Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över EUs klimat- och energiramverk"

Transkript

1 REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari Yttrande över EUs klimat- och energiramverk Svensk stålindustrins främsta insats när det gäller minskade klimatrelaterade utsläpp och energieffektivisering görs genom att de produkter som tillverkas är resurseffektiva i sin slutanvändning. Starkare stål gör att mindre material kan användas till samma funktion, produkterna får längre livslängd och industriprocesser kan köras effektivare. Eftersom svenskt stål dessutom tillverkas med huvudsakligen klimatneutral el så bidrar en ökad svensk stålexport kraftfullt till minskade globala klimatutsläpp. Sammanfattande synpunkter på förslagen För att industrin ska finnas kvar och kunna växa i Sverige och Europa så måste energi- och klimatpolitiken balanseras mot konkurrenskraften på en global marknad. Jernkontoret anser därför att det ska finnas ett mål även för konkurrenskraft och tillväxt inom industrin som inte därmed innebär tillväxtbegränsningar inom andra sektorer. Målet bör stödjas av en kraftfull politik och måluppföljning som säkerställer att det uppnås. Ett ensidigt mål på 40 % för klimat är mycket utmanande och bör ses över efter det internationella klimatmötet i Paris För stålindustrin är utformningen av ett fortsatt utsläppshandelssystem för koldioxid (ETS) grundläggande för bedömningen av rimligheten i målet. Så länge målet ska uppnås genom att sätta ett tak på utsläppen även inom sektorer utsatta för internationell konkurrens så innebär det en begränsning av produktionen inom dessa sektorer, däribland stålindustrin. Det kommer att bromsa investeringar inom EU vilket leder till en succesiv förflyttning av produktion till andra länder. En sådan utveckling är ogynnsam för klimatet och även för sysselsättningen och tillväxt inom EU. EU ETS bör därför reformeras inför en fjärde handelsperiod. Vi föreslår att fri tilldelning av utsläppsrätter till konkurrensutsatt industri sker baserat på relevanta riktmärken och faktisk produktion, sk ex-post allokering. Det innebär att de bästa anläggningarna får 100 % av sitt behov i tilldelning. Vi anser också att kompensation för utsläppshandelns påverkan på elpriset ska ske på ett EU-harmoniserat sätt dvs i alla EUs medlemsländer. Besöksadress Telefon E-post Organisationsnr Kungsträdgårdsgatan Postadress Telefax Webbplats Box 1721, Stockholm

2 Andel förnybar energi och energieffektivisering är medel för att uppnå minskade klimatutsläpp, ökad leveranssäkerhet och ökad konkurrenskraft inom EU. Vi anser att det är viktigt att stödja sådana åtgärder, men att man inte ska sättas mål för dessa områden. Det är viktigt att bibehålla flexibiliteten för medlemsstaterna att agera utifrån de egna förutsättningarna. Energieffektivisering måste bedömas utifrån energiintensitet för att inte begränsa total energianvändning, annars motverkas möjligheterna till tillväxt inom industrin. Det är rimligt att energieffektiviseringsdirektivet hinner implementeras i medlemsstaterna innan en översyn av direktivet görs. Möjligheten till fortsatta undantag och nedsättningar när det gäller skatter och avgifter inom energi- och miljöområdet är grundläggande för att bevara konkurrenskraften för energiintensiv industri i Sverige som har höga generella skattenivåer. Inledning Den 22 januari 2014 presenterade EU kommissionen en vitbok gällande EUs energi- och klimatpolitik till 2030 (COM 2014:15 final) med tillhörande konsekvensanalys samt en kommunikation om industrins konkurrenskraft (COM(2014)14/2). Förslagen i energi- och klimatpaketet bygger på bedömningar baserade på modellberäkningar av olika scenarier som presenteras i konsekvensanalysen. Det är mycket svårt att förstå och kunna bedöma hur dessa beräkningar är gjorda. En viktig förutsättning är vad som kallas "enabling conditions" vilket innebär omfattande utveckling av t ex infrastruktur för el och koldioxidlagring, system för lagring och flexibilitet i elmarknaden och el och biobränslen för fordon. Dessa förutsättningar låg också till grund för kommissionens låg-kol-färdplan för Det kan ifrågasättas om dessa villkor verkligen kan uppfyllas och om målnivåerna i färdplanen och vitboken därmed är realistiska till en rimlig kostnad. Utvecklingen när det gäller CCS har inte skett i den takt som förväntades när färdplanen gjordes och det finns stora tveksamheter när det gäller lagringsmöjligheter och acceptansen för lagring. För stålindustrins utsläpp finns idag ingen annan teknik för att åstadkomma radikala minskningar vilket också visas i Naturvårdsverkets underlagsrapport till en svensk klimatfärdplan (NV 6537). Även när det gäller utbyggnad av transmissionskapacitet för el inom EU går utvecklingen inte i önskad riktning med t ex nationella kapacitetsmarknader som motverkar genomförandet av den gemensamma elmarknaden. Det är viktigt att inte denna typ av scenarieberäkningar tas för sanningar när de används som underlag för så viktiga beslut som framtida energi- och klimatpolitik. Konkurrenskraftsmål Kommissionen har i sitt meddelande "For a European industrial renaissance" konstaterat att industrin har stor betydelse för EUs ekonomi och bl a står för över 80% av Europas export och 80% av privat forskning och innovation. Industrin bidrar också direkt och indirekt med en stor del av jobben i den privata sektorn. Även i medelandet om energi- och klimatramverket syns en insikt om vikten av att bibehålla och öka industrins konkurrenskraft. 2 (5)

3 För att fortsätta utvecklingen av industrin och möjligheter till tillväxt inom EU krävs att investeringar görs kontinuerligt. Det är därför nödvändigt med en ökad tydlighet från politiskt håll att industrins tillväxt och konkurrenskraft kommer att vägas mot andra krav. Ett mål för konkurrenskraft och tillväxt med samma tyngd som klimatmålet skulle ge företagen en signal att investeringar inom EU är långsiktigt hållbara. Vi anser därför att EU bör anta ett mål för ökad konkurrenskraft och tillväxt inom industrin. Att ha ett mål för denna specifika sektor motiveras av att tillverkande industri är de som framförallt träffas av de styrmedel som införs utifrån energi- och klimatpolitiken. Ett sådant mål bör formuleras så att det inte motverkar tillväxt inom andra sektorer. Kommissionen bör få i uppdrag att formulera målet och föreslå åtgärder inom unionen och krav på medlemsstaterna för att det ska uppnås. Kommissionens meddelande om energipriser är mycket oroande läsning med hänsyn till EUs konkurrenskraft. Samtidigt förefaller förslagen till åtgärder svaga och osäkert underbyggda. Kommer en avreglering och integrering av energimarknaden verkligen att leverera energipriser som kan konkurrera globalt? I Sverige har avregleringen inte levererat lägre energipriser. Tvärtom har den avreglerade marknaden skapat en situation där priset på utsläppsrätter på ett osunt sätt påverkar priset även på klimatneutral el. Det är också oklart hur ökade kostnader för infrastruktur och olika stödsystem ska kunna motverkas så att energipriserna sänks. Att energieffektivisering blir viktigare när energipriserna stiger är visserligen korrekt, men effektivisering bidrar inte till att konkurrenskraftiga villkor uppstår. Internationella koncerner kommer att genomföra samma åtgärder även på konkurrentmarknaderna. Det kommer att krävas väsentligt mer offensiva åtgärder än vad som indikeras i kommissionens meddelande för att försvara Europas position som industriregion. Klimatmålet och ETS Klimatfrågan är ett globalt problem och måste också hanteras i första hand på global nivå. Högsta prioritet för EU bör därför vara att arbeta för ett globalt avtal med likvärdiga åtaganden. Ett ensidigt klimatmål för EU kan aldrig lösa klimatproblemet och EUs möjlighet att påverka det globala arbetet minskar om det visar sig att det inte går att kombinera klimatambitionerna med tillväxt. Kommissionen föreslår ett klimatmål på -40 % som ska genomföras genom en skärpt nedskalning av ETS efter Det är en tydlig ambitionshöjning jämfört med 2020-målet och en mycket högre ambition än någon annan region i världen. Eftersom målet också ska uppnås med enbart inhemska åtgärder fjärmas EU än mer från den globala aspekten av klimatfrågan. Jernkontoret anser att målet ska ses över när vi ser resultatet av de internationella klimatförhandlingarna, framförallt med avseende på likvärdiga villkor för konkurrensutsatt industri. Fördelning mellan handlande och icke-handlande sektor I kommissionens förslag läggs en större börda på den handlande sektorn än den ickehandlande. Vi anser att denna fördelning måste ses över så att den icke-handlande sektorn åläggs en större utsläppsminskning. I den sektorn finns både transporter och uppvärmningssektorn där det bör finns stora potentialen inom EU. Möjligheterna till att föra vidare kostnaderna till slutanvändaren är också mycket större än för den konkurrensutsatta industrin i den handlande sektorn. 3 (5)

4 ETS idag Stålindustrin ser med oro på den utveckling som har skett av utsläppshandeln. I innevarade handelsperiod har tilldelningen till konkurrensutsatt industri baserats på riktmärken utgående från de bästa anläggningarna. I vissa fall, framförallt för råjärn, är riktmärket t o m klart lägre än vad de bästa anläggningarna kan prestera. Utöver det har beräkningen av taket för den fria tilldelningen inneburit att tilldelningen skurits ner ytterligare 6 % och därefter skärs ner med den linjära faktorn 1,74 % varje år. Resultatet innebär att svensk stålindustri får en tilldelning som ligger ca 25 % under kapacitetsnivån under innevarande period. Med en fortsatt nedskalning efter 2020 skulle tilldelningen 2030 ligga 40 % under dagens kapacitet. Detta innebär en direkt produktionsbegränsning. Med tanke på att svensk stålindustri säljer sina produkter på en global marknad så finns ingen möjlighet att föra över kostnaden på kunden. De produkter som inte kan bära kostnaden för utsläppsrätter kommer därför inte att produceras i Sverige eller EU. Inte heller blir det möjligt att motivera investeringar, varken i kapacitetsökningar eller i omfattande energieffektivisering eller utsläppsminskningar. Begränsningen blir därmed direkt kontraproduktiv. Ändringar av ETS Vi är positiva till att det inte ska göras några förändringar av ETS under innevarande handelsperiod och att inte heller kolläckage-listan ska ändras i samband med revisionen under Detta för att inte skapa ytterligare osäkerhet för företagen under pågående handelsperiod. Vi anser dock att den nuvarande utformningen av ETS inte är hållbar i längden och att ETS bör ses över och reformeras efter För att stödja konkurrenskraft måste systemet tillåta produktionsökningar och därmed utsläppsökningar i den industri som är definierad som läckageutsatt. De effektivaste industrierna måste ha möjlighet till 100 % tilldelning baserat faktisk produktion och realistiska riktmärken. En sådan ex-post allokering innebär på samma gång en kraftfull minskning av risken att det uppstår stora överskott eller underskott av utsläppsrätter och stabiliserar därmed marknaden. Samtidigt kvarstår en möjlighet för de effektivaste anläggningarna att investera och växa. Detta innebär att det inte heller borde finnas något tak för den fria tilldelningen till läckageutsatt industri för att inte begränsa denna industris tillväxt inom EU. Hur detta kan kombineras med önskemål om att ha ett klimatmål som innebär ett tak för utsläppen är komplicerat men något vi gärna har en dialog med regeringen om. Kompensationen för utsläppshandelns påverkan på elpriset måste hanteras på ett harmoniserat sätt inom EU för att inte som nu skapa snedvridningar på den inre marknaden och konkurrensnackdel på de globala marknaderna. Kompensationen är viktig för energiintensiv industri som är globalt konkurrensutsatt. På längre sikt kommer en viktig lösning för att minska utsläppen vara att industrin använder mer el. Avsaknad av kompensation motverkar den utvecklingen. Med tanke på att elproduktionen i Sverige har minimala koldioxidutsläpp är det positivt för klimatet att öka elanvändningen i Sverige när det är möjligt att ersätta fossila bränslen. Vi anser inte att den föreslagna market stability reserve skulle bidra till att lösa problemen med ETS. I ett förändrat ETS enligt ovan så fyller kanske en sådan reserv ingen funktion. Vi 4 (5)

5 ser därför inget skäl till att besluta om en reserv nu utan i stället göra en ordentlig översyn av systemet. Förnybar energi Vi anser att det inte ska finnas något mål för andel förnybar energi inom EU. Att öka andelen förnybar energi är ett medel för att minska klimatrelaterade utsläpp och minska importberoendet men inte ett mål i sig. EUs medlemsstater har olika förutsättningar och möjligheter och ska ha möjlighet att själva bestämma vilken energimix som passa bäst. Risken är annars stor att man inte utnyttjar lokala förutsättningar fullt ut och skapar onödiga kostnader. Vitboken föreslår indikatorer för import av energi och andelen inhemska energikällor vilket vi anser är ett bra sätt att följa utvecklingen. Ökningen av förnybar energi är starkt beroende av utbyggnad av infrastruktur vilket kräver omfattande investeringar och därmed riskerar öka kostnaderna ytterligare för elanvändarna. Energieffektivisering Vi är positiva till att kommissionen inte förslår något mål för energieffektivisering. Kommissionen föreslår en uppföljning av 2020-målet under Eftersom energieffektiviseringsdirektivet ännu inte har hunnit implementeras, anser vi att det är för tidigt att ta beslut om eventuella förändringar av direktivet eller ytterligare styrmedel baserat på den uppföljningen. Uppföljningen kan dock bidra till att sprida goda exempel på energieffektivisering mellan medlemsstaterna. Det är viktigt att ambitioner för energieffektivisering uttrycks som förbättrad energiintensitet i ekonomin och inte som absolut minskning av energianvändningen. För att industrin ska energieffektivisera i anläggningar i Sverige och EU krävs att det finns resurser och vilja att investera här. Då måste förutsättningarna för tillväxt finnas inom EU med konkurrenskraftig kostnadsbild jämfört med andra regioner. Höga energipriser och kostnadshöjande styrmedel motverkar investeringarna och åtgärderna genomförs istället på konkurrentmarknaderna. JERNKONTORET Bo-Erik Pers Verkställande direktör Helén Axelsson Energi- och miljödirektör 5 (5)

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk)

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk) Stockholm 11 april 2008 registrator@environment.ministry.se david.mjureke@environment.ministry.se Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

tio verkliga utmaningar

tio verkliga utmaningar Fem myter om energin och klimatet och tio verkliga utmaningar för Sveriges, Nordens och Europas el- och energisystem NEPP north european power perspectives Januari 2014 En realistisk framtidsbild Forskningsprojektet

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Miljö ekonomi Specialstudie nr 34. September 2013 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 SPECIALSTUDIER

Läs mer

Energieffektivisering inom industrin

Energieffektivisering inom industrin riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Energieffektivisering inom industrin effekter av statens insatser rir 2013:8 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik Thomas Broberg, Eva Samakovlis, Magnus Sjöström, Göran Östblom SPECIALSTUDIE NR 18, JUNI 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Läs mer

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden RAPPORT Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden Lars Zetterberg 1), Svante Mandell 2), Andrei Marcu 3), Clayton Munnings 4), Susanna

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson A2008:008 Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi för EU Sandro Scocco Eva Alfredsson Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Nya regionala delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser Förnybar el Effektivare energianvändning Ökad biogasproduktion Klimatanpassning

Läs mer

En realistisk framtidsbild?

En realistisk framtidsbild? En realistisk framtidsbild? En utvärdering och analys av aktuella energi- och klimatscenarier för 25 Executive summary Mars 212 1 www.profu.se Executive summary Vad är en realistisk framtidsbild? En långsiktigt

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Sveriges klimatstrategi Ett underlag till utvärderingen av det svenska klimatarbetet

Sveriges klimatstrategi Ett underlag till utvärderingen av det svenska klimatarbetet Sveriges klimatstrategi Ett underlag till utvärderingen av det svenska klimatarbetet Kontrollstation 2004 Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna broschyr beställer du på: Energimyndigheten

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09: ah av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik

Motion till riksdagen 2008/09: ah av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik NUMMER DELAD [ ] Flerpartimotion En rödgrön klimat- och energipolitik Motion till riksdagen 2008/09: ah av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

Utsläppshandeln och stålindustrin - en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön

Utsläppshandeln och stålindustrin - en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön UPPSALA UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen Uppsats påbyggnadskurs D Höstterminen 2005 Utsläppshandeln och stålindustrin - en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön Författare:

Läs mer

Det europeiska utsläppshandelssystemet och den svenska stålindustrin

Det europeiska utsläppshandelssystemet och den svenska stålindustrin Fredrik Werner: 860109-0155 Oscar Egnell: 850104-0391 Det europeiska utsläppshandelssystemet och den svenska stålindustrin Kandidatuppsats i nationalekonomi Vårterminen 2010 Handledare: Olof Ejermo Sammanfattning

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle Att styra mot ett klimatneutralt samhälle LETS Working Paper Jamil Khan, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Fredrik NG Andersson, Lars J Nilsson och Peter Karpestam Januari 2011 Förord Denna rapport belyser

Läs mer

Industrins utveckling mot netto-nollutsläpp 2050

Industrins utveckling mot netto-nollutsläpp 2050 Department of Technology and Society Environmental and Energy Systems Studies Industrins utveckling mot netto-nollutsläpp 2050 Policyslutsatser och första steg Max Åhman Avd. miljö- och energisystem, Lunds

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer