Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(51) Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning, Sydöstra Sveriges Dagblad och Blekinge-Posten med tid och plats. Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare: Christian Björkqvist, sekreterare Övriga deltagare, delvis: Utses att justera: Lennart Förberg Kerstin Johansson Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Christian Björkqvist Paragrafer: Ordförande: Nils Ingmar Thorell Justerande: Lennart Förberg Justerande: Kerstin Johansson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Christian Björkqvist

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(51) Innehållsförteckning 197 Justering av dagordningen Allmänhetens Frågestund samt ordningsfråga Rättelse av tidigare beslut, fyllnadsval efter Magnus Danielsson, S, ersättare i Fritids- och turistnämnden Fyllnadsval efter Lars-Uno Fast, S, ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kommunfullmäktiges beslut Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, Sylvia Edwinsson, MP, samt nyval Medborgarförslag från Solveig Ryd angående loppmarknaden i Brunnsparken Medborgarförslag Interpellationer Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, från Sune Håkansson, RP, angående krav på företag vid upphandling Fråga ställd till Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson, S, från Willy Persson, RP, angående iordningställande av cirkusplatsen efter användning gällande Brunnsbadets bassänger Försäljning av Ester Reglemente angående strandskyddsdispens Arkivreglemente Verksamhetsberättelse lokala Brå Verksamhetsberättelse folkhälsoberedningen Besvarande av medborgarförslag från Per-Olof Berggren angående om att inrätta en utsatthetsombudsman Besvarande av medborgarförslag från Josefin och Johanna Jönsson angående en trädgårdsanläggning för att stärka begreppet "Sveriges Trädgård" Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Christoffer Stenström, M, om utredningskapaciteten inom kommunledningsenheten Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Susanne Lundgren, M, angående att underlätta för de personer som lider av någon form av läs- och skrivsvårigheter Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Kristina Valtersson, C, och Monia Svensson, C, angående LOV, Lagen om valfrihetssystem... 41

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(51) Besvarande av motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp gällande ett konkret steg för att införa fri och öppen programvara i Ronneby kommun Organisation av centralt nämndsekretariat och fakturahantering Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Kenneth Michaelsson, C, angående landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen Anmälan av motion från tjänstgörande ersättare Christer Stenström, M, angående trafiksäkerhet för skolbarn

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(51) Närvarolista Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. JanAnders Palmqvist S X X X X 2. Margareta Yngveson S X X X X 3. Ingrid Nilsson S X X X X 4. Hans Häll S X X X X 5. Tommy Andersson S X X X X 6. Ingrid Karlsson S X X X X 7. Bo Johansson S X X X X 8. Birgitta Andersson S X X X X 9. Jan-Eric Wildros S X X X X 10. Birger Petersson S X X X X 11. Jonni Karlberg S 12. Ann-Margret Olofsson S X X X X 13. Johnny Håkansson S X X X X 14. Monika Lindqvist S 15. Ewa Svensson S X X X X 16. Börje Hansson S X X X X 17. Christer Hallberg S X X X X 18. Thomas Gylling S 19. Anders P Petersson S X X X X 20. Lars Andréason M X X X X 21. Roger Fredriksson M X X X X 22. Susanne Lundgren M X X X X 23. Lennarth Förberg M X X X X 24. Anders Lund M X X X X 25. Lena Karstensson M X X X X 26. Kjell G G Johansson M X X X X 27. Christoffer Stenström M X X X X

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(51) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 28. Henrik Gliveson M 29. Kenneth Michaelsson C X X X X 30. Monia Svensson C 31. Ida Johansson C X X X X 32. Thomas Håkansson C X X X X 33. Mats Paulsson C X X X X 34. Kristina Valtersson C X X X X 35. Willy Persson RP X X X X 36. Sune Håkansson RP X X X X 37. Anna Carlbrant RP X X X X 38. Ola Svensson RP 39. Nils Ingmar Thorell FP X X X X 40. Kerstin Johansson FP X X X X 41. Christian Mahrle FP X X X X 42. Peter Bowin V X X X X 43. Ronny Pettersson V X X X X 44. Hans Kyhlbäck V X X X X 45. Magne Mjåtvedt SD 46. Jan Rume SD X X X X 47. Rolf Fredriksson SD X X X X 48. Ulla Svensson KD X X X X 49. Sylvia Edvinsson MP X X X X

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(51) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Par -ti Närvaro Anteckningar Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. Nils Nilsson S 2. Tina Lindqvist S 3. Karl-Erik Danielsson S 4. Anders Johansson S 5. Marie Ohlsson S 6. Rune Kronkvist S X X X X 7. Juhani Kujansivu S X X X X 8. Annika Gylling Otfors S 9. Jan Jönsson S 10. Ann-Margret Pfeifer S X X X X 11. Claes Diurhuus M 12. Björn Björklund M 13. Anders Wrenne M 14. Christer Stenström M X X X X 15. Christoffer Laz M X 16. Birger Svensson C X X X X 17. Bengt Holm C 18. Kerstin Haraldsson C 19. Maria Passby RP X X X X 20. Gösta Hagberg RP 21. Per Ericsson --- X Fr o m Susanne Östergaard FP 23. Angela Leyton-Cornejo V 24. Omid Hassib V X 25. Vakant SD 26. Vakant SD 27. Lillemor Parling KD

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(51) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 28. Martin Andersson KD 29. Marie Karlsson MP 30. Nils-Erik Mattsson MP X

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(51) 2009/ Justering av dagordningen Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår följande justering av ärendelistan: efter punkt 4 behandlas avsägelse från Sylvia Edwinsson, MP, från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen samt nyval. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(51) 2009/ Allmänhetens Frågestund samt ordningsfråga Carina Gyllberg ställer framställer fråga angående driftskostnaden för Brunnsbadets bassänger. Frågan besvaras av Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S. Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. Sune Håkansson, RP, framställer ordningsfråga angående handlingar till ärende om Brunnsbadet. Ordföranden ställer proposition på huruvida dagens ärenden kan anses föredragna med de handlingar som utskickats och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. Sune Håkansson reserverar sig mot beslutet.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(51) 2009/ Rättelse av tidigare beslut, fyllnadsval efter Magnus Danielsson, S, ersättare i Fritids- och turistnämnden sunderlag 1 allmänt ärende KF 173/ , Fyllnadsval efter Magnus Danielsson, S, ersättare i Fritids- och turistnämnden Kommunfullmäktiges beslut Magnus Danielsson, S, entledigas från uppdrag som ersättare i Fritids- och turistnämnden. Vid Kommunfullmäktiges behandling 173/2009 blev fel namn upptaget i protokollet. Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Ivansson, S, till ny ersättare i Fritids- och turistnämnden. Exp: Magnus Ivansson Fritids- och turistnämnden Personalenheten Ekonomienheten Annbritt Olsson

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(51) 2009/ Fyllnadsval efter Lars-Uno Fast, S, ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden sunderlag 1 allmänt ärende KF 176/ , Anhållan om entledigande som 1 vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Magnus Pettersson, S, samt nyval Kommunfullmäktiges beslut Nyval angående ny ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Lars-Uno Fast bordläggs. Till ny ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden utses Ingemar Johansson, S. Exp: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Personalenheten Ekonomienheten Annbritt Olsson

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(51) 2009/ Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, Sylvia Edwinsson, MP, samt nyval sunderlag 1 Handling Anhållan om entledigande som ersättare i Kommunstyrelsen, Sylvia Edwinsson, MP Sylvia Edwinsson, MP, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar entlediga Sylvia Edwinsson, MP, från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. Till ny ersättare i Kommunstyrelsen utses Nils-Erik Mattsson, Mp. Exp: Sylvia Edwinsson Nils-Erik Mattsson Personalenheten Ekonomienheten Annbritt Olsson

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(51) 2009/ Medborgarförslag från Solveig Ryd angående loppmarknaden i Brunnsparken sunderlag 1 Handling Medborgarförslag angående loppmarknaden i brunnsparken, Solveig Ryd Solveig Ryd, Backaryd, har lämnat in följande medborgarförslag angående loppmarknaden i Brunnsparken. Sammanfattning Från att ha varit en trevlig loppmarknad med ett läge i en park, som med all rätt anses vara en av Sveriges vackraste, har denna loppmarknad utvecklats till att bli en lumpmarknad. Detta hänger samman med en saluförsel av begagnade kläder, som nu fått orimliga propotionerl Jag anser att tiden nu är mogen för att dela upp loppmarknaden i två delar, en klädloppmarknad och en vanlig loppmarknad och då inte samtidigt. Efersom kläder inte får hängas upp utan måste ligga i högar på eller under borden blir resultatet inte särskilt lyckat. Gör något! Trafikproblemen har även de blivit ohållbara. Varför inte ha en parkering långt borta och sedan erbjuda gratis buss tur och retur till loppmarknaden? Det är ju inte enbart besökare som söker parkeringsplats även alla säljare måste rimligen komma fram till borden och sedan parkera. I och med glasbrukstomtens försvinnande har trafikproblemen blivit akuta. Gör något! Ingen skugga må falla över organisationen den fungerar ypperligt, det kan jag intyga, eftersom jag själv hyrde ett bord en gång i somras för att uppleva atmosfären inifrån. Men, jag anser att man måste begränsa antalet bord. Det är så många säljare att kön, som ska slussas in vid Italienska villan, slutar uppe på Övre Brunnsvägen. Det kan ta ca en timme att hitta en parkeringsplats! Gör något! Charmen med en loppmarknad är att hitta något som man kanske länge letat efter. Att det ska vara begagnade saker borde vara en självklarhet. Tyvärr har det börjat komma in personer som säljer nya produkter. Gör något! TV-programmet Antikrundan uppmärksammade loppmarknaden i Ronneby, som fick en PR utöver det vanliga. Det gäller att bibehålla det ryktet! Gör något! Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunledningsenheten. Exp: Solveig Ryd Kommunledningsenheten

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(51) 2009/ Medborgarförslag Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga ytterligare medborgarförslag lämnats in. Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(51) 2009/ Interpellationer Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga interpellationer lämnats in. Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(51) 2009/ Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, från Sune Håkansson, RP, angående krav på företag vid upphandling sunderlag 1 Handling Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, från Sune Håkansson, RP, angående krav på företag vid upphandling, Sune Håkansson Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, ställer följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, angående krav på företag vid upphandling. Sammanfattning I olika sammanhang diskuteras hur seriösa olika företag är. Det diskuteras också i vilken mån kommunen bör ta hänsyn till om ett företag saknar kollektivavtal, har skatteskulder, etc. För vår kommun kan det sannolikt vara olika regler, i så måtto att vi bör ställa högre krav på ett företag som skall utföra en större investering än på ett företag som skall utföra ett mindre uppdrag. Någonstans på mellannivå hamnar exempelvis bevakningföretag. Intuitivt ställer man större moraliska krav på företag i denna bransch. Det låter, för mig inte bra när det företag, som kommunen anlitar, hos kronofogden har en registrerad skatteskuld på ca kr. Jag är medveten om att det på intet sätt är olagligt att ha en skatteskuld. Frågan blir: Vilken bedömning gör kommunalrådet i detta fall? Vad står det i våra anvisningar för inköp? Frågan besvaras av Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, som i sitt svar hänvisar till möjligheterna enligt lagen om offentlig upphandling samt kommunens kvalitetssäkringssystem. Ärendet noteras till protokollet. Exp: JanAnders Palmqvist Sune Håkansson

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(51) 2009/ Fråga ställd till Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson, S, från Willy Persson, RP, angående iordningställande av cirkusplatsen efter användning Willy Persson, RP, ställer fråga till Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson, S, angående iordningställande av cirkusplatsen efter användning. Frågan besvaras av Tommy Andersson, S, som beklagar att cirkusplatsen ej varit tillräckligt iordningställd. Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(51) 2008/ gällande Brunnsbadets bassänger sunderlag 1 Handling Förslag till finansiering enligt beslut gällande Brunnsbadets bassänger KS 211/ allmänt ärende KS 211/ , gällande Brunnsbadets bassänger 3 Handling Synpunkter från Svenska Simförbundet gällande planerna på en ny simanläggning på Brunnsbadet, Svenska Simförbundet 4 Handling Svar på Simsällskapets skrivelse, JanAnders Palmqvist 5 Handling Ronneby Simsällskap är mot förslaget "Nya Brunnsbadet", Ronneby Simsällskapsstyrelse 6 allmänt ärende KS 186/ , gällande Brunnsbadets bassänger 7 Handling Komplettering avseende 6 banor 8 Handling Sammanställning av driftskostnader för föreslagen anläggning i jämförelse med befintlig anläggning 9 allmänt ärende KS AU 230/ , Redovisning av driftskostnader gällande Brunnsbadets bassänger 10 Handling Angående utformningen av Brunnsbadet, Sune Håkansson, RP Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande redogörelse. Sammanfattning Verkställande direktör Dennis Roberteus och verksamhetschef Per Engkvist redovisar driftskostnader för den föreslagna badanläggningen i jämförelse med befintlig anläggning. Driftskostnaderna för den befintliga anläggningen har i genomsnitt (år ) varit kronor. Driftskostnaderna för den nya anläggningen har sammanfattningsvis beräknats till följande: Summering ny anläggning Hela säsongen 1/5-30/ kr Högsäsongen 1/6-15/ kr Låg- och eftersäsong kr

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(51) Sammanfattning Vid Kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar VD Dennis Roberteus följande beräknad budget efter anbudsinfordran: Total byggherrekostnad (4 banor) Total byggherrekostnad (6 banor) kr kr Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bygga Brunnsbadets bassänger i enlighet med upprättat förslag, med 6 banor. Kommundirektör Jörn Wahlroth får i uppdrag att till Kommunfullmäktiges behandling av ärendet lämna förslag angående finansiering fördelat på 2009 och 2010 vad gäller Brunnsbadets bassänger samt Ridanläggningen. Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag angående Brunnsbadets bassänger. Förslag till finansiering enligt beslut gällande Brunnsbadets bassänger KS 211/09 Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att bygga Brunnsbadets bassänger i enlighet med upprättat förslag med 6 banor. Undertecknad fick i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde lämna förslag angående finansiering. I nuvarande fullmäktigebudget finns 30,0 mkr budgeterat med fördelningen 0,5 mkr 2009 och 29,5 mkr Efter anbudsinfordran har nu beräkning gjorts, där den totala investeringsutgiften beräknas till 38,2 mkr och där ca 14 mkr bedöms belasta För investeringsobjektet behövs således en tilläggsbudget på 8,2 mkr, samt en justering av det totala budgetbeloppet mellan åren 2009 och Tilläggsbudgeten ger en ökad kapitalkostnad i kommande budget och plan med ca 650 tkr/år. Tidigare har fattats beslut om ingångsättning av investeringsprojektet för den nya ridanläggningen. Denna anläggnings investeringsutgifter, 34,0 mkr, fördelas i befintlig budget i sin helhet på Här kommer en förskjutning att ske så att minst 25,0 mkr kan hänföras till 2010 års investeringsutgift. Förslag till beslut angående finansieringen: Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsens investeringsbudget för Brunnsbadets bassänger tilläggsbudgetera kronor. Tilläggsbudgetens investeringsutgift finansieras genom extern kapitalanskaffning.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(51) Den ökade kapitalkostnaden uppstår fr o m 2010 och finansieras inom ramen för kommande driftbudget och plan. att omfördela budgeten för Brunnsbadets bassänger så att kronor belastar 2009 års investeringsutgift och resterande kronor hänförs till 2010 års investeringsplan. att finansiering av Brunnsbadets bassängers investeringsutgift 2009 sker genom extern kapitalanskaffning. att omfördela budgeten för ridanläggningen så att kronor överförs till 2010 års investeringsplan och att behovet av den externa kapitalanskaffningen reduceras för 2009 i motsvarande grad. Deltar i debatten I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Sune Håkansson, RP, Peter Bowin, V, Kenneth Michaelsson, C, Anders P Pettersson, S, Willy Persson, RP, Roger Fredriksson, M, Christian Mahrle, FP, Ronny Pettersson, V, och Bo Johansson, S. Yrkanden JanAnders Palmqvist yrkar med instämmande av Peter Bowin, Kenneth Michaelsson, Anders P Pettersson, Roger Fredriksson, Christian Mahrle, Ronny Pettersson och Bo Johansson bifall till Kommunstyrelsens förslag kompletterat med ovanstående förslag till finansiering. Sune Håkansson yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag kompletterat med finansiering och Sune Håkanssons avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag kompletterat med finansiering. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag kompletterat med finansiering. Nej-röst för bifall till Sune Håkanssons avslagsyrkande. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 46 ja-röster och 1 nejröst medan 1 ledamot avstår från att rösta. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bygga Brunnsbadets bassänger i enlighet med upprättat förslag, med 6 banor. Finansiering görs enligt följande: att till kommunstyrelsens investeringsbudget för Brunnsbadets bassänger tilläggsbudgetera kronor.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(51) Tilläggsbudgetens investeringsutgift finansieras genom extern kapitalanskaffning. Den ökade kapitalkostnaden uppstår fr o m 2010 och finansieras inom ramen för kommande driftbudget och plan. att omfördela budgeten för Brunnsbadets bassänger så att kronor belastar 2009 års investeringsutgift och resterande kronor hänförs till 2010 års investeringsplan. att finansiering av Brunnsbadets bassängers investeringsutgift 2009 sker genom extern kapitalanskaffning. att omfördela budgeten för ridanläggningen så att kronor överförs till 2010 års investeringsplan och att behovet av den externa kapitalanskaffningen reduceras för 2009 i motsvarande grad. Exp: Fritids- och Turistnämnden Jörn Wahlroth Dennis Robertéus

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(51) 2009/ Försäljning av Ester 6 sunderlag 1 allmänt ärende KS 187/ , Försäljning av Ester 6 2 allmänt ärende KS AU 231/ , Försäljning av Ester 6 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Försäljning av Ester 6 Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Frågan om Ester 6 (Flensburgsgatan) skall säljas har varit föremål för diskussion sedan början på 2000-talet. Kommunstyrelsen beslutade , 26, att tomten skall säljas till en kostnad av 130 kronor per kvadratmeter exlusive anslutningsavgifter. Köparen svarar även för sprängning på tomten samt byggande och säkerställande av tillfartsväg till fastigheten. Samhällsbyggnadsenheten har förhandlat med ett antal presumtiva köpare genom åren. Nu pågår nya förhandlingar. Enheten behöver nya riktlinjer för prissättning. Kommunfullmäktige beslutade att priset för hela tomter i Ronneby skall vara 150 kr per kvadratmeter. ade prisriktlinjer gäller för "normala" prislägen. Priset kan jämkas beroende på olika faktorer som kan påverka marken positivt eller negativt. I det aktuella fallet är tomten mycket centralt belägen. Miljöteknik har gjort en förprojektering av tomten. Kostnaden för att bygga anslutningsvägen mellan Ester 4 och Lena 1 är 160 tkr. Vatten- och avlopp kostar 240 tkr. Grovterrassering av tomten inklusive dränering uppgår till 200 tkr. Färdigt golv bör ligga på vilket innebär även att stödmurar behöver byggas till en uppskattad kostnad av 400 tkr. Bedömningen är alltså att exploateringskostnaden för att göra i ordning en byggklar tomt är 1000 tkr. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att inte sälja fastigheten Ester 6 samt att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att ta bort tomten som kvartersmark. Deltar i debatten I debatten deltar Roger Fredriksson, M, Kerstin Johansson, FP, JanAnders Palmqvist, S, och Ronny Pettersson, V. Yrkanden JanAnders Palmqvist yrkar med instämmande av Ronny Pettersson bifall till Kommunstyrelsens förslag. Roger Fredriksson yrkar med instämmande av Kerstin Johansson att tomten ska försäljas till ett pris av 150 kr/kvadratmeter samt att köparen svarar för exploateringskostnaderna.

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(51) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Roger Fredrikssons yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Roger Fredrikssons yrkande. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 36 ja-röster och 16 nejröster. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att inte sälja fastigheten Ester 6 samt att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att ta bort tomten som kvartersmark. Reservation Samtliga ledamöter från Moderaterna, Ronnebypartiet och Folkpartiet reserverar sig mot beslutet. Exp: Byggnadsnämnden

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(51) 2009/ Reglemente angående strandskyddsdispens sunderlag 1 allmänt ärende KS 188/ , Reglemente angående strandskyddsdispens 2 allmänt ärende KS AU 232/ , Reglemente angående strandskyddsdispens 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Reglemente angående strandskyddsdispens Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning I reglemente för Byggnadsnämnden, som fastställdes av Kommunfullmäktige , anges att Byggnadsnämnden ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt plan- och bygglagen (1987:10) och annan därmed hörande lagstiftning. Det innebär att Byggnadsnämnden har tidigare handlagt ärenden om dispenser från strandskydd i enlighet med Miljöbalken med undantag för tomter utmed kusten. Fr.o.m. 1 juli 2009 har strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken ändrats och 7 kapitlets 18b-bestämmelse lyder nu enligt följande: Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a 1 och 2. Lag (2009:532). Lagändringen innebär att kommunen nu har möjlighet att hantera frågan om dispenser från strandskydd inom hela kommunen. För att förtydliga Byggnadsnämndens ansvar bör reglementet ändras. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att göra följande tillägg i Reglemente för Byggnadsnämnden, 6 : 7. handlägger ärenden om dispenser från strandskydd samt tillsyn i enlighet med 7 kap 18b Miljöbalken. Deltar i debatten I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, och Maria Passby, RP. Yrkanden Maria Passby yrkar att ärendet återremitteras. JanAnders Palmqvist yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med den justeringen att samt tillsyn tas bort.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(51) Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Maria Passbys återremissyrkande och finner att Kommunfullmäktige avslår detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på Kommunstyrelsens förslag med JanAnders Palmqvists justering och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Reglemente för Byggnadsnämnden, 6 : 7. handlägger ärenden om dispenser från strandskydd i enlighet med 7 kap 18b Miljöbalken. Exp: Byggnadsnämnden

26 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(51) 2008/ Arkivreglemente sunderlag 1 allmänt ärende KS 193/ , Arkivreglemente 2 allmänt ärende KS AU 210/ , Arkivreglemente 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Revision av arkivreglemente 4 Handling GYV- nämndens synpunkter. Dok.plan, GYV 5 Handling Begäran om dokumenthanteringsplan, arkivreglemente Byggnadsnämnden 12/2008, Byggnadsnämnden 6 Handling Svar internremiss dokplan mm, SocN 7 Handling Yttrande över dokumenthanteringsplan, arkivreglemente, Omsorgsnämnden 8 Remissvar ink. remiss nämndens synpunkter på dokumenthanteringsplan, arkivreglemente, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 9 Handling Blekingearkivets slutliga version Dokumenthanteringsplan. Innehåller Tekniska nämnden och GyV, vilka tidigare ej fanns med., Blekingearkivet 10 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Tekniska nämnden 11 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Förskole- och grundskolenämnden 13 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Biblioteks- och kulturnämnden 14 Skrivelse/brev Komplettering, E-POST till nämnder som ej nåtts via Winess Sammanfattning Kommunarkivarie Anders Karlsson lämnar beslutsförslag gällande revidering av Ronneby kommuns arkivreglemente från 1996 (fastställt av kommunfullmäktige , 37).

27 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(51) Reglementet är föråldrat då bland annat hänvisningsparagrafer (t ex sekrl) har ändrats/bytt namn, behov finns att definiera ansvarsområden för kommunstyrelsen som arkivmyndighet, myndigheternas arkivansvar mm. Kommunstyrelsen har i internt remissförfarande gett nämnderna inklusive kommunens aktiebolag möjlighet att yttra sig om reviderat förslag till arkivreglemente samt inkomma med förslag på ändringar/tillägg av samtidigt utsänd dokumenthanteringsplan. Bedömning Föreslagna revideringar av 1996 års arkivreglemente framgår i kursiv stil (tillägg) respektive understruken stil (strykningar) i bilaga. Reglementet förtydligar och förstärker i vissa fall de uppgifter som åvilar kommunens myndigheter och kommunstyrelsen som arkivmyndighet. Hållpunkter för dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning förklaras och lyfts fram. Kommunstyrelsen föreslås få delegera befogenheter som arkivmyndighet till kommunarkivarien. Varje myndighet föreslås ha både arkivansvarig och arkivredogörare istället för "arkivombud". En särskild avgiftsförordning föreslås. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att revidera arkivreglementet i enlighet med upprättat förslag med den ändringen att 8 Avgifter utgår. Kommunfullmäktige beslutar revidera arkivreglementet i enlighet med upprättat förslag med den ändringen att 8 Avgifter utgår. Exp: Blekingearkivet Samtliga verksamheter Anders Karlsson

28 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 28(51) 2009/ Verksamhetsberättelse lokala Brå 2008 sunderlag 1 allmänt ärende KS 195/ , Verksamhetsberättelse lokala Brå allmänt ärende KS AU 214/ , Verksamhetsberättelse lokala Brå Handling Bilagor 4 Handling Verksamhetsberättelse lokala Brottsförebyggande rådet 2008 Sammanfattning Ronneby kommuns lokala brottsförebyggande råd har avlämnat verksamhetsberättelse för år Verksamhetsberättelsen innehåller bland annat statistik över brottsutvecklingen, redogörelse för trygghetsmätning och trygghetsvandring. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt det lokala brottsförebyggande rådet att återkomma med förslag till åtgärder med anledning av verksamhetsberättelsen samt överlämnar verksamhetsberättelsen till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige noterar verksamhetsberättelsen till protokollet. Exp: Lokala brottsförebyggande rådet

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Ersättare:

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Ersättare: Sammanträdesprotokoll 1(9) 2009-09-15 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Tommy

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl. 09.00 16.00 Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Ersättare: Tommy Andersson (s) Lena Karstensson (m) Tj ers fr o m 193 Bo Johansson (s) Christoffer Laz (m) Tj ers t o m 192

Ersättare: Tommy Andersson (s) Lena Karstensson (m) Tj ers fr o m 193 Bo Johansson (s) Christoffer Laz (m) Tj ers t o m 192 Sammanträdesprotokoll 1(54) 2009-09-08 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.10 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Sune Håkansson (rp) Margareta Yngveson (s) Ronny

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Sammanträdesprotokoll 1(59) 2010-05-27 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20.15 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 09.00 20.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-11-19 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.20 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Gilbert Nilsson (C) Tj ers för Kenneth Michaelsson (C)

Gilbert Nilsson (C) Tj ers för Kenneth Michaelsson (C) Sammanträdesprotokoll 1(10) 2013-06-19 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.30-18.25 Beslutande Roger Fredriksson (M) Malin Norfall (S) Lena Karstensson (M) Susanne Lundgren

Läs mer

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter.

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2010-05-06 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer Hallberg (s) Knut Svensson (c)

Läs mer

2008-06-19. Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 11.00

2008-06-19. Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 11.00 Sammanträdesprotokoll 1(31) 2008-06-19 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 11.00 Beslutande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B,

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-03-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Lennart E Johansson (s) Ersättare. Anders Härdelin (m) Ulla Svensson (kd) 1(8) Sammanträdesprotokoll Valnämnden

Lennart E Johansson (s) Ersättare. Anders Härdelin (m) Ulla Svensson (kd) 1(8) Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sammanträdesprotokoll 1(8) 2010-03-04 Valnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.20 ande Monika Lindqvist (s) Christina Yngvesson (s) Birgitta Nilsson (c) Lennart E Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s), ej 33 pga jäv Anna Carlbrant (rp) Åke Tärntoft (c) Christoffer Stenström

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s), ej 33 pga jäv Anna Carlbrant (rp) Åke Tärntoft (c) Christoffer Stenström Sammanträdesprotokoll 1(15) 2009-05-20 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.15 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s), ej 33 pga jäv Anna

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.30 Beslutande Susanne Lundgren (M) Sune Håkansson (RP) Bo Johansson (S) Anders Lund (M) Birger

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Håkan Robertsson 1(4) Sammanträdesprotokoll Fritid- och kulturnämnden. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby

Håkan Robertsson 1(4) Sammanträdesprotokoll Fritid- och kulturnämnden. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(4) 2013-06-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.10 Beslutande Nils Ingmar Thorell (FP) Claes Diurhuus-Gundersen (M) Håkan Robertsson

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson Sammanträdesprotokoll 1(17) 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 ande Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson (s) Christoffer

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2008-01-28 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.20 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson Roger

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer