1(13) .$76. 0b11,6.$0$6., ,.$7,21. Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning. $//0b17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(13) .$76. 0b11,6.$0$6.,1.20081,.$7,21. Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning. $//0b17"

Transkript

1 1(13) &.$76 0b11,6.$0$6., ,.$7,21 Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning $//0b17 Med funktionen Människa Maskin Kommunikation (MMK) avses gränssnittet mellan människan och tekniken för styrning och övervakning av såväl primärprocess som till denna anslutna hjälpsystem. Med utrustning för MMK-funktionen avses i detta dokument: Utrustning för övervakning och styrning av hel process. Utrustning knuten till specifik kontrollanläggningsdel för avläsning/indikering eller omställning. I det första fallet är det en centraliserad funktion oftast med placering i anläggningars kontrollrum. Exempel på sådana MMK är; Bildskärmar eller kontrolltavlor. I det senare är det decentraliserad funktion knuten till specifik kontrollanläggningsdel. Sådan MMK kan vara inbyggd i utrustningen eller bestå av ett mobilt, anslutningsbart hjälpmedel. Exempel; indikeringar och teckenfönster på reläskydd eller omställnings/parametrerings hjälpmedel för PLC-DUBA. MMK-utrustning kan vara utförd i bildskärmsteknik, teckenfönster i LED eller LCD-teknik, hårdvarubaserd panel/kontrolltavla eller en kombination av dessa. I dokumentet finns beskrivningar över kontrolltavlors utseende och utformning. Dessa ska ses som exempel på utformning i anläggningar tillhörande Svenska Kraftnät. De krav som ställs för MMK är funktionella. Den exteriöra utformningen kan variera mellan anläggningsinnehavare. Vilken av teknikerna man väljer är en fråga om vad som är tekniskt ekonomiskt optimalt.

2 2(13) )81.7,216.5$9 $OOPlQW Med Människa - Maskin - Kommunikationssystemet ska operatören kunna utföra alla för processdriften förekommande styr- och övervakningsfunktioner. Systemet ska klara att ge full information och styrmöjlighet även under störd drift t.ex. störningar i kraftsystem eller lokal anläggning. Följande grundfunktioner ska ingå i en MMK för styrning och övervakning av en station. Driftformsomkopplare för val av manöverplats. Styrning/manövrering och indikering av samtliga avståndsmanövrerade ställverksapparater. Visning av mätvärden. Omställning av kontrollutrustningars driftform. Presentation och kvitteringsfunktion av larm och felsignaler..rqwuroowdyod I anläggningar med kontrolltavla ska denna ge översikt av anläggningens hela primärsystem och medge motsvarande styr- och manövermöjlighet. Driftinformation ges genom: Stationsschema visande stationens primärutformning. Mätinstrument. Lägesvisning av kopplingsapparater. Manöver och styrning sker med hjälp av: Manöverkvittensställare. Tryckknappar. Omkopplare för driftformer. Indikeringar på kontrolltavlan sker med hjälp: Ordervisare. Lamptryckknappar.,QVWUXPHQW Instrumenten kan vara av analog visartyp eller utförd med teckenfönster. Bestyckningen för ett ledningsobjekt ska omfatta: Spänning. Aktiv effekt inklusive riktningsangivelse. Reaktiv effekt inklusive riktningsangivelse.

3 3(13) Bestyckningen för ett transformatorobjekt ska omfatta: Reaktiv effekt inklusive riktningsangivelse. Aktiv effekt inklusive riktningsangivelse. Lindningskopplarläge. Reaktor och shuntkondensatorobjekt ska ha visning av: Samlingsskenor ska ha visning av: Spänning. På kontrolltavlan kan det även vara aktuellt att visa andra storheter såsom t.ex. temperatur, tryck, nivå Det är viktigt att definitionen av effektriktning används konsekvent genom hela anläggningen. Aktiv och reaktiv effekts riktning ska definieras som "Till" respektive "Från" objektet. D.v.s. en lednings effektriktning benämns "Till" när effekten matas från stationens samlingsskena ut på ledningen. "Från" ledningen, betyder att effekten matas in till stationens samlingsskena. Kontrolltavlans analoga instrument ska vara försedda med dessa texter. Vid teckenfönster bör man eftersträva angivelse av riktning med text. Man kan även tolerera "+" tecken för "Till" och "-" tecken för "Från" eller riktningspilar. Däremot kan visarutslagets fysiska riktning på analoga instrument tillåtas variera om medföljande text "Till" och "Från" följer den fastställda definitionen. T.ex. kan det vara praktiskt att låta objektens normala effektriktning alltid ge medurs utslag på ett analogt instrument. Även om normalriktningen för någon ledning alltid är "Till" och för en annan alltid är "Från". Ett moturs utslag ger då en varningseffekt i likhet med +/- skifte på digitala instrument. /ljhvylvqlqj Ställverkets driftläggning ska framgå av kontrolltavlans lägesindikeringar. Samtliga avståndsmanövrerade kopplingsapparater ska ha automatisk lägesföljande visning. Hand- eller direktmanövrerade apparater bör lägesindikeras på samma sätt. Generellt ska man eftersträva aktiv återindikering. Det manövrerade objektet ska via egna lägesgivare indikera sitt läge till MMK - systemet. D.v.s. när manöver av kopplingsapparat eller ändring av driftform utförts ska det manövrerade objektet svara för lägesindikeringen. I undantagsfall kan, manuell uppdatering av läget direkt på kontrolltavlan, accepteras.

4 4(13) 6WDWLRQVFKHPD På kontrolltavlan ska finnas ett symbolschema visande stationens ställverk inklusive kopplingsapparater. I schemat ska visande instrument och organ för manöver- och lägesindikering vara inplacerade. Schemats utförande ska återspegla ställverksbilden fysiskt korrekt. Dvs. ledningarnas inbördes anslutningsordning mot samlingsskenan, vänster - höger, ska överensstämma mellan kontrolltavla och ställverk. Den högsta systemspänningen ska placeras till vänster eller högst upp på tavlan. Transformering mot lägre spänningar illustreras nedåt och åt höger. Stationsschemats objekt ska vara tydligt märkta med littera och apparatbenämning. Schemat ska vara försett med permanenta symboler eller uttag för symboler som visar jordningspunkt och anbringad arbetsjordning. I mindre stationer kan en förenklad kontrolltavla accepteras. Denna utgörs då av manöverpaneler placerade på objektens fackfält. Fackfälten ska då vara placerade i samma rad så att man kan få överblick av minst en spänningsnivå och placeringen ska vara fysiskt riktigt i förhållande till ställverket. För övrigt gäller samma krav som för en vanlig kontrolltavla. 7LGYLVQLQJ På kontrolltavlan alternativt synligt från kontrolltavlan ska placeras ett digitalur visande veckodag, datum, månad, timmar och minuter. 0DQ YHURUJDQ Kontrolltavlan kan förses med manöverkvittensställare s.k. MK-ställare. Då kombineras manövrering och lägesindikering i samma strömställare. MK-ställaren har fyra lägen. De två ytterlägena är återfjädrande manöverlägen. De andra två är indikeringslägen. MK-ställaren ska visa blinkande sken vid avvikande läge. Dvs. när primärapparatens läge inte överensstämmer med MK-ställarens, t.ex. okvitterad utlöst brytare. Den traditionella kontrolltavlan har oftast manöverorgan av MKställartyp. Då en överordnad automatik arbetar blockeras det blinkande skenet. Objekt som ska ha MK-ställare: högspänningsbrytare högspänningsställverkets frånskiljare

5 5(13) automatikers driftformsomkoppling ex. SÅI, DUBA, extremspänningsautomatik. Vid manövrering av långsamt gående apparater som frånskiljare krävs en speciell indikering under apparatens gångtid. Vid MK-ställare visas då fast sken. De andra typerna av läges indikatorer visar då dubbel indikering dvs. samtidig "Till" och "Från". Från kontrolltavlan ska hela anläggningens driftform styras. Dvs. val av När- eller Fjärrkontroll. I anläggningar med flera delägare, kan krav på delad manöverbehörighet finnas. Ställverk med flera delägare och fjärrmanöverplatser ska styras med skilda driftformsomkopplare. Omkopplarna ska ha tre lägen: "När" vilket innebär att stationen/ställverksdelen enbart kan manövreras lokalt från egen kontrolltavla. Eventuella felsignaler till Driftcentralen blockeras. Driftcentralen har dock full information om anläggningens driftläggning. "Fjärr med närsignal" vilket innebär att stationen/ställverksdelen enbart kan manövreras från Driftcentralen men lokalt i anläggningen fungerar kontrolltavlans driftlägesinformation. Felsignaler och larm ges även lokalt. "Fjärr" vilket innebär att stationen/ställverksdelen enbart kan manövreras från Driftcentral. Lokala larm och felsignaler blockeras. Kontrolltavlans lägesinformation via MK-ställare fungerar ej. Om omkopplare manövreras från ett läge där den blockerar signaler till driftcentral eller lokalat till ett läge som inte blockerar ska signalen resp. larmet aktiveras om orsaken till larmet kvarstår. Det ska finnas en omkopplare som aktiverar reservlarmsutrustningen. I datoriserade stationer införs ofta en reservstyrnings panel. I och med detta införs ännu en driftform "reservstyrning" för varje objekt. %LOGVNlUPVEDVHUDG00. Bildskärmsbaserad MMK består av en dator med bildskärm, tangentbord, pekdon samt ett antal skrivare. MMK-systemet ska innehålla ett erforderligt antal bilder som dels ger en översikt av hela stationens status samt detaljerade bilder som innehåller mera

6 6(13) information och medger manöver av apparater och automatiker mm. Med hjälp av MMK-systemet ska man kunna övervaka primärprocessen, automatiker, lokalkraft och kontrollanläggningen. På samtliga bilder ska stationsnamn datum och tid visas samt en larmrad med senast okvitterade larm. Tiden ska vara synkroniserbar från centralur med minut-, timpuls eller med tidstelegram och den ska automatiskt växla mellan sommar och vintertid. Bilderna ska vara uppbyggda på ett ergonomiskt riktigt sätt vilket bl.a. innebär att statusförändringar inte får ske med enbart färgväxlingar. Bilder ska bara innehålla den information som är nödvändig för den invalda bildens funktion. Växling mellan bilder ska kunna ske enkelt med bildskärms eller tangentbords funktionstangenter. gyhuvlnwvelog På översiktsbilden ska finnas ett symbolschema visande stationens ställverk inklusive kopplingsapparater. Schemats utförande ska återspegla ställverksbilden fysiskt korrekt. Dvs. ledningarnas inbördes anslutningsordning mot samlingsskenan, vänster - höger, ska överensstämma mellan bildskärm och ställverk. Den högsta systemspänningen ska placeras till vänster eller högst upp på bilden. Transformering mot lägre spänningar illustreras nedåt och åt höger. Översiktsbilden ska normalt bara visa aktuell driftläggning och ett fåtal mätvärden (aktiv-/reaktiv -effekt för objekten och spänning på skenorna) och ett antal generella indikeringar såsom stationens driftform, DUBA startad, FPS-pågår mm. 'HWDOMELOGHU För att kunna manövrera kopplingsapparater används mer detaljerade delbilder På dessa visas kopplingapparaternas läge, objektens mätvärden och annan väsentlig information om objekten. Manöverprincipen ska för brytare och frånskiljare vara i tresteg: UTVAL, TILL(SLUT)/FRÅN(ÖPPNA) val och sedan VERKSTÄLL. Vid utval av objekt ska objektets littera presenteras på en statusrad eller dylikt. Brytare kopplas normalt in via FPS men det ska vara möjligt att göra direkttillslag. För automatiker räcker det med två steg, UTVAL och sedan I DRIFT/UR DRIFT Upphävning av frånskiljarblockering sker antingen per systemspänningsnivå eller individuellt för varje frånskiljare efter utval av objektet skett.

7 7(13) Grundläggande är att symbolerna ska vara lätta att förstå utan tolkningstabeller och att korrekta driftlitteran används vid namngivning av kopplingsapparater. Vid alla manöver ska det övervakas att objekt intar beordrat tillstånd. Om beordrat tillstånd inte intas ska operatörsmeddelande "Misslyckad manöver " ges. På bilderna ska följande presenteras: %U\WDUH Brytarsymbolen ska vara utformad så att man tydligt kan avgöra att det är en effektbrytare och om en brytare är i läge TILL eller FRÅN.Följande funktioner ska också indikeras med eller i närheten av brytarsymbolen Brytaren har ändrat läge utan operatörsingrepp (Utlöst brytare). En utlöst brytare ska om den inte kvitterats efter valbar tid ge larm. Kvittering ska göras genom kvitteringsförfarande eller automatiskt på positiva flanken när brytaren går till. DUBA eller annan automatik arbetar. Brytaren är utvald för manöver. Brytaren är varken TILL eller FRÅN (mellanläge). Lägesinformationen är inte uppdaterad (gammalmärkt). Manöver ej tillåten eller blockerad. )UnQVNLOMDUH Frånskiljar- och jordningskopplarsymbol ska vara utformad så att man tydligt kan se att det är en frånskiljare eller jordningskopplare och om den är ÖPPEN eller SLUTEN. Följande funktioner ska också indikeras med eller i närheten av symbolerna: Frånskiljaren är utvald för manöver. Frånskiljaren är varken ÖPPEN eller SLUTEN (mellanläge). Lägesinformationen är inte uppdaterad (gammalmärkt). Manöver ej tillåten eller blockerad. Alla jordningspunkter i ställverket ska visas och om jordning är anbringad ska detta kunna indikeras med jordningssymbol. $XWRPDWLNLQGLNHULQJDU Symboler för automatiker och indikeringar ska vara så utförda att de entydigt visar automatikers driftform och indikeringars status. Det ska finnas följande information om automatiker: SÅI I drift/ur drift, DUBA Drift/vänteläge, DUBA startad, FPS pågår och annulering FPS

8 8(13) 0lWYlUGHQ Mätvärden ska visas i anslutning till objektet. Icke uppdaterat eller felaktigt mätvärde ska "gammalmärkas". För de olika typerna av objekt ska följande mätvärden presenteras: Ledning Spänning. Aktiv effekt och effektriktningar i form av pilar. Reaktiv effekt och effektriktningar i form av pilar. Skenor Spänning. I vissa fall frekvens. Transformatorer Aktiv effekt och effektriktningar i form av pilar. Reaktiv effekt och effektriktningar i form av pilar. Lindningskopplarläge. Reaktorer Ev Mvar i stället för ström, där man tillåts att använda brytare till beskedet för att presentera ett fast Mvar-värde. Shuntkondensatorer Ev Mvar i stället för ström, där man tillåts att använda brytare till beskedet för att presentera ett fast Mvar-värde. Det är viktigt att definitionen av effektriktning används konsekvent genom hela anläggningen. Det kan även finnas andra storheter som man vill visa t ex. temperatur, tryck, nivå mm. $XWRPDWLNELOG Det ska finnas en automatikbild där man kan: Få en översiktlig bild av stationens automatiker. Försätta automatikerna i dess olika driftformer. Se vissa automatikers indikeringar. I automatikbilden ska följande presenteras:

9 9(13) '8%$IXQNWLRQHU Drift/Vänteläge. DUBA startad. Individuell avställning av DUBA objekt. Spänningssättningsriktningar för DUBA. Individuell start och blockering. )36 FPS pågår. Annulering FPS. gyuljw Extremspänningsautomatiker Idrift/urdrift. Högfrekvenstillsats eller teletillsats fel. SÅI Idrift / Urdrift. Högfrekvenstillsats Idrift / Urdrift. LK-automatik Idrift / Urdrift. LK-automatik läge. 3).ELOG Om PFK finns i stationen ska det finnas en PFK-bild som visar PFKplanen med dess manövermöjligheter och indikeringar /RNDONUDIWELOG Det ska finnas en detaljerad bild för indikering, manövrering och övervakning av brytare, frånskiljare, omkopplinngsautomatiker, ev diesel mm. 'DWRUV\VWHPELOG Det ska finnas en bild som visar datorsystemets konfiguration och status samt alla noders aktuella tid. /DUPOLVWD I larmlistan ska samtliga aktiva samt alla icke aktiva okvitterade larm presenteras. Man ska kunna särskilja på om det är en: Aktiv kvitterad felsignal Aktiv okvitterad signal Icke aktiv okvitterad signal Signaler ska kunna kvitteras individuellt eller per sida. Larm ska vid rätt driftform ge akustiskt signal som ska kunna återställas med funktionstangent på tangentbordet och även med tryckknapp skild från datorsystemet. Larmlistan ska på begäran kunna skrivas ut på en skrivare. 2SHUDW UVOLVWD

10 10(13) I operatörslistan ska samtliga händelser i stationen skrivas och tidmärkas. Detta är händelser av typ: Reläskydds- och automatikindikeringar Kopplingsapparaters indikeringar Felsignaler Operatörsmeddelanden Operatörslistan ska på begäran kunna skrivas ut på en skrivare, utskriften ska på begäran kunna avbrytas. 5HVHUYVW\UQLQJ För att säkerställa manövermöjligheter av brytare och frånskiljare även när datorsystemet ej fungerar ska utrustning för reservstyrning installeras. Reservstyrningsutrustningen byggs upp modulvis och placeras på anläggningens fackskåp på sådant sätt att god överblick av kopplingssituationen i ställverket enkelt erhålls. På en reservstyrningspanel ska det vara möjligt att: Manövrera normalt avståndsmanövrerade kopplingsapparater, avläsa om objektet är spänningssatt, hur stor ström som går på ledningen, ansluta mobil synkroniseringsmätsats och välja in rätt spänningar för handfasning. Manöver på reservstyrningspanel ska ske genom tvåhands manöver, först trycker man in utvalsknappen för apparaten som ska manövreras sedan TILL/SLUT eller FRÅN/ÖPPNA knappen. Omvänt förfarande ska ej vara möjligt. När reservstyrning är inkopplad ska all manöver av brytare och frånskiljare via datorsystemet blockeras. Inkopplad reservstyrning ska vidare indikeras lokalt och även på fjärr då detta är möjligt. Vid manöver från reservstyrningspanel ska det framgå att frånskiljarblockeringen är upphävd. Vid reservstyrning ska ett starkt förenklat felsignalsystem finnas. 8WUXVWQLQJV00. MMK bunden till specifik utrustning kan förekomma i olika former, fast inbyggd i utrustningen eller lös anslutningsbar. Kännetecknande för de allra flesta är att den är knuten till utrustningsfabrikatet och inte kan användas i utrustning från annan leverantör.

11 11(13) De flesta i en kontrollanläggning förekommande utrustningar har någon form av Man-Maskin-Kommunikation. I sitt enklaste utförande kan det vara organ för Drift/Avställd, Prov/Drift eller Hand/Auto. I mer avancerat utförande kan det finnas inbyggda mätinstrument och omkopplare för olika mätpunkter eller s.k. alfanumeriska teckenfönster med vars hjälp olika kommandon och avläsningar utförs. Allt fler mikroprocessorbaserade utrustningar har ett löstagbart/injackningbart s.k. hjälpmedel med vilket man utöver avläsningar/omställningar även kan programmera eller felsöka. Urustningsbunden MMK har sällan ett standardiserat utförande p.g.a. knytningen till specifik utrustning och dess leverantörsstandard. Följande krav gäller dock: Skyltars- eller teckenfönsters text ska överensstämma med anläggningsägarens tillämpade nomenklatur. Mätvärden ska presenteras i ingenjörsstorheter. Det ska finnas en tydlig skillnad mellan funktioner som är avsedda för ren operativ drift, såsom avläsning, driftformsomkoppling och funktioner avsedda för specialister såsom felsökning, programmering. I PLC- utrustning ska MMK funktionerna kunna behörighetskodas. Anslutning av mobila MMK ska kunna ske med utrustningen i full drift. 7(.1,6.$.5$9.RQWUROOWDYOD Med "kontrolltavla " menas en i huvudsak hårdvarubaserad panel med inplacerade instrument för avläsning och indikering samt strömställare för manöver och omkoppling. Det är emellertid inget som hindrar att det för vissa utrustningar finns infälld alfanumeriskt teckenfönster för avläsning och manövrering. Ex. Lindningskopplar styrning. 7LGYLVQLQJ Tidvisningen ska ha en noggrannhet på ± 2 min/år om tidssynkronisering uteblir.,qvwuxphqw Kontrolltavlans instrument ansluts via mätvärdesomvandlare med strömutgång för mätstorheterna; spänning, ström, aktiv- och reaktiv effekt. Tavelinstrumentens skala anpassas för bästa läsbarhet.

12 12(13) %LOGVNlUPVEDVHUDG00. Bildskärms storlek ska vara minst så stor att en spänningsnivå inte behöver delas upp i flera bilder för att få en användbar bild. Bildskärmen ska ha full grafisk upplösning 1024*768 punkter. Datorn ska vara i industriutförande och matad från stationens batterisystem. Datorsystemet ska ha en MTBF på minst timmar Bildväxling från tangenttryckning till uppdaterad bild (150 dynamiska punkter) får ta högst 3 sekunder. Uppdatering av indikeringar och mätvärden ska ske på 2 sekunder. Manöver ska verkställas inom 500 ms (från tangenttryckning till ordern lämnar datorsystemet, även om utgång finns i annan dator. Operatörslista ska kunna innehålla minst 1000 signaler i en "rullande" buffert. Utskrifts hastighet >100 tkn/sek eller > 1 händelse /s. Pappersformatet bör vara stående A4. Systemklockan ska ha en noggrannhet på ± 2 min/år om synkning uteblir. 1RUPHU Tavelinstrumenten ska vara av klass 1.5. Kontrolltavlans apparatsymboler ska vara utförda enligt SS-IEC 617 Grafiska symboler för elscheman. Utrustningen ska uppfylla de standarder och generella krav som anges i KATS 3.2. Om funktionen realiseras i datorteknik ska den även uppfylla krav enligt KATS )2501,1*.RQWUROOWDYOD Symboler för ledningar, samlingsskenor och ställverksapparater ska vara utförda i en mot tavlan avvikande färg så att schemat tydligt framgår. Samlingsskenor framställs med horisontella linjer medan objekts anslutning till skenorna (ledningar, reaktorer etc.) visas med lodräta linjer. Tavelinstrument ska vara i storleken 48 x 48 mm, teckenfönster ska ha en teckenhöjd på minst 20 mm. Den fastställda instrumentbestyckningen för olika objekt ska placeras enligt följande: För ledningsobjekt gäller uppifrån räknat; spänning, ström, reaktiv effekt, aktiv effekt. För transformatorobjekt gäller uppifrån räknat; reaktiv effekt, aktiv effekt och LK-läge.

13 13(13) Samlingsskenors spänningsinstrument ska sitta vid symbollinjens ändavslutning. Varje strömställare ska skyltas så att funktion och ev. indikeringslägen klart framgår. Manöverställare för ett ställverksfack ska ha skild utformning för brytare relativt frånskiljare. Kontrolltavlan ska vara så utformad att den går att bygga ut med fler objekt. 5HVHUYVW\UQLQJ En reservstyrningsmodul ska för ett ledningsobjekt innehålla: Utvalsknappar för val av brytare eller frånskiljare som ska manövreras Verkställighetsknappar för till/slut respektive från/öppna -manöver Lysdiodkors eller motsvarande för lägesindikering av brytare och frånskiljare kv-meter ka-meter Kopplingsbyglar eller dylikt för inkoppling av spänningar för handfasning Uttag för flyttbar synkroniserinsmätsats Vid annan typ av objekt kan vissa funktioner tillkomma eller utgå %LOGVNlUPVEDVHUDG00. Arbetsplatsen ska vara utformad så att den kan uppfylla olika personers krav på ergonomisk utformning bl.a. ska skärmar vara vrid och vippbara samt tangentbord höj och sänkbart.

D Ny dokumentmall och namnändring från KATS till TR Omarbetad. Ny titel

D Ny dokumentmall och namnändring från KATS till TR Omarbetad. Ny titel Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 99-05-18 D Ny dokumentmall och namnändring från KATS till TR2 2008-06-25 5 Omarbetad. Ny titel 2/14 Innehåll 1 Allmänt... 5 2 Funktionskrav... 5 2.1 Allmänt... 5

Läs mer

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare 1(6) &.$76 0$1g9(5%/2&.(5,1*)g5)5c16.,/-$5( Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare Innehåll 1. Allmänt 2. Funktionskrav. 3. Tekniska krav. 4. Utformning. $//0b17 För att underlätta

Läs mer

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-2 DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E FELSIGNALSYSTEM 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande 1(8) %.$76 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4

Läs mer

Svenska Kraftnät 06-04-13 TR2-08-2 rev D Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 06-04-13 TR2-08-2 rev D Tekniska riktlinjer 1(7) 06-04-13 D TR2-08-2 FELSIGNALSYSTEM Bilagor 1 Felsignallista Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning 1 ALLMÄNT Felsignalsystem installeras i stamnätets stationer för att driftledaren

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 5 Omarbetad. Titel ändrad från Händelseskrivare till Händelseregistrering 2/6 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Funktionskrav... 4 2.1

Läs mer

MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER

MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-04-1 DATUM 2010-01-19 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA F MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER 1/11 Uppdateringar

Läs mer

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-4 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C LARMSYSTEM 1/8 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 96-11-15

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7 Utgåva Ändringsnot Datum 1 Första utgåva. Ersätter TR2-05-7-1 TR2-05-7-7 2012-06-08 2/16 Innehåll 1 Allmänt... 5 1.1 Reläskydd... 5 1.1.1 Reläskydd för transformatorer i ställverk med enkelskena eller

Läs mer

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN 1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN Bilagor 1 Gränssnitt för kommunikationsutrustning 2 Exempel på teletillsats för reläskyddskommunikation 3 Exempel på fjärrutlösningssändare 4 Exempel på fjärrutlösningsmottagare

Läs mer

BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON

BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-06-6 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C BRYTARSYNKRONI- SERINGSDON 1/7 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Teknik VÅR BETECKNING TR02-10-1 DATUM 2009-02-05 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

ÅTERINKOPPLINGS- AUTOMATIK

ÅTERINKOPPLINGS- AUTOMATIK SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-06-3 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C ÅTERINKOPPLINGS- AUTOMATIK 1/8 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Koll på läget i realtid med R-CONTROL RCO Securitys mjukvara R-CONTROL erbjuder avancerad systemstyrning och oöverträffad anläggningskontroll

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

4-stegs jordströmsskydd

4-stegs jordströmsskydd SVENSKA z. KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-3 DATUM 2013-12-10 SAMRAD AS.AN..DK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 4 FASTSTÄLLD TI 4-stegs jordströmsskydd 1/7 Uppdateringar

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE. ffzéi>,?%>> ÄA, istansskydd. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 1/8

SVENSKA _ KRAFTNÄT AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE. ffzéi>,?%>> ÄA, istansskydd. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 1/8 SVENSKA _ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-2 DATUM SAMRAD 2013-12-10 AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE ffzéi>,?%>> UTGÅVA FASTSTÄLLD ÄA, istansskydd 1/8 Uppdateringar

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontcollänläggning VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 DATUM 2014-08-14 SAMRAD AFS. NS, DP /WA' tfsrf TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD? LS-omriktare 1/7 Uppdateringar

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg A 1/15

DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN. SvK4005, v3.3, TEKNISK RIKTLINJE TR utg A 1/15 SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-1 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELESAMVERKAN 1/15 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

1(11) 05-02-24 C TR2-08-1 STÖRNINGSSKRIVARE. Bilagor 1 Exempel på utskrift 2 Störningsskrivarplan

1(11) 05-02-24 C TR2-08-1 STÖRNINGSSKRIVARE. Bilagor 1 Exempel på utskrift 2 Störningsskrivarplan 1(11) 05-02-24 C TR2-08-1 STÖRNINGSSKRIVARE Bilagor 1 Exempel på utskrift 2 Störningsskrivarplan Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning 1 ALLMÄNT Störningsskrivare är en utrustning

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

MÄTVÄRDESOMVANDLARE. TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/7. NK, Kontrollanläggning NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D

MÄTVÄRDESOMVANDLARE. TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/7. NK, Kontrollanläggning NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-07-1 DATUM SAMRÅD 2010-01-20 NK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D MÄTVÄRDESOMVANDLARE 1/7 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

04-09-21 C TR2-03-3 DATORER I KONTROLLANLÄGGNING. Bilagor 1 Disposition av I/O-rack till stationsdator

04-09-21 C TR2-03-3 DATORER I KONTROLLANLÄGGNING. Bilagor 1 Disposition av I/O-rack till stationsdator 1(8) 04-09-21 C TR2-03-3 DATORER I KONTROLLANLÄGGNING Bilagor 1 Disposition av I/O-rack till stationsdator Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning 1 ALLMÄNT Med dator i kontrollanläggningar

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

DATORER I KONTROLLANLÄGGNING

DATORER I KONTROLLANLÄGGNING SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-03-3 DATUM 2004-09-21 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D DATORER I KONTROLLANLÄGGNING 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Funktion: Brandgasspjällstyrning m. rökdetektor SIOX-modul: 8SC1:004 Processbild: 8SC1_004.DFF Inkopplingsbeskrivning Inkoppling spjällmotor med S1-S6 som lägesindikering.

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

LATHUND för MyConnect TouchPanel

LATHUND för MyConnect TouchPanel LATHUND för MyConnect TouchPanel Innehåll PUMPAR... 2 PUMPAR - underskärm... 3 RAPPORT... 4 LARM... 5 DIAGRAM... 6 LOKAL... 7 BÖRVÄRDEN... 8 Tid och Status av I/O... 9 Installera en analog Nivågivare 4-20mA...

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

SJH 325*1-107 ALLMÄNT

SJH 325*1-107 ALLMÄNT SJH 325*1-107 Ställverk och tillhörande anordningar ALLMÄNT Säkerhetsanläggningar manövreras från ställverk vilka innehåller manöverdon för signaler, växlar och spårspärrar samt i förekommande fall även

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2 MNUL OH INKOPPLINGSNVISNING FÖR LRMPNEL LN - / - Version LRMPNEL LN 00-00 RUT Lerbacksgatan Nässjö Tel: 00-0 0 Fax: 00-0 I/ Version R Innehållsförteckning Larmpanelens fram / baksida... llmänt... - Inkoppling...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Omgivnings temperatur. Drift: -5 C till +45 C. Lagring: -25 C till +55 C. Transport: -25 C till +70 C. Luftfuktighet: Max 93 % EU Direktiv: Symbol

Omgivnings temperatur. Drift: -5 C till +45 C. Lagring: -25 C till +55 C. Transport: -25 C till +70 C. Luftfuktighet: Max 93 % EU Direktiv: Symbol P2670 Manöverenhet tan Senso Art. nr. 20 06 078 E 7 586 Färg Vit 3. Teknisk information Initiering: Telegram sänds tidigast 6 sekunder efter initiering. indikeringselement: Manöverelement: En grön LED

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL HANDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

HANDHAVANDEMANUAL HANDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F HANDHAVANDEMANUAL HANDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Innehåll 1 Handterminal IQnavigator... 3 1.1 Allmänt...3 1.2 Handhavande...4 1.3 Knappar...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tangentbord...6

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Sidantal 6 KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 2014-10-01 Ver 3.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

MANÖVERLEDNINGAR, SPÄNNVERK

MANÖVERLEDNINGAR, SPÄNNVERK MANÖVERLEDNINGAR, SPÄNNVERK I mekaniska säkerhetsanläggningar överförs manöverrörelserna från ställverket medelst dubbla ståltrådsledningar, som drages ca1/2 meter åt ena eller andra hållet vid omläggning

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Ställverksinstruktion för Almunge

Ställverksinstruktion för Almunge UPSALA-LENNA JERNVÄG Ställverksinstruktion för Almunge Utgåva 1 Gäller fr o m 2015-03-01 ULJH 065 2 Ställverksinstruktion för Almunge ULJH 065 FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGSTRYCK Ändringstryck Nr Gäller fr

Läs mer

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Running head Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Avancerad styrning av pumpstationer Varför nöja sig med en kompromiss? Det finns ett otal olika system för pumpstyrning på marknaden.

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post:

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post: Greyhound i kyrkan- vad är Greyhound? Botech har kunskap och erfarenhet av att styra och övervaka uppvärmning, luftfuktighet och luftkvalitet i kyrkor. Greyhound är Botechs egenutvecklade övervakningssystem

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Användarmanual för 1X-X3E-serien

Användarmanual för 1X-X3E-serien Användarmanual för 1X-X3E-serien P/N 00-3117-505-0006-01 ISS 17MAR14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Version Certifiering Europeiska direktiv 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 1X-X3E-serien

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide 057-263 ISSUE: 1 DSE7410 MKII & DSE7420 MKII Operator Manual Section TABLE OF CONTENTS Page 1 BESKRIVNING AV PANELEN... 3 1.1 PANELENS KNAPPAR... 5

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

12 VDC LED (RGB) Färgpalett (FP) 8 färger. Färgsekvensmotor (FSM) 11 färgscheman 2 justerbara tider

12 VDC LED (RGB) Färgpalett (FP) 8 färger. Färgsekvensmotor (FSM) 11 färgscheman 2 justerbara tider atablad/manual Välj ur färgpalett en färg som lyser med fast sken eller använd färgsekvensmotorn som följer valt färgschema. Justerbara tider medför en mängd variationer i ljusspelet. Från snabba stroboskop

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Ledningsskyddssystem för stamnätet

Ledningsskyddssystem för stamnätet SVENSKA ^ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Koirörollanläggningar VAR BETECKNING TR02-05-2-1 DATUM SAMRAD AN,AS,AT TEKNISK RIKTLINJE zctm /rfrhf & UTGÅVA 5 TD FASTSTÄLLD Ledningsskyddssystem för stamnätet

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

1 INLEDNING TR1-16 06-09-25 A. 1.1 Beteckningsskyltar. 1.2 Fasskyltar. 1.3 Varnings- och förbudsskyltar 1(5)

1 INLEDNING TR1-16 06-09-25 A. 1.1 Beteckningsskyltar. 1.2 Fasskyltar. 1.3 Varnings- och förbudsskyltar 1(5) 1() 06-09- A TR1-16 SKYLTAR I STÄLLVERK 7, - 40 KV Innehåll 1 Förord Beteckningsskyltar Varnings- och förbudsskyltar 1 INLEDNING Denna riktlinje skall tillämpas för Svenska Kraftnäts anläggningar i nya

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer... 3 Utloggning... 3 Hantera Larmområden... 4 Larmstyrning med # -tangenten...

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

datamix MULTIFEEDER 5000 ANVENDELSE KAPITEL - 1 - ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2

datamix MULTIFEEDER 5000 ANVENDELSE KAPITEL - 1 - ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2 ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2 TILLGÅNG TILL FÖNSTER/SYMBOLER/DATA.... 3 Automatisk tändning/släckning av skärm.... 3 Öppna och stänga fönster allmänt.... 3 Skärmens

Läs mer

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning kabel-tv-modem Innehåll 1.Inkoppling till kabel-tv-nätet 2.Koppla in kabel-tv-modem 2.1 Cisco EPC 3010 2.2 Scientific Atlanta 2.3 Motorola Surfboard 3.Datorinställningar 3.1.Manuell

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

Användarmanual del 1, EC2

Användarmanual del 1, EC2 Användarmanual del 1, FAQ EC2 ECHEAT-R 1 Innehåll 1. Hur gör jag inställningar i EC2?... 3 2. Hur ändrar jag min behörighetsnivå till drift?... 3 3. Hur ser jag att jag har värde på mina givare?... 3 4.

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer