Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk)"

Transkript

1 Stockholm 11 april Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk) Jernkontoret har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag och vill framföra följande. Våra synpunkter gäller i första hand utsläppshandelsdirektivet. Några kommentarer till CCSdirektivet lämnas också i slutet av svaret. I dagsläget har vi inte möjlighet att lämna färdiga ändringsförslag till utsläppshandelsdirektivet och ber att få återkomma med det. Sammanfattning Svensk stålindustri är effektiva producenter av effektiva och moderna material både funktionellt och miljömässigt och verkar på en global marknad. Koldioxidutsläppen från ståltillverkningen kommer främst från reduktionen av malm och möjligheterna till åtgärder är mycket små. Om stålindustrin i Sverige och EU ska kunna fortsätta producera stål måste villkoren vara lika som för konkurrenterna utanför EU. I annat fall kommer stålindustrin i EU att på sikt försvinna. Extrakostnader, specifika för EU, kan inte övervältras på kunderna. I ett europeiskt system måste därför stålindustrin få tillräckligt med utsläppsrätter för att kunna fortsätta att producera och växa och denna tilldelning ska vara gratis. Våra huvudsynpunkter på direktivförslaget är: Reduktionsmålet för ETS, -21%, bör differentieras inom handelssektorn för att stålindustrin i Europa ska tilldelas tillräckligt med utsläppsrätter. Det ska i direktivet klargöras vilka sektorer som omfattas av möjligheten till gratis tilldelning pga risk för koldioxidläckage och att dessa ska ha 100% gratis tilldelning. I framtagandet av relevanta riktmärken för tilldelning måste industrin få vara delaktig i processen och den processtekniska kunskap som industrins experter har ska tas till vara. Tilldelningen av utsläppsrätter ska inte påverkas av hur restenergier omhändertas. Ett förtydligande behövs i direktivet så att elproduktion från restenergier inte bestraffas. Konkurrensutsatt elintensiv industri bör kompenseras för utsläppshandelns effekt på elpriset. En internationell överenskommelse måste innebära lika spelregler över hela världen för att vara verkningsfull. Importtullar är inte ett verkningsfullt verktyg för att kompensera för påverkan på konkurrenskraften. Besöksadress Telefon E-post Organisationsnr Kungsträdgårdsgatan Postadress Telefax Webbplats Box 1721, Stockholm

2 Bakgrund Branschbeskrivning Svensk stålindustri har en lång tradition och har utvecklats ur förutsättningar med god tillgång till bra malm och billig energi. I samband med den ökande globaliseringen och den därmed hårdnande konkurrensen har svensk stålindustri genomgått en omfattande strukturomvandling. Svensk stålindustri består idag av ett fåtal företag som tillverkar högt specialiserade produkter som säljs på den globala marknaden. De produkter som tillverkas innebär i många fall en effektivisering i användningsledet genom att materialet är starkare och därmed kräver mindre mängd material för samma applikation eller ger en längre livslängd. 82% av produktionen exporteras varav ¼ går utanför EU och stålindustrin står för 7% av den svenska nettoexporten. Svensk stålindustri producerade ,7 Mton råstål varav 4 Mton tillverkades i den malmbaserade processen. Inom EU tillverkades 200 Mton, Kina 490 Mton och totalt i världen tillverkades 1344 Mton. Kina har under de senaste åren ökat sin produktion med ca 70 Mton per år. Svensk stålindustri blir även på ägarsidan mer och mer internationell. Endast två företag är idag svenskägda och de flesta företag har produktion i flera länder och även på andra kontinenter. Investeringsbeslut tas på strikt företagsekonomiska grunder utan känslomässiga bindningar till land och ort. Teknisk kompetens och kostnader för råvaror, energi och miljörelaterade pålagor påverkar var en investering görs. Nationellt näringslivsklimat är avgörande för beslut om placerings av strategiska investeringar. Om företagen ska kunna fortsätta producera bra, effektiva produkter i Sverige måste de ha samma spelregler som sina konkurrenter utanför EU. Tekniska förutsättningar Tillverkning av stål från malm innebär att järnoxiderna i malmen måste reduceras till järn och för detta används kol dvs järnoxid + kol järn + koldioxid. Möjligheterna att effektivisera reduktionen med mindre mängder eller alternativa reduktionsmedel är mycket små. Masugnsprocessen, som är den huvudsakliga malmbaserade processen, är i dagsläget mycket nära den teoretiskt gränsen vad gäller mängd reduktionsmedel. På lång sikt är den enda möjliga lösningen att man kan avskilja koldioxiden och lagra den. Den tekniken, både förändringar i stålprocessen och hanteringen av koldioxiden, är fortfarande i ett mycket tidigt skede i utvecklingsprocessen. Forskning pågår, framförallt inom ett stort europeiskt forskningsprogram, ULCOS, där även svenska företag och institut deltar. För övriga processer som genererar koldioxidutsläpp finns även där relativt små möjligheter till reduktioner. Karakteristiskt för stålindustrin är att flertalet av de energikrävande processerna sker vid höga temperaturer. Energin används huvudsakligen i processer där arbetstemperaturen överstiger 1000 C. Detta förhållande innebär att stålverken för att kunna upprätthålla produktionen behöver tillgång till högvärdiga energibärare såsom kol- och oljeprodukter, gas (gasol eller naturgas) och elkraft. Några möjligheter att använda lågvärdiga bränslen som biobränslen finns inte dels av energiskäl, dels på grund av att förbränningen av olja eller gas sker i samma rum som det material som skall värmas finns. Detta ställer stora krav på atmosfär och bränslets askhalt för att inte materialkvaliteten skall försämras. En kontinuerlig effektivisering sker naturligtvis ändå eftersom energikostnaderna är en stor del av produktionskostnaderna och stålindustrin har under tiden 1990 till 2006 effektiviserat energianvändningen, exklusive processkol, med 20%. 2 (6)

3 Effektivisering inom svensk stålindustri med hänsyn tagen till process- och produktförändringar Procent Energianvändning* Koldioxidutsläpp* Elanvändning * exkl processkol till masugnar och järnsvampugnar Stålindustrin har tillsammans med Svenskt Näringsliv och McKinsey gjort en studie över vilka möjliga åtgärder som finns för minskade utsläpp och kostnader för dessa. Rapporten kommer att publiceras i slutet på april men redan nu kan sägas att åtgärder inom stålindustrin bedöms kunna ge begränsade utsläppsminskningar fram till Möjligheten att övergå till mer skrotbaserad produktion är mycket liten eftersom tillgången på skrot är begränsad och för vissa av specialprodukterna krävs att malm används som råmaterial för att egenskaperna ska vara möjliga att uppnå. Skrot används också som en råvara i den malmbaserade ståltillverkningen. Synpunkter på förslag till utsläppshandelsdirektiv Differentiera målet Målet för den handlande sektorn är -21% 2020 relativt 2005 och detta motiveras med att åtgärder är mest kostnadseffektiva inom el-sektorn. För stålindustrin är åtgärder varken enkla, billiga eller i vissa fall ens möjliga. För stålindustrin i Europa som helhet har också väsentliga utsläppsminskningar genomförts under perioden Dessa fakta ska tas hänsyn till vid den totala tilldelningen för stålindustrin som sektor. Tilldelningen ska också vara tillräckligt stor för att möjliggöra en utveckling av produktionen. 100% gratis tilldelning Direktivförslaget ger en möjlighet till "upp till 100%" gratis tilldelning för sektorer där risken för koldioxidläckage är stor, dock utan att precisera vilka sektorer detta gäller. Detta skapar en osäkerhet som innebär att företagen inte kan ha den långsiktighet i planeringen som krävs. Investeringar kommer att bromsas alternativt göras någon annanstans. Jernkontoret anser att det i direktivet måste klargöras vilka sektorer som omfattas och att dessa ska ha 100% gratis tilldelning. Stålindustrin verkar på en internationell marknad och under de konkurrensvillkor som gäller globalt. Det är självklart att stålindustrin är en av de branscher där risken för koldioxidläckage är stor och att gratis tilldelning är en förutsättning för fortsatt verksamhet i Europa. Tilldelning baserad på riktmärken Stålindustrin i Europa förordar användandet av riktmärken under förutsättning att dessa tar hänsyn till tekniska och kemiska förutsättningar relaterat till produktionsprocesserna. Vi har 3 (6)

4 tidigare presenterat principerna för ett sådant system där medelvärden för utsläpp per producerad enhet för jämförbar produktion ger ett riktvärde som respektive anläggning jämförs med. Riktvärdet multiplicerat med anläggningens faktiska produktion ger en tilldelning som innebär ett över- eller underskott beroende på anläggningens effektivitet. Modellen tar också hänsyn till vissa uppströms- och nedströmsprocesser för att uppnå jämförbarhet. Ett sådant system skulle inte begränsa produktionen men däremot ge incitament för effektiviseringar och skulle också vara möjligt att expandera globalt. I kommissionens förslag anges att tilldelningen av gratisrätter ska baseras på riktmärken (art 10a). Enligt art 10a.1 ska bestämmelserna för detta antas genom kommittologiförfarande med kontroll. Detta förfarande ger normalt ingen möjlighet för industrin att delta eller bidra med teknisk kompetens. Vi anser att denna fråga är synnerligen viktig eftersom den kommer att styra tilldelningen och ifrågasätter kommissionens skrivning om att detta är icke-väsentliga delar av direktivet. För att få fram relevanta riktmärken måste industrin få vara delaktig i processen och den processtekniska kunskap som industrins experter har måste tas tillvara. Elproduktion från restenergier Stålindustrins varma processer innebär att stora mängder restenergier i form av både gaser, ånga och vatten genereras. En stor del av dessa energier tas om hand och används som bränsle och till värmning i processerna och av lokaler samt levereras också ut som fjärrvärme till kringliggande samhällen. När värmebehovet är mättat är elproduktion ett utmärkt sätt att utnyttja restenergiresursen som annars skulle gå till spillo. Denna elproduktion är koldioxidneutral dvs energin är redan använd och i de fall fossila råvaror använts i den första processen, tex kol i masugnen, så ska koldioxidutsläppet och därmed tilldelningen av utsläppsrätter hänföras dit. Det är generellt viktigt att lagstiftning ger incitament till ökat omhändertagande av restenergier och elproduktion är ett sätt som inte är lika beroende av lokala förhållanden som t ex fjärrvärmebehov. I kommissionens förslag står i artikel 10a.1 och 10a.6 att "Gratisutdelning får inte förekomma för någon typ av elproduktion". Vi ser en risk att detta kan tolkas som att elproduktion ska särbehandlas jämfört med annat omhändertagande av restenergier. Vi anser att detta måste förtydligas genom att ange att elproduktion från restenergier inte omfattas. Tilldelning för utsläpp från fossila råvaror ska ske till den primära processen och dessa utsläppsrätter kan sedan föras vidare med den bildade restgasen till den sekundära processen internt eller externt. Utsläppshandels påverkan på elpriset Utsläppsrätternas kostnad för elproducenterna överförs direkt till kunden. I och med att förslaget förutsätter full auktionering för elproduktion så kommer det i framtiden inte att innebära samma direkta vinst som i den första handelsperioden då elproduktionen fick viss gratis tilldelning. Dock innebär marknadens funktion med marginalprissättning att kunden också debiteras för utsläppsrätter för el producerad utan koldioxidutsläpp. Stålindustrin som använder stora kvantiteter el har därmed fått väsentligt höjda kostnader i och med utsläppshandeln. Även denna effekt snedvrider konkurrensen eftersom företag utanför EU inte har denna pålaga. I kommissionens förslag finns i recital 19 en skrivning om att vidta åtgärder för att beakta elintensiva företags situation. Något förslag på hur detta ska göras finns inte i artiklarna. Vi har i dagsläget inget konkret förslag på åtgärder men detta är viktigt för stålindustrin, framförallt den skrotbaserade tillverkningen. En möjlighet skulle vara att inkludera detta när riktmärken för tilldelning tas fram. 4 (6)

5 Internationell överenskommelse Förslaget refererar till framtida internationella avtal inom klimatområdet. Om dessa sluts så ska EUs mål höjas till 30% och detta ska även påverka fördelningsmekanismerna för användandet av JI/CDM-systemen. Möjligheterna till gratis tilldelning enligt ovan ska också omprövas i ljuset av en internationell överenskommelse. För stålindustrin är det viktigt att en internationell överenskommelse innebär att konkurrerande företag i länder utanför EU får samma villkor som den europeiska stålindustrin. Stålföretagen är globala och det byggs nya moderna stålverk över hela världen. Det finns därför ingen anledning att stålindustrin i vissa länder ska ha mindre krav därför att länderna befinner sig i ett utvecklingsskede. Det grundläggande är att vi får lika spelregler över hela världen eftersom vi konkurrerar på samma marknad. Förutsättningen för att ompröva det europeiska regelverket måste också vara att åtgärder i övriga länder faktiskt genomförs och inte bara att ett antal finns påskrivet. Importtullar I artikel 10b föreslås möjligheten att som kompensation för den påverkan på konkurrenskraften som utsläppshandeln har, inkludera importen i systemet. Detta är inte ett verkningsfullt sätt att hantera problemen. Om importörer skulle tvingas handla utsläppsrätter innebär det att priset på rätter ökar vilket återigen drabbar den inhemska industrin både direkt och indirekt genom elpriset. Risken är stor att andra länder svara med motsvarande åtgärder i form av strafftullar. Att inkludera importen ger enbart en, teoretisk, jämvikt på den europeiska marknaden. De produkter som exporteras belastas fortfarande otillbörligt av det europeiska systemet. Vi har dessutom väldigt svårt att se hur detta praktiskt skulle vara genomförbart. Vilka produkter ska inkluderas och hur ska produkternas koldioxidbelastning bedömas? Kostnaden och problemet med konkurrenskraft kommer enbart att skjutas nedåt i värdekedjan. Några exempel på svårigheter med ett tullsystem redovisas nedan: Skall allt stål belastas med lika tulltaxa oavsett tillverkningsväg Om olika tullsatser gäller beroende på tillverkningsväg, hur skall detta kunna kontrolleras Skall produkter, som till viss del består av stål belastas med "klimattull", exempelvis bilar, möbler, teknisk utrustning Skall tullsatsen följa kostnaden för en utsläppsrätt? Skall stålkunder, som exporterar varor innehållande stål, kunna erhålla avdrag för erlagda tullkostnader Övrigt Definitionen av nya deltagare (artikel 3h) bör även i fortsättningen inkludera ändring eller utvidgning av anläggningen i likhet med gällande direktiv. I bilaga 1, tabellen över kategorier av verksamheter ska koksverk för produktion av metallurgiskt kol ingå i andra raden under "Produktion och bearbetning av metaller". Synpunkter på förslag till direktiv om geologisk lagring av koldioxid Vi vill först påpeka att vi stödjer kommissionens beslut att inte göra koldioxidlagring till ett obligatorium. Det är viktigt att både tekniken för avskiljning och lagring utvecklas till en nivå där de är möjliga att använda i full skala. Även då måste man vara medveten om att det tar lång tid för stora processindustrier att ställa om till nya processer. Den föreslagna ändringen av direktiv 2001/80/EG om stora förbränningsanläggningar (artikel 32) innebär trots detta 5 (6)

6 beslut att nya anläggningar måste vara förberedda för CCS. Vi ställer oss tveksamma till ett sådant krav. Direktivet omfattar enligt artikel 2 enbart lagring inom medlemsstaternas territorium och förbjudet också lagring utanför dessa områden. Att direktivet inte kan omfatta områden utanför EU är rimligt men vad innebär förbudet. Kan en geologisk lagringsplats som sträcker sig utanför EU alternativt helt ligger utanför EU därmed inte alls användas eller innebär det att koldioxiden som lagras inte får räknas av från utsläppen inom EU? Det nämns i inledningen att direktivet bör gälla inom hela EES men om så inte blir fallet skulle tex lagring i Norge inte vara tillåtet vilket vore olyckligt ur ett svenskt perspektiv. Direktivet bör innehålla någon öppning för möjligheten till lagring utanför EU. I direktivets punkt (15) och (29) och Artikel 18 punkt 1 och punkt 7 står helt innesluten under en obegränsad framtid. Principiellt är detta en omöjlighet och borde definieras bättre. Gäller det t.ex. att lagringen ska överleva nästa istid?. Det var bara 10 tusen år sedan vi hade kilometertjocka islager över norra Europa. I artikel 20.2b anges att medlemsstatens utsläppsmål ska påverka beslut om tillträde för tredje part. Innebär detta att intressenter från annat land kan hindras från att använda lagringsplatsen om medlemsstaten där platsen ligger anser att den behövs för inhemska utsläpp för att uppfylla nationella mål? JERNKONTORET Elisabeth Nilsson / Helén Axelsson 6 (6)

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden RAPPORT Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden Lars Zetterberg 1), Svante Mandell 2), Andrei Marcu 3), Clayton Munnings 4), Susanna

Läs mer

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik Thomas Broberg, Eva Samakovlis, Magnus Sjöström, Göran Östblom SPECIALSTUDIE NR 18, JUNI 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Finansiering av gemensamma. enligt förnybartdirektivet

Finansiering av gemensamma. enligt förnybartdirektivet Finansiering av gemensamma projekt enligt förnybartdirektivet En delrapport i uppdraget om samarbetsmekanismer i Energimyndighetens regleringsbrev 2013 ER 2013:28 Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 1 - Torvens roll inom elcertifikatsystemet - Kvotpliktsavgiftens utformning - Den elintensiva industrins undantag från kvotplikt Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Basindustrins internationella position ur ett hållbarhetsperspektiv. Regleringsbrev nr 13 Dnr 1-010-2006/0015

Basindustrins internationella position ur ett hållbarhetsperspektiv. Regleringsbrev nr 13 Dnr 1-010-2006/0015 Basindustrins internationella position ur ett hållbarhetsperspektiv Regleringsbrev nr 13 Dnr 1-010-2006/0015 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:179

Regeringens proposition 2009/10:179 Regeringens proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ) Prop. 2009/10:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2010. Fredrik Reinfeldt

Läs mer

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson A2008:008 Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi för EU Sandro Scocco Eva Alfredsson Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi

Läs mer

6 400 jobb försvinner i Östergötland. En rapport om basindustrins betydelse för regionen

6 400 jobb försvinner i Östergötland. En rapport om basindustrins betydelse för regionen 6 400 jobb försvinner i Östergötland En rapport om basindustrins betydelse för regionen Förord För östgöten kanske talet om globaliseringen ter sig långt från vardagen. Sanningen är att vi dagligen påminns

Läs mer

Analys av metoder för att öka incitament för spillvärmesamarbeten ER 2008:16

Analys av metoder för att öka incitament för spillvärmesamarbeten ER 2008:16 Analys av metoder för att öka incitament för spillvärmesamarbeten ER 2008:16 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader,

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, 2012-01- 16 1 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, Direktiv 2010/31 Det är inte ekonomin eller konflikter med andra egenskapskrav

Läs mer

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson December 2014 Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Magnus Nilsson Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Arena idé Stockholm 2014. Uppdaterad

Läs mer

Industrins utveckling mot netto-nollutsläpp 2050

Industrins utveckling mot netto-nollutsläpp 2050 Department of Technology and Society Environmental and Energy Systems Studies Industrins utveckling mot netto-nollutsläpp 2050 Policyslutsatser och första steg Max Åhman Avd. miljö- och energisystem, Lunds

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards, even though the best

We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards, even though the best We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards, even though the best possible copy was used for preparing the master fiche on NUTEK

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Miljö ekonomi Specialstudie nr 34. September 2013 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 SPECIALSTUDIER

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

slutrapport: hållbar utveckling klimat Klimat för pengarna? Granskningar inom klimat området 2009 2013 rir 2013:19

slutrapport: hållbar utveckling klimat Klimat för pengarna? Granskningar inom klimat området 2009 2013 rir 2013:19 slutrapport: hållbar utveckling klimat Klimat för pengarna? Granskningar inom klimat området 2009 2013 rir 2013:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014.

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014. Miljö- och energidepartementet Susanne Gerland/Johanna Jansson 103 33 Stockholm Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07

Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad ER 2005:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se

Läs mer