KLÖVERN DEL ÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLÖVERN DEL ÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 20 09 / 1"

Transkript

1 DEL ÅRSR APP ORT JANUARI JUNI Intäkterna ökade till 631 mkr (603) Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 252 mkr (183), motsvarande 1,57 kr per aktie (1,11) Resultat efter skatt uppgick till 111 mkr (100), motsvarande 0,69 kr per aktie (0,61) Eget kapital per aktie uppgick till 24,78 kr (25,09) vilket, i förhållande till börskursen per sista juni, innebär en substansrabatt om 27 procent (27) Prognosen över förvaltningsresultatet höjs. Enligt den nya prognosen förväntas förvaltningsresultatet för uppgå till minst 440 mkr (355), vilket skulle motsvara 2,74 kr per aktie (2,17). Enligt föregående prognos skulle resultatet klart överstiga 355 mkr. Foto: Interiör från Klöverns kontorshotell Tuppen i fastigheten Kopparhammaren 2 i Norrköping. KLÖVERN DEL ÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 1

2 VD:s kommentar Stabil bas i föränderlig omvärld Klövern presenterar sitt bästa halvårsresultat någonsin och står på en stabil grund. Strukturerat arbete med att forma kundstocken, fastighetsbeståndet och fi nansportföljen gör att bolaget är väl rustat för tuffare tider. Genom fokuserat arbete vid om- och nyförhandlingar har vi lyckats förlänga den genomsnittliga kontraktstiden till 3,1 år och kunderna utgör en bra mix av offentlig och privat verksamhet. Via strategiska försäljningar och förvärv har fastighetsbeståndet, med inriktning mot kontor i bra kommunikationslägen och företagsparker, koncentrerats till tio starka städer. Hyresnivåerna är oförändrade under första halvåret, men gamla hyresavtal omförhandlas fortfarande till högre hyresnivåer än tidigare. Slutligen har vi valt att räntesäkra hela låneportföljen genom swapavtal och räntetak, vilket tryggar kassafl ödet vid en kommande ränteuppgång, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. Periodens resultat, mkr Hyresintäkter Övriga intäkter Drift- och centrala kostnader Finansnetto Förvaltningsresultat Värdeförändringar, fastigheter och derivat Uppskjuten skatt och aktuell skatt 8 46 Resultat efter skatt KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 2

3 Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder och hyresvärdet till 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora företag. Resultatposter jämförs med motsvarande period föregående år och balansposter med senaste årsskifte. Hyresmarknaden Hyresmarknaden på Klöverns orter, som till största delen utgörs av regionstäder i Mellansverige, är fortsatt god. Främsta anledningen är att vakanserna på samtliga orter väsentligt har reducerats under de senaste åren, vilket lett till brist på, framför allt, moderna och flexibla kontor. Hyresnivåerna har under första halvåret varit stabila men efterfrågan har, jämfört med föregående år, mattats något. Utsikterna för resterande del av är relativt goda även om uthyrningsprocesserna tar längre tid än tidigare och variationen mellan orterna är större. Vi kan konstatera att i Uppsala Business Park, där Klövern har sin största vakans, är det en positiv utveckling på både uthyrningsgrad och efterfrågan. Kunder Till följd av några kända stora avflyttningar, blev det en sammanlagd nettoutflyttning under andra kvar talet med 8 mkr (10). Sony Ericsson aviserade redan under sommaren sin neddragning i Kista och avflyttade under andra kvartalet från kvm med ett kontraktsvärde om 5 mkr. Under perioden, med inflyttning senare under eller under 2010, har bland annat följande större avtal tecknats: Västerås Gustavsvik 13, 20-årigt avtal med Västerås Stad, årligt kontraktsvärde om 3,5 mkr Uppsala Business Park, 8-årigt avtal med Uppsala Vatten, årligt kontraktsvärde om 2,4 mkr Kista Gullfoss 3, 10-årigt avtal med ICA, årligt kontraktsvärde om 1,6 mkr. Största hyresgäst är Ericsson, som genom 34 olika avtal och en genomsnittlig återstående kontraktslängd på 4,4 år, svarar för 14 procent av Klöverns totala kontraktsvärde. Klöverns totala återstående genomsnittliga kontraktstid uppgick till 3,1 år. Kontraktsvärdet per 30 juni fördelar sig med 47 procent på privata företag, 36 procent publika företag samt 17 procent stat och kommun. Periodens resultat Periodens resultat efter skatt uppgick till 111 mkr (100). I resultatet ingår värdeförändringar på fastigheter med 189 mkr ( 106) och värde för ändringar för derivat med 56 mkr (70). Förvaltningsresultatet, dvs resultatet exklusive värdeförändringar och skatt, ökade med 69 mkr till 252 mkr (183). Eget kapital uppgick till mkr (4 035) och soliditeten var vid periodens slut 32 procent (32). RESULTAT FÖR JÄMFÖRBART BESTÅND* Yta, tkvm Verklig värde, mkr Avkastningskrav, % 7,2 6,6 Uthyrningsgrad, % Periodens resultat, mkr jan-jun jan-jun Hyresintäkter Övriga intäkter Driftkostnader Driftöverskott * Avser de fastigheter som ägts under hela första halvåret både och. Uppsala Business Park. Utvecklingen av uthyrningsgrad och efterfrågan i Uppsala Business Park är fortsatt positiv. Klövern har bl a tecknat ett 8-årigt avtal med Uppsala Vatten. KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 3

4 Intäkter och uthyrningsgrad Intäkterna under perioden uppgick till 631 mkr (603), varav hyresintäkter 618 mkr (580). Övriga intäkter, vilka utgörs av intäkter från hyresgarantier och utlösen av hyresavtal, uppgick till 13 mkr (23). Uthyrningsgraden uppgick till 89 procent (90) vid periodens slut. Kostnader och överskottsgrad Fastighetskostnaderna uppgick till 228 mkr (224) under perioden. I fastighetskostnaderna ingår kundförluster om 3 mkr (1). Driftöverskottet blev 403 mkr (379), vilket innebar en överskottsgrad på 64 procent (63). Centrala administrationskostnader är belastade med 3 mkr avseende avsättning till Klöverns vinstandelsstiftelse för. Fastigheternas värde och värdeförändringar Det verkliga värdet för Klöverns fastigheter uppgick per 30 juni till mkr (11 895). Under perioden uppgick fastigheternas värdeförändringar till 189 mkr ( 106). I värdeförändringarna ingår realiserade värdeförändringar om 34 mkr (32) och orealiserade värdeförändringar om 223 mkr ( 138). De negativa orealiserade värde förändringarna påverkar inte kassaflödet. I genomsnitt har Klöverns fastighetsbestånd per 30 juni värderats med ett avkastningskrav på 7,2 procent. Klövern värderar varje kvartal 100 procent av fastighetsinnehavet procent av värderingarna utförs av ett externt värderingsföretag och resterande värderingar görs internt. Detta innebär att varje fastighet i beståndet externvärderas under en rullande 12-månaders period. De externa värderingarna har utförts av DTZ Sweden som också varit rådgivande när avkastningskraven i de interna värderingarna bestämts. För utförlig beskrivning av värderingsprinciper, se Klöverns årsredovisning för. FÖRÄNDRING VERKLIGT VÄRDE MKR Verkligt värde per 1 januari Förvärv 142 Investeringar 186 Försäljningar 147 Värdeförändringar 189 Verkligt värde per 30 juni Finansiering Vid periodens slut uppgick de räntebärande skulderna till mkr (7 645). Outnyttjade kredit volymer uppgick till 868 mkr, inklusive outnyttjad checkkredit om 200 mkr. Den genomsnittliga räntan för hela finansportföljen uppgick till 2,8 procent (4,2), efter en nedgång med 1,4 procentenheter under första halvåret. Exkluderas derivat samt kostnad för kreditavtal och checkkredit uppgick räntan till 1,5 procent (3,9) den sista juni. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 3,4 år (1,1). Kreditvolymer med swapavtal betraktas som räntebundna. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 2,2 år (2,6). Genomsnittlig ränta 2005 % 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2, FÖRFALLOSTRUKTUR Förfalloår Lånevolym, mkr Ränteförfall Genomsnittlig ränta, % Avtalsvolym, mkr Kreditförfall Utnyttjat, mkr Rörlig , , , , , , ,9 Totalt , Klövern innehar finansiella instrument i form av räntetak och ränteswappar i syfte att minska ränterisken och samtidigt behålla rörliga låns flexibilitet i jämförelse med bundna lån. Vid periodens slut hade Klövern räntetak om mkr (3 829), varav 400 mkr förfaller under och resten fördelat under åren Ett tak på 500 mkr, med löptid till 2014 och lösenränta på 4,25 procent, har tecknats under andra kvartalet. Merparten av övriga räntetak ligger med lösenränta på 4,5 procent och några på 4,0 procent. Historiskt låga långa räntor, samt en strategi om att jämna ut kassaflöden över tiden, innebar att Klövern under första halvåret ingick nya ränteswapavtal om mkr, varefter ränteswapavtalen uppgick till totalt mkr. Ett avtal på 200 mkr löper ut under slutet av. Övriga swapavtal löper till Klöverns ränteswappar och räntetak begränsar effektivt Klöverns ränterisk. En ökning av de korta marknadsräntorna med en procentenhet skulle bara höja Klöverns genomsnittliga upplåningsränta med knappt en halv procentenhet. KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 4

5 RÄNTEKÄNSLIGHETSANALYS Förändring av marknadsräntan med X %-enheter 0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Klöverns genomsnittliga ränta, % 2,6 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 Genomsnittlig ränta baseras på Klöverns aktuella ränta per Räntetäckningsgrad baseras på förändring av marknadsräntan i relation till periodens resultat. Derivat ska marknadsvärderas över resultaträkningen enligt IFRS. Stigande räntor under andra kvartalet innebar stigande värden på Klöverns derivat. Värdeförändringarna för derivat uppgick till 56 mkr (70) under första halvåret och den sista juni var värdet 5 mkr ( 62). Värdeförändringen är inte kassaflödespåverkande. Vid löptidens slut är värdet på derivaten alltid noll. Skattesituation Utfall i skattemål Under perioden har Klövern vunnit ett skattemål från taxeringsåret 2002, som innebar att skattetillägg om 12 mkr undanröjts och ytterligare underskott om 122 mkr fastställts. Samtidigt förlorade Klövern tre mindre skattemål från taxeringsåren 2002 och 2003, vilket innebar ett totalt skattetillägg om 5 mkr som har betalats under perioden. I bokslutet per 31 december ingick ansvarsförbindelser om 21 mkr för pågående skattemål och efter fastställda domar uppgår motsvarande belopp till 4 mkr. Kvarvarande mål har avgjorts efter periodens utgång, se Händelser efter periodens utgång. Periodens skatt Periodens resultat exklusive värdeförändringar, d v s den löpande fastighetsrörelsen, har belastats med uppskjuten skatt om 40 mkr. Tack vare nya underskott från vunnet skattemål har skattefordran och resultatet ökat med 32 mkr. Totalt har förändringen av uppskjuten skattefordran belastat periodens resultat med 8 mkr. I periodens resultat ingår orealiserade värdeförändringar för fastigheter och finansiella instrument med 167 mkr. Temporära skillnader mellan verkligt värde och skattemässigt restvärde har sjunkit. Med hänsyn taget till skattemässiga avskrivningar och förvärvade temporära skillnader avseende fastigheter har uppskjuten skatt om 4 mkr återförts i resultaträkningen. Totalt ingår kostnad för uppskjuten skatt med 4 mkr och aktuell skatt om 5 mkr i periodens resultat. Eventuellt nytt underskottsavdrag Förutom Klöverns fastställda underskott gjorde bolaget 2002, i sin tidigare verksamhet som IT-bolag, en förlust om ca mkr. I slutet av 2003 begärde Klövern att samma års taxering skulle omprövas med syftet att pröva om Klövern hade rätt till även detta underskottsavdrag. Under våren 2006 återkallade Klövern sin begäran om omprövning. Ett av Skatteverket påfört skattetillägg om 493 mkr, i detta ärende, undanröjdes av länsrätten i december Skattetilläggsärendet har av Skatteverket, under februari, överklagats till kammarrätten och dom förväntas under tredje kvartalet. Klövern lämnade 2006 in en ny begäran avseende underskottsavdraget. Den förnyade begäran har avslagits av länsrätten i februari och Klövern kommer att överklaga ärendet till kammarrätten. Effekter av eventuellt nytt underskottsavdrag och eventuellt skattetillägg har ej bokförts. Fastighetsförvärv Under januari har två fastigheter i Kista respektive Borås tillträtts. Totala köpeskillingen uppgick till 117 mkr. Vidare har under april två fastigheter Nyköping om totalt kvm förvärvats till ett pris om 25 mkr. Avtal har tecknats om förvärv av en fastighet i Västerås med en köpeskilling om 10 mkr. Fastigheten tillträds i december. Fastighetsförsäljningar Klövern har under perioden sålt två fastigheter i Linköping för 147 mkr. Försäljningen innebär en realiserad värdeförändring om 34 mkr. De sålda fastigheterna är centralt belägna och den uthyrningsbara ytan uppgick till kvm. Mjölkflaskan 6. Den 1 april tillträdde Klövern två fastigheter i Nyköping; Mjölkflaskan 6 samt Glödlampan 16. KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 5

6 Vidare har avtal tecknats om försäljning av fastigheten Sågen 7 i Karlstad, med frånträde 1 oktober. Försäljningspriset uppgår till 5,9 mkr, vilket ger en realiserad värdeförändring om 0,7 mkr. Fastighetsinnehav och resultat per ort Per den 30 juni omfattade Klöverns innehav 219 fastigheter (217). Totala hyresvärdet uppgick till mkr (1 360) och fastigheternas verkliga värde var mkr (11 895). Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till tkvm (1 382). Den genomsnittliga kontraktstiden var 3,1 år (3,1). Resultat per ort visar den löpande verksamheten, vilket inkluderar under perioden förvärvade fastigheter samt gjorda investeringar. Nyckeltal per ort däremot avser situationen vid respektive halvårsskifte varför siffrorna i de två tabelldelarna inte är helt jämförbara. Under posten Övrigt finns resultat från utlösen av hyresavtal samt hyresgarantier. Kontraktsstruktur Kontraktsvärde, mkr Yta, tkvm RESULTAT OCH NYCKELTAL PER ORT Resultat Intäkter, mkr Kostnader, mkr Driftöverskott, mkr Överskottsgrad, % Bokförda invest, mkr Ort jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun Kista Karlstad Västerås Linköping Nyköping Norrköping Uppsala Täby Örebro Borås Övrigt* Totalt * Intäkterna består av hyresgarantier. Kostnaderna består av poster som ej är direkt hänförliga till den normala fastighetsdriften. Nyckeltal Verkligt värde, mkr Avkastningskrav, % Yta, tkvm Hyresvärde, mkr Uthyrningsgrad, % Ort Kista ,5 5, Karlstad ,4 6, Västerås ,5 6, Linköping ,3 6, Nyköping ,6 7, Norrköping ,4 6, Uppsala ,6 7, Täby ,5 6, Örebro ,0 6, Borås ,8 7, Totalt ,2 6, KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 6

7 Investeringar och projekt Projekt och större hyresgästanpassningar i det egna fastighetsbeståndet är särskilt intressant i tider med få förvärvsobjekt. Projektutveckling kan ske i outnyttjade byggrätter, enskilda fastigheter eller genom omvandling av hela områden. I samtliga fall krävs ett aktivt samarbete med hyresgäster och kommunala myndigheter. Genom att Klövern medvetet förvärvat fastigheter med en relativt hög vakansgrad har företaget utvecklat en bred och god kompetens inom fastighets- och projektutveckling. Under första halvåret genomfördes ett antal projekt i befintliga fastigheter. Totalt investerades 186 mkr (308). I de projekt som avslutats under första halvåret, och i vissa fall påbörjats tidigare år, uppgick investeringarna till 176 mkr (93). Utöver de projekt som avslutades under första halvåret, är fortfarande ett stort antal större och mindre investeringar under utförande. Totalt pågår 114 projekt (140) till en beräknad investering om sammanlagt 803 mkr (865). Totalt återstår 122 mkr att investera i dessa projekt. Kistamässans nya entré. I maj invigdes Kistamässans nya, permanenta entré i fastigheten Isafjord 1. KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 7

8 Aktien och ägarna Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag. Den 30 juni var börskursen 18,10 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt börsvärde om 3,0 miljarder kronor. Per 30 juni var antalet aktier i Klövern Antalet aktieägare uppgick till Återköp av egna aktier Klöverns styrelse har bemyndigande om återköp av egna aktier till högst 10 procent av totalt antal registrerade aktier. Klövern har i enlighet med tidigare tagna beslut återköpt aktier, motsvarande 3,4 procent av totalt antal registrerade aktier. Aktierna är förvärvade till genomsnittskursen 22,15 kr per aktie. Under perioden har inga nya återköp gjorts. STÖRSTA AKTIEÄGARNA Ägare per Antal aktier, tusental Andel röster och kapital, % Förändring, %-enheter Corem Property Group ,9 1,0 LRF ,7 0,0 Arvid Svensson Invest ,6 0,0 Investment AB Öresund ,5 1,7 Brinova Inter ,3 0,4 HQ fonder ,9 0,3 Länsförsäkringar fonder ,4 0,0 Swedbank Robur fonder ,2 0,5 Skandia Liv ,6 0,9 Länsförsäkringar Södermanland ,6 0,1 Summa största ägare ,6 3,1 Övriga ägare ,5 Summa utestående aktier ,0 Återköpta egna aktier Totalt registrerade aktier Klövernaktien Klövern OMX Stockholm_PI Carnegie Real Estate Index Omsatt antal aktier tal (inkl. efteranm.) (c) NASDAQOMX KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 8

9 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Klöverns väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i års årsredovisning på sidorna Inga väsentliga förändringar har uppstått därefter. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i Klöverns årsredovisning för, not 1. Händelser efter rapportperiodens utgång Klövern har den 1 juli sålt en centralt belägen mindre fastighet i Nyköping. Köpeskillingen uppgick till 8 mkr och försäljningen innebar en realiserad värdeförändring om 0,7 mkr. Under inledningen av juli meddelades dom i ett skattemål från taxeringsåret Domen innebar att Klövern ska betala ett skattetillägg om 4 mkr plus ränta, vilket kommer att belasta tredje kvartalets resultat. I bokslutet per 30 juni återstod ansvarsförbindelser om 4 mkr för skattemål. Efter domen uppgår ansvarsförbindelserna till noll. Ny prognos för Tack vare lägre räntekostnader och bibehållna hyresintäkter höjs prognosen för förvaltningsresultatet avseende helåret. Enligt den nya prognosen förväntas förvaltningsresultatet för uppgå till minst 440 mkr (355), vilket skulle motsvara 2,74 kr per aktie (2,17). Enligt den gamla prognosen skulle resultatet klart överstiga 355 mkr. Presentation av delårsrapport Rapporten för första halvåret presenteras i Båstad den 9 juli kl För att på distans delta i presentationen hänvisas till telefon , , eller länk på Klöverns webbsida, under rubriken Kalendarium. Kalendarium Delårsrapport januari september presenteras torsdagen den 22 oktober. Rapporter finns tillgängliga på Klöverns webbsida där det också ges möjlighet att prenumerera på årsredovisningar, delårsrapporter och pressmeddelanden. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Klöverns revisorer. Nyköping 9 juli Klövern AB Styrelsen KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 9

10 Koncernens resultaträkning mkr 12 mån jan dec Rullande 12 mån jul jun Hyresintäkter 307,2 291,4 617,6 580, , ,6 Övriga intäkter 1) 6,9 13,5 13,0 23,0 42,2 32,2 Summa intäkter 314,1 304,9 630,6 603, , ,8 Fastighetskostnader 108,0 107,0 228,0 224,2 462,3 466,1 Driftöverskott 206,1 197,9 402,6 379,1 758,2 781,7 Central administration 16,0 16,4 34,0 30,2 57,0 60,8 Finansnetto 56,2 85,5 116,7 166,2 346,3 296,8 Förvaltningsresultat 133,9 96,0 251,9 182,7 354,9 424,1 Värdeförändringar fastigheter 49,8 150,1 188,9 106,2 759,6 842,3 Värdeförändring derivat 87,3 95,1 56,1 69,7 155,2 168,8 Resultat före skatt 171,4 41,0 119,1 146,2 559,9 587,0 Aktuell skatt 4,6 0,0 4,6 0,0 0,2 4,8 Uppskjuten skatt 12,3 12,6 3,8 45,7 84,3 126,2 Periodens resultat 154,5 28,4 110,7 100,5 475,8 465,6 Övrigt totalresultat Periodens summa totalresultat 154,5 28,4 110,7 100,5 475,8 465,6 Resultat per aktie, kr 0,96 0,17 0,69 0,61 2,92 2,89 Antal aktier vid periodens utgång, miljoner 160,8 163,6 160,8 163,6 160,8 160,8 Genomsnittligt antal aktier, miljoner 160,8 164,4 160,8 164,9 163,2 161,2 Det föreligger ej några utestående teckningsoptioner eller konvertibler. 1) Intäkter från hyresgarantier och utlösen av hyresavtal. KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 10

11 Koncernens balansräkning mkr Tillgångar Förvaltningsfastigheter , , ,9 Maskiner och inventarier 10,8 12,4 11,8 Derivat 162,7 Uppskjuten skattefordran 398,9 443,0 407,0 Kortfristiga fordringar 87,2 197,2 116,3 Likvida medel 49,3 15,2 67,1 Summa tillgångar , , ,1 Eget kapital och skulder Eget kapital 3 985, , ,2 Uppskjuten skatteskuld 304,7 474,9 309,0 Räntebärande skulder 7 780, , ,6 Derivat 5,2 62,1 Leverantörsskulder 34,5 90,1 132,0 Övriga skulder 18,5 181,5 32,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 304,5 285,3 282,1 Summa eget kapital och skulder , , ,1 Koncernens förändring av eget kapital mkr Eget kapital ,4 Utdelning 247,7 Återköp egna aktier 108,7 Årets resultat 475,8 Eget kapital ,2 Utdelning 160,8 Periodens resultat 110,7 Eget kapital ,1 KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 11

12 Koncernens kassaflödesanalys mkr 12 mån jan dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt 171,4 41,0 119,1 146,2 559,9 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,2 55,7 171,4 70,0 956,9 Betald inkomstskatt 4,6 0,0 4,6 0,2 15,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 165,6 96,7 285,9 216,0 381,1 Förändring av rörelsefordringar 29,0 5,9 29,0 12,9 67,9 Förändring av rörelseskulder 57,0 11,6 88,7 277,3 212,4 Summa förändring av rörelsekapital 28,0 17,5 59,7 290,2 144,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 137,6 79,2 226,2 74,2 236,6 Investeringsverksamheten Avyttring av fastigheter 114,1 0,0 114,1 238,0 290,6 Förvärv av och investeringar i fastigheter 139,5 270,4 328,9 446,2 827,0 Förvärv av maskiner och inventarier 0,4 0,5 0,5 0,6 1,5 Investering i fi nansiella tillgångar 4,2 4,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 30,0 270,9 219,5 208,8 537,9 Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder 34,7 449,4 136,2 510,6 637,7 Återköp egna aktier 35,6 51,8 108,7 Utdelning 160,8 247,7 160,8 247,7 247,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 195,5 166,1 24,6 211,1 281,3 Periodens kassaflöde 87,9 25,6 17,9 71,9 20,0 Ingående likvida medel 137,2 40,8 67,2 87,1 87,1 Likvida medel vid periodens slut 49,3 15,2 49,3 15,2 67,1 Koncernens nyckeltal 12 mån jan dec Rullande 12 mån jul jun Avkastning på eget kapital, % 3,9 0,6 2,8 2,1 10,7 10,4 Soliditet, % 32,1 35,8 32,1 35,8 32,3 32,1 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,1 3,1 2,1 2,0 2,4 Förvaltningsresultat per aktie, kr 0,83 0,58 1,57 1,11 2,17 2,63 Eget kapital per aktie, kr 24,8 28,5 24,8 28,5 25,1 24,8 Skuldsättningsgrad, ggr 2,0 1,6 2,0 1,6 1,9 2,0 Belåningsgrad fastigheter, % Uthyrningsgrad, % Överskottsgrad, % KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 12

13 Moderbolagets resultaträkning mkr 12 mån jan dec Nettoomsättning 25,9 30,9 49,4 63,9 102,3 Kostnad sålda tjänster 19,1 19,1 36,6 39,8 78,3 Bruttoresultat 6,8 11,8 12,8 24,1 24,0 Central administration 16,0 13,8 34,0 30,2 57,0 Rörelseresultat 9,2 2,0 21,2 6,1 33,0 Resultat från övriga värdepapper 0,5 Ränteintäkter 0,0 0,1 0,0 0,2 0,9 Räntekostnader 0,6 1,5 1,1 2,3 2,9 Resultat efter finansiella poster 9,8 3,4 22,3 8,2 34,5 Aktuell skatt 4,6 0,0 4,6 0,0 Skatt hänförlig till koncernbidrag 48,6 Uppskjuten skatt 10,6 14,8 8,1 31,0 67,0 Resultat efter skatt 3,8 18,2 35,0 39,2 52,9 Moderbolagets balansräkning mkr Tillgångar Maskiner och inventarier 4,1 4,1 3,5 Andelar i koncernföretag 319,9 319,9 319,9 Fordringar på koncernföretag 3 282, , ,9 Uppskjuten skattefordran 398,9 443,0 407,0 Kortfristiga fordringar 2,8 2,7 8,6 Likvida medel 26,8 15,1 13,1 Summa tillgångar 4 035, , ,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 2 890, , ,8 Skulder till koncernföretag 1 106,6 977,3 972,5 Leverantörsskulder 2,2 3,0 7,2 Övriga skulder 11,6 15,9 15,7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24,6 36,9 11,8 Summa eget kapital och skulder 4 035, , ,0 KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 13

14 Femårsöversikt Hyresvärde, mkr Nettoomsättning, mkr Resultat efter skatt, mkr Resultat per aktie, kr 2,92 7,36 5,04 3,27 2,30 Verkligt värde fastigheter, mkr Uthyrningsgrad, % Överskottsgrad, % Soliditet efter utspädning, % 32,3 37,4 33,7 34,8 36,9 Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 2,2 2,6 2,0 2,0 Skuldsättningsgrad, ggr 1,9 1,4 1,8 1,8 1,6 Belåningsgrad fastigheter, % Avkastning på EK efter utspädning, % 10,7 28,1 20,6 19,1 16,1 Utdelning, kr 1,00 1,50 1,25 1,00 0,75 Eget kapital per aktie, kr 25,09 29,36 23,23 18,81 16,08 KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI / 14

15 Definitioner Nyckeltal baserade på genomsnittligt antal aktier har beräknats utifrån vägda genomsnitt. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat före skatt med återläggning av fi nansnetto samt värdeförändring derivat i relation till genomsnittligt totalt kapital. Belåningsgrad, fastigheter Räntebärande skulder avseende fastigheter i förhållande till fastigheternas redovisade värde. Driftöverskott Totala intäkter minus kundförluster, drift- och underhållskostnader, tomträttsavgälder och fastighetsskatt. Eget kapital per aktie Redovisat eget kapital i relation till antalet aktier vid periodens utgång. Förvaltningsresultat Resultat före värdeförändringar och skatt. Hyresvärde Kontraktsvärde plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor. Realiserade värdeförändringar fastigheter Periodens fastighetsförsäljningar efter avdrag för fastigheternas senast redovisade verkliga värde och omkostnader vid försäljning. Resultat per aktie Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Räntetäckningsgrad Resultat, exklusive värdeförändringar, efter fi nansiella poster plus fi nansiella kostnader i relation till fi nansiella kostnader. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital vid periodens utgång. Soliditet Redovisat eget kapital i relation till redovisade totala tillgångar vid periodens utgång. Uthyrningsgrad Kontraktsvärde i förhållande till hyresvärde vid periodens utgång. Överskottsgrad Driftöverskott i procent av totala intäkter. Övriga intäkter Intäkter från hyresgarantier och utlösen av hyresavtal. Orealiserade värdeförändringar fastigheter Förändring av verkligt värde efter avdrag för gjorda investeringar för fastighetsinnehavet vid respektive periods utgång. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustaf Hermelin, VD tel , Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD tel , Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef tel , Klövern AB (publ), Box 1024, Nyköping Tel Fax Org.nr Styrelsens säte: Nyköping Hemsida:

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro KLÖVERN BOK SLU T SKOMMUNIKÉ 20 0 8 Intäkterna uppgick till 1 220 (1 207) Förvaltningsresultatet uppgick till 355 (386), motsvarande 2,17 kr per aktie (2,32) Resultat efter skatt uppgick till 476 (1 226),

Läs mer

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat DEL ÅRSR APP ORT JANUARI JUNI 20 0 8 Intäkterna uppgick till 603 mkr (614) Resultat efter skatt uppgick till 100 mkr (659), motsvarande 0,61 kr per aktie (3,96) Orealiserade värdeförändringar avseende

Läs mer

Periodens resultat, mkr

Periodens resultat, mkr DEL ÅRSR APPORT JANUARI SEPTEMBER 20 08 Intäkterna uppgick till 906 (902) Resultat efter skatt uppgick till 96 (934), motsvarande 0,59 kr per aktie (5,61) Orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars 2004

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars 2004 K L Ö V E R N 5 maj 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Hyresintäkterna uppgick till 105 Mkr (65) Periodens resultat efter skatt ökade till 27 Mkr (13) Resultat per aktie uppgick till 0,35 kr (0,30) Etablering

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

K LÖV ERN DEL Å R SR A PP O R T

K LÖV ERN DEL Å R SR A PP O R T K LÖV ERN DEL Å R SR A PP O R T J A NUA RI M A R S Klövern Q1 Intäkterna ökade med 9 procent till 334 (306) Kostnaderna sjönk med 4 procent till 156 ( 162) Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari september 2004

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari september 2004 3 november 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari september 2004 Hyresintäkterna uppgick till 339 Mkr (213) Periodens resultat efter skatt ökade till 125 Mkr (63) Resultat per aktie ökade till 1,42 kr

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Intäkterna uppgick till 614 mkr (375) Periodens resultat efter skatt ökade till 659 mkr (315) Resultat per aktie ökade till 3,96 kr (2,6 Fastighetsförsäljningarna uppgick

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter.

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter. januari mars 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Koncernen i siffror jan-mar jan-dec Förvaltningsresultat, 3,3 11,5 Periodens totalresultat, 5,4 23,8 Balansomslutning, 1 264,8 1 197,9 Eget kapital per aktie, kr 13,2 13,0

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016 Hyresintäkterna uppgick till 14 003 594 kr (2 351 328) Driftsöverskottet uppgick till 11 730 198 kr (2 224

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

k löv ern B O k SlU T SkO MMUnIk É

k löv ern B O k SlU T SkO MMUnIk É k löv ern B O k SlU T SkO MMUnIk É Klövern januari december Intäkterna för senaste kvartalet ökade med 5 procent till 352 (336) och intäkterna för året ökade till 1 364 (1 243) Driftöverskottet för senaste

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Link Prop Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

Link Prop Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Link Prop Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 27 817 794 kr (13 881 888) Driftsöverskottet uppgick till 22 643

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Intäkterna uppgick till 589 mkr (467) Periodens resultat efter skatt ökade till 427 mkr (267) Resultat per aktie ökade till 3,55 kr (2,34) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 14»» Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 (1 081).»» Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 (670).»» Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 (305).»»

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016 Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464 Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015-31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr Driftsöverskottet uppgick till

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Resultatet efter skatt uppgår till 263 (255) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,2 (13,7) kr. Driftsöverskottet i fastighetsförvaltningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

K LÖV ER N B O K S LU T S KO MMUNIK É

K LÖV ER N B O K S LU T S KO MMUNIK É K LÖV ER N B O K S LU T S KO MMUNIK É 2 0 07 Intäkterna ökade till 1 207 mkr (843) Resultat efter skatt ökade till 1 226 mkr (631), motsvarande 7,36 kr per aktie (5,04) Resultat exklusive värdeförändringar

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SIG har under första halvåret 2017 förvärvat fastigheter för 57,8 Mkr Resultat före skatt perioden januari-juni 2017 uppgick till 15,9 Mkr

SIG har under första halvåret 2017 förvärvat fastigheter för 57,8 Mkr Resultat före skatt perioden januari-juni 2017 uppgick till 15,9 Mkr SIG har under första halvåret 2017 förvärvat fastigheter för 57,8 Mkr Resultat före skatt perioden januari-juni 2017 uppgick till 15,9 Mkr Orealiserade värdeförändringar för perioden uppgick till 18,6

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet

Läs mer

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport 2016-01-01 2016-06-30 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer