning kring skuld och skam I detta kapitel kommer skuld och skam att belysas utifrån deras funktioner och vad som händer både fysiskt och psykiskt inom oss, samt vad som skall till för att kunna hantera dessa känslor. Vi kommer också att titta på den emotionella och sociala utvecklingen hos elever som kan påverka inlärningsprocessen och var skolans ansvar inom detta område ligger. I teorikapitlet berördes teorier om inlärning, kommunikation, personligheter och empati med ett syfte att fånga det som utgör både problemen vi står inför i skolan och att finna möjligheter att kunna bidra till elevens personliga utveckling och deras interaktion med andra. Dessutom berörs självkunskap som innebär vilka egenskaper elever behöver besitta för att kunna fungera som goda medmänniskor 9. En viktig fråga att ställa oss är hur kan skolan vara med och bidra till att starka elevers egenskaper för att bättre kunna fungera i samhället? Det finns många känslor som är sammankopplade med skuld och skam och ibland kan de vara svåra att skilja på, men när vi förstår dessa känslor och hur de påverkar oss har vi större möjlighet att hantera dem bättre. När vi kan skilja på förlägenhet, skuld, skam och förödmjukelse kan vi lättare förstå hur dessa känslor uppstår och hur de påverkar oss. Att förstå skammens och skuldens hur och varför är otroligt viktigt för att inte bara överleva ett ögonblicks skam- och skuldkänslor, utan även för att öka förmågan att kunna hantera dessa känslor och komma tillbaka till ett stadium där känslorna inte påverkar vårt beteende negativt. Denna förmåga kallar Brown återhämtningsförmågan. För att förstå sina skam- och skuldkänslor behöver vi förstå hur det påverkar våra liv och det beteende, tankar och känslor vi ställs inför varje dag. Maktlöshet kan infinna sig när vi känner skam och rädsla, då vi ofta klandrar oss själva eller andra vilket leder till bortkoppling och utanförskap, vilket betyder falsk makt. När vi väl förstår att vi har ett val att kunna hantera skam eller rädsla har vi en verklig makt, vilket Brown beskriver som tre utmärkande beståndsdelar: medvetenhet, val, och förändring. Första steget är att bli medveten om problemet för att kunna göra ett val som är baserad på verklig makt, som i sin tur ger en önskvärd förändring Bilaga A 10 Brown. Kvinnor och skam.sid 42,50 10

12 2.1. Skuld och skam Brown menar att kvinnor kan känna skam när de inte känner samhörighet med andra, vilket beskrivs nedan. Skam är en intensiv smärtsam känsla eller upplevelse av att tro att det är fel på oss och att vi därför inte är värda att accepteras eller känna samhörighet. Kvinnor känner ofta skam när de är intrasslade i ett sammanflätat nät av motstridigheter och konkurrerande förväntningar från samhället i stort och från olika grupper i samhället. Skam ger upphov till känslor av rädslor, klander och bortstötning. 11 Både skuld och skam har med självvärdering att göra därefter slutar likheterna menar Brown 12. Skillnader mellan skam och skuld är att med skam får vi tankar som Jag är dålig och på så sätt skapar vi en negativ frånkoppling som t.ex. att jag inte är intelligent eller snygg. Detta skapar då ett utanförskap som i sin tur kan bidra till att vi hamnar i en depression. Med skuld får vi tankar som att jag gjorde något dåligt, något jag inte borde ha gjort som t.ex. sagt något elakt till någon, vilket jag i sin tur kan be om förlåtelse för och därför är skuld enklare att ta itu med. Men för skam är det en svårare process att ta sig igenom och som oftast leder till tystnad. Vi vill inte prata om det som är jobbigt och håller det för oss själva, vilket leder till ensamhet och en känsla av att vi får skylla oss själva. Om vi istället pratar om de skamkänslor vi känner finns det möjlighet att den lättar och det kan förmildra skamkänslan, då återskapas samhörigheten och gemenskapen Så fungerar känslorna Goleman ger en beskrivning av psykologen Paul Ekmans teori om hur känslorna fungerar och hur de påverkar oss människor 13. Han skriver att känslorna är otroligt snabba, betydligt snabbare än förnuftet vilket gör det omöjligt för det medvetna, analytiska förnuftet att 11 Brown. Kvinnor och skam. sid Brown. Kvinnor och skam. sid Goleman sid. 335 (Human Interaction Laboratory vid University of California i San Fransisco, och Seymour Epstein klinisk psykolog vid Unerversity of Massachusetts). 11

13 närvara. Detta betyder att vi alltid känner först och tänker sedan. Förnuftet behöver bli medvetet om känslan för att kunna agera istället för att reagera. Vi kan säga att känslorna är vår radar och avslöjar t.ex. faror vilket kan uppfattas förvirrande just för att det sker så snabbt. Varje känsla åtföljs av ett reaktions-, tanke- och minnesmönster. Minnet blir då selektivt och minnesbilder följda av olika handlingar övervägs, det mest relevanta för stunden prioriteras och aktiveras. Ekman har i sin forskning studerat känslospelet i ansiktet och skapat en övning där elever får se en bild på olika ansiktsuttryck t.ex. där någon har en rynka mellan ögonen och sammanbiten mun som är ett uttryck för ilska. Med hjälp av att eleverna får uttrycka känsloord för bilderna lär de sig att känna igen dessa uttryck vilket ger dem möjlighet att agerar utifrån att kunna skilja mellan olika känslor och ansiktsuttryck. Detta kan bidra till att eleverna, som inte får med sig dessa förmågor utanför skolan, lättare kan känna igen någon som känner sig ledsen eller arg och handla mer empatiskt därefter Hur hanterar vi skuld och skam En förutsättning för att vi lättare skall kunna hantera och bearbeta skuld- och skamkänslor är att vi blir medvetna om vad som händer inom oss. Brown säger att vi vet att rädsla, klander och bortkoppling är biprodukter av skammen och när vi skäms hamnar vi oftast i ett kritiskt tillstånd som kan vara svårt att hantera 14. Enligt hjärnforskning kopplas neocortex bort den avancerade del av hjärnan som gör att vi kan tänka och analysera- och istället försätts vi i ett primitivt kamp-/flykt -läge. Neocortex kopplar alltså bort vår tillgång till rationellt och lugnt tänkande och bearbetning av känslor, till att agera primitivt som att gömma sig, bli aggressiv eller paralyserad utan att förstå varför. Därför behöver vi träna oss i att hantera skam för att slippa hamna i dessa situationer. För att leva fullt ut menar Brown 15 att vi behöver bearbeta skam med mod och våga vara sårbar. Vid upplevelser av skam kan följande frågor nedan vara en hjälp till större medvetenhet och förståelse. 14 Brown. Kvinnor och skam. Sid Brown. The gifts of imperfection. Ljudbok 2:00:00 12

14 1. Vem blir du när du känner skam 2. Hur skyddar du dig själv 3. Vem pratar du med om detta 4. Vad är det mest modigaste du kan göra för dig själv Att få syn på vilken personlighet, det vill säga vilken roll vi intar, i möten med andra påverkar också situationen. Att kunna prata med en person som vi känner oss trygga med och känner full tillit för, hjälper oss att förstå vad som sker inom oss och ger en bättre förutsättning att komma ur skamgreppet. Empati, som vi kan lära oss, vilket enligt Brown är motgiftet till skuld och skam, är att ha förståelse för andra och att inte döma någon samt att förstå andras känslor och att kunna tala om dessa 16. I Rosenbergs citat nedan är kontakten med vårt medvetande en av de frågeställningar som ligger till grund för utvecklingen av kommunikationsmodellen NVC som bl.a. bidrar till medkännande och ömsesidig förståelse människor emellan 17. Medkännande, vad är det som gör att vi tappar kontakten med vår medkännande kultur och leder till att vi beter oss våldsamt och utnyttjande, och omvänt. vad är det som gör att somliga lyckas bibehålla kontakten med sin medkännande natur under de mest påfrestande och besvärliga omständigheter. 18 Han anser att en lärare behöver ha färdigheter i att kunna uttrycka känslor, behov och önskningar, samt ha förmågan att uppfatta elevers känslor, behov och önskningar. Om lärare kan hantera konflikter mellan elever och önskemålskonflikter i t.ex. klassrummet skulle skolmiljön genast bli bättre vilket ger en större förutsättning för elevernas inlärningsförmåga. 16 Brown. Kvinnor och skam. Sid Rosenberg. Nonviolent Communication. Ett språk för livet. 18 Rosenberg. Nonviolent Communication. Ett språk för livet. Sid 19 13

15 2.4. Skolans ansvar i den emotionella utvecklingen Hur skapas goda medmänniskor som kan känna och ge empati, kan kommunicera och vilket ansvar har skolan i detta? 19 En viktig roll som skolan har är att bidra till individens personliga utveckling enligt skollagen 20. Hur skulle skolan kunna bidra till denna utveckling för den enskilda individen? Skolan skulle kunna bidra till lärare som behöver verktyg för att hantera svårigheter som när upplevelser av skam- och skuldkänslor uppstår, dock inte enbart hos eleverna utan också hos sig själva. Att framkalla skam i skolan för att uppfostra och få ordning på eleverna kan ge allvarliga konsekvenser för elevernas framtid enligt Browns forskning 21. Hon är enig med Tangneys och Dearings i deras forskning om moralkänslor och menar på att skamkänslorna sätter djupa spår och kan ge framtida men som kan leda till så pass extrema uttryck som t.o.m. självmord 22. De menar också att skuldbenägna elever oftast kan hantera dessa känslor genom att ha någon trygg och tillitsfull person som de kan dela och prata om sitt känsloliv med för att undvika att det leder till allvarliga problem senare i livet. Goleman tar upp en intressant forskning om synkronism mellan lärare och elever av psykologen Bernieri 23 ; i klassrumsstudier har det visat sig att ju mer koordinerad lärare och elevers rörelser är, desto större intresse och entusiasm känner eleverna. Det betyder att lärare som ger ett lugnt och behagligt intryck avger en lugn och behaglig miljö för elever, en lärare som är hetsig och ur balans avger en otrygg miljö för eleverna och tvärtom så kan eleverna avge liknande intryck. Likaså fann John Cacioppo, psykofysiolog vid Ohio State University, i sina studier av det emotionella växelspelet mellan två människor att fysiskt samspelta personer kommer att påverka varandras sinnesstämning att bli vare sig de är glada eller nerstämda mera likartade Bilaga A 20 Lärarens handbok. 3 paragrafen. Sid Brown. Kvinnor och skam. Sid Tangney, June Price & Dearing, Ronda L., Shame and guilt, Guilford Press, New York, Psykologen Frank Bernieri vid Oregon State University 24 Goleman. Känslans intelligens. Sid 40 14

16 2.5. Situationer i skolan där elever kan uppleva skuld eller skam I denna studie kopplas skuld och skam till situationer som kan uppstå i skolan och vad som händer med individerna när dessa känslor visar sig, samt hur skuld- och skamkänslor kan påverka andra. Dessa situationer kan t.ex. vara att en elev känner sig ensam därför att vederbörande inte känner någon gemenskap med sina klasskamrater och lägger då skulden på sig själv eller sin omgivning, andra situationer kan vara att eleven har svårigheter med inlärningen och känner sig dum, ledsen och orättvist behandlad av sin lärare och skäms för sina dåliga prestationer. Mikael Alexandersson professor i pedagogik har skrivit en artikel i Pedagogiska magasinet som är publicerad på Lärarnas nyheters hemsida, forskningen visar på att lärarens roll betyder mest för elevens resultat och lyfter John Hattis forskningsresultat med lärarens känslomässiga engagemang för eleven. För att kunna vara denna skickliga lärare som Hatti, forskare inom pedagogik, beskriver och ha möjlighet att möta elever som känner skuld och skam på ett ansvarsfullt, respektfullt och pedagogiskt sätt, behöver vederbörande ha tillgång till både kunskap och verktyg

17 3. Metoder för att hantera skuld och skam i skolan. I detta kapitel kommer det att redogöras för tre metoder som skulle kunna ge verktyg till att hantera skuld och skam för både lärare och elev. Genom att kunna kommunicera med ett språk där det inte läggs skuld eller skam på någon av parterna i samtalet har Kl Kl valts som modell. Dessa tre metoder skulle kunna ha en stor potential för utveckling av lärare och elevers emotionella och sociala färdigheter. Frågorna i återhämtningsmodellen och i Kl Kl modellen är bibehållna i sitt ursprung för att vissa på vikten av frågans syfte och att uppbyggnaden av frågan är kopplad till syftet Emotionell och social kompetens (trafikljuset) Daniel Goleman ger en beskrivning av modellen utformad av David Hamburg psykiater på Carnegie Corporation i ett Child Development Projekt. Syftet med projektet som utförs i bl.a. New Haven-Programmet är att lära elever behärska-impulskontrol, konfliktlösning, att kunna förklara vad de känner och att det finns bättre metoder att hålla ordning på än med tvång. Denna metod bygger på att introducera modellen redan på lågstadiet för att införa grundläggande kunskaper i själviakttagelser, relationer och beslutsfattande som att hantera sociala situationer och att se saker och ting från andras perspektiv, vilket kommer att följa elever genom hela deras skolgång samt i livet utan för skolan. Metoden med trafikljuset är den del av modellen som skulle kunna användas för gymnasieelever för att kunna hantera ilska med hjälp av impulskontrol. Som hjälp använder lärarna och eleverna sig av en bild med ett trafikljus på. Till bilden hör sex punkter som lyder: Rött ljus: 1. Stopp, lugna ner dig och tänk innan du handlar. Gult ljus: 2. Tala om vad som bekymrar dig och hur du känner dig. 3. Sätt upp ett positivt mål. 4. Tänk ut flera olika lösningar. 5. Tänk framåt på konsekvenserna. Grönt ljus: 6. Sätt igång och pröva det bästa alternativet. 16

18 Detta trafikljus kan användas då en elev känner sig arg, ilsken eller förbannad och är på väg att börja slåss eller när någon känner sig ledsen, nedstämd eller eländig av förolämpningar. I dessa laddade ögonblick kan man på ett konkret sätt hjälpa eleverna att behålla kontrollen och hjälpa dem att ta hand om känslorna som dyker upp samt att handla effektivare, att agera istället för att reagera Återhämtningsmodell Dessa förmågor är viktigt att utveckla för att få en snabbare och lättare återhämtningsförmåga från skam enligt Brown Förmåga att känna igen och förstå sina skamutlösare. 2. Hög nivå av kritisk medvetenhet om sitt skamnät. 3. Villighet att nå ut till andra. 4. Förmågan att tala skammens språk. Frågorna till återhämtningsmodellen är utformade för att hjälpa individen att fokusera på att känna igen sin fysiska reaktion på skam. Dessa frågor kan göras skriftliga eller läsas igenom och reflekteras över, övningarna kan också utföras som gruppterapi. Brown menar att det effektivaste sättet att utveckla återhämtningsförmåga från skam är att gå igenom processen tillsammans med andra, samt påpekar hon att tillit och förtroende mellan parterna är kritiskt när dessa idéer utforskas. Frågor i övningen är följande: Fysiskt känner jag skam i/på Det känns som Om jag kunde känna smaken av skam skulle det smaka som Om jag kunde känna lukten av skam skulle det lukta som Om jag kunde röra vid skam skulle det kännas som 26 Brown. Kvinnor och skam. Sid 96 17

19 Brown har i sin forskning kommit fram till att när vi vet hur skam känns har vi redan där ett viktigt verktyg för att snabbt återhämta oss från skam. Nästa steg är att förstå vad som utlöser skammen. En så kallad skamutlösare kan vara oönskade identiteter 27. Det är egenskaper som undergräver vårt idealjag. Dessa utvecklas oftast under vår uppväxt i familjen. Ett ex. på oönskad identitet är att vara sjuk, ett annat kan vara förlorare. Påbyggnadsmeningar för att känna igen skamutlösare: Jag vill uppfattas som Jag vill inte uppfattas som eller Frågor som kan hjälpa oss att hitta dessa oönskade identiteter: Vad betyder dessa oönskade identiteter för oss? Varför är de så oönskade? Varifrån kommer budskapen som gett näring till dessa identiteter? Att erkänna och förstå skamutlösarna är enda vägen till förändring. Sista övningen är att identifiera ens skamridåer så att vi inte fastnar i skamnätet (ett sammanflätat nät av vilka, vad och hur vi skall vara). I detta skede skall individen tänka på en händelse där en upplevde skam/skämdes. Hur reagerade du? Är det ett mönster? Hur skyddar du dig i liknade situationer? Det tar tid och träning för att öka återhämtningsförmågan menar Brown, med dessa metoder och frågeställningar är det troligt att det går snabbare att återhämta sig och med färre incidenter. 27 Forskarna Tamara Ferguson, Heidie Eyre och Michael Ashbaker hävdar att oönskade identiteter är den grundläggande orsaken till skam. 18

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

EXAMENSARBETE. Empati i skolan

EXAMENSARBETE. Empati i skolan EXAMENSARBETE 2005:020 Empati i skolan En studie om hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati Miriam Isaksson Jenny Silveredh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Pedagogers syn på lärande

Pedagogers syn på lärande Institutionen för utbildning kultur och medier Institutionen för didaktik Examensarbete i utbildningsvetenskap Inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Ht-2010 Rapport:2010ht4730 Pedagogers syn på lärande

Läs mer

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Bild som samtal bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering Författare Lisa Carlsson Christina Lantz Handledare Elisabet Malmström Ewa Gislèn

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa SÄL Examensarbete 10 poäng Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Elever med stort rörelsebehov

Elever med stort rörelsebehov Elever med stort rörelsebehov Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever Lärarutbildningen, ht 2009 Examensarbete, 15 hp Författare: Annika Carlsson, Suzana Kopilovic Handledare: Helena

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Pedagogers tal om sin roll i leken

Pedagogers tal om sin roll i leken Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Pedagogers tal om sin roll i leken Handledare: Charlotte Tullgren Författare: Emma Svensson Linda Holmberg Pedagogers tal om sin roll i leken Abstract Det här

Läs mer