Jämförelse mellan GIS- och AIS-system för elkraftmatning till innerstadsområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförelse mellan GIS- och AIS-system för elkraftmatning till innerstadsområden"

Transkript

1 Jämförelse mellan GIS- och AIS-system för elkraftmatning till innerstadsområden ABB har studerat olika alternativ för elkraftmatning till innerstadsområden. Resultaten visar att en kombination av gasisolerade högspänningsställverk (GIS) och högspänningskabelsystem ger viktiga fördelar i jämförelse med system som bygger på luftisolerade ställverk (AIS) och friledningar. GIS-ställverk är kompakta och flexibla och är därför enklare att placera nära förbrukarna, vilket tillåter mycket effektivare konfiguration för både högspänningsnätet och mellanspänningsdistributionsnäten. Besparingarna i investerings- och driftskostnader kompenserar för de högre kostnader per komponent, som är förbundna med GIS-anläggningar och kabelsystem. Bland fördelarna kan nämnas högre tillförlitlighet och möjligheten att integrera ett fullständigt GIS-ställverk i en befintlig byggnad om det inte skulle finnas någon tomtmark tillgänglig. F örutom den viktiga roll elektriska matningssystem spelar i moderna marknadsekonomier har de också stor inverkan på miljön. Därför påverkas de av sociala paradigmskiften. Det är en orsak till att moderna mellanspänningssystem för matning av storstadsområden nästan alltid byggs i form av kabelnät med inomhusställverk. Förutom den minskade "estetiska föroreningen" som påverkar vårt dagliga liv, möjliggör gasisolerade ställverk (GIS) tillförlitliga och flexibla lösningar för högspänningssystem i områden med hög förbrukartäthet och där det inte finns plats att bygga stora ställverksanläggningar. Matningssystem till storstadsområden som kombinerar GIS-teknik och högspänningskabel är säkra, tillförlitliga och miljömässigt fördelaktiga 1. En direkt jämförelse av komponentinvesteringarna för identiska ställverkskonfigurationer visar att GIS-varianten visserligen är dyrare per komponent än motsvarande luftisolerade ställverkslösning (AIS). Men en sådan jämförelse tar inte hänsyn till faktum att det blir en mycket effektivare nätverksstruktur om transformatorstationen kan placeras nära förbrukarna. Detta gäller på både högspännings- och mellanspänningsnivå. Därmed minskar såväl investerings- som driftskostnaderna. För att kvantifiera skillnaderna mellan AIS- och GIS-tekniken på högspänningsoch mellanspänningsnivåerna i ett matningssystem för ett storstadsområde studeras ett befintligt kraftnät med en maximal uttagen effekt på 120 MW. Mellanspänningsnätet har i exemplet optimerats för var och en av högspänningsnätvarianterna (GIS och AIS), i vardera fallet för Werner Zimmermann André Osterholt Dr. Jürgen Backes ABB Calor Emag Schaltanlagen AG distributionsspänningar på 10 kv respektive 20 kv, så att fyra olika hög- och mellanspänningsnät kan utvärderas. Jämförelsen bygger på livscykelkostnader för de olika matningsprinciperna. Konstruktion av de olika AIS/GIS-nätverksvarianterna Högspänningsnät Den optimala placeringen för högspänningsinmatningspunkterna till distributionsnätet beror i hög grad på vilken teknik (AIS eller GIS) som väljs för högspänningssystemet. Det finns sällan tillräckligt mycket tomtmark för en AIStransformatorstation, och skulle det mot förmodan finnas utrymme för en sådan är kvadratmeterpriset mycket högt. Men det är inte bara det mindre utrymmesbehovet som gör GIS till det billigare alternativet: GIS är dessutom ett ekonomiskt bättre alternativ i samband med utbyggnad eller utbyte av befintliga transformatorstationer. En tomt i ett innerstadsområde som tidigare har använts för en luftisolerad anläggning kan säljas eller hyras ut, så att den genererar en inkomst som kan bidra till att finansiera den nya transformatorstationen. Den kompakta GIS-tekniken gör det möjligt att integrera en högspänningstransformatorstation i en befintlig byggnad, eventuellt med tillbyggnad av en våning eller utgrävning av en källare. Utrymmesfrågan sträcker sig längre än till själva transformatorstationen, faktiskt ända ut till högspänningsanslutningarna. Friledningar är idag inget rimligt alternativ för innerstadsområden. Och även om det skulle finnas koncession på en friledning kan det utrymmet oftast utnyttjas mer ekonomiskt på andra sätt. Bland typiska invändningar mot friledningar kan nämnas att de förfular miljön och genererar elektromagnetiska fält, vars effekter är föremål för ständig och intensiv allmän debatt. Moderna högspänningskablar erbjuder inte bara hög tillförlitlighet utan dessutom vissa tekniska fördelar i jämförelse med friledningar. Med tanke på dessa as- ABB Tidning 2/

2 Genom att använda gasisolerad ställverksutrustning från ABB kunde transformatorstationen på 132 kv i Barbaña i centrum av spanska Orense byggas i en källare under en park och därmed smälta in fullständigt i miljön. Parkens vattenfall fungerar som värmeväxlare och vattenbruset döljer fläktbullret km pekter finns det idag inget realistiskt alternativ till högspänningskabel för matning av storstadsområden. 2.7 km 3.7 km TS1 TS3 63 MVA TS2 GIS GIS-varianten 2 som betraktas i studien består av tre högspänningstransformatorstationer i innerstaden. Anslutningen till det omgivande 110 kv-nätet utgörs av tre kablar som dras från närmaste högspänningstransformatorstation till huvudstationen för innerstadens högspänningsnät. Denna huvudstation är utförd med dubbla samlingsskenor, en lösning som gör det möjligt att underhålla den ena samlingsskenan utan att hela statio MVA 4.1 km 27.8 MVA GIS-variant av 110 kv-nätet 2 TS1,2,3 Transformatorstationerna 1, 2, 3 20 ABB Tidning 2/1999

3 nen behöver frånskiljas. De övriga stationerna i högspännings-kabelringen, vilka också är placerade i stadskärnan, är transformatorstationer av H-typ med busslänk. Även dessa är utförda för att tillåta underhåll och reparation i gasvolymerna på halva samlingsskenan medan den andra halvan fortfarande är i drift. TS1 3 km 4.2 km AIS I AIS-varianten 3 finns en friledningsring kring förbrukarregionen. Friledningsringens högra halva består av dubbla linjer (på grund av lastflödena). Liksom i GISvarianten består huvudhögspänningsstationen av ett dubbelt samlingsskensystem, medan övriga högspänningstransformatorstationer har H-konfiguration. Transformatorstationen TS2 har dubbel T-anslutning till den dubbla friledningen, medan transformatorstationen TS3 är kopplad till enkelledningen på vänster sida. På grund av det större utrymme som krävs för ställverksutrustningen måste dessa transformatorstationer placeras i mindre tätbefolkade områden utanför innerstaden. Den yttre ringen är ansluten till transformatorstationerna via dubbla ledningar, dvs. det finns två kretsar på samma stolpar. Denna lösning utnyttjar tillgängligt utrymme effektivt. Nackdelen är att tillförlitligheten minskar i högspänningsmatningen, eftersom båda kretsarna kan lösa ut av samma skäl ( common mode failure, exempelvis på grund av överslag i backriktningen från jordlinan till båda kretsarna som följd av blixtnedslag i jordlinan eller kontakt med träd). Mellanspänningsnät En jämförelse mellan GIS- och AIS-varianterna som uteslutande bygger på skillnaderna i högspänningsnätkonfigurationen är alltför begränsad, eftersom placering av högspänningstransformatorstationerna har avgörande betydelse och inverkar kraftigt på mellanspänningsnätets struktur. Studien utgår därför från belastningssituationen i ett faktiskt storstadsnät, inkluderande lastvärdena och 5.6 km TS3 1km 30.3 MVA SS MVA 11.6 km AIS-variant av 110 kv-nätet TS4 den geografiska placeringen av mellanspännings-transformatorstationerna 4. Om en radiell struktur väljs för ett mellanspänningsnät uppstår många möjliga nätverkskoncept. Förutom skillnader sett till initiala kapitalkostnader påverkar det också driften av nätet i hög grad. Varje kraftbolag har sina egna planeringsregler, beroende på vilken av nätverkskonfigurationen som har valts för att uppfylla kundernas krav, och utgående från den geografiska placeringen av mellan-spänningslasterna. 1.6 km TS1,2,3,4 Transformatorstationerna 1,2,3,4 SS1,2 Satellitstationerna 1, 2 SS2 35 MVA TS2 2 km 33.2 MVA 8.6 km 1 km Planeringsregler De tekniska begränsningarna för varje nätverksvariant är det tillåtna spänningsbandet och den maximalt tillåtna kortslutningseffekten. Dessa data styrs av ställverkets kapacitet. Vidare måste ytterligare några konstruktionsregler formuleras: Användning av standardkomponenter: XLPE-mellanspänningskablar med aluminiumledare som har tvärsnittsarean 150 mm 2 (distributionskablar) och 240 mm 2 (transmissionskablar) 110 kv-mellanspänningstransfor- 3 ABB Tidning 2/

4 matorer med märkeffekten 31,5/40 MVA Öppen topologi för distributionsnätet. Distributionskablarna utgår från mellanspänningsskenan i hög-/mellanspänningstransformatorstationerna, löper mellan kundens transformatorstationer och återvänder till mellanspänningsskenan i samma högspänningsstation som de utgick från. Under normal drift är en av kablarna i ringen öppen för att förenkla skyddsfunktionen. Varje hög-/mellanspänningstransformatorstation har sin egen backup-transformator som gör det möjligt att underhålla en transformator utan att behöva manövrera några brytare i mellanspänningsnätet. Maximalt 14 kundtransformatorstationer i samma krets. Detta begränsar 1.4 MW 2.7 MW antalet kunder som skulle få matningsavbrott i händelse av fel i mellanspänningsnätet, eftersom endast den inmatning som är ansluten till hög-/mellanspänningsstationens skena är utrustad med överspänningsskydd och brytare. Normal belastning av matningskablarna, så att värsta fallet (matningsfel nära hög-/mellanspänningstransformatorstationen) inte belastar någon kabel med mer än 120 % av dess kapacitet. Den maximala belastningen 5,2 MVA per kabel vid 10 kv (10,2 MVA vid 20 kv) vid början av planeringsperioden tar hänsyn till den minskade kapaciteten för kablar som löper i samma kabelgrav nära transformatorn, liksom till en viss marginal för lasttillväxt under planeringsperioden. Distributionskapacitet och märklast för mellanspänningstransformatorstationer används som utgångspunkt för jämförelse mellan GIS- och AIS-system. 5.5 MW 4.9 MW 10 MW 11.3 MW 7.4 MW 3.1 MW 0.9 MW 11.3 MW 19.7 MW 7.1 MW 6.7 MW 4.5 MW 1.3 MW 3.6 MW 4.2 MW 7.4 MW 3.9 MW 8.4 MW 1.5 MW 1.7 MW 1.5 MW 0.5 MW 6.2 MW 1.9 MW 0.4 MW 0.2 MW 7.7 MW 6.1 MW 2.3 MW 1.1 MW 2.9 MW 1.8 MW 3.5 MW 0.3 MW 0.9 MW 0.8 MW 0.5 MW 4 Planeringsresultat Den inneboende flexibiliteten i ett GISställverk gör det möjligt att placera inmatningspunkterna nära förbrukningscentra 5. Den första effekten av detta påverkar antalet laster som betecknas som optimalt för varje högspänningstransformatorstation och därmed dess installerade transformatorkapacitet. För det andra minskar erforderlig effektöverföringskapacitet i mellanspänningsnätet, vilket i sin tur innebär en ytterligare besparing eftersom mellanspänningskablarnas tvärsnittsarea kan minskas. För det tredje undviks transmissionsförluster. Minskningen i driftskostnader på grund av denna tredje fördel är särskilt uppenbar vid låga distributionsspänningar. Dessa allmänna effekter återspeglas av de resultat som uppnås med de beskrivna nätverkslösningarna. Mellanspänningsnätet som får sin energi från GIStransformatorstationer består av radiella (öppna) grenar, vilka alla matas från mellanspänningsskenorna i högspänningstransformatorstationerna. Den perifera placeringen av transformatorstationerna i AIS-varianten gör det nödvändigt att bygga ytterligare satellitstationer 6. Dessa har fjärrmanövrerade mellanspänningsskenor som matas från högspänningstransformatorstationerna via flera parallella och selektivt skyddade transmissionskablar. Tillförlitligheten är jämförbar med den för mellanspänningsskenorna i högspänningstransformatorstationerna, men lösningen kräver en extra kapitalinvestering och orsakar tillkommande förluster. AIS-varianten med en spänning på 10 kv kräver sex parallella kablar från högspänningsinmatningspunkten till satellitstationen, medan 20 kv-varianten kräver fyra kablar. Dessa satellitskenor, liksom mellanspänningsskenorna i högspänningsstationerna, matar effekt till mellanspänningsstationerna via öppna kretsar km 22 ABB Tidning 2/1999

5 TS1 TS2 TS1 TS2 TS4 TS3 TS3 Topologi för GIS-varianten med inmatningspunkter nära förbrukarcentra (distributionsspänning 20 kv) TS1,2,3 Transformatorstationerna 1, 2, 3 5 Topologi för AIS-varianten med perifera transformatorstationer och tillkommande satellitstationer (distributionsspänning 20 kv) TS1,2,3,4 Transformatorstationerna 1, 2, 3, 4 6 Kostnadsjämförelse mellan GIS och AIS 7 och 8 jämför kostnaderna för AIS- respektive GIS-varianterna (siffervärdena för komponenter och externa tjänster gäller den tyska marknaden). En räntesats på 8 % och en inflation på 3 % har antagits för nuvärdesberäkningen. En lasttillväxt på 1,5 % per år (linjärt) har antagits och nuvärdet har beräknats för en planeringshorisont på tio år. Noteras bör att planeringstider på 20 och mer, år som ofta har använts tidigare för att utvärdera olika varianter, inte är realistiskt i dagens snabbt föränderliga marknadsmiljö. Den första kostnaden som måste beaktas i jämförelsen är den för högspänningsställverksutrustningen. Där är kostnaden betydligt högre för GIS- än för AISlösningen. Noteras bör emellertid att skillnaden i total systemkostnad är relativt sett mindre än skillnaden i kostnaden för enskilda komponenter (t.ex. ställverksfack). Detta beror på att den inneboende flexibiliteten i GIS-/kabeltopologin tillåter en effektivare konfiguration av högspänningsnätet, vilket leder till minskat antal högspänningsstationer (3 för GIS, 4 för AIS) och dessutom ett mindre antal ställverksfack per högspänningsstation. Om vi sedan betraktar kostnaderna för 110 kv-anslutningarna ser vi en liknande Kostnadsjämförelse mellan GIS- och AIS-varianterna (nuvärde sett över en period på tio år) CV rel 45 % CV rel 10 Relativt nuvärde 5 0 Friledningar / kablar för 110 kv Transformatorer för110 kv 110 kv-ställverksutrustning Ställverksutrustning för mellanspänning Kablar för mellanspänning bild. Även om kabellängden i GIS-varianten är mycket mindre än friledningarnas längd med AIS blir kapitalkostnaden för utrustning och anläggningsarbeten högre för GIS-varianten. Instrumentering och kontroll Förluster AIS ( 20kV ) AIS ( 10kV ) GIS ( 20kV ) GIS ( 10kV ) Underhåll och reparation Mark och anläggningsarbeten Avbrottskostnader 7 ABB Tidning 2/

6 CV rel 100 % AIS ( 20kV ) AIS ( 10kV ) GIS ( 20kV ) GIS ( 10kV ) Jämförelse mellan livscykelkostnader för GIS och AIS (nuvärde sett över en period på tio år) CV rel Relativt nuvärde 110 kv-ställverks- Mellanspännings- Tomtmark/ utrustning ställverksutrustning byggnadskostnader 110 kv-ledningar/ Mellanspännings- Förluster -kablar kablar 110 kv-transformatorer Styr- och instrumen- Underhåll/reparation teringssystem Skillnaden i kostnad för 110 kv-transformatorerna beror på det olika antalet transformatorer i de båda varianterna. I fallet GIS i transformatorstationen TS1 krävs två transformatorer för normal drift, varför det endast behövs en extra enhet för backup. AIS-varianten kräver en dedicerad backupenhet för transformatorn i varje högspänningstransformatorstation. Ytterligare en faktor som talar för GISvarianten är kostnaden för ställverksinstallationer på mellanspänningsnivån. Skillnaden här beror på de tillkommande ställverksfack som behövs för satellitstationerna i AIS-konfigurationen. Kostnaden för mellanspänningskabel är mycket hög för båda varianterna (omkring 40 % av livscykelkostnaden betraktat som nuvärde). Absolutvärdet, liksom skillnaden mellan AIS och GIS, visar hur viktigt det är att jämföra fullständiga matningskoncept i stället för att bara studera själva högspänningsstationerna, om resultaten ska bli tillförlitliga och realistiska. Högspänningsinmatning nära förbrukarcentra minskar kostnaden för mellanspänningsnätet betydligt. Det mindre antalet högspänningsstationer, avsaknaden av fjärrstyrda mellanspänningssatellitstationer och det mindre antalet högspänningsanslutningar minskar också kostnaderna för sekundärutrustning (t.ex. för skydd, styrning och instrumentering) i GIS-varianten. Dessutom är kostnaden för tomtmark, fundament och byggnader lägre för GISvarianten. Detta beror på den mindre yta som behövs, vilket faktiskt kan kompensera för det högre kvadratmeterpriset i innerstadsområden. Dessutom kan ett GIS-ställverk integreras i källaren till en befintlig byggnad och därmed få erforderligt utrymme utan behov av extra tomtmark. Eftersom denna lösning fortfarande är ovanlig i Tyskland har den inte beaktats i jämförelsen. I Sydostasien och 8 i andra regioner har kraftbolagen ofta utnyttjat denna möjlighet att installera högspänningsstationer i tätbefolkade förbrukarcentra. Skillnaden i nuvärde för förlusterna kvantifierar de tillkommande transmissionslasterna i mellanspänningsnätet. Med GIS går det att uppnå en besparing på ca 25 %. Det är kostnader som dessa som understryker i hur hög grad resultatet beror på de grundläggande antagandena för jämförelsen, t.ex. räntesatsen och planeringshorisonten. Den korta planeringshorisont som valts för denna jämförelse innebär att besparingarna med GIS sett till förlusterna underskattas. När AIS- och GIS-komponenter av modernaste slag används minimeras kostnaderna för underhåll och inspektion. Som jämförelsen visar har underhållskostnaderna ingen inverkan på rankningen av varianterna. GIS-varianten uppvisar de lägsta kostnaderna, eftersom den kräver färre inspektioner (varje GIS-fack behöver inspekteras en gång vart åttonde år, AIS-facken en gång vart femte år). Dessutom finns det flera ställverksfack i AIS-varianten. Den slutliga faktorn i jämförelsen är avbrottskostnaden, dvs. kostnaden i förbrukaränden som följd av matningsavbrott. Även om det är kunden som står för räkningen i detta fall, medför dessa kostnader att icke-tillförlitligheten i nätverket kan ges ett värde i pengar. Det finns också betydande skillnader mellan 10 kv- och 20 kv-matning på mellanspänningsnivån. Ett 20 kv-nät kan överföra ungefär dubbelt så mycket effekt som ett 10 kv-nät med samma ledartvärsnittsarea. Detta förhållande kan antingen utnyttjas för att minska investeringskostnaden i primärutrustning (på grund av det lägre antalet mellanspänningskablar) eller för att minska förlusterna med oförändrad kabeldimension. Denna effekt kan inte utnyttjas till fullo i den faktiska planeringen. Det maximala antalet mellanspänningstransformatorstationer, som kan matas via samma kabel i områden med hög förbrukartäthet, begränsas inte bara av strömöverförings- 24 ABB Tidning 2/1999

7 förmågan i matningskablarna utan även av behovet att hålla antalet kunder som påverkas av ett och samma fel så lågt som möjligt. En annan begränsande faktor ligger i den öppna topologin: Mellanspännings-transformatorstationerna måste tilldelas två halvkretsar, av vilka båda startar från högspänningstransformatorstationens skena och länkas till den andra via en sektionering i nätverket. Kostnadsjämförelsen för GIS- och AISvarianterna i fallet 20 kv-nät visar på mindre skillnader i förluster och i investeringar för mellanspänningskabel. Emellertid är kostnaderna fortfarande betydligt (ca 4 %) högre i AIS-varianten. Den direkta jämförelsen av 20 kv- och 10 kv-varianterna för motsvarande högspänningsteknik visar på en fördel med 20 kv-lösningen. Detta resultat är plausibelt och ligger i linje med aktuell planeringserfarenhet. IF TS1 SS1 TS2 SS2 TS3 TS4 Avbrottsfrekvens (IF) på mellanspänningsskenorna i högspänningstransformatorstationen TS1,2,3,4 Transformatorstationerna 1,2,3,4 SS1,2 Satellitstationerna 1, 2 GIS AIS 9 Tillförlitlighet för AIS- respektive GIS-varianterna Tillförlitlig energimatning är av särskilt stor vikt i storstadsområden där lasttätheten är hög och användarna är känsliga för avbrott. Anläggningens uppträdande i samband med avbrott och återkomst av matning är ett område där det finns grundläggande skillnader mellan GIS-/kabellösningen och AIS-/friledningslösningen, åtminstone vad de stora förbrukarna beträffar. Fel på 110 kv-kablar är sällsynta och de beror i de flesta fall på grävskador. Eftersom högspänningskablar är djupare nedgrävda än mellanspänningskablar, som placeras ovanför högspänningskablarna, får högspänningskablarna en viss grad av extra skydd. Om högspänningskabeln i sig själv inte är tillräckligt robust (exempelvis skyddad av ett omgivande stålrör, som i fallet rörledningskabel) kan cementtunnlar användas för att ge nödvändigt skydd. Detta minimerar felfrekvensen även i områden där storskaligt byggnadsarbete förekommer. Förutom själva kostnaden är den huvudsakliga nackdelen med högspänningskablar att reparation tar lång tid, eftersom kablarna måste skarvas av personal från kabelleverantören. Det karakteristiska uppträdandet för friledningar skiljer sig något från det som är typiskt för kablar. Friledningar kännetecknas av frekventa avbrott men korta avbrottstider. För att hålla friledningssystem kompakta är det vanligt att dra parallella kretsar på samma stolpar. Som nämnts tidigare kan en enda händelse därför leda till fel på flera kretsar samtidigt. Denna aspekt är viktig och måste beaktas i varje tillförlitlighetsjämförelse. Tabell 1 visar de värden som används i tillförlitlighetsberäkningar för högspänningssystem i form av friledningar respektive kabel. Det höga värdet på felfrekvensen är en pessimistisk uppskattning där majoriteten av felen antas bero på externa kabelskador. En tillförlitlighetsberäkning genomfördes för att kvantifiera skillnaden mellan 110 kv-varianterna av AIS- och GIS-koncepten. Beräkningen si- Tabell 1: Tillförlitlighetsdata för kablar och friledningar (110 kv) Avbrottsfrekvens 1) per år och 100 km Högspännings- kort friledning (1 krets) lång Högspännings-friledning (gemensamma fel) Högspännings- kort kabel lång ) Oberoende, stokastiska fel Tid för reparation (h) ABB Tidning 2/

8 140 GIS 120 AIS n IF Fördelning av avbrottsfrekvens utgående från kundernas erfarenhet 10 n Antal mellanspänningsnoder IF Område för avbrottsfrekvenser (per år, övre värde) mulerar relevanta komponentfeltyper och utvärderar och kvantifierar konsekvenserna för kunderna. Komponentuppträdandet har hämtats från tidigare insamlad felstatistik. Resultatet av denna beräkning visas i tiva skydd som finns för de parallella transmissionskablarna mellan transformatorstationerna och satellitstationerna. Varken ett enkelfel eller multipelfel på kablarna kommer att påverka satellitstationerna så länge skydden fungerar korrekt. 9. Det framstår tydligt att avbrottsfrekvensen Som framgår av 10 finns det inga betydande är mycket lägre för GIS-/kabel- varianten, även om höga felfrekvenser för högspänningskablarna har antagits. Inverkan på tillförlitligheten märks vid mellanspänningsskenorna till högspänningstransformatorn. Värdena för GIS ligger i storleksordningen 0,01 per år, dvs. ett avbrott per period om 100 år. Avbrottsfrekvenserna för AIS-transformatorstationerna TS1 och TS4 ligger i samma storleksordning, medan TS3 och framför allt TS2 uppvisar högre avbrottsfrekvens (en faktor 3 till 4). Orsaken är inmatningen via dubbla friledningar som har antagits i båda fallen, och då det gäller TS2 dessutom den dubbla T-anslutningen till den omgivande matningsringen (alltså en dubbel friledning). Värdena för satellitstationerna som matas från TS1 och TS2 är desamma som för mellanspänningsskenorna till högspännings-transformatorstationerna. Detta är plausibelt på grund av det selekvarianterna skillnader mellan AIS- och GISvarianten, inom mellanspänningsnätet i sig själv. Orsaken ligger i den radiella utformningen av mellanspänningskretsarna. Varje fel medför att motsvarande matningspunkt löser ut och avbryter matningen till samtliga förbrukare inom samma halvkrets. Detta matningsavbrott åtgärdas vanligen genom brytarmanövrering (manuell eller fjärrstyrd). Det stora antalet händelser i mellanspänningsnätet i jämförelse med antalet i 110 kv-systemet är styrande för avbrottsuppträdandet och garanterar komparativ tillförlitlighet vid samtliga förbrukarnoder. Denna effekt understryks av den jämförbara avbrottskostnaden för AIS och GIS 7. I fall där specialtariffkunder även är anslutna till högspänningstransformatorstationen via parallella kablar, överförs tillförlitligheten för högspänningstransformatorstationen direkt till kunden, vilken i detta fall drar fördel av GIS-lösningen. Sammanfattning Även om GIS-lösningen initialt förefaller dyrare är den samtidigt så flexibel att högspänningstransformatorstationerna kan placeras optimalt. Antalet inmatningspunkter från högspänningssystemet kan optimeras och transmissionsbelastningen på mellanspänningsnätet minskas. Detta medför betydligt lägre investerings- och driftskostnader, som mer än väl kompenserar GIS-anläggningarnas och högspänningskablarnas högre pris. En annan fördel med kombinationen GIS/kabel är den högre tillförlitligheten i jämförelse med lösningen AIS/friledning. Stora förbrukare som är kopplade till högspännings-transformatorstationen via parallella mellanspänningskablar märker av tillförlitlighetsökningen i den dagliga driften. Och eftersom detta är en inneboende fördel i GIS-/kabelvarianten innebär det ingen tillkommande kostnad för nätverksoperatören. GIS-tekniken erbjuder ytterligare fördelar som är svårare att kvantifiera men som kan vara avgörande för genomförandet av ett projekt. Ett exempel är möjligheten att fullständigt integrera en GIStransformatorstation i en befintlig byggnad i fall då det inte finns någon tomtmark tillgänglig. Sammanfattningsvis är GIS en ekonomisk, flexibel och tillförlitlig lösning för matningssystem i områden med hög lasttäthet. Författarnas adress Werner Zimmermann André Osterholt Dr. Jürgen Backes ABB Calor Emag Schaltanlagen AG Käfertaler Str. 250 D Mannheim ABB Tidning 2/1999

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad Powerformer till svenskt kraftvärmeverk Powerformer, en helt ny typ av generator som utvecklats av ABB, har valts för Eskilstunas nya kraftvärmeverk. Detta är den första kommersiella beställningen av en

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring?

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? Datum 2012-01-13 Vår referens Adress Lars Hjort Tel 0704 916751 Er referens Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? - Fulleffektbrytare är ingen kompromissapparat

Läs mer

Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26

Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26 Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 6 % bidrag 28-11-26 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 28-11-26 26282 Författare Uppdragsnamn Jenny Edfast, Claes

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Kraftnät Åland AB Reservkraftförsörjning Tekniska möjligheter

Kraftnät Åland AB Reservkraftförsörjning Tekniska möjligheter Kraftnät Åland AB Reservkraftförsörjning Tekniska möjligheter Claes Malcolm 2006-03-24 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 2006-03-24 2241300 Författare Claes Malcolm

Läs mer

DryformerTM. en ny oljefri krafttransformator med liten miljöpåverkan

DryformerTM. en ny oljefri krafttransformator med liten miljöpåverkan DryformerTM en ny oljefri krafttransformator med liten miljöpåverkan Thomas Andersson, Stefan Forsmark, Albert Jaksts Dryformer är en ny oljefri högspänningstransformator baserad på kabelteknik. Samma

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter och behandlar alla kunder lika.

Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter och behandlar alla kunder lika. Hur påverkar vindkraften elnätet? Roger Lindmark, Vattenfall Eldistribution 1 Nätbolag Affärsidé är att sälja transport av elenergi Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

Göran Forsling Sweco Energuide

Göran Forsling Sweco Energuide Göran Forsling Sweco Energuide Foto av vindkraftverk nr 10 vid BLIEKEVARE VINDKRAFTPARK Sveriges nu största driftsatta landbaserade vindkraftpark Storlek: 18 verk, 36 MW, invigdes 2009-08-26. Fotograf:

Läs mer

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Torrisolerade transformatorer RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Miljövänlig, tillförlitlig och med förbättrad säkerhet Utmaningen Torrisolerade transformatorer används ofta i tillämpningar

Läs mer

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning. Elutredning Vindpark Östra Frölunda

Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning. Elutredning Vindpark Östra Frölunda Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning Elutredning Vindpark Östra Frölunda Gothia Vind GothiaVind Östra Frölunda Uppdragsnummer 5465652000 Förstudie för elanslutning Rapport Göteborg 2011-08-30 Sweco Energuide

Läs mer

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 1 ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 Peter Lindberg peter.lindberg@elsakerhetsverket.se RAPPORT Dnr/ref09EV841 2 3 Sammanfattning På söndagskvällen den 31 maj inträffade ett elavbrott som innebar att elförsörjningen

Läs mer

LANDANSLUTNING AV FARTYG I HAMN ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT ELIMINERA LOKALA UTSLÄPP

LANDANSLUTNING AV FARTYG I HAMN ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT ELIMINERA LOKALA UTSLÄPP LANDANSLUTNING AV FARTYG I HAMN ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT ELIMINERA LOKALA UTSLÄPP Av Ola Norén, ABB Sammanfattning Passagerarfärjor och kryssningsfartyg önskar ofta lägga till i centrala lägen för att erbjuda

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

REB 103 och REB 101 1 MDBO5006-SV. Saml i ngsskeneskydd. Allmänt. Användning. ABB Network Controi & Protection

REB 103 och REB 101 1 MDBO5006-SV. Saml i ngsskeneskydd. Allmänt. Användning. ABB Network Controi & Protection Saml i ngsskeneskydd Sida 1 Oktober 1994 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles ABB Network Controi Allmänt Användning.Baserad på en väl beprövad och extremt snabb mätning av differentialströmmar

Läs mer

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Relion Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Falu Elnät AB tar i bruk toppmodern skydds- och automationsteknik

Läs mer

- --I Energimarknadsinspektionen

- --I Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT 1 (4) Sökande wpd Storgrundet Nät AB Ferkens gränd 3 111 30 Stockholm 55 6873-1722 Ombud: Motpart Affärsverket svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg 202100-4284

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare 1(6) &.$76 0$1g9(5%/2&.(5,1*)g5)5c16.,/-$5( Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare Innehåll 1. Allmänt 2. Funktionskrav. 3. Tekniska krav. 4. Utformning. $//0b17 För att underlätta

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP Inledning Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP I förstudie kommer lönsamhetsberäkningar att göras för ett biodieselaggregat som har möjlighet att producera både el och värme hädanefter CHP.

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 22.5.2014 L 152/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 548/2014 av den 21 maj 2014 om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad gäller små, medelstora och stora krafttransformatorer

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt Strömförsörjning Transformatorns arbetssätt Transformatorn kan omvandla växelspänningar och växelströmmar. En fulltransformators in och utgångar är galvaniskt skilda från varandra. Att in- och utgångarna

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Prisbildning på den nordiska elmarknaden

Prisbildning på den nordiska elmarknaden Avdelningen för elektriska energisystem EG2050 SYSTEMPLANERING Vårterminen 2010 Datoruppgift Prisbildning på den nordiska elmarknaden I denna uppgift ska du studera prisbildningen på den nordiska elmarknaden.

Läs mer

Transformatorns princip. Transformatorns arbetssätt. Styrteknik ETB006 2007 Transformatorn

Transformatorns princip. Transformatorns arbetssätt. Styrteknik ETB006 2007 Transformatorn s princip En transformator omvandlar växelströmsenergi av en viss spänning till en annan högre eller lägre spänning av samma frekvens Isolerar två eller flera magnetiskt kopplade kretsar från varandra

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? Dan Sandros Projektchef Stena Renewable KRITERIER ATT UPPFYLLA De områden som ska prioriteras bör uppfylla vissa kriterier för att förslaget ska

Läs mer

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Koncessioner och kommunikation 2011-06-21 PROTOKOLL FORSMARK-STACKBO Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Närvarande från Svenska Kraftnät Anna Meder, projektledare Jenny Stern, ansvarig tillståndsärenden Mikael

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Tunnelgatan 2, Stockholm

Tunnelgatan 2, Stockholm Tunnelgatan 2, Stockholm Bahnhof uppfyller era miljökrav med god marginal Störst i Stockholm City Djupt insprängt i Brunkebergsåsen ligger Stockholms största datacenter: Thule. Här kan du hyra en serverplats

Läs mer

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets?

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Varför Växel slipning? -Växlar genererar en störning i tåg gången => Utmattnings skador, RCF -Dynamisk belastnings

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel

Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel När man debatterar för spårtaxi är det vanligaste motargumentet man hör att det blir för dyrt. Detta är helt fel. I stället kan spårtaxisystem vara självfinansierande

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Presentation av NY produktgrupp

Presentation av NY produktgrupp Presentation av NY produktgrupp MARKMÄTARSKÅP enligt SVENSK STANDARD SS 430 01 10,utg9 INFÖR SAMMANSLUTNING NätverkELSÄK Av KENT ANDERSSON, GARO AB SEK TK13,Ag-MÄTARSKÅP 2013-09-06 1 INNEHÅLL 1. Branschnytt

Läs mer

Vad är det för företag Evert Flood övertar chefsskapet för? - Ett bra företag, säger Jan-Erik Bergkvist med ett leende!

Vad är det för företag Evert Flood övertar chefsskapet för? - Ett bra företag, säger Jan-Erik Bergkvist med ett leende! Jan-Erik Bergkvist (vänster) lämnade den 1:a april över ansvaret för Envikens Elkraft till Evert Flood. Elkrafts nye chef är en man med bred kunskap inom elbranschen så framtiden ser lovande ut. Vad är

Läs mer

OPTION. Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen

OPTION. Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen OPTION Sida 1/6 Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen Otroligt snabb 3-fas jordslutare (< 5 ms) Inga heta och giftiga ljusbågsgaser bildas varför skaderisken för både personer och materiell

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Förklaring till Modellen De ekonomiska konsekvenserna i 40 år

Förklaring till Modellen De ekonomiska konsekvenserna i 40 år Bilaga 11 Förklaring till Modellen De ekonomiska konsekvenserna i 40 år Diskonteringsränta har valts till 3,5% i nuvärdeskalkylerna (enl ASEK 5) 0,5 % utgörs av en riskkomponent Basfliken Bas-scenario

Läs mer

Fiberkompositer med ökad mekanisk och elektrisk prestanda för lindningskopplare

Fiberkompositer med ökad mekanisk och elektrisk prestanda för lindningskopplare Fiberkompositer med ökad mekanisk och elektrisk prestanda för lindningskopplare Användning av fiberkompositmaterial i elektriska applikationer är väl etablerad. Det nya är materialegenskaperna inom elektrisk

Läs mer

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter 014-05-19 ISY/Fordonssystem TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter Lektion Uppgift K.1 En ideal enfastransformator är ansluten enligt följande figur R 1 = 1 kω I U in = 13 V N1

Läs mer

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen 100 000 nya jobb I takt med vindkraftens snabba expansion växer också en helt ny arbetsmarknad fram i Sverige. Enligt siffror från 2012 byggs det ungefär ett

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (12) Avdelningen för nätreglering Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet Företagets innehav av koncessioner

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll.

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll. Värt att veta om fiber Används till telefon, tv och Internet Det går fortfarande att använda sitt gamla telefonnummer även om man byter till fiberuppkoppling.för att koppla upp sig till fibernätverket

Läs mer

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 ISY/Fordonssystem Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 OBS: Endast vissa lösningar är kompletta Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics

Läs mer

Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden

Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Justera spanningarna 380 kv blir 400 kv blir 410 kv Coronaförlusten kan uppgå till 1 kw per 10 meter.

Läs mer

4-stegs jordströmsskydd

4-stegs jordströmsskydd SVENSKA z. KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-3 DATUM 2013-12-10 SAMRAD AS.AN..DK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 4 FASTSTÄLLD TI 4-stegs jordströmsskydd 1/7 Uppdateringar

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Nya mätmetoder inom hydrologin fokus på Vattenföring och flöden Nils Sjödin SMHI Utveckling av mätmetoder Fokus på I går - i dag - i morgon 1) Hur ser vanliga mätproblem ut? 2) Vilka metoder finns? Hur

Läs mer

Malungs IF Skidor. En utredning av det mobila snökanonssystemet vid Malungs skidstadium. Tel.nr. 08-550 102 10 Tel.nr.

Malungs IF Skidor. En utredning av det mobila snökanonssystemet vid Malungs skidstadium. Tel.nr. 08-550 102 10 Tel.nr. Malungs IF Skidor En utredning av det mobila snökanonssystemet vid Malungs skidstadium Jörgen Rogstam Mattias Dahlberg jorgen.rogstam@ekanalys.se mattias.dahlberg@ekanalys.se Tel.nr. 08-550 102 10 Tel.nr.

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Snabb feldetektering lönsamt hur man än räknar

Snabb feldetektering lönsamt hur man än räknar Snabb feldetektering lönsamt hur man än räknar Lösningar som höjer tillgängligheten i ert nät A P P L I K AT I O N S E X E M P E L Jordfel och överströmmar detekteras snabbt och precist Protrols produkter

Läs mer

Kabelsökare C.A.T4 & Genny4

Kabelsökare C.A.T4 & Genny4 Kabelsökare C.A.T4 & Genny4 Detektera mera, snabbare, smartare,säkrare Nya C.A.T4 & GENNY4 är fjärde generationens kabelundvikande verktyg som bygger på över 30 års erfarenheter och erbjuder användaren

Läs mer

Mätarprovplintar. Let s connect.

Mätarprovplintar. Let s connect. Mätarprovplintar Let s connect. Mätarprovplintar Mätarprovplintar - översikt Mätarprovplintar för anslutning av mätutrustning till strömtransformatorer Mätarprovplintarna består av tvär- eller längsfrånskiljande

Läs mer

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport Datum 2011-10-03 1(6) Anna Björkesjö Klara Jakobsson Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö - Nyköping 2011 Metod- och kvalitetsrapport 2(6) Metoddokumentation Målpopulation Målpopulationen för en skräpmätning

Läs mer

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 Instruktion till anbudsformulär,

Läs mer

Livstidsförlängning av transformatorstationer

Livstidsförlängning av transformatorstationer Livstidsförlängning av transformatorstationer ABB har tagit fram en lösning för livstidsförlängning av dina transformatorstationer. Lösningen innebär att skydds- och kontrollutrustning kan uppgraderas

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar

Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar Larmsignaler och passagekontroll för dörrar, grindar och fönster www.siemens.com/securityproducts Answers for infrastructure MK-serien

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

Låsningssystemet iloq S10

Låsningssystemet iloq S10 Låsningssystemet iloq S10 iloq S10 Server (SaaS) iloq S10 Nyckeln till säkerhet Utmärkt låsning driven av kundens behov Den patenterade prisbelönta elektroniska låslösningen iloq S10 med integrerad modern

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer