En renare städbransch. En sammanställning och analys för att få en tydligare bild av omfattningen av svartarbetet i städbranschen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En renare städbransch. En sammanställning och analys för att få en tydligare bild av omfattningen av svartarbetet i städbranschen."

Transkript

1 En renare städbransch En sammanställning och analys för att få en tydligare bild av omfattningen av svartarbetet i städbranschen. Maj 2011

2 Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Städbranschen idag... 4 Svartarbetets omfattning... 7 Estimat 1 Skatteverkets revisionsmodell... 7 Estimat 2 - Taxinäringen... 9 Estimat 3 Frisörbranschen Estimat 4 Byggindustrin Slutberäkning Så försvinner inkomsterna Hur upptäcker man oseriösa företag Sammanfattning

3 Förord Att det förekommer oseriösa företag inom städbranschen är sedan tidigare känt men inte i vilken utsträckning. Almega Serviceentreprenörerna har därför låtit sammanställa och analysera tillgängliga uppgifter på området i syfte att få en tydligare bild av omfattningen av städbranschens svartarbete. Arbetet presenteras i denna rapport och slutsatsen är att minst två miljarder kronor undanhålls från beskattning i städbranschen varje år. Sannolikt är siffran ännu högre. Två miljarder kronor motsvarar 20 medelstora företag i branschen, eller motsvarande tio procent av branschens omsättning om cirka 20 miljarder. Konsekvensen av detta är att många människor far illa, seriösa företag slås ut, branschens anseende skamfilas och det offentliga undanhålls skatteintäkter. Städbranschen dras med en oseriös svans där seriösa företag slås ut på grund av osund konkurrens och där det förkommer att människor utnyttjas på ett skamlöst sätt och inkomster undanhålls beskattning. Riskerna att avslöjas är låg och städbranschen har blivit en lukrativ bransch för oseriösa företag. Inte sällan står grovt kriminella ligor bakom svartarbetet i branschen. Bransch, myndigheter och upphandlare av städtjänster har ett gemensamt ansvar att motverka dessa oseriösa företag och försöka minska den svarta städningens utbredning. Almega Serviceentreprenörerna auktoriserar seriösa städföretag. Detta är ett viktigt verktyg för att stödja seriösa medlemmar och ett enkelt och handfast sätt att underlätta för branschens kunder att välja seriösa leverantörer. Det är dock inte tillräckligt. Tuffare myndighetsprövning måste till liksom upphandlingar som i högre grad än i dag fokuserar på kvalitet och seriositet. Först då kan vi på allvar komma åt de företag som har satt fusk och svartarbete i system. Stockholm, april 2011 Inger Jonasdotter, branschansvarig Almega Serviceentreprenörerna Almega Serviceentreprenörerna är bransch- och arbetsgivareorganisation för städ- och serviceföretag med 878 medlemmar vilka står för närmare 90 procent av branschens omsättning och står för över 80 procent av antalet anställda i branschen. 2

4 Inledning Under 2007 genomförde Skatteverket den senaste kartläggningen av skattefelet i Sverige. De uppskattade då att felet uppgick till 133 miljarder kronor per år eller 5 procent av BNP 1. Med skattefelet avses skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd om alla redovisade samtliga inkomster och den skatt som fastställs av Skatteverket. Att inkomster undanhålls från beskattning försvårar givetvis möjligheterna att finansiera de offentliga utgifterna. Men utöver det skapar de svarta inkomsterna problem på många marknader. De företagare som betalar sina skatter och avgifter får svårt att klara sig i konkurrensen. I några fall tvingas de därför i konkurs eller dra ned på personal. I städbranschen är dessa problem tydliga. Seriösa företag upplever att det i många fall är omöjligt att erbjuda de låga priser som krävs för att vinna upphandlingar. Det finns flera faktorer som gör att branschen lockar till sig en hög andel oseriösa aktörer. Det är en bransch med låga inträdesbarriärer, vilket medfört att det finns ovanligt många mindre företag i branschen. De många småföretagen gör branschen svårkontrollerad och fusket blir svårare att upptäcka. Ett exempel är att endast 900 av drygt företag i branschen ärmedlemmar i Almega Serviceentreprenörerna och därmed bundna av branschens kollektivavtal. En hög användning av svart arbetskraft drabbar inte bara de seriösa företagen i form av osund konkurrens. Den svarta arbetskraften utgörs ofta av människor som på ett eller annat sätt har ett svagt fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden. Bland annat används många papperslösa invandrare som städare. De kan därför utnyttjas på ett sätt som skulle vara otänkbart i kollektivavtalsanslutna företag. I vissa fall har det upptäckts att lönerna som utbetalats har legat ned mot 10 kronor per timme. Arbetstiderna för den svarta arbetskraften är oreglerade och ofta betalas det inte ut någon övertidsersättning, pension, semesterlön, ersättning vid sjukdom, försäkring med mera. Personerna bakom de oseriösa företagen tillhör inte sällan grovt kriminella ligor som upptäckt att branschen är lukrativ samtidigt som riskerna är betydligt lägre än vid människo- och narkotikasmuggling 2. I denna rapport görs en kartläggning av svartarbetet inom städbranschen. Vi beskriver hur undandragandet av beskattningsbara inkomster görs i praktiken och hur upphandlare av städtjänster kan upptäcka oseriösa företag. Vidare försöker vi göra en uppskattning av det totala svartarbetet i branschen. Rapporten har författats av Kreicbergs Utredning & Opinion på uppdrag av Almega Serviceentreprenörerna. 1 Rapport 2008:1, Skatteverket. 2 Intervju med Lennart Berg, Ekobrottsmyndigheten, RENT NUMMER

5 Städbranschen idag Städ- och servicebranschen består av cirka företag. Totalt omsatte branschen knappt 20 miljarder kronor Städbranschen är en växande bransch och det är framför allt det ökade utbudet av städtjänster samt att offentlig verksamhet fortsätter att lägga ut servicetjänster på entreprenad som har bidragit till den positiva utvecklingen. Idag står de privata aktörerna för majoriteten av de anställda som arbetar med städtjänster i Sverige. De flesta av branschens företag erbjuder idag fler tjänster än traditionell städservice. En klar majoritet har utökat sitt tjänsteutbud under de senaste två åren och nästan hälften planerar att utöka utbudet av tjänster framöver. En servicetjänst som ökat är hemservice, eller s.k. hushållsnära tjänster, vilka erbjuds till privata kunder. De utgör dock fortfarande endast en mindre del av serviceentreprenadbranschen. Totalt beräknades hemservice omsätta cirka 2,78 miljarder år Städning utgör den största delen av företagens omsättning (ca 70 procent). Närmare hälften av företagen använder sig av underentreprenörer och över fyra av tio företag arbetar själva som underentreprenörer. Enligt statistik från SCB, år 2008, arbetade totalt personer i Sverige inom städbranschen. Det innebär att yrket städare är det tionde vanligaste yrket i landet. Branschen är ofta ett instegsjobb på den svenska arbetsmarknaden och företagen uppger att drygt hälften av de personer som anställts under de senaste två åren har kommit från tidigare arbetslöshet. Den vita omsättningen för städtjänster till privata hushåll och som inte omfattas av RUT-avdraget måste anses som försumbar. Vi kan därmed anta att den totala omsättningen för hushållsstädningen inte uppgår till mer än tre miljarder kronor. Det skulle innebära att av den totala omsättningen i städbranschen, utgörs cirka 85 procent av städning i företag och offentliga verksamheter. Diagram 1 Omsättningsfördelning för olika kunder inom lokalvård. (Uppskattning för 2010) 15% 85% Företag och offentliga verksamheter Hushåll 3 SCB:s mest aktuella uppgifter är från Då var omsättningen 18,7 miljarder kronor. 4 Almega Hemserviceföretagen, pressmeddelande

6 Källa: SCB, Skatteverket och egna beräkningar. Lönsamheten i städbranschen är inte särskilt hög. De priser som kan tas ut per timme är relativt låga vilket påverkar resultatet per anställd. Under 2009 hade medianföretaget inom lokalvård ett resultat per anställd på kronor, medan medianen för näringslivet som helhet var mer än dubbelt så stor 5. Med så pass låga marginaler är det självklart att det inte finns några större möjligheter för seriösa företag att sänka sina priser för att möta konkurrensen från mindre nogräknade konkurrenter. Det gäller särskilt eftersom det inte finns några andra stora kostnadsposter att skära ned på än personalkostnaderna. Nästan hela förädlingsvärdet i branschen kommer från personalens arbetsinsatser. Diagram 2 Personalkostnadernas andel av det totala förädlingsvärdet % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93% Lokalvård 76% Hela näringslivet Källa: SCBs branschnyckeltal En bransch där personalkostnaderna är helt dominerande och där det förekommer ett omfattande svartarbete kommer av naturliga skäl att karaktäriseras av turbulens. Seriösa företag slås kontinuerligt ut av företag som inte betalar sina skatter och avgifter. Det är mer än dubbelt så vanligt att företag inom lokalvård går i konkurs jämfört med konkurssannolikheten för näringslivet som helhet. I diagrammet nedan har vi satt antalet företag som gick i konkurs 2010 i relation till antalet företag i respektive bransch 6. 5 Källa: SCBs branschnyckeltal Det bör påpekas att konkursstatistiken är hämtade från Tillväxtanalys och avser 2010 medan företagsstocken är hämtad från SCB och där finns ännu bara uppgifter för

7 Diagram 3 Antal konkurser 2009 i relation till företagsstocken i vissa branscher 2,5% 2,0% 1,7% 2,1% 1,7% 1,5% 1,0% 0,9% 0,8% 0,5% 0,5% 0,0% Källa: Tillväxtanalys och SCB Precis som inom städbranschen är svarta inkomster relativt vanligt förekommande inom restaurangoch byggbranschen. Av diagrammet framgår att dessa branscher också har betydligt högre konkursfrekvenser än andra grenar inom näringslivet. Det är sannolikt att en minskning av svartarbetet skulle kunna leda till större stabilitet i vissa branscher och i längden även leda till en högre kvalitet i utförandet av tjänsterna. 6

8 Svartarbetets omfattning Som tidigare nämnts uppskattade Skatteverket att det totala skattefelet i Sverige uppgick till cirka 5 procent av BNP Om omfattningen är lika stor nu skulle det innebära att skattefelet uppgick till 167 miljarder kronor Det är viktigt att poängtera att det rör sig om uppskattningar eftersom själva poängen med svarta arbetsinkomster är att de ska vara dolda för skattemyndigheterna. Denna uppskattning ger därmed endast överslag om vilken omfattning de svarta inkomsterna har i samhället som helhet. Däremot ges inga ledtrådar om omfattningen på företags- och branschnivå. På branschnivå blir estimaten kring oredovisade inkomster med nödvändighet ännu osäkrare och i många fall är intervallen relativt stora. Men för att få en någorlunda bild över de svarta inkomsterna inom städbranschen tar vi hjälp av fyra olika undersökningar. Samtliga undersökningar kan på ett eller annat sätt överföras till städbranschens villkor och förutsättningar. Genom de fyra undersökningarna försöker vi därefter uppskatta ett intervall för de svarta inkomsterna inom städbranschen. Estimat 1 - Skatteverkets revisionsmodell År 2006 genomförde Skatteverket en stor genomgång av de svarta arbetsinkomsterna i Sverige 9. Här har man genom revisionsmetoden kalkylerat de dolda arbetsinkomsterna på branschnivå. Det bör påpekas att en relativt stor del av de svarta inkomsterna inte kan fås fram genom denna metod. Det är endast de framreviderbara dolda inkomsterna som kan studeras i denna genomgång. Vissa branscher är lättare än andra att via revisioner uppskatta den svarta inkomsten. Diagrammet nedan visar den uppskattade svarta inkomsten i förhållande till den vita redovisade inkomsten. En andel på 100 procent betyder att den svarta inkomsten är lika stor som den vita. Att de agrara näringarna har en förhållandevis hög andel svarta inkomster i jämförelse med övriga branscher beror framförallt på två saker. För det första är branschen extremt fragmenterad och hela procent av den totala arbetsinkomsten uppkommer i enskilda firmor och småföretag med en omsättning lägre än en miljon kronor. För det andra är det betydligt lättare att hitta ledtrådar i företagens revision som tyder på svarta inkomster. Företagen kan till exempel ta upp inköpskostnader för råvaror till ett värde som borde indikera högre intäkter än vad som rapporterats. Sådana ledtrådar är betydligt svårare att hitta i övriga branscher. Det innebär alltså att beräkningsmetoden kan medföra att svartarbetets omfattning i jordbrukssektorn framstår som större i förhållande till andra branscher än vad som verkligen är fallet. Enligt undersökningen uppgick de kalkylerade dolda arbetsinkomsterna i städbranschen till cirka 1,1 miljarder kronor, vilket motsvarade 19 procent av de vitt redovisade arbetsinkomsterna. Skattningen är framreviderad genom revisioner mellan åren 1995 och För att få en mer aktuell bild av storleken på de svarta inkomsterna inom städbranschen har vi antagit att andelen dolda inkomster är konstant och satt dessa i relation till dagens inkomstnivåer i branschen. År 2008 uppgick de 7 Rapport 2008:1, Skatteverket. 8 Enligt Konjunkturinstitutet uppgick BNP i löpande priser till cirka miljarder kronor Svartköp och svartjobb i Sverige, Rapport 2006:4, Skatteverket. 7

9 redovisade personalkostnaderna (exklusive sociala avgifter) inom städ och rengöring till cirka 10,5 miljarder kronor. I detta belopp ingår även lönerna för några stora saneringsföretag och omfattar därmed inte endast städbranschen. Men enligt SCB stod städbranschen för cirka 80 procent av alla anställda inom städ och rengöring. Om vi antar att städbranschen stod för samma andel av den totala lönesumman innebär det att lönerna inom städbranschen uppgick till cirka 8,5 miljarder kronor Enligt konjunkturlönestatistiken har de nominella lönerna ökat med cirka sex procent inom de privata servicenäringarna mellan 2008 och De totala lönerna inom städbranschen bör därför uppgå till cirka 9 miljarder kronor Diagram 4. Dolda arbetsinkomster i relation till den vita redovisade arbetsinkomsten. 77% 67% 55% 52% 45% 37% 25% 19% 17% 12% 12% 12% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Källa: Rapport 2006:4, Skatteverket Med en andel på 19 procent dolda inkomster betyder det att storleken på de svarta inkomsterna inom städbranschen uppgår till knappt 1,7 miljarder kronor Som synes uppger Skatteverket i detta fall inget intervall på uppskattningen. Anledningen är att det är denna dolda inkomst som är framreviderbar. Det finns givetvis andra dolda inkomster som inte går att upptäcka med denna metod. Den stora orsaken till att det är de agrara näringarna som har den högsta andelen dolda inkomster i förhållande till de vita är just att det finns fler ledtrådar i redovisningarna att använda för att uppskatta den egentliga arbetsinkomsten. Dessa ledtrådar är färre inom bland annat städbranschen. Men den beräknade uppskattningen på 1,7 miljarder kronor ger oss åtminstone en nedre gräns för omfattningen på de svarta inkomsterna inom städbranschen. Det mesta talar för att det är betydligt större inkomster som döljs i städbranschen än dessa 1,7 miljarder. Skatteverket nämner speciellt städbranschen som en bransch där beräkningarna troligtvis är underskattade. För det första sker en betydande mängd svartarbete i hushållen. Denna verksamhet går per definition inte att beräkna med hjälp av revisionsmetoden, eftersom kunderna (hushållen) inte lämnar något bokslut. 8

10 För det andra avser beräkningarna bara arbetsinkomster som skulle ha beskattats. Men det förekommer också att företagen undanhåller momsinbetalningar genom att redovisa falska fakturor. Eftersom det ännu inte gjorts någon fullständig beräkning av de svarta inkomsterna i städbranschen går vi vidare genom att ta in resultat från andra granskningar av andra branscher och försöker överföra dem till städbranschen. Det har gjorts detaljerade beräkningar för taxinäringen samt frisöroch byggbranschen. Samtidigt bör det återigen påpekas att beräkningarna är osäkra och att det inte är säkert att kalkylerna går att överföra till städbranschen. Estimat 2 - Taxinäringen Skatteverket arbetar sedan ett par år med en specialgranskning av taxibranschen 10. Det finns flera faktorer som gör att det fuskas med inkomsterna i branschen och därför är intressant att titta närmare på för skatteverket. Det föreligger en överetablering, framförallt i storstäderna. Branschen lockar till sig både företagare och anställda som är oseriösa. Det är delvis en kontantbransch som lätt inbjuder till fusk. Det har blivit en form av kultur i branschen att inte redovisa alla inkomster och löner. Även om det finns skillnader passar flera av ovanstående faktorer även in på städbranschen. Exempelvis är inträdesbarriärerna i branschen relativt låga. Det finns många små företag och ett stort antal företag kommer både till och försvinner varje år. Enligt specialgranskningen omsätter taxibranschen cirka 12 miljarder kronor. Därtill har man även uppskattat den svarta omsättningen till 1,5-2 miljarder kronor. Det betyder att mellan 12,5 procent och 16,7 procent av den redovisade omsättningen i branschen är svart. Om samma andel av omsättningen skulle gälla i städbranschen innebär det att de oredovisade inkomsterna skulle uppgå till mellan 2 och 3 miljarder kronor. Även om Skatteverket tror att de svarta inkomsterna är underskattade i deras beräkningar som presenteras i diagram 4 framgår ändå att problemen verkar vara mer omfattande i taxibranschen. Om vi därför anta att städbranschen skulle hamna i det undre intervallet kommer även denna analys att landa runt 2 miljarder kronor i svarta inkomster i städbranschen. 10 Se nskningar/taxibranschen.106.6a ff1f html 9

11 Estimat 3 Frisörbranschen Frisörbranschen skiljer sig väsentligt från städbranschen eftersom den hittills i stor utsträckning varit en kontantbransch. Men eftersom det finns få uppskattningar av den svarta sektorn på branschnivå har vi ändå valt att använda de beräkningar som finns tillgängliga. Ekobrottsmyndigheten genomförde en granskning 11 av frisörbranschen i början av 2000-talet. De använde då en annan metod för att beräkna den svarta omsättningen i branschen. De jämförde omsättningen i frisörbranschen i Norge och Sverige över tid och studerade hur skillnaderna utvecklats sedan Norge infört striktare kontroller med bland annat lag på kassaapparater. Slutsatsen i studien blev att den svarta omsättningen var ungefär lika stor som den vita. Det är inte rimligt att anta att omfattningen på fusket är lika stort i städbranschen. Frisörbranschen består nämligen i princip enbart av enskilda företagare och småföretag. Enligt diagram 4 uppskattar också Skatteverket att omfattningen av de svarta arbetsinkomsterna inom frisörbranschen relativt sett är 2,4 gånger större än inom städbranschen. Vi antar fortsättningsvis att denna relation även gäller branschernas omsättning. Eftersom granskningen av frisörbranschen uppskattade att den svarta omsättningen var lika stor som den vita (100 procent) betyder det att den svarta omsättningen i städbranschen skulle kunna uppskattas till cirka 40 procent av den vita. Med en vit omsättning på 20 miljarder kronor skulle det innebära cirka 8 miljarder kronor i svart omsättning i städnäringen. Estimat 4 Byggindustrin Även byggbranschen delar en del av de attribut som nämnts tidigare i texten som gör att det fuskas med inkomsterna. I likhet med städbranschen baseras en stor del av omsättningen i byggbranschen på olika sorters upphandlingar. Fusk med obeskattade löner bland olika underleverantörer kan göra att företagen kan lägga anbud på en nivå som gör att de vinner upphandlingen. Enligt en granskning utförd av Skatteverket och byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund, Sveriges Byggindustrier, uppgår de svarta inkomsterna inom byggbranschen till miljarder kronor. 12 I dessa siffror ingår ekonomisk brottslighet, fusk med försäljning till hushåll och undanhållande av inkomst av tjänst. Enligt Skatteverkets uppskattning av dolda arbetsinkomster uppgick de till 6,2 miljarder kronor. Men de totala svarta inkomsterna skulle alltså kunna uppgå till mellan 160 och 320 procent av de dolda framreviderade inkomsterna. Om vi antar att förhållandet mellan de totala svarta inkomsterna och de dolda framreviderade inkomsterna skulle vara likadant i städbranschen skulle de totala svarta inkomsterna uppgå till mellan 2,7 och 5,5 miljarder kronor. Samtidigt bör det påpekas att dessa beräkningar är det mest osäkra. Trots att både myndigheter och olika organisationer i olika sammanhang refererar uppgiften om att de svarta inkomsterna i byggbranschen uppgår till mellan 10 och 20 miljarder kronor har vi inte kunnat hitta originalberäkningen. 11 Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö, Ekobrottsmyndigheten

12 Slutberäkning Grundförutsättningen för beräkningen är den uppgift kring de framreviderade dolda arbetsinkomsterna som Skatteverket tagit fram. Efter att ha uppräknat dessa inkomster till dagens lönesumma uppgår de dolda inkomsterna till cirka 1,7 miljarder kronor inom städbranschen. Men flera faktorer pekar på att den svarta omsättningen i branschen ligger betydligt högre. Skatteverket själva menar att denna metod enbart fångar cirka 60 procent av de dolda inkomsterna. För att komma närmare en uppskattning använde vi oss av tre andra undersökningar där man beräknat den svarta omsättningen. Dessa undersökningar avsåg visserligen taxi-, frisör och byggbranschen, men dessa branscher har också liknande problem med svarta inkomster som städbranschen. Slutsatsen av våra olika beräkningar är att de svarta inkomsterna i städbranschen uppgår till minst 2 miljarder kronor, men det mesta tyder på att omfattningen är betydligt högre. Det är inte osannolikt att omfattningen är dubbelt så stor. Så försvinner inkomsterna Bara i städbranschen undanhålls alltså miljardbelopp från beskattning. I det här avsnittet beskrivs hur inkomsterna döljs för Skatteverket. Beroende på om man är företagare eller löntagare finns det ett antal olika sätt att undanhålla inkomster från beskattning. Det gemene man först tänker på när svartarbete nämns är när till exempel en hantverkare utför ett arbete åt en privatperson utan kvitto. I ett sådant fall är såväl köpare som säljare införstådda med att transaktionen ska undanhållas skattemyndigheten. Men det klassas givetvis även som svartarbete om köparen får ett kvitto på transaktionen men utföraren av tjänsten inte bokför den i sina räkenskaper. Ett annat vanligt förfarande när det gäller svartarbete är när en näringsidkare avlönar en anställd helt eller delvis utan att registrera lönekostnaden i den reguljära bokföringen. Svarta arbetsinkomster finns alltså såväl bland företagare som bland löntagare. Skatteverket beskriver ett antal exempel där arbetsinkomster på ett eller annat sätt undanhålls från skatteuttag: Anta att en anställd som jobbar som försäljare i en affär, som säljer TV-apparater, får en veckolön i form av en TV och värdet av TV:n inte redovisas för Skatteverket. Det är i så fall en svart arbetsinkomst för den anställde. Om en person som äger ett aktiebolag själv tar hand om en inkomst, som skulle ha tillkommit bolaget, är det fråga om svart lön eftersom ägaren till aktiebolaget räknas som anställd i bolaget. En egenföretagare däremot beskattas för överskottet i näringsverksamheten och har inte avdragsrätt för lön till sig själv. Skulle företagaren i detta fall inte i bokföringen redovisa uttaget blir det alltså fråga om en oredovisad företagarinkomst. Om en egenföretagare vill åka till Kanarieöarna på semester med familjen och låter bli att ta upp en inkomst på kronor från en privatperson i sina räkenskaper blir inkomsten av 11

13 näringsverksamheten kronor lägre än den annars skulle vara, vilket motsvarar en svart inkomst på samma belopp. Men resultatet blir detsamma om egenföretagaren i sin bokföring har med alla inkomster men drar av utgiften för semesterresan. Privata utgifter som bokförs så att de belastar ett företags deklarerade inkomst av näringsverksamhet är alltså en dold arbetsinkomst 13. Skatteverkets exempel beskrivna ovan illustrerar olika situationer där arbetsinkomster inte redovisas korrekt till skattemyndigheterna, dessa är giltiga även för städbranschen. Nedan följer en tabell som schematiskt beskriver de olika formerna av svarta arbetsinkomster där de gråtonade fälten är de dolda inkomsterna som allmänheten främst förknippar med svartarbete. Tabell 1. Olika former av svarta arbetsinkomster Svart arbete Transaktionen ej bokförd i räkenskaperna. Utgiften är kostnadsförd i räkenskaperna Löntagare/lön Oredovisad lön Arbetsgivaren betalar anställdas privata utgifter. Redovisas inte som löneförmån Näringsidkare / företagarinkomst Oredovisad arbetsersättning Näringsverksamhetens resultat belastas med privata utgifter Oredovisad varuförsäljning Källa: Rapport 2008:1, Skatteverket Varuuttag, resor eller utnyttjande av arbetskraft, maskiner för privat bruk redovisas inte som uttag ur näringsverksamheten. En rörmokare som utför ett jobb åt en privatperson mot en svart betalning är relativt enkelt att genomföra. Men svartarbete har i vissa branscher antagit sådana proportioner att det krävs ett stort inslag av planering och organisation. Det kan till exempel handla om stora uppdrag som till delar utförs av svart arbetskraft. För att avlöna de personerna krävs stora mängder kontanta medel. Man brukar i dessa fall tala om så kallade härvor med svart arbetskraft. En härva med svart arbetskraft är beroende av tre saker för att ha möjlighet att lyckas. Någon som beställer arbete. Någon som utför arbetet eller tillhandahåller arbetskraften. Någon som maskerar pengar som krävs för att avlöna den svarta arbetskraften. För att företagen skall få tillgång till kontanta medel som behövs för att avlöna den svarta arbetskraften finns det två olika alternativ. 13 Rapport 2008:1, Skatteverket. 12

14 1. Oredovisade intäkter Företaget redovisar inte all intäkter och bantar således sina omsättningssiffror, vilket ger utrymme att betala ut kontanta svarta löner. 2. Osanna fakturor Företaget använder sig av oriktiga fakturor i sin bokföring. Det handlar alltså om att frigöra kapital genom att bokföra utgifter som företaget inte haft. Ett typiskt genomförande kan gå till på följande sätt. Företag A behöver frigöra kontanter för att betala svart arbetskraft. Företag B utfärdar då en osann faktura på till exempel kronor utställt på företag A. Företag A betalar den osanna fakturan på kronor inklusive moms till företag B. Företag A får sedan tillbaka beloppet (minus en viss ersättning) i kontanta medel. Företag A kan nu betala svarta löner med dessa kontanter. Företaget har dessutom möjlighet att göra avdrag för momsen. Företag A tar också upp den osanna fakturan i sin bokföring som ett avdrag för en kostnad. På så sätt minskas det eventuella överskottet som ska beskattas. Företag B drivs av en målvakt och redovisar varken skatt eller avgifter. Enligt Almega Serviceentreprenörerna har priset för en falsk faktura i rättegångssammanhang uppskattats till 6 procent av fakturabeloppet. Denna metod tillsammans med användandet av svart arbetskraft gör att oseriösa företag kan erbjuda betydligt lägre priser än företag som betalar sina skatter och avgifter. Den verkliga arbetskraftskostnaden är cirka 170 kronor i timmen medan en svart lön uppgår till cirka 60 kronor i timmen 14. Hur motverkas oseriösa företag? Oseriösa företag som använder sig helt eller delvis av svart arbetskraft har givetvis en stor fördel när det gäller att konkurrera i olika typer av upphandlingar. Framförallt när det gäller prisbilden. För att de seriösa företagen ska kunna konkurrera krävs således betydande marginalförsämringar. Den pressade prisnivån kan leda till sämre kvalitet i utförda tjänster och på sikt även nedläggning på grund av en för dålig lönsamhet. En alltför stor svart produktion kommer till slut att hota hela den övriga branschen. Det är alltså viktigt att noggrant kontrollera de inkommande anbuden och försöka analysera trovärdigheten i framförallt prisbilden. Är det inkommande anbudet rimligt i förhållande till den arbetskraft som kan antas krävas för projektet som är föremål för upphandlingen? När det gäller upphandlingar är det främst den svarta verksamheten som bygger på användande av underentreprenörer och falska fakturor som är involverade. Det företag som vann uppdraget kan bygga upp långa kedjor av underentreprenörer och någonstans i denna kedja sker ett 14 Svart och vitt- Hur upptäcker jag ett oseriöst företag, Serviceentreprenörerna 13

15 undandragande av skatt och avgifter. Många gånger vet inte kunden om att underleverantörer används för uppdraget. För att minska risken att en upphandling vinns av en oseriös aktör kan den upphandlade enheten kontrollera den allmänna seriositeten hos företagen. En särskild komplikation är att företag som helt eller delvis använder sig av svart arbetskraft kan skapa ett större ekonomiskt överskott i verksamheten än vad mer seriösa företag kan. Därför är deras ekonomiska uppgifter ofta oklanderliga. De har ofta en hög kreditvärdighet enligt olika kreditupplysningsföretag och har sällan betalningsanmärkningar. En kreditkontroll är alltså inte tillräcklig för att undvika oseriösa företag. En kontroll av företagets arbetskraftskostnad i förhållande till omsättningen kan dock ge en indikation på hur utbrett användandet är av underentreprenörer i företaget. Inom städbranschen ligger arbetskraftskostnaden på cirka 75 procent av omsättningen i ett företag som använder egen anställd personal. Ju lägre procentsats desto större andel av arbetet ligger ute på underentreprenörer. Det behöver i sig inte betyda att det rör sig om ett oseriöst företag, men det kan vara en signal om att en djupare kontroll behöver utföras. I början av år 2008 sjösatte Almega Serviceentreprenörerna en typ av auktorisation som ett led i att stärka och förbättra städbranschens anseende (Auktoriserad Serviceentreprenör) 15. Bland de krav som finns för att bli auktoriserad måste företagen bland annat: Ha F-skattsedel och är registrerad i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret. Ha inga skatteskulder hos kronofogdemyndigheten. Vara registrerad hos Bolagsverket (endast aktiebolag kan ansöka om auktorisation). Ha tillstyrkt revisionsberättelse. Vara medlem i Almega Serviceentreprenörerna, Almega Hemserviceföretagen, Almega Fastighetsarbetsgivarna, Almega Samhallförbundet eller Almega Tjänsteföretagen (Fönsterputs och Städ) och har därigenom kollektivavtal för sina medarbetare. Följa Almega Serviceentreprenörernas Allmänna Kontraktsvillkor eller motsvarande. Ge alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal. Ha ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna kontraktsvillkoren anger (120 prisbasbelopp). Följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer. Ha synliga namnbrickor eller företagskort på alla medarbetare för att kunden ska veta vem som utför service hos dem samt kan legitimera sig med giltig ID-handling vid förfrågan. Förplikta sig att följa gällande lag och avtal. Vara ett företag som har två eller fler bolag med olika organisationsnummer, men som marknadsförs under samma namn, ska ha auktoriserat samtliga bolag. Ha dokumenterat miljöledningssystem eller vara miljöcertifierad. Förbinda sig genomgå en auktorisationsutbildning i Almegas regi. Kraven som ställs för att bli auktoriserad är utvecklade för att garantera seriositet i företaget och kan fungera som hjälp till att identifiera seriösa anbud för både privata och offentliga upphandlare. Även om offentliga upphandlare inte kan ställa krav på både auktorisation skulle mycket vara vunnet om de begärde att deras leverantörer uppfyllde de kriterierna för auktorisationen. 15 För mer information, se 14

16 Ekobrottsmyndigheten menar exempelvis att ett viktigt steg för att minska svartbetet är att offentliga verksamheter och större privata företag ställer krav på att all städpersonal bär ID-brickor 16. Den svarta sektorns utbredning är ett omfattande samhällsproblem som ägnas betydande uppmärksamhet från både politiker och myndigheter. I flera branscher har man gjort stora satsningar på att stävja svartjobbet genom särskilda insatser. I städbranschen har dock några sådana satsningar inte gjorts. Det är lite förvånande eftersom det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra på en kraftfull bekämpning av svartjobb i städsektorn. Sammanfattning I denna rapport görs en kartläggning av svartarbetet inom städbranschen. Totalt omsätter branschen cirka 20 miljarder kronor. Men detta är de redovisade inkomsterna. Det finns starka incitament att undanhålla inkomster. Det gäller visserligen alla sorters verksamheter. Men städbranschen är särskilt utsatt. En stor del av omsättningen i branschen kommer från större upphandlingar som oftast avgörs beroende på vem som kan erbjuda lägst pris och städföretagens kostnader bestäms nästan helt av personalkostnaderna. I hela näringslivet uppgår personalkostnaden för medianföretaget till 76 procent av förädlingsvärdet medan motsvarande andel i städbranschen är 93 procent. Den verkliga arbetskraftskostnaden för en städare uppgår till cirka 170 kronor i timmen medan den svarta lönen uppgår till 60 kronor i timmen. Det är därför inte förvånande att fusket i branschen är så omfattande. Utöver detta använder sig vissa företag av falska fakturor för att undvika beskattning. För de seriösa företagen blir det i många fall nästan omöjligt att klara sig i konkurrensen och konkursfrekvensen i branschen är mer än dubbelt så hög som för hela näringslivet. Att göra en exakt beräkning av de svarta inkomsterna i branschen är omöjligt. Men i denna rapport har vi med hjälp av utredningar av andra branscher med liknande problem försökt göra en uppskattning av omfattningen av fusket i städbranschen. Beräkningarna tyder på att minst två miljarder kronor per år undanhålls från beskattning i städbranschen. Summan motsvarar cirka 10 procent av branschens omsättning eller kostnaden för drygt heltidsanställda 17. Men sannolikt är omfattningen betydligt större. Det borde vara av intresse för många olika aktörer att hitta sätt att minska de svarta inkomsterna i branschen. Skattemedel går förlorade, de seriösa företagen drabbas, anställda far illa och i längden förlorar även kunderna. Det enda sättet att konkurrera med de fuskande företagen är att sänka kvalitén på tjänsterna. Samtidigt finns det metoder att minska svartarbetet. Både Almega Serviceentreprenörerna och Ekobrottsmyndigheten har förslag på krav som upphandlarna kan ställa för att minska svartarbetet. 16 Intervju m ed Lennart Berg, Ekobrottsmyndigheten i RENT NUMMER Beräkningen baseras på att kostnaden per timme inklusive sociala avgifter och semesterersättningen uppgår till cirka 170 kronor och att det går 168 arbetstimmar på en månad. 15

17 WS Produktion och tryck: ekotryckredners.

Varför licensiering och certifiering av klottersanerare och klottersaneringsföretag?

Varför licensiering och certifiering av klottersanerare och klottersaneringsföretag? Varför licensiering och certifiering av klottersanerare och klottersaneringsföretag? Kvalitetssäkrad klottersanering efterfrågas av beställare. Det förekommer många lycksökare i klottersaneringsbranschen

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier Därför strider vi tillsammans för moderna lagar Fasaddagen Malmö 5 februari 2015 Peter Löfgren Utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier Telefon: +4631708 41 20 alt +46708210200

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2013. En granskning av Stockholmskommunernas rutiner för inköp och upphandling

Upphandlingsindex Stockholms län 2013. En granskning av Stockholmskommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2013 En granskning av Stockholmskommunernas rutiner för inköp och upphandling Maj 2013 Inledning Varje år går staten miste om närmare 180 miljarder i skatteintäkter. Det

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Skatteverket och småföretagen. Skattefelskartan - leder den rätt?

Skatteverket och småföretagen. Skattefelskartan - leder den rätt? Skatteverket och småföretagen Skattefelskartan - leder den rätt? augusti 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Skattefelet 4 Vad är skattefelet? 4 Kartan leder lätt fel 4 Skattefelskartan - så ser den

Läs mer

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! OM SVART ARBETE Köper ditt företag tjänster inom byggsektorn? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn är alltför omfattande. Vet

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Vad är svart arbete? Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Om du är anställd på ett företag betyder det också att arbetsgivaren inte

Läs mer

Presentation av arbete mot korruption och organiserad brottslighet i Nacka kommun

Presentation av arbete mot korruption och organiserad brottslighet i Nacka kommun Presentation av arbete mot korruption och organiserad brottslighet i Nacka kommun Jan Landström Jan.landstrom@nacka.se Tel: 08-718 87 45 Nacka kommun Detta ska jag hinna med att prata med er om Ordinarie

Läs mer

Branschrapport 2011. Fakta och utveckling för städ- och servicebranschen

Branschrapport 2011. Fakta och utveckling för städ- och servicebranschen Branschrapport 2011 Fakta och utveckling för städ- och servicebranschen Augusti 2011 Förord För fjärde året i rad presenterar Almega Serviceentreprenörerna en fullständig branschrapport för städ- och servicebranschen.

Läs mer

HEMSERVICE. Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster

HEMSERVICE. Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster HEMSERVICE Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster JUNI 2010 Förord Diskussionen, debatten och det allmänna intresset för hemservicebranschen och skattereduktionen för hushållsnära tjänster tog

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Införsel av motorfordon

Införsel av motorfordon Införsel av motorfordon Gränsöverskridande handel April 2015 Det organiserade momsfusket med motorfordon och husvagnar. Ett allvarligt hot mot den sunda konkurrensen. Införsel av motorfordon Cirka 30 personer

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer

Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer 2008-05-22 Stockholms Läns Landsting Hantverkargatan 45 104 22 Stockholm Ansökan Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer 1 bilaga Med stöd av bifogade projektförslag ansöker vi

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food

Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food Pengarna som gick upp i rök Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food Om Svensk Servicehandel & Fast Food Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

VITA JOBB. - en förutsättning för. konkurrens på lika villkor

VITA JOBB. - en förutsättning för. konkurrens på lika villkor VITA JOBB - en förutsättning för konkurrens på lika villkor 2006 startade Skatteverket ett arbete på riksnivå med uppgift att beivra förekomsten av svartarbete ett problem som för svenska medborgare kan

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Problemet Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Behov av mer kunskap hur farliga är hoten? Hur skall vi bedöma riskerna? Hur

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX Sida 1(2) 2004-02-13 Regeringsrätten Box 2293 103 17 STOCKHOLM Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX YTTRANDE För tiden innan BFNs rekommendation BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring skall tillämpas

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Skatteverkets större insatser 2015. 17 februari 2015

Skatteverkets större insatser 2015. 17 februari 2015 Skatteverkets större insatser 2015 17 februari 2015 Nya regler för rot- och rutarbete Pia Blank Thörnroos, rättslig expert Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare Nya regler för rot och rut Lagen infördes

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Åtgärder mot svartarbete

Åtgärder mot svartarbete Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Malena Andén Maria Nilsson Åtgärder mot svartarbete - verktyg för ommålning från svart till vitt Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2008 Handledare:

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernredovisning 2005-03-08 LS 0406-1308

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernredovisning 2005-03-08 LS 0406-1308 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Landstingsstyrelsen Uppdrag om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörverksamheten i Stockholms läns landsting Ärendet Uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Leverantörskontroll Analys, städning, rättning och komplettering av leverantörsreskontra

Leverantörskontroll Analys, städning, rättning och komplettering av leverantörsreskontra SafeTrade en beskrivning Leverantörskontroll Analys, städning, rättning och komplettering av leverantörsreskontra den som gillar upphandling har ett särskilt ansvar för att det blir rätt Genua Nector för

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning - sektorn för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur Härryda kommun Juni 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Skatteskulder och uppbördsförluster

Skatteskulder och uppbördsförluster 159 8 Skatteskulder och uppbördsförluster 8.1 Inledning Uppbördsförlusterna, skillnaderna mellan de fastställda skatterna och hur mycket som betalats in, uppgick 1999 till cirka 5,7 miljarder kr eller

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer