Protokoll 3/ Tid , kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8"

Transkript

1 Protokoll 3/ Fullmäktige Tid , kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-19:40 ledamot Aho Hanne 18:00-19:40 ledamot Alaterä Mandi 18:00-19:40 ledamot Björkell Rolf 18:00-19:40 ledamot Boman Rainer 18:00-19:40 ledamot Granqvist Johan 18:00-19:40 III ersättare Granqvist Peter 18:00-19:40 ledamot Grönqvist Kjell 18:00-19:40 ledamot Haapaniemi Rauno 18:00-19:40 ledamot Haikonen Petri 18:00-19:40 ledamot Hursti Jari 18:00-19:40 ledamot Hämäläinen Monika 18:00-19:40 I ersättare Jalas Jyri 18:00-19:40 ledamot Kankfelt Tim 18:00-19:40 ledamot Karhinen Linda 18:00-19:40 ledamot Kopra Juha 18:00-19:40 I ersättare Laaksonen Annette 18:00-19:40 ledamot Liljeström Maria 18:00-19:40 I ersättare Liljeström Christel 18:00-19:40 fullmäktige ordf , Lindqvist Clara 18:00-19:40 ledamot Lindqvist Kaj 18:00-19:40 ledamot Lindroos Kicka 18:00-19:40 ledamot Manninen-Ollberg Marja 18:00-19:40 ledamot Mattila Marketta 18:00-19:40 ledamot Nyberg Kasper 18:00-19:40 II fullmäktige viceordf. ordförande 28 Oksanen Ari 18:00-19:40 ledamot Ollikainen Hannu 18:00-19:40 ledamot Rantala Juhani 18:00-19:40 ledamot Rope Maarit 18:00-19:40 ledamot Rope Timo 18:00-19:40 ledamot Saarnio Sini-Pilvi 18:00-19:40 III fullmäktige viceordf. Salo Juha 18:00-19:40 ledamot Sandström Stefan 18:00-19:40 ledamot Sittnikow Pentti 18:00-19:40 ledamot Skogster Antti 18:00-19:40 ledmot Sundbäck Janica 18:00-19:40 ledamot Sundman Richard 18:00-19:40 ledamot Suominen Mia 18:00-19:40 ledamot Suuronen Juha 18:00-19:40 ledamot Virpiö Sami 18:00-19:40 ledamot Virtanen Kimmo 18:00-19:40 ledamot Virtanen Tapio 18:00-19:40 ledamot Övriga Grannas Mikael 18:00-19:40 Hiipakka Suvi-Päivikki 18:00-19:40

2 Protokoll 3/ Iijalainen Anne 18:00-19:40 Juselius Carola 18:00-19:40 Kokko Leena 18:00-19:40 Laitasalo Pekka 18:00-19:40 Lausamo Stella 18:00-19:40 Myllyvirta Ilari 18:00-19:40 Söyrilä Pekka 18:00-19:40 Träskelin Heidi 18:00-19:40 protokollförare Frånv. Berntzen Caspar ledamot Elfgren Thomas ledamot Vestman Heikki I fullmäktige viceordf. Wiik Bengt ledamot Ordförande Protokollförare Datum Underskrift Christel Liljeström Kasper Nyberg Heidi Träskelin 22-27, Ärenden Protokolljuste rare Protokolljustera re Datum Protokolljustering Tim Kankfelt Sami Virpiö Protokollet framlagt

3 Protokoll 3/ Ärendeförteckning Rubrik Sida 22 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 23 Val av protokolljusterare 5 24 Godkännande av föredragningslistan 6 25 Sibbo kommuns äldrepolitiska program Utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland Budgetöverskridningarna N 46 Ändring av detaljplanen för Dominokvarteret Upphävande av Delgeneralplan för Söderkulla 2015, förslag S 23 Upphävande av södra delen av detaljplanen för Söderkulla, förslag Motion angående parkeringsproblem i kommunen/bo Melander Motion angående övergång till ett system med dubbla avlopp/sami Virpiö 33 Motion om att installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/pentti Sittnikow m.fl. 34 Motion om att inrätta en befattning som arbetslöshetskoordinator på viss tid/pentti Sittnikow Kommundirektörens rapport Motion om att förbättra kollektivtrafiken på Nickby gårds och Herrgårdsbrinkens områden/juha Salo 37 Motion om att skaffa Miina Äkkijyrkkäs plåtkor till Sibbo kommuns ägo/de grönas fullmäktigegrupp 38 Motion om att i korsningen av Nickbyvägen och Mårtensbyvägen placera informationstavlor till industriområdena / Sannfinländska fullmäktigegruppen

4 Protokoll 3/ Fullmäktige Sammanträdets laglighet och beslutförhet KFGE 22 Fullmäktige Efter förrättat namnupprop konstaterade ordföranden att 39 ordinarie fullmäktigeledamöter var närvarande. Följande ledamöter hade anmält förhinder: Bengt Wiik; i hans ställe hade inkallats I ersättaren Maria Liljeström, Thomas Elfgren; i hans ställe hade inkallts III ersättaren Johan Granqvist, Heikki Vestman; i hans ställe hade inkallats I ersättaren Juha Kopra, Caspar Berntzen; i hans ställe hade inkallats I ersättaren Monika Hämäläinen, Ordföranden konstaterade att 43 ledamöter var närvarande. Kallelse till fullmäktiges sammanträde har satts upp på anslagstavlan samt publicerats i tidningarna Borgåbladet och Sipoon Sanomat den 27 mars Kallelse har sänts till fullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter elektroniskt. Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Fullmäktige höll en tyst stund för att hedra minnet av vicehäradshövding, sockenrådet Karl Erik Melén.

5 Protokoll 3/ Fullmäktige Val av protokolljusterare KFGE 23 Fullmäktige Fullmäktige utser två ledamöter att granska protokollet. Fullmäktige beslöt enhälligt välja Tim Kankfelt och Sami Virpiö till protokolljusterare.

6 Protokoll 3/ Fullmäktige Godkännande av föredragningslistan KFGE 24 Fullmäktige Fullmäktige beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan.

7 Protokoll 3/ Fullmäktige Sibbo kommuns äldrepolitiska program / /2013 SOCHVSUTSK 93 Social- och hälsovårdsutskottet Beredare: Chef för äldreomsorgen Helena Räsänen, Sibbo kommuns nuvarande äldrepolitiska program upphörde år Detta nya program innehåller riktlinjerna för vad man önskar uppnå för att främja välbefinnandet hos de äldre kommuninvånarna, hur detta ska ske och inom vilket tidsintervall. Det är viktigt att äldre Sibbobor, även om de är i behov av vård och omsorg, får leva slutet av sitt liv på ett sätt som känns tryggt och bekant. Programmet baserar sig på en kommunenkät som gjordes våren 2013 och en kommuninvånarkväll. I arbetsgruppen fanns representanter från social- och hälsovårdsutskottet, äldrerådet samt arbetstagarrepresentanter från alla avdelningar i Sibbo kommun. Programmet remitterades till pensionstagarorganisationer, äldrerådet, båda församlingarna i Sibbo och kommunens olika avdelningar. Kommunens servicesystem ska tillgodose invånarnas behov. De viktigaste faktorerna som ökar äldre människors behov av service är nedsatt funktionsförmåga och minnessjukdomar. Vid utvecklandet av servicestrukturen bör man prioritera möjligheten att bo hemma samt nya typs tjänster som stöder hemmaboende och främjar funktionsförmågan. Kommunens tjänster bör således alltid ses som en helhet eftersom dess olika delar samverkar med varandra. En balanserad servicestruktur i kommunen säkerställer att äldre kommuninvånare får de tjänster de behöver, med prioritering på tjänster som främjar hälsa och stöder hemmaboende. Sibbo kommuns vision "Sibbo Finlands mest eftertraktade", är gemensamt godkända strategiska avsikter och därför behöver kommunerna en stark gemensam vilja en vision att hantera de utmaningar som är förknippade med en åldrande befolkning. Social- och hälsovårdsdirektörs förslag: Social- och hälsovårdsutskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen och vidare för fullmäktige att Sibbo kommuns äldrepolitiska program fram till år 2016 godkänns, bilaga 1/ 93 Föredragandes förslag godkändes enhälligt. KS 48 Kommunstyrelsen

8 Protokoll 3/ Fullmäktige Kd:s förslag Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Sibbo kommuns äldrepolitiska program fram till år 2016 (bilaga 1) godkänns. Eva Kuntsi föreslog att det äldrepolitiska programmet remitteras för fortsatt beredning. De viktigaste praktiska åtgärderna under mandatperioden bör konkret framgå av programmet. Timo Rope understödde Eva Kuntsis förslag. Ordföranden frågade huruvida Eva Kuntsis förslag kan godkännas enhälligt. Ingen motsatte sig förslaget. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt remittera det äldrepolitiska programmet för fortsatt beredning. Bilaga 1/ 48 SOCHVSUTSK 18 Social- och hälsovårdsutskottet Beredare: Chefen för äldreomsorgen Helena Räsänen, helena.rasanen (at) sibbo.fi Kommunstyrelsen i Sibbo beslutade vid sitt möte att skicka Sibbos äldrepolitiska program för precisering. Enligt styrelsen bör det i programmet konkret framgå vilka de viktigaste åtgärderna är under verksamhetsperioden. Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och hälsovårdsutskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen och vidare för fullmäktige att Sibbo kommuns äldrepolitiska program godkänns med de ändringar som gjorts i kapitel 4.5, bilaga 1/18 /2014/soc-hv. Föredragandes förslag godkändes enhälligt. KST 88 Kommunstyrelsen Kd:s förslag Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Sibbo kommuns äldrepolitiska program (bilaga 1) godkänns.

9 Protokoll 3/ Fullmäktige Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Bilaga 1/ 88 KFGE 25 Fullmäktige Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1/ 25

10 Protokoll 3/ Fullmäktige Utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland 63/ /2013 KST 267 Kommunstyrelsen Beredare: kommundirektör Mikael Grannas Bakgrund Regeringen kommer i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering att genomföra en riksomfattande kommunreform som syftar till att skapa en livskraftig kommunstruktur som baserar sig på starka primärkommuner. Finansministeriet har begärt utlåtande om slutrapporten över förhandsutredningen om metropolområdet senast De kommuner som inte hör till metropolområdet ska senast meddela Finansministeriet med vilka kommuner en sammanslagningsutredning kommer att göras. Sibbo kommun bad de andra kommunerna och städerna i östra Nyland att ta ställning till huruvida de är intresserade av att utreda en eventuell kommunsammanslagning i östra Nyland innan Sibbo ger sitt utlåtande om slutrapporten över metropolområdets förhandsutredning. Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Mörskom meddelade att de är intresserade av att inleda en utredning om en eventuell kommunsammanslagning. Pukkila meddelade att kommunen inte deltar i en utredning och Borgnäs beslutade att ansluta sig till utredningen våren På basis av de ovan nämnda utlåtandena bereds i enlighet med utkastet till kommunstrukturlag ett utredningsområde som består av Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo. Målen för sammanslagningsutredningen Målet är att utreda förutsättningarna för samt för- och nackdelarna med en kommunsammanslagning och sedan utifrån utredningsresultaten bereda en eventuell gemensam framställning om sammanslagning. Dessutom är målet att utreda kommunernas möjligheter till samarbete för att främja invånarnas välfärd, trygga en god livsmiljö och hållbar utveckling samt förbättra regionens konkurrens- och livskraft. Sammanslagningsutredningen baserar sig på en omfattande beredning och för fram särskilt för- och nackdelarna med en sammanslagning som underlag för kommunernas beslutsfattande.

11 Protokoll 3/ Fullmäktige Enligt utkastet till kommunstrukturlag ska sammanslagningsutredningen innehålla 1. en plan för hur förvaltningen och servicen ska ordnas och servicen produceras i utredningsområdet 2. en utredning om sammanslagningens konsekvenser för kommunernas samarbete 3. en utredning om den ekonomiska situationen 4. en bedömning av hur invånarnas möjligheter att delta och påverka samt närdemokratin förverkligas 5. en detaljerad bedömning av för- och nackdelarna med en sammanslagning av kommunerna 6. en bedömning av hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i en utredning som gäller en tvåspråkig kommun 7. en bedömning av förhållandet mellan en kommunsammanslagning och behovet av en metropolförvaltning särskilt utifrån en enhetlig samhällstruktur, kollektivtrafiken och den sociala bostadsproduktionen. Organisation för sammanslagningsutredningen Sammanslagningsutredningen styrs av en politisk styrgrupp. Styrgruppens representanter utses av de deltagande kommunernas och städernas kommun- och stadsstyrelser, två personer/kommun/stad. I sitt arbete beaktar styrgruppen statsrådets eventuella beslut om sammanslagningsutredningen. Utredningens ledningsgrupp består av kommundirektörerna i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo. Ledningsgruppen behandlar de ärenden som ska föreslås för styrgruppen. Sammanslagningsutredningen bereds av temavisa arbetsgrupper i enlighet med utkastet till kommunstrukturlag. Beredningen av sammanslagningsutredningen kräver även en projektchef. Arbetsplanen för sammanslagningsutredningen ska godkännas av styrgruppen. I arbetsplanen bestäms uppgifterna för styrgruppen, ledningsgruppen, arbetsgrupperna och chefen för utredningsprojektet samt tidtabellen för sammanslagningsutredningen. Tidtabellen för sammanslagningsutredningen Kommunerna ska ge sina utlåtanden om mellanrapporten över sammanslagningsutredningen i mars 2014 och utredningsarbetet fortsätter utifrån detta. Utredningen blir färdig hösten 2014 så att respektive fullmäktige kan behandla framställningen om en

12 Protokoll 3/ Fullmäktige sammanslagning av kommunerna och det anknytande sammanslagningsavtalet i december Kommunerna hålls under arbetets gång underrättade om hur sammanslagningsutredningen framskrider. Då framställningen av sammanslagningen bereds ger kommunerna invånarna möjligheter att delta och påverka samt samarbetar med personalens representanter. Kd:s förslag Kommunstyrelsen beslutar - inleda en utredning om sammanslagning av Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo - utse två personer till sammanslagningsutredningens politiska styrgrupp. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt inleda en utredning om sammanslagning av Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo. Till sammanslagningsutredningens politiska styrgrupp utsågs fullmäktiges ordförande Christel Liljeström, ersättare kommunstyrelsens I viceordförande Kaj Lindqvist, och kommunstyrelsens ordförande Ari Oksanen, ersättare fullmäktiges I viceordförande Heikki Vestman. KST 98 Kommunstyrelsen Beredare: tf. kommunsekreterare Heidi Träskelin Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo kommun beslutade år 2013 att göra en sammanslagningsutredning på grundval av den utredningsskyldighet som staten ålagt kommunerna. Utredningsarbetet inleddes i oktober 2013 och man beslutade att processen skulle vara involverande. För arbetet valdes en politisk styrgrupp, en ledningsgrupp, experter och fem arbetsgrupper inom olika sektorer. Arbetet har framskridit enligt tidtabellen och en mellanrapport om sammanslagningsutredningen har nu blivit klar. Den politiska styrgruppen för sammanslagningsutredningen i östra Nyland föreslår för kommunerna i regionen att de godkänner mellanrapporten och besvarar de frågor som bifogats mellanrapporten under april Kd:s förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner

13 Protokoll 3/ Fullmäktige mellanrapporten och ger utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland i enlighet med bilaga 2. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Bilaga 1-2/ 98 KFGE 26 Fullmäktige Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1-2/ 26

14 Protokoll 3/ Fullmäktige Budgetöverskridningarna / /2012 KST 85 Kommunstyrelsen Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist Bokslutet för år 2013 är färdigt. Nettoanslagen som fullmäktige beviljat de beslutande organen förverkligades inte till alla delar enligt planerna. Anslagen överskreds enligt följande: Kommunstyrelsen överskred anslagen för driftsekonomin med totalt ,98 euro. Motivering: Överskridningen berodde främst på att försäljningsvinsterna av markförsäljningen var mindre än budgeterat. Kommunstyrelsen överskred investeringsanslagen med totalt ,55 euro. Motivering: Mark anskaffades i områden som enligt generalplanen ska detaljplaneras, främst i södra Sibbo. Dessa affärer var viktiga för kommunens utveckling. Social- och hälsovårdsutskottet överskred anslagen för driftsekonomin med totalt ,19 euro. Motivering: Kostnadsökningarna inom specialhälsovården var ca 0,5 miljoner euro och inom den övriga verksamheten ca 0,1 miljoner euro. Bildningsutskottet överskred anslagen för driftsekonomin med totalt ,10 euro. Motivering: Kostnadsökningar förekom närmast inom personal-, tryck- och annonseringsutgifterna. Kd:s förslag Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att ovannämnda överskridningar år 2013 godkänns. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

15 Protokoll 3/ Fullmäktige KFGE 27 Fullmäktige Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag.

16 Protokoll 3/ Fullmäktige N 46 Ändring av detaljplanen för Dominokvarteret 133/ /2013 MARKSEK 69 Markanvändningssektionen Beredare: planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sibbo.fi En kungörelse om att ändringen av detaljplanen för N 46 Domino-kvarteret anhängiggjorts publicerades i kommunens officiella annonstidningar och på kommunens anslagstavla Området som omfattas av detaljplaneändringen ligger i centrum av Nickby och gäller fastigheterna Rnr: 2:162, 2:163, 2:165, 2:174, 2:214, 2:218 och 7:212 samt en del av fastighet 2:201. Området omfattar kvarteret 1002 enligt den gällande detaljplanen samt en del av kvarteren 1001 och Området gränsar i norr till Jussasvägen, i öster till Borgnäsvägen och i väster till Stora Byvägen. På det 1,74 hektar stora ändringsområdet skulle antalet nya invånare vara ca 100, den totala våningsytan är m²vy (AK m²vy och KL m²vy) och planändringen ger m²vy ny våningsyta. Kvartereffektiviteten uppgår till 1.29 i AK-kvartersområdet och 0.46 i KL-kvartersområdet. Målet med detaljplaneändringen av N 46 Dominokvarteret är att i enlighet med Sibbos tillväxtstrategi effektivera byggandet av nya bostäder i tätorten samt att möjliggöra en förbättring av servicen genom att utvidga byggandet av affärslokaler. Detaljplanläggningen av området baserar sig på planläggningsprogrammet som har godkänts av kommunstyrelsen i Sibbo. Området är huvudsakligen i privat ägo, men Sibbo kommun äger en liten del (gatuområde). För områdets planläggning har det även gjorts upp ett startavtal för detaljplanläggning. Ändringen av detaljplanen för N 46 Dominokvarteret har nått det skedet att ett detaljplaneutkast kan läggas fram och åsikter samlas in. Bilagor: - Plankarta och planbestämmelser, bilaga 1/ 69 - Planbeskrivning med bilagor, bilaga 2/ 69 Utvecklingsdirektörens förslag Markanvändningssektionen beslutar att lägga fram planutkastet och det övriga beredningsmaterialet i enlighet med 62 i markanvändnings- och bygglagen och 30 i markanvändnings- och

17 Protokoll 3/ Fullmäktige byggförordningen samt begära nödvändiga utlåtanden. Förslaget godkändes enhälligt. MARKSEK 108 Markanvändningssektionen Beredare: planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sibbo.fi Detaljplanens ändringsområde är beläget i Nickby centrum. Detaljplaneändringen gäller kvarteret 1002, samt en del av kvarteren 1001 och Området gränsar i norr till Jussasvägen, i öster till Borgnäsvägen och i väster till Stora Byvägen. På det 1,74 hektar stora ändringsområdet skulle antalet nya invånare vara ca 100, den totala våningsytan är m²vy (AK m²vy och KL m²vy) och planändringen ger m²vy ny våningsyta. Under tiden utkastet till detaljplaneändringen för N 46 Dominokvarteret var framlagt mottogs inga åsikter. Ändringen av detaljplanen för N 46 Domino-kvarteret har nått det skedet att ett förslag till detaljplan kan läggas fram till påseende. Bilagor: - Plankarta och planbestämmelser, bilaga 1/ Plankarta och planbestämmelser, A4, bilaga 2/ Planbeskrivning med bilagor, förslag, bilaga 3/ Byggsättsanvisningar, bilaga 4/ Landskapsbild, bilaga 5/ Trafikmässig granskning, bilaga 6/ 108 Tf. utvecklingsdirektörens förslag Markanvändningssektionen föreslår kommunstyrelsen att planförslaget och byggnadsanvisningarna läggs fram i enlighet med 65 i markanvändnings- och bygglagen och 27 i markanvändnings- och byggförordningen samt att begära nödvändiga utlåtanden angående planförslaget. Förslaget godkändes enhälligt. KH 382 Kommunstyrelsen Kd:s förslag Kommunstyrelsen godkänner markanvändningssektionens förslag.

18 Protokoll 3/ Fullmäktige Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Bilaga 1-6/ 382 MARKSEK 23 Markanvändningssektionen Beredare: planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sibbo.fi Planförslaget var framlagt under tiden under vilken ett utlåtande gavs om förslaget. En sammanfattning av utlåtandet och förslag till bemötande: 1. Sammandrag av utlåtandet av NTM-centralen i Nyland och förslag till bemötande: Sibbo kommun har begärt ett utlåtande om förslaget till detaljplaneändringen av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland senast N 46 Dominokvarterets detaljplaneområde ligger i Nickby, som är Sibbo kommuns centraltätort. Planeringsområdet har i Östra Nylands landskapsplan (som fastställts av Miljöministeriet ) anvisats som ett område för centrumfunktioner. I Nylands 2:a etapplandskapsplan, som ligger hos ministeriet för fastställelse, är planeringsområdet beläget bredvid beteckningen för centrumfunktioner, på området för koncentrerade tätortsfunktioner. Även i generalplanen för Sibbo 2025 (kommunfullmäktige i Sibbo ) hör planeringsområdet till området för centrumfunktioner. Dessutom ligger området som ska planläggas på ett I klassens grundvattenområde (Nordanå ). Detaljplaneförslaget för N 46 Dominokvarteret uppfyller väl målet för de högre plannivåerna, dvs. ett område med koncentrerade centrumfunktioner. Planmaterialet är dock bristfälligt med avseende på granskningen av planområdets jordmån. Lerig mark kan väsentligt påverka tomtens byggbarhet, öka gatornas vibrationseffekt och skapa utmaningar för skyddet av grundvattnet. Dessutom ligger det i planområdets omedelbara närhet på andra sidan av Borgnäsvägen en servicestation vars förorenade mark och grundvatten, trots att dessa har sanerats, ändå gör det nödvändigt att säkerställa att förorenad mark och förorenat grundvatten inte når tomten som ligger på detaljplanens ändringsområde och därför kunde påverka det planerade användningsändamålet. NTM-centralen anser att man för att säkerställa att tomten som är objekt för planändringen är användbar och för att garantera grundvattenskyddet gör tillräckliga utredningar om planområdets

19 Protokoll 3/ Fullmäktige jordmåns skiktstruktur, byggbarhet och grundvattenförhållandena, samt infogar dessa i planmaterialet: Vilka jordlager finns på området och hur ska/måste de kommande byggnadernas grundläggningsarbete utföras? Hur ska våningarna som ligger under markytan byggas? Planområdet är beläget på ett grundvattenområde där det ofta förekommer trycksatt vatten och en penetrering av skikten som blockerar grundvattnet t.ex. genom pålning kan orsaka problem. Därför är det nödvändigt att utreda grundvattnets ytnivå och flödesriktning samt eventuell förekomst av trycksatt grundvatten. För det nya bostadsvåningshusets del är det bra att i detaljplanen tillägga detaljplanebeteckningar och -bestämmelser om förhindrande av vibrationer. De lagar som nämns i grundvattnets skyddsbestämmelser "På området kan byggande och annan markanvändning begränsas av vattenlagens 1 kap 18 (förbud mot grundvattensändring) samt miljöskyddslagens 1 kap 7 (förbud mot förorening av mark) och 8 (förbud mot förorening av grundvatten) har ändrats. På grund av eventuella ändringar i lagstiftningen bör det i planbestämmelsen i stället för en uppräkning av lagparagrafer ingå en ändamålsenlig förklaring av lagens innehåll. I kapitel i planbeskrivningen finns en konsekvensbedömning av planens påverkan på grundvattnet. Att enbart räkna upp skyddsbestämmelserna för grundvatten är inte en tillräcklig konsekvensbedömning. Planens konsekvenser för grundvatten och dagvatten bör bedömas sakligt med beaktande av att en mer koncentrerad samhällsstruktur ökar dagvattenmängden och förutsätter att dagvattnet hanteras omsorgsfullt på grundvattenområdet. I samband med konsekvensbedömningen skulle det också vara bra att behandla eventuell förorenad mark. De nuvarande landsvägarna på detaljplaneområdet för Nickby tätort tjänar närmast lokaltrafiken. I detaljplanen för N 46 Dominokvarteret bör man i ändamålsenliga etapper inkludera både Nickbyvägens område från Ådalens detaljplaneområdes gräns västerut och Borgnäsvägen, för vilken det i illustrationerna har anvisats förbättringsåtgärder och för vilken det i den gällande detaljplanen inte har anvisats en anslutning till en affärsbyggnads servicegård. Båda vägavsnitten bör ändras till gator i samband med planändringen. På detta sätt kan kommunen göra gatuhållningsbeslut i Nickby tätort enligt den tidtabell och för det område kommunen anser vara bäst. NTM-centralen i Nyland anser att detaljplanen för N 46 Dominokvarteret bör kompletteras på de ovannämnda punkterna så att den uppfyller de innehållskrav för detaljplaner som fastställs i 54 i markanvändnings- och bygglagen.

20 Protokoll 3/ Fullmäktige Förslag till bemötande: Planändringens bestämmelser, beskrivning och materialet för den geotekniska undersökningen har kompletterats utgående från NTM-centralens utlåtande. Insinööritoimisto Severi Anttonen har som planområdets byggbarhetsutredning utarbetat en analys som baserar sig på ett digert material från flera aktuella projekt. I detta arbete har man gått igenom markens lagerstruktur, byggbarhet, grundvattenförhållanden och grundvattnens flödesriktning, förorening av marken vid servicestationen samt eventuella vibrationer som förorsakas av trafiken. Om markens förorening: Det miljötekniska tillståndet på mark, grundvatten och hängande sjunkvatten på tomten för f.d. Esso-servicestationen, sedan Varuboden-stationen och nuvarande ABC-servicestationen som är belägen öster om Borgnäsvägen har undersökts i flera olika sammanhang. År 2009 preciserade FCG Planeko Oy (numera FCG Finnish Consulting Group Oy) undersökningar för sanering av marken på uppdrag av Andelslaget Varuboden. I samband med marksaneringen som gjordes när bränsleautomaterna förnyades år 2011 utförde FCG Oy omfattande mätningar av halten av skadliga ämnen i marken och det hängande sjunkvattnet. I detta sammanhang har man även utrett resthalterna efter avslutad sanering. Utgående från de resthalter som uppmätts i marken vid servicestationens fastigheter har man avläsgnat allt jordmaterial som överskridit de rengöringsnivåer som NTM-centralen i Nyland fastställt i punkterna i beslutet UUELY/608/07.00/2011. De saneringsmål som uppställts för sanerade fastigheter har således i FCG Oy:s slutrapport ansetts vara uppnådda och det anses inte finnas något behov för uppföljning. Över den förorenade marken har det utgående från Byggbarhetsutredningen tillagts en konsekvensbedömning i planbeskrivningen. Om grundvattnet: Utgående från långvariga observationsserier i Dominokvarteret och dess omgivning samt i motsvarande bottenförhållanden i Södra Finland ända från 1970-talet kan man bedöma att grundvattennivån växlar mellan +8,7 +10,9 dvs. på ca 0,9 2,2 meters djup från markytan. Variationsbredden för de egentliga grundvattenobservationerna, som inte korrigerats med observationsserier, har legat på ca 1,4 1,7 meters djup från markytan. Flödesriktningen är från väst till öst mot den låglänta ådalen. Det är mycket osannolikt att det skulle förekomma trycksatt grundvatten i området för Dominokvarteret. De mest betydande faktorerna för Dominokvarterets del är

21 Protokoll 3/ Fullmäktige grundvattnets och det hängande sjunkvattnets flödesriktning som i kvarter 1004 är mot bensinstationen. Eventuella skadliga ämnen kan inte hamna med vattnet till Dominokvarteret. Proverna som tagits av grundvattnet och det hängande sjunkvattnet före och efter saneringen av servicestationens mark har alltid varit rena. Grundvattnets skyddsbestämmelse har uppdaterats och förtydligats. Konsekvensbedömingen för grundvattnen har lagts till planbeskrivningen utgående från byggbarhetsutredningen. Om byggbarheten: Dominokvarteret är beläget mitt i en bebyggd miljö, så därför dämpas vibrationerna genom att byggnaderna grundas på smala stödpålar av stål som pålas i bärande alvjord eller berg och orsakar mindre vibrationer. Bottenbjälklagen bör konstrueras så att de är bärande och under dem byggs ventilerade socklar. Förbudet att sänka grundvattnens trycknivå gör det svårt att bygga underjordiska utrymmen. Att bygga sådana är möjligt men dyrt. För att säkerställa affärens funktionalitet har det lämnats möjlighet till att bygga en parkeringskällare, trots att det är osannolikt att en sådan förverkligas på grund av det höga priset. Om vibrationerna som orsakas av trafiken: För beaktande av vibrationer i byggandet har man i plankartan tillagt en allmän bestämmelse / tär "I samband med bygglov bör man utreda möjliga verkningar från vibrationskällan bredvid och ombesörja dämpning av dessa vid konstruktionen av byggnadens grund." Utgående från byggbarhetsutredningen kan vibrationen beaktas med normala lösningar. För att dämpa vibrationer grundas byggnaderna på smala stödpålar av stål som pålas i bärande alvjord eller berg och orsakar mindre vibrationer. Utgående från byggbarhetsutredningen orsakar personbilstrafiken troligen inte några exceptionella trafikvibrationer. I någon mån kan dock den tunga trafiken på Nickbyvägen och Borgnäsvägen göra det. Hastigheten i Domino-kvarteret har dock sänkts med farthinder. Om hanteringen av dagvatten: Detaljplanens ändringsområde är beläget i en bebyggd miljö. Med denna detaljplaneändring ändras inte nämnvärt den aktuella situationen, det asfalterade parkeringsfältets areal ändras i praktiken inte och Varuboden expanderar i huvudsak på ett asfalterat område. Likaså finns det redan två affärsfastigheter, som ska rivas ned, på stället där bostadsvåningshusen ska byggas. I nuläget sugs dagvattnen upp och fördröjs i öppna diken på vägen till Sibbo å. Vid dikets utloppspunkt finns en dräneringskista. I praktiken är situationen liknande för hela det nuvarande Nickby centrum och inga problem med dagvattnet har upptäckts. På grund av utrymmesbrist

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013 Mål för delgeneralplanearbetet Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas i huvudsak

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 Stadsstyrelsen 43 09.02.2015 Stadsstyrelsen 53 23.02.2015 Stadsstyrelsen 133 20.04.2015

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 TID 16.09.2015 kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo Innan mötet börjar (kl. 17.15 18.00) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 606/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 12 23.1.2013 Stadsplaneringsnämnden 132 4.9.2013 Stadsplaneringsnämnden 137 11.9.2013 Stadsstyrelsen 374 16.12.2013 7 Godkännande

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 12/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 12/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 12/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 01.06.2015 kl. 17:00-21:00 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Sinisalo Pekka M

Läs mer