ALLMÄN INFORMATION OM ÖGONKURSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄN INFORMATION OM ÖGONKURSEN"

Transkript

1 ALLMÄN INFORMATION OM ÖGONKURSEN VÄLKOMNA TILL ÖGONKLINIKEN! Här följer lite allmän information om de olika momenten som ingår under kursperioden här på Ögonkliniken. Ni får säkerligen denna information även på andra håll, men det kan ibland vara bra med en liten hjälpreda att ta fram när minnet sviktar. FÖRELÄSNINGAR Tid enligt schema, OBS kl 8.00! Ögats och synbanornas anatomi och fysiologi Ögonlock och konjunktiva Orbita Uvea Glaukom Medicinsk retina I+II Kornea och lins Kirurgisk retina Neurooftalmologi I+II Synfunktion Akut öga Social + global oftalmologi Barnoftalmologi Refraktiv kirurgi Corneabanken (halvgrupp) Analys av synnedsättning Kurslitteratur Kursbok: Hövding G (ed): Oftalmologi. Nordisk laerebok og atlas, John Grieg AS, Bredvidläsningslitteratur: Lang GK: Ophthalmology. A pocket textbook atlas. Thieme, Stuttgart, New York UNDERSÖKNINGSTEKNIK Undersökningstekniken leds av amanuenserna, som tar sig an var sin halva av gruppen. Vi håller till i Grupprummet och Lärosalen. Samling i Lärosalen, tid kl

2 Under lektionstimmarna går vi igenom tekniken för ögonundersökning. Först en kortare teoretisk genomgång och därefter ges stort utrymme för praktisk träning under handledning av amanuenserna. Vi har delat in Undersökningstekniken i följande moment; 1) Yttre inspektion 2) Refraktion 3) Cornealmikroskopi 4) Oftalmoskopi 5) Neurooftalmologi I kurspärmarna finns insatta kompendier, vilka är tänkta som stöd för denna gruppundervisning. Kom ihåg att ta med dessa till lektionerna! Som framgår kommer vi bl.a. att ingående träna oftalmoskopering och cornealmikroskopi och av erfarenhet vet vi att dessa båda tekniker inte lärs in i en handvändning. Det är därför viktigt att ni i görligaste mån utnyttjar ev. extratid för att träna detta, inte bara för att kunna bli duktiga kliniker framöver utan också för att kunna hänga med i den fortsatta praktiska undervisningen på riktiga mottagningar med patienter. Lärosalen och grupprummet är utrustade med 4-5 mikroskop, flera oftalmoskop och andra instrument. Dessa rum är tillgängliga under hela kursperioden för praktisk träning på egen hand. Det är också möjligt att utnyttja undersökningsrum på polikliniken, om dessa inte är upptagna för kliniska mottagningar. I samband med oftalmoskopiträningen kommer ni att få ögondroppar som dilaterar pupillen. Eventuell kontaktlins plockas lämpligen ut före droppningen. PRAKTISKT PROV Efter dagarna med intensivutbildning i Undersökningsteknik kommer vi att ha ett praktiskt prov där ni får visa era att ni har lärt er grunderna och de basala färdigheter som krävs för att ni skall kunna hänga med under resten av undervisningen på Ögon. Detta prov innefattar inte sjukdomslära utan endast de praktiska momenten ni lärt er i undersökningsteknik och sker i grupper om 3-4 kand. Kursledare och amanuenser kommer att ställa kortare frågor och be er praktiskt utföra olika undersökningsmoment på varandra. Samling utanför Lärosalen enligt särskilt schema som senare anslås på anslagstavalan utanför Lärosalen. KAND.MOTTAGNINGAR För att ni ska få tillfälle att träna de färdigheter i undersökningsteknik som ni har tillägnat er under veckan har vi amanuensledda mottagningar med patienter från den allmänna väntelistan. Vi har då försökt välja ut patienter som enligt

3 tillgängliga uppgifter har någon för er värdefull åkomma eller åtminstone ger underlag för lärorika diskussioner. I de allra flesta fall innebär detta mottagningar med två kandidater och två eller högst tre bokade patienter. Detta bör ge stort utrymme för praktisk träning och "egen" handläggning av patienterna. Patienterna har i förväg meddelats att deras besök gäller en mottagning med kandidater. Alla kandidater ska få tillfälle till minst en amanuensmottagning. Samling på Mottagningen plan 3, rum 29 och 30 kl resp DAGJOUR Dagjoursverksamheten är ett av de allra värdefullaste momenten i den praktiska tjänstgöringen eftersom ni här kommer i kontakt med patienter som har akuta oselekterade ögonsjukdomar. Ofta söker ett mycket stort antal patienter på dagjouren och därför kanske det inte alltid blir så mycket av "egen" handläggning här. Men å andra sidan får ni tillfälle att se ett stort och varierat utbud av olika ögonsjukdomar. Alla kandidater skall om möjligt vara placerade på dagjouren minst en gång. Det finns 3 olika stationer på Dagjouren och tanken är, att ni skall cirkulera mellan dessa så att varje enskild kand följer ca 1 tim vardera med Dagjour 1, Dagjour 2 och Joursköterska. Samling på Mottagningen plan 3, rum 22, 23 och 24 kl resp MOTTAGNINGAR PÅ ÖGONKLINIKEN SU/Mölndal Det är vår ambition att ni under tiden här på Ögon ska få tillfälle till att komma i kontakt med så många patienter och ögonsjukdomar som möjligt. Ni blir därför placerade även på andra mottagningar på Ögonmottagningen SU/Mölndal. Dessa är specialistmottagningar med vanligtvis ett stort antal patienter. Men i de flesta fall har en anpassning gjorts för att ge utrymme för kandidatundervisning. Ni får auskultera på mottagningar inom följande kategorier: Allmän oftalmologi Uvea Neurooftalmologi (OBS! SU/Sahlgrenska, Blå stråket 7, vån 5) Glaucom Medicinsk Retina (inkl. diabetes och fluoresceinangiografi =FA) Främre segmentet (katarakt och cornea) Bakre Segmentet (BAS) Barn (Mölndal)

4 Samling på resp. mottagning kl (Förutom Ögonkir. mott och op 8.00) resp OBS: Torsd för Främre Segmentet)! ÖVRIGA ÖPPENVÅRDSMOTTAGNINGAR Vi har också ibland kunnat utnyttja kandidatplacering på öppenvårdsmottagningar vid följande ögonkliniker i Göteborgsområdet, men för att i görligaste mån undvika resor mellan olika sjukhus kommer detta bara att utnyttjas då mottagningarna på SU/Mölndal inte räcker till. Ögonmott. SU/Östra (Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus), samt Ögonmtt. Kungälvs sjukhus. Mottagningarna på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är speciella mottagningar för barn med olika ögonåkommor. Ögonmottagningen i Kungälv är en vanlig allmänn öppenvårdsmottagning med patienter ur alla kategorier. OBS! Tag med vit rock till dessa mottagningar! Samling på respektive mottagning kl ÖGONKIRURGISKA MOTTAGNINGEN + OPERATION På plan 5 finns mottagningar för gråstarrsverksamheten och på plan 4 ligger Ögonklinikens operationssalar. 2-3 kandidater placeras på en gemensam station, där tanken är, att ni under ett pass skall cirkulera mellan förundersökning, operation och efterkontroll. Vår förhoppning är att ni på detta sätt både får en varierande mottagning och dessutom en helhetssyn på hela cataractverksamheten. OBS! Anmäl er i Ögonkir. mottagningens kassa på plan 5, där ni kommer att mötas av en kontaktperson kl 8.00 (torsdagar 8.45) resp Ni kommer sedan att fördelas på lämpligaste sätt. Tag inte med kläder eller väskor till Ögonkirurgiska mottagningen, men naturligtvis ska ni ha vit rock. Ni kan sedan byta om till op-kläder på operation. En del kandidater har i vissa fall placerats på andra operationer än Cataractoperation. Även övriga kandidater som har extra intresse kan beredas tillfälle att närvara vid olika former av operation efter kontakt med kursledningen. SEMINARIUM + DIA Varje kandidat har fått två schemalagda pass för att i grupp få tillfälle att gå igenom de speciella kandidat-magasinen med diabilder, titta på olika videofilmer

5 samt att förbereda fördjupningsuppgift/artikel. Det är också meningen att ni vid dessa tillfällen ska träna på olika undersökningstekniker, bl.a. med ett speciellt digitalt program för oftalmoskopering. OBS! Hantera projektorn varsamt! Kandidat-magasinen med tillhörande häften finns i Lärosalen. Fördjupningsuppgiften skall presenteras senare under ett seminarium i halvgrupp. Kontakta amanuenserna eller kurssekreterare Christina Nilsson om ni behöver hjälp med att få fram bilder/foton eller annat materiel, ex. overhead-blad och - pennor, bilder, etc. De 2 datorerna i Lärosalen är GU.anslutna och de andra 2 i Grupprummet är SUanslutna och således möjliga att nå Melior med. För att underlätta träningen av oftalmoskopering finns ett specialprogram inlagt på datorerna i Lärosalen. Detta har sedan flera år använts vid andra ögonkliniker i landet och varit mycket uppskattat bland kandidaterna. Det bygger på, att vi fotograferar synnerven i ett öga hos varje kandidat och sedan lagras detta foto i en digital bildbank. När man sedan tränar på en kamrat och anger dennes kodnummer kommer bilder med olika synnerver att visas på skärmen. Det gäller då att jämföra bild och verklighet och ange vilken av synnerverna som tillhör den kamrat som undersöks. 3 sådana korrekta undersökningar skall ha utförts av varje kandidat och registrerats senast sista dagen med Praktik moment. (Registrering sker automatiskt i datorn under själva undersökningen). Samling i Lärosalen enligt gruppens beslut REDOVISNING FÖRDJUPNINGSUPPGIFT/ARTIKEL OBS! Viktigt! Det är meningen att ni under er tid på Ögon på egen hand ska samla in material till en diagnos som ni fått er tilldelad och som redovisas skriftligt och även muntligt i seminarieform inför halvgrupp. Vid redovisningen skall ni även ge en kort presentation av den vetenskapliga artikel som har anknytning till diagnosen. Till er hjälp har ni ett antal frågor/punkter för bedömning av artikeln. Diagnos och artikel blir ni tilldelade i början av er praktikperiod, dvs i anslutning till träning i undersökningsteknik. En gruppstorlek på ca 4-5 studenter är lämplig och ni bestämmer själva indelning. Ni väljer själva hur redovisningen ska ske - overhead, power-point etc., men någon form av muntlig presentation är naturligtvis nödvändig. Räkna med 15 min presentation inkl. diskussion. Vi har (bl.a. med tidigare kursenkäters hjälp) funnit att en viss strukturering av dessa presentationer är nödvändig och därför bör följande punkter uppfyllas: Diagnos: a) Prevalens, epidemiologi b) Symtombild c) Statusfynd d) Diagnostik

6 e) Behandling Artikel: a) Syfte b) Studiedesign/metodologi c) Resultat/fynd d) Konklusion/klinisk relevans OBS! Ett A-4 papper med sammanfattning av fördjupningsuppgiften ska inlämnas eller mailas till kursledningen senast kl. 16 dagen före presentationen, så att de kan kopieras till alla kursdeltagare. Använd adressen Samling enligt schema. (KI. 8.00) SEMINARIUM PATIENTFALL (utredning och diagnostik) Som en uppföljning av träningen i undersökningsteknik har lagts in ett seminarium, där ni får tillfälle till klinisk applikation av de olika undersökningarna. Detta är uppbyggt kring ett antal verkliga patientfall, där ni som utgångspunkt får betrakta bilder på olika sjukdomstillstånd. Utifrån dessa bilder ska ni sedan via ett digitalt interaktivt program beställa undersökningar för att så småningom komma fram till en diagnos. Ni kan då välja fritt mellan ögonspecifika undersökningar som ex. oftalmoskopi, mikroskopi, synfält, etc. och mer allmänna undersökningar som ex. datortomografi och lab.prover. Efter en kortare förberedelsetid inom gruppen kommer handledaren att förmedla svar på de beställda undersökningarna. Det gäller naturligtvis att undvika onödiga och kostsamma undersökningar och att ni försöker tillämpa kliniskt det ni har lärt er under första veckan. Material finns i kurspärmen. Samling i halvgrupp enligt schema. BILDVISNINGAR Under kursen finns två tillfällen med amanuensledd Bildvisning, där vi fördjupar oss i ett antal vanliga och viktiga diagnoser och där stort utrymme ges till frågor och diskussion. En motsvarande video visas också. Bildvisningarna är uppdelade i ett Främre segment-pass och ett Bakre segment-pass. Samling i Lärosalen enligt schema. KVÄLLS- OCH HELGJOUR Under tiden på Ögon går ni ett kvälls-jour pass. En lista finns på anslagstavlan utanför Grupprummet, där ni snarast skall notera önskad dag. Max. två kandidater / jourpass

7 På vardagar börjar ni kvällsjouren kl Samling på Jourrummet, avd 205 plan 5 Helgjouren börjar lördag-söndag kl på avd 205 där ni får söka upp primärjouren. Lista på jourdoktorer finns på anslagstavlan. Jourpassens längd varierar och ni avgör själva hur länge det är meningsfullt att närvara. Det brukar finnas gott om patienter fram till minst kl på vardagar och till cirka kl.14 på lördag-söndag. KURSENKÄT Finns i kurspärmen och bör ifyllas kontinuerligt under kursen. Den inlämnas lämpligen i samband med sista föreläsningsdagen, vid föreläsningen Analys av Synnedsättning. Vi är mycket tacksamma om ni alla lämnar in dessa enkäter besvarade, eftersom detta är ett av de viktigaste sätten att förbättra kursen och i görligaste mån anpassa den efter kandidaternas önskemål. Specificera i görligaste mån vad gäller person (ex.amanuens, handledande läkare på mott eller vid bildvisning, osv). OBS! Glöm inte att fylla i den akademigemensamma kursenkäten på GUL. KURSNÄMND I schemat finns tid inlagt för 2 kursnämnder för Ögondelen av kursen. Den ena är förlagd till ungefär halvtid av kursen, då man har möjlighet att ta upp saker som kanske bör åtgärdas ganska omgående. Den andra ligger i anslutning till Tentamen, då man kan bedöma kursen i sin helhet och även utvärdera effekten av eventuella ändringar från föregående kursnämnder. Till kursnämnden kommer kursledningen, klasslärare, verksamhetschef/sektionschef, studentrepresentanter för innevarande och föregående kurs (speciellt inbjudna) samt övriga kandidater i kursen i mån av intresse. TENTAMEN Ögonkursen avslutas med en tentamen. Denna består av två delar. Den ena delen är bildbaserad där ni får titta på diabilder med anknytning till patientfall och svara på frågor i anslutning till dessa

8 Den andra delen består av mer traditionella skriftliga frågor om olika ögonsjukdomar och deras handläggning. TEMADAG VÅRDCENTRAL / ÖNH / ÖGON Ett nytt moment tillkommet på förslag från kandidater. Vi diskuterar utifrån ett allmänläkarperspektiv olika ÖNH- och Ögon-fall, vilka ofta handläggs på vårdcentral. Momentet leds av en allmänläkare med lång erfarenhet, samt ÖNHläkare och Ögonläkare. Vi avhandlar 2 specifika ÖNH-fall, 2 specifika Ögonfall och även 2 fall som går över gränserna. ÖVRIGT Självstudier I Lärosalen finns ett antal dia-magasin med bilder avsedda för självstudier. Till dessa finns textmappar med diagnoser och korta kommentarer. Dessa runda magasin är markerade med färgband och tillhörande textmappar har motsvarande färg. Hantera diaprojektorn och magasinen varsamt! (Följ noga anvisningarna på väggen vid projektorn för att undvika strul!) Detta bildmaterial finns utlagt på Internet och ni kan hitta det på institutionens hemsida under adress: Ett antal datorer finns till ert förfogande i Grupprummet (SU-nätet) och i Lärosalen (GU-nätet). För ytterligare bildstudier rekommenderas också länken till Ögonkliniken i Umeå:. http//:www3.umu.se/clin_sci/ophthal/ På internet finns en handbok i undersökningsteknik av Rudoph Hahnenberger. Detta är precis samma bok, som vi tidigare lånat ut till alla kandidater och rekommenderas därför som komplement till lektioner och kompendier. Om ni vill låna någon bok i vårt bibliotek går detta att ordna efter kontakt med kursledningen. Exempel på gamla tentamina finns nu utlagda på kursportalen. Kopiering för privat bruk på institutionens eller klinikens kopiatorer är inte tillåten! Om kopieringen gäller kursrelaterat material kan detta accepteras för en mindre mängd efter medgivande från kursledningen. Lärosal och Grupprum

9 Grupprum och Lärosal öppnas genom knappkod som byts ut inför varje ny kurs Aktuell kod är I Grupprummet finns kylskåp, mikrovågsugn och vattenkokare. Var vänlig diska och håll rent efter er, framför allt vid kursens slut. Utanför Grupprummet finns en anslagstavla som gäller er kurs. Där finns aktuella scheman, diverse meddelanden, tentamensresultat etc. SU-turen Resor mellan sjukhusen kan ske med SU-turen, som avgår från Huvudentrén SU/Mölndal kl fvb till SU/S. Om det är fler än 3 kand som behöver transport, så räcker det förmodligen inte med den vanliga SU-turen. Resorna beställs vanligen av föreläsare eller amanuenser, som delar ut namnlistor för transport. Men ni kan även själva ringa om det krånglar av någon anledning. OBS! Vid dessa resor skall användas ansvarsnummer Sjukhuskläder Kandidater skall ha föreskrivna sjukhuskläder vid patientkontakt. Kläder finns i Lärosalen, men något enskilt utrymme för ombyte finns tyvärr inte på Ögonkliniken. Däremot finns speciella kandidatutrymmen i källlaren i anslutning till hiss K. OBS! Glöm inte att lägga alla använda kläder i klädpåsen utanför Lärosalen! Med förhoppning om en trevlig och lärorik tid här på Ögonkliniken. Madeleine Zetterberg, kursledare Lena Sjödell, amanuens mobil: mini-call: Tommy Andersson Antovan Seyedi Honarvar, amanuens mobil: mini-call:

10 Till sist några självklara men mycket viktiga påpekanden: Fotografering är ej tillåten på sjukhuset! Kom i tid till alla föreläsningar och mottagningar! Meddela förhinder om ni måste utebli från obligatoriska moment! (= allt utom föreläsningar) Sjuk/frånvaroanmälan till Huvudentré Apotek Pressbyrån Jour Allmän Uvea Hiss K (Föreläsningssal) Grupprum och Lärosal Ortoptist Foto Denna dörr är alltid låst! Glaucom Retina Diabetes Undvik denna korridor, som innehåller forskningsavdelning med många känsliga instrument och pågående experiment! F-angio Personalrum

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer Ledarhandbok för Summer Camp Information, tips och idéer 1 Innehåll Basfakta om Summer Camp... 4 1. Förberedelser... 4 Delegations träffar... 4 Precamp... 5 Biljetter och visum... 5 Fonder... 5 Praktiska

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Vårterminen 2015 Innehåll: Viktigt att veta för dig som elev Utvärderingsplan Likabehandlingsplan Handlingsplan vid stödinsatser Kontaktuppgifter Lägg

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete. enligt modellen Individual placement and support

Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete. enligt modellen Individual placement and support Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete enligt modellen Individual placement and support 2 Innehållsförteckning Introduktion till manualen 5 Genomgång av kriterierna

Läs mer

Planerings- och checklista för. VårSOM möten. Upprättad 2014-02-24 Kompletterad 2014-09-19

Planerings- och checklista för. VårSOM möten. Upprättad 2014-02-24 Kompletterad 2014-09-19 Planerings- och checklista för VårSOM möten Upprättad 2014-02-24 Kompletterad 2014-09-19 1 Innehåll: Inledning 3 Programidé 4 Organisationskommitté. 5 Konferenslokaler/kontrakt...... 6 Tidpunkt för mötet.

Läs mer

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs ITiS på Önnestadsgymnasiet Ekologisk framtid Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs Innehåll 1. Projektbeskrivning 1.1 Genomförande 1.2 Mål 1.3 Utvärdering 2. Bakgrund 2.1 Projektidé

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Anatomi Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2004-01-20

Anatomi Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2004-01-20 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2004-01-20 Introduktion Anatomiboken är en av de delar som ingår i det utbildningspaket som Svenska Kennelklubben erbjuder uppfödare och andra

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen

Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen Attityder och metoder att få elever att vilja lära sig matematik Författare: Eva Friberg Artikel

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer