Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(51) Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning, Sydöstra Sveriges Dagblad och Blekinge-Posten med tid och plats. Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare: Christian Björkqvist, sekreterare Övriga deltagare, delvis: Utses att justera: Lennart Förberg Kerstin Johansson Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Christian Björkqvist Paragrafer: Ordförande: Nils Ingmar Thorell Justerande: Lennart Förberg Justerande: Kerstin Johansson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Christian Björkqvist

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(51) Innehållsförteckning 197 Justering av dagordningen Allmänhetens Frågestund samt ordningsfråga Rättelse av tidigare beslut, fyllnadsval efter Magnus Danielsson, S, ersättare i Fritids- och turistnämnden Fyllnadsval efter Lars-Uno Fast, S, ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kommunfullmäktiges beslut Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, Sylvia Edwinsson, MP, samt nyval Medborgarförslag från Solveig Ryd angående loppmarknaden i Brunnsparken Medborgarförslag Interpellationer Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, från Sune Håkansson, RP, angående krav på företag vid upphandling Fråga ställd till Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson, S, från Willy Persson, RP, angående iordningställande av cirkusplatsen efter användning gällande Brunnsbadets bassänger Försäljning av Ester Reglemente angående strandskyddsdispens Arkivreglemente Verksamhetsberättelse lokala Brå Verksamhetsberättelse folkhälsoberedningen Besvarande av medborgarförslag från Per-Olof Berggren angående om att inrätta en utsatthetsombudsman Besvarande av medborgarförslag från Josefin och Johanna Jönsson angående en trädgårdsanläggning för att stärka begreppet "Sveriges Trädgård" Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Christoffer Stenström, M, om utredningskapaciteten inom kommunledningsenheten Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Susanne Lundgren, M, angående att underlätta för de personer som lider av någon form av läs- och skrivsvårigheter Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Kristina Valtersson, C, och Monia Svensson, C, angående LOV, Lagen om valfrihetssystem... 41

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(51) Besvarande av motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp gällande ett konkret steg för att införa fri och öppen programvara i Ronneby kommun Organisation av centralt nämndsekretariat och fakturahantering Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Kenneth Michaelsson, C, angående landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen Anmälan av motion från tjänstgörande ersättare Christer Stenström, M, angående trafiksäkerhet för skolbarn

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(51) Närvarolista Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. JanAnders Palmqvist S X X X X 2. Margareta Yngveson S X X X X 3. Ingrid Nilsson S X X X X 4. Hans Häll S X X X X 5. Tommy Andersson S X X X X 6. Ingrid Karlsson S X X X X 7. Bo Johansson S X X X X 8. Birgitta Andersson S X X X X 9. Jan-Eric Wildros S X X X X 10. Birger Petersson S X X X X 11. Jonni Karlberg S 12. Ann-Margret Olofsson S X X X X 13. Johnny Håkansson S X X X X 14. Monika Lindqvist S 15. Ewa Svensson S X X X X 16. Börje Hansson S X X X X 17. Christer Hallberg S X X X X 18. Thomas Gylling S 19. Anders P Petersson S X X X X 20. Lars Andréason M X X X X 21. Roger Fredriksson M X X X X 22. Susanne Lundgren M X X X X 23. Lennarth Förberg M X X X X 24. Anders Lund M X X X X 25. Lena Karstensson M X X X X 26. Kjell G G Johansson M X X X X 27. Christoffer Stenström M X X X X

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(51) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 28. Henrik Gliveson M 29. Kenneth Michaelsson C X X X X 30. Monia Svensson C 31. Ida Johansson C X X X X 32. Thomas Håkansson C X X X X 33. Mats Paulsson C X X X X 34. Kristina Valtersson C X X X X 35. Willy Persson RP X X X X 36. Sune Håkansson RP X X X X 37. Anna Carlbrant RP X X X X 38. Ola Svensson RP 39. Nils Ingmar Thorell FP X X X X 40. Kerstin Johansson FP X X X X 41. Christian Mahrle FP X X X X 42. Peter Bowin V X X X X 43. Ronny Pettersson V X X X X 44. Hans Kyhlbäck V X X X X 45. Magne Mjåtvedt SD 46. Jan Rume SD X X X X 47. Rolf Fredriksson SD X X X X 48. Ulla Svensson KD X X X X 49. Sylvia Edvinsson MP X X X X

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(51) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Par -ti Närvaro Anteckningar Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. Nils Nilsson S 2. Tina Lindqvist S 3. Karl-Erik Danielsson S 4. Anders Johansson S 5. Marie Ohlsson S 6. Rune Kronkvist S X X X X 7. Juhani Kujansivu S X X X X 8. Annika Gylling Otfors S 9. Jan Jönsson S 10. Ann-Margret Pfeifer S X X X X 11. Claes Diurhuus M 12. Björn Björklund M 13. Anders Wrenne M 14. Christer Stenström M X X X X 15. Christoffer Laz M X 16. Birger Svensson C X X X X 17. Bengt Holm C 18. Kerstin Haraldsson C 19. Maria Passby RP X X X X 20. Gösta Hagberg RP 21. Per Ericsson --- X Fr o m Susanne Östergaard FP 23. Angela Leyton-Cornejo V 24. Omid Hassib V X 25. Vakant SD 26. Vakant SD 27. Lillemor Parling KD

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(51) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 28. Martin Andersson KD 29. Marie Karlsson MP 30. Nils-Erik Mattsson MP X

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(51) 2009/ Justering av dagordningen Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår följande justering av ärendelistan: efter punkt 4 behandlas avsägelse från Sylvia Edwinsson, MP, från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen samt nyval. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(51) 2009/ Allmänhetens Frågestund samt ordningsfråga Carina Gyllberg ställer framställer fråga angående driftskostnaden för Brunnsbadets bassänger. Frågan besvaras av Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S. Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. Sune Håkansson, RP, framställer ordningsfråga angående handlingar till ärende om Brunnsbadet. Ordföranden ställer proposition på huruvida dagens ärenden kan anses föredragna med de handlingar som utskickats och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. Sune Håkansson reserverar sig mot beslutet.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(51) 2009/ Rättelse av tidigare beslut, fyllnadsval efter Magnus Danielsson, S, ersättare i Fritids- och turistnämnden sunderlag 1 allmänt ärende KF 173/ , Fyllnadsval efter Magnus Danielsson, S, ersättare i Fritids- och turistnämnden Kommunfullmäktiges beslut Magnus Danielsson, S, entledigas från uppdrag som ersättare i Fritids- och turistnämnden. Vid Kommunfullmäktiges behandling 173/2009 blev fel namn upptaget i protokollet. Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Ivansson, S, till ny ersättare i Fritids- och turistnämnden. Exp: Magnus Ivansson Fritids- och turistnämnden Personalenheten Ekonomienheten Annbritt Olsson

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(51) 2009/ Fyllnadsval efter Lars-Uno Fast, S, ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden sunderlag 1 allmänt ärende KF 176/ , Anhållan om entledigande som 1 vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Magnus Pettersson, S, samt nyval Kommunfullmäktiges beslut Nyval angående ny ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Lars-Uno Fast bordläggs. Till ny ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden utses Ingemar Johansson, S. Exp: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Personalenheten Ekonomienheten Annbritt Olsson

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(51) 2009/ Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, Sylvia Edwinsson, MP, samt nyval sunderlag 1 Handling Anhållan om entledigande som ersättare i Kommunstyrelsen, Sylvia Edwinsson, MP Sylvia Edwinsson, MP, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar entlediga Sylvia Edwinsson, MP, från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen. Till ny ersättare i Kommunstyrelsen utses Nils-Erik Mattsson, Mp. Exp: Sylvia Edwinsson Nils-Erik Mattsson Personalenheten Ekonomienheten Annbritt Olsson

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(51) 2009/ Medborgarförslag från Solveig Ryd angående loppmarknaden i Brunnsparken sunderlag 1 Handling Medborgarförslag angående loppmarknaden i brunnsparken, Solveig Ryd Solveig Ryd, Backaryd, har lämnat in följande medborgarförslag angående loppmarknaden i Brunnsparken. Sammanfattning Från att ha varit en trevlig loppmarknad med ett läge i en park, som med all rätt anses vara en av Sveriges vackraste, har denna loppmarknad utvecklats till att bli en lumpmarknad. Detta hänger samman med en saluförsel av begagnade kläder, som nu fått orimliga propotionerl Jag anser att tiden nu är mogen för att dela upp loppmarknaden i två delar, en klädloppmarknad och en vanlig loppmarknad och då inte samtidigt. Efersom kläder inte får hängas upp utan måste ligga i högar på eller under borden blir resultatet inte särskilt lyckat. Gör något! Trafikproblemen har även de blivit ohållbara. Varför inte ha en parkering långt borta och sedan erbjuda gratis buss tur och retur till loppmarknaden? Det är ju inte enbart besökare som söker parkeringsplats även alla säljare måste rimligen komma fram till borden och sedan parkera. I och med glasbrukstomtens försvinnande har trafikproblemen blivit akuta. Gör något! Ingen skugga må falla över organisationen den fungerar ypperligt, det kan jag intyga, eftersom jag själv hyrde ett bord en gång i somras för att uppleva atmosfären inifrån. Men, jag anser att man måste begränsa antalet bord. Det är så många säljare att kön, som ska slussas in vid Italienska villan, slutar uppe på Övre Brunnsvägen. Det kan ta ca en timme att hitta en parkeringsplats! Gör något! Charmen med en loppmarknad är att hitta något som man kanske länge letat efter. Att det ska vara begagnade saker borde vara en självklarhet. Tyvärr har det börjat komma in personer som säljer nya produkter. Gör något! TV-programmet Antikrundan uppmärksammade loppmarknaden i Ronneby, som fick en PR utöver det vanliga. Det gäller att bibehålla det ryktet! Gör något! Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunledningsenheten. Exp: Solveig Ryd Kommunledningsenheten

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(51) 2009/ Medborgarförslag Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga ytterligare medborgarförslag lämnats in. Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(51) 2009/ Interpellationer Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga interpellationer lämnats in. Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(51) 2009/ Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, från Sune Håkansson, RP, angående krav på företag vid upphandling sunderlag 1 Handling Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, från Sune Håkansson, RP, angående krav på företag vid upphandling, Sune Håkansson Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, ställer följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, angående krav på företag vid upphandling. Sammanfattning I olika sammanhang diskuteras hur seriösa olika företag är. Det diskuteras också i vilken mån kommunen bör ta hänsyn till om ett företag saknar kollektivavtal, har skatteskulder, etc. För vår kommun kan det sannolikt vara olika regler, i så måtto att vi bör ställa högre krav på ett företag som skall utföra en större investering än på ett företag som skall utföra ett mindre uppdrag. Någonstans på mellannivå hamnar exempelvis bevakningföretag. Intuitivt ställer man större moraliska krav på företag i denna bransch. Det låter, för mig inte bra när det företag, som kommunen anlitar, hos kronofogden har en registrerad skatteskuld på ca kr. Jag är medveten om att det på intet sätt är olagligt att ha en skatteskuld. Frågan blir: Vilken bedömning gör kommunalrådet i detta fall? Vad står det i våra anvisningar för inköp? Frågan besvaras av Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, som i sitt svar hänvisar till möjligheterna enligt lagen om offentlig upphandling samt kommunens kvalitetssäkringssystem. Ärendet noteras till protokollet. Exp: JanAnders Palmqvist Sune Håkansson

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(51) 2009/ Fråga ställd till Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson, S, från Willy Persson, RP, angående iordningställande av cirkusplatsen efter användning Willy Persson, RP, ställer fråga till Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson, S, angående iordningställande av cirkusplatsen efter användning. Frågan besvaras av Tommy Andersson, S, som beklagar att cirkusplatsen ej varit tillräckligt iordningställd. Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(51) 2008/ gällande Brunnsbadets bassänger sunderlag 1 Handling Förslag till finansiering enligt beslut gällande Brunnsbadets bassänger KS 211/ allmänt ärende KS 211/ , gällande Brunnsbadets bassänger 3 Handling Synpunkter från Svenska Simförbundet gällande planerna på en ny simanläggning på Brunnsbadet, Svenska Simförbundet 4 Handling Svar på Simsällskapets skrivelse, JanAnders Palmqvist 5 Handling Ronneby Simsällskap är mot förslaget "Nya Brunnsbadet", Ronneby Simsällskapsstyrelse 6 allmänt ärende KS 186/ , gällande Brunnsbadets bassänger 7 Handling Komplettering avseende 6 banor 8 Handling Sammanställning av driftskostnader för föreslagen anläggning i jämförelse med befintlig anläggning 9 allmänt ärende KS AU 230/ , Redovisning av driftskostnader gällande Brunnsbadets bassänger 10 Handling Angående utformningen av Brunnsbadet, Sune Håkansson, RP Verksamhetschef Per Engkvist lämnar följande redogörelse. Sammanfattning Verkställande direktör Dennis Roberteus och verksamhetschef Per Engkvist redovisar driftskostnader för den föreslagna badanläggningen i jämförelse med befintlig anläggning. Driftskostnaderna för den befintliga anläggningen har i genomsnitt (år ) varit kronor. Driftskostnaderna för den nya anläggningen har sammanfattningsvis beräknats till följande: Summering ny anläggning Hela säsongen 1/5-30/ kr Högsäsongen 1/6-15/ kr Låg- och eftersäsong kr

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(51) Sammanfattning Vid Kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar VD Dennis Roberteus följande beräknad budget efter anbudsinfordran: Total byggherrekostnad (4 banor) Total byggherrekostnad (6 banor) kr kr Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bygga Brunnsbadets bassänger i enlighet med upprättat förslag, med 6 banor. Kommundirektör Jörn Wahlroth får i uppdrag att till Kommunfullmäktiges behandling av ärendet lämna förslag angående finansiering fördelat på 2009 och 2010 vad gäller Brunnsbadets bassänger samt Ridanläggningen. Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag angående Brunnsbadets bassänger. Förslag till finansiering enligt beslut gällande Brunnsbadets bassänger KS 211/09 Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att bygga Brunnsbadets bassänger i enlighet med upprättat förslag med 6 banor. Undertecknad fick i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde lämna förslag angående finansiering. I nuvarande fullmäktigebudget finns 30,0 mkr budgeterat med fördelningen 0,5 mkr 2009 och 29,5 mkr Efter anbudsinfordran har nu beräkning gjorts, där den totala investeringsutgiften beräknas till 38,2 mkr och där ca 14 mkr bedöms belasta För investeringsobjektet behövs således en tilläggsbudget på 8,2 mkr, samt en justering av det totala budgetbeloppet mellan åren 2009 och Tilläggsbudgeten ger en ökad kapitalkostnad i kommande budget och plan med ca 650 tkr/år. Tidigare har fattats beslut om ingångsättning av investeringsprojektet för den nya ridanläggningen. Denna anläggnings investeringsutgifter, 34,0 mkr, fördelas i befintlig budget i sin helhet på Här kommer en förskjutning att ske så att minst 25,0 mkr kan hänföras till 2010 års investeringsutgift. Förslag till beslut angående finansieringen: Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsens investeringsbudget för Brunnsbadets bassänger tilläggsbudgetera kronor. Tilläggsbudgetens investeringsutgift finansieras genom extern kapitalanskaffning.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(51) Den ökade kapitalkostnaden uppstår fr o m 2010 och finansieras inom ramen för kommande driftbudget och plan. att omfördela budgeten för Brunnsbadets bassänger så att kronor belastar 2009 års investeringsutgift och resterande kronor hänförs till 2010 års investeringsplan. att finansiering av Brunnsbadets bassängers investeringsutgift 2009 sker genom extern kapitalanskaffning. att omfördela budgeten för ridanläggningen så att kronor överförs till 2010 års investeringsplan och att behovet av den externa kapitalanskaffningen reduceras för 2009 i motsvarande grad. Deltar i debatten I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Sune Håkansson, RP, Peter Bowin, V, Kenneth Michaelsson, C, Anders P Pettersson, S, Willy Persson, RP, Roger Fredriksson, M, Christian Mahrle, FP, Ronny Pettersson, V, och Bo Johansson, S. Yrkanden JanAnders Palmqvist yrkar med instämmande av Peter Bowin, Kenneth Michaelsson, Anders P Pettersson, Roger Fredriksson, Christian Mahrle, Ronny Pettersson och Bo Johansson bifall till Kommunstyrelsens förslag kompletterat med ovanstående förslag till finansiering. Sune Håkansson yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag kompletterat med finansiering och Sune Håkanssons avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag kompletterat med finansiering. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag kompletterat med finansiering. Nej-röst för bifall till Sune Håkanssons avslagsyrkande. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 46 ja-röster och 1 nejröst medan 1 ledamot avstår från att rösta. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bygga Brunnsbadets bassänger i enlighet med upprättat förslag, med 6 banor. Finansiering görs enligt följande: att till kommunstyrelsens investeringsbudget för Brunnsbadets bassänger tilläggsbudgetera kronor.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(51) Tilläggsbudgetens investeringsutgift finansieras genom extern kapitalanskaffning. Den ökade kapitalkostnaden uppstår fr o m 2010 och finansieras inom ramen för kommande driftbudget och plan. att omfördela budgeten för Brunnsbadets bassänger så att kronor belastar 2009 års investeringsutgift och resterande kronor hänförs till 2010 års investeringsplan. att finansiering av Brunnsbadets bassängers investeringsutgift 2009 sker genom extern kapitalanskaffning. att omfördela budgeten för ridanläggningen så att kronor överförs till 2010 års investeringsplan och att behovet av den externa kapitalanskaffningen reduceras för 2009 i motsvarande grad. Exp: Fritids- och Turistnämnden Jörn Wahlroth Dennis Robertéus

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(51) 2009/ Försäljning av Ester 6 sunderlag 1 allmänt ärende KS 187/ , Försäljning av Ester 6 2 allmänt ärende KS AU 231/ , Försäljning av Ester 6 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Försäljning av Ester 6 Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Frågan om Ester 6 (Flensburgsgatan) skall säljas har varit föremål för diskussion sedan början på 2000-talet. Kommunstyrelsen beslutade , 26, att tomten skall säljas till en kostnad av 130 kronor per kvadratmeter exlusive anslutningsavgifter. Köparen svarar även för sprängning på tomten samt byggande och säkerställande av tillfartsväg till fastigheten. Samhällsbyggnadsenheten har förhandlat med ett antal presumtiva köpare genom åren. Nu pågår nya förhandlingar. Enheten behöver nya riktlinjer för prissättning. Kommunfullmäktige beslutade att priset för hela tomter i Ronneby skall vara 150 kr per kvadratmeter. ade prisriktlinjer gäller för "normala" prislägen. Priset kan jämkas beroende på olika faktorer som kan påverka marken positivt eller negativt. I det aktuella fallet är tomten mycket centralt belägen. Miljöteknik har gjort en förprojektering av tomten. Kostnaden för att bygga anslutningsvägen mellan Ester 4 och Lena 1 är 160 tkr. Vatten- och avlopp kostar 240 tkr. Grovterrassering av tomten inklusive dränering uppgår till 200 tkr. Färdigt golv bör ligga på vilket innebär även att stödmurar behöver byggas till en uppskattad kostnad av 400 tkr. Bedömningen är alltså att exploateringskostnaden för att göra i ordning en byggklar tomt är 1000 tkr. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att inte sälja fastigheten Ester 6 samt att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att ta bort tomten som kvartersmark. Deltar i debatten I debatten deltar Roger Fredriksson, M, Kerstin Johansson, FP, JanAnders Palmqvist, S, och Ronny Pettersson, V. Yrkanden JanAnders Palmqvist yrkar med instämmande av Ronny Pettersson bifall till Kommunstyrelsens förslag. Roger Fredriksson yrkar med instämmande av Kerstin Johansson att tomten ska försäljas till ett pris av 150 kr/kvadratmeter samt att köparen svarar för exploateringskostnaderna.

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(51) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Roger Fredrikssons yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Roger Fredrikssons yrkande. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 36 ja-röster och 16 nejröster. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att inte sälja fastigheten Ester 6 samt att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att ta bort tomten som kvartersmark. Reservation Samtliga ledamöter från Moderaterna, Ronnebypartiet och Folkpartiet reserverar sig mot beslutet. Exp: Byggnadsnämnden

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(51) 2009/ Reglemente angående strandskyddsdispens sunderlag 1 allmänt ärende KS 188/ , Reglemente angående strandskyddsdispens 2 allmänt ärende KS AU 232/ , Reglemente angående strandskyddsdispens 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Reglemente angående strandskyddsdispens Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning I reglemente för Byggnadsnämnden, som fastställdes av Kommunfullmäktige , anges att Byggnadsnämnden ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt plan- och bygglagen (1987:10) och annan därmed hörande lagstiftning. Det innebär att Byggnadsnämnden har tidigare handlagt ärenden om dispenser från strandskydd i enlighet med Miljöbalken med undantag för tomter utmed kusten. Fr.o.m. 1 juli 2009 har strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken ändrats och 7 kapitlets 18b-bestämmelse lyder nu enligt följande: Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a 1 och 2. Lag (2009:532). Lagändringen innebär att kommunen nu har möjlighet att hantera frågan om dispenser från strandskydd inom hela kommunen. För att förtydliga Byggnadsnämndens ansvar bör reglementet ändras. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att göra följande tillägg i Reglemente för Byggnadsnämnden, 6 : 7. handlägger ärenden om dispenser från strandskydd samt tillsyn i enlighet med 7 kap 18b Miljöbalken. Deltar i debatten I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, och Maria Passby, RP. Yrkanden Maria Passby yrkar att ärendet återremitteras. JanAnders Palmqvist yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med den justeringen att samt tillsyn tas bort.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(51) Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Maria Passbys återremissyrkande och finner att Kommunfullmäktige avslår detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på Kommunstyrelsens förslag med JanAnders Palmqvists justering och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Reglemente för Byggnadsnämnden, 6 : 7. handlägger ärenden om dispenser från strandskydd i enlighet med 7 kap 18b Miljöbalken. Exp: Byggnadsnämnden

26 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(51) 2008/ Arkivreglemente sunderlag 1 allmänt ärende KS 193/ , Arkivreglemente 2 allmänt ärende KS AU 210/ , Arkivreglemente 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Revision av arkivreglemente 4 Handling GYV- nämndens synpunkter. Dok.plan, GYV 5 Handling Begäran om dokumenthanteringsplan, arkivreglemente Byggnadsnämnden 12/2008, Byggnadsnämnden 6 Handling Svar internremiss dokplan mm, SocN 7 Handling Yttrande över dokumenthanteringsplan, arkivreglemente, Omsorgsnämnden 8 Remissvar ink. remiss nämndens synpunkter på dokumenthanteringsplan, arkivreglemente, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 9 Handling Blekingearkivets slutliga version Dokumenthanteringsplan. Innehåller Tekniska nämnden och GyV, vilka tidigare ej fanns med., Blekingearkivet 10 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Tekniska nämnden 11 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Förskole- och grundskolenämnden 13 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Biblioteks- och kulturnämnden 14 Skrivelse/brev Komplettering, E-POST till nämnder som ej nåtts via Winess Sammanfattning Kommunarkivarie Anders Karlsson lämnar beslutsförslag gällande revidering av Ronneby kommuns arkivreglemente från 1996 (fastställt av kommunfullmäktige , 37).

27 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(51) Reglementet är föråldrat då bland annat hänvisningsparagrafer (t ex sekrl) har ändrats/bytt namn, behov finns att definiera ansvarsområden för kommunstyrelsen som arkivmyndighet, myndigheternas arkivansvar mm. Kommunstyrelsen har i internt remissförfarande gett nämnderna inklusive kommunens aktiebolag möjlighet att yttra sig om reviderat förslag till arkivreglemente samt inkomma med förslag på ändringar/tillägg av samtidigt utsänd dokumenthanteringsplan. Bedömning Föreslagna revideringar av 1996 års arkivreglemente framgår i kursiv stil (tillägg) respektive understruken stil (strykningar) i bilaga. Reglementet förtydligar och förstärker i vissa fall de uppgifter som åvilar kommunens myndigheter och kommunstyrelsen som arkivmyndighet. Hållpunkter för dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning förklaras och lyfts fram. Kommunstyrelsen föreslås få delegera befogenheter som arkivmyndighet till kommunarkivarien. Varje myndighet föreslås ha både arkivansvarig och arkivredogörare istället för "arkivombud". En särskild avgiftsförordning föreslås. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att revidera arkivreglementet i enlighet med upprättat förslag med den ändringen att 8 Avgifter utgår. Kommunfullmäktige beslutar revidera arkivreglementet i enlighet med upprättat förslag med den ändringen att 8 Avgifter utgår. Exp: Blekingearkivet Samtliga verksamheter Anders Karlsson

28 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 28(51) 2009/ Verksamhetsberättelse lokala Brå 2008 sunderlag 1 allmänt ärende KS 195/ , Verksamhetsberättelse lokala Brå allmänt ärende KS AU 214/ , Verksamhetsberättelse lokala Brå Handling Bilagor 4 Handling Verksamhetsberättelse lokala Brottsförebyggande rådet 2008 Sammanfattning Ronneby kommuns lokala brottsförebyggande råd har avlämnat verksamhetsberättelse för år Verksamhetsberättelsen innehåller bland annat statistik över brottsutvecklingen, redogörelse för trygghetsmätning och trygghetsvandring. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt det lokala brottsförebyggande rådet att återkomma med förslag till åtgärder med anledning av verksamhetsberättelsen samt överlämnar verksamhetsberättelsen till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige noterar verksamhetsberättelsen till protokollet. Exp: Lokala brottsförebyggande rådet

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Sammanträdesprotokoll 1(59) 2010-05-27 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20.15 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 09.00 20.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2008-12-09 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 21.10 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Ann-Margret Olofsson, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(15) 2009-09-22 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

2010-10-28. Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-19.35

2010-10-28. Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-19.35 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2010-10-28 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-19.35 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

2008-01-31. Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.15

2008-01-31. Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.15 Sammanträdesprotokoll 1(54) 2008-01-31 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.15 Beslutande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B,

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Margareta Yngveson (s) Sune Håkansson (rp) ej 370,371/2008

Margareta Yngveson (s) Sune Håkansson (rp) ej 370,371/2008 Sammanträdesprotokoll 1(48) 2008-12-02 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 15.45 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Ulla Svensson (kd) Margareta Yngveson (s) Sune Håkansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116. Ulla Sandegren (m) obs ersättare Ann-Margreth Pfeiffer (s)

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116. Ulla Sandegren (m) obs ersättare Ann-Margreth Pfeiffer (s) 116 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Theo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer