Protokoll 3/ Tid , kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8"

Transkript

1 Protokoll 3/ Fullmäktige Tid , kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-19:40 ledamot Aho Hanne 18:00-19:40 ledamot Alaterä Mandi 18:00-19:40 ledamot Björkell Rolf 18:00-19:40 ledamot Boman Rainer 18:00-19:40 ledamot Granqvist Johan 18:00-19:40 III ersättare Granqvist Peter 18:00-19:40 ledamot Grönqvist Kjell 18:00-19:40 ledamot Haapaniemi Rauno 18:00-19:40 ledamot Haikonen Petri 18:00-19:40 ledamot Hursti Jari 18:00-19:40 ledamot Hämäläinen Monika 18:00-19:40 I ersättare Jalas Jyri 18:00-19:40 ledamot Kankfelt Tim 18:00-19:40 ledamot Karhinen Linda 18:00-19:40 ledamot Kopra Juha 18:00-19:40 I ersättare Laaksonen Annette 18:00-19:40 ledamot Liljeström Maria 18:00-19:40 I ersättare Liljeström Christel 18:00-19:40 fullmäktige ordf , Lindqvist Clara 18:00-19:40 ledamot Lindqvist Kaj 18:00-19:40 ledamot Lindroos Kicka 18:00-19:40 ledamot Manninen-Ollberg Marja 18:00-19:40 ledamot Mattila Marketta 18:00-19:40 ledamot Nyberg Kasper 18:00-19:40 II fullmäktige viceordf. ordförande 28 Oksanen Ari 18:00-19:40 ledamot Ollikainen Hannu 18:00-19:40 ledamot Rantala Juhani 18:00-19:40 ledamot Rope Maarit 18:00-19:40 ledamot Rope Timo 18:00-19:40 ledamot Saarnio Sini-Pilvi 18:00-19:40 III fullmäktige viceordf. Salo Juha 18:00-19:40 ledamot Sandström Stefan 18:00-19:40 ledamot Sittnikow Pentti 18:00-19:40 ledamot Skogster Antti 18:00-19:40 ledmot Sundbäck Janica 18:00-19:40 ledamot Sundman Richard 18:00-19:40 ledamot Suominen Mia 18:00-19:40 ledamot Suuronen Juha 18:00-19:40 ledamot Virpiö Sami 18:00-19:40 ledamot Virtanen Kimmo 18:00-19:40 ledamot Virtanen Tapio 18:00-19:40 ledamot Övriga Grannas Mikael 18:00-19:40 Hiipakka Suvi-Päivikki 18:00-19:40

2 Protokoll 3/ Iijalainen Anne 18:00-19:40 Juselius Carola 18:00-19:40 Kokko Leena 18:00-19:40 Laitasalo Pekka 18:00-19:40 Lausamo Stella 18:00-19:40 Myllyvirta Ilari 18:00-19:40 Söyrilä Pekka 18:00-19:40 Träskelin Heidi 18:00-19:40 protokollförare Frånv. Berntzen Caspar ledamot Elfgren Thomas ledamot Vestman Heikki I fullmäktige viceordf. Wiik Bengt ledamot Ordförande Protokollförare Datum Underskrift Christel Liljeström Kasper Nyberg Heidi Träskelin 22-27, Ärenden Protokolljuste rare Protokolljustera re Datum Protokolljustering Tim Kankfelt Sami Virpiö Protokollet framlagt

3 Protokoll 3/ Ärendeförteckning Rubrik Sida 22 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 23 Val av protokolljusterare 5 24 Godkännande av föredragningslistan 6 25 Sibbo kommuns äldrepolitiska program Utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland Budgetöverskridningarna N 46 Ändring av detaljplanen för Dominokvarteret Upphävande av Delgeneralplan för Söderkulla 2015, förslag S 23 Upphävande av södra delen av detaljplanen för Söderkulla, förslag Motion angående parkeringsproblem i kommunen/bo Melander Motion angående övergång till ett system med dubbla avlopp/sami Virpiö 33 Motion om att installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/pentti Sittnikow m.fl. 34 Motion om att inrätta en befattning som arbetslöshetskoordinator på viss tid/pentti Sittnikow Kommundirektörens rapport Motion om att förbättra kollektivtrafiken på Nickby gårds och Herrgårdsbrinkens områden/juha Salo 37 Motion om att skaffa Miina Äkkijyrkkäs plåtkor till Sibbo kommuns ägo/de grönas fullmäktigegrupp 38 Motion om att i korsningen av Nickbyvägen och Mårtensbyvägen placera informationstavlor till industriområdena / Sannfinländska fullmäktigegruppen

4 Protokoll 3/ Fullmäktige Sammanträdets laglighet och beslutförhet KFGE 22 Fullmäktige Efter förrättat namnupprop konstaterade ordföranden att 39 ordinarie fullmäktigeledamöter var närvarande. Följande ledamöter hade anmält förhinder: Bengt Wiik; i hans ställe hade inkallats I ersättaren Maria Liljeström, Thomas Elfgren; i hans ställe hade inkallts III ersättaren Johan Granqvist, Heikki Vestman; i hans ställe hade inkallats I ersättaren Juha Kopra, Caspar Berntzen; i hans ställe hade inkallats I ersättaren Monika Hämäläinen, Ordföranden konstaterade att 43 ledamöter var närvarande. Kallelse till fullmäktiges sammanträde har satts upp på anslagstavlan samt publicerats i tidningarna Borgåbladet och Sipoon Sanomat den 27 mars Kallelse har sänts till fullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter elektroniskt. Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Fullmäktige höll en tyst stund för att hedra minnet av vicehäradshövding, sockenrådet Karl Erik Melén.

5 Protokoll 3/ Fullmäktige Val av protokolljusterare KFGE 23 Fullmäktige Fullmäktige utser två ledamöter att granska protokollet. Fullmäktige beslöt enhälligt välja Tim Kankfelt och Sami Virpiö till protokolljusterare.

6 Protokoll 3/ Fullmäktige Godkännande av föredragningslistan KFGE 24 Fullmäktige Fullmäktige beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan.

7 Protokoll 3/ Fullmäktige Sibbo kommuns äldrepolitiska program / /2013 SOCHVSUTSK 93 Social- och hälsovårdsutskottet Beredare: Chef för äldreomsorgen Helena Räsänen, Sibbo kommuns nuvarande äldrepolitiska program upphörde år Detta nya program innehåller riktlinjerna för vad man önskar uppnå för att främja välbefinnandet hos de äldre kommuninvånarna, hur detta ska ske och inom vilket tidsintervall. Det är viktigt att äldre Sibbobor, även om de är i behov av vård och omsorg, får leva slutet av sitt liv på ett sätt som känns tryggt och bekant. Programmet baserar sig på en kommunenkät som gjordes våren 2013 och en kommuninvånarkväll. I arbetsgruppen fanns representanter från social- och hälsovårdsutskottet, äldrerådet samt arbetstagarrepresentanter från alla avdelningar i Sibbo kommun. Programmet remitterades till pensionstagarorganisationer, äldrerådet, båda församlingarna i Sibbo och kommunens olika avdelningar. Kommunens servicesystem ska tillgodose invånarnas behov. De viktigaste faktorerna som ökar äldre människors behov av service är nedsatt funktionsförmåga och minnessjukdomar. Vid utvecklandet av servicestrukturen bör man prioritera möjligheten att bo hemma samt nya typs tjänster som stöder hemmaboende och främjar funktionsförmågan. Kommunens tjänster bör således alltid ses som en helhet eftersom dess olika delar samverkar med varandra. En balanserad servicestruktur i kommunen säkerställer att äldre kommuninvånare får de tjänster de behöver, med prioritering på tjänster som främjar hälsa och stöder hemmaboende. Sibbo kommuns vision "Sibbo Finlands mest eftertraktade", är gemensamt godkända strategiska avsikter och därför behöver kommunerna en stark gemensam vilja en vision att hantera de utmaningar som är förknippade med en åldrande befolkning. Social- och hälsovårdsdirektörs förslag: Social- och hälsovårdsutskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen och vidare för fullmäktige att Sibbo kommuns äldrepolitiska program fram till år 2016 godkänns, bilaga 1/ 93 Föredragandes förslag godkändes enhälligt. KS 48 Kommunstyrelsen

8 Protokoll 3/ Fullmäktige Kd:s förslag Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Sibbo kommuns äldrepolitiska program fram till år 2016 (bilaga 1) godkänns. Eva Kuntsi föreslog att det äldrepolitiska programmet remitteras för fortsatt beredning. De viktigaste praktiska åtgärderna under mandatperioden bör konkret framgå av programmet. Timo Rope understödde Eva Kuntsis förslag. Ordföranden frågade huruvida Eva Kuntsis förslag kan godkännas enhälligt. Ingen motsatte sig förslaget. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt remittera det äldrepolitiska programmet för fortsatt beredning. Bilaga 1/ 48 SOCHVSUTSK 18 Social- och hälsovårdsutskottet Beredare: Chefen för äldreomsorgen Helena Räsänen, helena.rasanen (at) sibbo.fi Kommunstyrelsen i Sibbo beslutade vid sitt möte att skicka Sibbos äldrepolitiska program för precisering. Enligt styrelsen bör det i programmet konkret framgå vilka de viktigaste åtgärderna är under verksamhetsperioden. Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och hälsovårdsutskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen och vidare för fullmäktige att Sibbo kommuns äldrepolitiska program godkänns med de ändringar som gjorts i kapitel 4.5, bilaga 1/18 /2014/soc-hv. Föredragandes förslag godkändes enhälligt. KST 88 Kommunstyrelsen Kd:s förslag Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Sibbo kommuns äldrepolitiska program (bilaga 1) godkänns.

9 Protokoll 3/ Fullmäktige Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Bilaga 1/ 88 KFGE 25 Fullmäktige Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1/ 25

10 Protokoll 3/ Fullmäktige Utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland 63/ /2013 KST 267 Kommunstyrelsen Beredare: kommundirektör Mikael Grannas Bakgrund Regeringen kommer i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering att genomföra en riksomfattande kommunreform som syftar till att skapa en livskraftig kommunstruktur som baserar sig på starka primärkommuner. Finansministeriet har begärt utlåtande om slutrapporten över förhandsutredningen om metropolområdet senast De kommuner som inte hör till metropolområdet ska senast meddela Finansministeriet med vilka kommuner en sammanslagningsutredning kommer att göras. Sibbo kommun bad de andra kommunerna och städerna i östra Nyland att ta ställning till huruvida de är intresserade av att utreda en eventuell kommunsammanslagning i östra Nyland innan Sibbo ger sitt utlåtande om slutrapporten över metropolområdets förhandsutredning. Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Mörskom meddelade att de är intresserade av att inleda en utredning om en eventuell kommunsammanslagning. Pukkila meddelade att kommunen inte deltar i en utredning och Borgnäs beslutade att ansluta sig till utredningen våren På basis av de ovan nämnda utlåtandena bereds i enlighet med utkastet till kommunstrukturlag ett utredningsområde som består av Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo. Målen för sammanslagningsutredningen Målet är att utreda förutsättningarna för samt för- och nackdelarna med en kommunsammanslagning och sedan utifrån utredningsresultaten bereda en eventuell gemensam framställning om sammanslagning. Dessutom är målet att utreda kommunernas möjligheter till samarbete för att främja invånarnas välfärd, trygga en god livsmiljö och hållbar utveckling samt förbättra regionens konkurrens- och livskraft. Sammanslagningsutredningen baserar sig på en omfattande beredning och för fram särskilt för- och nackdelarna med en sammanslagning som underlag för kommunernas beslutsfattande.

11 Protokoll 3/ Fullmäktige Enligt utkastet till kommunstrukturlag ska sammanslagningsutredningen innehålla 1. en plan för hur förvaltningen och servicen ska ordnas och servicen produceras i utredningsområdet 2. en utredning om sammanslagningens konsekvenser för kommunernas samarbete 3. en utredning om den ekonomiska situationen 4. en bedömning av hur invånarnas möjligheter att delta och påverka samt närdemokratin förverkligas 5. en detaljerad bedömning av för- och nackdelarna med en sammanslagning av kommunerna 6. en bedömning av hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i en utredning som gäller en tvåspråkig kommun 7. en bedömning av förhållandet mellan en kommunsammanslagning och behovet av en metropolförvaltning särskilt utifrån en enhetlig samhällstruktur, kollektivtrafiken och den sociala bostadsproduktionen. Organisation för sammanslagningsutredningen Sammanslagningsutredningen styrs av en politisk styrgrupp. Styrgruppens representanter utses av de deltagande kommunernas och städernas kommun- och stadsstyrelser, två personer/kommun/stad. I sitt arbete beaktar styrgruppen statsrådets eventuella beslut om sammanslagningsutredningen. Utredningens ledningsgrupp består av kommundirektörerna i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo. Ledningsgruppen behandlar de ärenden som ska föreslås för styrgruppen. Sammanslagningsutredningen bereds av temavisa arbetsgrupper i enlighet med utkastet till kommunstrukturlag. Beredningen av sammanslagningsutredningen kräver även en projektchef. Arbetsplanen för sammanslagningsutredningen ska godkännas av styrgruppen. I arbetsplanen bestäms uppgifterna för styrgruppen, ledningsgruppen, arbetsgrupperna och chefen för utredningsprojektet samt tidtabellen för sammanslagningsutredningen. Tidtabellen för sammanslagningsutredningen Kommunerna ska ge sina utlåtanden om mellanrapporten över sammanslagningsutredningen i mars 2014 och utredningsarbetet fortsätter utifrån detta. Utredningen blir färdig hösten 2014 så att respektive fullmäktige kan behandla framställningen om en

12 Protokoll 3/ Fullmäktige sammanslagning av kommunerna och det anknytande sammanslagningsavtalet i december Kommunerna hålls under arbetets gång underrättade om hur sammanslagningsutredningen framskrider. Då framställningen av sammanslagningen bereds ger kommunerna invånarna möjligheter att delta och påverka samt samarbetar med personalens representanter. Kd:s förslag Kommunstyrelsen beslutar - inleda en utredning om sammanslagning av Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo - utse två personer till sammanslagningsutredningens politiska styrgrupp. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt inleda en utredning om sammanslagning av Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo. Till sammanslagningsutredningens politiska styrgrupp utsågs fullmäktiges ordförande Christel Liljeström, ersättare kommunstyrelsens I viceordförande Kaj Lindqvist, och kommunstyrelsens ordförande Ari Oksanen, ersättare fullmäktiges I viceordförande Heikki Vestman. KST 98 Kommunstyrelsen Beredare: tf. kommunsekreterare Heidi Träskelin Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo kommun beslutade år 2013 att göra en sammanslagningsutredning på grundval av den utredningsskyldighet som staten ålagt kommunerna. Utredningsarbetet inleddes i oktober 2013 och man beslutade att processen skulle vara involverande. För arbetet valdes en politisk styrgrupp, en ledningsgrupp, experter och fem arbetsgrupper inom olika sektorer. Arbetet har framskridit enligt tidtabellen och en mellanrapport om sammanslagningsutredningen har nu blivit klar. Den politiska styrgruppen för sammanslagningsutredningen i östra Nyland föreslår för kommunerna i regionen att de godkänner mellanrapporten och besvarar de frågor som bifogats mellanrapporten under april Kd:s förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner

13 Protokoll 3/ Fullmäktige mellanrapporten och ger utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland i enlighet med bilaga 2. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Bilaga 1-2/ 98 KFGE 26 Fullmäktige Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1-2/ 26

14 Protokoll 3/ Fullmäktige Budgetöverskridningarna / /2012 KST 85 Kommunstyrelsen Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist Bokslutet för år 2013 är färdigt. Nettoanslagen som fullmäktige beviljat de beslutande organen förverkligades inte till alla delar enligt planerna. Anslagen överskreds enligt följande: Kommunstyrelsen överskred anslagen för driftsekonomin med totalt ,98 euro. Motivering: Överskridningen berodde främst på att försäljningsvinsterna av markförsäljningen var mindre än budgeterat. Kommunstyrelsen överskred investeringsanslagen med totalt ,55 euro. Motivering: Mark anskaffades i områden som enligt generalplanen ska detaljplaneras, främst i södra Sibbo. Dessa affärer var viktiga för kommunens utveckling. Social- och hälsovårdsutskottet överskred anslagen för driftsekonomin med totalt ,19 euro. Motivering: Kostnadsökningarna inom specialhälsovården var ca 0,5 miljoner euro och inom den övriga verksamheten ca 0,1 miljoner euro. Bildningsutskottet överskred anslagen för driftsekonomin med totalt ,10 euro. Motivering: Kostnadsökningar förekom närmast inom personal-, tryck- och annonseringsutgifterna. Kd:s förslag Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att ovannämnda överskridningar år 2013 godkänns. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

15 Protokoll 3/ Fullmäktige KFGE 27 Fullmäktige Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag.

16 Protokoll 3/ Fullmäktige N 46 Ändring av detaljplanen för Dominokvarteret 133/ /2013 MARKSEK 69 Markanvändningssektionen Beredare: planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sibbo.fi En kungörelse om att ändringen av detaljplanen för N 46 Domino-kvarteret anhängiggjorts publicerades i kommunens officiella annonstidningar och på kommunens anslagstavla Området som omfattas av detaljplaneändringen ligger i centrum av Nickby och gäller fastigheterna Rnr: 2:162, 2:163, 2:165, 2:174, 2:214, 2:218 och 7:212 samt en del av fastighet 2:201. Området omfattar kvarteret 1002 enligt den gällande detaljplanen samt en del av kvarteren 1001 och Området gränsar i norr till Jussasvägen, i öster till Borgnäsvägen och i väster till Stora Byvägen. På det 1,74 hektar stora ändringsområdet skulle antalet nya invånare vara ca 100, den totala våningsytan är m²vy (AK m²vy och KL m²vy) och planändringen ger m²vy ny våningsyta. Kvartereffektiviteten uppgår till 1.29 i AK-kvartersområdet och 0.46 i KL-kvartersområdet. Målet med detaljplaneändringen av N 46 Dominokvarteret är att i enlighet med Sibbos tillväxtstrategi effektivera byggandet av nya bostäder i tätorten samt att möjliggöra en förbättring av servicen genom att utvidga byggandet av affärslokaler. Detaljplanläggningen av området baserar sig på planläggningsprogrammet som har godkänts av kommunstyrelsen i Sibbo. Området är huvudsakligen i privat ägo, men Sibbo kommun äger en liten del (gatuområde). För områdets planläggning har det även gjorts upp ett startavtal för detaljplanläggning. Ändringen av detaljplanen för N 46 Dominokvarteret har nått det skedet att ett detaljplaneutkast kan läggas fram och åsikter samlas in. Bilagor: - Plankarta och planbestämmelser, bilaga 1/ 69 - Planbeskrivning med bilagor, bilaga 2/ 69 Utvecklingsdirektörens förslag Markanvändningssektionen beslutar att lägga fram planutkastet och det övriga beredningsmaterialet i enlighet med 62 i markanvändnings- och bygglagen och 30 i markanvändnings- och

17 Protokoll 3/ Fullmäktige byggförordningen samt begära nödvändiga utlåtanden. Förslaget godkändes enhälligt. MARKSEK 108 Markanvändningssektionen Beredare: planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sibbo.fi Detaljplanens ändringsområde är beläget i Nickby centrum. Detaljplaneändringen gäller kvarteret 1002, samt en del av kvarteren 1001 och Området gränsar i norr till Jussasvägen, i öster till Borgnäsvägen och i väster till Stora Byvägen. På det 1,74 hektar stora ändringsområdet skulle antalet nya invånare vara ca 100, den totala våningsytan är m²vy (AK m²vy och KL m²vy) och planändringen ger m²vy ny våningsyta. Under tiden utkastet till detaljplaneändringen för N 46 Dominokvarteret var framlagt mottogs inga åsikter. Ändringen av detaljplanen för N 46 Domino-kvarteret har nått det skedet att ett förslag till detaljplan kan läggas fram till påseende. Bilagor: - Plankarta och planbestämmelser, bilaga 1/ Plankarta och planbestämmelser, A4, bilaga 2/ Planbeskrivning med bilagor, förslag, bilaga 3/ Byggsättsanvisningar, bilaga 4/ Landskapsbild, bilaga 5/ Trafikmässig granskning, bilaga 6/ 108 Tf. utvecklingsdirektörens förslag Markanvändningssektionen föreslår kommunstyrelsen att planförslaget och byggnadsanvisningarna läggs fram i enlighet med 65 i markanvändnings- och bygglagen och 27 i markanvändnings- och byggförordningen samt att begära nödvändiga utlåtanden angående planförslaget. Förslaget godkändes enhälligt. KH 382 Kommunstyrelsen Kd:s förslag Kommunstyrelsen godkänner markanvändningssektionens förslag.

18 Protokoll 3/ Fullmäktige Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Bilaga 1-6/ 382 MARKSEK 23 Markanvändningssektionen Beredare: planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sibbo.fi Planförslaget var framlagt under tiden under vilken ett utlåtande gavs om förslaget. En sammanfattning av utlåtandet och förslag till bemötande: 1. Sammandrag av utlåtandet av NTM-centralen i Nyland och förslag till bemötande: Sibbo kommun har begärt ett utlåtande om förslaget till detaljplaneändringen av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland senast N 46 Dominokvarterets detaljplaneområde ligger i Nickby, som är Sibbo kommuns centraltätort. Planeringsområdet har i Östra Nylands landskapsplan (som fastställts av Miljöministeriet ) anvisats som ett område för centrumfunktioner. I Nylands 2:a etapplandskapsplan, som ligger hos ministeriet för fastställelse, är planeringsområdet beläget bredvid beteckningen för centrumfunktioner, på området för koncentrerade tätortsfunktioner. Även i generalplanen för Sibbo 2025 (kommunfullmäktige i Sibbo ) hör planeringsområdet till området för centrumfunktioner. Dessutom ligger området som ska planläggas på ett I klassens grundvattenområde (Nordanå ). Detaljplaneförslaget för N 46 Dominokvarteret uppfyller väl målet för de högre plannivåerna, dvs. ett område med koncentrerade centrumfunktioner. Planmaterialet är dock bristfälligt med avseende på granskningen av planområdets jordmån. Lerig mark kan väsentligt påverka tomtens byggbarhet, öka gatornas vibrationseffekt och skapa utmaningar för skyddet av grundvattnet. Dessutom ligger det i planområdets omedelbara närhet på andra sidan av Borgnäsvägen en servicestation vars förorenade mark och grundvatten, trots att dessa har sanerats, ändå gör det nödvändigt att säkerställa att förorenad mark och förorenat grundvatten inte når tomten som ligger på detaljplanens ändringsområde och därför kunde påverka det planerade användningsändamålet. NTM-centralen anser att man för att säkerställa att tomten som är objekt för planändringen är användbar och för att garantera grundvattenskyddet gör tillräckliga utredningar om planområdets

19 Protokoll 3/ Fullmäktige jordmåns skiktstruktur, byggbarhet och grundvattenförhållandena, samt infogar dessa i planmaterialet: Vilka jordlager finns på området och hur ska/måste de kommande byggnadernas grundläggningsarbete utföras? Hur ska våningarna som ligger under markytan byggas? Planområdet är beläget på ett grundvattenområde där det ofta förekommer trycksatt vatten och en penetrering av skikten som blockerar grundvattnet t.ex. genom pålning kan orsaka problem. Därför är det nödvändigt att utreda grundvattnets ytnivå och flödesriktning samt eventuell förekomst av trycksatt grundvatten. För det nya bostadsvåningshusets del är det bra att i detaljplanen tillägga detaljplanebeteckningar och -bestämmelser om förhindrande av vibrationer. De lagar som nämns i grundvattnets skyddsbestämmelser "På området kan byggande och annan markanvändning begränsas av vattenlagens 1 kap 18 (förbud mot grundvattensändring) samt miljöskyddslagens 1 kap 7 (förbud mot förorening av mark) och 8 (förbud mot förorening av grundvatten) har ändrats. På grund av eventuella ändringar i lagstiftningen bör det i planbestämmelsen i stället för en uppräkning av lagparagrafer ingå en ändamålsenlig förklaring av lagens innehåll. I kapitel i planbeskrivningen finns en konsekvensbedömning av planens påverkan på grundvattnet. Att enbart räkna upp skyddsbestämmelserna för grundvatten är inte en tillräcklig konsekvensbedömning. Planens konsekvenser för grundvatten och dagvatten bör bedömas sakligt med beaktande av att en mer koncentrerad samhällsstruktur ökar dagvattenmängden och förutsätter att dagvattnet hanteras omsorgsfullt på grundvattenområdet. I samband med konsekvensbedömningen skulle det också vara bra att behandla eventuell förorenad mark. De nuvarande landsvägarna på detaljplaneområdet för Nickby tätort tjänar närmast lokaltrafiken. I detaljplanen för N 46 Dominokvarteret bör man i ändamålsenliga etapper inkludera både Nickbyvägens område från Ådalens detaljplaneområdes gräns västerut och Borgnäsvägen, för vilken det i illustrationerna har anvisats förbättringsåtgärder och för vilken det i den gällande detaljplanen inte har anvisats en anslutning till en affärsbyggnads servicegård. Båda vägavsnitten bör ändras till gator i samband med planändringen. På detta sätt kan kommunen göra gatuhållningsbeslut i Nickby tätort enligt den tidtabell och för det område kommunen anser vara bäst. NTM-centralen i Nyland anser att detaljplanen för N 46 Dominokvarteret bör kompletteras på de ovannämnda punkterna så att den uppfyller de innehållskrav för detaljplaner som fastställs i 54 i markanvändnings- och bygglagen.

20 Protokoll 3/ Fullmäktige Förslag till bemötande: Planändringens bestämmelser, beskrivning och materialet för den geotekniska undersökningen har kompletterats utgående från NTM-centralens utlåtande. Insinööritoimisto Severi Anttonen har som planområdets byggbarhetsutredning utarbetat en analys som baserar sig på ett digert material från flera aktuella projekt. I detta arbete har man gått igenom markens lagerstruktur, byggbarhet, grundvattenförhållanden och grundvattnens flödesriktning, förorening av marken vid servicestationen samt eventuella vibrationer som förorsakas av trafiken. Om markens förorening: Det miljötekniska tillståndet på mark, grundvatten och hängande sjunkvatten på tomten för f.d. Esso-servicestationen, sedan Varuboden-stationen och nuvarande ABC-servicestationen som är belägen öster om Borgnäsvägen har undersökts i flera olika sammanhang. År 2009 preciserade FCG Planeko Oy (numera FCG Finnish Consulting Group Oy) undersökningar för sanering av marken på uppdrag av Andelslaget Varuboden. I samband med marksaneringen som gjordes när bränsleautomaterna förnyades år 2011 utförde FCG Oy omfattande mätningar av halten av skadliga ämnen i marken och det hängande sjunkvattnet. I detta sammanhang har man även utrett resthalterna efter avslutad sanering. Utgående från de resthalter som uppmätts i marken vid servicestationens fastigheter har man avläsgnat allt jordmaterial som överskridit de rengöringsnivåer som NTM-centralen i Nyland fastställt i punkterna i beslutet UUELY/608/07.00/2011. De saneringsmål som uppställts för sanerade fastigheter har således i FCG Oy:s slutrapport ansetts vara uppnådda och det anses inte finnas något behov för uppföljning. Över den förorenade marken har det utgående från Byggbarhetsutredningen tillagts en konsekvensbedömning i planbeskrivningen. Om grundvattnet: Utgående från långvariga observationsserier i Dominokvarteret och dess omgivning samt i motsvarande bottenförhållanden i Södra Finland ända från 1970-talet kan man bedöma att grundvattennivån växlar mellan +8,7 +10,9 dvs. på ca 0,9 2,2 meters djup från markytan. Variationsbredden för de egentliga grundvattenobservationerna, som inte korrigerats med observationsserier, har legat på ca 1,4 1,7 meters djup från markytan. Flödesriktningen är från väst till öst mot den låglänta ådalen. Det är mycket osannolikt att det skulle förekomma trycksatt grundvatten i området för Dominokvarteret. De mest betydande faktorerna för Dominokvarterets del är

21 Protokoll 3/ Fullmäktige grundvattnets och det hängande sjunkvattnets flödesriktning som i kvarter 1004 är mot bensinstationen. Eventuella skadliga ämnen kan inte hamna med vattnet till Dominokvarteret. Proverna som tagits av grundvattnet och det hängande sjunkvattnet före och efter saneringen av servicestationens mark har alltid varit rena. Grundvattnets skyddsbestämmelse har uppdaterats och förtydligats. Konsekvensbedömingen för grundvattnen har lagts till planbeskrivningen utgående från byggbarhetsutredningen. Om byggbarheten: Dominokvarteret är beläget mitt i en bebyggd miljö, så därför dämpas vibrationerna genom att byggnaderna grundas på smala stödpålar av stål som pålas i bärande alvjord eller berg och orsakar mindre vibrationer. Bottenbjälklagen bör konstrueras så att de är bärande och under dem byggs ventilerade socklar. Förbudet att sänka grundvattnens trycknivå gör det svårt att bygga underjordiska utrymmen. Att bygga sådana är möjligt men dyrt. För att säkerställa affärens funktionalitet har det lämnats möjlighet till att bygga en parkeringskällare, trots att det är osannolikt att en sådan förverkligas på grund av det höga priset. Om vibrationerna som orsakas av trafiken: För beaktande av vibrationer i byggandet har man i plankartan tillagt en allmän bestämmelse / tär "I samband med bygglov bör man utreda möjliga verkningar från vibrationskällan bredvid och ombesörja dämpning av dessa vid konstruktionen av byggnadens grund." Utgående från byggbarhetsutredningen kan vibrationen beaktas med normala lösningar. För att dämpa vibrationer grundas byggnaderna på smala stödpålar av stål som pålas i bärande alvjord eller berg och orsakar mindre vibrationer. Utgående från byggbarhetsutredningen orsakar personbilstrafiken troligen inte några exceptionella trafikvibrationer. I någon mån kan dock den tunga trafiken på Nickbyvägen och Borgnäsvägen göra det. Hastigheten i Domino-kvarteret har dock sänkts med farthinder. Om hanteringen av dagvatten: Detaljplanens ändringsområde är beläget i en bebyggd miljö. Med denna detaljplaneändring ändras inte nämnvärt den aktuella situationen, det asfalterade parkeringsfältets areal ändras i praktiken inte och Varuboden expanderar i huvudsak på ett asfalterat område. Likaså finns det redan två affärsfastigheter, som ska rivas ned, på stället där bostadsvåningshusen ska byggas. I nuläget sugs dagvattnen upp och fördröjs i öppna diken på vägen till Sibbo å. Vid dikets utloppspunkt finns en dräneringskista. I praktiken är situationen liknande för hela det nuvarande Nickby centrum och inga problem med dagvattnet har upptäckts. På grund av utrymmesbrist

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

Beslut Förslaget godkändes enhälligt. Fullmäktige 56 07.09.2015 N 44 Detaljplaneändring för SR-Rautakvarteret 45/10.02.03/2013 MARKSEKT 60 Markanvändningssektionen 12.6.2013 Beredare: planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Programmet för deltagande och bedömning är en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 samt markanvändnings- och byggförordningens 42 om förfarandet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

INGÅ TORP 3 OCH TORP DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING

INGÅ TORP 3 OCH TORP DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING INGÅ TORP 3 OCH TORP 4 29.3.2016 DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområdet Utdrag ur guidekarta, ej i skala Detta program för deltagande och bedömning

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SALUTORGET OCH KVARTER 2-7 BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Anhängiggörandet baseras

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 2.9.2013 Uppdaterat 16.11.2015 BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Avsikten med ett program

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR

MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Kemiö/Kimito, 5.8.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LÄGE

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi Miljönämnden 330 12.12.2012 Miljönämnden 73 19.03.2013 Miljönämnden 155 15.10.2014 Stadsstyrelsen 250 24.11.2014 Stadsfullmäktige 105 09.12.2014 105 till delgeneralplan för Ålön Miljönämnden 12.12.2012

Läs mer

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden 1 Detaljplan 429 BESKRIVNING AV DETALJPLAN 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter HAIKO, LASARETTET Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas.

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas. Sida 1 av 5 Datum 30.01.2014 GENOMGÅNG AV ANMÄRKNINGAR PÅ HOLM DETALJPLAN Genomgång av anmärkningar och myndighetsutlåtanden mot utkastet på Holm detaljplan den 30.01.2014 efter att utkastet varit till

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN MASABY CENTRUM TINAPARKENS DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER KVARTEREN 2027, 2028 OCH

KYRKSLÄTTS KOMMUN MASABY CENTRUM TINAPARKENS DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER KVARTEREN 2027, 2028 OCH KYRKSLÄTTS KOMMUN MASABY CENTRUM TINAPARKENS DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER KVARTEREN 2027, 2028 OCH 2029 SAMT REKREATIONS-, GATU- OCH TRAFIKOMRÅDEN. 1. Planeringsområde

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING 2 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Detaljplan och detaljplaneändring av stadsdel

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING 24.1.2011 Pertti Hartikainen Packmästargatan 3, 00520 HELSINGFORS tel. (09) 148 1943, 0400 425 390 e-post: phartikainen@kolumbus.fi Tekniska

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsprogram för Österbotten 2018 2021 Program för deltagande och bedömning Godkänd av landskapsstyrelsen 30.1.2017 Innehåll 1 Landskapsprogrammets utgångspunkter... 3 2 Landskapsprogrammets syfte

Läs mer

23.3.2010. Hangö stad. Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB)

23.3.2010. Hangö stad. Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB) 23.3.2010 Hangö stad Detaljplan för utvidgningen av vindkraftpark Sandö Program för deltagande och bedömning (PDB) Innehåll 1 UTGÅNGSPUNKTER SOM MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN STÄLLER FÖR DETALJPLANLÄGGNINGEN

Läs mer

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 47 Köp av ett outbrutet område i Östersundom (Ultuna, Östersundom) HEL 2012-016491 T 10 01 00 Beslut A Stadsstyrelsen beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Lovisa stad Tekniska centralen Planläggning och arkitektur ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 0 PERNÅ (ELGRÄNDENS OMRÅDE, FORSBY) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING I det här programmet framlägger man planeringsprojektets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTEREN 1 10 I STADSDEL 151, INDOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTEREN 1 10 I STADSDEL 151, INDOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTEREN

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 186 26.11.2013 Stadsplaneringsnämnden 44 23.4.2014 Stadsstyrelsen 144 12.5.2014 75 Godkännande av ändring av detaljplanen Mattby

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015 Kommissionen för språklig service 03.09.2015 PROTOKOLL 2/2015 12 Öppnande av mötet 13 Konstaterande av laglighet och beslutförhet 14 Protokolljusterare 15 Godkännande av arbetsordningen 16 Landskapsdirektören

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och

Läs mer

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser 1/7 Bemyndigande Datum 20 a i fastighetsskattelagen (654/1992) 25.10.2016 Giltighet tills vidare Ersätter normen A6/200/2014 Diarienummer A34/200/2016 Mottagare Kommuner Att lämna uppgifter om obebyggda

Läs mer

2 BORGBY DELGENERALPLAN Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning kan vid behov preciseras och komplette

2 BORGBY DELGENERALPLAN Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning kan vid behov preciseras och komplette SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN Borgby delgeneralplan Program för deltagande och bedömning 22.12.2009, granskad 9.3.2010, 6.4.2011, 29.2.2012 och 21.5.2012 2 BORGBY DELGENERALPLAN Program för deltagande och

Läs mer

Program för deltagande och bedömning

Program för deltagande och bedömning SIBBO KOMMUN 1 (7) Sibbo kommun BOX DELGENERALPLAN Program för deltagande och bedömning 4.3.2008 SIBBO KOMMUN 2 (7) Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning preciseras

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer