Uttalsutveckling med hjälp av IT-teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uttalsutveckling med hjälp av IT-teknik"

Transkript

1 Vägga Vuxenutbildning/Sfi ItiSprojekt Väggaskolan Vårterminen 2002 Karlshamn Uttalsutveckling med hjälp av IT-teknik Deltagare AnnMarie Hendrych Barbro Kouzmine Inger Samuelsen Kerstin Wihlstrand Handledare Ursula Frising

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund 1 Introduktion 1 Syfte 1 Mål 1 Metod 2 Vi arbetar så här i klassrummet 2 Inspelningar 3 Bearbetning av inspelat material 3 Åtgärdsprogram 4 Slutsats 5 Diskussion 5 Sammanfattning 6

3 Uttalsutveckling med hjälp av IT-teknik Bakgrund Vi, fyra Sfi-lärare, har undervisat vuxna invandrare i svenska språket i många år och mer och mer insett att uttal och prosodi i viss mån varit eftersatt i undervisningen. Då samtliga lärare i arbetslaget under innevarande läsår fått utbildning i Olle Kjellins Prosodi- och Uttalsmetod, skulle det vara intressant att utröna om en mer strukturerad prosodi- och uttalsundervisning med datorns hjälp ger märkbart resultat hos våra elever. Introduktion Vad är prosodi? Kort uttryckt Språkets rytm och melodi Prosodin är det som bär upp det talade språket, det som gör att talet överhuvudtaget når fram till talaren och kan förstås. (Se bilaga 1) Om man som t ex grek kommer till Sverige och får lära sig svenska men utan att få veta hur svensk prosodi fungerar, vad gör man då? Jo, man pratar med i princip grekisk prosodi. Så har det varit hittills. MEN! Detta är ju precis detsamma som att skriva svenska med grekiska bokstäver! Det går ju, i och för sig. Och med lite övning kan svensken också läsa det, även om det är lite jobbigt i början. Men det är ju så ONÖDIGT! Syfte Att ge eleven insikt om vikten av bra uttal och god prosodi och för att öka förståeligheten i kontakten med svenskar. Att ge eleven ökad självkänsla och därmed minska underskattning. Mål Att låta uttal och prosodi genomsyra hela Sfi-undervisningen och därmed ge eleven chans att få ett i det närmaste perfekt svenskt uttal.

4 Metod Vi har använt oss av Olle Kjellins metod SVENSK PROSODI I PRAKTIKEN som bygger på ett 6-punktsprogram 1. Lyssna! 2. Hör! 3. Imitera! 4. Kontrollera! 5. Producera! 6. Filtrera! Lyssna mycket! Lyssna på radio, lyssna på folk på bussen etc det är viktigt för eleven att lyssna på hur svenskarna talar och plötsligt hör eleven det nya språket. Därefter ska eleven imitera, där är läraren en viktig förebild. Läraren säger ordet eller meningen fem gånger. Därefter imiterar eleven läraren. Det är viktigt att eleven lyssnar på sig själv. Här går läraren in och kontrollerar och eventuellt korrigerar den enskilde elevens uttal. Sedan kan eleven börja producera svenska själv. Efter många och långa övningar är nu eleven så duktig att han/hon bara låter perfekt svenska passera genom filtret (öronen och munnen). Hur gör man när man lär sig? Olle Kjellin ser hjärnan som en gräsmatta med många upptrampade stigar. Nya kunskaper kräver nya stigar. Det blir nya stigar om man går många gånger, d v s öva, öva, öva, öva, öva Under övningarna är RRR viktiga Rytmen, eleverna lyssnar efter betonade stavelser Reduktionerna, bortfall av vissa bokstäver Rundningen, läpparnas form vid uttal av olika ljud Vi arbetar så här i klassrummet: Körövningar genomsyrar hela undervisningen på Sfi. Vi utnyttjar allt vi gör till att läsa i kör; nya ord, alla texter, diktamen etc. Varför körövningar? Alla är delaktiga, alla är aktiva, hämningarna släpper och slutligen kan alla sjunga i kör. Trots körövningar har vissa elever svårigheter att hitta speciella ljud, t ex u-ljudet. Då är det lärarens uppgift att hjälpa eleven att Finna läraren hjälper eleven att finna det rätta uttalet Automatisera öva många gånger Tillämpa använda språket

5 Vem har ansvar för FAT? Steg 1 läraren till 95% Steg 2 delat ansvar mellan lärare och elev Steg 3 eleven till 95% Inspelningar Vi har spelat in eleverna vid två tillfällen, v 14 samt v 20. Varje elevs inspelningstid är en minut vid respektive tillfälle. Elevurval Vi har valt ut åtta elever med olika modersmål för att identifiera de specifika svårigheter de olika språken har gentemot det svenska språket. Vi har även tagit hänsyn till kön, ålder, utbildning, vistelsetid i Sverige samt studietid på Sfi. Elever från samtliga grupper är representerade och därmed är hela lärarlaget delaktiga i projektet. Texturval Alla elever, oavsett modersmål och språkkunskaper i svenska, läser samma text vid båda inspelningstillfällena. Texten ska vara lätt att förstå därför att fokus ligger på uttal och prosodi. Texten är okänd för eleven. (se bilaga 2) Bearbetning av inspelat material 1. Lärarlaget lyssnar många gånger och identifierar de specifika uttalsfelen eleven har och utarbetar därefter ett åtgärdsprogram för den enskilde eleven. 2. Elev och lärare lyssnar tillsammans på första inspelningen, eleven görs uppmärksam på sina uttalsfel och arbetet med åtgärdsprogrammet startar. 3. Efter inspelning två träffas återigen lärarlaget för sambedömning av elevens uttalsutveckling. Eventuella kvarstående brister uppmärksammas och noteras. 4. Elev och lärare jämför nu inspelning ett och två. Har elevens uttal och prosodi förbättrats? Är elevens bedömning i paritet med lärarlagets? Om inte, fortsätter arbetet med den enskilde elevens uttalsutveckling.

6 Åtgärdsprogram Analys av elev Namn: Anne Modersmål: finska Ålder: 24 år Vi har i vår analys utgått från de tre R:n Rytmen: Reduktionerna: Rundningen: Betonar för många ord och stavelselängden är för kort. Utan anmärkning Saknar u-ljudet, Uppsala fi Oppsala Har ett felaktigt o-ljud, Olle fi Ålle, Har ett för öppet e-ljud, Eva fi Äva Har ett tjockt l-ljud (Se bilaga 3) Åtgärder Rytmen: Reduktionerna: Rundningen: Hitta nyckelord i texten och markera betonade stavelser Ingen åtgärd Visa på var u-ljudet finns i talapparaten. Långt u-ljud vissla, Kort u-ljud smäll i magen O-ljudet munnen formas som bokstaven O E-ljudet uttalas med ett brett leende L-ljudet uttalas med tungspetsen mot överkäkens framtänder Utvärdering Rytmen: Rundningen: Tillfredställande U-ljudet bättre, men ytterligare träning behövs O-ljudet, betydligt bättre E-ljudet, bra L-ljudet, något bättre men fortfarande för tjockt

7 Slutsats Vi har endast påbörjat processen av inspelningar med hjälp av datorn och efterföljande analys och åtgärdsprogram. Vi är redan nu övertygade om att vi vill fortsätta att arbeta på detta sätt och förhoppningsvis utveckla denna metod. Vi tror oss redan nu kunna säga att det finns många vinster för såväl lärare som elever med detta arbetssätt. Det är visserligen ganska tidskrävande, men fördelarna överväger. Eleven Får större insikt om sin uttalsutveckling genom att lyssna på sig själv från inspelat material. Upptäcker lättare sina uttalsbrister vid uppspelningen Kan i lugn och ro tillsammans med sin lärare komma fram till det direkta uttalet Får ett åtgärdsprogram och därmed individuell handledning Läraren Behöver ej arbeta ensam utan får stöd av arbetslaget Får kompetensutveckling genom sambedömning i arbetslaget Kan använda inspelningarna som underlag i utvecklingssamtalen eller som en viktig del i en framtida portfolio Diskussion Då vi endast påbörjat processen ställer vi oss följande frågor om framtida arbete. - Använder vi rätt teknik vid inspelning? - Är det tillräckligt enkelt och lättillgängligt? - Kan andra hjälpmedel t ex en MD-spelaren lämpa sig bättre? - Hur ofta ska vi spela in eleverna? - Hur mycket tid får det ta i anspråk? - Vilken prioritet ska detta arbete få? - Hur organiserar vi detta nya arbetssätt?

8 Sammanfattning I vårt projekt har vi analyserat åtta elevers uttal och prosodi för att pröva om eleven genom att lyssna på sig själv ökar sin insikt och upptäcker felaktigheter i sitt uttal. Då tiden har varit knapp och vi bara har hunnit påbörja processen kan vi inte dra några klara slutsatser av arbetet. Vi tror oss dock veta att eleven har större möjligheter att få ett bättre svenskt uttal med den här nya metoden. Vi lärare har också lärt oss nya områden inom datoranvändningen, t ex ljudinspelning, bränning från hårddisk till cd.

9 KÄLLFÖRTECKNING Kjellin, Olle SVENSK PROSODI I PRAKTIKEN, Hallgren & Fallgren (1998) Kjellin, Olle Uttalsövningar, Hallgren & Fallgren (1996)

10 Bilaga 1

11 Bilaga 2 Text Erik och Eva bor i Uppsala. De har samma efternamn och samma adress. Erik kommer till Eva med ett vykort. Det är till E. Nilsson. Eva läser det. Det är från Olle. Olle är Evas bror. Han bor i Paris. Eva och Erik dricker te. Erik vill inte ha kaffe. Han dricker inte kaffe. Erik röker en cigarett. Eva röker inte.

12 Bilaga 3 En kort jämförelse mellan finska och svenska språket Tonvikten läggs på första stavelsen Enkel vokal / konsonant läses alltid kort Dubbel vokal / konsonant läses alltid lång Bör tillämpas vid uttal av finska egennamn Tex. Ari, Timo Tex. Jaana, Antti E uttalas som i ordet het Tex. Merja, Eila även framför R Ä uttalas brett som i Tex. Mäntylä, Määtä ordet här H skall höras klart i Tex. Juha, Hanna alla ord O läses och uttalas alltid Tex. Jorma, Olli som å Y uttalas ej spetsigt.låter Tex. Jyrki, Ylermi som svenska u U läses och uttalas alltid Tex. Jukka, Ulla som o Det svenska u ljudet saknas Sj och tj ljudet saknas kk motsvarar det svenskt ck I finskan dubbeltecknas aldrig Tex. Stockholm, flickan, flaskan, konsonanter i början av ord strax, strand I finskan tillämpas ljudmetoden i läsinlärningen. Alla ord uttalas alltså ljudenligt. Detta kan många gånger medföra skrivsvårigheter i svenska.

13

14

1 september 2004 30 september 2005. Slutrapport

1 september 2004 30 september 2005. Slutrapport 1 september 2004 30 september 2005 Slutrapport Sammanfattning Folkuniversitetet i Uppsala och Uppsala kommun har tillsammans drivit Uttalsprojektet. Avsikten har varit att i föra nya effektiva metoder

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell Teknologisk Instituts uppgift här har varit att utveckla en utvärderingsmodell inklusive processer och metoder för utvärdering. Detta är en skiss över hur flödesschemat

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

Förhållningssätt vid läs- och skrivinlärning En litteraturstudie med läsdebatten som utgångspunkt

Förhållningssätt vid läs- och skrivinlärning En litteraturstudie med läsdebatten som utgångspunkt GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Lärarprogrammet, examensarbete 10 poäng Förhållningssätt vid läs- och skrivinlärning En litteraturstudie med läsdebatten som

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Dyslexi och strukturerad undervisning i engelsk läsning och stavning - ett lyckat exempel från vuxenutbildningen

Dyslexi och strukturerad undervisning i engelsk läsning och stavning - ett lyckat exempel från vuxenutbildningen Dyslexi och strukturerad undervisning i engelsk läsning och stavning - ett lyckat exempel från vuxenutbildningen Malin Holmberg Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer