PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 (17) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars Linderot (M) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Peter Carlson (S) Åsa Andersson (FP) Jon Rickardsson (KD) Gunilla Fruerlund (V) Johan Wahlund (M) Peter Resell (S) Kerstin Persson (S) Liselotte Herrlin, utbildningschef Elisabeth Bonakdar Hashemi, nämndsekreterare Annette Mårs, administrativ chef 52 Malin Sörensen, HR-strateg 52 Niklas Bergman, Rektor 52 Johan Berg, lärare 52 Ann Ternstrand, Förskolechef 52 Jeanette Münchmeyer, barnskötare 52 Ewa Wictor, förskollärare 52 Camilla Thyllander, förskollärare 52 Åsa Hallenheim Olsson, verksamhetsledare förskola, t o m 53 Kenneth Svensson, rektor 52 Anita Trulsson, Lärarförbundet Catarina Tellström, Kommunal Patrik Holmkvist, LR Jeanette Liljenberg Sammanträdestid kl 18:30 20:30, mötet ajournerades 19:45-19:55 Paragrafer 52-64

2 (17) JUSTERING Utsedd justera Gunilla Fruerlund (V) UNDERSKRIFTER Sekreterare Jeanette Liljenberg Ordförande Justerande Pia Möller (M) Gunilla Fruerlund (V) Protokollet justerat den 20 oktober 2014 Intygar Elisabeth Bonakdar Hashemi Tillkännagivandet av justeringen har den 20 oktober 2014 anslagits på kommunens anslagstavla Intygar Anslaget nedtaget den Intygar Elisabeth Bonakdar Hashemi

3 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52 Informationsärenden Antaganden av riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Höganäs kommun 54 Beslut om införande av 4-årigt tekniskt program på Kullagymnasiet 55 Planerad antagningsorganisation för Kullagymnasiet Antagande av intern kontrollplan 2015 för utbildningsnämnden 57 Anställning av ny verksamhetsledare grundskola 58 Beslut om översyn av skolgårdar och utemiljöer 59 Beslut om tillfällig ersättare i arbetsutskottet 60 Kontaktpolitiker till verksamhetsbesök hösten Arbetsutskottets förslag till beslut 62 Anmälningsärenden Utbildningschefens rapport 64 Information från ordföranden

4 (17) 52 INFORMATIONSÄRENDEN 2014 Sammanfning av ärendet Utbildningsförvaltningen informerar nämnden om följande ärenden: Projektet Ung Aktivitet Forskningsprojekt i förskolan Svar till Arbetsmiljöverket Ekonomisk rapport Införande av fyraårigt tekniskt program på Kullagymnasiet, se även 54 Ekonomisk rapport den 6 oktober 2014 UN/2014/8 Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Pia Möller (M) yrkar utbildningsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten. godkänna den ekonomiska rapporten, samt lägga informationen till handlingarna.

5 (17) UN/2014/71 53 ANTAGANDE AV RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN Sammanfning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade den 8 maj 2014, 26, uppdra åt utbildningsförvaltningen se över riktlinjerna till nämndsmötet i oktober. Tjänsteskrivelse avseende antagande av riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Höganäs kommun Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Höganäs kommun Beslut AU , 34 Ytterligare underlag i ärendet Beslut UN , 26 Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Pia Möller (M) yrkar ärendet bordläggs. ärendet bordläggs.

6 (17) UN/2014/ BESLUT OM INFÖRANDE AV FYRAÅRIGT TEKNISKT PROGRAM PÅ KULLAGYMNASIET Sammanfning av ärendet Sveriges riksdag utfärdade den 12 juni 2014 en lag (SFS 2014:530) om ändring i skollagen gällande vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2014 (Skollagen kap 17a, 1-18) och gäller utbildningar som påbörjas efter den 1 juli Behörig anordna utbildningen är huvudman som anordnar utbildning på teknikprogrammet. Vidareutbildningen syftar till en gymnasieingenjörsexamen, vilket är en yrkeskategori med stor efterfrågan från näringslivet, såväl nationellt som lokalt. Det fjärde året har därför riksrekrytering och statsbidrag kan sökas senast den 15 oktober 2014 för upp till fyra år framöver. Utbildningen har bedrivits på prov i 20 kommuner innan den infördes, med goda resultat. Med anledning av det stora intresset för gymnasieingenjörer, Kullagymnasiet har den spetskompetens som krävs för bedriva utbildningen samt ett nära samarbete med näringslivet i kommunen redan är etablerat, vill Kullagymnasiet ansöka om få anordna utbildning i form av ett fjärde tekniskt år med tio platser, med start höstterminen Utbildningen uppfyller två av utbildningsnämndens mål med tillhörande strategier: Stärk skolans bredd och spets genom en högklassig utbildning med spets mot forskning och näringsliv, samt utveckla dialogen genom antalet samverkansarbeten ska utvecklas med högskola, universitet, lokalt näringsliv och andra aktörer. Kostnaden för läsåret 2015/2016 beräknas kunna tas inom befintligt ram. Därefter kan ytterligare resurser komma behövas, beroende på om statsbidrag för kommunen beviljas eller inte. Tjänsteskrivelse avseende införande av ett fjärde tekniskt år på Kullagymnasiet Muntlig information från Kenneth Svensson, 52 Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Pia Möller (M) yrkar utbildningsnämnden beslutar införa ett fjärde tekniskt år på Kullagymnasiet från och med höstterminen 2015 om statsbidrag för detta erhålles, utbildningen ej får starta om det inte finns minst fem sökande per inriktning, alternativt minst tio sökande till en av inriktningarna, informera kommunfullmäktige om ytterligare resurser kommer behövas framöver på grund av införandet av ett fjärde tekniskt år i Sverige, samt ge utbildningsförvaltningen i uppdrag undersöka om annan möjlig delfinansiering av införandet kan ske. införa ett fjärde tekniskt år på Kullagymnasiet från och med höstterminen 2015 om statsbidrag för detta erhålles, utbildningen ej får starta om det inte finns minst fem sökande per inriktning, alternativt minst tio sökande till en av inriktningarna, informera kommunfullmäktige om ytterligare resurser kommer behövas framöver på grund av införande av ett fjärde tekniskt år i Sverige, samt

7 (17) ge utbildningsförvaltningen i uppdrag undersöka om annan möjlig delfinansiering av införandet kan ske. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Kullagymnasiet

8 (17) UN/2014/ PLANERAD ANTAGNINGSORGANISATION FÖR KULLAGYMNASIET LÅ 2015/16 Sammanfning av ärendet i oktober varje år om planerad antagningsorganisation för Kullagymnasiet kommande läsår, med utgångspunkt i årets organisation och sökbild. Tjänsteskrivelse avseende planerad antagningsorganisation för Kullagymnasiet lå 2015/16 Planerad antagningsorganisation Kullagymnasiet lå 15/16 Beslut AU , 36 fastställa planerad antagningsorganisation för Kullagymnasiet läsåret 2015/16 enligt förvaltningens förslag Beslutet ska skickas till Kullagymnasiet

9 (17) 56 ANTAGANDE AV INTERN KONTROLLPLAN 2015 FÖR UN/2014/111 Sammanfning av ärendet Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KFS 2013:12) ska nämnden överlämna intern kontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys till kommunstyrelsen vid deras sista sammanträde året innan planen ska gälla. I år kommer kommunstyrelsen behandla intern kontroll 2015 vid sitt sammanträde den 2 december, vilket betyder nämnden måste fa beslut om sin intern kontrollplan 2015 vid sitt sammanträde i oktober. Tjänsteskrivelse avseende intern kontrollplan 2015 Risk- och väsentlighetsanalys för utbildningsnämnden 2015 Intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2015 Beslut AU , 35 Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta intern kontrollplan och risk- och väsentlighetsanalys för utbildningsnämnden Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen

10 (17) 57 ANSTÄLLNING AV NY VERKSAMHETSLEDARE GRUNDSKOLA UN/2014/116 Sammanfning av ärendet Sedan tidigare verksamhetsledare grundskola avslutat sin tjänst vid utbildningsförvaltningen har rekrytering av ny verksamhetsledare pågått under hösten i samarbete med ett externt rekryteringsföretag. Enligt utbildningsnämndens delegationsordning, KFS 2014:17, är anställning av verksamhetsledare inte delegerat. Tre olika grupper bestående av utbildningsnämndens arbetsutskott, företrädare för utbildningskontoret och fackliga företrädare i utbildningsförvaltningens samverkansgrupp har deltagit i rekryteringen. Utifrån den kravprofil som är framtagen tillsammans med samverkansgruppen har rekryteringsföretaget presenterat tre kandidater. En av kandidaterna har därefter återtagit sin ansökan. Intervjuer och tester har gjorts med två kandidater. Utifrån genomförda intervjuer, djupintervjuer, tester och referenstagning är utbildningsförvaltningens förslag föreslå Carina Uvenfeldt som verksamhetsledare grundskola. De fackliga företrädarna är eniga med utbildningschefen om förslaget. Tjänsteskrivelse avseende anställning av ny verksamhetsledare grundskola Beslut AU , 38 Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Pia Möller (M) yrkar utbildningsnämnden anställer Carina Uvenfeldt som ny verksamhetsledare grundskola samt utbildningsförvaltningens andra förslag till beslut stryks. anställa Carina Uvenfeldt som ny verksamhetsledare grundskola. Beslutet ska skickas till Carina Uvenfeldt

11 (17) 58 BESLUT OM ÖVERSYN AV SKOLGÅRDAR OCH UTEMILJÖ UN/2014/119 Sammanfning av ärendet Ordförande Pia Möller har inkommit med skrivelse, inventera och planera skolornas utemiljö. Ordförande föreslår skolornas utomhusmiljöer ses över och åtgärdsplaner upprättas för dem. Inventera och planera skolornas utemiljöer Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Pia Möller (M) yrkar utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige föreslå kommunstyrelsen besluta fastighetsförvaltningen får i uppdrag, i samråd med respektive skolledning, inventera samtliga grundskolors utemiljöer,, efter inventering, i samråd med skolledning och elevrepresentanter för respektive kommunal skola, lägga fram förslag på åtgärdsplan, innehållande tidsramar och ekonomisk beräkning, befintliga och framtida detaljplaner runt skolområdena tas i beaktande vid översyn och framtagande av förslag på åtgärdsplan, samt åtgärdsplaner presenteras för Utbildningsnämnden senast 30 juni Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige föreslå kommunstyrelsen besluta fastighetsförvaltningen får i uppdrag, i samråd med respektive skolledning, inventera samtliga grundskolors utemiljöer, efter inventering, i samråd med skolledning och elevrepresentanter för respektive kommunal skola, lägga fram förslag på åtgärdsplan, inkluderat multiarenor, innehållande tidsramar och ekonomisk beräkning, befintliga och framtida detaljplaner runt skolområdena tas i beaktande vid översyn och framtagande av förslag på åtgärdsplan, samt åtgärdsplaner presenteras för Utbildningsnämnden senast 30 juni Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

12 (17) 59 BESLUT OM TILLFÄLLIG ERSÄTTARE I ARBETSUTSKOTTET UN/2014/115 Sammanfning av ärendet På grund av sjukdom har Kristdemokraternas ordinarie ledamot i utbildningsnämnden, tillika ersättare i arbetsutskottet, lämnat förhinder på obestämd tid inför höstens möten. Ordförande Pia Möller (M) föreslår därför Ann-Christin Rydell (C) tillfälligt tar platsen som ersättare i arbetsutskottet tills ledamoten är tillbaka. Tjänsteskrivelse avseende tillfällig ersättare i arbetsutskottet utse Ann-Christin Rydell (C) som tillfällig ersättare i arbetsutskottet. Beslutet ska skickas till Ann-Christin Rydell (C)

13 (17) 60 KONTAKTPOLITIKER TILL VERKSAMHETSBESÖK HÖSTEN 2014 UN/2014/81 Sammanfning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade den 19 december 2013, 100, anta en ny gruppindelning av kontaktpolitiker i enlighet med ordförandens förslag. Den nya indelningen gjordes i samband med upphörandet av de tidigare förtroenderåden. På grund av avsägelser med mera saknas nu politiker i några av grupperna inför höstens verksamhetsbesök. En ny indelning behöver därför göras. Tjänsteskrivelse avseende kontaktpolitiker inför verksamhetsbesök hösten 2014 Nuvarande gruppindelning för verksamhetsbesök Beslut AU , 37 Ytterligare underlag i ärendet Beslut UN , 100 Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Pia Möller (M) yrkar utbildningsnämnden utser Peter Resell (S) som kontaktpolitiker för Nyhamnsskolan. utse Peter Resell (S) som kontaktpolitiker för Nyhamnsskolan. Beslutet ska skickas till Nyhamnsskolan

14 (17) 61 ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT UN/2014/120 Sammanfning av ärendet Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 23 september 2014, 39, föreslå nämnden besluta utreda och utvärdera organisationen med F-9 skolor, för- och nackdelar jämfört med F-6 och högstadieskolor, samt undersöka möjligheten skapa ett utökat, mer lokalt traineeprogram för de tjänster där det är svårt rekrytera. Tjänsteskrivelse avseende arbetsutskottets förslag till beslut Beslut AU , 39 Förslag till beslut Ordförande Pia Möller (M) yrkar det första förslaget till beslut ska lyda: utreda och utvärdera organisationen med F-9 skolor, för- och nackdelar jämfört med F-6 och högstadieskolor. utreda och utvärdera organisationen med F-9 skolor, för- och nackdelar jämfört med F-6 och högstadieskolor, samt undersöka möjligheten skapa ett utökat, mer lokalt traineeprogram för de tjänster där det är svårt rekrytera.

15 (17) 62 ANMÄLNINGSÄRENDEN HT 2014 UN/2014/101 Sammanfning av ärendet Nedanstående anmälningsärenden har inkommit till utbildningsnämnden den 9 oktober Beslut KS , 174 Förslag till kommunövergripande barn- och ungdomsplan för Höganäs kommun Lättläst version av kommunövergripande barn- och ungdomsplan för Höganäs kommun Information om uppgiftslämnarplikt från Skolverket Skolinspektionens beslut om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Helsingborgs kommun, dnr :968, :828, :1051, :970, :1021 Delegationsbeslut brådskande ärenden per den 3 oktober 2014 Utbildningsnämndens mål efter ordförandens komplettering Delegationsbeslut anställningar per den 3 oktober 2014 Anmälningar om kränkande behandling per den 3 oktober 2014 Samverkansprotokoll den 30 september 2014 godkänna redovisningen av ovanstående anmälningsärenden. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen

16 (17) 63 UTBILDNINGSCHEFENS RAPPORT Sammanfning av ärendet Utbildningschefen informerar om: Anställning av rektor på Tornlyckeskolan. Tjänsten kommer erbjudas Martin Ling från Magelungens skola i Helsingborg. Resursskolan kommer inte flytta ifrån Blåkulla, enligt beslut från lokalförsörjningsgruppen. Pågående arbete med nolltolerans mot droger på Kullagymnasiet. Gymnasiet har bland annat haft besök av droghundar under dagen. Inga droger hittades. Vikenskolan inventering och behov inför den nya skolan. Samarbete sker med samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen. Ny förskola i Nyhamnsläge byggstart den 16 januari 2015, klar för drift i januari Asylsökande barn och ungdomar. Åsa Hallenheim Olsson samordnar tillsammans med Kenneth Svensson och Lise-Lotte Silverberg. I första hand erbjuds allmän förskola vid Stinsängen, förskoleklass på Tornlyckeskolan, samt introduktionsklasser på Tornlyckeskolan och Kullagymnasiet. Nästa steg är erbjuda elever plats på Nyhamnsskolan. Just nu har vi 20 barn och elever i våra verksamheter, fördelat på alla årskurser. Därutöver finns nio ensamkommande flyktingbarn på Kullagymnasiet. Nytt avtal kan komma tecknas om 15 ensamkommande flyktingbarn. lägga informationen till handlingarna

17 (17) 64 INFORMATION FRÅN ORDFÖRANDEN Sammanfning av ärendet Ordförande Pia Möller (M) informerar om kommunens användarpolicy gällande IT som ska skrivas under och lämnas in till nämndsekreteraren. Nästa vecka åker en grupp politiker från utbildningsnämnden på studiebesök till Backsippans förskola, en helt giftfri förskola i Blekinge. Arvode kommer utgå för besöket. För den som är intresserad av följa med finns en ledig plats kvar. Anmälan sker snarast till Pia Möller.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-16.55 ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång,

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (25) Tid Onsdagen den 29 april 2015 klockan 15:00 Plats Konferensrum, Sjöormen, Johan Kocksgatan 4,4:e vån Ärenden 73 Upprop 74 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-06-08

Utskottet för lärande 2015-06-08 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ängås F-9 skola 2015-06-08 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-06-08 kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-12-16 1 Innehållsförteckning Lokalutredning...3 Lokalfrågor för Teknikprogrammet...4 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet...5 Avveckling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer