Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen"

Transkript

1 ÅRSREDoviSNing 2010

2 Klövern i korthet Väst Karlstad Borås Västerås Örebro Norrköping Linköping Syd Uppsala Täby Kista Nyköping Öst Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt regioner. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighets bolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning. Närhet i två bemärkelser Klövern finns representerat med egna medarbetare i samtliga tio prioriterade städer. Egen personal som rent fysiskt finns där hyresgästen valt att lokalisera sig, är en garanti för snabb service och bra marknadskännedom. Att vara nära betyder också att ha god kunskap om hyresgästen och dennes vardag. Då kan vi tillföra det där extra och personliga som hyresvärd och fastighetsägare. Engagemang utöver det vanliga Klöverns motto att var dag underlätta kundens vardag är djupt rotat i bolaget. Att underlätta betyder självklart att göra sitt bästa för att lösa de problem som kan uppkomma, men lika mycket att vara proaktiv, att ligga steget före. Klövern har inte vilka anställda som helst. Vi anser oss ha osedvanligt bra och engagerade medarbetare, som verkligen månar om både hyresgäster och företaget. Förvaltningsresultatet uppgick till 439 mkr motsvarande 2,73 kr per aktie. Värdet på Klövernaktien steg med 48 procent till 34 kr. Styrelsen föreslår en ökning av utdelningen med 0,25 kr till 1,50 kr per aktie. Eget kapital per aktie ökade med 2,50 kr till 28 kr. Soliditeten uppgick till 32 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 89 procent och den ytmässiga till 79 procent. Fastighetsvärdet ökade med 1,5 mdkr till 13,5 mdkr. Den uthyrningsbara ytan ökade med 140 tkvm till tkvm. Skapar morgondagens samhällen Klöverns vision innebär att vara en aktiv fastighetsägare i samtliga städer. Vi bryr oss inte bara om våra hyresgäster och hus, utan månar också om utvecklingen i de städer där vi verkar. Vi är med och bidrar till framväxten av stadsdelar, är engagerade i närings- och föreningsliv och har en nära dialog med kommuner och myndigheter. Går det bra för staden, är det bra för oss. Ett plus ett kan bli mer än två. Resultat, mkr Intäkter Kostnader Finansnetto Förvaltningsresultat Värdeförändringar fastigheter Värdeförändringar derivat Uppskjuten och aktuell skatt Årets resultat

3 Klövernaktiens avkastning Klövernaktien har gett en genomsnittlig totalavkastning på nära 16 procent under de senaste fem åren och avkastningen på eget kapital uppgår till nästan 12 procent. Utdelningen uppgår till i snitt 52 procent av förvaltningsresultatet under samma period. En finansiell placering kräver alltid ett ställningstagande mellan den risk en placerare är beredd att ta och den avkastning som önskas. Olika typer av placeringar är i varierande grad riskfyllda, men ger också i motsvarande grad en avkastningsmöjlighet. Den minst riskfyllda placeringen, statsobligationer, ger en avkastning som benämns riskfri ränta. Enskilda år kan avkastningen på en placering avvika både uppåt och nedåt jämfört med andra likvärdiga placeringar. Avvikelser över längre tidsperioder kan ha flera olika förklaringar. Klövernaktien har utvecklats i paritet med snittet av andra fastighetsbolag, men vi tror att den gemensamma värdegrunden med närhet och engagemang är en fördel på lång sikt. Vi har lokal närvaro och egen personal som är dedikerade sina arbetsuppgifter och kunder. Det är en bra bas för att även i framtiden kunna leverera en god avkastning. Aktieägarens totalavkastning består av utdelning och kursförändring för aktien. När man mäter utdelning i procent, direktavkastning, ställer man utbetald alternativt föreslagen utdelning under ett år i relation till kursen vid närmast föregående års slut. När det gäller kursutveckling finns det inget mål, men underförstått är det meningen att bolaget ska utvecklas bättre än jämförbara fastighetsbolag och att Klövern ska kunna kommunicera detta på ett så bra sätt att också kursutvecklingen över tiden är bättre än för motsvarande fastighetsbolag. Substansvärde Eget kapital per aktie är detsamma som substansvärde per aktie. Vid utgången av 2010 uppgick värdet till 28,10 kr per aktie, vilket kan jämföras med börskursen på 34,00 kr. Efter justering för beräknad uppskjuten skatt på mellanskillnad mellan verkligt värde och skattemässigt värde på fastigheter och derivat uppgår substansvärdet till 29,80 kr per aktie. % Direktavkastning Direktavkastning Snitt 5 år % Totalavkastning Klövernaktien Riskfri ränta Snitt 5 år Avkastning på eget kapital % Avkastning på EK Mål avkastning på EK Snitt 5 år 2002 Dåvarande IT-bolaget Adcore delar i maj upp sin verksamhet och Adcore AB namnändras till Klövern AB med fastighetsverksamhet som inriktning. Klövern förvärvar Postfastigheter för 1,3 miljarder kr samt fastigheter i Nyköping och Norrköping för 620 mkr. Gustaf Hermelin tillträder posten som verkställande direktör Klövern noteras på börsens O-lista. I augusti förvärvas fastigheter i Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Örebro och Kumla för mkr. Under året säljs 15 fastigheter på oprioriterade orter till ett värde av 185 mkr I januari etablerar sig Klövern i Borås genom förvärv av fastigheter för 210 mkr. Under året sker även etablering i Västerås genom förvärv av totalt 41 fastigheter med ett värde av en miljard kr. Försäljning av totalt 20 fastigheter för 307 mkr Sammanlagt 36 fastigheter säljs till ett pris om 557 mkr. Klövern förvärvar fastigheter, huvudsakligen i Linköping, för mkr. I december förvärvas sex fastigheter i Norrköping för 355 mkr, merparten av fastigheterna finns i industri landskapet.

4 Direktavkastning Fastighetsbolag ger i regel en förhållandevis hög utdelning och detsamma gäller därmed också för direktavkastningen. Förklaringen är att förvaltnings resultatet är relativt förutsägbart över tiden, relativt andra branscher, och därmed blir variationerna i utdelning inte så stora. Föreslagen utdelning för räkenskapsåret 2010 på 1,50 kr skulle innebära en direktavkastning på 4,4 procent. Totalavkastning Under 2010 var kursuppgången för Klövernaktien 48,5 procent och utbetald utdelning motsvarade en direktavkastning på 5,5 procent. För 2010 blev totalavkastningen således 54,0 procent. Direktavkastningen, inklusive föreslagen utdelning för 2010, för aktien har uppgått till 5,1 procent i snitt under de senaste fem åren. Klövernaktien har årligen stigit med i genomsnitt 10,4 procent under Tillsammans ger utdelning och kursutveckling en genomsnittlig årlig totalavkastning på 15,5 procent under den senaste femårsperioden. Avkastning på eget kapital Klöverns målsättning för avkastning på eget kapital över en konjunkturcykel höjs 2011 från riskfri ränta plus minst sju procentenheter till riskfri ränta plus minst nio procentenheter. Den riskfria räntan har varit i snitt 3,3 procent från 2006 till och med Under 2010 uppgick den till 2,3 procent. Målsättningen är således att Klöverns avkastning på eget kapital i genomsnitt ska ha uppgått till minst 10,3 procent de senaste fem åren och det målet har överträffats. Avkastningen på eget kapital har i genomsnitt uppgått till 11,6 procent under perioden. Utdelning Klövern har som målsättning att utdelningen över tiden ska uppgå till minst 50 procent av förvaltningsresultatet. Utdelningen för räkenskapsåren har varit i genomsnitt 1,30 kr per aktie och år, att jämföra med förvaltnings resultatet som varit i genomsnitt 2,51 kr. Utdelningen har i snitt uppgått till 52 procent under de senaste fem åren. För 2010 motsvarar förslaget till utdelning 55 procent av förvaltningsresultatet. Eget kapital och börskurs kr/aktie Eget kapital Aktieutveckling 2009 Börskurs 2010 % Utdelningens andel av förvaltningsresultatet Snitt 5 år Utdelning i % av förvaltningsresultatet Långsiktigt utdelningsmål Förvaltningsresultat och utdelning kr/aktie 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Snitt 5 år Förvaltningsresultat Utdelning Föreslagen utdelning * * 2006 Klövern förvärvar Pfizers huvudkontor och produktionsanläggning i Uppsala för 235 mkr. I juni förvärvas sju fastigheter i bl a Nyköping till ett värde av 245 mkr. I slutet av 2006 förvärvar Klövern 46 fastigheter i Kista och Täby, till ett fastighetsvärde av 4,1 miljarder kr Klövern påbörjar uppförandet av Kistamässan samt omförhandlar och nytecknar avtal med Ericsson om ca 50 tkvm. Enheterna Kalmar och Eskilstuna samt ytterligare tolv fastigheter säljs till ett pris om mkr. Förvärv om totalt 47 fastigheter bl a i Karlstad, Västerås och Nyköping till ett värde av 989 mkr Kistamässan öppnar i början av september. Försäljning av tre fastigheter i Karlstad, Kista och Nyköping till ett pris av 327 mkr. Tre fastigheter, varav en avser friköp av tomrätt, förvärvas i Kista för totalt 135 mkr Kistamässan färdigställs i maj och intill mässan tas det första spadtaget till Victoria Tower. Klövern säljer fyra fastigheter i Karlstad, Linköping och Nyköping till ett värde av 162 mkr och förvärvar fem fastigheter i Borås, Kista och Nyköping, samt 17 tomt rätter i Karlstad, för totalt 179 mkr.

5 Inledning 2 VD har ordet 2 Affärsplan mål och utfall 4 Kunder 8 Ansvarsfullt företagande 10 Hållbarhet 10 Investor Relations Informationsgivningen i Klövern ska kännetecknas av öppenhet, tillförlitlighet och snabbhet. Klöverns IR-verksamhet och information till marknaden sker i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq OMXs regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, Klöverns informations- och IR-policy samt kända rekommendationer. Presentationer av bolaget görs främst via kvartalsvisa delårsrapporter, pressreleaser samt regelbundna träffar med aktieägare, analytiker samt potentiella investerare. Under 2010 har Klövern bl a deltagit i kapital marknads dagar i Båstad, arrangerat egna kvartalspresentationer, besökt investerare i England, deltagit i ett flertal presentationer arrangerade av banker och fondkommissionärer samt haft egna möten i Sverige med svenska och utländska investerare. Samtliga delårsrapporter, presentationer och årsredovisningar publiceras och kan laddas ner, på såväl svenska som engelska, från Klöverns webbsida, klovern.se. På Klöverns webbsida finns även fortlöpande information om bolaget och aktiens utveckling samt möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Distri bution av delårsrapporter och årsredovisningar görs per post till samtliga som anmäler sitt intresse. Antalet anlytiker som bevakar Klövern har ökat till 11 (8) under året. Bolag Analytiker ABG Sundal Collier Fredrik Cyon Carnegie Investment Bank Tobias Kaj Danske Bank Peter Trigarzky DnB Nor Simen Mortensen Erik Penser Bankaktiebolag Johan Edberg Handelsbanken Albin Sandberg Nordea Jonas Andersson SEB Enskilda Bengt Claesson Swedbank Andreas Daag Ålandsbanken Erik Nyman Öhman David Zaudy 2010 Q1 Klövern frånträder tre fastigheter i Linköping, Västerås och Nyköping till ett värde av 91 mkr. Uthyrning i Norrköping Science Park till bl a Norrköpings kommun och Gaia om totalt kvm Q2 Klövern tecknar ett tioårigt hyresavtal med Ericsson om 36 tkvm som bl a omfattar nybyggnation av 27 tkvm och en investering om 660 mkr. Försäljning av en fastighet i Örebro för 142 mkr. Ledningsförändringar i Klövern Q3 Förvärv av en fastighet i Nyköping om 12 mkr samt försäljning av fyra fastigheter i Örebro, Linköping och Täby för totalt 103 mkr. Uthyrning i Uppsala Business Park till Gammadata Mätteknik och Anticimex om totalt kvm Q4 Förvärv av totalt 37 fastigheter i Linköping, Norrköping och Örebro till ett värde av mkr samt försäljning av del av fastighet i Karlstad till ett värde av 32 mkr. SweTree Technologies hyr kvm i Uppsala Business Park. Miljö 10 Medarbetare 12 Fastighetsrörelsen 15 Fastighetsinnehav 16 Business och Science Parks 20 Transaktioner och projekt 22 Fastigheternas värde 28 Marknader & fastighetsförteckning 31 Marknader 32 Marknadsområde Syd 34 Borås 35 Linköping 36 Norrköping 38 Nyköping 40 Marknadsområde Väst 42 Örebro 43 Karlstad 44 Västerås 46 Marknadsområde Öst 48 Täby 49 Uppsala 50 Kista 52 Finans 55 Finansiering 56 Skatt 59 Risk och känslighet 60 Klövernaktien och ägarna 64 Finansiella rapporter 67 Förvaltningsberättelse 68 Koncernens resultaträkning 72 Koncernens balansräkning 73 Förändring av koncernens eget kapital 74 Koncernens kassaflödesanalys 75 Moderbolagets resultaträkningar 76 Moderbolagets balansräkning 77 Förändring av moderbolagets eget kapital 78 Moderbolagets kassaflödesanalys 79 Noter 80 Revisionsberättelse 97 Bolagsstyrning & översikt 99 Bolagsstyrningsrapport 100 Styrelse 101 Bolagsledning 103 Ersättningar 105 Revisor 107 Intern kontroll 108 Bolagsordning 109 Femårsöversikt 110 Definitioner 112 Årsstämma 2011 och Kalendarium 113 Sidorna har granskats av Klöverns revisorer i enlighet med revisionsberättelsen på sidan 97. Omslag: Norrköping Kvarnholmen 4.

6 VD har ordet Fastighetsmarknaden tar fart, värdena stiger och efterfrågan på lokaler är god. Trots vädrets kalla makter levererar Klövern ett bra förvaltningsresultat för Under året har vi vässat organisationen och omgrupperat styrkorna för att kunna leverera bra resultat även i framtiden. Konjunkturnedgången som följde finanskrisen 2008 blev kortvarig och fastighetsbranschen drabbades väldigt lindrigt. I själva verket kan Klövern, liksom många av våra kollegor, uppvisa mycket bra resultat under de två senaste åren. Förväntade konkurser och kundförluster blev istället nettoinflyttning och stigande hyresnivåer i kombination med ovanligt låga räntekostnader. Sammantaget ledde det till ett förvaltningsresultat under 2010 som är det näst bästa i Klöverns historia. Klöverns ambition att växa med minst 1 miljard kronor per år infriades under Efter några år med viss brist på krediter i marknaden har det lossnat under året, vilket fick effekt både för vårt bolag och för fastighetsmarknaden som helhet. Att transaktionsmarknaden kommit igång är säkert en bidragande faktor till att fastighetspriserna åter stiger. En annan viktig faktor är stigande marknadshyror. Totalt omsattes fastigheter för drygt 100 miljarder kronor på den svenska marknaden under året och Klövern stod som köpare i en större affär. Den 1 oktober tillträdde vi fastigheter för 1,1 miljard kronor i Linköping, Norrköping och Örebro. Portföljen hade stora vakanser 26 procent, vilket självklart avspeglades i priset. Vi räknar med att kunna minska vakansen rejält under 2011 och har under inledningen av samma år redan strukturerat om genom att sälja två fastigheter i Linköping vidare till lokala köpare. Den ekonomiska uthyrningsgraden ligger kvar på 89 procent, trots miljardförvärvet med vakanser under hösten, vilket är ett styrketecken från en organisation som fokuserar allt mer på uthyrning. Mäter vi yta är vakansen nästan det dubbla. Vi har anställt personer med erkänt bra track record inom uthyrning, vilket tydligt har satt sitt avtryck i nettoinflyttningen, dvs inflyttade hyresgäster med avdrag för avflyttade. Nettoinflyttningen uppgick till 16 mkr under Förutom det stora antalet nya inflyttade hyresgäster har Klövern också signat ett antal avtal där hyresgästen ännu inte är inflyttad. Under inledningen av 2011 flyttar t ex bioteknikföretaget Svanova in i Uppsala Business Park och senare under året Norrköpings kommun tillsammans med fler hyresgäster i fastigheten Kopparhammaren 7 i Norrköping Science Park. Självklart är det också en fjäder i hatten för Klövern att vi under 2010 lyckades signa det största hyresavtalet i Sverige. Ericsson flyttar i april 2012 in i kvm i Kista, varav tre fjärdedelar avser ett helt nytt hus. Totalt uppgick inflyttade samt tecknade men ännu ej inflyttade avtal under 2010 till 189 mkr under året. Ericssons nya hus är det första, av förhoppningsvis flera, koncepthus som Klövern realiserar. Klöverns koncepthus kan variera i storlek beroende på stad och behov, men oavsett storlek är kontorshuset yteffektivt, flexibelt och energisnålt. Nyproduktion har definitivt blivit ett alternativ till förvärv eller ombyggnation i takt med stigande hyresnivåer för bra lokaler i bra lägen. Syftet är att skapa framtidens mötesplatser i en inspirerande och utvecklande helhet som även tål kommande förändringar och utbyggnader. Miljöer som dessutom kan hävda sig i den hårda globala konkurrensen från Kina och Indien. I takt med ökad nyproduktion blir det allt viktigare med ett helhetstänkande för att möta och svara upp mot klimat- och hållbarhetsfrågor. Med fokus på allt från materialval till energifrågor gäller det att hitta balansen mellan kortsiktiga finansiella vinster och långsiktigt hållbar ekonomi. Året har inneburit mycket arbete med att bygga en organisationsstruktur som klarar av att möta våra kunders ökande krav och en önskan att ta med företaget in i framtiden. Vi har därför under året organiserat våra tio affärsenheter i tre marknadsområden; Syd, Väst och Öst. Vår förhoppning är att vi genom detta ska bli ännu duktigare såväl tekniskt som administrativt och kunna fatta snabbare och bättre beslut ute på våra affärsenheter. Detta är möjligt genom att enheterna får tillgång till spetskompetens inom våra tre huvudområden förvaltning/ drift, marknad/uthyrning samt projektutveckling. 2 / klövern årsredovisning 2010

7 VD har ordet Inledning Framtiden då, vad har vi att förvänta oss? Först och främst ska vi vara tacksamma för att vi befinner oss i Sverige. Förutom att vi rent fysiskt lever i ett av världens tryggaste länder befinner vi oss också i ett av västvärldens för närvarande mest framgångsrika länder när det kommer till budgetstabilitet och tillväxt. Det är ingen dålig verklighet att befinna sig i. Men vi kan inte bara förlita oss på omvärlden. Vi kommer att göra allt för att dra vårt strå till stacken genom hårt arbete på både intäkts- och kostnadssidan. Detta innebär på intäktssidan att aktivt hyra ut våra kvadratmeter tomma lokaler samt att försöka höja hyrorna till det som vi uppfattar är rätt nivå. På kostnadssidan betyder det att säkerställa att kunden i alla lägen betalar för det som erhålls och att begränsa genomslaget av prisförändringar på t ex el och räntor till önskad nivå. Klövern är i dagsläget starkt och har en mycket bra position för en fortsatt god utveckling. Vi är motiverade och organiserade för att fortsätta vårt uppdrag att skapa morgondagens samhälle genom att erbjuda attraktiva miljöer samt effektiva kontor. På så sätt stimuleras människor och utvecklas på sin arbetsplats. Motiverade medarbetare skapar konkurrenskraftiga och lönsamma företag, vilket i sin tur skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. Nyköping 28 februari 2011 Gustaf Hermelin Verkställande direktör klövern årsredovisning 2010 / 3

8 Affärsplan mål och utfall Efter ett par år med endast mindre förändringar i fastighetsbeståndet tog Klövern ny sats i sin tillväxtambition under En fastighetsportfölj för drygt en miljard kronor med fokus på Linköping förvärvades i slutet av året. Klöverns affärsplan utformades under slutet av 2007 och gäller till och med Planen ses över varje år och vid de två första revideringarna var förändringarna marginella. Vid översynen i slutet av 2010 blev ändringarna något mer omfattande, delvis beroende på att omvärlden förändrats, men också på grund av en önskan om att flytta fram positionerna ytterligare och utveckla affärs planen till ett effektivt styrinstrument för verksamheten. Grunderna i affärsplanen som vision, affärsidé och motto är desamma som förut. Vision Klövern skapar morgondagens samhällen. Ambitionen är att vara en aktiv aktör i skapandet av stadsdelar, områden och olika näringslivskluster. Klöverns primära uppgift är att tillhandahålla lokaler, men om vi därutöver också kan bidra till att stärka de städer där vi finns är det bra även för Klövern och Klöverns aktieägare. Affärsidé Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klöverns basprodukt är självklart våra lokaler. Klövern fokuserar på kommersiella lokaler inom ramen för Business och Science Parks, småföretagsparker samt cityfastigheter. Sättet att tillhandahålla lokalerna, dvs med närhet och engagemang, samt det faktum att vi vill möta ett behov hos kunden och inte bara sälja en färdig produkt, säger en del om hur Klövern valt att arbeta. Kunden är i fokus, vårt jobb är att se till att kunden är nöjd, givetvis inom ramen för de ekonomiska målen. Den närhet och det engagemang som Klövern eftersträvar kan bara uppnås med egen personal. Marknaden begränsas till Sverige och expansiva orter med tillväxt i befolkning och näringsliv. Klövern fokuserar idag på att vara marknadsledande i tio olika städer i Mellansverige, med en affärsenhet i varje stad. För att optimera verksamheten samarbetar de tio affärsenheterna inom tre olika geografiska marknadsområden som delar på kvalificerade resurser inom bl a projektverksamhet och uthyrning; Syd: Borås, Linköping, Norrköping och Nyköping. Väst: Karlstad, Västerås och Örebro. Öst: Kista, Täby och Uppsala. Motto Var dag underlätta kundens vardag. Om våra hyresgäster känner att vi gör deras liv lättare kommer det att vara ett tungt vägande argument när hyresavtalet löper ut och det är dags för omförhandling. Klövern ska underlätta deras vardag och även nästa dag. Det innebär helt enkelt att ligga steget före och förutse även morgondagens behov. Nöjda hyresgäster är en viktig förutsättning för att uppnå målen om positiv nettoinflyttning och låg omsättningshastighet. mkr Förvärv Investeringar Försäljningar Tillväxt Värdeförändringar Nettotillväxt Mål min 1 mdkr % Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital Mål riskfri ränta +7 % % Soliditet Soliditet Mål % 4 / klövern årsredovisning 2010

9 Affärsplan mål och utfall Inledning Tillväxt Klövern bör ha en nettotillväxt på minst en miljard kronor per år och på sikt ett fastighetsvärde som uppgår till minst 25 miljarder kronor. Ett större bolag breddar antalet möjliga institutionella, framför allt utländska, investerare. En del av dessa har placeringsreglementen som innebär restriktioner mot att placera i bolag med börsvärde understigande en miljard euro, ca 8,8 miljarder kronor. Klöverns börsvärde uppgick till 5,5 miljarder kronor vid utgången av Tillväxten kan ske både genom värdeskapande investeringar, ny- och ombyggnation i det egna beståndet samt genom förvärv av fastigheter. Efter ett par år med i princip oförändrad storlek på fastighetsbeståndet, ökade värdet med mkr Ökningen berodde på nettoförvärv om 699 mkr, investeringar om 464 mkr samt värdeförändringar om 298 mkr. Den genomsnittliga tillväxten de senaste fem åren uppgår till mkr. Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital ska långsiktigt uppgå till den riskfria räntan plus minst sju procentenheter. Målet höjs med två procentenheter fr o m Den riskfria räntan mäts som femårig statsobligationsränta. Målet ska ses som ett genomsnitt under ett antal år, då avkastningskravet delvis påverkas av faktorer över vilka Klövern inte råder. Avkastning på eget kapital uppgick till 14 procent under Under de senaste fem åren har den genomsnittliga avkastningen uppgått till knappt 12 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet. Räntetäckningsgrad Soliditet Soliditeten ska ligga i intervallet 25 till 35 procent. Samtidigt som det egna kapitalet ska utnyttjas optimalt är det viktigt att säkerställa långsiktig överlevnad och möjliggöra framtida intressanta investeringar. Soliditeten har samtliga år överskridit målets nedre gräns, och i regel legat i övre delen av, eller t o m över, målintervallet. Soliditeten uppgick till 32 procent under Räntetäckningsgrad Räntetäckningsgraden ska vara minst 1,5 ggr. Räntekostnaden är den enskilt största kostnadsposten för Klövern, varför det är viktigt att intjäningsförmågan med god marginal täcker nuvarande räntekostnadsnivå. En räntetäckningsgrad på 1,5 ggr innebär att resultat efter finansiella intäkter överstiger räntekostnaderna med 50 procent. Klövern har valt en relativt försiktig räntestrategi genom skydd mot räntehöjningar i form av räntetak och ränteswappar. Detta har initialt höjt räntekostnaden, men säkerställer också en jämnare kostnadsnivå över tiden. Räntetäcknings graden har överstigit målet för samtliga år. För 2010 uppgick den till 2,8 ggr. Värmeförbrukning Värmeförbrukningen ska sänkas med 20 procent under perioden Klövern arbetar aktivt med att sänka energiförbrukningen i fastigheterna. Normalårskorrigerad värmeförbrukning har för perioden minskat med totalt 12 procent, varav minskningen under 2010 uppgick till 2 procentenheter. Värmeförbrukning ggr 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Räntetäckningsgrad Mål min 1,5 ggr Ackumulerad förändring värmeförbrukning per kvm, % Utfall Mål % t o m 2012 klövern årsredovisning 2010 / 5

10 Affärsplan mål och utfall Omsättningshastighet Omsättningshastigheten bland hyresgästerna ska uppgå till max 7 procent per år. Genom strukturerade kundmöten med hyresgästerna kan behoven förutses och trognare kunder uppnås. Att begränsa omsättningen av hyresgäster påverkar resultatet i positiv riktning genom lägre intäktsbortfall pga vakansperioder samt minskade kostnader för hyresgästanpassningar. Under 2010 uppgick omsättningen till 6,3 procent och genomsnittet under de senaste fem åren uppgår till 6,6 procent. Överskottsgrad Överskottsgraden bör, i jämförbart bestånd, öka med en procentenhet årligen. Överskottsgraden, driftöverskottets andel av intäkterna, är ett viktigt nyckeltal i Klöverns interna utvärdering av fastig hetsrörelsen och mäts kontinuerligt för varje fastighet. Målet uppfylldes inte 2010 då kostnaderna för snöoch isröjning samt värme ökade kraftigt pga den kalla och snörika inledningen och avslutningen på året. Överskottsgraden på jämförbart bestånd uppgick till 60 procent (63), inklusive engångseffekter, vid utgången av Utdelning Utdelningen ska långsiktigt överstiga 50 procent av förvaltningsresultatet. Förvaltningsresultatet visar hur fastighetsverksamheten går inklusive till finansieringskostnader och central administration. Vid bedömning av utdelningens storlek ska beaktas bolagets investeringsalternativ, finansiella ställning och kapitalstruktur. För räkenskapsåret 2010, inför årstämman 2011, föreslås en utdelning om 1,50 kr per aktie, vilket motsvarar 55 procent av förvaltningsresultatet. Under de senaste fem åren skulle det innebära ett genomsnitt på 52 procent av förvaltningsresultatet. Omsättningshastighet Överskottsgrad Utdelning % max 7 % Omsättningshastighet Mål % Överskottsgrad % per år % min 50 % Utdelning i förhållande till förvaltningsresultat Mål * * Föreslagen utdelning 6 / klövern årsredovisning 2010

11 Affärsplan mål och utfall Inledning Klövern ser en fördel i att vara en stor aktör på en mindre marknad, istället för en mindre aktör på en stor marknad. Klöverns koncepthus. klövern årsredovisning 2010 / 7

12 Kunder Med kunden i fokus ska Klövern genom närhet och engagemang möta behoven av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Var dag underlättar Klöverns medarbetare kundernas vardag. Närhet och engagemang Klövern fokuserar på kommersiella lokaler med en blandning av privata, publika och offentliga företag. Bolaget finns representerat med egna medarbetare i samtliga tio prioriterade städer. Egen personal, som rent fysiskt finns där hyresgästen valt att lokalisera sig, är en garanti för snabb service och bra marknadskännedom samt en förutsättning för hela affärsidén. Mottot att var dag underlätta kundens vardag är djupt rotat i bolaget. Att underlätta betyder självklart att göra sitt bästa för att lösa de problem som kan uppkomma, men lika mycket att vara proaktiv, att ligga steget före. Sättet att tillhandhålla lokalerna, med närhet och engagemang, samt en strävan efter att möta ett behov hos kunden och inte bara sälja en färdig produkt, beskriver en del om hur Klövern arbetar. Kunden är i fokus. Klöverns tio största hyresgäster Kontraktsvärde, Andel av totalt Återstående genomsnittlig kontrakts- kontrakts- Antal Yta, Hyresgäst mkr värde, % tid, år kontrakt tkvm LM Ericsson AB , TeliaSonera AB , Posten Norden AB , Kistamässan AB , Orexo AB , Linköpings kommun , Landstinget i Östergötland , Karlstad kommun , Transportstyrelsen , ULTRA Education (John Bauer) ,0 4 9 Totalt , Tobias, fastighetsförvaltare och chef över fastighetsteknikerna på Klöverns affärsenhet i Nyköping, har en tvåårig gymnasieutbildning. Hans karriär bygger på att han är praktiskt lagd, gör sitt jobb riktigt bra, är genuint intresserad av människor och har kunden i fokus. I filmen Engagemang gav avancemang på Klöverns webbsida, klovern.se, berättar Tobias om sitt arbete på Klövern. 8 / klövern årsredovisning 2010

13 Kunder Inledning Nettoinflyttning Nöjda hyresgäster är en viktig förutsättning för att uppnå en positiv nettoinflyttning och uthyrningsarbetet har varit framgångsrikt under året. Inflyttade hyresgäster uppgick till 99 mkr (77) och avflyttade hyresgäster till 83 mkr ( 78). Klöverns nettoinflyttning, dvs inflyttade minus avflyttade hyresgäster under året, uppgick sammanlagt till 16 mkr ( 1). Bland inflyttade hyresgäster kan nämnas Kemwell i Uppsala Business Park. Avtalet på kvm är 16,5 år och årshyran uppgår till 14 mkr. Inflyttning, i en tidigare vakant huskropp, sker successivt och inleddes i juli Kommande inflyttningar Kontraktsvärdet för inflyttade hyresgäster 2010 samt tecknade hyresavtal under 2010, som ännu inte är inflyttade, uppgick till 189 mkr. Klövern har bl a tecknat ett tioårigt hyresavtal med Ericsson som omfattar totalt kvm i Kista. Inflyttning, efter ny- och ombyggnation, är beräknad till april 2012 och årshyran kommer att uppgå till 66 mkr. Avtalet är det största hyresavtalet som tecknats i Sverige under 2010, såväl till yta som kontraktsvärde. Norrköpings kommun har tecknat avtal om kvm till biografen Cnema i fastigheten Kopparhammaren 7 i Norrköping. Avtalet är 15 år och årshyran uppgår till närmare 3 mkr. Inflyttning sker under sommaren Kundstruktur och kontraktsvärde Klöverns affärsinriktning innebär att 99 procent av kontraktsvärdet utgörs av kommersiella hyreskontrakt. Vid årsskiftet svarade privata företag för 51 procent (49), publika företag för 33 procent (34) och offentlig verksamhet för 16 procent (17) av kontraktsvärdet. Totalt hade Klövern hyreskontrakt (4 100) med närmare hyres gäster vid utgången av året. Den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 2,8 år (3,0). De tio största kundernas andel av Klöverns kontraktsvärde uppgick vid årsskiftet till 25 procent (27) och den genomsnittliga kontraktstiden för dessa var 3,7 år (4,0). Totalt uppgick Klöverns kontraktsvärde till mkr (1 234) vid årets utgång. Kundförluster Trots efterdyningar av finanskris och problem inom vissa branscher är Klöverns kundförluster mycket låga. Det nära samarbetet med kunderna, tillsammans med god kännedom om den lokala marknaden, är den viktigaste förklaringen till att kund förlusterna varit fortsatt försumbara. Under 2010 uppgick de till 0,3 procent (0,4) eller 3 mkr (5) av de totala intäkterna. Omsättningshastighet Att begränsa omsättningen av hyresgäster påverkar resultatet i positiv riktning genom minskade kostnader för hyresgästanpassningar vilket också minskar intäktsbortfall till följd av vakansperioder. Genom strukturerade kundmöten med hyresgästerna kan behoven förutses och trognare kunder uppnås. Under 2010 uppgick omsättningen av hyresgäster till 6,3 procent (6,3) och genomsnittet under de senaste fem åren är 6,6 procent. Kontraktsstruktur mkr staplar tkvm linje Kontraktsvärde Yta Den genomsnittliga kontraktsstiden var 2,8 år per Kontraktsvärde per kundkategori Privata 51 % Publika 33 % Offentliga 16 % Storleksindelade hyreskontrakt kontrakt < 0,5 mkr 300 kontrakt 0,5 1 mkr 210 kontrakt 1 3 mkr 62 kontrakt >3 mkr klövern årsredovisning 2010 / 9

14 Ansvarsfullt företagande Klövern verkar för en hållbar utveckling för såväl aktieägare, kunder och medarbetare som för miljö och samhälle. Klöverns medarbetare förvaltar och utvecklar fastigheter där omkring människor arbetar. Hållbarhet En trygg och stabil arbetsmiljö gör att medarbetare mår bra och känner samhörighet. Medarbetarna kan påverka sitt arbete och känner sig delaktiga i verksamheten och i bolagets utveckling. Klöverns miljöpolicy och miljöansvar ligger till grund för det utbredda miljöarbetet som sker ute i organisationen. Fastigheter förbrukar stora mängder energi och utifrån ett hållbarhetsperspektiv är energieffektivisering den viktigaste parametern i miljöarbetet. Klövern bidrar till socialt ansvar i stort och smått. Från delaktighet i samhällsutvecklingen till samarbete med kommun, näringsliv och organisationer samt sponsring av lokala idrottsföreningar. Miljö Klövern ska bidra till en långsiktig hållbar miljöutveckling genom att erbjuda miljöanpassade lokaler, vilka förvaltas och utvecklas med minsta möjliga resursåtgång och minsta möjliga miljöpåverkan utifrån rimliga insatser. Miljöansvar I syfte att minska en negativ påverkan på miljön bedrivs miljöarbetet kontinuerligt och målinriktat för ständig förbättring. Gällande lagstiftning och miljökrav, utgör tillsammans med miljöpolicy och handlingsplan, grunden i arbetet som involverar såväl medarbetare och hyresgäster som leverantörer och entreprenörer. Miljöarbete och målsättning Klöverns miljöarbete är väl integrerat i det vardagliga arbetet för varje medarbetare. Miljömålen som upprättades 2007 utgår från miljöpolicyn och gäller för perioden Minskad energiförbrukning Under året har förbrukningen av värme minskat med totalt MWh (3 654). Det innebär att fastigheterna har en förbrukning om 83 kwh per kvm (84). Klöverns förvärv av en större fastighetsportfölj under kvartal fyra ökade förbrukningen med drygt 1,3 kwh per kvm. Enligt Klöverns miljömål ska värmeförbrukningen minskas med 20 procent från 2008 fram till år Minskningen fram till och med 2010 uppgick till totalt 12 procent, varav förbrukningen under 2010 svarar för 2 procentenheter. Den totala elförbrukningen, inklusive viss del av hyres gästernas förbrukning, har under året ökat med MWh (2 453). Ökningen av elförbrukningen förklaras bl a med förvärv under året, vilka ökat förbrukningen något. Fastigheternas genomsnittliga förbrukning uppgick till 51 kwh per kvm (51). Förbrukningen av el har sedan miljömålen upprättades minskat med totalt 11 procent. Arbetet med att minska energiförbrukningen fortsätter löpande med fokus på de fastigheter som har högst energiförbrukning per kvm. Värmeförbrukning Elförbrukning Vattenförbrukning Uppvärmningsslag kwh/kvm 120 kwh/kvm 100 kbm/kvm 0, ,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Fjärrvärme 83 % Värmepumpar 8 % El 5 % Bergvärme 3 % Olja 1 % 10 / klövern årsredovisning 2010

15 Ansvarsfullt företagande Inledning En förstudie har genomförts där varje fastighet granskats ingående för att sedan hitta fastighetsspecifika lösningar för energi effektivisering. Ett vattenbesparingsprojekt startades under 2008 och slutfördes Detta projekt resulterade i en besparing på ca 30 procent från 2007 till Förbrukningen av vatten har från 2007 gått från 0,5 kbm per kvm till 0,3 kbm per kvm. Energisystem Klövern har på ett framgångsrikt sätt börjat använda ett energisystem som tar tillvara värme och kyla. Systemet bygger på att det finns ett samtida behov av värme och kyla. En kylvärmepump producerar energi enligt faktorn en på sju, dvs förbrukning av en kwh el ger fyra kwh värme och tre kwh kyla. Detta är ett oerhört effektivt sätt att producera energi på och kan med fördel användas där behovet kan variera mellan olika huskroppar eller ytterväggar i olika väderstreck. Resultatet blir en låg energiförbrukning. Underhåll Genom ett strukturerat arbetssätt i hela organisationen samt fortsatt utbildning av teknisk personal, har Klövern utvecklat energieffektiviseringen och systematiserat underhållet. Klöverns koncepthus I Kista har byggnationen av Klöverns första koncepthus påbörjats. Huset byggs för att klara GreenBuildingkraven*. Byggnationen föranleds av ett nytecknat hyresavtal med Ericsson som bl a omfattar ett nytt kontorshus om närmare 27 tkvm. I samarbete med Ericsson kommer huset även att uppnå LEED guldnivå**. Extra många cykelplatser och färre garageplatser byggs för att uppmuntra användningen av miljövänliga transport medel. Datoriserade avläsningar Under året har ett handdatorsystem innebärande datoriserade avläsningar införts på alla affärsenheter. Tidigare har avläsningar av el, värme och vatten genomförts manuellt. Den nya metoden har resulterat i: säkrare värden energieffektivisering lättare att planera underhåll tidsbesparing för tekniker snabbare åtgärder minskat resande Grön IT Satsning på grön IT för att effektivisera arbetet inom bolaget fortgår. Ett videokonferenssystem införs successivt och medför att många utbildningsinsatser och möten kan genomföras på distans, vilket minskar resandet och sparar tid. Hyresgästerna tar ansvar Hyresgästernas miljöengagemang ökar då de i större utsträckning ansvarar för sin egen sopsortering. Detta sker i samarbete med specialiserade underleverantörer. Miljömål Minska värmeförbrukningen med 20 procent Miljöinventera samtliga fastigheter Nybyggnation enligt Klöverns miljövänliga koncepthus Ny- och ombyggnation enligt Green Buildingkraven* Miljöredovisning vid bokslut Arbete med Grön IT Borttagande av olja för uppvärmning Minskning av vattenförbrukningen Effektivisering av avfallshanteringen Utfasning av PCB målet uppnått under ** Green Building är EU:s program för att minska energiförbrukningen i lokaler med syfte att främja byggande av energisnålare kontors- och industribyggnader. För att bli certifierad måste nya byggnader förbruka 25 procent mindre energi än vad som anges i Boverkets normer för nybyggnation. ** LEED Leadership in Energy and Environmental Design är ett världsledande system för miljöklassning av byggnader, framtaget av US Green Building Council. LEED omfattar flera miljöaspekter än vad svenska system gör och det finns ännu inga svenska tolkningar av kraven. Baserat på det antal poäng som byggprojektet klarar nås en av fyra olika nivåer inom LEED: certifierad, silver, guld eller platina. klövern årsredovisning 2010 / 11

16 Ansvarsfullt företagande Medarbetare Klövern ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Ledorden närhet och engagemang genomsyrar organisationen med korta beslutsvägar. Stora mått av självständigt arbete och egna beslut i alla befattningar engagerar och ger drivkraft. Medarbetaren finns nära sin kund, såväl på affärsenheten där hyresgästen är kunden som på servicekontoret där bl a affärsenheten är kunden. Organisation Klöverns lokala förankring är avgörande för relationen till kunden. En decentraliserad organisation med engagerade medarbetare som tar väl hand om sina kunder och verkar för ömsesidigt lönande relationer, är en av Klöverns framgångsfaktorer. Klövernkoncernen är organiserad i ett servicekontor, tillika huvudkontor beläget i Nyköping, samt affärsenheter i samtliga prioriterade städer. Servicekontoret ansvarar för ledning, ekonomi, finansiering, transaktioner, hyresadministration, information och investerarrelationer samt affärsmässigt stöd till affärsenheterna. Vid årets utgång hade Klövern totalt 126 medarbetare (123), varav 28 (27) på servicekontoret. Klövern har under året organiserat verksamheten i tre geografiska marknadsområden som delar på kvalificerade resurser inom bl a projektverksamhet och uthyrning. Marknads områdena är fördelade på Syd (Borås, Linköping, Norrköping och Nyköping), Väst (Karlstad, Västerås och Örebro) och Öst (Kista, Täby och Uppsala). Varje marknadsområde har en övergripande chef som även sitter med i bolagsledningen. De lokala affärsenheterna sköter driften av fastigheterna och de kontinuerliga kontakterna med kunderna. Varje affärsenhet har en Johanna har arbetat med fastighetsekonomi, kundkontakter och uthyrning på Klövern sedan Nu står hon inför nästa stora utmaning att bli enhetschef i Nyköping. Se och hör Johanna berätta i filmen Fastighetsekonom på karriärstegen på Klöverns webbsida, klovern.se. ansvarig enhetschef som i nära samarbete med respektive marknadsområdeschef lägger upp riktlinjerna för verksamheten. Arbetsmiljö Klövern arbetar genom skyddsombuden systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Målsättningen är att skapa en utvecklande arbetsplats där risk för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Friskprofils- och medarbetarundersökningar erbjuds alla medarbetare varje år. Resultatet visar som tidigare år på god gemenskap och trivsel samt ett högt tempo i arbetet. Medarbetare Snitt Antal anställda vid årets slut varav kvinnor / män, antal 54/72 48/75 51/70 49/72 39/71 48/72 varav kollektivanställda, antal Snittålder, år Personalomsättning, % Förädlingsvärde per anställd, mkr 6,7 6,6 6,4 6,8 5,8 6,5 Kompetensutvecklinsgkostnad per anställd, tkr Sjukfrånvaro, % 2,4 3,3 2,9 2,0 1,8 2,5 12 / klövern årsredovisning 2010

17 Ansvarsfullt företagande Inledning Samtliga medarbetare erbjuds en subventionerad lunch och omfattas av en förmånlig sjukvårdsförsäkring samt har ett årligt bidrag till friskvård. Personalutveckling och rekrytering För att vara en attraktiv arbetsgivare satsar Klövern på utveckling både när det gäller utbildning och interna karriärvägar. Vid tillsättningar av nya chefer försöker Klövern alltid, så långt det är möjligt, att hitta en kandidat internt. Klövern genomför årligen utvecklingssamtal och tar fram en utvecklingsplan för varje medarbetare. Företaget har interna utbildningar Klövernakademien där ges möjlighet till utbildning och kompetensutveckling samt tillfälle till utbyte av kunskap och erfarenheter. Under 2010 har Klövernakademien bl a genomfört utbildningar i ledarskap, IT och fastighetsdrift. För att stärka satsningen på försäljning har dessutom flera utbildningar genomförts inom säljteknik och säljhjälpmedel. Rekrytering genomförs enligt en väl utarbetad process som innehåller djupintervjuer och personprofilanalyser. Samtliga nyanställda genomgår ett introduktionsprogram. I samband med bildandet av de geografiska marknadsområdena har bemanningen inom bolaget setts över så att rätt medarbetare finns på rätt position. Allt för att kunna serva kunderna optimalt. Spetskompetens För att förbättra sin konkurrenssituation satsar Klövern på ökad spetskompetens. På marknadsområdena har fler sälj inriktade uthyrare anställts, vilket i sin tur skapar tid i förvaltningen för mer kundvård. För att bli än bättre och kostnadseffektivare, har även projekt organisationen stärkts ytterligare inom alla marknads områden. Vinstandelsstiftelse För att främja delaktigheten i verksamheten och bolagets resultatutveckling omfattas samtliga medarbetare av Klöverns vinstandelsstiftelse. Avsättning till stiftelsen baseras på en kombination av Klöverns resultat, avkastningskrav och utdelning till aktieägare. Avsätt ningen är maximerad till ett prisbasbelopp per anställd och år. Under 2010 avsattes ett prisbasbelopp per anställd, totalt 5,8 mkr inklusive löneskatt. Marknadsföring av fastighetsbranschen Klövern har under året varit delaktig i bildandet av Fastighetsbranschen Marknadsråd. Marknadsrådet är en branschorganisation med syfte att marknadsföra och öka kännedomen om branschen i stort. Avsikten är att uppmärksamma det framtida behovet av rekryteringar. Rådet vill bl a öka efterfrågan på utbildningar samt initiera lärlings- och traineeprogram. I samband med detta har Klövern gjort dokumentärfilmer om några medarbetare och deras arbete i bolaget. Dessa har sedan använts vid bl a gymnasie- och högskolemässor. Filmerna finns tillgängliga på Klöverns webbsida, klovern.se. Klöverns kickoff i Uppsala klövern årsredovisning 2010 / 13

18 Ansvarsfullt företagande Nyanställda medarbetare i Klövern samtliga nya medarbetare genomgår ett introduktionsprogram. Socialt engagemang Klövern är delaktig i samhällsutvecklingen genom nära samarbete med kommun, näringsliv och organisationer och med visionen att skapa morgondagens samhällen. Företaget arbetar nära och engagerat med egen personal på alla affärsenheter. Det bidrar till en trygg, anpassad och säker arbetsmiljö för alla typer av verksamheter och hyresgäster. På affärsenheterna finns ett stort engagemang bl a genom sponsring av lokala organisationer som arbetar för tryggare närområden, stöd till idrottsverksamhet som gynnar en meningsfull fritid för ungdomar samt delaktighet i städernas utveckling. Samhällsansvaret är viktigt och Klövern stöttar även verksamheter och lokala föreningar som arbetar för t ex utsatta barn, mot droger samt ung företagssamhet. Framtida fokus Miljöarbetet inriktas mot att bibehålla den positiva energi trenden genom ett gott förebyggande underhåll samt fokus på väl anpassade energilösningar. Under 2011 kommer Klövern att genomföra en översyn av olika miljö- och miljöklassningssystem för att välja väg inför kommande miljöarbete. När det gäller miljöarbetet är huvudstrategin ett långsiktigt engagemang där samhällets resurser tillvaratas genom att förädla befintliga fastigheter och skapa utvecklande miljöer för såväl gamla som nya hyresgäster med en minimal insats. Företaget utvecklas snabbt och fokus ligger på att utveckla medarbetare och organisation för att kunna klara kommande utmaningar. Satsningar på utbildning och hälsa kommer bl a att bidra till detta. 14 / klövern årsredovisning 2010

19 Karlstad Kanoten 9 Fastigheten ligger på Kanikenäset och ingår i Karlstad Business Park. Tieto Sweden är ensam hyresgäst av fastighetens närmare 9 tkvm kontor. Fastighetsrörelsen Fastighetsrörelsen Fastighetsinnehav 16 Business och Science Parks 20 Transaktioner och projekt 22 Fastigheternas värde 28 klövern årsredovisning 2010 / 15

20 Fastighetsinnehav Fastighetsvärdet ökade med 12 procent (1). Nettoinflyttningen uppgick till 16 mkr ( 1), hyresvärdet ökade med 101 mkr (25) och den ekonomiska uthyrningsgraden var 89 procent (89) vid årets utgång. Fastighetsbestånd och hyresvärde Klövern hade vid utgången av 2010 totalt 250 fastigheter (217) belägna i 14 kommuner (14). Det totala fastighetsvärdet uppgick till mkr (12 032), den uthyrningsbara ytan var tkvm (1 392) och hyresvärdet uppgick till mkr (1 385) vid årets utgång. Ökningen av fastigheternas värde berodde på förvärv om mkr (179), försäljningar om 368 mkr ( 162), investeringar om 464 mkr (351) samt värdeförändringar med 298 mkr ( 231). Ökningen av hyresvärdet är till stor del en följd av förvärv under året. Fastighetskategori Klövern fokuserar på kommersiella lokaler inom ramen för Business och Science Parks, småföretagsparker samt cityfastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norr köping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Business och Science Parks kännetecknas av kunskapsintensiva företagskluster. Småföretagsparker präglas av grupper med företag som arbetar under en gemensam identitet med likartade kunder. Cityfastigheter är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter. Resultat och nyckeltal Tabellen Resultat och nyckeltal visar resultat för den löpande verksamheten, vilket inkluderar under året sålda fastigheter samt gjorda investeringar. Nyckeltal avser situationen vid respektive årsskifte, varför siffrorna i de två tabelldelarna inte är helt jämförbara. Resultat och nyckeltal per marknadsområde och affärsenhet Resultat Nyckeltal 31 december Intäkter, Kostnader, Driftöverskott, Överskottsgrad, Invest- Verkligt värde, Avkastnings- Uthyrnings- Hyresvärde, Ek.uthyr- mkr mkr mkr % eringar, mkr mkr krav, snitt,* % bar yta, tkvm mkr ningsgrad, % Borås ,8 7, Linköping ,4 7, Norrköping ,2 7, Nyköping ,8 7, Syd ,5 7, Karlstad ,3 7, Västerås ,4 7, Örebro ,3 7, Väst ,4 7, Kista ,5 6, Täby ,4 7, Uppsala ,5 8, Öst ,9 6, Övrigt 1) Totalt ,2 7, ) Intäkterna består av hyresgarantier och lösen av hyreskontrakt. Kostnaderna består av poster som ej är direkt hänförliga till den normala fastighetsdriften. * Beräknat exklusive byggrätter till ett värde av 425 mkr. 16 / klövern årsredovisning 2010

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen ÅRSREDoviSNing 2010 Klövern i korthet Väst Karlstad Borås Västerås Örebro Norrköping Linköping Syd Uppsala Täby Kista Nyköping Öst Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang Härnösand/Sollefteå Karlstad Göteborg Halmstad SYD Borås Malmö/Öresund MELLAN/NORR Örebro Falun Västerås Kalmar Uppsala STOCKHOLM Kista Storstockholm Globen Nyköping Norrköping

Läs mer

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt Nyckelvägen 14 Box 1024 611 29 Nyköping Tel 0155-44 33 00 Fax 0155-44 33 22 info@klovern.se www.klovern.se Årsredovisning 2011 Väst Karlstad Uppsala Täby Kista Västerås Örebro Öst Nyköping Norrköping Linköping

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Närhet i två bemärkelser

Närhet i två bemärkelser Årsredovisning09 Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat DEL ÅRSR APP ORT JANUARI JUNI 20 0 8 Intäkterna uppgick till 603 mkr (614) Resultat efter skatt uppgick till 100 mkr (659), motsvarande 0,61 kr per aktie (3,96) Orealiserade värdeförändringar avseende

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och tillväxt till låg finansiell risk. År 2014 blev ytterligare

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING13 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 10 MARKNADER 13 Svensk ekonomi & fastighetsmarknad 14 Större transaktioner & händelser 17 Region Syd 18 Region Öst 20

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

k löv ern B O k SlU T SkO MMUnIk É

k löv ern B O k SlU T SkO MMUnIk É k löv ern B O k SlU T SkO MMUnIk É Klövern januari december Intäkterna för senaste kvartalet ökade med 5 procent till 352 (336) och intäkterna för året ökade till 1 364 (1 243) Driftöverskottet för senaste

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Årsstämma 2013 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KLÖVERN AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KLÖVERN AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KLÖVERN AB (PUBL) Anmälan om teckning ska ske under perioden 20 september 28 september 2012 Broschyren är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Pressmeddelande Stockholm 2013-08-20 CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Catena AB (publ) ( Catena ) har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter

Läs mer

Kunskap om kunskapsmiljöer

Kunskap om kunskapsmiljöer Miljöer för forskning, utbildning och innovation. Inget annat. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för kunder över hela landet när vi tillsammans

Läs mer

Viktiga händelser 2012

Viktiga händelser 2012 årsredovisning12 KLÖVERN I KORTHET Viktiga händelser 2012 Karlstad r Göteborg Halmstad MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Örebro Borås SYD Kalmar Uppsala psala Nyköping N p Norrköping k Linköping Härnösand/Sollefteå

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Delårsrapport januari juni 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Vision Affärsidé Under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission till befintliga aktieägare om 400 MSEK. Likviddag

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Tre verksamhetsområden

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

innehåll 2007 Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner.

innehåll 2007 Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. årsredovisning 2007 Medarbetare i Klövern Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Medarbetare i Klövern innehåll 2007 Året i korthet...

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 14»» Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 (1 081).»» Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 (670).»» Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 (305).»»

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368). DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 15»» Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587).»» Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).»» Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 227 mkr

Läs mer

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368). DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 15»» Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587).»» Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).»» Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 227 mkr

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

» värdeförändringar på fastigheter uppgick till 114 mkr (165), på derivat till 317 mkr ( 3) och på finansiella tillgångar till 71 mkr ( ).

» värdeförändringar på fastigheter uppgick till 114 mkr (165), på derivat till 317 mkr ( 3) och på finansiella tillgångar till 71 mkr ( ). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 13» Intäkterna ökade med 20 procent till 1 081 (900).» driftöverskottet ökade med 17 procent till 670 (575).» förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 305 (252).» värdeförändringar

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Investerarpresentation 2015-09-15

Investerarpresentation 2015-09-15 Investerarpresentation Historia 1995, Stendörren grundas av Lars Andersson, genom moderbolaget Kvalitena AB. Affärsområden; Lager/logistik, bostadsfastigheter samt utveckling av byggrätter/detaljplaner.

Läs mer

KUNGSLEDEN. DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014. Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör

KUNGSLEDEN. DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014. Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör KUNGSLEDEN DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör VIKTIG INFORMATION Detta material utgör inte något erbjudande

Läs mer