ALLMÄN INFORMATION OM ÖGONKURSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄN INFORMATION OM ÖGONKURSEN"

Transkript

1 ALLMÄN INFORMATION OM ÖGONKURSEN VÄLKOMNA TILL ÖGONKLINIKEN! Här följer lite allmän information om de olika momenten som ingår under kursperioden här på Ögonkliniken. Ni får säkerligen denna information även på andra håll, men det kan ibland vara bra med en liten hjälpreda att ta fram när minnet sviktar. FÖRELÄSNINGAR Tid enligt schema, OBS kl 8.00! Ögats och synbanornas anatomi och fysiologi Ögonlock och konjunktiva Orbita Uvea Glaukom Medicinsk retina I+II Kornea och lins Kirurgisk retina Neurooftalmologi I+II Synfunktion Akut öga Social + global oftalmologi Barnoftalmologi Refraktiv kirurgi Corneabanken (halvgrupp) Analys av synnedsättning Kurslitteratur Kursbok: Hövding G (ed): Oftalmologi. Nordisk laerebok og atlas, John Grieg AS, Bredvidläsningslitteratur: Lang GK: Ophthalmology. A pocket textbook atlas. Thieme, Stuttgart, New York UNDERSÖKNINGSTEKNIK Undersökningstekniken leds av amanuenserna, som tar sig an var sin halva av gruppen. Vi håller till i Grupprummet och Lärosalen. Samling i Lärosalen, tid kl

2 Under lektionstimmarna går vi igenom tekniken för ögonundersökning. Först en kortare teoretisk genomgång och därefter ges stort utrymme för praktisk träning under handledning av amanuenserna. Vi har delat in Undersökningstekniken i följande moment; 1) Yttre inspektion 2) Refraktion 3) Cornealmikroskopi 4) Oftalmoskopi 5) Neurooftalmologi I kurspärmarna finns insatta kompendier, vilka är tänkta som stöd för denna gruppundervisning. Kom ihåg att ta med dessa till lektionerna! Som framgår kommer vi bl.a. att ingående träna oftalmoskopering och cornealmikroskopi och av erfarenhet vet vi att dessa båda tekniker inte lärs in i en handvändning. Det är därför viktigt att ni i görligaste mån utnyttjar ev. extratid för att träna detta, inte bara för att kunna bli duktiga kliniker framöver utan också för att kunna hänga med i den fortsatta praktiska undervisningen på riktiga mottagningar med patienter. Lärosalen och grupprummet är utrustade med 4-5 mikroskop, flera oftalmoskop och andra instrument. Dessa rum är tillgängliga under hela kursperioden för praktisk träning på egen hand. Det är också möjligt att utnyttja undersökningsrum på polikliniken, om dessa inte är upptagna för kliniska mottagningar. I samband med oftalmoskopiträningen kommer ni att få ögondroppar som dilaterar pupillen. Eventuell kontaktlins plockas lämpligen ut före droppningen. PRAKTISKT PROV Efter dagarna med intensivutbildning i Undersökningsteknik kommer vi att ha ett praktiskt prov där ni får visa era att ni har lärt er grunderna och de basala färdigheter som krävs för att ni skall kunna hänga med under resten av undervisningen på Ögon. Detta prov innefattar inte sjukdomslära utan endast de praktiska momenten ni lärt er i undersökningsteknik och sker i grupper om 3-4 kand. Kursledare och amanuenser kommer att ställa kortare frågor och be er praktiskt utföra olika undersökningsmoment på varandra. Samling utanför Lärosalen enligt särskilt schema som senare anslås på anslagstavalan utanför Lärosalen. KAND.MOTTAGNINGAR För att ni ska få tillfälle att träna de färdigheter i undersökningsteknik som ni har tillägnat er under veckan har vi amanuensledda mottagningar med patienter från den allmänna väntelistan. Vi har då försökt välja ut patienter som enligt

3 tillgängliga uppgifter har någon för er värdefull åkomma eller åtminstone ger underlag för lärorika diskussioner. I de allra flesta fall innebär detta mottagningar med två kandidater och två eller högst tre bokade patienter. Detta bör ge stort utrymme för praktisk träning och "egen" handläggning av patienterna. Patienterna har i förväg meddelats att deras besök gäller en mottagning med kandidater. Alla kandidater ska få tillfälle till minst en amanuensmottagning. Samling på Mottagningen plan 3, rum 29 och 30 kl resp DAGJOUR Dagjoursverksamheten är ett av de allra värdefullaste momenten i den praktiska tjänstgöringen eftersom ni här kommer i kontakt med patienter som har akuta oselekterade ögonsjukdomar. Ofta söker ett mycket stort antal patienter på dagjouren och därför kanske det inte alltid blir så mycket av "egen" handläggning här. Men å andra sidan får ni tillfälle att se ett stort och varierat utbud av olika ögonsjukdomar. Alla kandidater skall om möjligt vara placerade på dagjouren minst en gång. Det finns 3 olika stationer på Dagjouren och tanken är, att ni skall cirkulera mellan dessa så att varje enskild kand följer ca 1 tim vardera med Dagjour 1, Dagjour 2 och Joursköterska. Samling på Mottagningen plan 3, rum 22, 23 och 24 kl resp MOTTAGNINGAR PÅ ÖGONKLINIKEN SU/Mölndal Det är vår ambition att ni under tiden här på Ögon ska få tillfälle till att komma i kontakt med så många patienter och ögonsjukdomar som möjligt. Ni blir därför placerade även på andra mottagningar på Ögonmottagningen SU/Mölndal. Dessa är specialistmottagningar med vanligtvis ett stort antal patienter. Men i de flesta fall har en anpassning gjorts för att ge utrymme för kandidatundervisning. Ni får auskultera på mottagningar inom följande kategorier: Allmän oftalmologi Uvea Neurooftalmologi (OBS! SU/Sahlgrenska, Blå stråket 7, vån 5) Glaucom Medicinsk Retina (inkl. diabetes och fluoresceinangiografi =FA) Främre segmentet (katarakt och cornea) Bakre Segmentet (BAS) Barn (Mölndal)

4 Samling på resp. mottagning kl (Förutom Ögonkir. mott och op 8.00) resp OBS: Torsd för Främre Segmentet)! ÖVRIGA ÖPPENVÅRDSMOTTAGNINGAR Vi har också ibland kunnat utnyttja kandidatplacering på öppenvårdsmottagningar vid följande ögonkliniker i Göteborgsområdet, men för att i görligaste mån undvika resor mellan olika sjukhus kommer detta bara att utnyttjas då mottagningarna på SU/Mölndal inte räcker till. Ögonmott. SU/Östra (Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus), samt Ögonmtt. Kungälvs sjukhus. Mottagningarna på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är speciella mottagningar för barn med olika ögonåkommor. Ögonmottagningen i Kungälv är en vanlig allmänn öppenvårdsmottagning med patienter ur alla kategorier. OBS! Tag med vit rock till dessa mottagningar! Samling på respektive mottagning kl ÖGONKIRURGISKA MOTTAGNINGEN + OPERATION På plan 5 finns mottagningar för gråstarrsverksamheten och på plan 4 ligger Ögonklinikens operationssalar. 2-3 kandidater placeras på en gemensam station, där tanken är, att ni under ett pass skall cirkulera mellan förundersökning, operation och efterkontroll. Vår förhoppning är att ni på detta sätt både får en varierande mottagning och dessutom en helhetssyn på hela cataractverksamheten. OBS! Anmäl er i Ögonkir. mottagningens kassa på plan 5, där ni kommer att mötas av en kontaktperson kl 8.00 (torsdagar 8.45) resp Ni kommer sedan att fördelas på lämpligaste sätt. Tag inte med kläder eller väskor till Ögonkirurgiska mottagningen, men naturligtvis ska ni ha vit rock. Ni kan sedan byta om till op-kläder på operation. En del kandidater har i vissa fall placerats på andra operationer än Cataractoperation. Även övriga kandidater som har extra intresse kan beredas tillfälle att närvara vid olika former av operation efter kontakt med kursledningen. SEMINARIUM + DIA Varje kandidat har fått två schemalagda pass för att i grupp få tillfälle att gå igenom de speciella kandidat-magasinen med diabilder, titta på olika videofilmer

5 samt att förbereda fördjupningsuppgift/artikel. Det är också meningen att ni vid dessa tillfällen ska träna på olika undersökningstekniker, bl.a. med ett speciellt digitalt program för oftalmoskopering. OBS! Hantera projektorn varsamt! Kandidat-magasinen med tillhörande häften finns i Lärosalen. Fördjupningsuppgiften skall presenteras senare under ett seminarium i halvgrupp. Kontakta amanuenserna eller kurssekreterare Christina Nilsson om ni behöver hjälp med att få fram bilder/foton eller annat materiel, ex. overhead-blad och - pennor, bilder, etc. De 2 datorerna i Lärosalen är GU.anslutna och de andra 2 i Grupprummet är SUanslutna och således möjliga att nå Melior med. För att underlätta träningen av oftalmoskopering finns ett specialprogram inlagt på datorerna i Lärosalen. Detta har sedan flera år använts vid andra ögonkliniker i landet och varit mycket uppskattat bland kandidaterna. Det bygger på, att vi fotograferar synnerven i ett öga hos varje kandidat och sedan lagras detta foto i en digital bildbank. När man sedan tränar på en kamrat och anger dennes kodnummer kommer bilder med olika synnerver att visas på skärmen. Det gäller då att jämföra bild och verklighet och ange vilken av synnerverna som tillhör den kamrat som undersöks. 3 sådana korrekta undersökningar skall ha utförts av varje kandidat och registrerats senast sista dagen med Praktik moment. (Registrering sker automatiskt i datorn under själva undersökningen). Samling i Lärosalen enligt gruppens beslut REDOVISNING FÖRDJUPNINGSUPPGIFT/ARTIKEL OBS! Viktigt! Det är meningen att ni under er tid på Ögon på egen hand ska samla in material till en diagnos som ni fått er tilldelad och som redovisas skriftligt och även muntligt i seminarieform inför halvgrupp. Vid redovisningen skall ni även ge en kort presentation av den vetenskapliga artikel som har anknytning till diagnosen. Till er hjälp har ni ett antal frågor/punkter för bedömning av artikeln. Diagnos och artikel blir ni tilldelade i början av er praktikperiod, dvs i anslutning till träning i undersökningsteknik. En gruppstorlek på ca 4-5 studenter är lämplig och ni bestämmer själva indelning. Ni väljer själva hur redovisningen ska ske - overhead, power-point etc., men någon form av muntlig presentation är naturligtvis nödvändig. Räkna med 15 min presentation inkl. diskussion. Vi har (bl.a. med tidigare kursenkäters hjälp) funnit att en viss strukturering av dessa presentationer är nödvändig och därför bör följande punkter uppfyllas: Diagnos: a) Prevalens, epidemiologi b) Symtombild c) Statusfynd d) Diagnostik

6 e) Behandling Artikel: a) Syfte b) Studiedesign/metodologi c) Resultat/fynd d) Konklusion/klinisk relevans OBS! Ett A-4 papper med sammanfattning av fördjupningsuppgiften ska inlämnas eller mailas till kursledningen senast kl. 16 dagen före presentationen, så att de kan kopieras till alla kursdeltagare. Använd adressen Samling enligt schema. (KI. 8.00) SEMINARIUM PATIENTFALL (utredning och diagnostik) Som en uppföljning av träningen i undersökningsteknik har lagts in ett seminarium, där ni får tillfälle till klinisk applikation av de olika undersökningarna. Detta är uppbyggt kring ett antal verkliga patientfall, där ni som utgångspunkt får betrakta bilder på olika sjukdomstillstånd. Utifrån dessa bilder ska ni sedan via ett digitalt interaktivt program beställa undersökningar för att så småningom komma fram till en diagnos. Ni kan då välja fritt mellan ögonspecifika undersökningar som ex. oftalmoskopi, mikroskopi, synfält, etc. och mer allmänna undersökningar som ex. datortomografi och lab.prover. Efter en kortare förberedelsetid inom gruppen kommer handledaren att förmedla svar på de beställda undersökningarna. Det gäller naturligtvis att undvika onödiga och kostsamma undersökningar och att ni försöker tillämpa kliniskt det ni har lärt er under första veckan. Material finns i kurspärmen. Samling i halvgrupp enligt schema. BILDVISNINGAR Under kursen finns två tillfällen med amanuensledd Bildvisning, där vi fördjupar oss i ett antal vanliga och viktiga diagnoser och där stort utrymme ges till frågor och diskussion. En motsvarande video visas också. Bildvisningarna är uppdelade i ett Främre segment-pass och ett Bakre segment-pass. Samling i Lärosalen enligt schema. KVÄLLS- OCH HELGJOUR Under tiden på Ögon går ni ett kvälls-jour pass. En lista finns på anslagstavlan utanför Grupprummet, där ni snarast skall notera önskad dag. Max. två kandidater / jourpass

7 På vardagar börjar ni kvällsjouren kl Samling på Jourrummet, avd 205 plan 5 Helgjouren börjar lördag-söndag kl på avd 205 där ni får söka upp primärjouren. Lista på jourdoktorer finns på anslagstavlan. Jourpassens längd varierar och ni avgör själva hur länge det är meningsfullt att närvara. Det brukar finnas gott om patienter fram till minst kl på vardagar och till cirka kl.14 på lördag-söndag. KURSENKÄT Finns i kurspärmen och bör ifyllas kontinuerligt under kursen. Den inlämnas lämpligen i samband med sista föreläsningsdagen, vid föreläsningen Analys av Synnedsättning. Vi är mycket tacksamma om ni alla lämnar in dessa enkäter besvarade, eftersom detta är ett av de viktigaste sätten att förbättra kursen och i görligaste mån anpassa den efter kandidaternas önskemål. Specificera i görligaste mån vad gäller person (ex.amanuens, handledande läkare på mott eller vid bildvisning, osv). OBS! Glöm inte att fylla i den akademigemensamma kursenkäten på GUL. KURSNÄMND I schemat finns tid inlagt för 2 kursnämnder för Ögondelen av kursen. Den ena är förlagd till ungefär halvtid av kursen, då man har möjlighet att ta upp saker som kanske bör åtgärdas ganska omgående. Den andra ligger i anslutning till Tentamen, då man kan bedöma kursen i sin helhet och även utvärdera effekten av eventuella ändringar från föregående kursnämnder. Till kursnämnden kommer kursledningen, klasslärare, verksamhetschef/sektionschef, studentrepresentanter för innevarande och föregående kurs (speciellt inbjudna) samt övriga kandidater i kursen i mån av intresse. TENTAMEN Ögonkursen avslutas med en tentamen. Denna består av två delar. Den ena delen är bildbaserad där ni får titta på diabilder med anknytning till patientfall och svara på frågor i anslutning till dessa

8 Den andra delen består av mer traditionella skriftliga frågor om olika ögonsjukdomar och deras handläggning. TEMADAG VÅRDCENTRAL / ÖNH / ÖGON Ett nytt moment tillkommet på förslag från kandidater. Vi diskuterar utifrån ett allmänläkarperspektiv olika ÖNH- och Ögon-fall, vilka ofta handläggs på vårdcentral. Momentet leds av en allmänläkare med lång erfarenhet, samt ÖNHläkare och Ögonläkare. Vi avhandlar 2 specifika ÖNH-fall, 2 specifika Ögonfall och även 2 fall som går över gränserna. ÖVRIGT Självstudier I Lärosalen finns ett antal dia-magasin med bilder avsedda för självstudier. Till dessa finns textmappar med diagnoser och korta kommentarer. Dessa runda magasin är markerade med färgband och tillhörande textmappar har motsvarande färg. Hantera diaprojektorn och magasinen varsamt! (Följ noga anvisningarna på väggen vid projektorn för att undvika strul!) Detta bildmaterial finns utlagt på Internet och ni kan hitta det på institutionens hemsida under adress: Ett antal datorer finns till ert förfogande i Grupprummet (SU-nätet) och i Lärosalen (GU-nätet). För ytterligare bildstudier rekommenderas också länken till Ögonkliniken i Umeå:. http//:www3.umu.se/clin_sci/ophthal/ På internet finns en handbok i undersökningsteknik av Rudoph Hahnenberger. Detta är precis samma bok, som vi tidigare lånat ut till alla kandidater och rekommenderas därför som komplement till lektioner och kompendier. Om ni vill låna någon bok i vårt bibliotek går detta att ordna efter kontakt med kursledningen. Exempel på gamla tentamina finns nu utlagda på kursportalen. Kopiering för privat bruk på institutionens eller klinikens kopiatorer är inte tillåten! Om kopieringen gäller kursrelaterat material kan detta accepteras för en mindre mängd efter medgivande från kursledningen. Lärosal och Grupprum

9 Grupprum och Lärosal öppnas genom knappkod som byts ut inför varje ny kurs Aktuell kod är I Grupprummet finns kylskåp, mikrovågsugn och vattenkokare. Var vänlig diska och håll rent efter er, framför allt vid kursens slut. Utanför Grupprummet finns en anslagstavla som gäller er kurs. Där finns aktuella scheman, diverse meddelanden, tentamensresultat etc. SU-turen Resor mellan sjukhusen kan ske med SU-turen, som avgår från Huvudentrén SU/Mölndal kl fvb till SU/S. Om det är fler än 3 kand som behöver transport, så räcker det förmodligen inte med den vanliga SU-turen. Resorna beställs vanligen av föreläsare eller amanuenser, som delar ut namnlistor för transport. Men ni kan även själva ringa om det krånglar av någon anledning. OBS! Vid dessa resor skall användas ansvarsnummer Sjukhuskläder Kandidater skall ha föreskrivna sjukhuskläder vid patientkontakt. Kläder finns i Lärosalen, men något enskilt utrymme för ombyte finns tyvärr inte på Ögonkliniken. Däremot finns speciella kandidatutrymmen i källlaren i anslutning till hiss K. OBS! Glöm inte att lägga alla använda kläder i klädpåsen utanför Lärosalen! Med förhoppning om en trevlig och lärorik tid här på Ögonkliniken. Madeleine Zetterberg, kursledare Lena Sjödell, amanuens mobil: mini-call: Tommy Andersson Antovan Seyedi Honarvar, amanuens mobil: mini-call:

10 Till sist några självklara men mycket viktiga påpekanden: Fotografering är ej tillåten på sjukhuset! Kom i tid till alla föreläsningar och mottagningar! Meddela förhinder om ni måste utebli från obligatoriska moment! (= allt utom föreläsningar) Sjuk/frånvaroanmälan till Huvudentré Apotek Pressbyrån Jour Allmän Uvea Hiss K (Föreläsningssal) Grupprum och Lärosal Ortoptist Foto Denna dörr är alltid låst! Glaucom Retina Diabetes Undvik denna korridor, som innehåller forskningsavdelning med många känsliga instrument och pågående experiment! F-angio Personalrum

* = Obligatoriskt moment Ögon

* = Obligatoriskt moment Ögon Kursvecka 1 Kalendervecka 3 16-jan 17-jan Introduktion ÖNH Introduktion * 08.30 Schema ÖNH- VT17-1 Kursvecka 1 08.00 - Upprop Gr A + B Upprop * Gr A + B Kursledningen Undersöknings- Undersökningsteknik

Läs mer

Oftalmologi för sjuksköterskor Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Sektionen för Ögon och Syn. Uppdragsutbildning 60 hp

Oftalmologi för sjuksköterskor Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Sektionen för Ögon och Syn. Uppdragsutbildning 60 hp Oftalmologi för sjuksköterskor Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Sektionen för Ögon och Syn Uppdragsutbildning 60 hp Oftalmologi för sjuksköterskor 60hp Distanskurs/ helfart Förkunskapskrav: Minst

Läs mer

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 undervisningens omfattning och organisation

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 undervisningens omfattning och organisation Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 undervisningens omfattning och organisation Undervisningens utformning Kursen pågår i fem veckor och omfattar klinisk tjänstgöring på slutenvårdsavdelning,

Läs mer

MÅNDAG 08-apr. Introduktion ÖNH

MÅNDAG 08-apr. Introduktion ÖNH Schema Vt 16-2 Kursvecka 1 Kursvecka 1 Kalendervecka 14 04-apr 05-apr 06-apr 07-apr 08-apr 08.00 - Introduktion ÖNH 09.00-10.45 13.00-15.45 Gula (vita) fält = : Mini-call, tel: Kursledare: 0746-21 26 81

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Sjukdomslära 9 hp, vt 2012

Sjukdomslära 9 hp, vt 2012 Biomedicinsk vetenskap II Sjukdomslära 9 hp, vt 2012 Momentet läses: 2012-04-16 2012-05-24 Ansvarig lärare: Martin Burman, Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå universitet Syftet med momentet är att

Läs mer

ÖGON-ÖNH-kursen VT2014T7 I. VT 2014 T7:I 2014-01-09 Vecka 5. Må 27/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7

ÖGON-ÖNH-kursen VT2014T7 I. VT 2014 T7:I 2014-01-09 Vecka 5. Må 27/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7 VT 2014 T7:I 2014-01-09 Vecka 5 Må 27/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7 09.00 Fotografering av alla studenter F1 09.30-12.00 Speglingsövning I ÖGON A+B MLA/MS ÖgF 09.30-12.00 Speglingsövning

Läs mer

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Undervisningens utformning Kursen pågår i 5 veckor och omfattar klinisk tjänstgöring på slutenvårdsavdelning,

Läs mer

Studiehandledning. LÄ093Ö, Oftalmologi, 4,5 högskolepoäng. Avancerad nivå. Kursen ingår i Läkarprogrammet, 330 hp, termin 9 VT 2012

Studiehandledning. LÄ093Ö, Oftalmologi, 4,5 högskolepoäng. Avancerad nivå. Kursen ingår i Läkarprogrammet, 330 hp, termin 9 VT 2012 Studiehandledning LÄ093Ö, Oftalmologi, 4,5 högskolepoäng Avancerad nivå Kursen ingår i Läkarprogrammet, 330 hp, termin 9 VT 2012 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för klinisk neurovetenskap

Läs mer

ÖGON-ÖNH-kursen HT2013T7 I. HT 2013 T7:I Vecka 36. Må 2/ GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7

ÖGON-ÖNH-kursen HT2013T7 I. HT 2013 T7:I Vecka 36. Må 2/ GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7 HT 2013 T7:I 2013-08-27 Vecka 36 Må 2/9 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7 09.00 Studentfotografering av alla studenter F1 09.30-12.00 Speglingsövning I ÖGON A+B MLA/MS ÖgF 09.30-12.00

Läs mer

ANVISNINGAR TILL STUDENTER PEDIATRIKKURS

ANVISNINGAR TILL STUDENTER PEDIATRIKKURS ANVISNINGAR TILL STUDENTER PEDIATRIKKURS Välkommen till kursen i pediatrik! Vi på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ser fram emot att få ha er hos oss. INNEHÅLL Moment i pediatrikkursen 2 A. FÖRELÄSNINGSVECKOR

Läs mer

Välkommen till kursen i kirurgi, T8, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Välkommen till kursen i kirurgi, T8, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till kursen i kirurgi, T8, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kurstid 24 augusti 2015 17 januari 2016 KIUP (katedral intensiv undervisnings period) hålls kursvecka 1. Den innehåller översiktliga

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Undervisningens utformning Kursen pågår i fem veckor och omfattar klinisk tjänstgöring på slutenvårdsavdelning,

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

ÖGON-ÖNH-kursen VT2012T7 II. VT 2012 T7:II Vecka 17

ÖGON-ÖNH-kursen VT2012T7 II. VT 2012 T7:II Vecka 17 VT 2012 T7:II 2012-04-19 Vecka 17 Må 23/4 08.15-09.00 Introduktion ÖGON/ÖNH AH,MM,KT,MLA ÖrF ÖNH:s föreläsningssal, Lasarettsg 21 09.00-09.45 Svalgets sjukdomar ASD ÖrF 09.45-10.45 Näsblödning. Ytteröra.

Läs mer

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07 Kursplan Dnr 513-499-07 Benämning på kursen Psychiatry, 16,5 credit points Poäng 16,5 Kurskod Ansvarig institution Huvudområde Nivå Fördjupning i förhållande till examensfordringar Utbildningsområde Betygsgrader

Läs mer

Sammanställning av kursenkät, Medicinkursen ht05vt06, Södersjukhuset

Sammanställning av kursenkät, Medicinkursen ht05vt06, Södersjukhuset Sammanställning av kursenkät, Medicinkursen ht05vt06, Södersjukhuset Av 31 utlämnade formulär besvarades 29 helt eller delvis, vilket ger 93,5% svarsfrekvens. Svaren redovisas nedan i sin helhet. Frågorna

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

ÖGON-ÖNH-kursen HT2013T7 II. HT 2013 T7:II Vecka 44. Må 28/ Introduktion ÖNH/ÖGON ÖrF

ÖGON-ÖNH-kursen HT2013T7 II. HT 2013 T7:II Vecka 44. Må 28/ Introduktion ÖNH/ÖGON ÖrF HT 2013 T7:II 2013-08-27 Vecka 44 Må 28/10 08.00-08.15 Introduktion ÖNH/ÖGON ÖrF 08.15-12.00 Speglingsövning I ÖGON A+B MLA/MS ÖgF 08.15-12.00 Speglingsövning I ÖNH C+D Am ÖrF 13.00-15.45 Speglingsövning

Läs mer

ÖGON-ÖNH-kursen HT2012T7 II HT 2012 T7:II

ÖGON-ÖNH-kursen HT2012T7 II HT 2012 T7:II HT 2012 T7:II 2012-10-25 Vecka 42 Fre 19/10 08.00-11.00 Tändernas sjukdomar helkurs FH F1 11.00-12.00 Ansiktstrauma helkurs AH/JBL/MKR F1 13.00-15.00 Ansiktstrauma forts helkurs AH/JBL/MKR F1 15.00-16.30

Läs mer

ÖGON-ÖNH-kursen VT2012T7 II. VT 2012 T7:II Vecka 17

ÖGON-ÖNH-kursen VT2012T7 II. VT 2012 T7:II Vecka 17 VT 2012 T7:II 2012-03-01 Vecka 17 Må 23/4 08.15-09.00 Introduktion ÖGON/ÖNH AH,MM,KT,MLA ÖrF ÖNH:s föreläsningssal, Lasarettsg 21 09.00-09.45 Svalgets sjukdomar ASD ÖrF 09.45-10.45 Caseintroduktion INFEKTION

Läs mer

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem.

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem. EyeDiagnostics Scandinavia AB tillhandahåller ett program för att länka samman optikerns mätdata till ögonläkare för en ögonhälsobedömning. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter: - Diskussion

Läs mer

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7 Enkätresultat Enkät: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 2009-12-08 14:08:39 Grupp: Aktiverade deltagare (H09 Sår och sårbehandling) Besvarad av: 27(32) (84%) Kursutvärdering Utvärdera kursen utifrån

Läs mer

Vårdplatser är delade mellan teamen: A. RÖD-GULT TEAM sängplatser: 5:1, 9:1, 19:1, 23:1, 23:2, 31:1, 31:2, 39:1, 39:2, 39:3, 39:4

Vårdplatser är delade mellan teamen: A. RÖD-GULT TEAM sängplatser: 5:1, 9:1, 19:1, 23:1, 23:2, 31:1, 31:2, 39:1, 39:2, 39:3, 39:4 Lärandemål avdelningstjänstgöring: - Kunna sammanfatta och presentera den neurologiskt sjuke patient för vårdlaget på rond. - Under handledning diktera remiss och daganteckning, epikris och utskrivningsinformation

Läs mer

ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10)

ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10) ÖS vers 4 120612 Sheet1 1(10) Optikerprogrammet - Ögats Sjukdomar 7.5p HT2012 Version 4 (2012-06-012) Vecka Datum 08:15-09:00 09:10-09:55 10:10-10:55 11:05-11:50 12:40-13:25 13:35-14:20 14:35-15:20 15:30-16:15

Läs mer

ÖGON-ÖNH-kursen VT2012T7 I. VT 2012 T7:I Vecka 8

ÖGON-ÖNH-kursen VT2012T7 I. VT 2012 T7:I Vecka 8 VT 2012 T7:I 2011-12-16 Vecka 8 Må 20/2 08.15-09.00 Introduktion ÖGON/ÖNH AH,MM,KT,MLA ÖrF ÖNH:s föreläsningssal, Lasarettsg 21 09.30-10.00 Kortfattad anatomirep MMÖ ÖrF 10.15-11.00 Korneas sjukdomar.linsens

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

ÖGON- och ÖNH-kursen VT2011T7 I. VT 201I T7:I Vecka 8

ÖGON- och ÖNH-kursen VT2011T7 I. VT 201I T7:I Vecka 8 VT 201I T7:I 2011-02-17 Vecka 8 Må 21/2 08.15-09.00 Introduktion ÖGON/ÖNH AH,MM,KT,MLA ÖrF ÖNH:s föreläsningssal, Lasarettsg 21 09.30-10.00 Kortfattad anatomirep MMÖ ÖrF 10.15-11.00 Korneas sjukdomar MMÖ

Läs mer

Glaukom för ST-läkare i oftalmologi

Glaukom för ST-läkare i oftalmologi Glaukom för ST-läkare i oftalmologi Kursdatum 25-28 April, 2017 Kursort Stockholms län Sista ansökningsdag 09 Dec, 2016 1. Målgrupp 1a. Nivå Läkare under specialistutbildning/st 1b. Specialitet Ögonsjukdomar

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Vad är bra med läkarutbildningen idag?

Vad är bra med läkarutbildningen idag? Vad är bra med läkarutbildningen idag? Sammanställda studentsynpunkter inför arbetet med Kollegial dialog 2008 Följande är en lista över existerande moment och inslag i den nuvarande läkarutbildningen

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik A Kurskod: 2KN003 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik A Kurskod: 2KN003 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik A Kurskod: 2KN003 Start och slutdatum: 130902 140119 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare,

Läs mer

Enkät fristående kurs Diabetes HT-11

Enkät fristående kurs Diabetes HT-11 https://websurvey.textalk.se/se/report.php?reportid=43&admin=&fullscreen= Sida av 7 22--3 Enkät fristående kurs Diabetes HT- Antal erhållna enkätsvar: 8. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de

Läs mer

ÖGON-och ÖNH-kursen VT2011 T9I. VT 2011 T9 I Vecka 3. Må 17/ Gemensamt UPPROP. Introduktion. F5 Blocket NL/NK/ÖGON/ÖNH/PSYK

ÖGON-och ÖNH-kursen VT2011 T9I. VT 2011 T9 I Vecka 3. Må 17/ Gemensamt UPPROP. Introduktion. F5 Blocket NL/NK/ÖGON/ÖNH/PSYK VT 2011 T9 I 2011-01-10 Vecka 3 Må 17/1 08.00-09.00 Gemensamt UPPROP. Introduktion. F5 Blocket NL/NK/ÖGON/ÖNH/PSYK 09.15-12.00 NEUROLOGI helkurs F5 Blocket 13.00-14.45 Anatomi ögon helkurs MLA F5 Blocket

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP SAHLGRENSKA AKADEMIN STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP Kurskod OM9229 KURSEN GES SOM UPPDRAGSUTBILDNING Kursansvarig Kursadministratör Examinator Ewa-Lena Bratt e-post:

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

Kursplan för Klinisk medicin 2, termin 7, programmet för läkarutbildning, Lunds universitet. Ladok kod: LÄLX74, LÄMX74 ( t o m vt 2007 LÄL574, LÄM574)

Kursplan för Klinisk medicin 2, termin 7, programmet för läkarutbildning, Lunds universitet. Ladok kod: LÄLX74, LÄMX74 ( t o m vt 2007 LÄL574, LÄM574) Kursplan för Klinisk medicin 2, termin 7, programmet för läkarutbildning, Lunds universitet Ladok kod: LÄLX74, LÄMX74 ( t o m vt 2007 LÄL574, LÄM574) Kursens benämning Klinisk medicin 2. Omfattning i poäng

Läs mer

ÖGON-ÖNH-kursen VT2015T7 I. VT 2015 T7:I PRELIMINÄRT SCHEMA Vecka 5. Må 26/ GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7

ÖGON-ÖNH-kursen VT2015T7 I. VT 2015 T7:I PRELIMINÄRT SCHEMA Vecka 5. Må 26/ GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7 VT 2015 T7:I PRELIMINÄRT SCHEMA 2014-10-16 Vecka 5 Må 26/1 08.00-09.00 GEMENSAMT UPPROP F1 Alla delavsnitten på T7 09.00 Fotografering av alla studenter F1 09.30-12.00 Speglingsövning I ÖGON A+B MLA/MS

Läs mer

Huvudprocesser i VIS

Huvudprocesser i VIS Huvudprocesser i VIS Glaukom Katarakt och övriga sjukdomar i ögats främre segment (Synstörningar och ögonsjukdomar hos barn) Diabetesretinopati Makuladegeneration Sektion Främre Främre/Operation Främre

Läs mer

ÖGON- och ÖNH-kursen VT2011T7 I. VT 201I T7:I Vecka 8

ÖGON- och ÖNH-kursen VT2011T7 I. VT 201I T7:I Vecka 8 VT 201I T7:I 2011-01-19 Vecka 8 Må 21/2 08.15-09.00 Introduktion ÖGON/ÖNH AH,MM,KT,MLA ÖrF ÖNH:s föreläsningssal, Lasarettsg 21 09.30-10.00 Kortfattad anatomirep MMÖ ÖrF 10.15-11.00 Korneas sjukdomar MMÖ

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

KLINISK MEDICIN 1 Termin 6 Lund. Kursutvärdering Besvarad av 37/40 studenter = 90%

KLINISK MEDICIN 1 Termin 6 Lund. Kursutvärdering Besvarad av 37/40 studenter = 90% KLINISK MEDICIN 1 Termin 6 Lund Kursutvärdering Besvarad av 37/40 studenter = 90% Kommentarer TEMADAGAR Tycker du temadagarna fungerar bra i nuvarande form? Ja Svar: JA: 27 st NEJ: 10 st Nej Någon temadag

Läs mer

Välkomna till Barnklinikens avdelningar!

Välkomna till Barnklinikens avdelningar! Välkomna till Barnklinikens avdelningar! Vi hoppas att din tid på Barn o Ungdomssjukhuset ska bli lärorik och trevlig! På följande sidor finns en sammanställning av viktiga tider och rutiner på de olika

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

PATOLOGI Den sjuka människan 1 Karolinska Universitetssjukhuset Solna

PATOLOGI Den sjuka människan 1 Karolinska Universitetssjukhuset Solna PATOLOGI Den sjuka människan 1 Karolinska Universitetssjukhuset Solna Patologi = läran om sjukdomar 2 Patologi = läran om sjukdomar Sjukdomar som ger synliga vävnadsförändringar Morfologi 3 Patologikursen

Läs mer

Resultat kursutvärdering: Regional utbildningsdag: Thorakal aortasjukdom, 5:e juni 2015.

Resultat kursutvärdering: Regional utbildningsdag: Thorakal aortasjukdom, 5:e juni 2015. Resultat kursutvärdering: Regional utbildningsdag: Thorakal aortasjukdom, 5:e juni 2015. Webbenkäten öppen fr o m 2015-06-08 t o m 2015-06-30. Av 22 deltagare har 17 besvarat enkäten (svarsfrekvens 77

Läs mer

Patientinformation rörande: Grå starr

Patientinformation rörande: Grå starr Specialitet: Godkänt datum: Patientinformation rörande: Grå starr Kort om sjukdomsförloppet Katarakt eller grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS INTERNMEDICINSKA KLINIKEN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA TILLSAMMANS

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Allmän information Adress till hemsidan: www.kataraktreg.se Länk till SITHS-inloggning http://login.eyenetreg.se Manual E-tjänstekort SITHS

Läs mer

Danderyds sjukhus. Den sjuka människan 2, Medicinsk Diagnostik ht 17

Danderyds sjukhus. Den sjuka människan 2, Medicinsk Diagnostik ht 17 v.42 Måndag 16-okt Tisdag 17-okt Onsdag 18-okt Torsdag 19-okt Fredag 20-okt 08.15-08.30 09.00 Introduktion till medicinsk diagnostik, EKG II Arbetsfysiologi och rundvandring, Karin Magnusson Lab EKG diagnostik

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

CNS, VT 2003 Inst för fysiologi och farmakologi, Avd för farmakologi, Sahlgrenska Akademin

CNS, VT 2003 Inst för fysiologi och farmakologi, Avd för farmakologi, Sahlgrenska Akademin Rapport CNS, VT 2003 Inst för fysiologi och farmakologi, Avd för farmakologi, Sahlgrenska Akademin Antal användare: 80 Antal svar: 69 1. Helhetsintryck Vilket är ditt helhetsintryck av denna kurs? [median:

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

Delrapport - urval. Markera vilken kurs du gick Global hälsa

Delrapport - urval. Markera vilken kurs du gick Global hälsa Delrapport - urval Markera vilken kurs du gick Global hälsa Läkarutbildningen - Breddning- och fördjupningskurs period 2 - VT13 Antal respondenter: 93 : 64 Svarsfrekvens: 68,82 % Markera vilken kurs du

Läs mer

KURSINFORMATION DEN FRISKA MÄNNISKAN 3 (DFM3) TERMIN 3 LÄKARPROGRAMMET, KI

KURSINFORMATION DEN FRISKA MÄNNISKAN 3 (DFM3) TERMIN 3 LÄKARPROGRAMMET, KI KURSINFORMATION DEN FRISKA MÄNNISKAN 3 (DFM3) TERMIN 3 LÄKARPROGRAMMET, KI HT16 DEN FRISKA MÄNNISKAN 3 (DFM3), 16.5 hp: Moment 1: Kroppen som enhet ytanatomi och topografi, 5.5 hp Moment 2: Nervsystemet

Läs mer

Utbildningsstruktur Klinisk Fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man ej skall bli klinisk fysiolog) (1)

Utbildningsstruktur Klinisk Fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man ej skall bli klinisk fysiolog) (1) Svensk Förening för klinisk Fysiologi 060815 Klinisk Fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin Definition av kunskapsområdet =Definitionen för Bild och funktionsmedicin Kompetenskrav Medicinsk

Läs mer

Ögonsjukdomar. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Ögonsjukdomar. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Ögonsjukdomar Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

INVISNING AV KARIESPATIENT

INVISNING AV KARIESPATIENT UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för odontologi/ Kariologi Ingegerd Johansson ingegerd.johansson@odont.umu.se 2012-01-09 INVISNING AV KARIESPATIENT När en behandling är färdig SKALL patienten SNARAST avslutas.

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 30 nov 1 dec 2016 entralsjukhuset Karlstad Ögonkliniken Sjukhus Ort Klinik Pär Kanulf och Susann ndersson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Välkomna till termin 6!

Välkomna till termin 6! Välkomna till termin 6! Första veckan Var äger allt rum? Vad ska göras? Hur ska det genomföras? Att tänka på första veckan Måndag och under resten av veckan Rsid-kort via drop in => Tisdag I Lund Onsdag

Läs mer

Cambros elektroniska utvärderingssystem

Cambros elektroniska utvärderingssystem Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering Kost vid graviditet och amning 7,5 hp HT12 Tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen av kursen Kost vid graviditet och amning! projektarbetet

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 1. Ögonläkarföreningens generella utvärdering 1.1 Skattningar generell utvärdering Skattningar av varje utbildningsmoment visas i Figur 1. Praktisk

Läs mer

Lärandemål: NEURO-STROKE-enheten, våningsplan 4 Under placeringen ska varje student följa handläggning av en patient och aktivt medverka i vården.

Lärandemål: NEURO-STROKE-enheten, våningsplan 4 Under placeringen ska varje student följa handläggning av en patient och aktivt medverka i vården. AVDELNING NEUROLOGI Lärandemål: Studenten ska kunna: - Sammanfatta och presentera den neurologiskt sjuke patient för vårdlaget på rond. - Under handledning diktera remiss och daganteckning, epikris och

Läs mer

Återkoppling från ST-läkare till handledare och aktuell sektion/klinik efter tjänstgöring under ST

Återkoppling från ST-läkare till handledare och aktuell sektion/klinik efter tjänstgöring under ST Återkoppling från ST-läkare till handledare och aktuell sektion/klinik efter tjänstgöring under ST...... ST-läkare Aktuell sektion/klinik Handledare 1. Allmänna omdömen Hur var introduktionen på sektionen/kliniken?

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 201511232

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Animalieproduktion I BI1168, 10289.1112 20 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Madeleine Magnusson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-01-09-2012-03-15 Antal svar 32 Studentantal

Läs mer

Tycker du att kursens uppläggning och innehåll stämmer överens med målbeskrivningen i kursplanen?

Tycker du att kursens uppläggning och innehåll stämmer överens med målbeskrivningen i kursplanen? Page 1 of 9 Enkätresultat Enkät: Kursvärdering Kemi Status: öppen Datum: 14:15:46 Grupp: Aktiverade deltagare (KEM915 V11 Självständigt arbete) Besvarad av: 8(18) (44%) 1.1 Helhetsintryck Vilket är ditt

Läs mer

Dag Grupp Kl Kl Kl Kl

Dag Grupp Kl Kl Kl Kl Detaljschema ÖNH momentet, period 205 0 205 04 20 Dag Grupp Kl. 08 0 0.00 Kl. 0.0 2.00 Kl..00 4.0 Kl. 5.00 6.0 / Demonstration hörsel/yrsel 2 Solna Tracheotomi/kanyldemo Hörsalen, plan 2 Solna Tag hissen

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Mycket tillfredsställande Tillfredsställande. Ej tillfredsställande. Ej deltagit/ingen uppfattning. Tillfredsställande. Ej tillfredsställande

Mycket tillfredsställande Tillfredsställande. Ej tillfredsställande. Ej deltagit/ingen uppfattning. Tillfredsställande. Ej tillfredsställande Läs- och skrivsvårigheter, 6hp, (LO054VT14), kursutvärdering Resultatsammanställning Startade: February 14, 2014 Avslutad: February 21, 2014 Svarsfrekvens: 68% ( 19 / 28 ) 1person motsvarar ca 1. I kursplanen

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Smådjurskirurgi och -medicin VM0076, 10243.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Helene Hamlin Värderingsresultat Värderingsperiod: 2011-09-05-2012-02-14 Antal svar 16 Studentantal

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp STUDIEHANDLEDNING Farmakoterapi 13,5 hp Receptarieutbildningen vid Umeå Universitet Välkommen till Farmakoterapi 13,5 hp Vi heter Sofia Mattsson och Maria Sjölander och är lärare på kursen i farmakoterapi.

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KIRURGISKA KLINIKEN, SUS, MALMÖ

VÄLKOMMEN TILL KIRURGISKA KLINIKEN, SUS, MALMÖ T8, SUS Malmö, HT 2013 BLOCK II 2013-11-08 VÄLKOMMEN TILL KIRURGISKA KLINIKEN, SUS, MALMÖ Kirurgiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus har verksamhet på fyra olika orter. Huvuddelen av den slutna

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi 2013-01-28 STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi Kurskod: 1BA039 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan

Läs mer

EBBA 2 för SVK "Barnkirurgi" HT10

EBBA 2 för SVK Barnkirurgi HT10 EBBA 2 för SVK "Barnkirurgi" HT10 Antal deltagare i enkäten: 14 Antal erhållna enkätsvar: 11 1. Ange här vilket/vilka sjukhus/vilken vårdcentral som avses: KS ALB Solna Karolinska Sjukhuset i Solna Astrid

Läs mer

SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK064 ht Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK064 ht Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK64 ht 215 respondenter: 15 : Svarsfrekvens: 7, % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag uppfattar att jag genom denna kurs

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR FARMACEUTISK FARMAKOLOGI (D3 plan 2)

AVDELNINGEN FÖR FARMACEUTISK FARMAKOLOGI (D3 plan 2) AVDELNINGEN FÖR FARMACEUTISK FARMAKOLOGI (D3 plan 2) Kursledare, farmakologi, 16.5 hp Universitetslektor Lena Bergström, D3:2 telefon 471 4161 e-post Lena.Bergstrom@farmbio.uu.se Studierektorer i farmakologi

Läs mer

Kursplan för Allmänmedicin

Kursplan för Allmänmedicin Kursplan för Allmänmedicin Family Medicine KURSPLAN 6.5 högskolepoäng Kurskod: 3AM018 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F Betygskala: Underkänd

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik Kurskod: 1BA033 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan 7 070-214 33

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B. RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet

STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B. RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet Vårterminen 2013 Kursansvarig

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård. VT 2011 Kurs: Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård 10,5 hp 3OM213

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård. VT 2011 Kurs: Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård 10,5 hp 3OM213 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för omvårdnad Kursansvarig: harriet.soderstrom@nurs.umu.se Tel: 090-786 91 60 OBS! Preliminärt schema, ändringar kan ske Senast ändrat: 2010-12-13 Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer