KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller ÄRENDEN 1. Justering Förslag på plats, datum och tid för justering: Kommunkansliet, onsdagen den 1oktober kl 13:30-17:00 2. Avsägelser (inga avsägelser inkomna vid utskick av kallelse till sammanträdet) 3. Fyllnadsval, s Svar på motion avseende giftfri vardag som kräver handling, s Svar på motion om att utreda risker med klimatförändringar och planera skyddsåtgärder, s Svar på motion om plan för kommunal energiförsörjning, s Svar på motion om att alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskolan, s Godkännande av valresultat från kommunal folkomröstning den 25 maj 2014 angående del av Höganäs hamnområde, s Uppföljning av miljöprogram för Höganäs kommun gällande 2013, s Antagande av jämlikhetssplan för Höganäs kommun för åren , s Kompetensförsörjningsplan för Höganäs kommun , s Uppföljning av 2013 års systematiska arbetsmiljöarbete, s Förändring avseende räddningstjänstens organisation, s Utvärdering avseende gemensam kostorganisation, s Antagande av placeringspolicy för G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad, s Antagande av reglemente avseende partistöd, s Information från byggnadsnämnden avseende prognostiserat budgetunderskott för verksamhetsåret 2014, s Godkännande av drifts- och underhållsavtal mellan Höganäs kommun samt Mölle vägförening, Backarnas vägförening, Gamla Nyhamnsläge vägförening samt Vägföreningen NÖ Nyhamnsläge, s Godkännande av optionsavtal avseende del av fastigheten Viken 35:3, s Godkännande av markanvisningsavtal gällande del av Blossalyckan i Arild, s forts. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

2 2 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Godkännande av avtal avseende fastighetsreglering av Gården 1, s Godkännande av markanvisningsavtal för del av Viken 63:4, s Nya motioner, s Höganäs Göran Tornée Ordförande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

3 Ärende 3 Fyllnadsval 3

4 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FYLLNADSVAL KS/2014/269 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2014, 77, att bordlägga fyllnadsvalet efter Suzane Erlandssons avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2014, 77. Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014, 41. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014, 40, Avsägelse från Suzane Erlandsson, inkommen den 24 mars Kommunfullmäktiges beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

5 5

6 Ärende 4 Svar på motion avseende giftfri vardag som kräver handling 6

7 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/957 SVAR PÅ MOTION AVSEENDE GIFTFRI VARDAG SOM KRÄVER HANDLING Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2013, 165, att remittera en motion till kommunstyrelsen avseende giftfri vardag som kräver handling. Ulf Molin (C) och Gertrud Green (C) yrkar i motionen att Höganäs kommun tar fram en åtgärdsplan för förskolan i syfte att inventera förekomsten av produkter och material i barnens vardag som innehåller gifter, att ersätta giftiga material med giftfritt material samt att ställa tuffare krav på giftfria produkter i kommande upphandlingar. Under beredningen av motionen har yttranden inhämtats från utbildningsnämnden, miljötillsynsnämnden samt teknik- och fastighetsförvaltningen. De bägge remitterade nämnderna samt teknik- och fastighetsförvaltningen har inkommit med yttranden över motionen där de ställer sig positiva till motionärernas yrkanden samt redovisar de åtgärder som redan har vidtagits för att få bort farliga, giftiga material och produkter från vår vardag. I ett yttrande den 27 maj 2014 skriver kommunstyrelsens ordförande att det nya miljöprogram som kommunen för närvarande arbetar med är ute på remiss och att frågan behandlas i remissförslaget genom målet Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri vardag, med särskilt fokus på barn och unga.. När miljöprogrammet är antaget ska en åtgärdsplan utarbetas som kommunstyrelsens ordförande anser motsvara den åtgärdsplan som motionärerna efterfrågar. Med detta anser kommunstyrelsens ordförande att motionärernas önskemål redan är på gång och att motionen således bör anses som i sak bifallen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2014, 190, Kommunstyrelsens ordförandes yttrande den 27 maj 2014, Teknik- och fastighetsförvaltningen, yttrande den 4 maj 2014, Miljötillsynsnämndens beslut den 26 mars 2014, 11, Utbildningsnämndens beslut den 13 mars 2014, 12, Utbildningsförvaltningen, yttrande den 19 februari 2014, Utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 17 februari 2014, Kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2013, 165, Ulf Molin (C), Gertrud Green (C): Motion om giftfri vardag som kräver handling, inkommen den 21 november Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 augusti 2014, 103, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 december 2013, 203. forts. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

8 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse motionen i sak bifallen. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

9 9

10 YTTRANDE 1 (1) SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/957 YTTRANDE ÖVER MOTION GIFTFRI VARDAG KRÄVER HANDLING Sammanfattning av ärendet Ulf Molin (c) och Gertrud Green (c) har i en motion inkommen yrkat att Höganäs kommun tar fram en åtgärdsplan för förskolan i syfte att inventera förekomsten av produkter och material i barnens vardag som innehåller gifter, att ersätta giftiga material med giftfritt material och att ställa tuffare krav på giftfria produkter i kommande upphandlingar Yttrande I ärendet har utbildningsnämnd, miljötillsynsnämnd och Teknik- och fastighetsförvaltningen yttrat sig. Samtliga instanser håller med motionärerna och det redovisas också de åtgärder som redan har vidtagits för att få bort farliga, giftiga material och produkter från vår vardag. Kommunen håller för närvarande på att ta fram ett nytt miljöprogram och det är i skrivande stund ute på remiss. I programmet finns ett mål under Hållbar konsumtion, punkt 14, där det står Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri vardag, med särskilt fokus på barn och unga. Detta mål ska följas av ett åtgärdsprogram som får anses motsvara den åtgärdsplan som motionärerna efterfrågar. Med detta kan konstateras att motionärernas önskemål redan är på gång och att jag därför anser att motionen kan anses i sak bifallen. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen i sak bifallen Péter Kovács (m) kommunstyrelsens ordförande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Höganäs

11 YTTRANDE 1 (1) SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige KS/2013/957 YTTRANDE ÖVER MOTION AVSEENDE GIFTFRI VARDAG KRÄVER HANDLING Sammanfattning av ärendet Motion har inkommit från Centerpartiet angående åtgärdsplan för förskolan i syfte att öka takten i arbetet med att avgifta vardagen för oss själva och våra barn. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 17 december 2013, 203 att Teknik- och fastighetsförvaltningen skulle yttra sig över denna motion. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige beslut den 21 november 2013, 165, Ulf Molin (C), Gertrud Green (C): Motion om giftfri vardag kräver handling, inkommen 21 november Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 december 2013, 203. Yttrande Förvaltningen är berörd när det gäller kostverksamheten, städverksamheten, byggprocessen samt vid drift av utemiljön. Ett av målen i kostavdelningens måltidsstrategi är att tillaga så mycket som möjligt från grunden. Ett mål som innebär att vi ställer stora kvalitetskrav på råvaror och produkter i alla avseenden. Vi ställer också stora kvalitetskrav på övrigt material som används i samband med tillagning och hantering av livsmedel allt för att uppnå ett annat mål i vår måltidsstrategi, säker mat. Vid städning används idag först och främst torra metoder, där inga kemikalier behövs. I de fall det finns behov, använder avdelningen endast miljömärkta produkter. I de senaste nybyggda förskolorna har det ställts höga krav på miljöanpassning och giftfritt. Kemisk ogräsbekämpning förekommer endast undantagsvis i Höganäs kommun och inte överhuvudtaget på förskolorna. I arbetet med kommunens miljöprogram, som för närvarande är ute på remiss, har förvaltningen varit delaktiga med att arbeta fram mål som strävar mot en giftfri vardag. Nämnas kan mål för ökad andel ekologiska livsmedel, standardiserade och miljöanpassade byggprojekt samt hårdare krav vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Till exempel kan det vid upphandling ställas krav på att farliga ämnen inte får finnas i en produkt. I det fortsatta arbetet med miljöprogrammet kommer förvaltningen att ta fram långsiktiga åtgärdsplaner, som konkret kommer att ange vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå respektive miljömål. Åtgärdsplanerna kommer att ge vägledning till ett fortsatt arbete mot att uppnå en giftfri vardag. Margareta Engkvist Björkenhall Förvaltningschef, Teknik- och fastighetsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Höganäs

12 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Utbildningsnämnden, Ordförande Pia Möller (M) Justerande Lars Linderot (M) Sekreterare Elisabeth Bonakdar Hashemi Protokollet har justerats den 25 mars 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 25 mars 2014 HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

13 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UN/2013/ REMISS FRÅN KOMMUNSTYRELSEN: MOTION GIFTFRI VARDAG KRÄVER HANDLING Sammanfattning av ärendet Centerpartiet föreslår i sin motion att Höganäs kommun ska ta fram en åtgärdsplan för förskolan. Utbildningsförvaltningen har blivit ombedd att utreda frågan. Beslutsunderlag Förvaltningens utredning Svar på motion Giftfri vardag kräver handling Motion från Centerpartiet; Giftfri vardag kräver handling Beslut AU , 11 Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden föreslår nämnden besluta att anta yttrandet som sitt svar till kommunfullmäktige, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att en åtgärdsplan för förskola samt skola inarbetas i det nya miljöprogrammet. Nämndens beslut Utbildningsnämnden beslutar att att anta yttrandet som sitt svar till kommunfullmäktige, samt föreslå kommunfullmäktige besluta att en åtgärdsplan för förskola samt skola inarbetas i det nya miljöprogrammet. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

14 TJÄNSTESKRIVELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige UN/2013/210 SVAR PÅ MOTION GIFTFRI VARDAG KRÄVER HANDLING Sammanfattning av ärendet Centerpartiet föreslår i sin motion att Höganäs kommun ska ta fram en åtgärdsplan för förskolan. Utbildningsförvaltningen har blivit ombedd att utreda frågan. Beslutsunderlag Förvaltningens utredning Svar på motion Giftfri vardag kräver handling Ytterligare underlag i ärendet Motion från Centerpartiet; Giftfri vardag kräver handling Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att anta yttrandet som sitt svar till kommunfullmäktige. Liselotte Herrlin Utbildningschefen Åsa Hallenheim Olsson Verksamhetsledare förskola HÖGANÄS KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

15 YTTRANDE 1 (1) SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige UN/2013/210 SVAR PÅ MOTION GIFTFRI VARDAG KRÄVER HANDLING Sammanfattning av ärendet Svar på fråga från Kommunfullmäktige KS Motion: Giftfri vardag kräver handling Centerpartiet föreslår i sin motion att Höganäs kommun ska ta fram en åtgärdsplan för förskolan. Kommunfullmäktige uppdrar år utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för motionens intentioner. Yttrande Centerpartiet beskriver i sin motion betydelsen av att erbjuda våra barn en giftfri vardag i förskolan. Utbildningsförvaltningen instämmer i denna ansats och betonar att detta är både angeläget och viktigt. Vi är alla måna om att våra barn ska få växa upp i en ofarlig miljö på alla sätt och vis. För att en giftfri vardag ska kunna uppfyllas krävs ett både långsiktigt och systematiskt arbete som omfattar allt från att öka kunskap om problematiken, anpassa byggmaterial till att ställa krav på våra leverantörer då nya upphandlingsavtal ska slutas. Därför kommer förvaltningen under 2014, som ett första steg i denna process, arbeta för att öka kunskapen om nämnd problematik hos nyckelpersoner i vår organisation. Avslutningsvis vill utbildningsförvaltningen också betona att detta är en fråga som bör hanteras långsiktigt i ett kommungemensamt perspektiv. Därför bör intentionen inarbetas i kommunens nya Miljöprogram , som är under utarbetande. Liselotte Herrlin Utbildningschef Åsa Hallenheim Olsson Verksamhetsledare förskola HÖGANÄS KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

16 l (20) HÖGANÄS KOMMUN PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej ~änstgörande ersättare Övriga Sekreterare Lars-I var Kahl (M) Daniel Svensson (M) Malcolm Hansson (S) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (I<D) Hans Grahn (M) Mikael S~ernquist (FP) Ingvar Gunnarsson (MP) FredrikJohannesson (I<D) Katarina Ljungkvist (M) Miljöchefen Anneli Gille Miljöinspektören Max Sambergs ( 13, 15a) Miljöinspektören Maria Fänge ( 10, 11, 12) Nämndsekreteraren Pernilla S~ernkvist o FRANVARANDE Ledamöter Ej ~änstgörande ersättare Mårten Wennerholm (FP) Suzane Erlandsson (M) Christina Linnea Örtendahl (M) Emma Wennerholm M Sammanträdestid Paragrafer kl ~h,i '. Y,if_./. ~,., l

17 2 (20) HÖGANÄS KOMMUN PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN JUSTERING a28 Utsedd att justera UNDERSKRIFTER sekreterare Ordförande Justerande Anita Bäck (KD) / t~1~~~w ~~J~ L.. ~.k... ~~ Lars-Ivar.Kahl (M)\]c~ v.j.~cr.~ 4....\ Anita Bäck (KD)... ~ -. ~<.. -~ Tillkännagivandet av justeringen har den år anslagits på kommunens anslagstavla, intygar Anslaget nedtaget den år SIGJ\!ATlm. -\/'\ 17

18 l 14 (20) HÖGANÄS KOMMUN PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN GIFTFRI VARDAG KRÄVER HANDLING - REMISS 2014/0140 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion från Centerpartiet till miljötillsynsnämnden för yttrande. Miljöavdelningens förslag till yttrande Centerpartiet föreslår att kommunen ska ta fram ett åtgärdsprogram för en giftfri vardag i förskolan. Miljötillsynsnämnden instämmer och föreslår följande på lång och kort sikt: Under 2014 kommer miljötillsynsnämndens tillsyn på förskolor inriktas mot utemiljön och risker med olämpliga material och miljögifter kommer speciellt att uppmärksammas. Under 2014 kommer miljöavdelningen samverka för att nyckelpersoner inom förskolans organisation utbildas och får information om frågor som rör farliga ämnen i barns vardag, till exempel i inredning, byggmaterial och leksaker. Målet är att förskolans personal själv ska kunna identifiera vissa olämpliga material och successivt byta ut leksaker och inredning. Under 2015 kommer miljöavdelningen genom tillsynen följa upp förskolomas arbete med att byta ut olämpliga leksaker och material och fortsätta att informera om farliga kemikalier i inredning, leksaker och byggmaterial. Genom kommunens miljöprogram för kommer arbetet fortsätta med att skapa en giftfri vardag för barn och unga. Miljötillsynsnämndens beslut Miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna miljöavdelningens förslag till yttrande. Redogörelse för ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion från Centerpartiet till miljötillsynsnämnden för yttrande. I motionen kallad "Giftfri vardag kräver handling" föreslår Centerpartiet att en åtgärdsplan ska tas fram i syfte att Inventera förekomsten av produkter och material i barnens vardag som innehåller miljögiftet. Ersätta giftiga material med giftfritt material. Ställa tuffare krav på giftfria produkter i kommande upphandlingar. Ärendet är sänt på remiss även till utbildningsnämnden och teknik- och fastighetsförvaltningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljöavdelningen, Motion Giftfri vardag kräver handling Protokollsutdrag KSau

19 15 (20) HÖGANÄS KOMMUN PROTOKOLL MI LJÖTI LLSYNSNÄMN DEN Beslutet ska skickas till Miljötillsynsnämnden! ' Kommunstyrelsen Utbildningsförvaltningen Akten ~ ~b~,/ I SIGN~R 19 ~ l v

20 HÖGANÄS KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE (43) 165 NY A MOTIONER KS/2013/ 957, KS/ 2013/942 Sammanfattning av ärendet Följande motioner har inkommit: Ulf Molin (C) och Gertrud Green (C): Motion om giftfri vardag kräver handling, Lars-Olof Strufve (NI) och Bo Brantmark (NI): Motion om att utreda risker med klimatförändringar och planera skyddsåtgärder. Beslutsunderlag UlfMolin (C) och Gertrud Green (C): Motion om giftfri vardag kräver handling, inkommen den 21 november 2013, Lars-Olof Strufve (NI) och Bo Brantmark (NI): Motion om att utreda risker med klimatförändringar och planera skyddsåtgärder, inkommen den 14 november Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bes l u tar att att remittera motion om giftfri vardag kräver handling, inkommen den 21 november 2013, till kommunstyrelsens för beredning, remittera motion om att utreda risker med klimatförändringar och planera skyddsåtgärder, inkommen den 14 november 2013, till kommunstyrelsens för beredning. Beslutet ska skickas till Kommuns tyrels en SIGNATUR 20

21 HÖGANÄ, KOMMUN KOf\~,,. 'ET Giftfri vardag kräver handling De senaste åren har larmrapporterna om farliga ämnen i kläder, mat och kosmetika duggat tätt. Många som försöker undvika farliga ämnen, för sina barn eller egen del, vet att det inte är lätt. Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm, som kan leda till försämrad spermiekvalitet och större risk för folksjukdomar som diabetes och bröstcancer. Det här är helt ohållbart. Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva och våra barn. Vi arbetar för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen och stärka utvecklingen av giftfria alternativ. Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter, vattnet vi dricker, golvmattor som vi går på eller leksaker som våra barn leker med. Endast för en bråkdel av kemikalierna finns fullgod information om deras påverkan på hälsa och miljö. l normalfallet testas ämnena dessutom ett och ett och inte utifrån att de flesta av oss utsätts för en cocktail av olika ämnen va rje dag. Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv. Man måste kunna räkna med att det vi köper inte är farligt. Man måste kunna lita på att det som finns i förskalemiljön inte är farligt för hälsan. Centerpartiet arbetar för hållbarhet på alla områden, en uppgift som är särskilt angelägen idag. Vi föreslår därför att Höganäs kommun tar fram en åtgärdsplan för förskolan i syfte att: Inventera förekomsten av produkter och material i barnens vardag som innehåller miljögifter. Ersätta giftiga material med giftfritt material ställa tuffare krav på giftfria produkter i kommande upphandlingar Höganäs ~B ro Ett luiw.artual CENTERPARTIET 7~~ d ertrud GrMn 21

22 Ärende 5 Svar på motion om att utreda risker med klimatförändringar och planera skyddsåtgärder 22

23 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE SVAR PÅ MOTION OM ATT UTREDA RISKER MED KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH PLANERA SKYDDSÅTGÄRDER KS/2013/942 Sammanfattning av ärendet Lars-Olof Strufve (M) och Bo Brantmark (M) inkom den 14 november 2013 med en motion om att utreda risker med klimatförändringar och planera skyddsåtgärder. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att redogöra vilka åtgärder som redan föranletts av kommunens KlimatPM, att ange vilka skyddsåtgärder som vidtagits, vilka som planeras och vilka ytterligare som kan bli aktuella inom kommunen som helhet samt att utarbeta en långsiktig förvaltningsplan för stränder. Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2013, 165, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. I ett yttrande den 5 mars 2014 besvarar samt kommenterar samhällsbyggnadsförvaltningen motionärernas yrkanden. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar kostnaden att genomföra de utredningar som krävs för att utarbeta förslag på lämpliga åtgärder mot erosion i särskilt utsatta områden till 350 tkr. Kommunstyrelsens ordförande skriver i ett yttrande den 14 april 2014 att samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande besvarar motionens två första att-satser men att föreligger ett behov utarbeta en långsiktig förvaltningsplan för våra stränder. Vidare skriver kommunstyrelsens ordförande att i och med att alliansens budgetförslag för 2015 är beslutat får kostnaden för detta arbete läggas in i budgeten för 2016 så att det då kan genomföras. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2014, 150, Kommunstyrelsens ordförande, yttrande den 14 april 2014, Samhällsbyggnadsförvaltningen, yttrande den 5 mars 2014, Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 4 mars 2014, Kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2013, 165, Lars-Olof Strufve och Bo Brantmark: Motion om att utreda risker med klimatförändringar och planera skyddsåtgärder, inkommen den 14 november Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 20 maj 2014, 39. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att att anse motionens två första att-satser besvarade med förvaltningens yttrande, bifalla motionens tredje att-sats. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

24 24

25 25

26 YTTRANDE 1 (1) SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/942 YTTRANDE ÖVER MOTION - UTRED RISKER MED KLIMATFÖRÄNDRINGARNA OCH PLANERA SKYDDSÅTGÄRDER Sammanfattning av ärendet Lars-Olof Strufve (m) och Bo Brantmark (m) har i en motion inkommen yrkat att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att redogöra för vilka åtgärder som redan föranletts av kommunens KlimatPM, att ange vilka skyddsåtgärder som vidtagits, vilka som planeras och vilka som ytterligare kan bli aktuella inom kommunen som helhet samt att utarbeta en långsiktig förvaltningsplan för stränder. Yttrande Motionärerna tar upp viktiga frågor för en kustkommun som Höganäs. Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör i sitt yttrande för de åtgärder som vidtagits och det arbete som pågår i de här frågorna. Eftersom förvaltningens yttrande svarar på motionens två första att-satser anser jag att dessa med detta kan anses besvarade. Däremot behöver vi utarbeta en långsiktig förvaltningsplan för våra stränder. I och med att alliansens budgetförslag för 2015 är beslutat får kostnaden för detta arbete läggas in i budgeten för 2016 så att det då kan genomföras. Förvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att anse motionens två första att-satser besvarade med förvaltningens yttrande, samt bifalla motionens tredje att-sats Péter Kovács Kommunstyrelsens ordförande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Höganäs

27 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige KS/2013/942 MOTION: UTRED RISKER MED KLIMATFÖRÄNDRINGARNA OCH PLANERA SKYDDSÅTGÄRDER Sammanfattning av ärendet Motion har inkommit från Lars-Olof Strufve och Bo Brantmark, moderaterna, den 14 november Motionen tar upp förutsättningar för klimatförändringar från kommunens KlimatPM2012 och undrar vilka åtgärder som har gjorts, vilka som planeras och vilka som ytterligare kan bli aktuella. Dessutom föreslås att en långsiktig förvaltningsplan för kommunens stränder utarbetas. Beslutsunderlag PM: risker med klimatförändringarna samt förslag till skyddsåtgärder Ytterligare underlag i ärendet KlimatPM2012 Översiktlig klimatanalys för Höganäs kommun, DHI 2013 samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens PM: Risker med klimatförändringarna samt förslag till skyddsåtgärder som svar på motionen, samt tillsätta extra medel kr :- för bättre underlag för åtgärder när det gäller några av de mest erosionsutsatta områdena. Jacob von Post planhandläggare Kerstin Nilermark Samhällsbyggnadschef HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

28 YTTRANDE 1 (4) SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige KS/2013/942 UTRED RISKER MED KLIMATFÖRÄNDRINGARNA OCH PLANERA SKYDDSÅTGÄRDER, MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I HÖGANÄS KOMMUN. Sammanfattning av ärendet Motion har inkommit från Lars-Olof Strufve och Bo Brantmark, moderaterna den 14 november Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att redogöra för vilka åtgärder som redan föranletts av kommunens KlimatPM, att ange vilka skyddsåtgärder som vidtagits, vilka som planeras och vilka som ytterligare kan bli aktuella inom kommunen som helhet, samt att utarbeta en långsiktig förvaltningsplan för stränder. Bakgrund Klimatförändringar, erosion och översvämningar är naturliga företeelser som alltid har existerat. Idag tyder mycket på att klimatförändringarna påskyndas till följd av mänsklig aktivitet, främst ökade utsläpp av växthusgaser. Höganäs kommun omfattar Kullahalvön och har lång kuststräcka. Därmed är kommunen extra utsatt vid stigande havsnivåer. Det finns dessutom historiska kartor som visar hur kommunen för länge sedan var en ö; Görslövsån var ett sund mellan fastlandet och denna ö. För att få en uppfattning om vad som skulle kunna hända om vi får ett varmare klimat har kommunen tagit fram ett KlimatPM godkänt av kommunstyrelsen den 24 januari 2012, som planeringsunderlag. KlimatPM 2012 Kommunens PM utgår från SMHI:s rapport nr Stigande vattennivåer i Helsingborg, i vilken en sammanställning av internationella forskningsresultat samt regionala klimatscenarier framtagna av SMHI presenteras. I KlimatPM 2012 konstareras att klimatförändringarna kommer att påverka Höganäs. Framförallt handlar det om mer vatten och ett varmare klimat. Mer regn, mer omfattande erosion samt stigande havs- och grundvattennivåer. Havsnivån förväntas stiga upp till en meter de kommande 100 åren. Problem kan uppstå vid extrema situationer som kortvarigt högt vattenstånd kombinerat med kraftfulla nordvästliga vindar. Områden som då kan drabbas redovisas på särskild karta och främst är det östra Höganäs, Jonstorp och Farhult, men även alla hamnar, och kanske reningsverket. Värdefull natur- och kulturmiljö kommer att påverkas. Vissa jordarter kan erodera en meter för var centimeter som havet stiger. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

29 2 Med rapporten har hotbilden för kommunen klargjorts, men ytterligare information behövs för att föreslå åtgärder. Som rekommendation i KlimatPM anges att planering av bebyggelse och infrastruktur under +3,5 meter ska föregås av mer detaljerade studier gällande risken för översvämning och erosion. Ny översiktsplan Inför arbetet med ny översiktsplan och efter det att KlimatPM godkänts som planeringsunderlag definierades det fortsatta klimatanpassningsarbetet i tre steg: 1. Vidare utredning 2. Risk- och sårbarhetsanalys 3. Anpassningsåtgärder. Översiktlig klimatanalys för Höganäs kommun; avseende stigande hav, erosion, extrema regn och höga grundvattennivåer idag och i framtiden DHI är ett arbete som utgör fortsättning och fördjupning av kommunens KlimatPM. Resultatet från studien ger ett översiktligt underlag för vilka områden som bör undvikas vid nyexploatering och vilka som kräver en mer detaljerad studie av översvämningsriskerna. Det redovisas också vilka områden i befintlig bebyggelse som löper risk att översvämmas idag och i framtiden. När det gäller grundvatten är redovisningen översiktlig medan analysen av extrema regn är mer detaljerad. Sammanfattningsvis anger utredningen att de platser som idag har problem med erosion kommer att få mer problem i framtiden om det inte byggs nya skydd och gamla skydd kompletteras. Hur en sådan utformning bör ske vid känsliga platser kräver en mer detaljerad analys där den befintliga kusten beskrivs noggrant för att kunna fånga upp alla lokala sedimenttransportermönster som kan få stor betydelse för hus och anläggningar längs kusten. Konsekvenserna av extrema regn över Höganäs och Jonstorp är idag begränsade. I samband med 100-års regn riskerar totalt närmare 2000 byggnader översvämning och ett flertal vägar får begränsad framkomlighet, däribland väg 111 och väg 112. I framtiden väntas situationen förvärras men få nya kritiska områden förväntas påverkas. Specifika lösningar rekommenderas för de mest utsatta områdena. En detaljstudie med verifiering av ledningsnätsbeskrivningen samt eventuella flödesmätningar för verifiering av avrinning från hårdgjorda ytor rekommenderas. En översiktlig riskklassificering avseende höga grundvattennivåer visar att risk för ytliga grundvattennivåer är hög i stora delar av kommunen. Områden med hög riskklassificering beräknas minska i framtiden till följd av nettonederbörden minskar. Med KlimatPM 2012 och den fördjupade utredningen från DHI 2013 räknar samhällsbyggnadsförvaltningen med att kunna definiera markområden i översiktsplanen där det är olämpligt att bygga nytt och där det krävs särskilda utredningar/åtgärder vid eventuell ny bebyggelse. Områden med befintlig bebyggelse och en hotbild med tanke på klimatförändringarna kommer också att redovisas enligt de utredningar som finns tillgängliga. Kommunen kan inte ta över den enskildes ansvar, men genom rådgivning och tydlighet i översiktsplanen kan man underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

30 3 Motionens innehåll Motionärerna hänvisar till kommunens KlimatPM2012 med redogörelse för extremsituationen högvatten och kraftig nordvästlig vind. Idag kan havsnivån nå +2,5 meter och år 2100 kan siffran vara +3,5 meter. Görslövsån med biflöden kan översvämmas och i kombination med kraftig nederbörd blir konsekvenserna mycket omfattande med effekter från Jonstorp in mot centralorten. Skolor och vårdboenden kan drabbas. Hamnar och kustnära bebyggelse ligger i farozonen. Kommunens sandstränder som viktiga rekreationsområden med betydelse för turismen lyfts fram. Redan idag utsätts de för betydande erosion. Om inga åtgärder vidtas kan strandlinjen flyttas tillbaka upp till 100 meter. Enligt motionärerna kan erosion inte byggas bort med stenmurar, utan åtgärdas genom att sanden läggs tillbaka. Det har prövats vid Ystad Saltsjöbad. Besvarande av motionen Vilka åtgärder har föranletts av kommunens KlimatPM? En viktig fråga handlar om resurser och organisation av arbetet med klimatanpassning, samt samordning av resurser och resultat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en intern arbetsgrupp för klimatarbete med fokus på översiktsplanen. VA-frågor och dagvatten ingår. Vidare utredningar som gjorts och görs är Dagvattenpolicy som är en del av VA-planen, som håller på att tas fram och en viktig förutsättning vid nyexploateringar. Översiktlig klimatanalys för Höganäs kommun, DHI 2013 är en fördjupning av KlimatPM 2012 avseende stigande hav, erosion, extrema regn och höga grundvattennivåer idag och i framtiden. I denna ingick en kustinventering av erosion mm. Kommunen har tillsammans med Skånes kustkommuner deltagit i en laserscanning av batymetrin för planering av vattenområden och mer detaljerade erosionsstudier. Höjddatan måste justeras innan användning. Andra utredningar som behöver göras är analys för åtgärder vid de mest utsatta erosionsområdena. Vilka skyddsåtgärder har vidtagits, vilka planeras och vilka kan bli aktuella inom kommunen som helhet? Inför planering av ny bebyggelse och i samband med bygglov och förhandsbesked använder sig kommunen av rekommendationen i KlimatPM2012 att åtgärder under +3,5 meter ska föregås av mer detaljerade studier gällande risken för översvämning och erosion. Följande åtgärder diskuteras i samband med översiktsplanearbetet; Stigande havsnivå Östra Höganäs: vägbanken vid Prästavägen kan bli skydd för Görslövsåns högvatten när nivån i Skälderviken stiger. Lämpligt att göra när Prästavägen förstärks för att ta mer trafik och avlasta väg 111. Åtgärdsvalsstudie pågår. Viktigt att inte stänga inne vattnet i en bakficka mot Höganäs. Västra Höganäs: eventuell invallning för reningsverket vilket samordnas med ny dragning av planskildcykelväg förbi Höganäsbolagets hamninfart. Hamnar/småbåtshamnar: fasta kajer kan behöva höjas. Naturvärden: stränder kan säkras med strandfordring. Möjlighet för naturen att retirera inåt land måste studeras. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

31 4 Erosion Jonstorp och Nyhamnsläge: befintligt skydd räcker inte. Även övriga erosionsutsatta platser behöver skydd. Detaljerad studie krävs för åtgärder. Extrema regn Mer detaljerade studier behövs. Förslag att utarbeta en långsiktig förvaltningsplan för stränder. Idag pågår arbete med ny NATURVÅRDSPLAN. Här kommer eventuella hot mot värdefull natur att registreras. Skötselåtgärder kommer att föreslås. Med Naturvårdsplanen som underlag samt en fördjupad studie avseende erosion och höjddata för vatten samordnad med markens nivåer, finns utmärkta förutsättningar att utarbeta en långsiktig förvaltningsplan för kusten, i samarbete med tekniska förvaltningen som har det kommunala skötselansvaret för kusterna. Förslag Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom förslaget att utarbeta en långsiktig förvaltningsplan för kommunens kust. Med ovan redovisat underlag färdigt skulle arbetet kunna påbörjas För nödvändiga utredningar enligt ovan med målsättningen att finna lämpliga åtgärder mot erosion i några särskilt utsatta lägen behöver kr :- tillföras som extra utredningspengar år 2015, eller tidigare. Jacob von Post planhandläggare Kerstin Nilermark Samhällsbyggnadschef HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

32 MOTION till kommunfullmäktige i Höganäs kommun. iögl..n,... ~ KC """'''"""'' -~~~~~~~= Utred risker med klimatförändringarna och planera skyddsåtgärder. I slutet av september i år presenterade FN:s klimatpanel en ny rapport. Klimatförändringens inverkan på kustnära områden anses kunna bli omfattande. För att få en uppfattning om vad som skulle kunna hända om vi får ett varmare klimat har Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011 tagit fram en KLIMATPM. I denna rapport redovisas hur klimatförändringarna kan komma att påverka Höganäs kommun. Det handlar om regn, erosion och stigande havs- och grundvatten. En högre medelvattennivå är i sig ingen katastrof för kommunen, men problem uppstår vid extrema händelser när vattenståndet kortvarigt är högt som det kan vara främst på hösten vid kraftiga nordvästliga vindar. Havsnivån kan då redan i nuläget nå +2,5 meter över medelnivån. Ar 2100 kan siffran vara +3,5 meter. Om så blir fallet kan Görslövsån med biflöden översvämmas. Om detta inträffar i samband med kraftig nederbörd blir konsekvenserna mycket omfattande med effekter som sträcker sig från Jonstorp ända in i centralorten. Skolor och vårdboenden, enskilda och offentliga verksamheter kommer att drabbas. Den kustnära bebyggelsen och hamnar i kommunens övriga orter ligger i farozonen. Kommunens sandstränder är viktiga rekreationsområden med betydelse för turismen. De kan t.o.m. ha varit ett skäl till att man valt Höganäs som bosättningsort. Redan idag utsätts de för betydande erosion och denna kommer att accentueras vid stigande havsnivåer. Man kan uppskatta att strandlinjen flyttas tillbaka upp tilllog meter fram till år 2100 om inga åtgärder vidtas. Målet måste vara att dessa stränder skall bevaras så långt det är möjligt. Forskning vid LTH visar att erosion inte kan byggas bort med stenmurar. Skador på sandstränder åtgärdas numera genom att man helt enkelt lägger tillbaka sanden. Metoden har framgångsrikt prövats vid Ystad Saltsjöbad på 100meter strand. Planering pågår för skydd och bevarande av Falsterbonäset. Även Ängelholm tar nu tag i frågan om hur stränderna ska kunna skyddas. Med anledning av vad som ovan anförts föreslås kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen att redogöra för vilka åtgärder som redan föranletts av kommunens KlimatPM att ange vilka skyddsåtgärder som vidtagits, vilka som planeras och vilka som ytterligare kan bli aktuella inom kommunen som helhet. att utarbeta en långsiktig förvaltningsplan för stränder. tmark (m) 32

33 HÖGANÄS KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE (43) 165 NY A MOTIONER KS/2013/ 957, KS/ 2013/942 Sammanfattning av ärendet Följande motioner har inkommit: Ulf Molin (C) och Gertrud Green (C): Motion om giftfri vardag kräver handling, Lars-Olof Strufve (NI) och Bo Brantmark (NI): Motion om att utreda risker med klimatförändringar och planera skyddsåtgärder. Beslutsunderlag UlfMolin (C) och Gertrud Green (C): Motion om giftfri vardag kräver handling, inkommen den 21 november 2013, Lars-Olof Strufve (NI) och Bo Brantmark (NI): Motion om att utreda risker med klimatförändringar och planera skyddsåtgärder, inkommen den 14 november Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bes l u tar att att remittera motion om giftfri vardag kräver handling, inkommen den 21 november 2013, till kommunstyrelsens för beredning, remittera motion om att utreda risker med klimatförändringar och planera skyddsåtgärder, inkommen den 14 november 2013, till kommunstyrelsens för beredning. Beslutet ska skickas till Kommuns tyrels en SIGNATUR 33

34 Ärende 6 Svar på motion om plan för kommunal energiförsörjning 34

35 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE SVAR PÅ MOTION OM PLAN FÖR KOMMUNAL ENERGIFÖRSÖRJNING KS/2013/244 Sammanfattning av ärendet Motion har inkommit från Sven Augustsson (S) den 14 mars Motionären yrkar att en energistrategi och energiförsörjningsplan ska tas fram för Höganäs kommun för att skapa en samlad bild av energiförsörjningen och energianvändningen inom kommunen. Vidare skriver motionären att ett väl fungerande och hållbart energisystem är en mycket viktig del i arbetet med att ligga i främsta ledet i klimatfrågor och att kommunen därigenom skall vara attraktiv. I ett yttrande den 18 mars 2014 skriver samhällsbyggnadschefen och miljöchefen att de delar motionärens ståndpunkt att Höganäs kommun behöver ta fram en energiplan. De skriver vidare att det i det miljöprogram som för närvarande håller på att revideras kommer att finnas mål kring de miljömålsområden som kommunen prioriterar, bland annat energi och klimat. Till miljöprogrammet kommer sedan åtgärdsprogram för de olika områdena att tas fram. Enligt tidplanen ska miljöprogrammet antas av kommunfullmäktige i december 2014 och därefter avses en energiplan att tas fram, vilket blir åtgärdsprogrammet inom energi- och klimatområdet. I ett yttrande den 7 maj 2014 skriver kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskottets ordförande att Höganäs kommun behöver utarbeta en strategi för energiförsörjningsplan för att kunna leva upp till målen i det kommande miljöprogrammet. Miljö- och folkhälsoutskottets ordförande hänvisar till samhällsbyggnadsförvaltningens miljöchef som i sitt yttrande skriver att man planerar att börja med en energiplan så snart man arbetat färdigt miljöprogrammet som ska antas av kommunfullmäktige i december Energiplanen blir då ett åtgärdsprogram för miljöprogrammets mål inom energioch klimatområdet. Slutligen föreslår miljö- och folkhälsoutskottets ordförande att motionen ska bifallas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2014, 151, Miljö- och folkhälsoutskottets ordförandes yttrande, den 7 maj 2014, Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöavdelningen, Yttrande avseende motion om kommunal energiförsörjning den 19 mars 2014, Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2013, 63, Sven Augustsson (S), Motion om plan för kommunal energiförsörjning, den 14 mars Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskotts beslut den 13 maj 2014, 13. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

36 36

37 YTTRANDE 1 (1) SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/244 YTTRANDE ÖVER MOTION OM PLAN FÖR KOMMUNAL ENERGIFÖRSÖRJNING Sammanfattning av ärendet Sven Augustsson (S) har i en motion inkommen yrkat att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en energistrategi och energiförsörjningsplan för Höganäs kommun. Beslutsunderlag Sven Augustsson (S), Motion om plan för kommunal energiförsörjning, inkommen den 13 mars Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöavdelningen, Yttrande avseende motion om kommunal energiförsörjning, 19 mars Yttrande Som motionären skriver behöver Höganäs kommun, för att kunna leva upp till målen i det kommande miljöprogrammet, utarbeta en strategi för energiförsörjningen inom kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöchef skriver i sitt yttrande att man planerar att börja med en energiplan så snart man arbetat färdigt miljöprogrammet som ska antas av kommunfullmäktige i december Energiplanen blir då ett åtgärdsprogram för miljöprogrammets mål inom energi- och klimatområdet. Förslag till beslut Miljö- och folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Solweig Adam Stjernvall Miljö- och folkhälsoutskottets ordförande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

38 YTTRANDE 1 (1) SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige KS/2013/244 YTTRANDE AVSEENDE MOTION OM KOMMUNAL ENERGIFÖRSÖRJNING Sammanfattning av ärendet Motion har inkommit från Sven Augustsson (S) den 14 mars Motionären yrkar att en energistrategi och energiförsörjningsplan ska tas fram för Höganäs kommun. Yttrande Förvaltningen delar motionärens ståndpunkt att Höganäs kommun behöver ta fram en energiplan. Detta för att lyfta energi- och klimatfrågorna i kommunen och för att arbeta med dem på ett mer systematiskt sätt antog Höganäs kommun ett miljöprogram, där energi- och klimatfrågan ingår. Miljöprogrammet håller för närvarande på att revideras. I det reviderade miljöprogrammet kommer det finnas mål kring de miljömålsområden som kommunen prioriterar, bland annat energi och klimat. Till miljöprogrammet kommer sedan åtgärdsprogram för de olika områdena att tas fram. Enligt tidplanen ska miljöprogrammet antas av kommunfullmäktige i december 2014 och därefter avses en energiplan att tas fram, vilket blir åtgärdsprogrammet inom energi- och klimatområdet. Förvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att att lämna ovanstående yttrande med anledning av motionen en energiplan ska tas fram för Höganäs kommun Kerstin Nilermark Samhällsbyggnadschef Anneli Gille Miljöchef HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

39 39

40 Till kommunfullmäktige i Höganäs MOTION Plan för kommunal energiförsörjning --:-::--~ HÖGANÄS KOMMUN ' KOM'.,'',.. L.::,t,:~: fet l l ::l "Jr /\ 6/ (_o 13/L L-[ L{ :Z ~ ~ j.,.,.~~~ ! l I oktober 2012 antog kommunfullmäktige ett reviderat miljöprogram som kompletterats med ett nytt tillägg. I detta tillägg finns fem utpekade miljöområden som: "ansluter så väl till de nationella som regionala miljömålen, men är i första hand valda med utgångspunkt i viktiga frågeställningar kring miljöpåverkan från kommunal verksamhet i Höganäs kommun". Under punkt 3, Hållbar resurs- och energianvändning är målet att, "Höganäs kommuns verksamheter använder en låg mängd energi. Effektivare energianvändning och förnybara energikällor krävs för att minska växthuseffekten". Inriktningsmål 3: l uttrycker. "Upphandlad el i Höganäs kommuns egna verksamheter bör till 70 procent uppfylla kraven för förnybar energi år 2014". Energi behövs men samtidigt påverkar energianvändningen vårt klimat och vår miljö. Den energi vi använder i kommunen bör produceras här och energikälloma ska vara förnybara. Det behövs en energistrategi och energiförsörjningsplan för att skapa en samlad bild av energiförsörjning och energianvändning inom kommunen. Det finns en bred enighet om att vi skall arbeta för ett hållbart samhälle. Vi vill att Höganäs skall vara en attraktiv kommun, en del i detta är att ligga i främsta ledet i klimatfrågor. Ett väl fungerande och hållbart energisystem är en mycket viktig del i detta. Helsingborg fick en utmärkelse 2009 som "Sveriges bästa miljökommun". De fick utnämningen bl.a. för att staden är energineutral i så mening att tillförseln av förnybar energi från anläggningar inom staden motsvarar den mängd energi som staden använder. Energianvändningen är effektiv och resurssnål. Det kan vara en utmaning för oss. Härmed yrkas att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag Att ta fram en energistrategi och energiförsörjningsplan för Höganäs kommun. Höganäs du~~~ Sven Augustsson k's) 40

41 Ärende 7 Svar på motion om att alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskolan 41

42 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/349 SVAR PÅ MOTION OM ATT ALLA BARN SKA HA RÄTT TILL 30 TIMMAR I FÖRSKOLAN Sammanfattning av ärendet Lennart Nilsson (S) och Roger Nilsson (S) inkom den 12 april 2013 med en motion avseende att alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskolan. Motionärerna anser att rätten till 30 timmar i förskolan ska gälla alla barn och yrkar att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att ge alla barn rätt till 30 timmar i förskolan. Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2013, 79, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade den 21 maj 2013, 96, att remittera motionen till utbildningsnämnden för att bereda nämnden möjlighet att yttra sig före ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2014, 11, att anta yttrandet som sitt svar till kommunfullmäktige samt att informera kommunfullmäktige om att de barn som bedöms ha behov av 30 timmar/vecka i förskolan enligt lag är berättigade att få det, oavsett om deras föräldrar arbetar eller ej, är föräldralediga, föräldrarnas sysselsättningsgrad med mera. Kommunstyrelsens ordförande skriver i ett yttrande den 14 april 2014 att utbildningsnämnden i sitt yttrande påpekat att man inte kan begränsa erbjudande till enbart arbetslösa och föräldralediga föräldrar på grund av likabehandlingsprincipen. Vidare skriver kommunstyrelsens ordförande att utbildningsnämnden i sitt yttrande visat på den stora kostnaden ett genomförande av förslaget skulle ge upphov till och att de som bedöms ha behov av 30 timmars förskola i veckan ha rätt att få det. Slutligen gör kommunstyrelsens ordförande i likhet med utbildningsnämnden bedömningen att kostnaden inte ryms inom utbildningsnämnden nuvarande ramar och att nämnden inte prioriterat det varför motionen föreslås avslås. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2014, 152, Kommunstyrelsens ordförande, yttrande den 14 april 2014, Utbildningsnämndens beslut den 13 mars 2014, 11, Utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 17 februari 2014, Utbildningsförvaltningen, yttrande den 17 februari 2014, Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2013, 79, Lennart Nilsson (S) och Roger Nilsson (S): Motion om att alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskolan, inkommen den 12 april Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den , 76, Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 25 februari 2014, 8, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 maj 2013, 96. forts. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

43 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

44 44

45 45

46 YTTRANDE 1 (1) SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/349 MOTION ALLA BARN SKA HA RÄTT TILL 30 TIMMAR I FÖRSKOLAN Sammanfattning av ärendet Lennart Nilsson (s) och Roger Nilsson (s) har i en motion inkommen yrkat att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att ge alla barn rätt till 30 timmar i förskolan. Yttrande Utbildningsförvaltningen påpekar att man inte kan begränsa ett sådant erbjudande till enbart arbetslösa och föräldralediga föräldrar pga likabehandlingsprincipen utan måste erbjuda alla 30 timmar i förskolan i så fall. Man har också i sitt yttrande visat på den stora kostnad det här skulle medföra. Utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar och påpekar också att man redan idag har rätt till 30 timmar/vecka om man anses ha behov av det. Eftersom den ökade kostnaden inte ryms inom utbildningsnämndens nuvarande ramar och nämnden inte prioriterat detta anser jag att motionen ska avslås. Förvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Péter Kovács Kommunstyrelsens ordförande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Höganäs

47 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Utbildningsnämnden, Ordförande Pia Möller (M) Justerande Lars Linderot (M) Sekreterare Elisabeth Bonakdar Hashemi Protokollet har justerats den 25 mars 2014 Anslaget på kommunens anslagstavla den 25 mars 2014 HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

48 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UN/2013/ REMISS FRÅN KOMMUNSTYRELSEN: MOTION OM ATT ALLA BARN SKA HA RÄTT TILL 30 TIMMAR I FÖRSKOLAN Sammanfattning av ärendet Socialdemokraterna motionerar om att alla barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga ska ha rätt till 30 timmar per vecka i förskola. Utbildningsförvaltningen har blivit ombedd att utreda frågan. Beslutsunderlag Förvaltningens utredning Svar på motion Alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskola Motion från Socialdemokraterna; Alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskola Beslut AU , 10 Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden föreslår nämnden besluta att anta yttrandet som sitt svar till kommunfullmäktige, samt att informera kommunfullmäktige om att de barn som bedöms ha behov av 30 timmar/vecka i förskolan enligt lag är berättigade att få det, oavsett om deras föräldrar arbetar eller ej, är föräldralediga, föräldrarnas sysselsättningsgrad med mera. Protokollsanteckning från (S): Vi är fullt medvetna om att en satsning på att alla barn ska ges rätt till 30 timmar i veckan skulle innebära en betydande kostnad för kommunen. De resurserna skulle vi gärna i ett första läge använda till att minska barngrupperna i förskolan och i klasserna för de lägre åldrarna samt för att höja lärarkollektivets löner. Det vi däremot saknar i skrivelsen är den pedagogiska betydelsen av att gå i förskola. Vad tycker förskolecheferna? Vad skulle det innebära för attraktiviteten för Höganäs som kommun? Vi välkomnar därför en debatt i kommunfullmäktige när motionen ska behandlas. Nämndens beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt svar till kommunfullmäktige, samt att informera kommunfullmäktige om att de barn som bedöms ha behov av 30 timmar/vecka i förskolan enligt lag är berättigade att få det, oavsett om deras föräldrar arbetar eller ej, är föräldralediga, föräldrarnas sysselsättningsgrad med mera. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

49 TJÄNSTESKRIVELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige UN/2013/118 SVAR PÅ MOTION ALLA BARN SKA HA RÄTT TILL 30 TIMMAR I FÖRSKOLA Sammanfattning av ärendet Socialdemokraterna motionerar om att alla barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig ska ha rätt till 30 h per vecka i förskola. Utbildningsförvaltningen har blivit ombedd att utreda frågan. Beslutsunderlag Förvaltningens utredning Svar på motion Alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskola Ytterligare underlag i ärendet Motion från Socialdemokraterna; Alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskola Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att anta yttrandet som sitt svar till kommunfullmäktige. Liselotte Herrlin Utbildningschef Åsa Hallenheim Olsson Verksamhetsledare förskola HÖGANÄS KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

50 YTTRANDE 1 (2) SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige UN/2013/118 SVAR PÅ MOTION ALLA BARN SKA HA RÄTT TILL 30 TIMMAR I FÖRSKOLAN Sammanfattning av ärendet Svar på fråga från Kommunfullmäktige KS/2013/349 Socialdemokraterna motionerar om att alla barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig ska ha rätt till 30 h per vecka i förskola. Kommunfullmäktige uppdrar år utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för motionens intentioner. Yttrande Utbildningsförvaltning fördelar idag resurser till alla kommunala och fristående förskolornas verksamhet baserade på antalet inskrivna barn, ålder och aktuell vistelsetid. En utökning av rätt till 30h per vecka i förskola för barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller studerande skulle innebära en omfattande kostnadsökning för förskoleverksamheten då barnen kommer att stanna längre tid på förskolan. En konsekvens av att barnen är mer tid på förskolan är att det behövs mer personal för att kunna ge dessa barn en utökad vistelsetid. Det kommer också att behövas en utökning av lokaler om många barn ökar sin tid. Den kvalitet som förskolans verksamhet står för idag gällande personaltäthet, barngruppers storlekt och sammansättning, lärandemiljöer etc. är väsentlig att bibehålla även om man ska utöka tiden. I januari 2014 finns det i kommunen 167 barn (126 inom kommunal verksamhet och 41 inom fristående verksamhet) som har 15h/vecka i förskolan pga av att vårdnadshavare är arbetssökande eller studerar. I genomsnitt är ett barn på förskolan 32h/vecka. Utökningen av vistelsetid om samtliga berörda vårdnadshavare önskar 30h i veckan, motsvarar utifrån att dagens kvalité i förskolan bibehålls en ökning av 15 årsarbetare (åa). Med dagens kvalité innebär det också som tidigare nämnts att lokaler måste anpassas till de nya förutsättningarna. Volymökningen motsvarar 79 genomsnittsbarn. Lokalmässigt handlar det om minst 4 avdelningar om verksamheten ska kunna erbjuda samma kvalité som idag. Denna personalökning motsvarar en kostnad på 6,7 mnkr. En ny förskola medför en investeringskostad på 22 mnkr och 2 mnkr i hyreskostnader. Sammanlagt blir detta en årlig kostnad som uppgår till 8,7mnkr samt en investeringskostnad om 22 mnkr. Utbildningsförvaltningen anser att om denna reform iscensätts bör utbildningsnämnden även ta hänsyn till alla andra barn vars föräldrar idag har behov av mindre än 30 h/vecka utifrån likabehandlingsprincipen i Kommunallagen och likvärdighetsperspektivet i Skollagen. Likvärdighetsperspektivet beskrivs i Kommunallagen 1991:900, 2 kap 2 enligt nedan: HÖGANÄS KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

51 2 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. I Skollagen 2010:800, 1 kap 8-10 kan man läsa: 8 Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 9 Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 10 I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med kommunallag och skollag som stöd anser utbildningsförvaltningen att kommunen även ska erbjuda ovan nämnda vårdnadshavare möjligheten till 30h/vecka för sina barn. Inom kommunal verksamhet är det 255 barn och inom fristående uppskattningsvis 117 barn. Sammanlagt blir det 372 barn. Volymökningen motsvara 149 genomsnittsbarn. Utifrån att nuvarande kvalitet bibehålls som tidigare beskrivits, innebär detta en ökning av personal med 27 åa. Lokalmässig handlar det om minst 7 avdelningar om verksamheten ska kunna erbjuda samma kvalité som idag. Denna personalökning motsvarar en kostnad på 12,3 mnkr. En ny förskola medför en investeringskostad på 38,5 mnkr och 3,5 mnkr i hyreskostnader. Sammanlagt blir detta en årlig kostnad som uppgår till 15,8 mnkr samt en investeringskostnad om 38,5 mnkr En satsning som innebär att alla vårdnadshavare erbjuds att ha sina barn 30h per vecka i förskola kan innebära en kostnadsökning på maximalt 24,5 mnkr. Men där utöver tillkommer en investering för nybyggnation på 60,5 mnkr. Liselotte Herrlin Utbildningschef Åsa Hallenheim Olsson Verksamhetsledare förskola HÖGANÄS KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

52 52

53 HÖGANA ~ 1'0\1MUN KQt; ~T 'R ty :2(} l.v 3 Yl Socialdemokraterna i Höganäs Alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskolan En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på det livslånga lärandet Socialdemokraterna vill utveckla förskolan så att alla barn kan få en pedagogisk och trygg verksamhet oavsett om vårdnadshavaren är arbetssökande eller föräldraledig. I den 2010 reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 98 kan utläsas bland annat: "Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på." "Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelse i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter" Vi socialdemokrater anser att rätten till 30 timmar i förskolan ska gälla alla barn. Positiv sideffekt blir också att kommunen stärker sin attraktivitet och lockar fler barnfamiljer till Höganäs, helt enligt kommunens mål! Socialdemokraterna i Höganäs hemställer därför att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för motionens intentioner. Socialdemokraterna i Höganäs Roger Nilsson 53

54 Ärende 8 Godkännande av valresultat från kommunal folkomröstning den 25 maj 2014 angående del av Höganäs hamnområde 54

55 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE GODKÄNNANDE AV VALRESULTAT FRÅN KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING DEN 25 MAJ 2014 ANGÅENDE DEL AV HÖGANÄS HAMNOMRÅDE KS/2013/691 Sammanfattning av ärendet Höganäs kommun genomförde den 25 maj 2014 en kommunal folkomröstning i enlighet med de beslut som kommunfullmäktige fattade den 17 oktober 2013, 126, samt den 21 november 2013, 150. Folkomröstningen är endast rådgivande men kommunfullmäktige har nu att besluta om valresultatet ska godkännas. Valnämnden, som slutförde sin slutliga sammanräkning av rösterna onsdagen den 4 juni 2014, 49, konstaterade att valdistriktet Viken norras hantering av röstlängden inte kan godkännas med anledning av att det vid genomförande av valet förekom avvikelser från föreskriven ordning (jämför 15 kap. 13 vallagen). Då detta distrikt inte påverkar det slutliga valresultatet anser dock valnämnden att omval i nämnda distrikt inte behöver genomföras. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2014, Valnämndens beslut den 4 juni 2014, 49. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 augusti 2014, 87, Kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2013, 1, Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2013, 126. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna valresultatet från den kommunala folkomröstningen den 25 maj 2014 i enlighet med valnämndens beslut den 4 juni 2014, 49. KS-bilaga 1/2014 Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 Ärende 9 Uppföljning av miljöprogram för Höganäs kommun gällande

62 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2012/585 UPPFÖLJNING AV MILJÖPROGRAM FÖR HÖGANÄS KOMMUN GÄLLANDE 2013 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige antog den 18 oktober 2012, 108, ett nytt miljöprogram vilket enligt kommunfullmäktiges beslut ska följas upp årligen. Uppföljningen för 2013 är nu klar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2014, 138, Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöavdelningen, tjänsteskrivelse den 12 maj 2014, Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöavdelningen, skrivelse april Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskotts beslut den 13 maj 2014, 14, Kommunfullmäktiges beslut den 18 oktober 2012, 108. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

63 63

64 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige KS/2012/585 UPPFÖLJNING AV HÖGANÄS KOMMUNS MILJÖPROGRAM, GÄLLANDE ÅR 2013 Sammanfattning av ärendet Kommunen antog hösten 2012 ett nytt miljöprogram. Miljöprogrammet ska följas upp årligen. Uppföljningen för år 2013 är nu klar. Beslutsunderlag Uppföljning av miljöprogram, gällande år Bilaga 1 till Uppföljning av miljöprogram, gällande år 2013 Förvaltningarnas svar och kommentarer. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Nämndens namn/utskottets namn beslutar/ Miljö- och folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna. Annica Owesson Miljöstrateg HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

65 UPPFÖLJNING MILJÖPROGRAM, GÄLLANDE ÅR 2013 Kommunfullmäktige antog ett nytt miljöprogram hösten Här redovisas uppföljningen av vad som är gjort i kommunen under I detta dokument redovisas sammanställningen av förvaltningarnas svar. I tillhörande bilaga finns förvaltningarnas kommentarer och mer detaljerade svar. 1.1 Senast 2014 ska alla fordon under 3,5 ton vara klassade som miljöfordon. Vid inköp och leasing av fordon över 3,5 ton ska krav ställas på goda miljöegenskaper. Resultat: Kommunen äger eller leasar 132 fordon under 3,5 ton. Av dessa är 66 bilar, d v s 50 %, klassade som miljöfordon 1. För 34 fordon finns det inte något miljöbilsalternativ på marknaden som täcker våra behov eller så är våra bilar specialutrustade. T ex i de fall vi behöver 8-sitsiga fordon, fyrhjulsdrift eller specialutrustade utryckningsfordon. Om man räknar bort dessa från totalen har vi 67 % miljöfordon. 1.2 Under vinterhalvåret ska friktionsdäck användas av samtliga fordon. Undantag medges för utryckningsfordon. Resultat: Dubbdäck används på alla räddningsfordon, på de fem bilar som hemtjänstens nattpatrull använder i den kuperade delen av kommunen, samt på en beredskapsbil som används av VA-avdelningen. I övrigt används friktionsdäck. 1.3 Medverka i projekt kring kollektivtrafik, bilpooler och alternativa bränslen. Resultat: Kommunen har deltagit i flera projekt kring kollektivtrafik, bilpooler och ökad användning av elbilar. Några exempel är framtagande av förstudie för spårvägstrafik Höganäs- Helsingborg, en ny busslinje 224 kombinerat med en linjeläggning av skolskjutstrafiken, resträningsprojekt för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att åka kollektivt, framtagande av en ny parkeringspolicy som främjar bilpooler och test av elbilar. (Fler exempel finns i bilaga 1.) 1.4 En resepolicy tas fram. Resultat: Arbetet med att ta fram en kommunövergripande mötes- och resepolicy har påbörjats, men projektet pausades för att organisationen istället skulle fokusera på att ta fram ett nytt miljöprogram. Arbetet återupptas under Nybyggnation och renovering av kommunala fastigheter ska miljöprofileras med största möjliga omsorg avseende miljöanpassade byggmetoder. BASTA- 1 Enligt miljöbilsdefinitionen 2007 eller miljöbilsdefinitionen

66 godkända varor ska användas. Miljöstyrningsrådets kriterier för material och metodval på basnivå ska vara vägledande. Resultat: Utredning pågår att försöka använda Sundahus vid projektering av nästa förskola som skall byggas. 2.2 Att Höganäs kommun skall inhandla näringsmässigt fullvärdiga livsmedel med långsiktiga målet att nå upp till de nationella målen för ekologisk produktion. 2 Resultat: Under 2013 stod ekologiska livsmedel för 6,5 % av kommunens livsmedelsinköp. 2.3 Av de personalkläder Höganäs kommun köper in ska minst 20 procent av inköpsvärdet vara kläder gjorda av ekologisk bomull alternativt bomull framställd enligt Better Cotton Initiatives 3 kriterier till år Dagsläge: Vi avropar på SKL Kommentus upphandling, där utbudet av ekologiska arbetskläder är mycket begränsat. Det som finns att köpa i ekologisk bomull är T-shirtar och pikétröjor. Vi har alltså ingen möjlighet att leva upp till målet om minst 20 % ekologisk bomull, men bör välja ekologisk bomull när det är möjligt. Resultat: Endast en förvaltning uppger att de säkert vet att de har köpt in en liten andel arbetskläder av ekologisk bomull. Övriga har svarat nej eller att de inte vet. 3.1 Upphandlad el i Höganäs kommuns egna verksamheter bör till 70 procent uppfylla kraven för förnybar energi år Resultat: Kommunen har inte köpt förnybar el under Kommunens eget vindkraftverk togs i bruk i december 2013 och beräknas stå för % av organisationens elanvändning. (Från våren 2014 kommer kommunen att köpa förnybar el.) 3.2 Arbeta för att minska energianvändandet genom effektivare nyttjande av befintlig utrustning samt vid utbyte av utrustning välja energisnåla alternativ. Resultat: Alla förvaltningar har gett exempel på hur de arbetar för att leva upp till målet. Teknik- och fastighetsförvaltningen har störst energianvändning och därmed störst potential att minska energianvändningen. De anger att de arbetar kontinuerligt med energioptimering i fastigheterna. Andra exempel är att gatubelysningen byts ut till mer energisnåla alternativ och att VA-avdelningen byter ut som går sönder till energisnålare varianter. Exempel från övriga förvaltningar är att uppmuntra till cykling och kollektivtrafikresande, att släcka 2 Riksdagen beslutade 2006 om det nationella inriktningsmålet att kommunernas och landstingens inköp av ekologiska livsmedel ska uppgå till 25 procent av inköpsvärdet. 3 Better Cotton Initiative (BCI) är ett initiativ som arbetar med att miljöanpassa bomullsodlingen och som har ställt upp ett antal kriterier för miljöanpassad bomullsproduktion. Better Cotton Initiative har ett antal bomullsproducenter och återförsäljare som medlemmar

67 lampor och datorer, att optimera hemtjänstens körrutter och välja energieffektiv belysning. (Fler exempel finns i bilaga 1.) 3.3 Fortsätta arbetet med att övergå från papperskrävande rutiner till elektronisk dokumenthantering och andra e-tjänster. Resultat elektronisk dokumenthantering: Samtliga kommuner är för närvarande inne i en förändringsperiod, där man går från analog till digital hantering av allmänna handlingar. (Kommunledningskontorets kansli ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden, och ett mål i dess utvecklingsarbete är att successivt övergå till pappersfri mötesadministration. ) Under senare delen av 2013 inleddes en inventering av de nya behov och krav som digitaliseringen innebär. Förhandlingar med kommunens dokument- och ärendehanteringssystems leverantör (Platina) pågår i denna fråga, då gällande avtal löper ut. Det pilotprojekt som pågått under året, varvid ks, ksau och kspu har använt Ipads och en app för att ta emot kallelser, handlingar och protokoll, har fallit väl ut. En förhoppning från kansliets sida är att samtliga politiker övergår till digitala handlingar under nästa mandatperiod. Kansliet följer också utvecklingen vad gäller digital arkivering av allmänna handlingar, e- arkiv, och deltar i ett projekt som arrangeras av Helsingborgs stad där förberedelseriktlinjer för kommunerna i Skåne nordväst tas fram. Resultat e-tjänster: Under 2013 har kommunikationsavdelningen undersökt vilka e-tjänster andra kommuner använder. Tanken är att koppla e-tjänster på kommunens hemsida till Platina, men det är i dagsläget oklart när det kommer att fungera. Det finns inte några pengar avsatta i budget för e-tjänster varken för 2014 eller framåt. 4.1 Förutom en redovisning av kommunens befolkningsprognos, riksintressen samt andra olika intressen i övrigt som ska beaktas, ska i översiktsplanen även värderas och jämföras de olika intressena av markutnyttjande mot varandra så att det framgår vilken användning som ger en från allmän synpunkt optimal god hushållning. Även klimatförändringarnas påverkan på mark och vatten ska beaktas. Resultat: Översiktsplanen värderar och jämför, enligt plan- och bygglagens 3 kapitel, olika intressen som finns gällande kommunens långsiktiga markanvändning. Planläggning sker generellt med hänsyn till hur allmänna intressen tillgodoses. Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken redovisas särskilt. Inom översiktsplanearbetet har särskilt fokus lags på klimatförändringars påverkan på mark och vatten. Redan under 2012 togs ett Klimat PM fram, vilket godkändes i kommunstyrelsen Detta arbete fördjupades under 2013 genom Översiktlig klimatanalys för Höganäs kommun avseende stigande hav, erosion Resultaten från studien ger ett översiktligt underlag för vilka områden som bör undvikas vid nyexploatering och vilka som kräver en mer detaljerad studie av översvämningsriskerna. Resultaten ger även en bild av vilka områden i befintlig bebyggelse som löper risk att 67 3

68 översvämmas idag och i framtiden. Vad gäller grundvattendelen är denna av översiktlig karaktär medan analysen av extrema regn är mer detaljerad. 4.2 En Grönplan ska ha tagits fram senast Grönplanen ska fungera som ett underlag för planering av grönområdena i Höganäs, Väsby, Lerberget och Viken. Den ska även vara ett stöd för upprättande av skötsel- och åtgärdsplaner för grönområden med höga skyddsvärden. Målet är att skapa förutsättningar för människor och djur att röra sig i en sammanhängande grönstruktur. Resultat: I dagsläget har alla relevanta ytor inventerats. Textmaterialet är under bearbetning och framtagandet av kartmaterial pågår. Grönplanen beräknas vara klar att lämnas till KS för beslut under Genom information till hushåll och verksamheter och andra åtgärder minska föroreningarna i inkommande avloppsvatten så att kvaliteten på slammet som produceras vid avloppsreningsverket ständigt förbättras och näringen i slammet även fortsättningsvis kan ingå i ett kretslopp. Resultat: Under 2013 har VA-avdelningen inventerat alla A- och B-verksamheter med avseende på de kemikalier de använder och släpper till det kommunala spillavloppsnätet. VA-avdelningen har även påbörjat ett uppströmsarbete med provtagning i spillavloppsledningsnätet för att hitta eventuella källor som tillför oönskade ämnen till spillvattennätet. 5.1 Införa ett system för hämtning av farligt avfall vid kommunens verksamheter samt de kommunala bostäderna senast Verksamheterna kan också, efter anmälan till Länsstyrelsen, själva lämna det farliga avfallet på återvinningsanläggningen i Tjörröd. Resultat: Farligt avfall samlas in i kommunala verksamheter och transporteras till återvinningsgården av vaktmästarna. Likaså har Höganäshem insamling av farligt avfall i sina hyreshus, som vaktmästarna sedan kör till återvinningsgården. I övrigt har kommunen har ingen fastighetsnära insamling av farligt avfall för hushåll. Hushållen kan lämna småelektronik och batterier i Samlaren på City-Gross. Visst farligt avfall kan lämnas en gång om året vid insamling av grovsopor. Farligt avfall kan också lämnas på återvinningsgården. 5.2 Kommunens sophantering och sopsortering ska fortlöpande anpassas efter den tekniska utvecklingen inom området. Resultat: Teknik- och fastighetsförvaltningen följer utvecklingen i andra kommuner angående vad som händer inom renhållningen som t.ex. förnyelse av kärl och renhållningsbilar. Förvaltningen har också kontakt med tillverkare av kärl och fordon. 68 4

69 5.3 Verksamheter inom kommunen som ännu inte infört källsortering ska göra det senast år Resultat: De flesta kommunala verksamheter har haft full källsortering sedan tidigare. Under 2013 har källsorteringsmöjligheterna setts över av fastighetsavdelningen och utökats hos några verksamheter. Vid årsskiftet 2013/2014 återstår åtta platser att åtgärda (av totalt 60). De flesta förvaltningar svarar att förvaltningens arbetsplatser har fungerande rutiner för att källsorteringen ska fungera. Några anger att det finns förbättringspotential. 69 5

70 Bilaga 1 till uppföljning av miljöprogram gällande 2013 Förvaltningarnas svar och kommentarer FÖRVALTNINGARNAS SVAR OCH KOMMENTARER 1.1 Senast 2014 ska alla fordon under 3,5 ton vara klassade som miljöfordon. Vid inköp och leasing av fordon över 3,5 ton ska krav ställas på goda miljöegenskaper. Resultat: Kommunen äger eller leasar 132 fordon under 3,5 ton. Av dessa är 66 bilar, d v s 50 %, klassade som miljöfordon 1. För 34 fordon finns det inte något miljöbilsalternativ på marknaden som täcker våra behov eller så är våra bilar specialutrustade. T ex i de fall vi behöver 8-sitsiga fordon, fyrhjulsdrift eller specialutrustade utryckningsfordon. Om man räknar bort dessa från totalen har vi 67 % miljöfordon. Kommentar Socialförvaltningen: Förvaltningens leasade bilar byts ut kontinuerligt i diskussion med fordonsansvarig i kommunen och när ekonomin så medger. De bilar som förvaltningen äger avvecklas när de inte fungerar längre. Kommentar Teknik- och fastighetsförvaltningen: Förvaltningen har inte några pengar för att byta ut någon av de köpta bilarna. Det är främst VW Transporter och VW Caddy som är köpta. De används som arbetsfordon för fastighetstekniker, VA, Gata/Park, jouren med fler. Bilarna är oftast specialutrustade för verktyg, mätinstrument mm. Bilar som är leasade byts ut ca vart 3-4 år. 1.2 Under vinterhalvåret ska friktionsdäck användas av samtliga fordon. Undantag medges för utryckningsfordon. Resultat: Dubbdäck används på alla räddningsfordon, på de fem bilar som hemtjänstens nattpatrull använder i den kuperade delen av kommunen, samt på en beredskapsbil som används av VA-avdelningen. I övrigt används friktionsdäck. Socialförvaltningen: På grund av säkerhetsskäl använder Vård- och omsorgsavdelningen dubbdäck på de bilar som körs nattetid samt i den mycket kuperade norra delen av kommunen. (Gäller fem bilar.) Räddningstjänsten: På alla våra räddningsfordon. Teknik och fastighetsförvaltningen: VA behöver dubbdäck på en beredskapsbil. 1.3 Medverka i projekt kring kollektivtrafik, bilpooler och alternativa bränslen. Resultat: Kommunen har deltagit i flera projekt kring kollektivtrafik, bilpooler och ökad användning av elbilar. Några exempel är framtagande av förstudie för spårvägstrafik Höganäs- Helsingborg, en ny busslinje 224 kombinerat med en linjeläggning av skolskjutstrafiken, resträningsprojekt för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att åka kollektivt, framtagande av en ny parkeringspolicy som främjar bilpooler och test av elbilar. 1 Enligt miljöbilsdefinitionen 2007 eller miljöbilsdefinitionen

71 Bilaga 1 till uppföljning av miljöprogram gällande 2013 Förvaltningarnas svar och kommentarer Mer detaljerade svar från förvaltningarna: Flera förvaltningar har deltagit i framtagandet av en förstudie för spårvägstrafik mellan Höganäs och Helsingborg. Kommunens skolskjutselever från förskoleklass till årskurs nio har till stor del börjat åka med Skånetrafikens linjetrafik istället för med egna upphandlade skolbussar. Detta har minskat parallellkörningar samt bidragit till att starta en ny busslinje från Arild till Hjälmshult via Jonstorp. Projektet är treårigt och kommer att utvärderas. Inom ramen för Skåne Nordväst förs en kontinuerlig dialog kring övergripande planeringsfrågor. Skåne Nordväst har bl a tagit fram Strukturplan för Skåne Nordväst där gemensamma ställningstaganden för kommunernas översiktliga planering presenteras. Här är transportinfrastrukturen, inklusive kollektivtrafiken, en viktig del. SBF har deltagit i Region Skånes och Skånetrafikens dialogmöten på temat transportinfrastruktur. Under 2011 deltog SBF i Region Skånes arbete med utveckling av kollektivtrafiknära lägen och det arbetet jobbar förvaltningen efter även fortsättningsvis. Inom LSS har det med gott resultat bedrivits ett resträningsprojekt med syfte att personer med funktionsnedsättning i högre grad skall åka kollektivt som alternativ till färdtjänst. Kommunen har tagit fram en ny parkeringspolicy som ger utrymme för att minska kravet på antal parkeringsplatser vid nybyggnation om byggherren tillhandahåller bilpool för de boende. Vi har också identifierat ett utbyggnadsområde där det kan vara lämpligt att satsa på bilpool för att minska bilberoendet. Området, Folkparken och Julivallen, har ett strategiskt läge i centrala Höganäs, med närhet till kollektivtrafik. Inom Skåne Nordväst finns som mål att öka användandet av elbilar. Höganäs deltar i projektet och är huvudansvarig tillsammans med Helsingborgs kommun för projektet. Kommunen har genomfört ett försök med att använda en elbilspool för tjänsteresor. Elbilarna i elbilspoolen har även använts då allmänheten har erbjudits provkörning. Markbyggnad har testat en mindre elbil som används av parklaget. 2.1 Av de personalkläder Höganäs kommun köper in ska minst 20 procent av inköpsvärdet vara kläder gjorda av ekologisk bomull alternativt bomull framställd enligt Better Cotton Initiatives 2 kriterier till år Dagsläge: Vi avropar på SKL Kommentus upphandling, där utbudet av ekologiska arbetskläder är mycket begränsat. Det som finns att köpa i ekologisk bomull är T-shirtar och pikétröjor. Vi har alltså ingen möjlighet att leva upp till målet om minst 20 % ekologisk bomull, men bör välja ekologisk bomull när det är möjligt. Resultat: Endast en förvaltning uppger att de säkert vet att de har köpt in en liten andel arbetskläder av ekologisk bomull. Övriga har svarat nej eller att de inte vet. 2 Better Cotton Initiative (BCI) är ett initiativ som arbetar med att miljöanpassa bomullsodlingen och som har ställt upp ett antal kriterier för miljöanpassad bomullsproduktion. Better Cotton Initiative har ett antal bomullsproducenter och återförsäljare som medlemmar

72 Bilaga 1 till uppföljning av miljöprogram gällande 2013 Förvaltningarnas svar och kommentarer Kommentar Kommunledningskontoret: Inom förvaltningen är det endast viss personal inom Kullabemanningen som använder arbetskläder. Inga arbetskläder i ekologisk bomull (eller BCI) har köpts in under året då begränsningar finns inom befintligt avtal. Kommentar Teknik- och fastighetsförvaltningen: Vi avropar endast de avtal som vi har avtal med. Vet inte hur stor del som är ekologisk bomull. Kommentar Utbildningsförvaltningen: 20 plagg är märkta med EU-blomman utav 1 335, dvs. 1,5 %. Målet ej uppnått. Arbetstagarna beställer själv för en reglerad summa. Deras önskemål och behov styr deras val. I dagsläget väljer arbetstagare kläder efter funktion och utseende och inte efter hur de är producerade. Utbudet bör regleras via avtal för bättre måluppfyllelse. Utbildningsförvaltningen är nu uppmärksammad på och kommer att ge rådet till arbetstagarna att välja ekologiska alternativ då de finns. 3.1 Arbeta för att minska energianvändandet genom effektivare nyttjande av befintlig utrustning samt vid utbyte av utrustning välja energisnåla alternativ. Resultat: Alla förvaltningar har gett exempel på hur de arbetar för att leva upp till målet. Teknik- och fastighetsförvaltningen har störst energianvändning och därmed störst potential att minska energianvändningen. De anger att de arbetar kontinuerligt med energioptimering i fastigheterna. Andra exempel är att gatubelysningen byts ut till mer energisnåla alternativ och att VA-avdelningen byter ut som går sönder till energisnålare varianter. Exempel från övriga förvaltningar är att uppmuntra till cykling och kollektivtrafikresande, att släcka lampor och datorer, att optimera hemtjänstens körrutter och välja energieffektiv belysning. Kommunledningskontoret: Förvaltningen har införskaffat JoJo kort, vilka kan lånas av medarbetarna, för att stimulera användandet av kollektivtrafik. Belysningen i stadshuset arbetsrum och sammanträdesrum tänds och släcks med automatik via rörelsedetektorer. Förvaltningen arbetar ständigt för att minska pappershanteringen. Kultur och fritid: Utbildning/information, all personal i miljöfrågor, samtliga Minska kopiering, från off-line till online, samtliga Utnyttjar cyklarna och köpt in kollektivtrafikkort - mindre bilkörning i tjänsten, samtliga Byte armaturer (ljusrör) på biblioteken, enligt plan Släcka/stänga lampor och datorer, biblioteken Temavecka med miljö - skyltning, biblioteken Byte av gamla ljusrörs armaturer till LED belysning i kontorslokalerna, HSC Installation av en redox-styrning till den djupa bassängen för att kunna styra den energikrävande pumpen och klordoseringen mer exakt efter reningsbehov. Flexlinjnens utökade tidtabell gör att personal på HSC kan ta bussen till möten i tätorten Räddningstjänsten: 72 3

73 Bilaga 1 till uppföljning av miljöprogram gällande 2013 Förvaltningarnas svar och kommentarer För uppvärmning av lokaler används fjärrvärme och belysning så släcks alla lokaler på fyra klockslag under dygnet och vid nya installationer så används rörelsevakt. Datorer och skärmar är av nyare slag och stängs alltid på kvällen. Socialförvaltningen: Inom hemtjänsten pågår ett arbete med att effektivisera personalens arbetsscheman samt optimera körrutterna. Möjligheten att, när det är möjligt, byta ut bil mot cykel/elcykel diskuteras även. I samband med utbyte av utrustning/maskiner samt inköp av ny eftersträvas att införskaffa energisnål sådan, utifrån de avtal som finns. Samhällsbyggnadsförvaltningen: Vi upplever att vi har liten möjlighet att påverka detta och att det mer är ITavdelningen och Teknik- och Fastighetsförvaltningen som har rådighet över frågan. Vi har också fått olika direktiv när det gäller om vi ska stänga av datorerna eller inte när vi går hem för dagen. Förvaltningen har gemensamma jojo-kort, som används vid arbetsresor med Skånetrafiken. Teknik och fastighetsförvaltningen: Förvaltningen arbetar kontinuerligt med energioptimering i våra fastigheter. Ett antal värmepumpar har köpts in under året. Vi arbetar för att optimera våra ventilations- och värmesystem. Belysning byts ut till LED. Projekt med utfasning av kvicksilverlampor i gatubelysning pågår. Dessa ersätts med energisnålare armaturer typ LED eller högtrycksnatrium. På VA-sidan byter vi ut pumpar som går sönder till nya energisnålare. Vi arbetar kontinuerligt med reningsprocessen för minskad energiåtgång. Samarbete med Höganäs AB, med utbyte av rötgas mot värme gör att vi i princip värmer upp reningsverkets lokaler med egenproducerad energi. Utbildningsförvaltningen: Bruksskolan menar att det är fastighetsförvaltningen som är ansvarig för deras fastigheter och därmed ansvariga för utbyte av utrustning. Nyhamnsskolan menar att byte av utrustning till mer energismarta alternativ inte är något de råder över det är fastighet som utrustar lokalerna Lerbergsskolan väljer alltid energisnåla alternativ vid utbyte av utrustning. Tornlyckeskolan har i väldigt få fall möjlighet att göra val som påverkar energiförbrukning. Fastighetskontor, IT-avd och upphandlingsavtal styr. Jonstorpsskolan släcker ljusen när vi går ifrån ett rum och håller fönster stängda för att värmen inte skall vädras ut. Vid byte av belysning görs alltid ett energisnålt alternativ. Nya lampor släcks automatiskt om ingen är i rummet. 5.1 Verksamheter inom kommunen som ännu inte infört källsortering ska göra det senast år Resultat: De flesta kommunala verksamheter har haft full källsortering sedan tidigare. Under 2013 har källsorteringsmöjligheterna setts över av fastighetsavdelningen och utökats hos några verksamheter. Vid årsskiftet 2013/2014 återstår åtta platser att åtgärda (av totalt 60). 73 4

74 Bilaga 1 till uppföljning av miljöprogram gällande 2013 Förvaltningarnas svar och kommentarer De flesta förvaltningar svarar att förvaltningens arbetsplatser har fungerande rutiner för att källsorteringen ska fungera. Några anger att det finns förbättringspotential. Socialförvaltningen: Källsortering sker i de flesta fastigheterna/verksamheterna. På Väsbyhemmet/korttiden källsorteras allt utom matavfall. Hemvården Centrum och Väster källsorterar glas, tidningar och kartong. Följande verksamheter har ej infört källsortering: Barn och familjenheten Hemvården Norr Hemvården Söder Nyhamnsgården Utbildningsförvaltningen: Källsorterar alla fraktioner på de flesta skolor. Bruksskolan saknar full källsortering. 74 5

75 Ärende 10 Antagande av jämlikhetssplan för Höganäs kommun för åren

76 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/52 ANTAGANDE AV JÄMLIKHETSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN FÖR ÅREN Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till ny jämlikhetsplan för åren Förutom förändringar i layout och struktur föreslås i den nya planen ändringar avseende ett skiftat fokus från enbart jämställdhets- till jämlikhetsbegreppet för att täcka samtliga sex diskrimineringsgrunder i samma plan. Ytterligare en förändring är att det är en plan vilken till skillnad från policy, innehållandes konkreta aktiviteter/åtgärder under respektive delmål. Slutligen innehåller den föreslagna policyn en bilaga i form av en handlingsplan för jämställda löner som är ett resultat av årets lönekartläggning. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att den 2 september 2014, 52, att uppdra åt kommunledningskontorets HR-avdelning att komplettera punkten 2.3 genom att även inkludera arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med funktionshinder. Kompletteringen är nu genomförd i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2014, 52, Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, tjänsteskrivelse den 27 mars 2014, Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, förslag på jämlikhetsplan med handlingsplan för jämställda löner. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 augusti 2014, 102, Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, förslag på jämlikhetsplan med handlingsplan för jämställda löner, registrerad den 27 mars 2014, Nu gällande jämställdhetsplan. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta av HR-avdelningen upprättat förslag på jämlikhetsplan. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

77 77

78 78

79 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige KS/2014/52 TJÄNSTESKRIVELSE AVSEENDE NY JÄMLIKHETSPLAN Sammanfattning av ärendet Den nuvarande jämställdhetspolicyn behöver revideras. Utöver ändringar i layout och struktur föreslås i den nya planen följande ändringar: - Ett skiftat fokus från enbart jämställdhets- till jämlikhetsbegreppet för att täcka samtliga sex diskrimineringsgrunder i samma plan. - Att det numera är en plan till skillnad från policy, innehållandes konkreta aktiviteter/åtgärder under respektive delmål - Innehåller en bilaga i form av en handlingsplan för jämställda löner som är ett resultat av årets lönekartläggning Beslutsunderlag Kommunledningskontorets, HR-avdelningen, tjänsteskrivelse den 27 januari 2014, Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, utkast jämlikhetsplan med handlingsplan för jämställda löner, registrerad den 27 januari Ytterligare underlag i ärendet Nu gällande jämställdhetsplan Kommunledningskontorets HR-avdelningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta av HR-avdelningen upprättat förslag på jämlikhetsplan, registrerad den 27 januari Karolina Håkansson HR-chef Jasna Omeragic HR-strateg HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

80 JÄMLIKHETSPLAN

81 Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: Chefer och medarbetare Dokumentet gäller till och med: december

82 3 (15) SÅ TÄNKER VI KRING JÄMLIKHET Varje människa ska bemötas med respekt och värdighet oavsett kön, ålder, social tillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder eller religion. Höganäs kommun har valt att använda begreppet jämlikhet, som ett samlingsbegrepp för ovanstående delar jämställdhet och mångfald. Detta är vad jämlikhet i grunden handlar om att alla, oavsett kön, ålder, social tillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder eller religion har rätt till ett arbetsklimat där var och en respekteras för sin kompetens och kunskap. Grundtanken i jämlikhet är att alla är unika och kan komplettera och berika varandra med nya kunskaper och insikter som gynnar helheten. Vi är alla varandras arbetsmiljö och att verka för ett mer jämlikt förhållningssätt är alla medarbetares ansvar. Även om alla delar i jämlikhetsbegreppet är lika mycket prioriterade blir jämställdhetsaspekten mest påtaglig eftersom den berör oss alla oavsett bakgrund eller verksamhet. Jämställdhet handlar om kön och innebär för oss att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden. Det är därför viktigt att vi som arbetsgivare fångar upp och arbetar med konkreta åtgärder på de områden där det finns behov att förbättra mäns och kvinnors arbetsförhållanden. Det är också viktigt att vi arbetar aktivt för att påverka de attityder och uppfattningar vi har om manligt och kvinnligt. En viktig insats blir därmed att alla - ledare, förtroendevalda, fackliga företrädare samt medarbetare - genom uthålligt arbete i vardagen visar att kommunen som arbetsgivare erbjuder lika villkor för sina anställda kring löner, utveckling i arbetet och möjligheter att förena familjeliv och arbete. Herman Crespin Kommunchef Karolina Håkansson HR-chef HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

83 4 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING bakgrund och utgångspunkter Övergripande syfte och mål Målområden jämställdhetsarbetet i höganäs kommun NULÄGESBILD HUR SER HÖGANÄS KOMMUN UT I SIFFROR? Könsfördelning medellön Vilka är våra ledare? Sjukfrånvaro utifrån ett könsperspektiv IMPLEMENTERING OCH UPPFÖLJNING Jämställdhetskomittén Målområden Arbetsförhållanden och förhållningssätt Föräldraskap Trakasserier Kompetensutveckling Rekrytering Lönefrågor...13 Bilaga: Handlingsplan för jämställda löner HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

84 5 (15) 1 INLEDNING 1.1 BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER Diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2009 är en lag som ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. I diskrimineringslagen finns bland annat regler om arbetsgivares aktiva jämställdhetsarbete, som innefattar en plan vart tredje år. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som upprättas efter lönekartläggningen och dess analys. Jämlikhet är till skillnad från jämställdhet, ett vidare begrepp som avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och alla grupper i samhället. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna. 1.2 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL Övergripande syfte och mål för Höganäs kommuns jämlikhetsplan för åren är: Höganäs kommun ska inom alla sina verksamheter motverka diskriminering och främja individers lika rättigheter och möjligheter. Detta arbete har en stark koppling till våra medarbetarmål som bland annat uttrycks i kommunens personalpolicy: kommunen ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet - och våra ledord i måluppfyllandet är kommunikation och koncern MÅLOMRÅDEN Med grund i diskrimineringslagens kapitel 3 om aktiva åtgärder, finns det sex områden inom vilka kommunen gemensamt ska arbeta i strävan efter likabehandling i arbetslivet. Hur vi i Höganäs kommun arbetar med respektive målområde tas upp längre fram i planen på sida 9. arbetsförhållanden och förhållningssätt föräldraskap trakasserier kompetensutveckling rekrytering lönefrågor HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

85 6 (15) 1.3 JÄMSTÄLLDHETSARBETET I HÖGANÄS KOMMUN Jämställdhetskommittén utgör kommunens representanter inom jämställdhetsfrågor. Centrala inslag i jämställdhetsarbetet ansvarar HR-avdelningen för, exempelvis att initiera och följa upp det övergripande jämställdhetsarbetet, kartläggning och analys av löner samt handlingsplan för jämställda löner. Av särskild betydelse för jämställdhetsarbetet är den psykosociala arbetsmiljön, vilken bevakas av den centrala samverkansgruppen (Cesam) och regleras i kommunens arbetsmiljöpolicy. HR-avdelningen ansvarar för verkställigheten i ärenden som gäller psykosocial arbetsmiljö. För det lokala jämställdhetsarbetet ska varje förvaltning vid behov upprätta åtgärder i en handlingsplan som ett resultat av denna övergripande plan. Detta ska göras i samverkan och handlingsplanens åtgärder ska presenteras för nämnderna. 1.4 NULÄGESBILD HUR SER HÖGANÄS KOMMUN UT I SIFFROR? För att nå framåt måste man blicka bakåt. Vad har hänt sedan den senaste jämställdhetsplanen? Nedan presenteras några relevanta aspekter för att ge en överskådlig bild av kommunens personalstruktur utifrån ett könsperspektiv: KÖNSFÖRDELNING Enligt SKL är könsfördelningen bland medarbetare i kommuner och landsting 80 % kvinnor och 20 % män. I Höganäs kommun är 79, 32 % av alla månadsavlönade kvinnor. För övrigt ser fördelningen ut enligt nedan. Syss.grupp Antal Antal kvinnor Antal män Totalt Deltid Heltid Flest antal deltidsanställda är kvinnor och arbetar inom vård och omsorg där möjligheten till heltid oftast förutsätter att arbetstagaren önskar att flexibelt arbeta inom hela verksamhetsområdet MEDELLÖN Kvinnor Män Totalt Männens löner är i genomsnitt högre då medellön ligger ca 2000 kr över kvinnornas. Löneskillnaden kan förklaras av efterfrågan och utbud på en viss yrkeskategori. Idag vet vi att kommuner har svårare att attrahera tekniska yrken, där majoriteten är män. Lönen styrs till stor del av marknadsläget. Andra variabler är ålder, utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

86 7 (15) Förutom att titta på en mittpunkt (medelvärde eller median) av lönefördelningen är det också intressant att se hur mycket lönerna skiljer sig åt mellan de lägsta och de högsta, dvs. om de är samlade kring mittpunkten eller utspridda. Det är viktigt att studera lönespridningen i lika arbeten och i kvinnodominerade arbeten för att jämföra med likvärdiga arbeten. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till löneutveckling. Om lönespridningen är mindre för kvinnor än för män kan det vara ett tecken på att möjligheterna till löneutveckling ser olika ut. En kartläggning av lönespridningen har gjorts i samband med lönekartläggningen och resultatet av denna finns med i bilagan handlingsplan för jämställda löner. Löneutfallet efter 2013 års löneöversyn blev totalt 3,43 %. För kvinnor låg den totala löneökningen på 3,43 % och för männen på 3,44 % VILKA ÄR VÅRA LEDARE? Enligt SKL (Sveriges kommuner och Landsting) är två tredjedelar av cheferna kvinnor i jämförelse med hela arbetsmarknaden där ungefär en tredjedel av cheferna är kvinnor. 40 procent av toppcheferna i kommuner och landsting är kvinnor. I Höganäs kommun är 66 % av cheferna kvinnor och 34 % män. Tidigare år har det varit vanligare att kvinnliga chefer i första hand är linjechefer. Idag är 56 % av toppcheferna kvinnor till skillnad från när förra jämställdhetsplanen upprättades år 2008 var fördelningen tvärtom, det vill säga 56 % av toppcheferna var män. Enligt kommunens lönekartläggning som baseras på 2013 års löner finna inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män på ledningsnivå. Däremot är detta en mycket bred grupp, både i erfarenhet, kompetens samt storlek på den organisation som de faktiskt leder. Dessa förutsättningar har därför setts som sakliga förklaringar där det finns betydande löneskillnader mellan könen. En annan aspekt av ledarskap är storleken på den personalgrupp som en chef har direktansvar för. I Höganäs kommun är generellt sett personalgrupperna som kvinnliga chefer ansvarar för betydligt större. Detta är något som ska ses över eftersom det med större personalgrupper även tillkommer ett större ansvar SJUKFRÅNVARO UTIFRÅN ETT KÖNSPERSPEKTIV Kommunens kvinnliga anställda har en betydligt högre sjukfrånvaro i genomsnitt än männen. Vid tiden för förra jämställdhetsplanen (år 2008) låg kvinnornas sjukfrånvaro på 6,2 % och männen 3,5 %. Totalt låg sjukfrånvaron då på 5,6 %. Kvinnornas totala sjukfrånvaro ligger 2013 på 5,5 % och männens på 3.7%. År 2013 är dessa siffror visserligen lägre, totalt sett är sjukfrånvaron nu på 5,1 % - men sedan 2008 har sjukfrånvaronivåerna varit betydligt lägre (ca 4 %) och är på väg uppåt igen. Detta är en utveckling som företagshälsovården och HR-avdelningen följer och arbetar med. Av den totala sjukfrånvaron är 66 % frånvaro som varat längre än 60 dagar (s.k. långtidssjukfrånvaro) Vid tiden för förra jämställdhetsplanen 2008 låg samma siffra på 69 % står kvinnorna för 85 % av all långtidssjukfrånvaro. Sammantaget, eftersom HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

87 8 (15) kvinnorna endast utgör 79 % av våra anställda så kan man säga att de är mer sjuka än männen och i längre perioder. 1.5 IMPLEMENTERING OCH UPPFÖLJNING Diskrimineringslagen föreskriver samverkan mellan arbetsgivare och representanter för arbetstagarna. I Höganäs kommun finns fungerande rutiner för sådan samverkan enligt FAS05. Uppföljning av jämlikhetsplanen ska ske i CESAM. Framtagande och uppföljning av handlingsplaner sker i förvaltningarnas respektive samverkansgrupp. Detta centrala styrdokument visar inriktning och anger fokusområden för samtliga verksamheter inom Höganäs kommun. Jämlikhetsplanen revideras vart tredje år på initiativ av HR-avdelningen. Denna övergripande plan anpassas till respektive förvaltnings förutsättningar genom att dessa utarbetar handlingsplaner som redovisas för respektive nämnd. På kommunövergripande nivå följs dessa handlingsplaner upp genom att varje förvaltning redovisar åtgärder och effekter av jämlikhetsarbetet till sina nämnder. De förvaltningsspecifika rapporteringarna ligger också till grund för det kommande årets handlingsplaner. I samband med det årliga arbetet med budget och verksamhetsplanering ska nämnder avsätta medel för genomförandet av sina handlingsplaner. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är ett stöd för jämlikhetsarbetet. Bland annat blir den årliga uppföljningen ett viktigt stöd i att få kännedom huruvida medarbetare känner till syfte och innehåll i samtliga policyer och riktlinjer, däribland jämlikhetsplanen. 1.6 JÄMSTÄLLDHETSKOMITTÉN För det fortlöpande arbetet med jämställdhetsfrågor svarar jämställdhetskommittén, som är sammansatt av representanter från kommunens förvaltningar och fackförbund. Kommitténs uppdrag består i att inspirera till aktivt jämställdhetsarbete i respektive förvaltning och fackförbund och även att tillsammans med övriga representanter i kommittén utvärdera gällande jämställdhetsplan och arbeta fram ny plan. Jämställdhetskommittén bevakar jämställdhetsfrågor och initierar olika jämställdhetsåtgärder samt ansvarar för att utvärdering av jämställdhetsplanen genomförs varje år och att den revideras vart tredje år. Jämställdhetsaspekten finns i all planering inom kommunen när det gäller personalfrågor. I gruppen har följande parter deltagit: en representant från Kommunal/Utbildningsförvaltningen en representant från Lärarnas Riksförbund/Utbildningsförvaltningen två representanter från HR-avdelningen en arbetsgivarrepresentant från Socialförvaltningen tre arbetstagarrepresentanter från Socialförvaltningen en arbetsgivarrepresentant från Utbildningsförvaltningen två arbetstagarrepresentanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen en arbetsgivarrepresentant från Kultur- och fritidsförvaltningen Sammanlagt består kommittén av 12 personer. Jämlikhetsansvarig för hela kommunen är HR-chef Karolina Håkansson. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

88 9 (15) 2 MÅLOMRÅDEN Jämlikhetsplanen är uppbyggd i enlighet med diskrimineringslagens Kap 3 i syfte att täcka varje samtliga krav på aktiva åtgärder som tas upp där. Nedan presenteras övergripande mål men ambitionen är att varje förvaltning vid behov utarbetar egna handlingsplaner med punkter som är relevanta för dem. 2.1 ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT För att kunna ta tillvara kompetensen hos alla medarbetare i Höganäs kommun måste kommunen uppmärksamma och värdera kompetens oavsett olikheter. Diskrimineringslagen fastställer att Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (Kap 3, 3 ) samt att Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (Kap 3, 4 ). Mål Åtgärder Ansvarig Tidplan Uppföljning Höganäs kommuns arbetsplatser ska präglas av ett öppet klimat och erbjuda alla lika möjligheter till utveckling Medarbetarsamtal ska resultera i en individuell utvecklingsplan APT-utbildning för samtliga chefer för att ge verktyg i att processleda och utveckla sina medarbetare och verksamheten Respektive chef HR-avdelningen Löpande okt 2013 mars 2014 Mäts och följs upp genom: Medarbetarundersökning Medarbetarsamtal Avslutningssamtal Alla chefer ska ha kunskap i diskrimineringslagen Kontinuerliga utbildningar i form av utbildningscafé HR-avdelningen Löpande En sammanställning av deltagare på caféerna Alla chefer och medarbetare ska känna till innehållet i jämlikhetsplanen Genomgång av planen på APT Informera nyanställda om innehållet Respektive chef Respektive chef 2014 Vid introduktion Mäts genom enkäten i den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

89 10 (15) 2.2 FÖRÄLDRASKAP Diskrimineringslagen slår fast att Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap (Kap 3, 5 ). Detta innebär att Höganäs kommun ska få bort de hinder i arbetsmiljön som försvårar för föräldrar att kombinera arbete och föräldraskap. Mål Åtgärder Ansvarig Tidplan Uppföljning Vi ska underlätta för anställda att förena arbete med föräldraskap Erbjuda föräldralediga att ta del av viktig information och av kurser. Respektive chef Löpande Mäts och följs upp genom: Medarbetarundersökning Medarbetarsamtal Avslutningssamtal Sätter in vikarier vid föräldraledighet Respektive chef Löpande Föräldraledighet ska inte påverka karriäroch utvecklingsmöjligheterna negativt. Anpassa arbetsuppgifter och ansvar vid ev. nedsatt tjänstgöringsgrad Att arbeta hemifrån kan ibland fungera som en bra lösning för att underlätta arbetet för föräldrar. Respektive chef Respektive chef Löpande Löpande Årligen i personalrapporten Ställa frågan till alla föräldralediga hur det fungerar för dem HRavdelningen Årlig sammanställning Nedlåtande kommentarer om eller till föräldrar som tar ut sin föräldraledighet eller stannar hemma för vård av sjukt barn får inte förekomma. Planera för föräldraledighet för blivande pappor, på ett lika naturligt sätt som för blivande mammor. Respektive chef Löpande Mäts genom enkäten i den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

90 11 (15) 2.3 TRAKASSERIER Diskrimineringslagen uttrycker att Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier (Kap 3 p6). Därtill uttrycks även att arbetsgivaren ska se till att en arbetstagare med en funktionsnedsättning ges lämpliga stöd- och anpassningsåtgärder. Mål Åtgärder Ansvarig Tidplan Uppföljning Ingen arbetstagare ska utsättas för trakasserier eller repressalier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller för sexuella trakasserier. Leva upp till innehållet i Handlingsplan mot kränkande särbehandling Respektive chef Löpande Mäts och följs upp genom: Medarbetarundersökning Medarbetarsamtal Avslutningssamtal Sjukskrivningar Alla ska känna till innehållet i Handlingsplan mot kränkande särbehandling Genomgång av planen på APT Informera nyanställda om innehållet Respektive chef Löpande Mäts genom enkäten i den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete 2.4 KOMPETENSUTVECKLING I Höganäs kommun personalpolicy framgår utveckling som ett fokusområde där kompetensutveckling ses som en investering. I diskrimineringslagen fastslås att Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare (Kap 3, 8 ). Mål Åtgärder Ansvarig Tidplan Uppföljning Vi ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män och i andra avseenden främja mångfald. Uppmuntra intern rörlighet mellan förvaltningarna samt rotation inom förvaltningarna HR Respektive chef Löpande Mäts och följs upp genom: Medarbetarundersökning Medarbetarsamtal Avslutningssamtal HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

91 12 (15) 2.5 REKRYTERING Diskrimineringslagen fastställer att Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar (Kap 3,7 ). I Höganäs kommun uppmuntrar vi till en öppen rekrytering med utgångspunkt i värderingarna i vår personalpolicy samt jämlikhetsplan. Mål Åtgärder Ansvarig Tidplan Uppföljning Vi ska verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män och av individer med annan etnisk bakgrund Vårt rekryteringsverktyg Offentliga jobb är ett könsneutralt verktyg som ger en enkel överblick över de sökande till lediga tjänster med fokus på kompetens. HR Löpande Mäts och följs upp genom en sammanställning av inkomna ansökningar som HR-avdelningen tar fram i form av en personalrapport månatligen. Vid anställningsintervjuer och i rekryteringsgrupper ska båda könen vara representerade. Där mångfaldsaspekten inte är tillgodosedd, ska i platsannonserna betonas att vi gärna ser sökande av underrepresenterat kön eller med annan etnisk bakgrund. HR Löpande Mäts och följs upp genom en sammanställning av inkomna ansökningar som HR-avdelningen tar fram i form av en personalrapport månatligen. Vi ska kalla både manliga och kvinnliga sökande till anställningsintervju om de uppfyller de formella kompetenskraven. Formulera annonser på ett könsneutralt sätt HR Respektive chef Löpande Mäts och följs upp genom en sammanställning av inkomna ansökningar som HR-avdelningen tar fram i form av en personalrapport månatligen. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

92 13 (15) 2.6 LÖNEFRÅGOR Enligt Höganäs kommuns lönepolitik ska lönesättningen vara individuell och differentierad. Inga osakliga löneskillnader får förekomma på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Diskrimineringslagen uttrycker att I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt Mål Åtgärder Ansvarig Tidplan Uppföljning Lönediskriminering ska inte förekomma Utbildning i Lönepolicy HR-avdelningen genom HR-caféer 2014 Sammanställning av deltagare på caféerna Osakliga löneskillnader som har samband med kön ska upptäckas och åtgärdas Lönekartläggning vart tredje år Löneöversyn HR-avdelningen Jämställdhetskommittén HR-avdelningen Januari vart tredje år Årligen Handlingsplan för jämställda löner Strategisk löneutveckling Löneöversyn Kompetensanalys HR-avdelning Koncernledning Årligen Årligt löneutfall Årlig revidering av handlingsplaner Alla ska känna till innebörden i våra lönekriterier Arbeta med att tratta ner lönekriterierna för varje arbetsplats Förvaltningschef HR Koncernledningen Medarbetar- och lönesamtal HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

93 14 (15) HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER Lönekartläggningen som genomfördes hösten 2013 visade på följande utvecklingsområden: EN FÖRDJUPAD ANALYS AV LÖNESPRIDNING SKA GÖRAS FÖR GRUPPERNA: Speciallärare Förskolelärare Gymnasielärare Undersköterska Vårdbiträde Ansvar: HR och respektive förvaltning Klart: Inför löneöversyn 2017 Fokus på att öka lönespridningen i kvinnodominerade yrkesgrupper genom att synliggöra kompetensen i dessa yrkesgrupper och värdera dessa. Under en treårsperiod ska HRavdelningen och berörd förvaltning följa och åtgärda lönespridningen i ovanstående grupper. En analys ska göras för att undersöka orsakerna till varför lönespridningen är låg i grupperna. Analysen ska också belysa vilka förutsättningar det finns för att öka lönespridningen i ovan nämnda yrkesgrupper. UTIFRÅN ANALYSEN AV LIKVÄRDIGA GRUPPER SKA EN FÖRDJUPAD ANALYS GÖRAS AV GRUPPERNA: Förskollärare Löneskillnader mellan grupperna barnskötare, dagbarnvårdare, elevassistent och lärarassistent i jämförelse med tekniker. Löneskillnader mellan gruppen måltidspersonal i jämförelse med anläggningsarbete Brandmän Yrkesgrupper som ingår i Kommunals avtalsområde på Teknik- och Fastighetsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

94 15 (15) Klart inför löneöversyn 2015 Ansvar: Berörda förvaltningar I ovanstående grupper finns en differens som vid en första övergripande analys inte kan förklaras av utbildningsnivå, marknadskrafter, olika erfarenhet etc. Differensen ska närmare analyseras och vid behov åtgärdas i löneöversyn RUTINER FÖR SAMVERKAN MELLAN HR-AVDELNINGEN OCH ÖVRIGA FÖRVALTNINGAR VAD GÄLLER LÖNEKARTLÄGGNING TAS FRAM Ansvar: HR-avdelningen Klart: Inför nästa Lönekartläggning år 2017 HR-avdelningen ser behov av att förbättra rutinerna för att utveckla kvaliteten i arbetet med lönekartläggningen. Riktlinjer kommer att tas fram för hur representanter för arbetsgivaren ska samverka för att kvalitetssäkra arbetet med lönekartläggningsarbetet. ARBETA MED ATT FÖRANKRA KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE LÖNEKRITERIER PÅ FÖRVALTNINGS- OCH ARBETSPLATSNIVÅ Ansvar: HR-avdelning, Koncernledning Klart: december 2016 Under arbetets gång med lönekartläggningen har det kommit till känna att behovet med att aktivt arbeta med lönekriterierna är stort inom många verksamheter. En del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att lönerna upplevs som sakligt motiverade och därför är det viktigt att se över och åtgärda. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

95 Ärende 11 Kompetensförsörjningsplan för Höganäs kommun

96 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/591 KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN FÖR ÅREN Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontorets HR-avdelning drar i en tjänsteskrivelse den 24 juni 2014 slutsatsen att kommande stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdtjänster ställer krav på en god kompetensförsörjning. HR-avdelningen gör bedömningen att genom att ta fram en kompetensförsörjningsplan ökar möjligheterna att skapa arbetsplatser där rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid. Att försörja Höganäs kommun med kompetens innebär att lyckas i en allt hårdare konkurrens med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla/behålla och avsluta kompetens. En framgångsfaktor i detta är att Höganäs kommun uppfattas som en attraktiv och god arbetsgivare. Kompetensförsörjningsplanen är framtagen i samarbete med samtliga förvaltningar där ledningsgrupperna på förvaltningsnivå identifierade utmaningar och framtida kompetensbehov som kan påverka verksamheterna framöver. Arbetet med att identifiera utmaningar och framtida kompetensbehov utgick från en övergripande kompetensanalys som HR-avdelningen har tagit fram. Syftet är att handlingsplanerna dels ska användas i strategiska insatser samt som grund vid all rekrytering och kompetensutveckling. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2014, 167, Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, tjänsteskrivelse den 24 juni 2014, Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, kompetensförsörjningsplan för Höganäs kommun för åren Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 augusti 2014, 101, Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, kompetensanalys för Höganäs kommun för åren Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga informationen till handlingarna. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

97 97

98 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/591 KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Sammanfattning av ärendet Stora kommande pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdtjänster ställer krav på en god kompetensförsörjning. Genom att ta fram en kompetensförsörjningsplan ökar möjligheterna att skapa arbetsplatser där rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid. Att försörja Höganäs kommun med kompetens innebär att lyckas i en allt hårdare konkurrens med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla/behålla och avsluta kompetens. En framgångsfaktor i detta är att Höganäs kommun uppfattas som en attraktiv och god arbetsgivare. Kompetensförsörjningsplanen är framtagen i samarbete med samtliga förvaltningar där ledningsgrupperna, utifrån en övergripande kompetensanalys som HR-avdelningen har tagit fram, på förvaltningsnivå identifierade utmaningar och framtida kompetensbehov som kan påverka verksamheterna framöver. Syftet är att handlingsplanerna dels ska användas i strategiska insatser samt som grund vid all rekrytering och kompetensutveckling. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, kompetensförsörjningsplan år Ytterligare underlag i ärendet Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, kompetensanalys år Kommunledningskontorets HR-avdelnings förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga informationen till handlingarna. Karolina Håkansson HR-chef Jasna Omeragic HR-strateg HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

99 (12) KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGSPLAN HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING Höganäs

100 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunledningskontoret IT - avdelningen Ekonomiavdelningen Kommunikationsavdelningen HR-avdelningen Kansliavdelningen Teknik- och fastighetsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Geodataavdelningen Miljöavdelningen Stadsmiljöavdelningen Bygglovsavdelningen Planavdelningen Socialförvaltningen Framtida utmaningar/omvärld Framtid - LSS Framtid - vård & omsorg Framtid IFO Framtid Biståndsenhet Utbildningsförvaltningen Attraktiv arbetsgivare Löneutveckling Ledartjänster inom Utbildningsförvaltningen Skola Lärare grundskolans tidigare år Lärare grundskolans senare år Specialpedagoger/Speciallärare Fritidspedagoger Förskola Elevhälsa Räddningstjänsten...11 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

101 2 (12) 1 INLEDNING Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer. Kompetensförsörjning handlar om att attrahera rätt medarbetare, rekrytera dessa genom en effektiv process, skapa möjligheter för utveckling på kort och lång sikt, behålla rätt medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsplats samt avsluta anställningen på ett professionellt sätt. Verktygen för dessa olika delar redogörs för i förvaltningarnas handlingsplaner längre fram. Planerna anger strategier och konkreta åtgärder för att lyckas i kompetensförsörjningen. Handlingsplanerna kommer årligen att revideras för att kompetensförsörjningen ska bli en fortlöpande process. Utgångspunkten för arbetet är den Kompetensanalys som togs fram hösten I övrigt har arbetsprocessen sett ut enligt nedan. Kompetensanalys Förvaltningsspecifika analyser En invärlds- och en omvärldsanalys för att ge en samlad nulägesbild för kommunen samt tips och råd hur det fortsatta arbetet med handlingsplanerna ska gå till. Ledningsgrupperna fick i uppdrag att utifrån den sammanställda analysen ta fram deras erfarenheter och behov för den egna förvaltningen. Förvaltningarnas handlingsplaner Behoven ska konkretiseras och åtgärder för att möta dessa ska anges i form av en handlingsplan. Höganäs kommuns kompetensförsörjningsplan Planen är ett resultat av föregående analyser och handlingsplaner och utgör en grund i framtida rekryteringar och kompetensutvecklingar. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

102 3 (12) Nedan presenteras respektive förvaltnings kompetensbehov följt av handlingsplanerna som bilagor. 1.1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN På Kultur- och fritidsförvaltningens, som inbegriper både bibliotek, Höganäs Sportcenter samt förvaltning, upplevs i dagsläget inga svårigheter att rekrytera eftersom det kommer många sökande till alla utannonserade tjänster. Kompetens inom mångfald och IT kommer att behövas på sikt men det kan åtgärdas genom fortbildning och rekrytering vid normal omsättning. 1.2 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Förvaltningen står inte inför lika många utmaningar eller hot som andra förvaltningar eftersom det råder en balans vad gäller efterfrågan och tillgång på kompetensgrupperna. Avdelningarnas behov framgår enligt nedan och den gemensamma nämnaren för alla är kommunens geografiska läge, vilket trots god tillgång på en specifik kompetens, gör kommunen beroende av pendling IT - AVDELNINGEN En kommunal IT-avdelnings verksamhetsområde är brett, alla verksamheter har ett eller flera egna datorsystem för att stödja sin verksamhet. Man kan säga att IT-utvecklingen numera styrs mer från konsumentledet än från kommunens IT-avdelning och av ITstrategier. IT-avdelningen måste anpassa såväl teknik som kompetens efter det. Enda säkerheten inför framtiden är att IT-verksamheten inte kommer att se likadan ut då som nu. Detta måste mötas med en aktiv omvärldsorientering t.ex. genom att underhålla personliga nätverk, ta del av framtidsrapporter, delta i konferenser och läsa facktidskrifter. Behovet för kommunal personal att arbeta från andra platser än kontoret har i hög grad ökat. Att anpassa tekniken för de förändrade behoven kräver att teknikerna vidareutbildar sig inom sitt verksamhetsområde. Varje person inom personalgruppen har sin egen specialitet, alltså ett område där man lägger den största delen av sin arbetstid. När kundbehovet förändras måste också kompetenserna förändras, det kräver en följsamhet och en lyhördhet för de trender som kommer att dyka upp under planeringstiden EKONOMIAVDELNINGEN Vad gäller ekonomer är avdelningen för närvarande välrustad. Kunskapsöverlämning från äldre ekonomer på avdelningen sker kontinuerligt och ingen oro upplevs för framtida kompetens inom detta område. Det är, om så skulle behövas, relativt enkelt med nyrekrytering. Den nuvarande gruppen vill ha vidareutveckling som kortsiktigt kan vara svårt att lösa, men långsiktigt väldigt positivt. När det kommer till assistentrollen upplevs inga problem vid nyrekryteringar. Ett problem som dock kan uppkomma är att personerna som jobbar som ekonomer inte vill ha allt för mycket arbetsuppgifter som är rutinartade vilket assistentrollen i sin natur är. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

103 4 (12) Upphandlare eller personer med upphandlingskompetens är svårare att rekrytera. Lösningen blir ofta att rekrytera från kringliggande kommuner KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN För kommunikationsavdelningens del, som inbegriper både växel/reception och kommunikatörer med olika inriktning, upplevs i dagsläget inga svårigheter att rekrytera till de olika tjänsterna. Ett kommande behov av mer kompetens inom exempelvis medborgardialog och hur användandet av film för att kommunicera kan uppstå, men detta kan delvis lösas genom att utveckla de roller som redan finns idag HR-AVDELNINGEN HR-kompetens är i dagsläget ingen brist. HR som funktion har både ett administrativt och ett utvecklande ansvar. I det administrativa ingår allt som är nödvändigt för att verksamheten ska rulla på. Utvecklingsdelen omfattar allt som medverkar till att medarbetare och chefer utvecklas och kan hantera sin yrkesroll ännu bättre. Det är just chefsstödet som blir allt viktigare för HR eftersom chefer har ett starkt tryck på att fokusera på verksamhetens resultat. De hinner inte skapa tid för reflektion kring hur enskilda medarbetare egentligen fungerar och vilka utvecklingsinsatser som behövs. Därmed växer behovet av kompetens inom just områden såsom coaching, mentorskap, rådgivning och ett konsultativt arbetssätt KANSLIAVDELNINGEN Kommunkansliet förutspår att kommunsekreterare och kommunjurist är de yrken som är och kommer att fortsätta att vara svårast att rekrytera. Det är få som har relevant utbildning i trakten, det märktes tydligt det söktes en ny kommunsekreterare. Höganäs ligger lite för långt ifrån universitetsstäderna, där många bor. Överförmyndare är en annan kompetens som inte är alltför lätt att rekrytera. 1.3 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN För Teknik- och Fastighetsförvaltningens del finns det svårigheter i att attrahera och behålla erfarna ingenjörer. Det råder stor konkurrens om ingenjörer eftersom det finns efterfrågan hos både konsulter, entreprenörer och kommuner. Tyvärr ligger de kommunala lönerna ganska många tusenlappar lägre än på konsultsidan. Ingenjörsyrket, liksom alla andra bristyrken som är knutna till ett visst lärosäte där man som arbetsgivare har liten påverkan i det antal lärosätet väljer att ta in till en viss utbildning, gör att det uppstår ett matchningsproblem (en obalans mellan efterfrågan och tillgång). Här skulle Höganäs kommun kunna involvera sig mer i Skåne nordväst och att tillsammans jobba för att starta vissa KY-utbildningar. Förvaltningen har haft rekryteringssvårigheter vid chefsvakanser. Detta blir ett problem pga alla kommande pensionsavgångar vad gäller både chefer och ingenjörer. Den kompetens som efterfrågas är högskoleutbildade personer, där kommunen inte kan bidra med en intern HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

104 5 (12) utbildning. När det gäller chefer är det alltid bra att kommunen kan bidra med att utveckla ledarskap och chefskap genom intern och extern utbildning. En annan del är att satsa på duktiga människor inom organisationen och på så sätt driva intern chefsrekrytering. 1.4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN GEODATAAVDELNINGEN För att uppfylla verksamhetens krav och löpande arbetsuppgifter behövs ingenjörer inom mätning, kart/gis och lantmäteri. Samhällsbyggnadsprocesserna såsom plan och bygglov är beroende av avdelningens tjänster inom mätning, kartor och fastighetsrättslig kompetens. Bedömning av behoven på kort sikt är att avdelningen har en bra bas med kompetens inom verksamheten. På lång sikt, speciellt när införandet av kommunalt lantmäteri realiseras kommer behovet av lantmäterikompetens att öka. Avdelningen har ett gott samarbete med yrkeshögskolan och har regelbundet praktikanter med kart och mätinriktning. Det ger möjlighet till en god kompetensförsörjning inom området MILJÖAVDELNINGEN En behovsanalys görs varje år som utgångspunkt för tillsynsplanen. Under 2014 kommer en fördjupad behovsutredning göras, där det tydliggörs hur mycket tid som behövs för respektive tillsynsområde. Detta ligger sedan till grund för en analys av om avdelningen saknar någon kompetens. I vissa fall finns ett behov av ökad systemkompetens, att kunna lyfta blicken. Avdelningen behöver också bli bättre på miljö- och hälsoskyddsfrågor kopplade till planarbete. För det miljöstrategiska arbetet har en verksamhetsplan för 2014 tagits fram. Verksamhetsplanen utgår ifrån prioriterade åtgärder och befintliga personalresurser. De önskemål och behov som finns av miljöstrategiskt arbete skulle lätt kunna fylla två tjänster, vilket också skulle möjliggöra en uppdelning av ansvarsområden. Behov som inte klaras inom befintliga resurser är hållbar stadsplanering, ta fram bra underlag till beslut (statistik etc.), miljöinformation/beteendepåverkan, strukturerad uppföljning av kommunens interna miljöarbete, aktivt deltagande i nätverk, kampanjer med mera. Det är också otillfredsställande att det kommer ta flera år innan handlingsplanerna kopplade till miljöprogrammet kommer vara klara. Det saknas också strategisk kompetens inom det sociala området och folkhälsa men det finns kanske på någon annan förvaltning? STADSMILJÖAVDELNINGEN För att uppfylla verksamhetens krav och löpande arbetsuppgifter behövs landskapsarkitekter, arkitekter, planeringsstrateger, miljösakkunniga, trafikprojektörer, exploateringsingenjörer, exploateringsansvariga med entreprenadupphandlingskompetens samt stadsantikvarier. Bedömning av behoven på kort sikt är att avdelningen med hänsyn till bland annat pensionsavgångar och förändrade arbetsuppgifter på exploateringssidan behöver kompletteras med sakkunskap inom entreprenadupphandling för att få en bra bas med kompetens inom verksamheten. På litet längre sikt behöver avdelningens kompetens inom trafik, planering och projektering kompletteras. I vissa delar skulle tjänster kunna delas HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

105 6 (12) mellan olika avdelningar på förvaltningen. På ännu litet längre sikt bör kommunens planeringskompetenser samlas inom en och samma förvaltning BYGGLOVSAVDELNINGEN För att uppfylla verksamhetens krav och löpande arbetsuppgifter behövs spetskompetens inom följande ämnesområde: byggnadskonstruktion, gestaltning, plan och byggnadslagen och ärendehantering/administration. Kartläggning av bygglovsprocessen har påbörjats våren 2014 och kommer att redovisas till sommaren Syftet med kartläggningen är att dokumentera rutiner och arbetsflöden, samt att identifiera och åtgärda eventuella svagheter i dagens organisation och processer. Målet är att detta ska leda till smartare och effektivare sätt att arbeta inom avdelningen. Processarbetet kommer också att tydliggöra ansvarsområdena för respektive roll inom bygglovsavdelningen PLANAVDELNINGEN Inom avdelningen pågår ett kontinuerligt arbete med att kartlägga, dokumentera, kvalitetssäkra och vidareutveckla planläggningsprocessen. Från början var kartläggning och dokumentering av planprocessen och avdelningens rutiner och arbetsflöden ett sätt att underlätta för alla nyanställda planarkitekter. Med tiden har det här arbetet hjälpt till för att säkra och höja kvalité i planarbetet. Dokumenterade rutiner speglar även kompetensbehov i planprocessen. För att uppfylla verksamhetens krav och löpande arbetsuppgifter inom planavdelningen behövs tillgång till en bred kompetens inom samhällsbyggnadsområdet och nischad kompetens inom stadsbyggnad, gestaltningsfrågor, landskaps-/ landsbygdsfrågor, plan och bygglagen, miljöbalken, trafikplanering, miljöstrategiska frågor och miljöbedömningar, ekologisk och antikvarisk kompetens, kompetens inom VA, fastighetsbildning, kart och GIS, exploatering/ekonomi och även kompetens kopplad till sociala frågor, medborgarinflytande, kommunikation, näringslivsfrågor. Dock är det ett stort problem att erfarna och framgångsrika planerare efterfrågas på arbetsmarknaden vilket leder till en relativt stor omsättning av personalen inom planavdelningen. I stort sätt alla nödvändiga kompetenser finns inom avdelningen, förvaltningen eller inom den kommunala organisationen. Men inom några områden råder resursbrist. Trafikplanerarkompetens finns för tillfället men täcker inte de behov som finns inom planavdelningen och kommunen. 1.5 SOCIALFÖRVALTNINGEN FRAMTIDA UTMANINGAR/OMVÄRLD Volymökning äldreomsorg, personlig assistans, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagning. Pensionsavgångar och bristyrken. Ökad konkurrens från privata utförare. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

106 7 (12) Ökade krav från brukare och närstående att få tillgång till nya IT-tjänster Ökade medborgarkrav på tillgänglighet arbeta mot en e-förvaltning eller så kallad 24- timmarsmyndighet FRAMTID - LSS Brukare med neuropsykiatriska diagnoser kräver ökad pedagogisk kompetens. Gruppen äldre inom LSS ökar och därmed behovet av kunskap i att åldras med funktionsnedsättning. Boendestödjare bör ha socionomutbildning eller annan lämplig högskoleutbildning. Personlig assistent lägsta utbildningsnivå behöver definieras. Ökat behov av metodutveckling inom daglig verksamhet och boende, ställer krav på högskoleutbildad personal och/eller YH-utbildning FRAMTID - VÅRD & OMSORG Gruppen äldre (65+) och äldre-äldre (85+) väntas öka kraftigt. Tillsammans med stora pensionsavgångar skapar det ett omfattande rekryteringsbehov under ett antal år framöver. Ungdomar attraheras inte av arbete inom äldreomsorgen och söker därför inte omvårdnadsprogrammet. Kunskapsforum utgör största rekryteringsbasen idag. Socialstyrelsens krav på grundläggande kompetens inom ÄO (SOFS 2011:12) Ett kraftigt ökande antal äldre med depression samt ökade krav på livskvalitet medför behov av samtalskompetens inom existentiella frågor samt tillhandahållande av nya ITbaserade tjänster. Strukturerat arbete med metodutveckling medför behov av andra högskoleutbildade yrkesgrupper, såsom äldrepedagog, fritidspedagog, YH-utbildningar, sjuksköterska med vidareutbildning inom geriatrik FRAMTID IFO Ökad komplexitet i försörjningsstödsärenden medför behov av mer strukturerad samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa. Behov av ökad samverkan mellan olika verksamheter inom IFO gällande missbruk- och beroendefrågor. Utveckling från individ- till familjeperspektiv. Behov av ökad kunskap avseende OCD (tvångssyndrom). Behov av ökad kunskap inom området hedersrelaterat våld. Ökad volym av ensamkommande flyktingbarn ställer krav på utökad samverkan med såväl skola, överförmyndarnämnd som fastighetsägare. Ett utökat antal medarbetare behöver kunskap inom området. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

107 8 (12) FRAMTID BISTÅNDSENHET Svåra komplexa ärenden inom LSS ställer krav på ökad kunskap inom bl.a. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För ökad kvalitet i bedömning och beslut inom LSS finns behov av mer strukturerat teamarbete, exempelvis mellan paramedicinsk personal, psykolog, kurator och LSShandläggare. Nya riktlinjer från socialstyrelsen kommer att kräva individuella beslut angående hjälpinsatser även för brukare på vårdboende, vilket medför ökat behov av handläggare samt ökad kunskap i dokumentation. Behoven inom äldreomsorg blir allt mer komplexa, vilket ställer krav på bred kunskap inom fler områden såsom kulturkunskap, social problematik, missbruk, psykiatri m.m. Förslag till sammanhållen lagstiftning för färdtjänst och riksfärdtjänst finns, vilket kommer att medföra behov av utbildning om den realiseras. 1.6 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Utbildningsförvaltningen arbetar med marknadsföring vid bl.a. arbetsmarknadsdagar samt genom att synas där vi når våra målgrupper. En viktig målgrupp vid proaktiv marknadsföring är de förskollärar- och lärarstudenter som gör sin praktik i verksamheterna inom utbildningsförvaltningen. Det är viktigt att profilerar oss och erbjuder bra utbildningsplatser med kompetenta och välutbildade handledare och en god arbetskultur dit studenterna söker sig tillbaka, efter avslutad utbildning LÖNEUTVECKLING I samband med den årliga löneöversynen ska förvaltningens kompetensanalys nyttjas för att premiera ett positiv löneläge för de yrken som det råder brist på. Under 2012, 2013 samt 2014 års lönerevisioner har lärare, förskollärare och fritidspedagoger premierats i förhållande till övriga yrkesgrupper inom kommunen vilket har lett till att vi kan konkurrera med en marknadsanpassad lön med närliggande kommuner LEDARTJÄNSTER INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN En yrkesgrupp som blir allt svårare att rekrytera är rektorer och förskolechefer. Det har varit en markant minskning av antalet kvalificerade sökande till vakanta rektors- och förskolchefstjänster de senaste fem åren. Ansvaret med bl.a. myndighetsutövning och en mycket bred roll som ledare ställer höga krav på skolledarna och löneutvecklingen har inte följt ansvarsutvecklingen i samma utsträckning. Det som arbetsgivaren främst kan framhålla för att attrahera ledare vid rekrytering, är att utbildningsförvaltningen är drivande och i framkant vad det gäller utvecklingsarbete, i ledningsteamen på skolorna bedrivs ett samarbete över skolformerna med en helhetssyn, samt välskötta verksamheter med goda resultat inom skola och barnomsorg. Utbildningsförvaltningen har svårigheter att tillsätta rektors- och förskolechefstjänster som är på deltid. Förklaringen är att det är mycket svårt att kunna utföra alla uppgifter som yrket HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

108 9 (12) kräver på en deltidstjänst. För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna tillsätta vakanta ledartjänster med den kompetens som krävs, så är målsättningen att samtliga ledartjänster successivt ska utökas till heltidstjänster. Det är obligatoriskt att nyblivna rektorer genomgår rektorsutbildning senast ett år efter att de har tillträtt en rektorstjänst. Högskoleutbildningen sträcker sig över tre år och upptar 20 procent av arbetstiden. Här uppstår problematik att få tiden att räcka till för uppdraget, speciellt vid deltidstjänster SKOLA Enligt Högskoleverkets rapport 2012:22 R kommer bl.a. fritidspedagoger, yrkeslärare, speciallärare och förskollärare vara de grupper för vilka beräkningarna tydligt pekar mot framtida brist på nyexaminerade. Det här är utbildningar som skulle behöva växa för att undvika att det blir brist på den framtida arbetsmarknaden. Här är det framför allt de studerandes val av olika lärarutbildningar och ämnesinriktning inom utbildningarna som är avgörande för utfallet. För att ändra de studerandes val torde det även krävas att arbetsförhållandena blir attraktivare så att fler vill arbeta som till exempel lärare LÄRARE GRUNDSKOLANS TIDIGARE ÅR År 2013 är behovet som störst, då det kommer att behöva anställas nära lärare för grundskolans tidigare år vilket är ungefär fler än antalet som beräknas examineras. Från och med 2015 kommer rekryteringsbehovet att minska och istället riskeras ett överskott av grundskollärare för de lägre årskurserna. Den beräknade framtida pensionsavgången är relativt låg för grundskollärare tidigare år men den totala efterfrågan på lärare för förskoleklass och grundskolans tidigare år beräknas överstiga den sammanlagda tillgången på lärare för dessa verksamheter fram till LÄRARE GRUNDSKOLANS SENARE ÅR Behovet av lärare i de senare årskurserna i grundskolan styrs till stor del av storleken på elevkullarna och dessa varierar under prognosperioden fram till År 2018 beräknas rekryteringsbehovet vara som högst, då det enligt beräkningarna kommer att behövas drygt fler lärare än det antal som beräknas examineras. Med den nya lärarutbildningen har det från höstterminen 2011 införts en ny ämneslärarexamen, inom vilken ämneskombinationerna är mer begränsade än tidigare. Denna förändring kommer att erbjuda en större tydlighet i studenternas ämnesval vilket kommer att underlätta rekryteringen. Sammantaget visar beräkningarna att det på sikt finns risk för brist på ämneslärare totalt sett. Idag är det är exempelvis brist på arbetssökande med ämneskompetensen matematik och naturvetenskap, medan tillgången är relativt god på lärare med inriktning mot historia och samhällskunskap SPECIALPEDAGOGER/SPECIALLÄRARE När det gäller specialpedagoger är det höga pensionsavgångar i närtid, samtidigt som elevkullarna växer. Det innebär att efterfrågan på speciallärare och specialpedagoger under många år kommer att vara väsentligt högre än tillgången. Sammantaget beräknas bristen på HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

109 10 (12) speciallärare och specialpedagoger att kvarstå under hela prognosperioden och fram till FRITIDSPEDAGOGER Utbildningen till fritidspedagog skedde tidigare inom den sammanhållna lärarutbildningen. Sedan höstterminen 2011 ingår inriktningen mot fritidshem i grundlärarexamen, som är en av de fyra nya lärarexamina. Det tar 3,5 år att utbilda sig till fritidspedagog. De studenter som påbörjar sina studier läsåret 2013/14 kommer alltså att examineras tidigast under läsåret 2016/17. Då beräknas cirka 800 personer behöva rekryteras till yrket. Under åren därefter kvarstår den brist på fritidspedagoger som redan nu är påtaglig, med ungefär hälften så många examinerade som rekryteringsbehoven på arbetsmarknaden FÖRSKOLA Förskollärarens ansvar har stärkts i förskolans läroplan Lpfö 98 reviderad 2010 i förhållande till tidigare version. Detta betonar förskollärarens ansvar för att verksamheten uppfyller en kvalitet som ligger i linje med rådande styrdokument. Möjlighet till reflektionstid, antalet förskollärare som kollegor, löneutveckling, kompetensutveckling, karriärvägar, barngruppers storlek och sammansättning etc. är enligt förskolechefernas erfarenhet betydelsefullt för förskolläraren i dess val av arbetsgivare både då det gäller nyanställning men även vid fortsatt anställning. Då förvaltningen sedan flera år tillbaka har sett ett minskat utbud av förskollärare, nyanställs enbart förskollärare på lediga tjänster i förskolan. (I förskolans verksamhet finns idag 63,6% förskollärare med en spridning över förskoleenheterna på 54-69%.) Denna åtgärd har betydelse för kompetensnivån och bör fortsätta även framöver. Innan år 2020 kommer 15 av 117 förskollärare och 25 av 72 barnskötare att behöva ersättas med förskollärare. Det bör även uppmärksammas att det i förskolans verksamhet i dagsläget arbetar ca 39 barnskötare alternativt pedagoger som är i åldern år. En möjlighet att studera till förskollärare för del av dessa skulle innebära en betydande kompetenshöjning inom vår egen organisation ELEVHÄLSA En ny central elevhälsoorganisation startade under 2012, som består av 18 medarbetare samt en elevhälsochef. Elevhälsan har yrkesgrupperna skolsköterska, psykolog, kurator, språkpedagog samt fältassistent anställda. En gemensam nämnare för majoriteten av dessa yrkesgrupper, är att de alla kräver akademisk utbildning men att lönen inte alltid står i paritet med utbildningen Att arbeta för en löneutveckling för dessa grupper främjar attraktiviteten vid rekrytering och givetvis också för att behålla och utveckla den personal som finns anställd hos arbetsgivaren. Under 2013 har det varit relativt stor personalomsättning av kuratorer pga. deltidstjänster där några av tjänsterna är delade mellan skolor. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

110 11 (12) 1.7 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Nationellt sett beskrivs brandmännens situation som ohållbar när det gäller bemanningen på grund av svårigheten att rekrytera nya deltidsbrandmän. Detta kan innebära ändrade anställningsformer för brandpersonalen, vilket kan leda till ökade kostnader. Ett av målen för Räddningstjänsten är att omvandla fler deltidstjänster till heltid för att underlätta rekryteringsbehovet. Om det blir en organisationsförändring i form av ett räddningstjänstförbund så kommer Höganäs kommun att behöva rekrytera nya medarbetare. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

111 KOMPETENSANALYS 2020 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN HANDLINGSPLAN FÖR PERIODEN BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING Kompetens inom områdena mångfald och IT Fortbildning och rekrytering Vid normal omsättning Respektive chef Fortlöpande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

112 KOMPETENSANALYS KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLINGSPLAN FÖR PERIODEN BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING HR-AVDELNINGEN Utveckla chefsstödet Verksamhetsutveckling 2014 HR-chef löpande Utveckla ett konsultativt arbetssätt Utbildning 2014 HR-chef löpande EKONOMIAVDELNINGEN Upphandlingskompetens Nätverk med kringliggande kommuner påbörjat Ekonomichef löpande Vidareutveckling/karriärsutveckling Utveckla specialistfunktioner/ansvarsområden påbörjat Ekonomichef löpande Bredda assistentrollen Bli ännu tydligare med vad som ingår i jobbet Vid nyrekrytering Ekonomichef löpande HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Höganäs

113 BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING KOMMUNKANSLIET Kommunsekreterare och Upprätthålla kontakter med befintliga kommunjurister är svårrekryterade kommunsekreterare/kommunjuristnät grupper verk. Marknadsföra Höganäs kommun som en spännande och professionell kommun att arbeta i. Överförmyndarhandläggare Hålla kontakt med de få personer som arbetar med överförmynderifrågor. Marknadsföra Höganäs kommun som en spännande och professionell arbetsgivare. Påbörjat. Nätverken träffas regelbundet. Påbörjat etablera kontakt med ÖFNhandläggare som flyttat till trakten och är arbetssökande. Kanslichef Kanslichef Kontinuerligt Kontinuerligt IT-AVDELNINGEN Vidareutveckling av specialistkunskaper Attraktiva löner som står i konkurrens med den privata sektorns Minst 2 teknikerutbildningar per år Påbörjat. IT-chef 2015 Löneöversyn Vid den årliga löneöversynen IT-chef 2015 KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kompetens i medborgardialog och användning av film Utbildning av befintlig personal löpande Kommunikationschef löpande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

114 KOMPETENSANALYS 2020 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN HANDLINGSPLAN FÖR PERIODEN BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING Ingenjörer med erfarenhet. Konkurrensen med privata aktörer är stor eftersom lönen är högre Löneutveckling Synliggöra andra förmåner som kommunen har pågår Förvaltningschef Vid den årliga löneöversynen I annonser/hemsida/ marknadsmässor Matchningsproblematik inom ex yrket gatuingenjör Samarbeta med SKNV för att tillsammans starta KY-utbildningar 2015 Förvaltningschef Fortlöpande Hjälp från HR med samordning i dessa frågor Svårigheter vid rekrytering av chefer Bli bättre på intern chefsrekrytering ta fram ett chefsprogram? 2015 HR-avdelningen Fortlöpande Utveckla ledarskapet med hjälp utav extern och intern utbildning pågår HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

115 KOMPETENSANALYS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGSPLAN FÖR PERIODEN BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING MILJÖAVDELNINGEN Systemkompetens hos inspektörerna Coacha Delta i kommungemensamt arbete pågår Miljöchef Kontinuerligt, särskilt vid medarbetarsamtal Nätverk, kurser och konferenser Miljö- och hälsoskyddsfrågor kopplade till planarbete Delta i kurser och seminarier Lära av hur andra kommuner jobbar pågår Miljöchef Varje halvår Miljöstrategisk kompetens (för att hinna med allt) Kort sikt: - prioritera hårt och använda Kommunikationsavdelningen flitigt pågår Miljöchef Varje halvår Lång sikt: - nyrekrytera en till person HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

116 BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING STADSMILJÖAVDELNINGEN Upphandlingskompetens nyrekrytera pågår Stadsmiljöchef Kontinuerligt Trafik, planering, projektering nyrekrytera finna beröringspunkter mellan olika kompetenser Sommar/höst 2014 Stadsmiljöchef Kontinuerligt GEODATA-AVDELNINGEN Lantmäterikompetens Coacha Nätverk pågår Geodatachef halvårsvis medarbetarsamtal kurser, konferenser och på lång sikt nyrekrytera Kart och mät kompetens Medverka i YH:s styrgrupp LIA-praktikanter pågår Geodatachef kvartalsvis BYGGLOV Juristkompetens Utbildning Hösten 2014 Bygglovschef Kontinuerligt Behov/brister vid processkartläggning Utbildning/uppföljning Hösten 2014 Bygglovschef Kontinuerligt HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

117 BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING PLANAVDELNINGEN Trafikplanering Nyanställning Hösten 2014 Förvaltningschef Kontinuerligt HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

118 KOMPETENSANALYS SOCIALFÖRVALTNINGEN HANDLINGSPLAN FÖR PERIODEN BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG Öka attraktiviteten att jobba med äldreomsorg(/lss) Möta medborgares ökade behov angående livskvalitet på äldre dagar. Designa ny gymnasieutbildning tillsammans med Kullagymnasiet. Skapa karriärvägar för omsorgspersonal - vägledare inom demens - värdegrundsledare Befattningsstruktur - högskoleutbildad personal - nya yrkesgrupper Avdelningschef VoO Avdelningschef VoO 2017 LSS Behov av ökad pedagogisk kompetens Definiera krav på grundutbildning vid nyrekrytering. YH-utbildade pedagoger kopplade till alla enheter Avdelningschef LSS HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Höganäs

119 BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING IFO Ökad kunskap/kompetens inom hedersrelaterat våld, integration, flygtingmottagning, ensamkommande flyktingbarn. Fortbildning Handlingsplaner Rikta oss mot erfarna socionomer vid nyrekrytering Avdelningschef IFO Ökad volym ensamkommande flyktingbarn Rekrytera personal med erfarenhet av ensamkommande barn/arbete på HVB-hem Avdelningschef IFO 2017 Behov av ökad samverkan inom IFO gällande missbruk- och beroendefrågor. Gå från individtill familjeperspektiv. Hela IFO går sexdagars utbildning i ämnet Mer kunskap avseende OCD (tvångssyndrom) Delar av vuxengruppen kommer att utbildas i ämnet HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Höganäs

120 BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING BISTÅNDENHETEN Ökad kunskap/kompetens inom LSS-handläggning Regeringens riktade utbildning till LSS-handläggning 2015 Biståndschef 2016 Ökad kompetens i att genomföra svåra samtal Utbildning i samtalsmetodik (MI-utb) Biståndschef 2016 Ökad kunskap dokumentation SoL/LSS ÄBIC/ICF Biståndschef 2016 Ökad kunskap inom andra kulturer, social problematik, funktionsnedsättning mm Föreläsningar Biståndschef 2016 GENERELLT Profilera oss mot arbetsmarknaden Behålla chefer för långsiktig kvalitet Skapa ett koncept för högkvalitativ praktik för praktikanter, kandidater Gemensamma träffar, utvecklingsdagar 2015 Avdelningschefer tillsammans med samtliga enhetschefer Fortlöpande från 2014 Samtliga avdelningschefer Socialchef 2017 Årligen HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Höganäs

121 KOMPETENSANALYS UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HANDLINGSPLAN FÖR PERIODEN BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING LEDARTJÄNSTER Ledningstjänster inom skola/förskola utökas till heltidstjänster. Rekryteringsläget när arbetsgivaren kräver erfarna ledare är mycket svårt när deltidstjänster erbjuds. Minska antalet medarbetare/chef. Fördela antalet medarbetare/chef mer jämnt. Sätta upp strategier för utökning av deltidstjänsterna, både på kortare och längre sikt. Sätta upp strategier för en jämn och rimlig fördelning av antalet medarbetare/ chef 2014 med målet att samtliga tjänster ska vara heltidstjänster inom en fyraårsperiod Utbildningschef Verksamhetsledare Grundkola/förskola HR-strateg 2014 Utbildningschef, verksamhetsledare inom skola och förskola. Kontinuerlig och fortlöpande uppföljning av uppsatta mål. Kontinuerlig och fortlöpande uppföljning av uppsatta mål. Erbjuda mentorskap och möjlighet till handledning för nya ledare, men även för de mer rutinerade vid behov. Möjlighet för nya ledare finns i SKNV samarbetet. Utarbeta program för handledning. 2014/2015 Verksamhetsledare grundskola och förskola Kontinuerlig och fortlöpande uppföljning av uppsatta mål. Rekryteringsutbildning Fortsatt erbjuda pedagoger en introduktions utbildning till skolledaryrket inom 2015 Utbildningschef/ verksamhetsledaregrundskola och förskola Kontinuerlig och fortlöpande uppföljning av uppsatta mål. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

122 BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING SKNV. Arbeta för goda förutsättningar vid obligatorisk rektorsutbildning Arbeta för att skapa bättre förutsättningar för rektorer/förskolechefer som går rektorsutbildning 2014 Utbildningschef/ verksamhetsledaregrundskola och förskola Kontinuerlig och fortlöpande uppföljning av uppsatta mål. SKOLA Visst behov Kategori: Lärare grundskolans tidigare år Kartläggning av behovet över tid. Långsiktig satsning på skolan där man tydligt prioriterar och tilldelar resurser. Långsiktigt arbete som redan påbörjats. Verksamhetsledare grundskola/ utbildningschef/rektorer Kontinuerligt och fortlöpande Större behov och då särskilt Ma/No Kategori: Lärare grundskolans senare år Erbjuda konkurrenskraftig lön. Erbjuda karriärvägar såsom karriärtjänster. Erbjuda goda kompetensutvecklingsmöjligheter. Marknadsföring mässor, högskolan arbetsmarknadsdagar, press mm. Långsiktig satsning på skolan där man tydligt prioriterar och tilldelar resurser Långsiktigt arbete som redan påbörjats. Verksamhetsledare grundskola/ utbildningschef/rektorer Kontinuerligt och fortlöpande Stor brist nu och framöver. Få män i verksamheten. Kategori: Fritidspedagoger Erbjuda konkurrenskraftig lön. Central satsning på att utveckla fritidhemmen. Stödja vidareutbildning av personalen, t.ex. barnskötare som vidareutbildar sig till fritidspedagoger Långsiktigt arbete som redan påbörjats. Verksamhetsledare grundskola/ utbildningschef/rektorer Kontinuerligt och fortlöpande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

123 BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING Marknadsföring mässor, högskolan arbetsmarknadsdagar, press mm. FÖRSKOLA Förskollärarkompetens Anställa endast utbildade förskollärare vid alla nyanställningar Arbeta för att erbjuda studier till förskollärare på distansutbildning. Vid rekrytering arbeta för en jämn fördelning av förskollärare mellan förskoleenheterna. Pågår Ht Förskolechef Utbildningschef/Förskolechef HR-strateg/Förskolechef Kvartalsvis: HRstrateg och verksamhetsledare förskola HR-strateg Verksamhetsledare förskola Att vara en attraktiv arbetsgivare Löneöversyn, ha en konkurrenskraftig lönebild för legitimerade förskollärare där goda arbetsinsatser premieras. Löneöversyn, ha en konkurrenskraftig lönebild för nyutexaminerade förskollärare. Tydliga introduktionsrutiner på skolområdet vid nyanställning. Erbjuda kommunövergripande Pågår Pågår Utbildningschef/verksamhetsledare förskola/förskolechef Utbildningschef/verksamhetsledare förskola/förskolechef Förskolechef Förskolechef HR-strateg HR-strateg HR-strateg Verksamhetsledare HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

124 BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING program för nyutexaminerades introduktionsperiod. Erbjuda studenter att delta vid kommunens introduktionsdag. Arbeta för en förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att delta i projekt, forskning, övningsförskolor etc. Arbeta för hög digital kompetens. Skapa reflektionstid till förskollärarna Garantera kompetensutvecklingstid för förskollärare Arbeta för att kunna erbjuda arbetsdator till alla förskollärare Pågår Nämndssekreterare Verksamhetsledare förskola/utvecklingsstrateg/ förskolechef Utvecklingsstrateg/IKT pedagog Utbildningschef/Förskolechef Förskolechef/verksamhetsledare förskola Utvecklingsstrateg Förskola Förskolechef Verksamhetsledare förskola Verksamhetsledare förskola Verksamhetsledare förskola Verksamhetsledare förskola Verksamhetsledare förskola Inrätta karriärvägar Erbjuda utbildning till VFUhandledare Sträva efter att utbilda förskollärare i varje utbildningsomgång i rekryteringsutbildning för blivande skolledare HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs Pågår 2014 HR-strateg/Förskolechef Förskolechef/verksamhetsledare förskola/ HR-strateg Verksamhetsledare förskola Verksamhetsledare förskola 124

125 BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING ELEVHÄLSA Skolsköterska och psykolog är yrkesgrupper som är svåra att rekrytera. Båda yrkesgrupperna tillhör specialistyrken med legitimationskrav. Arbeta för att inrätta förstelärartjänster för förskollärare Ha god framförhållning vid rekrytering. Erbjuda goda kompetensutvecklingsmöjligheter. Möjlighet till handledning av personal. Metodutveckling möjliggör ett kommunövergripande synsätt. 2015/2016 Utbildningschef/Verksamhetsledare förskola/hr-strateg/ utvecklingsstrateg/förskolechef HR-strateg 2014 Elevhälsochef Kontinuerligt av elevhälsochef och HRstrateg Utöka kuratorstjänster Utveckla kuratorsrollen Öka upp kuratorsdeltidstjänsterna till heltidstjänster. Nya förebyggande arbetssätt Kompetensutveckling i handledning av personal Metodutveckling Rekrytering pågår, beslut har tagits om att utöka med 3 kuratorstjänster Elevhälsochef Kontinuerligt av elevhälsochef och HRstrateg 2014 Elevhälsochef Kontinuerligt av elevhälsochef och HRstrateg Konkurrenskraftiga löner Verka för konkurrenskraftiga löner Pågår Elevhälsochef Vid lönerevision av elevhälsochef och HRstrateg HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

126 KOMPETENSANALYS 2020 RÄDDNINGSTJÄNSTEN HANDLINGSPLAN FÖR PERIODEN BEHOV ATT GÖRA START ANSVARIG UPPFÖLJNING Fler heltidsbrandmän Nyrekrytering 2015 Räddningschef 2017 För få sökande deltidsbrandmän Informationskampanjer om yrket 2016 Räddningschef Fortlöpande Vakanser : en brandingenjör, en lagbrandmästare, två brandförmän Nyrekrytering 2014 Räddningschef 2015 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

127 Ärende 12 Uppföljning av 2013 års systematiska arbetsmiljöarbete 127

128 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/582 UPPFÖLJNING AV 2013 ÅRS SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETE Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontorets HR-avdelning skriver i en tjänsteskrivelse den 24 juni 2014 att uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (11 AFS 2001:1) ska göras en gång varje år. Vidare skriver avdelningen att arbetsmiljöansvaret för kommun och landsting som arbetsgivare framgår av 3 kapitlet 2 och 2a arbetsmiljölagen. Det är fråga om insatser som arbetsgivaren är skyldig att genomföra för att förebygga att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall. Eftersom det är kommunens politiska församlingar som har det yttersta arbetsmiljöansvaret för kommunens anställda är det viktigt att uppföljningens resultat årligen även redovisas till dessa. Fullmäktige ger kommunens organisation förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. Nämnderna är ansvariga att se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Genom kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska de politiska församlingarna se till att det är en bra arbetsmiljö för personalen. Enligt Arbetsmiljöverket är det politiska arbetsmiljöansvaret uppdelat enligt följande: Fullmäktige Nämnden Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för kommunen eller landstinget Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna och ta in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga budgetbeslut Se till att SAM följs upp Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 18 september 2014, 166, Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, tjänsteskrivelse den 24 juni 2014, Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, kommunövergripande rapport avseende årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 augusti 2014, 100. Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att SAM kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter och resurser följer med Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget forts. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

129 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga informationen till handlingarna. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

130 130

131 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2014/582 TJÄNSTESKRIVELSE AVSEENDE 2013 ÅRS UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Sammanfattning av ärendet Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (11 AFS 2001:1) ska göras en gång varje år. Arbetsmiljöansvaret för kommun och landsting som arbetsgivare framgår av 3 kap. 2 och 2a arbetsmiljölagen. Det är fråga om insatser som arbetsgivaren är skyldig att genomföra för att förebygga att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall. Eftersom politiker har det yttersta arbetsmiljöansvaret för kommunens anställda är det viktigt att uppföljningens resultat årligen även redovisas för politikerna. Politiker i fullmäktige ger kommunen förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. Nämndpolitiker ska se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Genom kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska politiker se till att det är en bra arbetsmiljö för personalen. Enligt Arbetsmiljöverket är det politiska arbetsmiljöansvaret uppdelat enligt följande: Fullmäktige Nämnden Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för kommunen eller landstinget Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna och ta in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga budgetbeslut Beslutsunderlag Kommunövergripande rapport och handlingsplaner Kommunledningskontorets HR-avdelningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens, HR-avdelningens, föreslå kommunfullmäktige besluta Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att SAM kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter och resurser följer med Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget Se till att SAM följs upp att lägga informationen till handlingarna Chef Karolina Håkansson HR-chef Jasna Omeragic HR-strateg HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

132 (5) ÅRLIG UPPFÖLJNING A V D E T S Y S T E M A T I S K A A R B E T S M I L J Ö A R B E T E T 2013 Kommunfullmäktige Höganäs kommun HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING Höganäs

133 1 (5) INLEDNING OCH BAKGRUND Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är vårt gemensamma arbete att undersöka, genomföra och följa upp våra verksamheter när det gäller vår arbetsmiljö. Höganäs kommun som arbetsgivare har, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete, en skyldighet att varje år följa upp SAM. För att undersöka och få en beskrivning av hur Höganäs kommun bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete har samtliga medarbetare varit delaktiga i en årlig uppföljning. Nedan ges först en kortfattad beskrivning av de områden som undersökningsmaterialet omfattar följt av en sammanfattning av resultatet för respektive förvaltning. Uppföljningen bestod av följande undersökningsområden: Policykännedom. I denna del har kommunen undersökt hur pass väl medarbetarna känner till de dokument och policyer som har en inverkan på frågor som rör arbetsmiljön. Arbetsmiljömål. Frågorna gäller de kommunövergripande arbetsmiljömålen och hanteringen av dessa. Uppgiftsfördelning. Detta avsnitt undersöker huruvida det finns en tydlig skriftlig uppgiftsfördelning i kommunens olika verksamheter. Samverkan och delaktighet. I denna del har graden av samverkan och delaktighet undersökts. Frågorna här handlar om skyddsombud och deras delaktighet i arbetsmiljöarbetet samt om samverkansavtalet FAS05. Arbetsmiljörelaterade rutiner. I SAM är det viktigt med skriftliga rutiner som är väl kända för berörda medarbetare. Här ställs frågor rörande bland annat säkerhet, underhåll, lagstiftning och information. Undersökning. Frågorna inom detta område är till för att säkerställa att det finns rutiner för en kontinuerlig kartläggning av arbetsmiljön på arbetsplatsen. Riskbedömning. I det systematiska arbetsmiljöarbetet är riskbedömning en viktig del för att undvika ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. I denna del av uppföljningen uppskattas huruvida riskbedömningar görs i verksamheten. Åtgärder. Systematiken i arbetsmiljöarbetet innebär att en del bygger på en annan. Efter en riskbedömning ska åtgärder vidtas. Åtgärder ska antingen genomföras direkt eller skrivas in i en handlingsplan. Under avsnittet åtgärder ställs frågor om vilka åtgärder som direkt genomförts eller finns upptagna i en handlingsplan. Kontroll och uppföljning. När en verksamhet har genomfört åtgärder för att förbättra arbetsmiljön ska en kontroll av dessa ske. Detta blir ett sätt att ta reda på om rätt förbättringsinsatser vidtagits. Dessutom ska tillbuds- och olycksstatistik samt sjukfrånvaro sammanställas och utredas. Detta för att skaffa sig kunskap om vad som orsakar tillbud, olyckor och ohälsa så att verksamheten kan bedriva ett mer effektivt förebyggande arbete. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

134 2 (5) Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Syftet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter är att de ska skapa säkra och utvecklande arbetsmiljöer. Det är därför viktigt att medarbetarna känner till de föreskrifter som gäller för det egna arbetet och att informationen kring föreskrifterna hålls aktuell. Företagshälsovården. Frågan som tas upp här är huruvida verksamheterna är nöjda med sitt samarbete med FHV. SAMMANFATTNING FÖR RESPEKTIVE FÖRVALTNING/NÄMND För att presentera resultatet av hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i respektive nämnds ansvarområde har påtagliga förbättringsområden sammanfattats nedan. De undersökningsområden som inte nämns upplevdes således enligt svaren fungera tillfredsställande och behövde därmed inga åtgärder i form av en handlingsplan. Samtliga handlingsplaner följer som bilagor. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Behov av förbättringar finns framförallt inom fyra områden som beskrivs nedan: Uppgiftsfördelning - Det råder missförstånd kring vad en delegering av arbetsmiljöuppgifter innebär. Många avdelningar svarar att ingen är tilldelad uppgift. Andra förstår att det är en ledningsfråga. En chef anger att ingen skriftlig delegation finns trots att personen har arbetsmiljöansvaret för sin personal. Samverkan och delaktighet - Samverkansavtalet följs inte eftersom förvaltningen ännu på förvaltningsnivå inte har en samverkansgrupp. Det finns inget arbetsplatsombud/ skyddsombud på förvaltningen. Arbetsmiljörutinerade rutiner det finns inga tydliga rutiner kring vad som gäller vid ensamarbete. Bemanningsenheten är den verksamhet som har störst behov av utarbetade skriftliga rutiner för ensamarbete som framförallt vikarier kan ta del av. Undersökning - Skyddsrond genomförs endast på en arbetsplats. Detta är ett stort förbättringsområde för förvaltningen. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Det förbättringsområde som finns för förvaltningen är: Arbetsmiljörelaterade rutiner - Det brister i rutinen kring att kommunicera i ändringar av AFS:arna och hålla sig uppdaterad om den senaste informationen. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

135 3 (5) SOCIALFÖRVALTNINGEN De förbättringsområden som finns för förvaltningen är: Samverkan och delaktighet - De flesta, men inte alla arbetsplatser, har arbetsplatsombud/skyddsombud men det finns önskemål om att träffarna med dessa bör bli mer regelbundna. Arbetsmiljörelaterade rutiner - De stora bristerna här visar sig i rutiner för introduktion av nyanställda samt rutiner för ensamarbete. De rätta förutsättningarna upplevs inte finnas vid introduktion av nyanställd och även skriftligt material att räcka över till en nyanställd önskas på flera arbetsplatser. Undersökning - Trots att det genomförs skyddsronder på de flesta arbetsplatser är det inte alltid som man får återkoppling på hur det har tagits vidare och vilka åtgärder som faktiskt genomförs. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN De förbättringsområden som finns för förvaltningen är: Policykännedom - På majoriteten av arbetsplatserna är innehållet i policyna inte känt bland medarbetarna. De flesta tror sig veta var de finns att hitta. En minoritet har gått igenom en del av dokumenten på arbetsplatsträffar. Flera framför att policydokumenten bör finnas samlade, ev i en pärm som alla kan ta del av eller att facklig representant informerar om ex samverkansavtalet. Uppgiftsfördelning - Vad gäller den skriftliga uppgiftsdelegeringen av arbetsmiljöuppgifter så finns det behov av förbättringar. På vissa ställen nämns att det enbart är skyddsombuden som vet om hur det fungerar men på majoriteten av arbetsplatserna är svaret nej. Samverkan och delaktighet - Där det finns ett stort behov av utveckling är frågan om medarbetar- och lönesamtal. Många upplever inte att de har haft ett lönesamtal eftersom kopplingen mellan medarbetarsamtal och lön är obefintlig. Det är inte heller på alla arbetsplatser som det hålls regelbundna APT. De som har regelbundna APT upplever de vara rena informationsträffar där ex förskolelärare i förskoleklass inte alltid kan närvara. Arbetsmiljörelaterade rutiner Introduktion av nyanställda samt rutiner för ensamarbete. De rätta förutsättningarna upplevs inte finnas vid introduktion av nyanställda (tid/personal). SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN De förbättringsområden som finns för förvaltningen är: Policykännedom - Innehållet i kommunens policys är inte kända inom förvaltningens enheter/avdelningar. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

136 4 (5) Arbetsmiljöverkets föreskrifter - Det finns inga rutiner kring hur ändringar i AFS:arna tas upp på arbetsplatserna. TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Det förbättringsområde som finns för förvaltningen är: Policykännedom - Den enda policyn vars innehåll anses vara känt är alkohol- och drogpolicyn. Trots att förra årets uppföljning visade på samma bristande kännedom verkar det inte ha kommunicerats på förvaltningen. RÄDDNINGSTJÄNSTEN Det förbättringsområde som finns för förvaltningen är: Policykännedom - Innehållet i kommunens policys är inte känt bland alla inom förvaltningen. KOMMUNGEMENSAMMA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN Efter en genomgång av samtliga förvaltningars årliga uppföljning framträder vissa kommungemensamma förbättringsområden. Dessa områden föreslås utgöra två av de kommungemensamma målen i den reviderade arbetsmiljöpolicyn för Höganäs kommun. - Kommunens övergripande arbetsmiljömål - Uppgiftsfördelning/ delegering - Arbetsmiljöverkets föreskrifter - Årlig sammanställning av sjukfrånvaron Vad gäller kommunens övergripande arbetsmiljömål är dessa inte helt tydliga och alla arbetsplatser kan inte ange att de känner till dessa eller att det arbetas med dem. På de flesta arbetsplatser finns inga rutiner kring ändringar i AFS:arna. Kommunikationen kring uppgiftsfördelningen behöver förbättras samt informationen om att delegering endast sker till dem som har en chefsbefattning. Information behöver gå ut om vilka blanketter som används vid delegering och returnering av en arbetsmiljöuppgift. Majoriteten av arbetsplatserna i kommunen har ingen rutin när det kommer till att årligen göra en sammanställning och uppföljning av sjukfrånvaron. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

137 HANDLINGSPLAN I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET med utgångspunkt i 2013 års årliga uppföljning Ange förvaltning: Kommunledningskontoret Prioriterade förbättringsområden för förvaltningen Aktiviteter för att nå målen Ansvarig Ingen samverkansgrupp Skapa forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationernas företrädare för frågor som rör den egna förvaltningen Förvaltningschef + HRavdelning Otydlighet kring den skriftliga arbetsmiljödelegationen Tydliggöra rutinen för samtliga chefer om vad den skriftliga delegationen omfattar och även informera om rutinen kring returnering av arbetsmiljöuppgift HR-avdelningen Implementering av ny Handlingsplan mot hot och våld i arbetet Ta fram ett informationspaket när policyn är klar HR-avdelningen Rutin kring skyddsronder Införa regelbundna skyddsronder HR-avdelningen Bristande kännedom i kommunens övergripande arbetsmiljömål Konkretisera dessa och ta fram ett utbildningspaket HR-avdelningen Datum för uppföljning av handlingsplan: Höganäs den 24 februari 2014 Utskottsordförande: Anders Ståhl 137 Förvaltningschef:: Herman Crespin

138 HANDLINGSPLAN I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET med utgångspunkt i 2013 års årliga uppföljning Ange förvaltning: Kultur- och Fritidsförvaltningen Prioriterade förbättringsområden för förvaltningen Aktiviteter för att nå målen Ansvarig Under 2014 kommer vi att tydliggöra arbetstagarens uppdragsbeskrivning och arbetsinnehåll för att arbeta med mål och prioriteringar. Processkartläggning, matrisbeskrivning som mynnar ut i en individuell utvecklingsplan Förvaltningschef och enhetschefer Samverkansavtal Implementering, diskussion, exemplifiering på personalmöten Förvaltningschef och enhetschefer Jämlikhetsplanen Implementering, diskussion, exemplifiering på personalmöten Förvaltningschef och enhetschefer Datum för uppföljning av handlingsplan: Höganäs den 24 februari 2014 Utskottsordförande: Anders Ståhl Förvaltningschef:: Anneli Sjöborg 138

139 HANDLINGSPLAN I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET med utgångspunkt i 2013 års årliga uppföljning Ange förvaltning: Socialförvaltningen Prioriterade förbättringsområden för förvaltningen Aktiviteter för att nå målen Ansvarig Saknas rutin för att informera om nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket Utarbeta rutin för Socialförvaltningen Personalsekreterare Förbättra introduktion av nyanställda Utveckling och komplettering av de rutiner som finns Personalsekreterare Bättre kunskap i att förebygga hot & våld Handledning och utbildning Respektive avdelningschef Datum för uppföljning av handlingsplan: Höganäs den 9/4-14 Nämndsordförande: Förvaltningschef: Lena Landström 139

140 HANDLINGSPLAN I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET med utgångspunkt i 2013 års årliga uppföljning Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Kommungemensamma arbetsmiljömål Aktiviteter för att nå målen Ansvarig Det framkommer att det saknas kunskap om kommunens övergripande arbetsmiljömål men även förvaltningens arbetsmiljömål. Sprida kunskap och förtydliga kommunens övergripande arbetsmiljömål och skapa tydliga förvaltningsspecifika arbetsmiljömål. Utbildningschef/Verksa mhetsledare/hrstrateg Prioriterade förbättringsområden för förvaltningen Översyn av rutiner för tillbudsrapportering Öka kunskapen om innehållet i policys Öka kunskapen om gällande författningssamlingar Aktiviteter för att nå målen Skapa övergripande rutiner för rapportering av olycks- och tillbudshändelser till förvaltningen Regelbundna genomgångar av policys på APT möten Genomgång av författningssamlingar på APT Ansvarig HR-strateg Respektive chef Respektive chef Datum för uppföljning av handlingsplan: Höganäs den Nämndsordförande: Pia Möller Utbildningschef: Liselotte Herrlin 140

141 HANDLINGSPLAN I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET med utgångspunkt i 2013 års årliga uppföljning Ange förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Prioriterade förbättringsområden för förvaltningen Aktiviteter för att nå målen Ansvarig Policykännedom Genomgång av policys på APT Respektive avdelningschef Arbetsmiljömål Kommunicera kommunens övergripande arbetsmiljömål och diskutera vad de betyder för vårt arbete Respektive avdelningschef Rutin kring ändringar i AFS:arna Skapa en rutin för hur kommande ändringar i AFS:arna ska kommuniceras till berörda HR-avdelning Årlig sammanställning/uppföljning av sjukfrånvaron Skapa en rutin kring sammanställning av sjukfrånvaron HR-avdelning Datum för uppföljning av handlingsplan: Höganäs den 25 februari 2014 Förvaltningschef:: Kerstin Nilermark 141

142 HANDLINGSPLAN I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET med utgångspunkt i 2013 års årliga uppföljning Ange förvaltning: Teknik och fastighetsförvaltningen Prioriterade förbättringsområden för förvaltningen Aktiviteter för att nå målen Ansvarig Kännedom om innehållet av arbetsmiljöpolicyn, samverkansavtalet och handlingsplan mot kränkande särbehandling Rutiner för att följa upp nya föreskrifter från arbetsmiljöverket (AFS) tas upp på arbetsplatsen Genomgång på APT Kolla rutiner hos andra kommuner. Inventera vilka AFS som berörs Respektive avdelningschef VA-Chef Markbyggnadschef Se över rutinerna för ev. hot och våldssituationer Riskanalys Respektive avdelningschef Se över rutinerna för ensamarbete Riskanalys Respektive avdelningschef Datum för uppföljning av handlingsplan: Höganäs den 22/5-14 Kommunstyrelsen: Förvaltningschef: Margareta Engqvist Björkenhall 142

143 HANDLINGSPLAN I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET med utgångspunkt i 2013 års årliga uppföljning Ange förvaltning: Räddningstjänsten Prioriterade förbättringsområden för förvaltningen Aktiviteter för att nå målen Ansvarig Det görs ingen årlig sammanställning/uppföljning av sjukfrånvaron Införa en rutin kring en årlig sammanställning/uppföljning av sjukfrånvaron Räddningschef Policykännedom Implementering, diskussion, exemplifiering på personalmöten Räddningschef Datum för uppföljning av handlingsplan: Höganäs den 6 mars 2014 Utskottsordförande: Anders Ståhl Förvaltningschef:: Lars Scotte 143

144 Ärende 13 Förändring avseende räddningstjänstens organisation 144

145 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖRÄNDRING AVSEENDE RÄDDNINGSTJÄNSTENS ORGANISATION KS/2014/194 Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret skriver i en tjänsteskrivelse den 14 maj 2014 att frågan om räddningstjänstens organisation har diskuterats det senaste året i samband med budgetarbetet. Räddningschefen har framfört behov av ytterligare heltidsanställda och en minskad deltidsstyrka. Vid kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2012 och 2013 har det också konstaterats avvikelser av operationell art på grund av att räddningstjänsten har svårt att hålla tidsramar för utryckning. Under hösten 2014 genomförde Ernst & Young på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun en granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänsten. Revisorerna konstaterade bland annat att räddningstjänsten har svårt att påbörja en insats inom godtagbart tid utifrån aktuell riskbild samt har svårt att rekrytera och kompetensutveckla deltidsorganisationen. Vidare skriver kommunledningskontoret att mot denna bakgrund fick kommunchefen i uppdrag att utreda frågan om räddningstjänstens framtida organisation. Räddningstjänsten i Höganäs fick i oktober i uppdrag att se över sin organisation med syfte att komma tillrätta med de operativa insatstiderna och även stärka det förebyggande arbetet i kommunen. Samtidigt ställde kommunchefen frågan till Helsingborgs räddningstjänst om vad det skulle innebära och till vilken kostnad det skulle bli att ingå i det kommande förbundet mellan Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. De genomförda utredningarna beskriver även övergripligt den lokala riskbild som föreligger i Höganäs kommun. Utifrån de olika utredningarnas förslag samt den lokala riskbild som föreligger i Höganäs kommun förordar kommunledningskontoret en förändring av räddningstjänstens organisation i enlighet med den skrivelse som i tjänsteskrivelsen omnämns som bilaga 3. Förslaget innebär att räddningstjänsten behålls i egen kommunal regi för att ha egen styrning över sin räddningstjänst. Resurser föreslås tilldelas för att räddningstjänstens administrativa delar, förebyggande arbete och operativa arbete kan ske tillfredställande enligt Lagen om Skydd mot Olyckor. På dagtid bemannas insatsorganisationen av ett befäl och tre heltidsbrandmän vilka är på gång inom 90 sekunder, och en femte person (första insats person, FIP) inom cirka 90 sekunder. De tre heltidsbrandmän tjänstgör på räddningstjänsten. Den fjärde är deltidsbrandman och befinner sig hos sin huvudarbetsgivare men har en uttryckningsbil för att kunna åka direkt till olycksplatsen och ansluta till heltidsstyrkan. Detta förslag innebär att man dagtid har en styrka som uppfyller antalet som krävs för rökdykning på gång inom cirka 90 sekunder. Ytterligare två deltidsbrandmän ansluter efter fem minuter vilket innebär att parallella insatser (rökdykning och stegbil samtidigt) kan påbörjas efter fem minuter. Organisationen för kvällar och nätter föreslås bestå av ett befäl och två heltidsbrandmän samt tre deltidsbrandmän, varav en har en utryckningsbil. Det innebär att ett befäl och två heltidsbrandman och en deltidsbrandman (FIP) är på gång inom 90 sekunder, medan två deltidsbrandmän är på gång efter först fem minuter. Rökdykning kan i så fall påbörjas efter fem minuter när deltidsbrandmännen anländer. Det går ej att göra parallella insatser under denna tid på dygnet utan man får välja vilken inriktning man skall börja med. forts. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

146 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE Utöver föreslagen insatsorganisation föreslås de fem administrativa tjänsterna och en assistent bibehållas intakt för att klara det löpande arbetet med de kommunala uppgifterna och för att vara tillgängliga för kommunens invånare, företag och förvaltningar. Den föreslagna organisationen innebär en ramutökning med sammanlagt 1,7 mnkr på helårsbasis. Kommunledningskontoret föreslår att organisationen träder i kraft den 1 januari 2015 och finansieras genom ianspråktagande ur kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda behov. Det av kommunledningskontoret förordade förslaget har MBL-förhandlats. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2014, 135, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 14 maj 2014, Helsingborgs räddningstjänst, förstudie av räddningstjänsten i Höganäs (bilaga 1), Räddningstjänsten, skrivelse avseende Räddningstjänstens framtida organisation - alternativ 1 och 2 (bilaga 2), Kommunledningskontoret, skrivelse avseende slutligt förslag till ny organisation inom Höganäs räddningstjänst (bilaga 3), Protokoll MBL-förhandling (bilaga 4). Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 maj 2014, 74. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att fastställa räddningstjänstens framtida organisation i enlighet med förslaget i bilaga 3, att anslå från och med 1 januari 2015 till räddningstjänsten en utökad budget med 1,7 mnkr för finansiering av den framtida organisationen, att anslaget finansieras genom ianspråktagande ur kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda behov, att uppdra åt kommunstyrelsens budgetutskott att i sitt förslag till budget 2015 och plan iakttaga kommunfullmäktiges beslut. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

147 147

148 148

149 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2014/194 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I RÄDDNINGSTJÄNSTENS ORGANISATION Sammanfattning av ärendet Frågan om räddningstjänstens organisation har diskuterats det senaste året i samband med budgetarbetet. Räddningschefen har framfört behov av ytterligare heltidsanställda och en minskad deltidsstyrka. Vid kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2012 och 2013 har också konstaterats bl.a. avvikelser av operationell art på grund av att räddningstjänsten har svårt att hålla tidsramar för utryckning. Ernst & Young genomförde hösten 2013 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun en granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänsten. Revisorerna konstaterade bland annat att räddningstjänsten har svårt att påbörja en insats inom godtagbart tid utifrån aktuell riskbild samt har svårt att rekrytera och kompetensutveckla deltidsorganisationen. Mot denna bakgrund fick kommunchefen i uppdrag att utreda frågan om räddningstjänstens framtida organisation. Räddningstjänsten i Höganäs fick i oktober i uppdrag att se över sin organisation med syfte att komma tillrätta med de operativa insatstiderna och även stärka det förebyggande arbetet i kommunen. Samtidigt ställde kommunchefen frågan till Helsingborgs räddningstjänst om vad det skulle innebära och till vilken kostnad det skulle bli att ingå i det kommande förbundet mellan Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Till kommunen har nu inkommet förslag på organisationsförändringar utifrån aktuell riskbild. Undertecknad har också anlitat en extern konsult från PriceWaterHouse Coopers (PwC) som har fungerat som bollplank och gett en second opinion vad avser inkomna förslag. Inkomna förslag Helsingborgs räddningstjänst fick i uppdrag att genomföra en förstudie av räddningstjänsten i Höganäs samt utreda vad det skulle innebära och till vilken kostnad det skulle bli att ingå i det kommande räddningsförbundet Skåne Nordväst, bilaga 1. Räddningstjänsten i Höganäs har lämnat två olika förslag till organisationsförändringar, bilaga 2. Utredningarnas syfte har varit att ta fram ett beslutsunderlag med avseende på den framtida inriktningen för Höganäs räddningstjänst. Utredningarna beskriver översiktligt den lokala riskbilden i Höganäs. Riskprofilen är viktig både vad avser det förebyggande och den operativa dimensioneringen av räddningstjänsten i kommunen. Totalt genomfördes 413 stycken insatser under 2012 och 533 insatser under 2013 inom Höganäs insatsområde. Skillnaden mellan verksamhetsåren 2012 och 2013 är framförallt att södra Sverige drabbades hårt av två större höststormar. Det finns en klar trend att antalet larm sjunker under nattetid. Larmfrekvensen är som störst mellan klockan 09:00-18:00, vilket kan bero på att aktiviteten i samhället är som störst under denna tidsperiod. Mellan tidsperioden 24:00-06:00 inträffar cirka 10 % av räddningstjänstens insatser baserat på statistiken för HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

150 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2014/194 Vid en studie av uppdragens längd är cirka 85 % av alla räddningsinsatser avklarade inom 1 timme. Insatser med längden 1-2 timmar uppgår till cirka 12 % och insatser överstigande 2 timmar utgör cirka 3 % av samtliga händelser. Den lokala riskbilden visar på att objekt med brandtekniska krav avseende utrymning via räddningstjänsten inom 10 minuter är belägna i centrala Höganäs. De mindre orterna har inte denna typ av bebyggelse där 20 minuter anges som tillräckligt snabb tid för utrymning med hjälp av räddningstjänsten. Resultatet från utredningarna visar på att om räddningstjänsten uppgraderas till en heltidsstyrka kommer större delen av ytan att täckas inom 10 minuter från larm. De områden som har sämst täckning är kuststräckan från Svanshall till spetsen på Kullaberg samt östra delarna av kommunen. Ankomsttiderna till Kullahalvön, Mölle, Arild och östra delarna av kommunen kan uppgå upptill 15 minuter. Med en deltidslösning kommer centrala Höganäs inklusive Lerberget, Väsby och Strandbaden nås inom 10 minuter från larm. Med en differentierad styrka som utgörs av heltid under dagtid och deltid kvällar och nätter ökar täckningsgraden jämfört med dagens dimensionering. Detta med avseende på att merparten av larmen inträffar dagtid. Undertecknad har tillsammans med Sandra Danielsson från PwC gått igenom inkomna förslag. Vidare har diskussioner förts med kommunens räddningschef. Utifrån den lokala riskbilden i Höganäs föreslås att räddningstjänstens framtida organisation i Höganäs dimensioneras utifrån förslaget i bilaga 3. På dagtid innebär den nya organisationen att ett befäl och tre heltidsbrandmän är på gång inom 90 sekunder, och en femte person (första insats person, FIP) inom cirka 90 sekunder. De tre heltidsbrandmän tjänstgör på räddningstjänsten. Den fjärde är deltidsbrandman och befinner sig hos sin huvudarbetsgivare men har en uttryckningsbil, detta för att kunna åka direkt till olycksplatsen och ansluta till heltidsstyrkan. Detta förslag innebär att man har en styrka på gång dagtid inom cirka 90 sekunder, som uppfyller antalet som krävs för rökdykning. Ytterligare två deltidsbrandmän ansluter efter fem minuter vilket innebär att parallella insatser (rökdykning och stegbil samtidigt) kan påbörjas efter fem minuter. Organisationen för kvällar och nätter föreslås bestå av ett befäl och två heltidsbrandmän samt tre deltidsbrandmän, varav en har en utryckningsbil. Det innebär att ett befäl och två heltidsbrandman och en deltidsbrandman (FiP) är på gång inom 90 sekunder, medan två deltidsbrandmän är på gång efter först fem minuter. Det innebär att rökdykning i så fall kan påbörjas efter fem minuter när deltidsbrandmännen anländer. Det går ej att göra parallella insatser under denna tid på dygnet utan man får välja vilken inriktning man skall börja med. En fördel som kan nämnas med att vara heltidsanställd personal på dagtid, är att personalen då kan arbeta med förebyggande och insatsförberedande uppgifter. Det finns inte samma möjlighet till det nattetid då man normalt sett inte har arbetstid nattetid (om det inte går larm). De fem administrativa tjänsterna och en assistent bibehålles intakt för att klara det löpande arbetet med de kommunala uppgifterna och för att vara tillgängliga för kommunens invånare, företag och förvaltningar. Undertecknade har tillsammans med kommunstyrelsens presidium informerat personalen inom räddningstjänsten samt fackliga företrädare. MBL-förhandling har genomförts , se bilaga 4. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

151 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2014/194 Ekonomiska konsekvenser Den föreslagna organisationen innebär en ramutökning med sammanlagt 1,7 mnkr på helårsbasis, se bilaga 3. Organisationen föreslås trädda i kraft den 1 januari 2015 och finansieras genom ianspråktagande ur kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda behov. Frågan om ingåendet i Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst Det förslag som nu förordas är att räddningstjänsten behålles i kommunal regi för att ha egen styrning över sin räddningstjänst. Resurser tilldelas för att räddningstjänstens administrativa delar, förebyggande arbete och operativa arbete kan ske tillfredställande enligt Lagen om Skydd mot Olyckor. Beslutsunderlag Förstudie av räddningstjänsten i Höganäs, Helsingborgs stad, bilaga 1 Räddningstjänstens framtida organisation - alternativ 1 och 2, Höganäs räddningstjänst, bilaga 2 Slutligt förslag till ny organisation inom Höganäs räddningstjänst, bilaga 3 Protokoll MBL-förhandling , bilaga 4 Kommunledningskontorets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa räddningstjänstens framtida organisation i enlighet med förslaget i bilaga 3, att anslå från och med 1 januari 2015 till räddningstjänsten en utökad budget med 1,7 mnkr för finansiering av den framtida organisationen, att anslaget finansieras genom ianspråktagande ur kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda behov, att uppdra åt kommunstyrelsens budgetutskott att i sitt förslag till budget 2015 och plan iakttaga kommunfullmäktiges beslut. Herman Crespin Titel Lars Scotte Räddningschef HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

152 Dag Minibemanning 1 LagBrandmästare med lägst Räddningsledare B på skift i 80/20 schema. Som hanterar både N1 & N2 larm. 90 sek 2 Heltidsbrandmän på skift i 80/20 schema varav en har lägst Räddningsledare A. 90 sek 1 Heltidsbrandman på dagtidsschema sek 1 Första insatsperson FiP med utryckningsfordon hemma och med på arbetet. Deltidsbrandman 90 sek 2 deltidsbrandmän dygnet runt. 5 min 152

153 Natt Minibemanning 1 LagBrandmästare med lägst Räddningsledare B på skift i 80/20 schema. Som hanterar både N1 & N2 larm. 90 sek 2 Heltidsbrandmän på skift i 80/20 schema varav en har lägst Räddningsledare A. 90 sek 1 Första insatsperson FiP med utryckningsfordon hemma och med på arbetet. Deltidsbrandman 90 sek 2 deltidsbrandmän dygnet runt. 5 min 153

154 Kostnad Kostnad/ Tjänst Personal Kostnad Ny Personal Kostnad Kontor Beredskap LBM BFM BmH BmDa FiP BmD Värn Total Total skillnad mot dagens personalkostnad kr 154

155 ARBETSMATERIAL (5) Räddningstjänstens organisationsförändring Med anledning av den revisionsrapport för 2013 som ger vid handen att räddningstjänsten har för små resurser för att klara sina uppdrag har vi följande förslag på åtgärder. Bakgrund Grunden till förslaget bygger på att såväl den operativa som den förebyggande delen ska klara sina uppdrag för att kunna verka långsiktigt. För den operativa delen så handlar det om att klara förmågan och insatstiderna utan att tvingas göra och planera för intresseavvägningar från de regelverk som styr den operativa förmågan. De lokala förutsättningarna för räddningstjänsten i Höganäs innebär förutom den ordinarie övnings- och materielvårdstiden ökade krav på deltidsbrandmännen att närvara vid nya utbildningar, övningar och certifieringar. I verksamheten har vi att ta hänsyn till Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om brandfarliga och explosiva varor, Lagen om extraordinära händelser, Arbetsmiljölagen, Boverkets byggregler, och mellan AFS:er från Arbetarskyddsstyrelsen, se bilaga (Rökdykning 1+4). Vad gäller Lagen om skydd mot olyckor får det inte råda ett antingen eller förhållande mellan den förebyggande och den operativa förmågan enligt regeringens proposition till reformerad lag för räddningstjänst (2002/03:119). HÖGANÄS KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Höganäs

156 ARBETSMATERIAL 2 (5) Förslag I revisionsrapporten ger man förslag på en organisation som skulle innebära att dagens heltidsstyrka skulle utökas med 3 personer per skiftlag, totalt 15 personer. En sådan organisation skulle ge en minimibemanning med 1 insatsledare dagtid med 90 sek anspänning på station och övrig tid med 90 sek anspänning med beredskap i hemmet inom kommungränsen, 1 Styrkeledare och 4 brandmän med 90 sek anspänning dygnet runt samt 2 personer på deltid med en anspänning på 5 min. Dessa kan organiseras enligt olika modeller för att nå bästa och mest optimala funktion ur både insatsförmåga och hur vi kan säkerställa rekrytering av deltidare framöver. Figur 1. Förslag till minsta utryckningsstyrka dygnet runt Med den föreslagna organisationen kan vi inleda livräddande insats vid brand i byggnad inom 10 min i stort sett hela kommunen med undantag för Kullagårdens Wärdshus och objekten i Mölle vid svår framkomlighet med mycket trafik. Motsvarande insats kan vi göra för att evakuera personer via höjdfordon inom samma tid i alla de objekt som har detta krav idag. Vi kan också följa de gemensamma styrdokument som upprättats inom Skåne Nordväst (SKNV) som rör Ledningsdoktrin, Rökdykarinstruktion och Kemdykarinstruktion. Till detta har vi att ta ställning till den kostnad och nytta av ytterligare resurser i de två värnen i Mölle och Jonstorp som då kan larmas i händelse av utbruten brand eller större olycka och inte idag som en primärenhet i sina respektive orter vilket i sig strider mot gällande regelverk för tjänsteplikt. De kunde då båda vara renodlade värn och vara en resurs vid större händelser och ha specifika uppgifter som blir lättare att upprätthålla sin kompetens i. Värnen är en billig resurs och kan användas i de fall vi har behov av många händer och fötter, dock ej till mer komplicerade uppdrag som kräver en omfattande övningsbakgrund. HÖGANÄS KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Höganäs

157 ARBETSMATERIAL 3 (5) Implementering Implementeringen av 15 nya heltidsbrandmän föreslår vi, med anledning av de svårigheter vi har att rekrytera och upprätthålla styrkan på deltid, ska få ske med start redan v med 5 brandmän och att vi v ändrar brandordningen till 1+2 på heltid samt minskar deltidsgrupperna med 1 person i varje skiftlag till 4 personer per grupp Denna förändring innebär inga uppsägningar för styrkorna i Höganäs då de redan har personalbrister samt att det är sannolikt att någon ur deltidsleden som kommer att söka och rekryteras till heltidstjänsterna. Vidare föreslår vi att rekrytering påbörjas i v och att organisationen ytterligare växlas upp v med ytterligare 5 heltidsbrandmän och att vi ändrar brandordningen till 1 +3 på heltid samt minskar deltidsgrupperna med 1 person i varje skiftlag till 3 personer per grupp och att deltidsorganisationen i Mölle omvandlas till brandvärn. Beroende på intresse från deltidsgruppen att söka sig till heltidstjänster kan det komma att behöva sägas upp personal om inte detta sker via naturliga avgångar. För deltid i Mölle innebär det att alla med deltidstjänst sägs upp och att de renodlas till värnpersonal med tjänsteplikt. Ytterligare rekrytering påbörjas v för ytterligare 5 nya brandmän Som sista förändring föreslår vi att organisationen växlas upp v med ytterligare 5 heltidsbrandmän och att brandordningen ändras till 1+4 på heltid samt minskar deltidsgrupperna med 1 person i varje skiftlag till 2 personer per grupp. Beroende på intresse från deltidsgruppen att söka sig till heltidstjänster kan det komma att behöva sägas upp personal. Värnen i Mölle och Jonstorp läggs ner beroende på synen av den förmåga de kan upprätthålla. Därmed har vi uppnått det förslag som presenterats och vi tror att det är en rimlig takt att få detta genomfört under bästa former. Den administrativa tjänst som redan getts medel för 2014 föreslår vi rekryteras och stärker upp den administrativa sidan och de förebyggande behov som finns med bl.a. uppföljning av tillsyner, genomföra olycksutredningar samt upprätthålla utbildningsverksamheten för de kommunala förvaltningarna (koncerntänkande) nya brandmän rekryteras v.23 Brandordningen ändras v.35 till 1 ILD, 1 SLD, 2 BmH och 4 BmD Rekrytering av 5 nya brandmän påbörjas i v.35 Mölle deltid läggs ner och omvandlas till värn Brandordningen ändras v.2 till 1 ILD, 1 SLD, 3 BmH och 3 BmD Rekrytering av 5 nya brandmän påbörjas i v.35 Brandordningen ändras v.2 till 1 ILD, 1 SLD, 4 BmH och 2 BmD Värnen i Mölle och Jonstorp läggs ner? Figur 2 Förslag på tidsaxel för implementering utifrån 4 årsprincipen HÖGANÄS KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Höganäs

158 ARBETSMATERIAL 4 (5) Ekonomi Deltidsfunktionen försvinner från Mölle 2015 vilket ger en besparing på ca 250 tkr. Med en större styrka på heltid minskas behovet av värnen och därmed blir det en total minskning av värnkostnaderna med en beräknad summa av ca 50 tkr/år. Om värnen läggs ner sparas ytterligare ca 200 tkr samt de intäkter en försäljning av brandstationernas byggnader innebär. Kostnaden för en heltidstjänst beräknas till ca 450 tkr och motsvarande kostnad för en deltidstjänst är 100 tkr. Växlingen skulle då medföra en personalkostnad på tkr per 5 nya brandmän. Totalt ca tkr för tre växlingar. Pengarna som sparas genom minskningen av värnen önskar vi behålla för de ökade kostnader det innebär att hantera en större styrka med förändringar på stationen samt förändringen för att få deltidsfunktionen att bli mer flexibel och slagkraftig i sin roll Utökad personalbudget ca tkr pga att anställningen sker efter första halvåret (1 900 tkr helår) Ingen utökning från 2014 Minskning av kostnaden för deltid i Mölle ca 250 tkr i samband med omvandling till värn Utökad personalbudget tkr Utökad personalbudget tkr Minskad kostnad för ev nedläggning av värnen i Mölle och Jonstorp 200 tkr. Möjlighet till försäljning av fastigheterna. Figur 3. Ekonomisk kalkyl för förändringen Mål och inriktning Med den föreslagna organisationsförändringen så förutom att vi säkerställer den operativa förmågan och uppfyller de lagkrav som ställs kring detta så kommer vi att parallellt kunna arbeta med fler stödfunktioner inom kommunen, kopplat till att vi ska skapa en tryggare men också mer ekonomiskt hållbar kommun. Vi genomför idag flera olika stödfunktioner till kommunens olika förvaltningar. Den förebyggande verksamheten arbetar kontinuerligt med alkoholtillstånd, samråd i plan och byggprocessen samt utbildning inom koncernen. Den operativa verksamheten stödjer socialförvaltningen med lyfthjälp i snitt var tredje dag året runt samt markbyggnadsförvaltningen med akuta insatser med avspärrning och rensning runt badplatser samt flagghissning vid högtidsdagar. HÖGANÄS KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Höganäs

159 ARBETSMATERIAL 5 (5) Som förslag på utökade uppdrag anser vi att den viktiga delen med automatlarmshanteringen av kommunens fastigheter kan hanteras från räddningstjänsten vilket skulle ge en god hantering av anläggningarna och bra kännedom för utryckningspersonalen om de kommunala fastigheterna. I Sverige uppmärksammas mer och mer begrepp som social oro i samhället och vilka åtgärder kommunerna vidtar kring detta. Räddningstjänsterna blir ofta engagerade på något vis. I Höganäs kommun kan det konstateras att de anlagda bränderna oroväckande ökat under de senaste två åren. Vi anser att vi skulle kunna samverka med andra förvaltningar och i linje med det arbete som finns på vissa håll redan inom SKNV för att skapa en robust verksamhet som tidigt kan möta de behov som uppkommer. Andra sådana verksamheter som också riktas mot ungdomar är temaveckor med tex vattensäkerhetsveckor där vi skulle kunna vara delaktiga på olika sätt för att öka kunskapen inom vissa riskaktiviteter. Förbundsbildning i SKNV Från kommunchef och politik har man framfört att än en gång utreda huruvida ett samgående i ett förbund i SKNV skulle gynna Höganäs kommun. Inställningen från räddningstjänsten är att med avseende på revisionens rapport påverkas de punkter som revisionen kritiserat inte alls och att vår operativa förmåga inte på något vis skulle få en bättre och större slagkraft om vi ingick i ett förbund, motsvarande förändring som nu föreslås anser vi hade fått göras ändå för att klara insatstiderna i Höganäs kommun. Med den samverkan som finns i SKNV och fortsatt kommer att finnas kommer vi att ha samma tillgång till förstärkande resurser under samma former som idag. Vi anser att det mervärde som räddningstjänsten Höganäs idag ger både inom kommunens koncerntänkande och mot kommunens invånare och företag skulle begränsas genom mer centraliserad styrning och närheten skulle försvinna. HÖGANÄS KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Höganäs

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ""''"~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ''~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 'f'is?d't'1'10 Di laga ~~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp L "u' 1' 4/ 'l bl. ''l/l 1 (2) 2014-09-19 DIARlEN R' 2013/49 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 ""''"~ o!3 IL ' Dpb: /!Aktbilaga

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Lars-Ivar Kahl (M) Malcolm Hansson (S) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

Ärende 20. Svar på motion om plan för kommunal energiförsörjning

Ärende 20. Svar på motion om plan för kommunal energiförsörjning Ärende 20 Svar på motion om plan för kommunal energiförsörjning 244 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-03 SVAR PÅ MOTION OM PLAN FÖR KOMMUNAL ENERGIFÖRSÖRJNING KS/2013/244 Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Margareta Ölwe (M) (ordförande) Göran Bengtsson (M) (vice ordförande) Emilie Nilsson (L) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Gertrud

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-03-10 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-03-24 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (16) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars Linderot (M) Irmeli Hermansson (KD)

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 96 Motion om åtgärdsplan för att förebygga skador på hus, byggnader, växt- och djurliv i samband med översvämningar till följd av växthuseffekten. (AU 53) KS 2015-344

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2016-04-26 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (L) Peter Carlson (S) Ej tjänstgörande ersättare Torbjörn

Läs mer

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Kommunstyrelsens arbetsutskott 33 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-03-09 Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2016-02-29 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Björkäng

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2016-02-10 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Louise Stjernquist (L) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2015-11-16 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anders Ståhl (M) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Graff (S) Övriga Sekreterare Förvaltningschefen Anneli Sjöborg

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Skyddandet av Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer i Östersjön. Motion (2013:4). Svar på remiss

Skyddandet av Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer i Östersjön. Motion (2013:4). Svar på remiss Ingmarie Ahlberg Avdelningen för Miljö och teknik Telefon: 08-508 264 54 ingmarie.ahlberg@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-04-18 Skyddandet av Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Pia Möller (M) (ordförande) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (L) (vice ordförande) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Torbjörn Brorsson (M) Lennart

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-09 1 (17) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Pia Möller (M) (ordförande) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Dervis Smajic (L) ersätter Louise

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL VALNÄMNDEN NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER. Ann-Margreth Larsson (S) Lars Linderot (M)

PROTOKOLL VALNÄMNDEN NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER. Ann-Margreth Larsson (S) Lars Linderot (M) 2013-10-21 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gunvor Andersson (M) Hans Grahn (M) Ann-Margreth Larsson (S) Lars Linderot (M) Ethel Bengtsson (Kd) Övriga Sekreterare Josefin Nilsson,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-01-29 1 (21) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Gustaf Wingårdh (M) Pia Möller (M), 1:e vice ordförande Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2015-01-21 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Anders Ståhl (M) Anna Hedbrant (C) Ros-Mari Paulsson (FP) Barbara Struglics-Bogs

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-05-10

Sammanträdesdatum 2010-05-10 Kommunstyrelsen 2010-05-10 Blad 6 Ks 57 Au 59 Dnr 192/2007-101 Svar på motion om klimatförändringarnas påverkan på byggnader Centerpartiet har genom Kerstin Rosenkvist, Arne Berglund och Jörgen Johansson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-10-27 NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gustaf Wingårdh (M) (ordförande) Pia Möller (M) (vice ordförande) Wivi-Anne Broberg (S)

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 26 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Gunilla Tengvall

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22 Kl. 09:00 11.45 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-27 297 Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS 2016-140 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010 1 (10) Plats och tid Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Sven Weitner

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Österlengymnasiet, kl

Österlengymnasiet, kl 2007-11-07 1 (15) Plats och tid Österlengymnasiet, kl. 18.00 20.45 Beslutande Lars Ragnarsson (m) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (m) Christer Grankvist (s) Carl-Göran Svensson (c) Lennart Månsson (s) Staffan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-10 KS/2016/941 UPPTAGANDE AV LÅN FÖR AVGIFTSFINANSIERADE VERKSAMHETEN Sammanfattning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-09-11 1 (13) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars Linderot (M) Ann-Christin Rydell (C) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Peter Carlson

Läs mer

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson Blad 1(14) Plats och tid: Kullagymnasiet, sal C 107, 17.00 18.30 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP), Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Margareta Ölwe (M), Lars

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2015-11-12 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf

sid 1 (18) Sammanträdesdatum 2009-10-29 Närvarande Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf sid 1 (18) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Lennart Nilsson (S) Bengt Silfverstrand (S) Claes Pettersson (C) Péter Kovács

Läs mer

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11juni 2013, klockan 16.00-17.35 ande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 2010-09-09 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 17.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-14.55 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (S) Sune Gustavsson (OPA) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-05-05 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Anita Söderlind (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer