Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(51) Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning, Sydöstra Sveriges Dagblad och Blekinge-Posten med tid och plats. Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare: Christian Björkqvist, sekreterare Övriga deltagare, delvis: Utses att justera: Lennart Förberg Kerstin Johansson Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Christian Björkqvist Paragrafer: Ordförande: Nils Ingmar Thorell Justerande: Lennart Förberg Justerande: Kerstin Johansson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Christian Björkqvist

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(51) Innehållsförteckning 197 Justering av dagordningen Allmänhetens Frågestund samt ordningsfråga Rättelse av tidigare beslut, fyllnadsval efter Magnus Danielsson, S, ersättare i Fritids- och turistnämnden Fyllnadsval efter Lars-Uno Fast, S, ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kommunfullmäktiges beslut Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, Sylvia Edwinsson, MP, samt nyval Medborgarförslag från Solveig Ryd angående loppmarknaden i Brunnsparken Medborgarförslag Interpellationer Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, från Sune Håkansson, RP, angående krav på företag vid upphandling Fråga ställd till Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson, S, från Willy Persson, RP, angående iordningställande av cirkusplatsen efter användning gällande Brunnsbadets bassänger Försäljning av Ester Reglemente angående strandskyddsdispens Arkivreglemente Verksamhetsberättelse lokala Brå Verksamhetsberättelse folkhälsoberedningen Besvarande av medborgarförslag från Per-Olof Berggren angående om att inrätta en utsatthetsombudsman Besvarande av medborgarförslag från Josefin och Johanna Jönsson angående en trädgårdsanläggning för att stärka begreppet "Sveriges Trädgård" Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Christoffer Stenström, M, om utredningskapaciteten inom kommunledningsenheten Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Susanne Lundgren, M, angående att underlätta för de personer som lider av någon form av läs- och skrivsvårigheter Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Kristina Valtersson, C, och Monia Svensson, C, angående LOV, Lagen om valfrihetssystem... 41

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(51) Besvarande av motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp gällande ett konkret steg för att införa fri och öppen programvara i Ronneby kommun Organisation av centralt nämndsekretariat och fakturahantering Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Kenneth Michaelsson, C, angående landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen Anmälan av motion från tjänstgörande ersättare Christer Stenström, M, angående trafiksäkerhet för skolbarn

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(51) Närvarolista Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. JanAnders Palmqvist S X X X X 2. Margareta Yngveson S X X X X 3. Ingrid Nilsson S X X X X 4. Hans Häll S X X X X 5. Tommy Andersson S X X X X 6. Ingrid Karlsson S X X X X 7. Bo Johansson S X X X X 8. Birgitta Andersson S X X X X 9. Jan-Eric Wildros S X X X X 10. Birger Petersson S X X X X 11. Jonni Karlberg S 12. Ann-Margret Olofsson S X X X X 13. Johnny Håkansson S X X X X 14. Monika Lindqvist S 15. Ewa Svensson S X X X X 16. Börje Hansson S X X X X 17. Christer Hallberg S X X X X 18. Thomas Gylling S 19. Anders P Petersson S X X X X 20. Lars Andréason M X X X X 21. Roger Fredriksson M X X X X 22. Susanne Lundgren M X X X X 23. Lennarth Förberg M X X X X 24. Anders Lund M X X X X 25. Lena Karstensson M X X X X 26. Kjell G G Johansson M X X X X 27. Christoffer Stenström M X X X X

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(51) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 28. Henrik Gliveson M 29. Kenneth Michaelsson C X X X X 30. Monia Svensson C 31. Ida Johansson C X X X X 32. Thomas Håkansson C X X X X 33. Mats Paulsson C X X X X 34. Kristina Valtersson C X X X X 35. Willy Persson RP X X X X 36. Sune Håkansson RP X X X X 37. Anna Carlbrant RP X X X X 38. Ola Svensson RP 39. Nils Ingmar Thorell FP X X X X 40. Kerstin Johansson FP X X X X 41. Christian Mahrle FP X X X X 42. Peter Bowin V X X X X 43. Ronny Pettersson V X X X X 44. Hans Kyhlbäck V X X X X 45. Magne Mjåtvedt SD 46. Jan Rume SD X X X X 47. Rolf Fredriksson SD X X X X 48. Ulla Svensson KD X X X X 49. Sylvia Edvinsson MP X X X X

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(51) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Par -ti Närvaro Anteckningar Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. Nils Nilsson S 2. Tina Lindqvist S 3. Karl-Erik Danielsson S 4. Anders Johansson S 5. Marie Ohlsson S 6. Rune Kronkvist S X X X X 7. Juhani Kujansivu S X X X X 8. Annika Gylling Otfors S 9. Jan Jönsson S 10. Ann-Margret Pfeifer S X X X X 11. Claes Diurhuus M 12. Björn Björklund M 13. Anders Wrenne M 14. Christer Stenström M X X X X 15. Christoffer Laz M X 16. Birger Svensson C X X X X 17. Bengt Holm C 18. Kerstin Haraldsson C 19. Maria Passby RP X X X X 20. Gösta Hagberg RP 21. Per Ericsson --- X Fr o m Susanne Östergaard FP 23. Angela Leyton-Cornejo V 24. Omid Hassib V X 25. Vakant SD 26. Vakant SD 27. Lillemor Parling KD

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(51) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 28. Martin Andersson KD 29. Marie Karlsson MP 30. Nils-Erik Mattsson MP X

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(51) 2009/ Justering av dagordningen Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår följande justering av ärendelistan: efter punkt 4 behandlas avsägelse från Sylvia Edwinsson, MP, från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen samt nyval. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(51) 2009/ Allmänhetens Frågestund samt ordningsfråga Carina Gyllberg ställer framställer fråga angående driftskostnaden för Brunnsbadets bassänger. Frågan besvaras av Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S. Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. Sune Håkansson, RP, framställer ordningsfråga angående handlingar till ärende om Brunnsbadet. Ordföranden ställer proposition på huruvida dagens ärenden kan anses föredragna med de handlingar som utskickats och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. Sune Håkansson reserverar sig mot beslutet.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(51) 2009/ Rättelse av tidigare beslut, fyllnadsval efter Magnus Danielsson, S, ersättare i Fritids- och turistnämnden sunderlag 1 allmänt ärende KF 173/ , Fyllnadsval efter Magnus Danielsson, S, ersättare i Fritids- och turistnämnden Kommunfullmäktiges beslut Magnus Danielsson, S, entledigas från uppdrag som ersättare i Fritids- och turistnämnden. Vid Kommunfullmäktiges behandling 173/2009 blev fel namn upptaget i protokollet. Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Ivansson, S, till ny ersättare i Fritids- och turistnämnden. Exp: Magnus Ivansson Fritids- och turistnämnden Personalenheten Ekonomienheten Annbritt Olsson

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(51) 2009/ Fyllnadsval efter Lars-Uno Fast, S, ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden sunderlag 1 allmänt ärende KF 176/ , Anhållan om entledigande som 1 vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Magnus Pettersson, S, samt nyval Kommunfullmäktiges beslut Nyval angående ny ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Lars-Uno Fast bordläggs. Till ny ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden utses Ingemar Johansson, S. Exp: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Personalenheten Ekonomienheten Annbritt Olsson

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(51) 2009/ Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, Sylvia Edwinsson, MP, samt nyval sunderlag 1 Handling Anhållan om entledigande som ersättare i Kommunstyrelsen, Sylvia Edwinsson, MP Sylvia Edwinsson, MP, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar entlediga Sylvia Edwinsson, MP, från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. Till ny ersättare i Kommunstyrelsen utses Nils-Erik Mattsson, Mp. Exp: Sylvia Edwinsson Nils-Erik Mattsson Personalenheten Ekonomienheten Annbritt Olsson

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(51) 2009/ Medborgarförslag från Solveig Ryd angående loppmarknaden i Brunnsparken sunderlag 1 Handling Medborgarförslag angående loppmarknaden i brunnsparken, Solveig Ryd Solveig Ryd, Backaryd, har lämnat in följande medborgarförslag angående loppmarknaden i Brunnsparken. Sammanfattning Från att ha varit en trevlig loppmarknad med ett läge i en park, som med all rätt anses vara en av Sveriges vackraste, har denna loppmarknad utvecklats till att bli en lumpmarknad. Detta hänger samman med en saluförsel av begagnade kläder, som nu fått orimliga propotionerl Jag anser att tiden nu är mogen för att dela upp loppmarknaden i två delar, en klädloppmarknad och en vanlig loppmarknad och då inte samtidigt. Efersom kläder inte får hängas upp utan måste ligga i högar på eller under borden blir resultatet inte särskilt lyckat. Gör något! Trafikproblemen har även de blivit ohållbara. Varför inte ha en parkering långt borta och sedan erbjuda gratis buss tur och retur till loppmarknaden? Det är ju inte enbart besökare som söker parkeringsplats även alla säljare måste rimligen komma fram till borden och sedan parkera. I och med glasbrukstomtens försvinnande har trafikproblemen blivit akuta. Gör något! Ingen skugga må falla över organisationen den fungerar ypperligt, det kan jag intyga, eftersom jag själv hyrde ett bord en gång i somras för att uppleva atmosfären inifrån. Men, jag anser att man måste begränsa antalet bord. Det är så många säljare att kön, som ska slussas in vid Italienska villan, slutar uppe på Övre Brunnsvägen. Det kan ta ca en timme att hitta en parkeringsplats! Gör något! Charmen med en loppmarknad är att hitta något som man kanske länge letat efter. Att det ska vara begagnade saker borde vara en självklarhet. Tyvärr har det börjat komma in personer som säljer nya produkter. Gör något! TV-programmet Antikrundan uppmärksammade loppmarknaden i Ronneby, som fick en PR utöver det vanliga. Det gäller att bibehålla det ryktet! Gör något! Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunledningsenheten. Exp: Solveig Ryd Kommunledningsenheten

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(51) 2009/ Medborgarförslag Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga ytterligare medborgarförslag lämnats in. Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(51) 2009/ Interpellationer Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga interpellationer lämnats in. Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(51) 2009/ Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, från Sune Håkansson, RP, angående krav på företag vid upphandling sunderlag 1 Handling Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, från Sune Håkansson, RP, angående krav på företag vid upphandling, Sune Håkansson Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, ställer följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, angående krav på företag vid upphandling. Sammanfattning I olika sammanhang diskuteras hur seriösa olika företag är. Det diskuteras också i vilken mån kommunen bör ta hänsyn till om ett företag saknar kollektivavtal, har skatteskulder, etc. För vår kommun kan det sannolikt vara olika regler, i så måtto att vi bör ställa högre krav på ett företag som skall utföra en större investering än på ett företag som skall utföra ett mindre uppdrag. Någonstans på mellannivå hamnar exempelvis bevakningföretag. Intuitivt ställer man större moraliska krav på företag i denna bransch. Det låter, för mig inte bra när det företag, som kommunen anlitar, hos kronofogden har en registrerad skatteskuld på ca kr. Jag är medveten om att det på intet sätt är olagligt att ha en skatteskuld. Frågan blir: Vilken bedömning gör kommunalrådet i detta fall? Vad står det i våra anvisningar för inköp? Frågan besvaras av Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, som i sitt svar hänvisar till möjligheterna enligt lagen om offentlig upphandling samt kommunens kvalitetssäkringssystem. Ärendet noteras till protokollet. Exp: JanAnders Palmqvist Sune Håkansson

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(51) 2009/ Fråga ställd till Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson, S, från Willy Persson, RP, angående iordningställande av cirkusplatsen efter användning Willy Persson, RP, ställer fråga till Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson, S, angående iordningställande av cirkusplatsen efter användning. Frågan besvaras av Tommy Andersson, S, som beklagar att cirkusplatsen ej varit tillräckligt iordningställd. Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(51) 2008/ gällande Brunnsbadets bassänger sunderlag 1 Handling Förslag till finansiering enligt beslut gällande Brunnsbadets bassänger KS 211/ allmänt ärende KS 211/ , gällande Brunnsbadets bassänger 3 Handling Synpunkter från Svenska Simförbundet gällande planerna på en ny simanläggning på Brunnsbadet, Svenska Simförbundet 4 Handling Svar på Simsällskapets skrivelse, JanAnders Palmqvist 5 Handling Ronneby Simsällskap är mot förslaget "Nya Brunnsbadet", Ronneby Simsällskapsstyrelse 6 allmänt ärende KS 186/ , gällande Brunnsbadets bassänger 7 Handling Komplettering avseende 6 banor 8 Handling Sammanställning av driftskostnader för föreslagen anläggning i jämförelse med befintlig anläggning 9 allmänt ärende KS AU 230/ , Redovisning av driftskostnader gällande Brunnsbadets bassänger 10 Handling Angående utformningen av Brunnsbadet, Sune Håkansson, RP Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande redogörelse. Sammanfattning Verkställande direktör Dennis Roberteus och verksamhetschef Per Engkvist redovisar driftskostnader för den föreslagna badanläggningen i jämförelse med befintlig anläggning. Driftskostnaderna för den befintliga anläggningen har i genomsnitt (år ) varit kronor. Driftskostnaderna för den nya anläggningen har sammanfattningsvis beräknats till följande: Summering ny anläggning Hela säsongen 1/5-30/ kr Högsäsongen 1/6-15/ kr Låg- och eftersäsong kr

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(51) Sammanfattning Vid Kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar VD Dennis Roberteus följande beräknad budget efter anbudsinfordran: Total byggherrekostnad (4 banor) Total byggherrekostnad (6 banor) kr kr Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bygga Brunnsbadets bassänger i enlighet med upprättat förslag, med 6 banor. Kommundirektör Jörn Wahlroth får i uppdrag att till Kommunfullmäktiges behandling av ärendet lämna förslag angående finansiering fördelat på 2009 och 2010 vad gäller Brunnsbadets bassänger samt Ridanläggningen. Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag angående Brunnsbadets bassänger. Förslag till finansiering enligt beslut gällande Brunnsbadets bassänger KS 211/09 Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att bygga Brunnsbadets bassänger i enlighet med upprättat förslag med 6 banor. Undertecknad fick i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde lämna förslag angående finansiering. I nuvarande fullmäktigebudget finns 30,0 mkr budgeterat med fördelningen 0,5 mkr 2009 och 29,5 mkr Efter anbudsinfordran har nu beräkning gjorts, där den totala investeringsutgiften beräknas till 38,2 mkr och där ca 14 mkr bedöms belasta För investeringsobjektet behövs således en tilläggsbudget på 8,2 mkr, samt en justering av det totala budgetbeloppet mellan åren 2009 och Tilläggsbudgeten ger en ökad kapitalkostnad i kommande budget och plan med ca 650 tkr/år. Tidigare har fattats beslut om ingångsättning av investeringsprojektet för den nya ridanläggningen. Denna anläggnings investeringsutgifter, 34,0 mkr, fördelas i befintlig budget i sin helhet på Här kommer en förskjutning att ske så att minst 25,0 mkr kan hänföras till 2010 års investeringsutgift. Förslag till beslut angående finansieringen: Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsens investeringsbudget för Brunnsbadets bassänger tilläggsbudgetera kronor. Tilläggsbudgetens investeringsutgift finansieras genom extern kapitalanskaffning.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(51) Den ökade kapitalkostnaden uppstår fr o m 2010 och finansieras inom ramen för kommande driftbudget och plan. att omfördela budgeten för Brunnsbadets bassänger så att kronor belastar 2009 års investeringsutgift och resterande kronor hänförs till 2010 års investeringsplan. att finansiering av Brunnsbadets bassängers investeringsutgift 2009 sker genom extern kapitalanskaffning. att omfördela budgeten för ridanläggningen så att kronor överförs till 2010 års investeringsplan och att behovet av den externa kapitalanskaffningen reduceras för 2009 i motsvarande grad. Deltar i debatten I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Sune Håkansson, RP, Peter Bowin, V, Kenneth Michaelsson, C, Anders P Pettersson, S, Willy Persson, RP, Roger Fredriksson, M, Christian Mahrle, FP, Ronny Pettersson, V, och Bo Johansson, S. Yrkanden JanAnders Palmqvist yrkar med instämmande av Peter Bowin, Kenneth Michaelsson, Anders P Pettersson, Roger Fredriksson, Christian Mahrle, Ronny Pettersson och Bo Johansson bifall till Kommunstyrelsens förslag kompletterat med ovanstående förslag till finansiering. Sune Håkansson yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag kompletterat med finansiering och Sune Håkanssons avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag kompletterat med finansiering. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag kompletterat med finansiering. Nej-röst för bifall till Sune Håkanssons avslagsyrkande. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 46 ja-röster och 1 nejröst medan 1 ledamot avstår från att rösta. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bygga Brunnsbadets bassänger i enlighet med upprättat förslag, med 6 banor. Finansiering görs enligt följande: att till kommunstyrelsens investeringsbudget för Brunnsbadets bassänger tilläggsbudgetera kronor.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(51) Tilläggsbudgetens investeringsutgift finansieras genom extern kapitalanskaffning. Den ökade kapitalkostnaden uppstår fr o m 2010 och finansieras inom ramen för kommande driftbudget och plan. att omfördela budgeten för Brunnsbadets bassänger så att kronor belastar 2009 års investeringsutgift och resterande kronor hänförs till 2010 års investeringsplan. att finansiering av Brunnsbadets bassängers investeringsutgift 2009 sker genom extern kapitalanskaffning. att omfördela budgeten för ridanläggningen så att kronor överförs till 2010 års investeringsplan och att behovet av den externa kapitalanskaffningen reduceras för 2009 i motsvarande grad. Exp: Fritids- och Turistnämnden Jörn Wahlroth Dennis Robertéus

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(51) 2009/ Försäljning av Ester 6 sunderlag 1 allmänt ärende KS 187/ , Försäljning av Ester 6 2 allmänt ärende KS AU 231/ , Försäljning av Ester 6 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Försäljning av Ester 6 Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Frågan om Ester 6 (Flensburgsgatan) skall säljas har varit föremål för diskussion sedan början på 2000-talet. Kommunstyrelsen beslutade , 26, att tomten skall säljas till en kostnad av 130 kronor per kvadratmeter exlusive anslutningsavgifter. Köparen svarar även för sprängning på tomten samt byggande och säkerställande av tillfartsväg till fastigheten. Samhällsbyggnadsenheten har förhandlat med ett antal presumtiva köpare genom åren. Nu pågår nya förhandlingar. Enheten behöver nya riktlinjer för prissättning. Kommunfullmäktige beslutade att priset för hela tomter i Ronneby skall vara 150 kr per kvadratmeter. ade prisriktlinjer gäller för "normala" prislägen. Priset kan jämkas beroende på olika faktorer som kan påverka marken positivt eller negativt. I det aktuella fallet är tomten mycket centralt belägen. Miljöteknik har gjort en förprojektering av tomten. Kostnaden för att bygga anslutningsvägen mellan Ester 4 och Lena 1 är 160 tkr. Vatten- och avlopp kostar 240 tkr. Grovterrassering av tomten inklusive dränering uppgår till 200 tkr. Färdigt golv bör ligga på vilket innebär även att stödmurar behöver byggas till en uppskattad kostnad av 400 tkr. Bedömningen är alltså att exploateringskostnaden för att göra i ordning en byggklar tomt är 1000 tkr. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att inte sälja fastigheten Ester 6 samt att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att ta bort tomten som kvartersmark. Deltar i debatten I debatten deltar Roger Fredriksson, M, Kerstin Johansson, FP, JanAnders Palmqvist, S, och Ronny Pettersson, V. Yrkanden JanAnders Palmqvist yrkar med instämmande av Ronny Pettersson bifall till Kommunstyrelsens förslag. Roger Fredriksson yrkar med instämmande av Kerstin Johansson att tomten ska försäljas till ett pris av 150 kr/kvadratmeter samt att köparen svarar för exploateringskostnaderna.

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(51) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Roger Fredrikssons yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Roger Fredrikssons yrkande. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 36 ja-röster och 16 nejröster. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att inte sälja fastigheten Ester 6 samt att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att ta bort tomten som kvartersmark. Reservation Samtliga ledamöter från Moderaterna, Ronnebypartiet och Folkpartiet reserverar sig mot beslutet. Exp: Byggnadsnämnden

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(51) 2009/ Reglemente angående strandskyddsdispens sunderlag 1 allmänt ärende KS 188/ , Reglemente angående strandskyddsdispens 2 allmänt ärende KS AU 232/ , Reglemente angående strandskyddsdispens 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Reglemente angående strandskyddsdispens Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning I reglemente för Byggnadsnämnden, som fastställdes av Kommunfullmäktige , anges att Byggnadsnämnden ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt plan- och bygglagen (1987:10) och annan därmed hörande lagstiftning. Det innebär att Byggnadsnämnden har tidigare handlagt ärenden om dispenser från strandskydd i enlighet med Miljöbalken med undantag för tomter utmed kusten. Fr.o.m. 1 juli 2009 har strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken ändrats och 7 kapitlets 18b-bestämmelse lyder nu enligt följande: Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a 1 och 2. Lag (2009:532). Lagändringen innebär att kommunen nu har möjlighet att hantera frågan om dispenser från strandskydd inom hela kommunen. För att förtydliga Byggnadsnämndens ansvar bör reglementet ändras. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att göra följande tillägg i Reglemente för Byggnadsnämnden, 6 : 7. handlägger ärenden om dispenser från strandskydd samt tillsyn i enlighet med 7 kap 18b Miljöbalken. Deltar i debatten I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, och Maria Passby, RP. Yrkanden Maria Passby yrkar att ärendet återremitteras. JanAnders Palmqvist yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med den justeringen att samt tillsyn tas bort.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(51) Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Maria Passbys återremissyrkande och finner att Kommunfullmäktige avslår detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på Kommunstyrelsens förslag med JanAnders Palmqvists justering och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Reglemente för Byggnadsnämnden, 6 : 7. handlägger ärenden om dispenser från strandskydd i enlighet med 7 kap 18b Miljöbalken. Exp: Byggnadsnämnden

26 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(51) 2008/ Arkivreglemente sunderlag 1 allmänt ärende KS 193/ , Arkivreglemente 2 allmänt ärende KS AU 210/ , Arkivreglemente 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Revision av arkivreglemente 4 Handling GYV- nämndens synpunkter. Dok.plan, GYV 5 Handling Begäran om dokumenthanteringsplan, arkivreglemente Byggnadsnämnden 12/2008, Byggnadsnämnden 6 Handling Svar internremiss dokplan mm, SocN 7 Handling Yttrande över dokumenthanteringsplan, arkivreglemente, Omsorgsnämnden 8 Remissvar ink. remiss nämndens synpunkter på dokumenthanteringsplan, arkivreglemente, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 9 Handling Blekingearkivets slutliga version Dokumenthanteringsplan. Innehåller Tekniska nämnden och GyV, vilka tidigare ej fanns med., Blekingearkivet 10 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Tekniska nämnden 11 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Förskole- och grundskolenämnden 13 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Biblioteks- och kulturnämnden 14 Skrivelse/brev Komplettering, E-POST till nämnder som ej nåtts via Winess Sammanfattning Kommunarkivarie Anders Karlsson lämnar beslutsförslag gällande revidering av Ronneby kommuns arkivreglemente från 1996 (fastställt av kommunfullmäktige , 37).

27 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(51) Reglementet är föråldrat då bland annat hänvisningsparagrafer (t ex sekrl) har ändrats/bytt namn, behov finns att definiera ansvarsområden för kommunstyrelsen som arkivmyndighet, myndigheternas arkivansvar mm. Kommunstyrelsen har i internt remissförfarande gett nämnderna inklusive kommunens aktiebolag möjlighet att yttra sig om reviderat förslag till arkivreglemente samt inkomma med förslag på ändringar/tillägg av samtidigt utsänd dokumenthanteringsplan. Bedömning Föreslagna revideringar av 1996 års arkivreglemente framgår i kursiv stil (tillägg) respektive understruken stil (strykningar) i bilaga. Reglementet förtydligar och förstärker i vissa fall de uppgifter som åvilar kommunens myndigheter och kommunstyrelsen som arkivmyndighet. Hållpunkter för dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning förklaras och lyfts fram. Kommunstyrelsen föreslås få delegera befogenheter som arkivmyndighet till kommunarkivarien. Varje myndighet föreslås ha både arkivansvarig och arkivredogörare istället för "arkivombud". En särskild avgiftsförordning föreslås. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att revidera arkivreglementet i enlighet med upprättat förslag med den ändringen att 8 Avgifter utgår. Kommunfullmäktige beslutar revidera arkivreglementet i enlighet med upprättat förslag med den ändringen att 8 Avgifter utgår. Exp: Blekingearkivet Samtliga verksamheter Anders Karlsson

28 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 28(51) 2009/ Verksamhetsberättelse lokala Brå 2008 sunderlag 1 allmänt ärende KS 195/ , Verksamhetsberättelse lokala Brå allmänt ärende KS AU 214/ , Verksamhetsberättelse lokala Brå Handling Bilagor 4 Handling Verksamhetsberättelse lokala Brottsförebyggande rådet 2008 Sammanfattning Ronneby kommuns lokala brottsförebyggande råd har avlämnat verksamhetsberättelse för år Verksamhetsberättelsen innehåller bland annat statistik över brottsutvecklingen, redogörelse för trygghetsmätning och trygghetsvandring. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt det lokala brottsförebyggande rådet att återkomma med förslag till åtgärder med anledning av verksamhetsberättelsen samt överlämnar verksamhetsberättelsen till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige noterar verksamhetsberättelsen till protokollet. Exp: Lokala brottsförebyggande rådet

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Sammanträdesprotokoll 1(129) 2012-06-20 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-20.05 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c)

Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(63) 2012-10-09 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.05 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer