Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning. Elutredning Vindpark Östra Frölunda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning. Elutredning Vindpark Östra Frölunda"

Transkript

1 Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning Elutredning Vindpark Östra Frölunda

2 Gothia Vind GothiaVind Östra Frölunda Uppdragsnummer Förstudie för elanslutning Rapport Göteborg Sweco Energuide AB Kraftsystemanalys Fredrik Loodin 1 (22) Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax Sweco Energuide AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Fredrik Loodin Ingenjör Telefon direkt Mobil

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Teknisk genomförbarhet 5 4 Utformning av internt elnät 7 5 Ägandeformer 13 6 Leverans- och mätpunkt 14 7 Kostnader och tariffer 16 8 Slutsats 22 Bilaga 1 Beräkningsunderlag kostnad internt elnät Bilaga 2 Beräkningsunderlag kostnad externt elnät Bilaga 3 Beräkningsunderlag tariffkostnad Bilaga 4 Beräkningsunderlag kostnader effektförluster Bilaga 5 Karta väg- och elnät 2 (22)

4 1 Sammanfattning Gothia Vind planerar att bygga och äga en vindpark på planerad 12 vindkraftverk på 2 eller 3 MW. Det kommer att röra sig om en totalt installerad effekt på 24 alternativ 36 MW. Initialt diskuterades två olika spänningar att ansluta produktionen till 24 eller 36 KV. Den installerade effekten fordrar 36 kv för att överföringsförmågan ska bli optimal det vill säga, energiförlusterna i kabelnätet är mycket mindre i en anläggning med högre spänning. Kabelnätet kommer att följa befintliga vägar inom parkområdet medan anslutningskabel från vindparken kommar att förläggas intill trafikerade vägar. Gothia Vind planerar ansluta vindkraftverken inom parken till ett kabelnät som förläggs i nya och befintliga vägar. Inom området planeras även ett ställverk där produktionen från vindkraftverken ansluts. Nätägaren Vattenfall planerar ett ställverk i Friborg, några kilometer från parkområdet. Ställverket skall förutom Gothia Vind även ansluta andra exploatörer som finns i närheten. Från ställverket i Friborg måste en förbindning, troligtvis luftledning, till närmsta större regionstation beredas. Närmsta regionstation ligger ca 27 kilometer norr om ställverket i Friborg. Inom området finns ett flertal andra exploatörer som behöver ansluta sina anläggningar till regionnätet. Det finns möjlighet att dela på anslutningskostnaderna till överliggande elnät med dem. Anslutning av vindpark sker till en transformatorstation 36/130 kv i Friborg ca 4 km söder om parkområdet som planeras och byggs av Vattenfall. Till transformatorstationen ska även andra exploatörer anslutas till. Från transformatorstationen kommer en anslutningsledning till närmsta regionstation byggas och planeras, närmsta regionstation är Uddebo 27 km norr om parkområdet. Den ägandeform som förespråkas är att Gothia Vind äger och förvaltar vindparkens interna elnät samt uppsamlingsstation. Överliggande elnät ägs av nätägaren Vattenfall. Leveranspunkt, dvs, där Gothia Vinds anläggning upphör och Vattenfalls börjar föreslås vara Gothia Vinds ställverk i parkområdet. Mätpunkt för energi och elcertifikat föreslås sammanfalla med leveranspunkten. Totalkostnaderna beräknas för de två fall som granskas till kr och kr årliga kostnader har nuvärdesberäknats på 25 år med kalkylränta 6,5 %. Tariffkostnader har beräknats ur Vattenfalls beräkningsmallar för inmatning till regionnät. 3 (22)

5 2 Bakgrund Gothia Vind planerar att bygga och äga en vindpark på planerad 12 vindkraftverk på 2 eller 3 MW. Det kommer att röra sig om en totalt installerad effekt på 24 alternativ 36 MW. Parken är tänkt att ligga utanför Östra Frölunda i Svenljunga kommun, se figur 1. Vattenfall är koncessionsinnehavare för området. Figur 1 Parklayout I denna rapport presenteras förslag på: - elnätets utformning inom vindkraftspakens område. - teknisk genomförbarhet. - totalkostnader för projektet - en presentation av anslutningskostnader och tariffkostnader baserad på vattenfalls beräkningsmodell. - ägandeformer för vindparkens elanläggning. - rekommendation för leveranspunkt och mätpunkt. 4 (22)

6 3 Teknisk genomförbarhet Vindparken som planeras kommer att generera en elektrisk effekt mellan 24 MW och 36 MW beroende vilket alternativ som väljs. Det lokala elnätets kapacitet räcker inte till att ansluta denna effekt, oavsett alternativ. Elnätet måste förstärkas för att kunna överföra mängden energi som produceras inom vindparken. För att förstärka elnätet mellan den planerade vindparken och närmsta större ställverk fodras etablering av jordkabel, luftledning och transformatorstation som är tänkt att placeras i anknytning till vindparken. Transformatorstationen krävs för att omvandla spänningen till en högre nivå som lämpar sig för överföring av elkraft över längre sträckor. Närmsta större ställverk (regionstation) finns i Uddebo 27 km norr om parkområdet. Vindparken måste anslutas till denna station som är kopplad till regionnätet, figur 2. Regionnätet är en del av det Svenska överföringssystemet för elkraft och dess funktion är att ansluta elkraft mellan de mindre lokalnäten och det landsomfattande stamnätet. 27 km Figur 2 Vindparkens orientering i förhållande till närmsta anslutningspunkt. Alternativ Gothia Vind står inför följande anslutnings alternativ utan inbördes ordning: 1. Egen uppsamlingsstation för det interna elnätet och kv ledning till regionstationen Uddebo som man själv bekostar, förvaltar och söker koncession för. 2. Egen uppsamlingsstation samt transformatorstation med transformator i närområdet (Friborg) cirka 4 km söder om parkområdet. Gothia Vind kommer att äga hela elnätet från vindpark till samlingsskena i regionstationen i Uddebo. 5 (22)

7 3. Ansluta produktionen till Vattenfalls transformatorstation i närområdet (Friborg) cirka 4 km söder om parkområdet. Anslutningsledningen kommer att ägas, byggas och förvaltas av Gothia Vind som även står för koncessions ansökan för ledningen. 4. Ansluta produktionen till Vattenfalls transformatorstation i närområdet (Friborg) cirka 4 km söder om parkområdet. Anslutningsledningen kommer att ägas, byggas och förvaltas av Vattenfall som även står för koncessions ansökan för ledningen. I det senare alternativen 3 och 4 finns möjligheterna att dela kostnaderna för den nybyggda stationen med övriga exploatörer inom området, för närvarande fyra stycken, Gothia Vind inräknade. Alternativ 1 och 2 särskiljer sig från övriga två alternativ med höga investeringskostnader och driftskostnader och kommer att bli direkt olönsamma fortsättningsvis kommer de ej att behandlas i denna rapport. Tidsåtgång Projektet kan delas in nedanstående aktiviteter som kan tidsuppskattas. Tidsuppskattningen baseras delvis på EBR. Internt elnät. - Kabeldragning och schaktning 24 månader - Byggnation av uppsamlingsstation 2 månader Anpassning av stationen Uddebo. - Komplettering med nytt linjefack 6 månader Ledning mellan vindpark och transformatorstation Friborg. - Kabeldragning och schaktning 12 månader Transformatorstation Friborg. - Byggnation av transformatorstation 2 månader - Upphandling av transformator 96 MVA 145/36 kv 12 månader Ledning (145 kv) mellan Friborg och Uddebo. - Etablering av luftledning145 kv 24 månader - Konsessionsprocess 12 månader - Tillståndsprocess 12 månader Ledning (36-40 kv) mellan Friborg och Uddebo. - Etablering av ledning kv 24 månader - Konsessionsprocess 12 månader - Tillståndsprocess 12 månader 6 (22)

8 4 Utformning av elnätet Produktionen från vindparken måste anslutas till regionnätet via regionledning och regionstation. I detta fallet är närmsta station placerad i Uddebo 27 km norr om parkområdet. Under denna rubrik presenteras elnätets utformning från produktionskälla till regionstation Uddebo. Figur 3 nedan visar schematiskt hur elnätet är uppbyggt samt definitioner av ledningar och stationer. Figur 3 Schematisk bild över kabelnät och stationer 7 (22)

9 Val av spänningsnivå I vårt uppdrag ingår att bestämma till vilken spänningsnivå som bäst lämpar sig att ansluta vindkraftverken i parken. De spänningsnivåer (enligt standard SS ) som är aktuella är 24 kv och 36 kv. Det är fullt möjligt att ansluta vindparken till någon av spänningsnivåerna 24 eller 36 kv. Överföringsförmågan ökar med högre spänningsnivåer och kostnader för utrustning och komponenter ökar även de med spänningsnivån, medans kostnader för effektförluster i ledningar och transformatorer minskar. Det finns brytpunkter där man tjänar in de något högre komponentkostnaderna mot de lägre effektförlusterna. Se tabell nedan för tumregler för anslutning av vindkraftverk. Systemspänning Installerad Nättyp [kv] effekt [MW] 10 < 10 Lokalnät 20 < 15 Lokalnät 40 < 40 Regionnät 50 < 50 Regionnät 70 < 100 Regionnät 130 < 300 Regionnät 220 < 500 Stamnät 400 < 1000 Stamnät Tumregler för nätanslutning av vindkraftverk Vindparker med märkeffekt <40 MW brukar anslutas till 40 kv nivån enligt tabell1. 40 kv är dock ingen standardspänning däremot är 36 kv det. Tariff- och förlustkostnaderna vid 24 kv anslutning kommer bli större än vid anslutning till 36 kv nivån, vilket bekräftas vid telefonkontakt av Jarl Bergström, områdesansvarig på Vattenfall. Det är alltså direkt olönsamt att ansluta en park av denna storlek till den lägre spänningsnivån 24 kv. Ekonomiska studier och analyser i denna rapport kommer således inte att behandla anslutningar till 24 kv nivån utan bara anslutningar till 36 kv. 8 (22)

10 Elnät Varje vindkraftverk ansluts till ett gemensamt elnät, kallat internt elnät, som kopplar produktionen från vinkraftverken till en centralt placerad uppsamlingsstation. Det är upp till projektören att utföra designen på det interna elnätet. Det externa elnätet kallas elnätet där nätägarens elnät börjar och det är nätägaren som utför designen av det externa elnätet. Elnätet kan vara utfört som kabel förlagd i mark (jordkabel) eller som luftledningar på stolpar. Vid längre överföringssträckor är det fördelaktigt med luftledning framför kabel. Internt elnät - kabelnät Projektören (Gothia Vind) planerar att ansluta produktionskällorna inom det interna elnätet med kabel i mark, som förläggs i eller intill befintliga vägar, Figur 4 och bilaga 5. Befintliga vägar kommer att förstärkas och breddas för att möjliggöra transport av tornsegmet, maskinhus och blad. I samband med att vägarna förstärks ska schaktning för kabel planeras. Samordnar man schakt för kabel tillsammans med att vägarna förstärks kan man bespara stora delar av schaktkostnaderna. En annan fördel att förlägga kabelnätet i befintlig vägstreckning är att påverkan av mark och natur blir minimal. Figur 4 Kabelnät och vägnät (vägnät streckad linje, kabelnät heldragen linje). 9 (22)

11 Det interna kabelnätet kommer att bestå av kablar med olika dimensioner (tvärsnittsarea) beroende på hur mycket effekt som ska anslutas. Vissa kablar ansluter den installerade effekten från upp till fyra vindkraftverk. Tabell nedan visar längd och dimension (area) för kablar för de olika anslutningsalternativen. Ju större effekt som ska anslutas desto större kabel area krävs där av skillnaderna mellan alternativen. Summering kabellängder Internt elnät Vindkraftverk 2 MW Vindkraftverk 3 MW Area [mm²] Kabellängd [km] Summering av kabellängder för internt elnät. Kabellängd [km] Internt elnät - uppsamlingsstation 36 kv Uppsamlingsstationen placeras inom vindparksområdet och till den ansluts parkens samtliga vindkraftverk. Stationen består av brytare s.k. linjefack som kopplar in och ur vindparken mot överliggande nät. Stationen bestyckas även med kontrollutrustning och hjälpkraft. Antal Typ Funktion [st] 4 36 kv Linjefack, skåp Brytare som ansluter vindkraftverken och anslutningskabeln till uppsamlingsstationen. 1 Lokaltransformatorfack inkl. trafo Driftspänning för stationen 1 36 kv Mät/frånskiljarfack, skåp Avsett för skydd- och mätsystem 1 Stationskontrollutrustning/Fjärrkontroll Avser utrustning för fjärrstyrning och mätvärdesinsamling 1 Mätskåp Skåp för energimätning eller registrering utav elcertifikat. 1 Hjälpkraft, skåpmonterad Reservkraft 10 (22)

12 Externt elnät - anslutningskabel För att ansluta hela parkens installerade effekt krävs ett kabelförband mellan uppsamlingsstationen och transformatorstationen. Kabelförbandet kommer att utgöras av en eller flera parallella 36 kv kablar som förläggs i schakt i slänt utmed befintliga vägbanor och ansluts vid transformatorstationen i Friborg. Figur 5 visar väg mellan Gothia Vinds vindpark och Friborg. Man kan anta att Vattenfall väljer att förlägga anslutningskabeln längs denna väg. Figur 5 Exempel på sträcka för kabelförläggning mellan vindpark och Vattenfalls transformatorstation. Exakt var transformatorstationen hamnar är inte ännu klargjort, men den kommer inte att hamna längre bort än 4-5 km. Efter som placeringen inte är fastställd och anslutningskabeln förläggs intill trafikerade vägar kommer schaktkostnaderna samt kostnader för eventuell omdirigering av trafik etc. bli svåra att bedöma. Summering kabellängder Extern kabel Vindkraftverk 2 MW Vindkraftverk 3 MW Area [mm²] Kabellängd [km] 2 st st Summering av kabellängder för anslutningskabel. Kabellängd [km] 11 (22)

13 Transformatorstation 36/130 kv Transformatorstationen kommer att placeras på en plats som möjliggör anslutning av flera exploatörer. Vattenfall har utifrån detta valt att placera den vid Friborg ca 4 km ifrån det aktuella vindparksområdet. Exakt var är ännu oklart. Transformatorstationen består av ett antal linjefack, transformatorfack, kontrollutrustning, transformator och hjälpkraft enligt nedan. Antal Typ Funktion [st] kv Transformering till kv 100 Transformator MVA 1 36 kv Transformatorfack, skåp Brytare för transformator på 36 kv sidan kv Transformatorfack Brytare för transformator på 145 kv sidan kv Linjefack, skåp Brytare som ansluter en eller flera produktionsanläggningar till regionnätet. 1 Hjälpkraft, skåpmonterad Reservkraft 1 Mätskåp Skåp för energimätning eller registrering utav elcertifikat. 1 Stationskontrollutrustning/Fjärrkontroll Avser utrustning för fjärrstyrning och mätvärdesinsamling 1 Lokaltransformatorfack inkl. trafo Driftspänning för stationen Externt elnät - regionledning Regionledningen kallas den ca 27 km långa ledning som ansluter från nya transformatorstationen Friborg till befintlig regionstation Uddebo. Spänningsnivån för ledningsförbandet kommer att bli 145 kv. Ledningen kommer att ägas och förvaltas av nätägaren Vattenfall som också står för koncessionsansökan, samråd och markägarkontakter. Ledningstypen kan bli luftledning på stolpar eller markkabel. Luftledningar är billigare att uppföra är markkabel, man talar ibland om upp till halva kostnaden. Men det är svårare att få de närboendes acceptans för etablering av luftledning. Det är Vattenfall som avgör vilken ledningstyp som ska väljas. Kostnaden för ledningen mellan Friborg och Uddebo kommer att betalas av den som först ansluter till den nya transformatorstationen i Friborg. 12 (22)

14 5 Ägandeformer När man diskuterar en passande ägandeform för vindkraftsanläggningar i allmänhet gäller det först att se till hur företaget som ska driva och förvalta vindkraftsanläggningen ser ut. Är det ett företag som inte tänker sig investera i fler vindkraftverk, är det samägt, eller tänker företaget expandera och äga flertalet större vindparker runt om i landet? Nedan beskrivs tre ägandeformer/fall och slutligen en rekommendation på vilken ägandeform som passar Gothia Vind bäst. Fall 1 I detta fall äger nätägaren vattenfall hela elanläggningen. Det vill säga ledningen från Uddebo till Friborg, transformatorstationen Friborg samt anslutningskabel till vindparken och dess interna elnät. Vattenfall tar på sig hela ansvaret för elnät och elanläggning. Investeringskostnader betalas av Gothia Vind i form av anslutningskostnad och tariffkostnader. Löpande service av anläggningen utförs av Vattenfall. Gothia Vind behöver inte ordna egen servicestruktur eller anlita ett serviceföretag för skötsel av elanläggningen. Fall 1 är intressant för mindre företag som inte tänker äga fler större parker. Företaget kommer inte ha någon större insyn i nätägarens serviceåtaganden. Fall 2 Nätägaren Vattenfall äger och förvaltar elanläggningen från Uddebo till transformatorstationen i Friborg. Gothia vind äger anslutningskabel från Friborg till vindpark, uppsamlingsstationen inom vindparken och hela uppsamlingsnätet. Då Gothia Vind äger hela det interna elnätet med uppsamlingsstation innebär att Gothia Vind själva står för hela investeringskostnaden för elanläggningen. Gothia Vind har då större inflytande över kostnader och utgifter i samband med planering av det interna elnätet. För att äga sitt elnät måst man ansöka om linjekoncession för kabelnätet om inte anläggningen kan betraktas som icke koncessionspliktig av Energimarknads inspektionen (EI) och man måste ha en serviceorganisation med utsedd eldriftsansvarig. Denna serviceorganisation kan antingen vara ett dotterbolag till Gothia Vind eller ett kontrakterat förvaltningsbolag. Fall 3 Gothia vind äger hela elanläggningen och ansluter parken direkt mot stationen i Uddebo. Detta fall är direkt olönsamt då Gothia Vind ensam står för kostnader och koncession för den 27 km ledning som fordras mellan vindparken och Uddebo. Det är Fall 1 och 2 som är intressanta att diskutera. Rekommendation Eftersom Gothia Vind ansöker om flertalet större vindparker så borde exemplet i Fall 2 vara en bra lösning för företaget. Man får full insyn i anläggningsarbetet, utgifter och service. Gothia Vind kan välja mellan att starta en egen serviceorganisation som 13 (22)

15 används för samtliga dess vindparker och elnät eller så handlar man upp en servicepartner. Fortsättningsvis diskuteras parkutförandet utifrån fall 2. 6 Leverans- och mätpunkt Leveranspunkt för vindkraftsanläggningen definieras som den plats i anläggningen som överlämning mellan nätägare och kund sker. Här kallas denna punkt för Point of Common Coupling (PCC). Anläggningens mätpunkt för producerad elenergi sammanfaller med leveranspunkten. Där har kunden rätt att registrera den energi som levereras från vindkraftverken till överliggande elnät. Placeras mätaren inne i kundens elanläggning skulle kunden få betalt den förlusteffekt som uppstår i kabelförband mellan vindkraftsparken och anslutningspunkten i nätägarens station. Mätpunkt för registrering av elcertifikat är inte beroende av anläggningens leveranspunkt (PCC). Man kan optimera placeringen för registrering av elcertifikat genom att placera mätaren, eller mätarna, så nära produktionskällan som på så sätt undgå kabelförluster. I denna rapport diskuteras två olika gränser för ägandeskapet. Fall 1. Gothia Vind äger det interna elnätet, uppsamlingsstation och kabel mellan vindkraftspark och Vattenfalls transformatorstation Friborg. Gothia Vind äger det interna elnätet, uppsamlingsstation emedan Vattenfall äger anslutningskabel och transformatorstation Friborg. Fall 2. Gothia Vind äger det interna elnätet, uppsamlingsstation emedan Vattenfall äger anslutningskabel och transformatorstation Friborg. 14 (22)

16 I första fallet måste Gothia Vind finansiera samt söka koncession för anslutningskabeln mellan vindparken och fördelningsstationen, en process som kan vara kostsam både tidsoch kostnadsmässigt. Alternativt kan anslutningskabeln i första fallet betraktas som del i vindparkens elanläggning och tillsammans med interna elnätet räknas som icke koncessionspliktigt, det är slutligen Energimarknadsinspektionen som avgör fall parken kan klassas som icke koncessionspliktig inklusive anslutningskabel. I andra fallet så står Vattenfall för kostnader och koncessionsprocess för anslutningskabeln, kostnader som hamnar i anslutningsavgiften. Det är kostnader som Gothia Vind inte har direkt insyn i, men med hjälp av kostnadstabeller i EBR kan man få en kvalificerad antydan om nivån på dessa. Rekommendation Gothia Vind bör överväga leveranspunkt och mätpunkt i uppsamlingsstationen inom vindparken beskrivet i andra fallet. Detta för att slippa själva driva koncessionsärendet samt planering och drift av anslutningskabel. Utförandet av parken i andra fallet är troligtvis icke koncessionspliktigt vilket innebär att man slipper kostnader för långa koncessionsprocesser och eventuella avslag. 15 (22)

17 7 Kostnader och tariffer Investeringskostnader Investeringskostnaderna är de utgifter för elnät dvs. kostnader för kabel, stationer och kopplingsutrustning som fordras för att ansluta produktionen från vindkraftverken till överliggande nät. Kostnaderna beräknas ur EBR tabeller som sammanfattas i detalj i Bilaga 1. Kostnad för anslutningskabel frångår investeringskostnaderna då Vattenfall äger externa elnätet, kostnaden hamnar i det fallet i anslutningsavgiften från Vattenfall. Kostnader för optofiberkabel för överföring av driftstatus för varje vindkraftverk ingår i kabelnät. Internät 24 MW installerad effekt Internnät 36 MW installerad effekt Kabelnät kr Kabelnät kr Jordkabel 3x50 36 kv Jordkabel 3x50 36 kv Jordkabel 3x95 36 kv Jordkabel 3x95 36 kv Jordkabel 3x kv Reduktion vid samförläggning Reduktion vid samförläggning Optokabel Optokabel Kabelskåp 36 kv Kabelskåp 36 kv Summa (22)

18 Internät 24 MW installerad effekt Internnät 36 MW installerad effekt Station kr Station Kr Markarbete Markarbete Linjefack 36 kv Linjefack 36 kv Lokaltransformator Lokaltransformator Mätfack 36 kv Mätfack 36 kv Byggnad 40 m² Byggnad 40 m² Kontrollutrustning/Fjärrkontroll Kontrollutrustning/Fjärrkontroll Mätskåp Mätskåp Hjälpkraft Hjälpkraft Summa Anslutningskabel 24 MW installerad effekt Anslutningskabel 36 MW installerad effekt kr kr 17 (22)

19 Förlustkostnader Förlustkostnaderna är de kostnader för förlorad energi som uppstår i kablar inom det interna elnätet. Kostnaderna är nuvärdesberäknade över en period på 25 år och redovisas i detalj i bilaga 4. Förlustkostnad vid 24 MW installerad effekt 2950 fullasttimmar Förlustkostnad vid 36 MW installerad effekt 3170 fullasttimmar Kabelnät [kr] Kabelnät [kr] Anslutningskabel [kr] Anslutningskabel [kr] Summa [kr] Summa [kr] Beroende på leveransgräns, alltså den punkt där kundens anläggning övergår i nätägarens, kan man avskriva förlustkostnaderna i anslutningskabeln. 18 (22)

20 Anslutningskostnader Då nätägaren, Vattenfall, ska ansluta den nya produktionen från vindkraftverken inom parken måste de i sin tur förstärka och komplettera sitt eget nät. Kostnaderna för detta tas ut i form av en anslutningsavgift som ska betalas den vindkraftsprojektör som ansluter till nätet. Vattenfall har även rätt att ta ut en skälig kostnad för administrativa uppgifter i samband med detta. I detta fall finns fler exploatörer inom området vilka också ska anslutas till Vattenfalls elnät. Vattenfall föreslår att anslutningskostnaderna fördelas utifrån installerad effekt. Vattenfalls bedömning För att Gothia Vind inte ska bära hela anslutningskostnaden bör kontrakt med exploatörer inom området skrivas där man förbinder sig att dela på anslutningskostnaderna utifrån hur stor vindkraftsanläggningen är (kostnad/installerad effekt). Nedan redovisas anslutningskostnaderna som Jarl Bergström på Vattenfall förslår. Anslutningskostnader Vattenfallsbedömning Transformatorstation Friborg 130/36 kv [kr] Stationsåtgärder i Uddebo [kr] Luftledning 27 km [kr] Summa [kr] Swecos bedömning I de uppgifter som erhållits angående anslutningskostnader från Vattenfall har kostnader för anslutningskabel ej ingått. Kostnaderna för stationer, luftledning och anslutningskabel har tagits fram av Sweco med hjälp av EBR kataloger, se bilaga 2. Anslutningskostnader Swecos bedömning Installerad effekt 24 MW 36 MW Jordkabel [kr] * ** Transformatorstation Friborg 130/36 kv [kr] Stationsåtgärder i Uddebo [kr] Luftledning 27 km [kr] Summa [kr] *Kostnader för kabel med arean 150 mm² **Kostnader för kabel med arean 240 mm² 19 (22)

21 Anslutningskostnad per installerad effekt I och kring Östra Frölunda planeras det enligt Jarl Bergström fyra vindkraftsparker med varierande storlek. Totalt rör det sig om en installerad effekt mellan MW. Vattenfall planerar stationen i Friborg utifrån maximalt 96 MW. Vattenfalls bedömning Anslutningskostnaden per installerad W blir således 0,698 kr/w. För de alternativ som behandlas i denna rapport blir anslutningskostnaderna 17 Mkr (24 MW) samt 25 Mkr (36 MW) Anslutningskostnad per installerad effekt Alternativ med 12x2 MW [kr] Alternativ med 12x3 MW [kr] Swecos bedömning Enligt Swecos bedömning fås olika kostnadsalternativ 0,666 kr/w och 0,646 kr/w för anläggning med installerad effekt om 24 MW och 36 MW. Anslutningskostnaden per installerad effekt blir 24 Mkr (36 MW) och 16 Mkr (24 MW). Anslutningskostnaderna enligt de olika bedömningarna är mycket lika. Sweco anser att Vattenfalls bedömning är korrekt. Anslutningskostnad per installerad effekt Alternativ med 12x2 MW [kr] Alternativ med 12x3 MW [kr] Tariffkostnader Tariffkostnaderna är beräknade med Vattenfalls modell för tariffberäkning 36 kv. I detta fallet kommer tariffkostnaderna i ena fallet att bli negativa på grund av avgiftsreduktion. Beräkning av tariff återfinns i bilaga 3. Tariffkostnader 24 MW installerad effekt 2950 fullasttimmar Tariffkostnader 36 MW installerad effekt 3170 fullasttimmar kr/år kr/år 20 (22)

22 Totalkostnader Nedan redovisas projektets totalkostnader. Periodiskt återkommande kostnader har nuvärdesberäknats på 25 år med en kalkylränta på 6 %. Totalkostnad 24 MW installerad effekt Totalkostnad 36 MW installerad effekt Investeringskostnad [kr] Investeringskostnad [kr] Förlustkostnad [kr] Förlustkostnad [kr] Anslutningskostnad [kr] Anslutningskostnad [kr] Tariffkostnad [kr] Tariffkostnad [kr] Summa [kr] Summa [kr] (22)

23 8 Slutsats Spänningsnivån till vilken vindkraftverken ansluts till väljs till 36 kv för att överföringsförmågan för den valda spänningen matchar installerad effekt. Kabelnätet kommer att förläggas inom befintligt vägnät. Samordningsfördelar för kabelschaktning finns då vägarna måste förstärkas. Parken kommer att anslutas till en transformatorstation 36/130 kv i Friborg som sedan ansluter till regionstationen Uddebo 27 km längre bort. Denna förstudie visar på att skillnaderna i de uppskattade totalkostnaderna ( och ) mellan en anläggning med total installerad effekt på 24 respektive 36 MW är liten. Detta beror på att spänningsnivån för båda alternativen är 36 kv som i sin tur innebär att kopplingsutrustning i uppsamlingsstationen är den samma. Det som skiljer alternativen åt vad det gäller själva anläggningen är kabeldimensionerna (kabelarean). Sedan konstateras att det kan vara en bra lösning för Gothia Vind att äga och förvalta det interna elnätet inom vindparken. Den stora fördelen är att man har större möjlighet att styra och planera arbete för kabeldragning och stationsplanering samt att man har en större insy i kostnader än om Vattenfall själva tog på sig ansvaret för det interna elnätet. Sedan planerar Gothia Vind att inom Sverige anlägga ett flertal större vindparker vilket gör det strategiskt viktigt att planera äga elnätet för samtliga sina planerade vindparker. Anläggningens leveranspunkt kan antingen vara i Gothia Vinds uppsamlingsstation eller i transformatorstationen Friborg som planeras av Vattenfall. I detta fall rekommenderas en leverans- och mätpunkt inom uppsamlingsstationen inom vindparken. Vattenfalls och Swecos bedömningar av anslutningskostnader skiljer sig marginellt och Sweco anser Vattenfalls bedömning av anslutningskostnaden vara rimlig. 22 (22)

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Göran Forsling Sweco Energuide

Göran Forsling Sweco Energuide Göran Forsling Sweco Energuide Foto av vindkraftverk nr 10 vid BLIEKEVARE VINDKRAFTPARK Sveriges nu största driftsatta landbaserade vindkraftpark Storlek: 18 verk, 36 MW, invigdes 2009-08-26. Fotograf:

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av produktionskällor > 63 A

Riktlinjer för anslutning av produktionskällor > 63 A Riktlinjer för anslutning av produktionskällor > 63 A Omfattning Dessa riktlinjer har tagits fram för att klargöra E.ON Elnäts hantering av anslutning av produktionskällor med säkring > 63 A till elnätet.

Läs mer

Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter och behandlar alla kunder lika.

Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter och behandlar alla kunder lika. Hur påverkar vindkraften elnätet? Roger Lindmark, Vattenfall Eldistribution 1 Nätbolag Affärsidé är att sälja transport av elenergi Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter

Läs mer

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Tillämpningsbestämmelser Anslutning till elnätet

Tillämpningsbestämmelser Anslutning till elnätet Tillämpningsbestämmelser Anslutning till elnätet Elinorr Anslutningsgrupp Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Normer och föreskrifter... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Anslutningsavtal om nättjänst (Nätavtal)...

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

- --I Energimarknadsinspektionen

- --I Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT 1 (4) Sökande wpd Storgrundet Nät AB Ferkens gränd 3 111 30 Stockholm 55 6873-1722 Ombud: Motpart Affärsverket svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg 202100-4284

Läs mer

Bilaga C. Teknisk Beskrivning. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga C. Teknisk Beskrivning. Vindpark Östra Frölunda Bilaga C Miljötillståndsansökan Teknisk Beskrivning Vindpark Östra Frölunda Teknisk beskrivning 2012-06-27 Vindpark Östra Frölunda Innehåll Inledning... 2 Vindkraftverk... 2 Fundament... 3 Kringanläggningar...

Läs mer

Underlag för ansökan om nätförstärkningslån

Underlag för ansökan om nätförstärkningslån BILAGA 1 Underlag för ansökan om nätförstärkningslån 1/6 Innehåll 1 Ansökan om nätförstärkninglån... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Beskrivning av nätförstärkningen... 3 1.3 Nätkoncessionär (underlag 1)... 3

Läs mer

Inmatningstariffer på regionnätet i Sverige

Inmatningstariffer på regionnätet i Sverige En rapport till Statnett 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda, måste alla parter lita på sin

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB NÄRINGSLIVSPÅVERKAN 2008-08-27 Agenda Statkraft SCA Vind AB Projektets omfattning Näringslivspåverkan Projekt Smöla 150 MW, 68 vindkraftverk (Film) STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion

Läs mer

Regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätanslutning. Arbetsplan Svenska kraftnät

Regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätanslutning. Arbetsplan Svenska kraftnät Regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätanslutning Arbetsplan Svenska kraftnät Vad är tröskeleffekten? Regionnät 150 MW ledig kapacitet 50 MW 100 MW 50 MW 25

Läs mer

el till din fastighet?

el till din fastighet? Behöver du bygg-el eller el till din fastighet? Information till dig som sökt bygglov på Gotland från GEAB som äger elnätet. Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt Här beskriver vi hur du ska

Läs mer

El till din fastighet

El till din fastighet Vattenfall Distribution El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Så här går det till att få el till din fastighet 8 enkla steg! 1. Var ute i god tid! Räkna med att det

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Koncessioner och kommunikation 2011-06-21 PROTOKOLL FORSMARK-STACKBO Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Närvarande från Svenska Kraftnät Anna Meder, projektledare Jenny Stern, ansvarig tillståndsärenden Mikael

Läs mer

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt! Så här går det till att få el till din fastighet Det här ska Vattenfall stå

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Kraftnät Åland AB Reservkraftförsörjning Tekniska möjligheter

Kraftnät Åland AB Reservkraftförsörjning Tekniska möjligheter Kraftnät Åland AB Reservkraftförsörjning Tekniska möjligheter Claes Malcolm 2006-03-24 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 2006-03-24 2241300 Författare Claes Malcolm

Läs mer

Vägledning för nätförstärkningslån

Vägledning för nätförstärkningslån Vägledning för nätförstärkningslån Förord Den elproducent som vill ansluta till ett nät som saknar ledig kapacitet får genom en anslutningsavgift betala de merkostnader som anslutningen orsakar nätbolaget.

Läs mer

Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26

Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26 Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 6 % bidrag 28-11-26 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 28-11-26 26282 Författare Uppdragsnamn Jenny Edfast, Claes

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (12) Avdelningen för nätreglering Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet Företagets innehav av koncessioner

Läs mer

Vem ansvarar för integrering av vindkraften? - Nätägarens roll

Vem ansvarar för integrering av vindkraften? - Nätägarens roll Vem ansvarar för integrering av vindkraften? - Nätägarens roll Regional Network/Network investigation 2008-02-01 1 Innehåll Vindkraftsläget på Fortum Elnätföretagets roll: stegen i en anslutningsprocess

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk Vindkraft förnybar energi för hållbar utveckling Vindkraften är en förnybar del av Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning.

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Gällande från och med 2015-06-01 Inledning Dessa villkor utgör ett komplement till och förtydliganden av de av Svensk Energi

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Så ser vi till att du har el

Så ser vi till att du har el Så ser vi till att du har el Vattenfall Distribution Vi säkrar nätet för framtiden Vi lever i ett modernt samhälle där vi tar för givet att det alltid ska finnas el i uttaget. Vattenfall är en av de stora

Läs mer

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Boverket Yttrande Datum 2015-07-07 Diarienummer 1793/2015 1(5) Myndigheten för semhattsptanermq, byggande oct, boende Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Remiss av Energimyndighetens

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 SEK - Samhällsekonomisk kalkyl Beräkningen omfattas av verklig sysselsättning och dess ekonomiska effekter vid investering i Havsbaserad vindkraft Modell som använts:

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid

Läs mer

meddelad i Stockholm den 25 april 2008 Ombud: 1. Bolagsjuristen Malin Persson 2. Bolagsjuristen Patrik Håkansson Carl Gustavs väg 1 205 09 Malmö

meddelad i Stockholm den 25 april 2008 Ombud: 1. Bolagsjuristen Malin Persson 2. Bolagsjuristen Patrik Håkansson Carl Gustavs väg 1 205 09 Malmö 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 25 april 2008 KLAGANDE 1. AA 2. Energimarknadsinspektionen (tidigare Statens energimyndighet) Box 155 631 03 Eskilstuna MOTPART E.ON Elnät Sverige AB

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Elnät i norra Sverige, Finland och Norge

Elnät i norra Sverige, Finland och Norge Elnät i norra Sverige, Finland och Norge Sverige är ett långt land där produktionen av el främst sker i norr och elförbrukningen i söder. Elen måste därför transporteras långa sträckor. Över hela landet

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA

Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA Styrelsen rapporterar Banken presenterar finansieringslösningar Presentation av leverantörerna Kommunen informerar Paus: lämna in avtal, kaffe Omröstning

Läs mer

H Ä R R Y DA E N E R G I

H Ä R R Y DA E N E R G I Nytändning! HÄRRYDA ENERGI 2 Tänt var det här! Som elkund är din förväntan att det alltid ska finnas el i vägguttaget. Självklart, svarar vi! Vår ambition här på Härryda Energi att i alla lägen göra allt

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 1 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 2 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

GEAB:s installationsguide för elinstallatörer

GEAB:s installationsguide för elinstallatörer GEAB:s installationsguide för elinstallatörer 1 Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Hur ska installationen utföras? 4 Det här gäller för kabelskyddsrören 5 Anslutningspunkt

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? Dan Sandros Projektchef Stena Renewable KRITERIER ATT UPPFYLLA De områden som ska prioriteras bör uppfylla vissa kriterier för att förslaget ska

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 TEKNISK BESKRIVNING 1 VINDKRAFTVERK Ett vindkraftverk består av huvuddelarna turbin, maskinhus och torn. Turbinen har tre blad av armerad plast fästa vid ett nav som i sin

Läs mer

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Energi och förnybart Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Mål i Norrköpings kommuns Energiplan Energieffektivisering, 30% år 2005-2030 (50% egna verksamheten) Förnybart, 100% år 2030 Robust,

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 1 ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 Peter Lindberg peter.lindberg@elsakerhetsverket.se RAPPORT Dnr/ref09EV841 2 3 Sammanfattning På söndagskvällen den 31 maj inträffade ett elavbrott som innebar att elförsörjningen

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Anslutning av vindkraft till elnätet

Anslutning av vindkraft till elnätet Anslutning av vindkraft till elnätet 21-22 april 2010 Stockholm Konferensen vänder sig till Energimarknadsinspektionen presenterar nya och kommande regler Svenska Kraftnäts förslag för att minska tröskeleffekter

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Relion Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Falu Elnät AB tar i bruk toppmodern skydds- och automationsteknik

Läs mer

Nationella Vindkraftskonferensen

Nationella Vindkraftskonferensen Nationella Vindkraftskonferensen 25 april 2008 Kalmar Lennart Söder Professor Elkraftsystem 1 Överlämnande skedde den 20 februari 2008 2 Utredningens 13 förslag - 1 Beskriv att certifikatsystemet är den

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Oleby NET fiberoptiska bredbandsnät. Avtalet är upprättat

Läs mer

Presentation av NY produktgrupp

Presentation av NY produktgrupp Presentation av NY produktgrupp MARKMÄTARSKÅP enligt SVENSK STANDARD SS 430 01 10,utg9 INFÖR SAMMANSLUTNING NätverkELSÄK Av KENT ANDERSSON, GARO AB SEK TK13,Ag-MÄTARSKÅP 2013-09-06 1 INNEHÅLL 1. Branschnytt

Läs mer

Inmatningstariffer för elproducenter

Inmatningstariffer för elproducenter Inmatningstariffer för elproducenter Sammanställning och analys av avgifter för inmatning i lokalnät Rapport till Energimarknadsinspektionen Henrik Gåverud December 2014 2 (34) 3 (34) Sammanfattning Energimarknadsinspektionen

Läs mer

2015-01-20. Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur

2015-01-20. Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur 2015-01-20 Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur Innehåll 1. Begrepp - Nättopologi... 3 2. Begrepp - Nod, Site och Punkt... 4 3. Begrepp - Kanalisation... 4 4. Begrepp - Kabelnät... 5 5.

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Gotlands Elnät AB Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Göteborg 2014-12-19 Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Datum 2015-01-02 Uppdragsnummer 1320005098 Utgåva/Status Slutversion Nicklas Eriksson Projektledare

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 29 I LINKÖPING 2013-06-11 Mål nr. 8008-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 29 I LINKÖPING 2013-06-11 Mål nr. 8008-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 29 I LINKÖPING 2013-06-11 Mål nr. 8008-11 Enhet 1 Vattenfall Eldistribution AB./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Anges vid kontakt

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer