TEKNISK RIKTLINJE TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7"

Transkript

1

2 Utgåva Ändringsnot Datum 1 Första utgåva. Ersätter TR TR /16

3 Innehåll 1 Allmänt Reläskydd Reläskydd för transformatorer i ställverk med enkelskena eller ställverk med ABC-skenor Reläskydd för transformatorer i tvåbrytarställverk Funktionskrav Differentialskydd (DS och JDS)) Impedansskydd (ZS) Jordfelsskydd (JS och NIS) Vakter Gasvakt (G) Temperaturvakter Tryckvakt för lindningskopplare (P) Lindningskopplarautomatik Tillmanöverblockering (TM-block) Brytarfelsskydd (BFS) Nollspänningsautomatik (U0) Brytarsynkroniseringsdon Tekniska krav Differentialskydd (DS och JDS) Jordfelsskydd (JS och NIS) Vakter Utformning Allmänt Skyddsbestyckning För transformatorer med tvåbrytarställverk på båda sidor För transformatorer med tvåbrytarställverk på en sida och enkelbrytarställverk på andra sidan /16

4 4.2.3 För transformatorer med enkelbrytarställverk på båda sidorna Händelsehantering och indikeringar Larmhantering Störningsskrivare integrerad i reläskydd Provning Utlösningar Bilagor Bilaga 1. Enlinjeschema för tvåbrytarställverk på båda spänningsnivåerna Bilaga 2 Enlinjeschema för tvåbrytarställverk på en spänningsnivå och enkelbrytarställverk på andra Bilaga 3. Enlinjeschema för enkelbrytarställverk på båda spänningsnivåerna /16

5 1 Allmänt Denna TR omfattar grundkrav för alla transformatorer anslutna till stamnätet, vilket i detta fall innebär direktjordade nät med systemspänningarna 400 kv eller 220 kv. De speciella krav som transformatorer med andra typer av nollpunktsjordning ställer, behandlas inte här. För att begränsa felströmmen vid jordfel installeras ibland strömbegränsare (reaktor) i nollpunkten. Denna utrustning behandlas inte i detta dokument. 1.1 Reläskydd Transformatorskyddet skall, förutom att skydda transformatorn, även skydda de delar i transformatorfacket som inte omfattas av samlingsskeneskydd eller i förekommande fall ledningsskydd. För fel i transformatorns skyddszon gäller att dessa alltid skall kopplas bort momentant, men beroende på ställverkstyp, kan utformningen på skydden skilja sig åt. I exemplen nedan så förutsätts att tvåbrytarställverk alltid är utförda med redundanta samlingsskeneskydd medan enkelbrytarställverk är utförda med enkla samlingsskeneskydd Reläskydd för transformatorer i ställverk med enkelskena eller ställverk med ABC-skenor I denna typ av stationer finns som regel inga strömtransformatorer i ställverksfacket utan transformatorskydden ansluts till strömtransformatorer i transformatorns genomföringar. Transformatorskyddet skall i normala fall bara omfatta själva transformatorn, medan övriga apparater i transformatorfacken, såsom brytare, frånskiljare samt eventuell spänningstransformator, normalt omfattas av samlingsskeneskydd (SS skydd). Huvudskydd för transformatorn är differentialskydd och transformatorvakter. Dessa skall vara placerade i olika subsystem. Differentialskydd utgörs av strömdifferentialskydd samt jordströmsdifferentialskydd. Om samlingsskeneskydden inte är i redundant utförande så utgör transformatorskyddet också en del av redundansen för samlingsskenefel. Det innebär att transformatorn skall vara utrustad med impedansskydd på uppsidan som inte får tillhöra samma sub som samlingsskeneskyddet. Nollpunktsströmskydd (NIS) och jordströmsskydd (JS) skall finnas i sub 2. 5/16

6 Brytarfelsskydd (BFS) skall finnas i båda subsystemen för alla typer av ställverk, och för alla brytare runt transformatorn, dock inte för brytare ansluten till oklindning på transformatorn. Nollspänningsautomatik (U0) skall finnas i något av subsystemen. Denna automatik skall lösa bort samtliga brytare som ingår i transformatorfacket Reläskydd för transformatorer i tvåbrytarställverk I denna typ av stationer finns alltid strömtransformatorer i ställverksfacket som transformatorskydden skall vara anslutna till. Undantag gäller för jordströmsdifferentialskydd som skall vara anslutet till strömtransformatorer i transformatorns genomföringar. Jordströmsdifferentialskyddet skall endast finnas i en sub. Transformatorskyddet skall även täcka in apparater, som brytare och mättransformatorer, i de egna facken. Momentan redundans för fel skall alltid finnas lokalt i denna typ av ställverk. I de fall man enbart har tvåbrytarställverk på uppsidan av transformatorn, och enkelskena på andra så kan detta åstadkommas med differentialskydd i ena subsystemet och impedansskydd med riktad momentan funktion i andra subsystemet. Finns det däremot tvåbrytarställverk på båda sidor, så skall differentialskydd finnas i båda subsystemen, då kravet på momentan och selektiv bortkoppling är lika på båda sidorna. Nollpunktsströmskydd (NIS) och jordströmsskydd (JS) skall finnas i sub 2. Brytarfelsskydd (BFS) skall finnas i båda subsystemen för alla typer av ställverk, och för alla brytare runt transformatorn, dock inte för brytare ansluten till oklindning på transformatorn. Nollspänningsautomatik (U0) skall finnas i något av subsystemen. Denna automatik skall lösa bort samtliga brytare som ingår i transformatorfacket. 2 Funktionskrav 2.1 Differentialskydd (DS och JDS)) Strömdifferentialskydd är ett absolut selektivt skydd vars huvuduppgift är att detektera interna fel i transformatorn. Skyddszonen begränsas av 6/16

7 strömtransformatorerna till vilka skyddet är anslutet. Skyddszonen kan variera från att enbart omfatta transformatorn, till att även omfatta andra apparater i ställverket. Beroende på ställverksutformningen skall differentialskydd ingå i en sub eller, då redundanta differentialskydd krävs, i både sub 1 och sub 2. För direktjordade lindningar skall dessutom ett jordströmsdifferentialskydd finnas i sub 1 som är ett känsligare jordfelsskydd för själva transformatorn. Normalt ansluts det till strömtransformatorer i genomföringarna, men om skyddet är anpassat för, och tillräcklig känslighet kan uppnås, kan det även anslutas till strömtransformatorer i ställverket. Strömdifferentialskyddet (DS) skall vara trefasigt och mäta differensen mellan fasströmmarna i transformatorns lindningar och skall fungera för såväl kortslutning som för jordfel. Jordströmdifferentialskyddet (JDS) skall mäta differensen mellan nollföljdsströmmen på fassidan av transformatorn och nollpunktströmmen. Differentialskydden skall med olika inställningar kunna anpassas till olika omsättningar och kopplingsarter som förekommer på transformatorer. Skydden skall vara av lågimpedanstyp. Skyddet skall fungera momentant vid inre fel, och vara stabilt mot yttre fel även vid full mättning av en strömtransformator. Skyddet skall vara stabilt mot de differentialströmmar som förekommer vid inkoppling samt för övermagnetisering av transformatorn. Utlösning från differentialskydden skall ge tillmanöverblockering av transformatorn samt starta brytarfelsskydd (BFS) via utlösningskombinationen. 2.2 Impedansskydd (ZS) I stationer där det inte finns redundans för momentan bortkoppling av samlingsskenefel skall ett impedansskydd installeras i den sub där samlingsskeneskydd inte ingår. Impedansskyddet skall anslutas till den sida man spänningssätter transformatorn från, vilket normalt är den med högsta spänningen. Impedansskyddet är i grundutförande ett distansskydd (ZS) som skall ha möjlighet att ha olika räckvidd för bakomliggande respektive framförliggande fel, och att varje steg skall ha en individuellt inställningsbar fördröjning. Skyddet skall ha funktion för såväl jordfel som två och trefasfel. På transformatorer, där det finns flera lindningar och där det är stor skillnad i märkeffekt på dessa, kan ett överströmsskydd med två steg installeras för den lindning 7/16

8 som har lägst märkeffekt i stället för impedansskydd. Anledningen är att impedansskyddet inte kan ställas in med lämplig räckvidd i dessa fall. Impedansskydd som används som transformatorskydd skall ha minst fyra mätsteg (zoner). Det skall vara möjligt att ställa två steg framåt (dvs riktat mot transformatorn) och två steg bakåt (dvs riktat mot bakomliggande samlingsskena). Inställningen för respektive mätsteg skall vara individuell. Jordfelsmätning skall vara möjlig att ställa av för respektive mätsteg. Skyddet skall vara stabilt mot inkopplingsströmstötar samt skall blockeras vid säkringsbrott i mätspänningskretsen. Utlösning från impedansskyddet skall starta brytarfelsskydd (BFS) via utlösningskombinationen. 2.3 Jordfelsskydd (JS och NIS) Nollpunktsströmskydd och jordströmsskydd är reservskydd för transformatorns huvudskydd samt för de samlingsskenor till vilka transformatorn är ansluten. För transformatorer med direktjordad nollpunkt skall denna ha ett nollpunktsströmsskydd (NIS), som mäter ström i nollpunkten. För fulltransformatorer skall varje jordad lindning ha ett eget NIS. I stationer där det inte finns redundans för momentan bortkoppling av samlingsskenefel skall JS och NIS placeras i den sub där samlingsskeneskydd inte ingår. Sparkopplade transformatorer skall utöver NIS även ha ett jordströmsskydd (JS) som mäter nollföljdsström på högspänningssidan. Både NIS och JS skall vara fördröjda då dessa löser för fel även på angränsande objekt. För lindningar som inte är direktjordade eller saknar jordpunkt, typ deltalindning, gäller fortfarande kravet att jordfelsskydd skall finnas, som mäter exempelvis nollpunktsspänning. Hur detta skall vara utfört anges i sådana fall i tekniska beskrivningen för respektive projekt. NIS och JS skall bestå av två oriktade mätsteg, enligt följande specifikation. Steg 1 har konstanttidfördröjning. Detta steg skall vara möjligt att blockera med hjälp av en binär ingång vid tex inkoppling. Steg 2 skall ha tidsfördröjning med inverttidskarakteristik och dessutom vara stabiliserat mot andraton för att undvika funktion vid de inkopplingsströmstötar som förekommer vid inkoppling av både egen och andra krafttransformatorer i nätet. 8/16

9 NIS och JS skall på dess känsligaste steg lösa ut på kortare tid vid inkoppling av transformatorn. Detta benämns som undertid. För denna funktion används lägesbesked från brytarna. Detta besked skall vara utformat så att det är aktivt så länge någon brytare inte är i läge Till, och det är beskedet från brytaren som sist manövreras Till för att transformatorn skall komma i drift (dvs att transformatorbrytarna är Till på båda spänningsnivåerna) som styr undertiden. Undertidsfunktionen skall vara aktiv 5 s efter att sista brytaren tillmanövrerats. Utlösning från jordfelsskydden skall starta brytarfelsskydd (BFS) via utlösningskombinationen. 2.4 Vakter En transformator är utrustad med vakter som utgör en viktig del av skydds- och övervakningsutrustningen. De vanligaste vakterna är gasvakt, temperaturvakt, nivåvakt och strömningsvakt. Om transformatorn är bestyckad med lindningskopplare tillkommer ofta en tryckvakt för den. Dessutom förekommer mellanlägesvakt och temperaturvakt. Av dessa är det normalt endast gasvakt och tryckvakt för lindningskopplaren som löser ut brytarna. För transformatorn är gasvakten den viktigaste vakten. Förutom att den utgör redundans för differentialskyddet, är den det enda skyddet som kan detektera överhettad skarv eller kärnfel. En överhettad skarv eller ett kärnfel ger i allmänhet en långsam utveckling av gas och är mindre tidskritiskt än kortslutning av faslindningarna, som ger en mer explosionsartad utveckling. Denna skillnad i händelseförlopp ska beaktas vid gasvaktens konstruktion. Detta dokument behandlar vaktenheten, dvs insamlingsenheten i kontrollanläggningen för signaler från vakterna på transformatorn Gasvakt (G) Gasvakten (Buchholzrelä) har normalt två galvaniskt skilda kontakter med följande funktioner: En som sluter vid långsam gasutveckling, avsedd för felsignal En som sluter vid snabb gasutveckling, oljerusning och låg oljenivå. Kontakten är avsedd för utlösning. Pulsen från gasvakten skall impulsfångas samt tidkorrigeras, så att en definierad puls av bestämd längd erhålls vid funktion. Utlösning från gasvakt skall ge tillmanöverblockering av transformatorn samt starta brytarfelsskydd (BFS) via utlösningskombinationen. 9/16

10 2.4.2 Temperaturvakter För detektering av hög temperatur i lindningar och olja finnas det temperaturvakter. Vakt för oljetemperatur mäter i transformatorns topp och vakt för lindningstemperatur mäter medellindningstemperatur kalibrerad till hotspot temperatur. Temperaturvakter skall endast ge signal men kan i undantagsfall ge utlösning. På vissa transformatorer ska vakt för hög temperatur i lindningskopplare ge utlösning. Om temperaturvakten skall ge utlösning framgår i tekniska beskrivningen för respektive projekt. Om vakten ger utlösning skall den ge tillmanöverblockering av transformatorn samt starta brytarfelsskydd (BFS) via utlösningskombinationen Tryckvakt för lindningskopplare (P) Tryckvakten har normalt en fri kontakt för utlösning. Pulsen från tryckvaktens utlösningskontakt skall impulsfångas samt tidkorrigeras, så att en definierad puls av bestämd längd erhålls vid funktion. Den skall automatiskt brytas ned efter utlöpt tid. Utlösning från tryckvakt skall ge tillmanöverblockering av transformatorn samt starta brytarfelsskydd (BFS) via utlösningskombinationen. 2.5 Lindningskopplarautomatik Transformatorer med lindningskopplare skall ha ytterligare funktioner såsom lindningskopplarautomatik. Till detta behövs ett överströmsskydd, ISM, som momentant blockerar manöver från lindningskopplarautomatiken. Normalt ingår det i lindningskopplarautomatiken. ISM skall utföras med trefasig mätning och ha ett steg. Detta steg dimensioneras efter hur stor ström som lindningskopplaren kan hantera vid manöver. 2.6 Tillmanöverblockering (TM-block) Fel som kan hänföras till transformatorn skall ge tillmanöverblockering (TM-block), som förhindrar inkoppling av transformatorn. Om någon brytare saknas, det vill säga om transformatorns primärbrytare finns i annan station, skall redundanta fjärrutlösningskanaler användas. Denna brytare skall då kunna tillmanöverblockeras på samma sätt som övriga brytare, och deblockering av denna brytare skall endast kunna ske från stationen där transformatorn (skydden) finns. Manövern Deblockering via telesamverkan behöver dock inte vara i redundant utförande. 10/16

11 2.7 Brytarfelsskydd (BFS) Behandlas ej i detta dokument. 2.8 Nollspänningsautomatik (U0) Behandlas ej i detta dokument. 2.9 Brytarsynkroniseringsdon Behandlas ej i detta dokument. 3 Tekniska krav 3.1 Differentialskydd (DS och JDS) Funktionstid: <30 ms Stabiliserat funktionsvärde för DS inställbart: % av transformatorns märkström Stabiliserat funktionsvärde för JDS inställbart:5-35 % av transformatorns märkström Övertonsstabilisering, inställbar: % av uppmätt ström över hela funktionsområdet. Skyddet skall kunna användas på en transformator där en anslutningsledning (kabel) på upp till två km ingår i skyddsområdet. 3.2 Jordfelsskydd (JS och NIS) Inverttidskarakteristik: t = ln I Ia Kurvans startvärde, Ia inställbart: Minsta funktionsström ska vara inställbar: Kortaste funktionstid inställbar: Andratonsstabilisering, inställbar: 80 till 200 A Ia - 4 Ia (normal inställning 120A). 1 2 s (normal inställning 1,2 s) % av uppmätt ström över hela funktionsområdet. Inverttidsfunktionen skall innehållas inom området Ia till 30 Ia Undertidsfunktion: Tid som undertid skall vara aktiverad: 0-5 s 11/16

12 Fördröjning vid undertidsutlösning: 3.3 Vakter Tidkorrigering: Inställbar inom Kortaste pulstid som ska kunna fångas: 0,1-0,5 s ms (normalt 120 ms) 10 ms 4 Utformning 4.1 Allmänt Enligt tidigare avsnitt byggs skyddssystemet upp med redundanta system, sub 1 och sub 2. Utrustning för sub 1 och sub 2 får ej installeras i samma skåp. Det är heller inte tillåtet att ha utrustning för flera objekt (fack) i samma skåp. Reläskydd i sub 1 respektive sub 2 skall vara av olika fabrikat. Skydden inkluderas normalt i en eller flera IED som innehåller flera skyddsfunktioner. Skydden skall vara utförda för montage i 19-tums ramverk och vara försedda med ett eller flera 24-poliga provdon typ ABB, RTXP24. Varje IED skall vara tidsynkroniserad via tidstelegram, och denna skall vara övervakad och ge larm vid utebliven tidsynkronisering. Skydden skall vara försedda med utlösningsindikeringar i form av t.ex. flaggrelä, lysdiod eller teckenfönster. Tillmanöverblockering, som initieras från reläskydd och vakter skall indikeras vid transformatorskydden och skall endast kunna deblockeras lokalt t.ex. genom tryckknapp placerad i samma lokal som sub 1 skyddet och helst i samma skåp. Tryckknapp skall vara på lämplig höjd och tydligt markerad. Inkopplingsblockering skall visas via indikeringslampa samt även fjärrindikeras. Tillmanöverblockering skall blockera samtliga tillmanövrar från såväl lokal arbetsplats som fjärrmanöverplats. Undantag kan göras för reservstyrningspaneler där det klart framgår att manöver saknar blockering. Tillmanöverblockering skall behålla läget även vid hjälpspänningsbortfall. 12/16

13 4.2 Skyddsbestyckning För transformatorer med tvåbrytarställverk på båda sidor Denna applikation förutsätter att ingående tvåbrytarställverk har redundanta samlingsskeneskydd installerade för dessa. SUB 1 SUB2 DS, differentialskydd JDS, jordströmsdifferentialskydd BFS, ett brytarfelsskydd per brytare U0, nollspänningsautomatik DS, differentialskydd JS, jordströmsskydd i två steg varav ett med inverttidsfördröjning NIS, nollpunktströmskydd i två steg varav ett med inverttidsfördröjning BFS, ett brytarfelsskydd per brytare G, gasvakt P, tryckvakt (endast om det finns lindningskopplare) För transformatorer med tvåbrytarställverk på en sida och enkelbrytarställverk på andra sidan SUB 1 SUB2 DS, differentialskydd JDS, jordströmsdifferentialskydd BFS, ett brytarfelsskydd per brytare U0, nollspänningsautomatik ZS, impedansskydd JS, jordströmsskydd i två steg varav ett med inverttidsfördröjning 13/16

14 NIS, nollpunktströmskydd i två steg varav ett med inverttidsfördröjning BFS, ett Brytarfelsskydd per brytare G, gasvakt P, tryckvakt (endast om det finns lindningskopplare) För transformatorer med enkelbrytarställverk på båda sidorna SUB 1 SUB2 DS, differentialskydd JDS, jordströmsdifferentialskydd BFS, ett brytarfelsskydd per brytare U0, nollspänningsautomatik ZS, impedansskydd JS, jordströmsskydd i två steg varav ett med inverttidsfördröjning NIS, nollpunktströmskydd i två steg varav ett med inverttidsfördröjning BFS, ett Brytarfelsskydd per brytare G, gasvakt P, tryckvakt (endast om det finns lindningskopplare) 4.3 Händelsehantering och indikeringar Händelser och indikeringar från skydd till signalutrustning sker normalt via stationsbuss, men i äldre stationer via utgångskontakter. 4.4 Larmhantering Signaler från skydd till signalutrustning sker normalt via stationsbuss, men i äldre stationer via utgångskontakter. Alla signaler skall dessutom ge reservlarm. För reservlarm skall skyddet ha egna kontakter för respektive larmgrupp som genereras i terminalen. Dessa skall även indikeras på skyddets front. Om skydden är blockerade skall dessa ge larm, även reservlarm, och detta skall även indikeras på skyddet. 14/16

15 Skyddsterminalen skall ge larm för såväl bortfall av matningsspänning som internt genererade felsignaler och detta via såväl ordinarie system som reservlarm. 4.5 Störningsskrivare integrerad i reläskydd Störningsskrivare skall finnas i respektive skyddsterminal tillhörig transformatorn. Samtliga strömmar och spänningar som är anslutna till skyddet skall registreras. Nollföljdsström och nollpunktsspänning som beräknas internt i skyddet skall även registreras. Om teknisk möjlighet finns skall även beräknade värden för diffström och bias registreras. Binära indikeringar som skall registreras är reläskyddshändelser samt brytarlägen om de är anslutna till skyddet. Om brytarsynkroniseringsdon finns för transformatorn skall det i ett av skydden finnas registrering av tillmanöver av brytarna per fas. Störningsskrivaren skall startas vid normal manöver av transformatorn och vid reläskyddsstart. Dessutom skall även blockeringar och intern övervakning indikeras. Störningsskrivaren skall inte blockeras vid provning. Ovanstående störningsskrivare ersätter inte den gemensamma störningsskrivaren som normalt finns i stationen. Start av denna skall blockeras vid provning av skydd. 4.6 Provning Alla mätvärden samt binära in- och ut- funktioner som är vitala för skyddets funktion skall anslutas via provdon typ RTXP24, och det skall vara möjligt prova skyddets funktioner via detta. Instoppat provhandtag skall blockera samtliga skyddsfunktioners utlösningar. Provning av ingående skydd skall kunna göras på ett säkert och entydigt sätt. Samtliga kontakter i provdonet skall vara tydligt märkta med funktion. Vid provning skall rapportering av händelser samt start av central störningsskrivare blockeras. Start av central störningsskrivare skall normalt ske via Goosekommunikation, men i anläggningar utan stationsbuss via utgångskontakt. Start av central störningsskrivare skall blockeras vid provning. 4.7 Utlösningar Utlösning från skyddet skall ske via en fri kontakt, vara trefasig och gå via utlösningskombinationer som skall vara enkelt utförda och enkla att följa. Förutom att aktivera utlösningsmagneter skall de även användas för att aktivera brytarfelsskydd samt aktivera eventuell fjärrutlösning. 15/16

16 5 Bilagor 5.1 Bilaga 1. Enlinjeschema för tvåbrytarställverk på båda spänningsnivåerna 5.2 Bilaga 2 Enlinjeschema för tvåbrytarställverk på en spänningsnivå och enkelbrytarställverk på andra 5.3 Bilaga 3. Enlinjeschema för enkelbrytarställverk på båda spänningsnivåerna 16/16

17

18

19

4-stegs jordströmsskydd

4-stegs jordströmsskydd SVENSKA z. KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-3 DATUM 2013-12-10 SAMRAD AS.AN..DK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 4 FASTSTÄLLD TI 4-stegs jordströmsskydd 1/7 Uppdateringar

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE. ffzéi>,?%>> ÄA, istansskydd. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 1/8

SVENSKA _ KRAFTNÄT AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE. ffzéi>,?%>> ÄA, istansskydd. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 1/8 SVENSKA _ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-2 DATUM SAMRAD 2013-12-10 AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE ffzéi>,?%>> UTGÅVA FASTSTÄLLD ÄA, istansskydd 1/8 Uppdateringar

Läs mer

Ledningsskyddssystem för stamnätet

Ledningsskyddssystem för stamnätet SVENSKA ^ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Koirörollanläggningar VAR BETECKNING TR02-05-2-1 DATUM SAMRAD AN,AS,AT TEKNISK RIKTLINJE zctm /rfrhf & UTGÅVA 5 TD FASTSTÄLLD Ledningsskyddssystem för stamnätet

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 5 Omarbetad. Titel ändrad från Händelseskrivare till Händelseregistrering 2/6 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Funktionskrav... 4 2.1

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-030 D10-0017759 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-030 D10-0017759 1.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (19) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-030 D10-0017759 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-11-01

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-028 D10-0015690 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-028 D10-0015690 1.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (12) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-028 D10-0015690 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2014-04-24

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT 091123-025 D10-0016465 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT 091123-025 D10-0016465 1.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (13) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT 091123-025 D10-0016465 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2014-03-24

Läs mer

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN 1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN Bilagor 1 Gränssnitt för kommunikationsutrustning 2 Exempel på teletillsats för reläskyddskommunikation 3 Exempel på fjärrutlösningssändare 4 Exempel på fjärrutlösningsmottagare

Läs mer

ÅTERINKOPPLINGS- AUTOMATIK

ÅTERINKOPPLINGS- AUTOMATIK SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-06-3 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C ÅTERINKOPPLINGS- AUTOMATIK 1/8 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

REB 103 och REB 101 1 MDBO5006-SV. Saml i ngsskeneskydd. Allmänt. Användning. ABB Network Controi & Protection

REB 103 och REB 101 1 MDBO5006-SV. Saml i ngsskeneskydd. Allmänt. Användning. ABB Network Controi & Protection Saml i ngsskeneskydd Sida 1 Oktober 1994 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles ABB Network Controi Allmänt Användning.Baserad på en väl beprövad och extremt snabb mätning av differentialströmmar

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (8) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D15-0019591 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2016-02-22 Dokumentansvarig

Läs mer

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare 1(6) &.$76 0$1g9(5%/2&.(5,1*)g5)5c16.,/-$5( Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare Innehåll 1. Allmänt 2. Funktionskrav. 3. Tekniska krav. 4. Utformning. $//0b17 För att underlätta

Läs mer

Anläggningsdirektiv Regionnät gäller som grund för detta dokument. Avvikande krav är specificerat i denna TB.

Anläggningsdirektiv Regionnät gäller som grund för detta dokument. Avvikande krav är specificerat i denna TB. Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (6) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D16-0013808 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2016-09-26 Dokumentansvarig

Läs mer

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande 1(8) %.$76 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4

Läs mer

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-2 DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E FELSIGNALSYSTEM 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (10) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-06-17

Läs mer

DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg A 1/15

DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg A 1/15 SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-1 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN 1/15 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON

BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-06-6 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON 1/7 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Störningsskrivare SVENSKA KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE TR utgåva AS, Skyddssystem och nätdata DATUM

Störningsskrivare SVENSKA KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE TR utgåva AS, Skyddssystem och nätdata DATUM SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE AS, Skyddssystem och nätdata VAR BETECKNING TR02-08-01 DATUM SAMRÄD AF, NIC TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 6 FASTSTÄLLD Störningsskrivare Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

TR NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D BRYTARFELSSKYDD. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/17

TR NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D BRYTARFELSSKYDD. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/17 SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NS VÅR BETECKNING TR02-05-4 DATUM SAMRÅD 2010-02-19 NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D BRYTARFELSSKYDD 1/17 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 96-11-15

Läs mer

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Relion Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Falu Elnät AB tar i bruk toppmodern skydds- och automationsteknik

Läs mer

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring?

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? Datum 2012-01-13 Vår referens Adress Lars Hjort Tel 0704 916751 Er referens Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? - Fulleffektbrytare är ingen kompromissapparat

Läs mer

Teknisk Bestämmelse STINA

Teknisk Bestämmelse STINA Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (14) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-031 D10-0016468 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2013-05-29

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Teknisk bestämmelse Nollpunktsutrustning

Teknisk bestämmelse Nollpunktsutrustning Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (10) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091111-024 D10-0015684 2.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2011-11-21

Läs mer

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontcollänläggning VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 DATUM 2014-08-14 SAMRAD AFS. NS, DP /WA' tfsrf TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD? LS-omriktare 1/7 Uppdateringar

Läs mer

Teknisk Bestämmelse Signaler för indikeringar, manöver samt mätvärde

Teknisk Bestämmelse Signaler för indikeringar, manöver samt mätvärde Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (2) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-100129-012 D10-0016466 4.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2016-09-26

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 är en feldetektor för överström och riktat jordfel som indikerar direkt via sin reläutgång. Dessutom kan den ge lokal indikering

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

1(11) 05-02-24 C TR2-08-1 STÖRNINGSSKRIVARE. Bilagor 1 Exempel på utskrift 2 Störningsskrivarplan

1(11) 05-02-24 C TR2-08-1 STÖRNINGSSKRIVARE. Bilagor 1 Exempel på utskrift 2 Störningsskrivarplan 1(11) 05-02-24 C TR2-08-1 STÖRNINGSSKRIVARE Bilagor 1 Exempel på utskrift 2 Störningsskrivarplan Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning 1 ALLMÄNT Störningsskrivare är en utrustning

Läs mer

ÖVERVAKNINGS- UTRUSTNINGAR

ÖVERVAKNINGS- UTRUSTNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-09-4 DATUM SAMRÅD 2009-01-29 NI, NT, NF TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D ÖVERVAKNINGS- UTRUSTNINGAR 1/12 Uppdateringar

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER

MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-04-1 DATUM 2010-01-19 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA F MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER 1/11 Uppdateringar

Läs mer

Svenska Kraftnät 06-04-13 TR2-08-2 rev D Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 06-04-13 TR2-08-2 rev D Tekniska riktlinjer 1(7) 06-04-13 D TR2-08-2 FELSIGNALSYSTEM Bilagor 1 Felsignallista Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning 1 ALLMÄNT Felsignalsystem installeras i stamnätets stationer för att driftledaren

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7

INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7 INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7 NETKOLL har tagits fram för att underlätta genomförandet av de nödvändiga, komplicerade beräkningarna för såväl projektören som installatören. Programmet

Läs mer

Selektivplaner för Uddevalla Energi Elnät AB:s högspänningsnät

Selektivplaner för Uddevalla Energi Elnät AB:s högspänningsnät 2011-03-18 Selektivplaner för Uddevalla Energi Elnät AB:s högspänningsnät Niklas Johansson EXAMENSARBETE Elektroingenjör med inriktning mot elkraft Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Selektivplaner

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT D

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT D Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (11) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-031 D10-0016468 4.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2017-09-22

Läs mer

Overvakningsutrustningar

Overvakningsutrustningar SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, KontroHanläggning VÅR BETECKNING TR02-09-4 DATUM 2014-08-14 SAMRÅD AFS W TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 5 FASTSTÄLLD TD Overvakningsutrustningar Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Livstidsförlängning av transformatorstationer

Livstidsförlängning av transformatorstationer Livstidsförlängning av transformatorstationer ABB har tagit fram en lösning för livstidsförlängning av dina transformatorstationer. Lösningen innebär att skydds- och kontrollutrustning kan uppgraderas

Läs mer

Transformator differential relä RADSJ

Transformator differential relä RADSJ Instruktion 1MRK 504 010-WSV Ersätter RF 637 367 December 1998 Allmänt Skydd för 1-fasiga krafttransformatorer 16.5/132 kv Känslighet ca 20 procent av strömtransformatormärkströmmen Fungerar för interna

Läs mer

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-4 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C LARMSYSTEM 1/8 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 96-11-15

Läs mer

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 1 ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 Peter Lindberg peter.lindberg@elsakerhetsverket.se RAPPORT Dnr/ref09EV841 2 3 Sammanfattning På söndagskvällen den 31 maj inträffade ett elavbrott som innebar att elförsörjningen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik EXAMENSARBETE Reläskyddsinställningar för transformatorer Claes Lundström 2014 Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för eeknikvetenskap och matematik Reläskyddsinställningar

Läs mer

1(13) .$76. 0b11,6.$0$6.,1.20081,.$7,21. Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning. $//0b17

1(13) .$76. 0b11,6.$0$6.,1.20081,.$7,21. Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning. $//0b17 1(13) &.$76 0b11,6.$0$6.,1.20081,.$7,21 Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning $//0b17 Med funktionen Människa Maskin Kommunikation (MMK) avses gränssnittet mellan människan och

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad meggning)

Isolationsprovning (så kallad meggning) Isolationsprovning (så kallad meggning) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Inkopplingsanvisning. Camillo Porttelefon

Inkopplingsanvisning. Camillo Porttelefon Camillo Porttelefon Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning. Camillo är ett registrerat varumärke. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1998-05-20 Art.nr.64YSE051 Innehåll

Läs mer

Säker mellanspänningsdistribution

Säker mellanspänningsdistribution Säker mellanspänningsdistribution med AX1 Det intelligenta ställverket AX1 är ett modernt luftisolerat ställverk som verkligen ligger i frontlinjen när det gäller säkerhet. Såväl driftsäkerhet som personsäkerhet.

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR utg /13. Utgåva Ändringsnot Datum. D Ny dokumentmall Helt omarbetad

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR utg /13. Utgåva Ändringsnot Datum. D Ny dokumentmall Helt omarbetad Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum D Ny dokumentmall 2008-07-14 5 Helt omarbetad 2/13 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Funktionskrav... 4 2.1 Allmänt... 4 2.2 Analoga kanaler... 5 2.3 Binära kanaler... 5

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

D Ny dokumentmall och namnändring från KATS till TR Omarbetad. Ny titel

D Ny dokumentmall och namnändring från KATS till TR Omarbetad. Ny titel Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 99-05-18 D Ny dokumentmall och namnändring från KATS till TR2 2008-06-25 5 Omarbetad. Ny titel 2/14 Innehåll 1 Allmänt... 5 2 Funktionskrav... 5 2.1 Allmänt... 5

Läs mer

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra.

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. Belastningsvakten används för att koppla bort vissa oprioriterade laster under kortare belastningstoppar. Vakten arbetar

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Teknik VÅR BETECKNING TR02-10-1 DATUM 2009-02-05 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-03-5 utg 1 2013-01-25 2/18. Utgåva Ändringsnot Datum. 1 Ny riktlinje 2013-01-25

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-03-5 utg 1 2013-01-25 2/18. Utgåva Ändringsnot Datum. 1 Ny riktlinje 2013-01-25 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 Ny riktlinje 2/18 Innehåll 1 Allmänt... 5 1.1 Standarder... 5 1.2 Processbuss IEC 61850-9-2... 5 2 Funktionskrav... 5 2.1 Nätverk... 5 2.1.1 Anslutning av IED:er

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Torrisolerade transformatorer TBE 116 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...2 3.1 Standardisering...2

Läs mer

1 Principiell utformning av likströmssystem 2 Formulär för framtagande av belastningsprofil 3 Likströmsfördelning

1 Principiell utformning av likströmssystem 2 Formulär för framtagande av belastningsprofil 3 Likströmsfördelning 1(14) 06-02-02 D TR2-09-1 LIKSTRÖMSSYSTEM UBilagorU 1 Principiell utformning av likströmssystem 2 Formulär för framtagande av belastningsprofil 3 Likströmsfördelning UInnehållU 1 Allmänt 2 Funktionskrav

Läs mer

Vi sitter på jobbet och funderade på om det finns någon bra formel för att omvandla tex 250A på 0.4KV sidan till motsvarande på 10Kv sidan.

Vi sitter på jobbet och funderade på om det finns någon bra formel för att omvandla tex 250A på 0.4KV sidan till motsvarande på 10Kv sidan. Formel för att räkna om Amper Postad av Micke - 27 jan 2014 16:47 Hej Vi sitter på jobbet och funderade på om det finns någon bra formel för att omvandla tex 250A på 0.4KV sidan till motsvarande på 10Kv

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Jordfelsbrytare. Serie F 200 A, F 200 AS. Serie F 200 A Känner av växelströmsfelströmmar

Jordfelsbrytare. Serie F 200 A, F 200 AS. Serie F 200 A Känner av växelströmsfelströmmar Serie F 200 A, F 200 AS Serie F 200 A Känner av växelströmsfelströmmar och pulserande likströmsfelströmmar 1 3 2 4 F 202 F 202 tvåpolig 10 16 2 F202 A-16/0,01 E21 601 10 2CS F20 2101 R0160 0,34 30 2 2

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

E.ON Elnät Sveriges tekniska bestämmelser för Debiteringsmätning

E.ON Elnät Sveriges tekniska bestämmelser för Debiteringsmätning Dokumentslag Sida Instruktion 1 (12) Företag Datum Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB 2010-01-22 NUT-100202-017 Organisation Ersätter tidigare dokument Giltighetstid Mätsystem NUT-090102-005 Skapat

Läs mer

CSSA Rev 0 The Seven Steps that Save Lives Svensk version

CSSA Rev 0 The Seven Steps that Save Lives Svensk version CSSA -11-03 Rev 0 The Seven Steps that Save Lives Svensk version Slide 1 De sju stegen Steg 1 Planering av arbete Steg 2 Markera arbetsområde och utrustning Steg 3 Frånskilj alla inmatningspunkter och

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

PROTECTION 2 TILLBEHÖR & HJÄLPMEDEL GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR

PROTECTION 2 TILLBEHÖR & HJÄLPMEDEL GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR PROTECTION 2 TILLBEHÖR & HJÄLPMEDEL GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR Hjälpfunktioner, fjärrstyrning och tillbehör DX 3 4 062 58 4 062 60 4 062 62 4 062 66 4 062

Läs mer

Ö-nätsdrift i Malmö 2006-05-17. Tomas Johannesson E.ON Elnät/Drift

Ö-nätsdrift i Malmö 2006-05-17. Tomas Johannesson E.ON Elnät/Drift Ö-nätsdrift i Malmö 2006-05-17 Tomas Johannesson E.ON Elnät/Drift Tekniska förutsättningar Produktion och belastning måste överensstämma i området Skydd måste finnas för att ta hand om fel i elnätet Frekvensen

Läs mer

1 Allmänt 2 2 Definitioner 2 3 Generella produktkrav Standardisering Övriga tekniska krav 3

1 Allmänt 2 2 Definitioner 2 3 Generella produktkrav Standardisering Övriga tekniska krav 3 Tekniska bestämmelser för Elektrisk utrustning Rubrik / Title Beteckning / Document TBE 116 Utgåva / Issue 4 (S) Datum / Date Torrisolerade transformatorer 2006-05-17 Ersätter / Supersedes Utgåva 3 (S)

Läs mer

Kraftleverans till anläggningen

Kraftleverans till anläggningen Teknisk beskrivning av elektrisk anläggning Anläggningsägare Umeå Energi Elnät AB Org. Nr 556086-8525 Adress Storgatan 34 Box 224 Anläggningnummer 72 AE, NL 022 Umåker Anläggningen planlagd av Umeå Energi

Läs mer

Produkter & system MANAGE YOUR ENERGY

Produkter & system MANAGE YOUR ENERGY Produkter & system MC-Web.se Nu kan du se var, när och hur energin förbrukas Det talas idag mycket om att vi måste hushålla med våra energiresurser. Hur skall vi kunna göra det om vi inte på ett rimligt

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

OPTION. Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen

OPTION. Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen OPTION Sida 1/6 Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen Otroligt snabb 3-fas jordslutare (< 5 ms) Inga heta och giftiga ljusbågsgaser bildas varför skaderisken för både personer och materiell

Läs mer

Översyn av skyddsanordning samt nollpunkt för fördelningsstationen Fs Myrängen

Översyn av skyddsanordning samt nollpunkt för fördelningsstationen Fs Myrängen DEGREE PROJECT, IN ELECTRICAL ENGIEERING, SECOND LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2014 Översyn av skyddsanordning samt nollpunkt för fördelningsstationen Fs Myrängen AMR ELAWA KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Läs mer

KONTROLL OCH PROVNING

KONTROLL OCH PROVNING SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-03-4 DATUM 2009-02-05 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA B KONTROLL OCH PROVNING 1/13 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Ingmar Leisse Nysäter-klustret. Ett nytt sätt att reglera reaktiv effekt

Ingmar Leisse Nysäter-klustret. Ett nytt sätt att reglera reaktiv effekt Ingmar Leisse 2017-05-18 Nysäter-klustret Ett nytt sätt att reglera reaktiv effekt Översikt 1. Introduktion 2. Nysäter-klustret 3. Reaktiv effekt i elnätet 4. Alternativ för Nysäter-klustret 5. Implementering

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-02-2 utg 1 2012-10-08 2/18. Utgåva Ändringsnot Datum. 1 Ny riktlinje 2012-10-08

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-02-2 utg 1 2012-10-08 2/18. Utgåva Ändringsnot Datum. 1 Ny riktlinje 2012-10-08 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 Ny riktlinje 2/18 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Ordlista... 4 3/18 1 Allmänt Ordlistan avser att förklara förkortningar och begrepp som förekommer i TR02. Ordlistan

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D10-0015685 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D10-0015685 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (30) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D10-0015685 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2016-06-13 Dokumentansvarig

Läs mer

Produkter som höjer tillgängligheten i ditt nät

Produkter som höjer tillgängligheten i ditt nät Produkter som höjer tillgängligheten i ditt nät P R O D U K T K A T A L O G 2015 Feldetektorer och reläskydd Protrols produkter är utvecklade för kostnadseffektiv och tillförlitlig driftövervakning och

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

Göran Forsling Sweco Energuide

Göran Forsling Sweco Energuide Göran Forsling Sweco Energuide Foto av vindkraftverk nr 10 vid BLIEKEVARE VINDKRAFTPARK Sveriges nu största driftsatta landbaserade vindkraftpark Storlek: 18 verk, 36 MW, invigdes 2009-08-26. Fotograf:

Läs mer

Elenergiteknik. Laborationshandledning Laboration 1: Trefassystemet och Trefastransformatorn

Elenergiteknik. Laborationshandledning Laboration 1: Trefassystemet och Trefastransformatorn Elenergiteknik Laborationshandledning Laboration 1: Trefassystemet och Trefastransformatorn DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION LUND INSTITUTE OF TECHNOLOGY Laboration på trefassystemet...

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

1 INLEDNING TR1-16 06-09-25 A. 1.1 Beteckningsskyltar. 1.2 Fasskyltar. 1.3 Varnings- och förbudsskyltar 1(5)

1 INLEDNING TR1-16 06-09-25 A. 1.1 Beteckningsskyltar. 1.2 Fasskyltar. 1.3 Varnings- och förbudsskyltar 1(5) 1() 06-09- A TR1-16 SKYLTAR I STÄLLVERK 7, - 40 KV Innehåll 1 Förord Beteckningsskyltar Varnings- och förbudsskyltar 1 INLEDNING Denna riktlinje skall tillämpas för Svenska Kraftnäts anläggningar i nya

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Elanläggnings- och reläskyddsteknik Provmoment: Del A; Ladokkod: 41N09C Tentamen ges för: En3el 5,0 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 24 oktober 2016 Tid: fm Hjälpmedel: Typgodkänd miniräknare

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

Viksam 2.0

Viksam 2.0 Viksam 2.0 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Data... 3 3 Kretskortsöversikt... 4 4 Montering... 4 5 Inkoppling... 5 5.1 Spänningsmatning... 5 5.2 Motor- och encoderinkoppling... 5 5.3 Gränssnitt... 5 5.4 Klämskydd...

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Bränsleceller i stamnätet? Resultat av provning

Bränsleceller i stamnätet? Resultat av provning Bränsleceller i stamnätet? Resultat av provning Stamnätet Station Station, forts Stamnätets stationer 135 stationer Övervägande luftisolerade ställverk Nio seriekondensatorstationer Tre HVDC stationer

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Matematik (som stödjer ellära och elmaskiner) Vektorer, grafisk framställning Algebra Trigonometri Ekvationer Funktioner 20p Processkunskap samt säkerhetsutbildningar

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer