,,' Marknaden styr. ~p~;~~äckbiblioteken!.~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",,' Marknaden styr. ~p~;~~äckbiblioteken!.~"

Transkript

1

2 Marknaden styr ~p~;~~äckbiblioteken!.~ A v kom/11/1f1alrtulel Svell-Ove Cederstrand HUVUDBIBLIOTEK ~ Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla " Vuxenavd. 2 tr., lel Barnavd. bli. lel Utställningshall bli. Mändag-torsdag Fredag Lördag Söndag Sommartid jum-augusti Måndag-torsdag Fredag BOKMAGASINET,,' \ Lördag. söndag stängt Hagendalsvägen 26, tel Filial Tisdag HÄLLABROTTET Bokmagssinet häller stängt 26 juni- TaJlängens skola, lel augusti Tisdag UII!mlng av äldre böcker och tidsknfter Onsdag. torsdag och samt försäljning 8V Kumlakrukor. Filialen haller stängt 26 junl-6 augusti haradskartor, vykort m.m. HUVUDBIBlIOTEKETS ÖPPETTIDER I SAMBAND MED HELGER Onsdag 24 maj Fredag 2 juni Torsdag 22 juni Torsdag 25 maj stängt Pingsthelgen 3-5 juni stängt Midsommarhelgen juni samt söndagen den 25 juni håller biblioteket stangt. HÖSTENS BOKBUSSTURER STARTAR 14 AUGUSTI. ~l-ve~n Trumrör & slangklämma Är du 12 år eller äldre, kan du vara med i sommarens Fantasi-verksta' den 15-18augusti i Gamla kyl1(.skolan. Vi ska bland annat arbeta med rytm, bild, form, litteralur. Så vill du bygga din egen trumma och pröva på att trumma, fotografera ljudbilder. traffa en författare och en konstnär. trycka t-shirt, bygga skulptur är du välkommen att anmäla dig 1.11 Fantasi verksta'n. Kostnad 100 kr. Anmälningsblankett finns på din skola. Samordnas genom Kultur- och fntidsförvahningen. För mer information ring KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kommundirektör Thage Arvidsson Assistent Mara FernstedI Postadress: KUMLA 2 Besöksadress: Stadshuset. Kumla torg Telefon: 019/ (växel) Nästa nummer utkommer i början av september 1995 En ny politisk och samhällelig kraft har tagit över rodret av konungariket Sverige. En nyordning har införts. En statskupp kanske... Det är i varje fall inte längre regering och riksdag som styr. Inte heller. som ibland framhålls. den tredje makten - massmedia. Den spelar dock fortfarande en viktig roll såsom budbärare åt den verkliga mak ten - MARKNADEN. Problemet är bara att ingen vet vem MARKNADEN är. gör eller var den finns. MARK ADEN är i alla fall inte nöjd med tillståndet i nationen i dag och har förresten inte varit det på rätt länge. Regering och riksdag får gång på gång underkänt av MARKNA DEN i sin strävan alt styra landet Sverige. MARK ADEN tycker att det mesta är fel. Detta gäller vare sig det avser omständigheter orsakade av förhållanden inom eller utom landet. Exempelvis tycker MARKNADEN all tilltron till Sverige minskat på grund av att ell ungt "lejon" i Singapore - dock inte svenskt - spekulerat med pengar och valutor på sådant sätt att hans arbetsgivare - en bank i England - för sattes i konkurs. Eller när en indian stam i Mexiko (og kål på en regeringsföreträdare. Händelserna gjorde att den svenska kronan försvagades kraf tigt. Räntorna steg. bolånen blev dyrare och hyrorna högre. Logiskt...? Det tycker uppenbarligen MARKNA DEN. Vad beror då della på? Jo, menar MARKNADEN. Sverige har levt över sina tillgångar och lånat för mycket pengar utomlands och därmed har statsskulden blivit för stor. Ingen tror på Sverige, menar MARKNADEN... och tror ingen på Sverige så sjunker värdet på den svenska kronan. Vad tror då regering och riksdag? Regering och riksdag medger och framhåller all statsskulden måste minskas. dvs. att staten måste betala tillbaka stora delar av lånen till våra långivare som ofta finns utanför landet. Genom alt statens lån är upptagna utomlands uppstår med MARKNA DENS nuvarande inställning en otäck ncgativ effekt. Det kostar nämligen åtskilligt mer att återbetala lånen med en försvagad svensk krona - en nedåtgående spiral. Föratt tillfredsställa MARKNADEN framlägger regeringen det ena sparpaketet efter det andra. Men MARK A DEN är ändå inte nöjd. Senast i raden finns ett gemensamt förslag från regeringen och centerpartiet om kraftiga besparingar och omstruktureringar gentemot den offentliga sektorn som slår hmt mot landets kommuner. MARKNADENS omättlighet medför yttcrligare krav på bcsparingar inom den offentliga sektorn. Det tycker många är bra - särskilt de som inte arbetar där. Dock framhåller samma grupp att barnomsorgen inte får drabbas, inte heller utbildningen eller vården av sjuka och omsorgen om de gamla. Dessa områden måste vi värna om. anser de flesta. MARKNADENS krav innebär dock efter regeringens senaste utspel alt vi i 3

3 Kumla kommun måste påbörja ett sparbcting om en neddragning av verksamhetens ncllokostnader med 30 miljoner kronor. Möjligen kan vi öka skallen med I krona och 75 öre (vilket motsvarar 30 miljoner kronor). Det är nog inte realistiskt då det skulle drabba redan hårt prövade låg- och medelinkomsttagare alldeles för illa i dessa tider. Barnomsorg. utbildning och omsorg om de gamla kommer att drabbas. Hela 80 procent av kommunens nettokostnader faller just på de två sektorerna barn och utbildning och social omsorg. Ekeby bygdegårdstörening A v ordförande Per Olof Ekilmdh Inte ens om vi lägger ned all kulturoch fritidsverksamhet - bibliotek. sporthall. ishall. föreningsstöd m.m. skulle pengarna räcka. Därför kommer hela den kommunala verksamheten all drabbas av om prövningar och besparingar. Det är nödvändigt. MARKNADEN kräver det! Det skulle åtminstone i skenet av allt hårt arbete vi har framför oss vara bra att få veta vem MARKNADEN är och när den blir nöjd. så all vi vet om vi skall planera för ytterligare sparåtgär der eller om vi kan tro på en sommar igen. O Kumla kommuns bokslut tör år 1994 A v ekonomichef Ronny Salomolln'ofl Det ekonomiska resultatet Kommunen redovisar ett resultat för år 1994 som uppgår till miljoner kronor. Som jämförelse kan nämnas all i budgeten kalkylerades med en resultat på -6.9 miljoner kronor. En stor del av resultatförbänringen - ca 11 miljonerkronor- beror på engångseffekter aven försäljning av bostadsfastigheter till Kumla Bostäder AB. De kommunala nämnderna uppvisar CH resultat på +2.6 miljoner kronor. Della resultat är bra mot bakgrund av att sparkrav på 17.5 miljoner kronor ingått i förutsättningarna för 1994 års verksamhet samt att en lika stor summa gällde för år Verksamhetens neuokostnader De kommunala nettokostnaderna (totalt 439 miljonerkronor) omräknadeper kommuninvånare för de olika \'erksamhetsområdena år 199-t framgår av nedanstående tabell. I tabellen angesockså respektive nämnds kostnader efter a\ drag för avgifter (t.ex. hemtjänstavgifter. bamomsorgsavgifter. va-avgifter etc.) h) ror och ersättningar m.m. ettokostnaden är den del som måste finansieras med kommunalskattemedel. I februari i år stod vår bygdegård i Ekeby klar för innyllning. Förskolan med Ickis- och fritidsverksamhct nyttjar bygdegården under vardagar [ram till klockan Efterdenna tid samt lördagar och söndagar disponeras lokalerna av bygdegårdsföreningen. Bygdegården inrymmer också två omklädningsrum med dusch. För dessa utrymmen ansvarar den lokala idrottsföreilingen. De utrymmen i bygdegården som föreningen disponerar omfattar samlingssal om ca 140 kvm med plats för ca 75 personer samt ett serveringsrum som ligger i anslutning till samlingssal oeh kök och har plats för 30 personer. Köket är fullsliindigt utrustat med bl.a. porslin för 80 personer. Kyl och frys ingår i utrustningen. 4 Privatpersoner och föreningar har nu möjlighet att hyra lokaler i bygdegär den för fester och sammankomster av olika slag. Kontaktperson vad gäller uthyrning är Birgilla Malmqvist Rävabacken 9. Ekeby. tel Bygdeg:'lrdsföreningen kommer alt stå som värd för en rad olika aktiviteter i bygdeg:'lrden. Ett programråd inom styrelsen har bl.a. fått till uppgift att utarbeta ett program innehållande exempelvis föreläsningar med olika teman, musikkvällar och kurser av olika slag. Information om aktiviteter i bygdeg:'lrden kommer att meddelas 1':'1 anslagstavllln vid,lffären i Ekebysamt på Kumlasidan i lokaltidningarna. Medlemskap i Ekeby byg degårdsförening kostar 25 kr per hushåll och år och berihtigar till 25 % rabatt på lokalhyra. D ämnd Kommunstyrelse Teknisk nämnd Miljö- och byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Skolstyrelse Socialnämnd Totalt Kommunstyrelsen svarar bland annat för kommunfullmäktige. central administration, räddningstjänst och sysse Isä tiningsbefrämjande åtgärder. Teklliska nänwdem.' ansvnr omfattar väghållning, vallen och avlopp, sop hämtning. skötsel av fastigheter m.m. Miljö- och bygglladsnämllden fullgör kommunens uppgifter inom plan och byggnadsväsendet samt miljö- och hli1- Kronori IOvan..re Andel av nettokostnad, % OJ '9 - o., soskyddsområdet. KullUr~ och/ritidsnämnden svarar för biblioteksverksamhet samt skötsel av parker. idrottsanläggningar oeh fritidsgårdar. Under sko/styrelsens ansvarsområde utgör grundskolan och gymnasieskolan dc största delarna. Socialnämlldell svarar bland annat för barnomsorg. äldreomsorg samt bostadsbidrag till pensionärer. I> 5

4 Finansiering och satsningar under 1994 Kommunens verksamhet finansierades under 1994 enligt följande: ,"" Räddningstjänst, Ilettokostnad/utryckning (1994=250 st), kronor Vägunderhåll. barmark. kronor/kvadratmeter Gatubelysning, driftkostnad, kronor/armatur Valten- och avlopp, driftkostnad, kronor/kubikmeter 6 """ -"~;'-r-~ 1,'"... De största investeringarna under år 1994 har varit upprustning av gatu- och ledningsnätet främst i nordvästra delen av Kumla tätort samt ombyggnad och anpassning av skollokaler bland annal i Kumlaby skola. Ombyggnaden av Solbacka servicehus blev helt klar under året. En ny skolpaviljong vid Hagaskolan logs i bruk och värme- och ventijationsanläggningen i Malmens barnstuga byttes ut. Som en följd av lågkonjunkturen har bostadsbyggandet varit mycket lågt under Kurnlas befolkning ökade med 73 personer och uppgick vid årsskiftet till personer. Den närmaste framtiden Aven om kommunens bokslut för år 1994 visar ett bra resultat är det ekonomiska läget svårt för Kumla kommun i likhet med llertalet kommuner i landet. Det dåliga ekonomiska läget beror på att staten genomfört eller aviserat en rad ingrepp i den kommunala ekonomin som innebär minskat ekonomiskt utrymme. Vidare innebär den rådande lågkonjunkturen med hög arbetslöshel att kommunens skatteintäkter minskar och att de direkta kostnaderna för l.ex. bostads- och socialbidrag ökar. På grund av detta pågår i kommunen ett sparprojckt i syfte att minska nettokostnaderna med 40 miljoner kronor under åren Beloppet fördelas på 1993 med 17.5 miljoner kronor, 1994 med ytterligare 17.5 miljoner kronor och 1995 med ytterligare 5 miljoner kronor. Förutom detta är extra sparkrav utlagda för vissa verksamheter. Bland annat finns ett extra sparkrav för tekniska nämnden på 2 miljoner kronor år Yuerligare sparkra v blir Iroligen nödvändiga från år Hur stora sparkraven kommer all bli och hur de kommer att fördelas på kommunens olika verksamheter kommer att avgöras i samband med behandlingen av 1996 års budget. En minskning av de ekonomiska resurserna i kommunen kan givetvis ske på olika sätl. Det blir slutligen fullmäktige som skall ange hur och på vilket sätt denna millskning kommer att genomföras. Några statistiska nyckeltal Förutom de nyckeltal som angivits tidigare i artikeln kan följande statistiska uppgifter för åren 1993 och 1994 hjälpa till alt ge ytterligare information om den kommunala verksamheten, ,00 16,30 356,31 4, , ,46 4,37 Sophämtning, driftkostnad, kronor/säck Kumlahal1en, simhallen, kostnad/besök ( Sl.), kr Kumlahallen, sporthallen, kostnad/besök ( Sl.), kronor Djupadalsbadet. kostnadlbesök (49569 SI.) kronor Biblioteket, kostnad/lån ( Sl.), kronor Ishallen, kostnad/besök (86400 Sl.), kronor Grundskola, nettokostnad/elev (2 078 Sl.), kronor Gymnasieskola, nettokostnad/elev (7 10st.), kronor Skolskjutsar. nettokostnad/elev (397 Sl.), kronor Skolmåltider, neltokostnad/måltid ( st.). kr Musikskola, nettokostnad/elev (530 st), kronor Fritidshem. netlokostnadfbarn (359 st.), kronor Eftermiddagshem, nettokostnad/barn (103 Sl.), kr Daghem, kostnad/he1tidsbarn (490 Sl.), kronor Daghem, barnomsorgsavgift/heltidsbarn, kronor Daghem, skaltefinansierad deuhe1tidsbarn, kronor Familjedaghem, kostnad/heltidsbarn (135 st), kronor Familjedaghem, barnomsorgsavgift/heltidsbarn, kr Familjedaghem, sk<lttefinansierad del/heltidsbarn. kr Hemtjänst. genomsnittlig vårdkostnad/vårdtagare. kr Särskild boendeform. genomsnittlig vårdkostnad/ vårdtagare. kronor Hemtjänst o särskild boendeform. genomsnittlig vårdavgift/vårdtagare, kronor ,19 6, ,93 23, , ,00 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , Att vara hörselskadad - ett dolt handikapp Att helt eller delvis förlora hörseln innebär för de flesta en svår omställningsprocess. Hörselskadan medför praktiska problem i det dagliga livet som att uppfatta och delta i samtal, få tillgång till information som ges i radio m.m. Det finns hjälpmedel av olika slag som förbättrar hörseln, t.ex. förstärkare till dörrklockan och telefonen eller individuellt utprovade hörapparater. Alla problem är inte lösta i och med att man får en hörapparat. Det tar tid att vänja sig vid apparaten och alla "nya" ljud, eftersom inte bara talet förstärks utan även alla ljud i omgivningen. Den hörselskadade kan behöva hjälp med träning och inställning, för att lättare bli vän med sin hörapparat. I vår kommun finns det två hörselombud som kan hjälpa till med träning, ge råd om inte hörapparaten fungerar samt utföra enklare reparationer. Alla som har problem med hörseln och hörapparaten är välkomna att ta kontakt med oss. Vi heter Annelte Strignert och Birgit Häggblad och vi finns på Kvamgården där du kan nå oss på telefon eller

5 Agenda 21 A v miljöin!ormmöremo Pemilla Frisenholt och Rita Aoun Renhållningsnytt Illformation från gall/kol/toret Agenda 21 är en ullpmaning till alla och cnhlf alt la ans"ar rör miljön. Vi har allll m.:1nga roller och del gäller au länka pa miljön både som konsumenter och i l" r,-rkesroll. Världens länd!.'f oc:h (olk fick elf gemcnslimt uppdrag vid fn:s konferens om miljö och utn'dding i Rio dc Janeiro ijuni Uppdmget kan sammanf.lltlas i en uppmaning alt \'erka ror en hlillbar samhällsli1' cckling. Vi måste,-ända ohållbara trender och lel"a eflcr vad naluren tål- inte efler vad \'i tycker all \i har rält att kräva al- naturen. Handlingsprogrom rör nästa århundrade Agenda 21 är ell handlingsprogram för nästa århundrade - dci 21:a. Del vardessulom den 21:a punkten på dagordningen för Rio mötel. därav det konstiga namnet. I Sverige ligger ansvaret för Agenda 21-arbetet på Oera nivåer: Regering och riksdag har genom propositioner angel! all de ser som en av sina viktigaste uppgifter att verka (ör cn längsiktig hällbar utveckling. Agenda 21 betonar den lokala nivåns betydclsc och ansvar. Varje kommun ges i uppdrag att utarbeta ett lokall handlingsprogram. Kumla kommun har givit uppdraget till fyra ALU-projektanställda för all medverka i genomförandet av det lokala Agenda 21-arbeteL Gruppens uppgift är att i första hand informera alla kommunanställda. men stär även till förfogande för föreningar och företag. Eftersom Rio-konferensens uppdrag riktar sig till hela samhäliei har varje scktor. exempelvis trafik. jordbruk, handel, industri mjl.. ansvar för sin miljöpåverkan. Sist, men inte minst. riktas Rio-konferensens uppdrag till varje individ. 8 Miljöinformalörerna Bengt Odeblad. Rua Aoun, Pernilla Frisenhoii och Hans Rehnberg. Utgäogspunkten för varje samhälle måste vara att ersätta nuvarande linjära system med ett system som sluter kretsloppen. Vad är kretslopp? Ett naturligt kretslopp är en evig cirkelrörelse som drivs av solencrgi och som ständigl förnyas pä eh naturligt sätl utan att lämna avfall. Industrin använder resurser som under miljontals år lagrats i jorden som olja, kol. järnmalm etc., som naturen intc kan förnya på kort sikt. Ett industriellt kretslopp är nödvändig!. Varusektorn måstc kretsloppsanpassas, transportsystemen förändras Tlldikalt, förnyelsebara energislag ersätta fossila bränslen och kärnkraft avvccklas i Papper Det nya insamlingssystemet för papper har nu pägätl nägrn mänader och vissa slutsatser kan dras angäende effektivitctcn. Mänga äldre boende i Oerfamiljsfastigheter har klagat pä att det ärsvårt att la sig till papperscontainrarna. Renhällningsverket ätar sig därför alt mot en mindre avgift hjälpa fastighetsägare att hämta papper vid respekti\e fastighet. Detta sätt är billigare för fastighctsägarna än om papperet hamnar i sopsäcken med ökad sopmängd som följd. För nännare infannatian kontakta renhällningsverket. tel Glas Glas fär inte kaslas i soporna. Renhäll ningsverket kan även här hjälpa till att mot viss ersättning frakta bort glas frän fastighetcrna. största möjliga utsträckning. En sådan utveckling kräver tillgäng till ny tcknik och samverkan frän alla i samhället. Förändringar börjar alltid hos den enskilda människan. Som individer kan vi göra mycket för all förbättra miljön genom att t.ex. åka kollektivt, använda miljöanpassade kemisk-tekniska produkter. minska energiförbrukningen i bostaden, sortera och kompostcra vårt avfall etc. På arbetet kan vi l.ex. stänga av da- KomposIering Du som ännu inte börjat kompostera har fortfarande chansen att via kommunen köpa varmkomposlbehällare till rabattcrat pris. Subventioneringen är 25 procent och fortsätter under första hah'året Kompostering är ett naturligt sätt att omhänderta avfall och minska sopberget. Lördagsöppet på soptippen Under maj är soptippen i Kvarntorp öppen följande lördagar mellan kl och 27 maj. Du som gör en vindsröjning eller städar garaget kan passa pä att besöka soptippen dessa lördagar. ågon särskild städkampanj kommer inte att anordnas under våren. D torn när vi inte använder den och använda kasscrade papper för anteckmngar. Vi behöver inte göra allting rält p" en gång. Det viktiga är all vi börjar fundera övcr hur vi levcr och diskutera med vänner. i föreningar och på arbctsplatser. Kontakta oss om du vill prata Agenda 21 på din arbetsplats eller i din förcning! Du kan nå oss i Stadshuset på telefon O g

6 Radon i dricksvatten A v miljö- och hälsoskyrjdsimpekrör Karin Berg Bilen och miljön, Information från miljö och lläfsoskylidskoll/orel En slor del av Sveriges berggrund beslår av bergartersom kommer från jordens radioaktiva inre. Berggrunden i vårlland är därför ofla mer radioaktiv än i andra länder. där berggrunden bestårav yngre sedimentära bergarter. En förklaring till höga radonhalter i grundv3t1cn som kommer från sprickor i bergel är att en stor del av radonet tillförs genom avgång från uran och dess doncrprodukl radium på sprickytorna. Radon från vallen tillsammans med radon från mark och byggnadsmaterial anses vara en bidragande orsak till uppkomst av lungcancer. Man har bedömt alt riskerna vid inandning av radon från valten är avsevärt högre än riskerna alt dricka radonhalligl vatten. Della gäller vuxna. Om man tar hänsyn till hur mycket vatten som småbarn får i sig i förhallande till sin kroppsvikt har man bedömt att radon i vatten i högre koncentrationer kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Förslag finns på att införa ett gränsvärde för radon i vatten i livsmedelskungörelsen. Ett sådant saknas i dag. För radon i grundvatten giiller för närvarande en rekommendation från Soci- 10 Kumla kommun har nästan in' nllre uch ca 8000 bilar. Bilen hllr blh it del oö' erträffade tnlnsportmedlct. 'ör många iir bilen en frihets!ljmb~l."ut.an bilen st~~nar S,-erige" hette det också i en kampanj rör inte så l.iinge!lcdan. TIll nackdelarna hor dc enorma ytor som åtgår till,.iigar och parkeringar. men ocbå l~.. fikbul~er ~.ch a' gaser. Rensen. kolväten och k,'än'oxidcr.iir bar.. någ"" exempel pa skadliga amnen som kommer frdn bilar. Dc~utom rörbrukar,j mängder a,- den olja som det tagit naturen miljontals årau bilda. Den miljöp:hcrkan!julu bili!jmcn förorsukar äralldeles rorstorror au uth'<:klingcn ska '"ara hållbar på I ng sikt. Gå och C)'lda mer Ett sätt att minska bilismens miljöpäverkan är all försöka minimera bilåkandel. Är det nödvändigt att ta bilen? Gå ellercykla istället omdet handlar om konare sträckor! Planera inköpen så att antalet resor minskar. Du kanske kan åka kollektivt eller samåka tiij arbetsplatsen?...eller ta tåget och samtidigt koppla av under resan! Men när det saknas alternativ. hur görjagdå för att miljöanpassa bilåkandet? Bli en miljöanpassad bilist Moderna bilar har bättre avgasrening än äldre bilar. Om du har en gammal bil och funderar på att byta. välj då en bil med katalysator om du köper begagnat. För att katalysatorn skall fungera måste den vara varm. Den ntir rält arbetstemperatur snabbare om du använder motorvärmare niir det iir kallt ute. Tänk på att du inte får lomgångsköra mer än en minut! Titta ocks<'l på bensinförbrukningcn - l<'lg förbrukning minskar dessutom dina kostnader. Håller du motorn i gott skick sä sparar du både bensin och miljö. All sänka hastigheten är ell annat silll att både minska utsläppen och dina kostnader. Tvätta bilen på bensinstationen. Om du tvättar på garageinfarten så leds tvätlvattnet med alla kemikalier från bilvårdsmedlen direkt ut i vattendragen. Orenat! Bensinstationernas tvätthallar är försedda med oljeoch slamavskiljare och vattnet renas i kommunens reningsverk. Nu finns det dessutom miljöanpassade bilvårdsmedei. Om du väljer en produkt som är märkt med "SVANEN- - Nordiska Rådets miljömärkning - så bidrar du till att mjnska belastningen på miljön. Välj miljömärkta produkter och minimera användningen av kemikalier! Framtidcns tclmik Teknikutvecklingen ger oss allt bäme produkter. Moderna bilar kommer att vara återvinningsbara till nästan 100 procent. ya typer av däck som har Higre rullmotstånd ger minskad bensinförbrukning. lägre ljudnivå och håller längre. Alternativa bränslen som metangas. raps- och linolja samt etanol kan kanske delvis ersätta fossil olja som bränsle. Utvecklingen av hybridbilar ger förhoppningar om möjlighet Bli anviinda motorer med mycket låg bränsleförbrukning och obelydliga utsläpp i landsvägstrafik. När samma bil sedan kommer till en tätort kan den kopplas om till eldrih och köras helt utan utsläpp. D 11

7 Cykeln - ett fortskaffningsmedel i tiden A v sradstlrkitekt Klin LarSSOIl Nu är del v r och du lar förhoppnings\'is rram e)'kel" igen om dcn inte an\"änls under vintern. Finns del egcnlli~cn något enklare och mer praktiskt rorlskarrningsmcdcl än cykeln? Lisl:m på argument for c)'kling kan göras lång. Tänk globall, handla lokall Motiven för all stimulera lill ökad cykling känns i dag alltmer angelägna. Mi/jöfrllgQnUl som nu pekar på nödvändigheten all planera för långsiktigt hållbar utveckling (krctsloppssamhälle) och hushallning med resurser m.m. ger starka argument för cykling (inga utsläpp i luften. inget buller. resurssnålt m.m.). FofkhälsQJrdgonto har fån en ny aktualitet varvid bl.a. länsstyrelsen och kommunen bildat ett särskilt råd som skall diskutera olika åtgärder m.m. Cykling ger motion-kondition och därmed bättre hälsa och välbefinnande. Dessutom slimuleras våra sinnen och vi får positiva nära upplevelser och intryck från omgivningen. Begr-insade ekonomiska resurser Den eko"omiska uii'eckli"gell. som bl.a. tar sig ullryck i fallande krona. höga räntor, Göran Persson-paket m.m. gör det nödvändigt både för samhället och individen all spara på kort och på lång sikt. Även dclta talar för ökad användning av cykel (och ävcn kollektiva samhirdsmedel). Kapital-, drift- och underhållskostnaderna är minimala jämfört med andra fiirdmedel. En liten kollllllun med kortllllvstånd Kumlas begriinsadc yta gör al1 det är förhållandevis korta avstånd inom och mellan tälorterna och inom hela kom- 12 munen. I Kumla tätort är det Lex. fågelvägen endast ca 2 km från centrum (stalionen) till ytterområdet (Korsia byar och Smedstorp). Tidsskillnaden mellan bil och cykel på en siräcka av 3 km rör sig om endasi6-8 minuter. Avståndet mellan tätofierna Hällabroltet. Äbytorp. Sannahed och Kumla centrum är inle mer än ca 3-4 km och tar minuler med cykel. vilket borde vara överkomligt för de nesta. För den översiktliga planeringen. som bör inriktas pä en --hållbar ul'"eckling". är det viktigt all utgå från kvali tcn ocb fördelarna i Kumla med korta avstånd som bj.a. ger goda möjligheler till cykling. Fortsatt utb) ggn:..d:.iv c)kch äg:..r Vad kan kommunen göra för att underlätta cykling? Gång- och cykelvägarna byggs årligen ut för all skapa ett sammanhängande nät i tätorten Kumla ocb säkrare vägar till de niirliggande tätortcrna. De närmaste årens planerade utbyggnad framgår av karlan på sidan 13. Ytterligare cykelvägar diskuteras och kommer att tas upp i kom mande budgetarbete eller andra planläggningsprojckl. Inom kommunens övriga tätorter byggs cykelvägar ut när nya cxploate ringsområden är aktuella. På landet finns redan naturliga cykelvilgar i form av småvägar, där det knappast förekommer någon biltrafik. 1 l Särskilt intressanta vägar med sevärdheler finns beskrivna i ett nntal cykelguider - "PII cykel/lir i KI/mlobygd" - som delas ut gratis av bl.a. kultur- och (ritidsförvaltningen. För längre turer finns den 250 mil långa Sverige-leden som passerarstrax ulanför Kumla. Den är i sin tur ihopknuten med ell stort antal leder genom Europa. Så det finns alla möjligheter till ahernaliva. upplevelserika och billiga semesterturer. Som underlag för utbyggnaden av cykelvägar finns en gång- och cykelut redning från 1981 saml lrafiköversikl och översiktsplan antagen i fullmäktil l ", -.~ "J:::' O D ge 1985 och DessulOm finns inskrivet i det av fullmäktige 1994 antagna miljöprogrammet att utbyggnad av gång och cykelvägar skall prioriieras. För att cykelvägarna skall bli rätt använda måste de ulgöra naturliga stråk mellan viktiga målpunkter. Detaljutformning vid korsningar m.m. och lägel i gaturummet bör ägnas slor omsorg. så all man väljer cykelvägen i stället för gatan. Ä ven trafiksäkerhetsfrågorna måste priorileras. Gång- och cykelvägar bör ocksä få en trivsam och inbjudande utformning. I närmiljön börgång- och cykeltrafiken prioriteras framför biltrafiken. O T,' SCllloahl!d - " m"i('f '-,".. " ~ J{/ - ""'' l 13

8 Cykeln är också ett fordon A v utiminislrutiv chef Torild HillllcrSSOIl Q"'~ C)'kcln har åter bli\'it ett populärt fordon och Kumla är en cykeh'änlig stad. Men med ett ökat c)'klande följer ock~å ökade risker i trafiken. Trots en ambitiös utb}'ggnad av cykelvägar är det inte alltid möjligllltt konsl'kn'nt ha skilda vägar för motorfordon och cyklar. I en del fall innebär också utbyggnaden av gång- och cykelvägar aft cyklister och gångtrafikanter måste samsas om samma utrymme med de risker det medför. Fordon Allra först bör vi gära klart [ör oss att cykeln är ett fordon. När trafiklagstiftningen lalar om fordon gäller det alltså inte bara för motorfordon utan också för cyklar. Cyklisten ärskyldig att känna till de trafikregler som gäller för fordonstrafik ~ della gi-iller även de som inte har genomgått körkortsutbildning. Cykelbana Cyklister skall använda cykelbana där det finns sådan. Det är alltså intc valfritt för cyklisten att färdas antingen på gatan cllcr på den intilliggande cykelbanan. Om särskild försiktighet iaktlas får dock cyklisten använda körbanan när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Cyklistcn är med andra ord inte skyldig att ta en omväg för att nå sitt mål. En cykelbana kan vara avsedd för trafik i en riktning elleri båda riktningarna. Detta framgår av cykelbanans skyltning. Det är naturligtvis förbjudet att cykla i fel färdriktning på cykelbanan. Vid cykling på dubbelriktad cykelbana gäller som för all fordonstrafik att man håller till höger vid möte! Cykel. och gångbana Det finns också gemensamma gångoch cykelbanor. Där är det lämpligt att följa de vanliga reglerna för gångtrafikanter och fordon, nämligen att gångtrafikanterna använder den 14 I)>> I) vänstra sidan och cyklisterna den högra sidan. Cyklisten bör tänka på att cykeln är el! mycket tyst fordon och alt fotgängaren inte alltid är medveten om all en cyklist närmar sig bakifrån. l de fall en gemet/sam cykel- och gångbana ligger ulldele!. intill en gata (t,ex. eu trottoar som breddats och gjorts till cykel- och g/liigblltlll) är del dock lämpligare att gål/gama auvällder den del som är lällg!.,t från och cyklis1ema, deu som äruärmasf gauiil. Trottoaren Den som leder en cykel är gångtrafikant och skall använda trottoaren där sådan finns. Däremot är det förbjudet alt cykla på trotloaren! Förr var det en självklarhct för alla cyklister. Numera ser man tyvärr många som användcr trottoaren som cykelbana. men detta är alltså inte tillätet. Naturligtvis får dock cyklisten som alla andra fordonsförare korsa en trottoar för all Lex. nå en infart till en fastighet. Det är inte heller tillåtet för cn cyklist att cykla på övergångssiälien för gående. Däremot kan det många gånger vara att rekommendera att cyklisten använder övergångsstället för gående när cn hån trafikerad v~g skall korsas - men då skall cykeln ledas! Exempel på konfliktpunkter På Köpmangatan ulefter Torget och på gågatan liksom på Hagendalsvägen och i tunneln undcrjärnvägen är skilda, gång- och cykelbanor placerade omedelbart inlill varandra med dubbel riktad trafik på cykelbanorna. Gående i cenlrum lar tyvärr oftast ingen hänsyn till dc markerade cykelbanorna. Här krävs försiktighet av cyklisterna. och större uppmärksamhet av gångtrafikanterna. Tyvärr måste konstateras att vid utformningen av cykelvägarna runt Torget har skillnaden mellan gångbanan och cykelbanan inte blivit tillr~ckligt kraftigt markerad. Utefler Stencvägen finns cykelbanor på båda sidor om gatan. Cyklister får färdas endast på den cykelbana som ligger till höger i färdriktningen. Bilister som kommer från anslutande sidogator skall lämna förcträde för fordon på Stenevägen, alltså ~ven för cyklande. Mcn cyklister som färdas på fel cykelbana löper en stor risk att inte bli uppm~rksammade av korsande bilister. Använd rält cykelbana! Cykeltrafiken från centrum västerut leds genom tunneln under j~rnvägen vid stationen och in på Skolvägen. De många av postens bilburna förctagskunder som nonchalerar stoppförbudet på Skolvägens norra sida, gör att cyklisterna måste svänga ut mitt i gatan diir de möler bilister från andra hålle!. Vid rondellen på Kungsvägen finns inte anslutande cykelbanor i alla riktningar utan vid en del vägval måste cyklisterna cykla i rondellen, om man inte vill gå av cykeln och leda den via övergångsställen. Fordon som skall föras in i rondellen skall lämna förelräde Dina synpunkter viktiga för fordon som redan befinnersig i rondellen! Detta innebär att bilister som skall köra in i rondellen skall respektera företrädesrätten för den cyklist som redan befinner sig i rondellen. Stopptecken och lämna företräde Den kanske allvarligaste bristcn i cyklistcrnas beteende i allmänhet är den bristande respekten för stopptecken. Cyklisten är liksom varje fordonsförare skyldig att stanna vid stopptecken. Från bilisternas sida kan man ibland konstatera en viss nonchalans när det gäller tillämpningen av högerregeln. Denna regel, liksom lämna företrädesskyltar. gäller också gentemot cyklister! Artikelförfattaren blev för en kort tid sedan vittne till en otäck incident där en dam på cykel var bara några millimcter från all rammas aven bilist som inte tog någon notis om att cyklisten kom från bilistens högra sida i en gatukorsning. Ömsesidig hänsyn och respekt i trafiken Trafikreglerna är till för att skapa en säker trafik. Men alla regler till Irols. del viktigaste är hänsynen och respekten förvarandra i trafiken. Bilisten har ett särskilt ansvar alt vara uppmärksam på de oskyddade trafikantgrupperna - cyklister. mopedistcr och gående. Cyklisterna å sin sida har mycket att vinna på at! uppträda som seriösa trafikanter och på det sättet bidra till att öka bilisternas respekt för cykeln som fordon i trafiken. D ~f!l argumenten för ökad cykling känns riktiga är det viktigt att du lämnar synpunkter och Ideer till politiker och tjänstemän så alt fortsatt utbyggnad av cykelvägar eller andra åtgärder som befrämjar cykling kan vidtagas på bästa sätt. Vi är också intresserade av eventuella synpunkter på trafiksäkerhetsfrågor med anknytning till cykling. Har du synpunkter, kontakta stadsbyggnadsföfvaltningen. tel

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 2/2003 Vattnets väg sid 14-17 Vattnets väg sid 14-17 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral

Läs mer

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 INFORMATIONSBLAD FÖR KUMLA KOMMUN ÅRGÅNG 32 NR 2/2000 Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 1 Välkommen till Kumla bibliotek! VI HAR MYCKET ATT ERBJUDA

Läs mer

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 39 Nr 2/2007 Kumla en blomstrande kommun sid 4 Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10 Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 När väl hjulen rullar går

Läs mer

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström Om snön som föll I ar Kommunen och näringslivet Av kommunalrådet Ni/s Nyström En lilcn röd brevlåda och en lagat slaket är vad som "j denna ljuva sommartid" påmin ner om den snö som föll i början av årel.

Läs mer

Arv och miljö Kumla bibliotek

Arv och miljö Kumla bibliotek Arv och miljö Kumla bibliotek Av kommunalråd Sven Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLlOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla 19168190 Månd-fred 12-20 lord 11-14, sond 16-18 Filialer HALLABROTTET Tallängens

Läs mer

Omprövning och förnyelse

Omprövning och förnyelse bibliotek Omprövning och förnyelse A v komm/lflalrådcl 5ven-01'e CederSlrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvägen 12. lel88190 Månd-Ired 12-20 lord 11-14, sönd 16-18 Filialer HÄLLABROnET Tallängens

Läs mer

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare:

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd-fred 12-20 lärd 11-14, sönd 16-18 Filialer: HÄLLABROTIET Tallängens skola, tel 72413 lisd 10-14 onsdoch torsd 10-14,

Läs mer

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 37 Nr 4/2005 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Ungdomscafét Café & Le är invigt sid 7 Vinterväghållning sid 10-11 Skogstorpsskolans dans- och rytmikrum.

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Money m~kes the world go around

Money m~kes the world go around Kumla bibliotek Money m~kes the world go around A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd~fred12-20 lörd 11-14, $Önd 16-18 Filialer:

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Att vara eller icke vara

Att vara eller icke vara Att vara eller icke vara Inför deklarationen "Dags att deklarera" ger alla upplysningar som behövs för en vanlig inkomst deklaratioo. Informationen kommer i brevlådan till- sammans med deklarationsblanketten.

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER Kumla bibliotek Inte bara sjukvård. Även friskvård A v konjmul1alnldet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: IIUVUDBI8L10TEK Folkets hlls, Skolvägen 12. KUMLA te! 709 RO 'IX, efter 'IX 51ängn 709 86 Månd-fred

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs Taggning av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012 kommuninfo Kommunal information från Vännäs Juni 2012 Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende ODR Total till Vännäs kommun Kollektivtrafik Vännäs - Umeå Kollektivtrafiken mellan

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

Nya småhus i Kumla sid 4-6

Nya småhus i Kumla sid 4-6 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 38 Nr 1/2006 Nya småhus i Kumla sid 4-6 Digital-tv-övergången sid 10 Mångkulturell marknad i Kumla sid 21 Nu börjar det närma sig... Våren står på lut och vi kan

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Vi i. Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb. Skånes enda skoldatatek sid 5. Ensamma flyktingbarn sid 4. Festliga Ängelholm Sista sidan

Vi i. Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb. Skånes enda skoldatatek sid 5. Ensamma flyktingbarn sid 4. Festliga Ängelholm Sista sidan Vi i ÄNGELHOLM Vi i Nr 1 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb Ensamma flyktingbarn sid 4 Skånes enda skoldatatek sid 5 Festliga Ängelholm

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008. Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008. Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008 Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HANDIKAPPRÅDETS TÄVLING...3 MEJERITOMTEN BYGGS...4 TÄVLA

Läs mer

www.forshaga.se Nr 8 December 2002 Julklappsutdelning i förtid s. 20 Budget 2003 s. 5 Seklingnatta 2002 s. 7 Ungdomscentrum presenterar sig s. 12-13 Årets stipendiater och SM-vinnare s. 22-23 Kurry -en

Läs mer

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Dina lokala politiker sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Kommunalrådet har ordet Beskedet att LKAB avsätter pengar för samhällsomvandlingen i Malmfälten var efterlängtat. En grundplåt på tre miljarder

Läs mer

Premiär för hunddagis

Premiär för hunddagis mars 2002 Premiär för hunddagis Mor och dotter samtidigt på samma dagis? Det kan väl inte vara möjligt!? Jo då, det går alldeles utmärkt, iallafall på det nystartade hunddagiset i Kil. Där samsas nämligen

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

Kapsylerna vi slänger skulle räcka till 2200 bilar.

Kapsylerna vi slänger skulle räcka till 2200 bilar. Nyköpings tidning. en TIDNING från NYKÖPINGS KOMMUN. MAJ NR 4 2007 Hållbart lärande Nyköpings kommun har satt fingret på miljöfrågorna och intresset har stärkts ytterligare i samband med klimatdebatten.

Läs mer

UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s.

UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s. UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s. 9 Våra kultur- och fritidsvanor kartlagda s. 17 Diplom för miljöarbete

Läs mer

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Kumla bibliotek Kommunen och barnomsorgen All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Öppenider: HUVUDBTBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Km.-1LA tel 709 80 Vl(. dter ~ Slängn 709 86 ~Und-fred 12-20. lörd

Läs mer