Riktlinjer för anslutning av produktionskällor > 63 A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för anslutning av produktionskällor > 63 A"

Transkript

1 Riktlinjer för anslutning av produktionskällor > 63 A

2 Omfattning Dessa riktlinjer har tagits fram för att klargöra E.ON Elnäts hantering av anslutning av produktionskällor med säkring > 63 A till elnätet. Processen som beskrivs är utformad för att möta marknadens krav på effektiv hantering av anslutningar. E.ON Elnäts målsättning är att denna process tillsammans med E.ON Elnäts erfarenhet av bygge, drift och underhåll av elnät ska leda till optimala lösningar för kunden. Processen för att ansluta produktionskällor är indelad i som mest följande faser: Förfrågan Prisindikation Kritiska delarbeten Offert- och avtalsarbete Bygga och driftsätta. Ett projekt måste inte gå igenom samtliga faser innan offert- och avtalsarbete. En kund kan t.ex. välja att direkt fråga om prisindikation eller offert. Processen och de olika faserna beskrivs under rubriken Processen nedan. I detta dokument finns dessutom kompletterande beskrivningar under egna rubriker av delning, elnätspriser, allmänna avtalsvillkor, ägogränser och tekniska villkor. Dessa riktlinjer är baserade på vid utgivningstillfället gällande lagar och övriga föreskrifter samt rättspraxis.. För det fall ändring därvidlag sker gäller ändringarna även om de står i strid med dessa riktlinjer. Kontaktpersoner E.ON Elnät hanterar alla anslutningar som projekt. För varje projekt har kunden två kontaktpersoner inom E.ON Elnät: E.ON Elnäts projektledare är kundens kontaktperson avseende alla frågor utom de kommersiella fram till driftsättning E.ON Elnäts affärsansvarig ansvarar för alla kommersiella frågor t.ex. utformning av offert och avtalshandlingar.

3 1. Processen 1.1 Förfrågan E.ON Elnäts arbete initieras av att kunden anmäler sina planer på att ansluta sin produktionsanläggning till affärsansvarig inom E.ON Elnät för det område inom vilket produktionsanläggningen ska byggas. Anmälan bör innehålla: Kundnamn och kontaktperson Typ av produktionsanläggning Effekt som ska anslutas Koordinater för produktionsanläggning. För vindkraftgrupper kan det för inledande diskussion räcka med att område anges på en karta med koordinater för vindkraftgruppens tyngdpunkt.. Efter anmälan har kunden möjlighet att diskutera förutsättningarna för anslutning med E.ON Elnät. Som underlag till dessa diskussioner kan E.ON Elnät utföra enkla nätberäkningar och principskisser över hur anslutning kan utföras. I det fall kunden önskar svar på frågor som kräver djupare analyser utförs dessa i form av kritiska delarbeten (se punkt 1.3 nedan). 1.2 Prisindikation Då förutsättningarna för anslutning är klarställda kan kunden fråga efter en prisindikation. Förfrågan om prisindikation ska vara skriftlig och görs genom att kunden fyller i E.ON Elnäts formulär Förfrågan - Prisindikation. Formuläret finns på E.ON:s hemsida: Uppgifter om placering av varje aggregat bör om möjligt anges. Utan dessa uppgifter blir kostnadsberäkningen för uppsamlingsnät osäker. Kund kan lämna uppgifterna enligt koordinatsystem: RT 90 2,5 gon Väst samt i filformat shape eller dxf. E.ON Elnät beräknar prisindikationen baserat på kostnadskatalogen EBR. Prisindikationen är baserad på en förenklad kalkyl med schablonmässiga antaganden om förutsättningarna vid det tillfälla då prisindikationen togs fram. E.ON Elnät reserverar sig därför för att prisindikationen i en del fall kan avvika väsentligt från offerten som bygger på en mer detaljerad studie och i vissa delar projektering. Förutsättningarna vid offertframtagning kan även ha ändrats i förhållande till de som gällde vid tidpunkten för framtagning av prisindikation.

4 1.3 Kritiska delarbeten I det fall kunden har behov av att påskynda delarbeten för att ansluta produktionskällor erbjuder E.ON Elnät kunden att beställa sådana kritiska delarbeten innan kunden beställer anslutning baserat på offert enligt punkt 1.4 nedan. Sådan kritiska delarbeten kan t.ex. vara: Upphandling av krafttransformator eller andra anläggningsdelar. Söka tillstånd för bygge av kraftledning Upphandling av anslutning eller andra åtgärder mot överliggande nät (t.ex. stamnät). Andra väl avgränsande arbeten som kunden betraktar som kritiska delarbeten. Kritiska delarbeten kan omfatta delarbeten som avser för flera kunder gemensamt behov av åtgärder före beställning. Detta kan t.ex. vara fallet då regionnätet måste byggas ut eller förstärkas för att möjliggöra anslutning. I det fall flera kunder beställer kritiskt delarbete som helt eller delvis avser samma arbete delas kostnaden för dessa gemensamma arbeten enligt reglerna för delning som beskrivs under rubrik 4 nedan. Kunden har genom beställning av kritiska delarbeten inte bokat eventuellt ledig kapacitet i andra anläggningsdelar än de som de kritiska delarbetena omfattar. Då kund beställer anslutning ska pågående kritiska delarbeten som avser denna anslutning fortsättningsvis utföras inom ramen för avtalet om anslutning. De delar av de kritiska delarbetena som avser alternativa utformningar av den beställda anslutningen ska avslutas, såvida inte kunden begär annat. Utförs kritiska delarbeten som avser andra anslutningar för kundens räkning eller andra kunder ska dock dessa arbeten fortsatt hanteras som kritiskt delarbete. Kritiska delarbeten utförs normalt mot s.k. successiv ersättning. Vad som menas med successiv ersättning framgår av punkt 1.4 nedan. 1.4 Offert på anslutningsavgift Förfrågan om offert ska vara skriftlig och sändas till E.ONs affärsansvarig. Till offertförfrågan ska kunden alltid bifoga E.ON Elnäts formulär Förfrågan Offert. Formuläret finns på E.ONs webbplats; eon.se.

5 Offerten utformas som ett avtalserbjudande om Elnätsavtal, innehållande både anslutning till elnät och överföring av el. Det finns två alternativa ersättningsformer för anslutning: Fast pris baserat på E.ON Elnäts kostnad för anslutning. Beräkning av kostnad utförs i huvudsak baserat på EBRs kostnadskatalog Successiv ersättning med budgetpris innebär att anslutningsavgiften fastställs baserat på E.ONs faktiska kostnader för byggnation efter kundens beställning av anslutning. Successiv ersättning med budgetpris tillämpas för projekt där anläggningskostnaden är svår att fastställa. Offert om anslutning omfattar alla arbeten för anslutning av aktuell produktionskälla inklusive sådana arbeten som redan är utförda som kritiska delarbeten. I anslutningsavgiften ingår därmed även kostnader för tidigare utförda kritiska delarbeten som är nödvändiga för anslutningen. Tidigare betald ersättning för kritiska delarbeten avräknas vid fakturering av anslutningsavgiften. Anslutningsavgift fastställs enligt punkt 2 nedan. E.ON Elnät tar ut en avgift från kund för projektering i samband med framtagning av offert. Avgiftens storlek är beroende av anslutningens storlek och komplexitet. Tidigare betald ersättning för projektering avräknas vid fakturering av anslutningsavgiften. Handläggningstid för framtagning av offert är normalt 60 arbetsdagar. Vid komplexa eller stora projekt kan tiden vara längre. Offerten är normalt giltig i två eller tre månader. 1.5 Bygga och driftsättning Senaste utgåvan av Svensk Energis installationsbestämmelser Anslutning av kundanläggningar 1-36 kv till elnätet, IBH vid tidpunkt för beställning av anslutning ska gälla i tillämpliga delar. Kundens elinstallatör ansvarar för att föranmälan sänds till E.ON Elnät i god tid före start av byggarbetena. I det fall kunden svarar för montage av ström- och spänningstransformatorer för debiteringsmätning ska kunden eller kundens elinstallatör i samband med insändning av föranmälan även meddela E.ON Elnät adress till mottagare av mättransformatorerna. När E.ON Elnät erhållit färdiganmälan ifrån elinstallatören utför E.ON Elnät installation av utrustning för debiteringsmätning samt utför besiktning av kundens anläggning. För att inte riskera att installation av debiteringsmätning blir en tidskritisk aktivitet för anslutning kan kundens installatör även välja att sända in delanmälan som endast avser delar som måste vara klara för att E.ON Elnät ska kunna installera mätutrustning.

6 Nedan är några av de viktigaste förutsättningarna för driftsättning av kundens anläggning listade: E.ON Elnät har erhållit föranmälan från kundens elinstallatör Elnätsavtal är tecknat mellan E.ON Elnät och kund, se punkt 2 nedan. Kunden har meddelat E.ON Elnät val av elleverantör/balansansvarig. Kunden har meddelat E.ON Elnät namn på eldriftansvarig E.ON Elnät har mottagit ritningar, inställningsblad för reläskydd, reläprovningsprotokoll, jordtagsmätningsprotokoll och enlinjeschema från kunden I tillämpliga fall att avtal är tecknat mellan E.ON Elnät och kund om E.ON Elnäts tillträde till kundens anläggning samt att kunden har överlämnat nycklar till E.ON Elnät E.ON Elnät har erhållit färdiganmälan från kundens elinstallatör samt har därefter installerat utrustning för debiteringsmätning. E.ON Elnät har utfört besiktning av kundens anläggning E.ON Elnät har mottagit driftbevis för aktuell anläggning från kundens eldriftansvarig. Ofta önskar kunden betydligt snabbare hantering av besiktning och driftsättning av produktionsanläggning än vad som anges i IBH. För att möjliggöra sådan forcering är det viktigt att kunden och E.ON Elnät tillsammans planerar dessa arbeten i god tid före driftsättning. 2. Upprättande av elnätsavtal Normalt upprättas ett förslag till Elnätsavtal i samband med offertframtagningen. Undertecknandet av detta avtal utgör en beställning av anslutning och acceptans av i offerten angivna villkor för anslutning. I vissa fall kan dock detta avtal upprättas något senare, dvs vissa arbeten kan redan vara under utförande, men det är av största vikt att detta avtal upprättas och undertecknas i god tid innan driftsättning av anläggningen, då avtalet med bilagor reglerar anslutning och överföring, både tekniskt, ekonomiskt och villkorsmässigt. Producenten ansöker om elcertifikat hos Energimyndigheten. Producenten upprättar avtal med elhandlare om köp av producerad el. Det är viktigt att aktuell elhandlare snarast möjligt efter avtalstecknande meddelar E.ON Elnät vem som är elhandlare. Som ett skydd i det fall denna leverantörsbytesprocess av olika anledningar inte skulle fungera går E.ON Försäljning in som köpare och tar över det ansvar som den tänkta köparen har. E.ON Elnät tecknat ett avtal med E.ON

7 Försäljning om detta. Producenten kan sedan få rätt köpare så fort det är möjlig. Som leverantör av el till uttagsabonnemanget anvisas Kunden till E.ON Försäljning AB om inget annat överenskommits. 3. Anslutningsavgift I anslutningsavgiften ingår kostnader för: Entreprenader inkl kostnader för tillhandahållen materiel Avgifter och ersättningar t.ex. ersättning till markägare Kostnader för konsulter och egen personal Vid fastställande av anslutningsavgiften tar E.ON Elnät hänsyn tas till den nytta anslutningen utgör för kundkollektivet vilket innebär att anslutningsavgiften i en del fall kan vara lägre än den verkliga investeringen för anslutning. Dessutom optimerar E.ON Elnät varje anslutning genom att samordna denna med behov av andra åtgärder i elnätet. På så sätt kan investeringen ofta delas mellan flera aktörer. Reglerna för delning av kostnaderna för investering framgår av punkt 3 nedan. 4. Delning av kostnaderna för investering E.ON Elnät strävar ständigt efter att samordna olika behov av förändringar i nätet så att kostnaden för dessa minimeras. De kostnadsreduktioner som härmed kan uppnås delas mellan alla inblandade parter. Vid fastställande av anslutningsavgift delar E.ON Elnät kostnaderna för uppbyggnad av för flera anslutningar gemensam anläggningsdel mellan inblandade parter. Sådan delning tillämpas i två fall: Då E.ON Elnät väljer att anpassa konstruktionen av de i anslutningen ingående anläggningsdelarna för att möta framtida förändringar. Detta kan t.ex. vara tillämpligt då E.ON Elnät i samband med offertframtagning för en anslutning väljer att dimensionera upp anläggningsdelar med tanke på planerade, men ännu inte beställda, projekt som med hög sannolikhet bedöms bli realiserade. Anslutningsavgift för aktuell anslutning belastas då endast med kostnaden för nödvändiga anläggningsdelar för anslutning av den aktuella produktionsanläggningen Då kund till E.ON Elnät beställer ny anslutning eller ändrar förutsättningar för befintlig anslutning och detta sker innan aktuellt anslutningsprojekt är avslutat. Om det i detta fallet visar sig att det går att samordna arbetena för den nya anslutningen eller den ändrade anslutningen med pågående aktuellt anslutningsprojekt tillämpas delning av kostnaderna för dessa arbeten.

8 Delning enligt ovan sker normalt baserat på planerat effektbehovet hos parterna som är inblandade i delning. Delning gäller endast så länge och under förutsättning att det finns part att dela med. Detta innebär att då grunden för delning förändras pga att kunder till E.ON Elnät t.ex. avbeställer, går i konkurs eller kommer på obestånd, ändras anslutningsavgiften för övriga anslutningsprojekt som ingår i aktuell delning. E.ON Elnät räknar ut en ny fördelning enligt de nya förutsättningarna. Denna nya delning gäller därefter för berörda pågående anslutningsprojekt. 5. Elnätspriser (Tariffer) Produktionsanläggningar har två abonnemang, ett för inmatning och ett för uttag av el. Separata nätpriser gäller för respektive abonnemang.. Nya produktionsanläggningar anslutna till regionnätet > 30 kv, har ett individuellt avståndsberoende nätpris, en s.k. kanaltariff. 6. Allmänna avtalsvillkor För företag gäller för närvarande: 1. Högspänning Nät 2009 H 2. Lågspänning Nät 2009 N 7. Ägogränser Ägogränsen mellan nätägarens och kundens anläggningar kallas anslutningspunkt som därmed även utgör eldriftsansvarsgräns. Denna gräns är normalt anslutningen av nätägarens kabel till kundens anläggning. E.ON är intresserade av att bygga eventuella så kallade interna nätet. Med interna nät avses enligt E.ON de nät som förbinder flera produktionskällor, t.ex. vindkraftverk, med varandra. Gränsen mellan koncessionspliktigt nät eller ledning och internt nät går i anslutningslednings anslutning i den första produktionskällan efter region- eller fördelningsstation. Se även exempel nedan. 130/30 kv 30/0,4 kv Anslutningsledning

9 8. Tekniska villkor När ny elproduktion ska anslutas till elnätet gäller vissa tekniska villkor. Det är av stor vikt att producenten känner till dessa, eftersom de inte bara reglerar anslutningstekniska normer utan även driftnormer, varav de sistnämnda har stor betydelse vid uppkommen störning i elnätet och hos elkunder i omgivningen. Här listar vi de vanligaste: 1. SVKFS 2005:2, Svenska Kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar. Materialet hämtas gratis från Svenska Kraftnäts webbplats. 2. Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet. (AMP) 3. Anslutning av kundanläggningar 1-36 kv till elnätet. (IBH 04) 4. Stationära reservkraftsanläggningar 5. Likströmsförsörjning av skyddssystem i transformator- och vattenkraftsstationer Publikationerna enligt punkt 2 t o m 5 köps via Svensk Energis förlag. I offerten är specificerat tekniska krav på t.ex. reläskydd och elkvalitet. Transportstyrelsen rekommenderar följande avstånd mellan vindkraftverk och kraftledningar som flygbesiktigas: Vindkraftverk med höjd 50 meter och lägre placeras ej närmre kraftledning än 100 meter Vindkraftverk med höjd över 50 meter och master med stag placeras ej närmre kraftledning än 200 meter Vindkraftverk med en höjd mellan 15 och 25 meter bör ej placeras närmre kraftledning än objektets höjd x 1,5 Med höjd på vindkraftverk avses här torn inklusive rotorblad i högsta läge. De rekommenderade avstånden avser sträckan mellan kraftverksrotorns periferi och närmsta fasledare på kraftledningen. E.ON Elnäts avdelning Tillstånd och Rättigheter ska alltid kontaktas då exploatör planerar att placera vindkraftverk eller master närmre högspänningsledning än 300 meter.

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning.

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Gällande från och med 2015-06-01 Inledning Dessa villkor utgör ett komplement till och förtydliganden av de av Svensk Energi

Läs mer

Vägledning för nätförstärkningslån

Vägledning för nätförstärkningslån Vägledning för nätförstärkningslån Förord Den elproducent som vill ansluta till ett nät som saknar ledig kapacitet får genom en anslutningsavgift betala de merkostnader som anslutningen orsakar nätbolaget.

Läs mer

Handbok för inrapportering av uppgifter vid ansökan om intäktsram

Handbok för inrapportering av uppgifter vid ansökan om intäktsram Handbok - version 4.1 2015-02-20 Handbok för inrapportering av uppgifter vid ansökan om intäktsram Information från Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Författare:

Läs mer

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Ei R2015:05 Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 10B rev 2 2011-02-01 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 21 1.1 VAD ÄR

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Dals-Eds kommun 2 1. Allmän information 1.1 Inledning Dals-Eds kommun (nedan benämnd Kommunen ) är en av 49 kommuner i Västra

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen SVE400 v2.0 2009-08-21, SVENSK ENERGI Nät Martin Bengtsson 08-677 28 17, 0733-017 453 Martin.Bengtsson@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (11) Datum Beteckning 2010-06-16 Vägledning Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Underlag för ansökan om nätförstärkningslån

Underlag för ansökan om nätförstärkningslån BILAGA 1 Underlag för ansökan om nätförstärkningslån 1/6 Innehåll 1 Ansökan om nätförstärkninglån... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Beskrivning av nätförstärkningen... 3 1.3 Nätkoncessionär (underlag 1)... 3

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

Specialtransporter på statens spåranläggningar

Specialtransporter på statens spåranläggningar Föreskrift BVF 813 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor CM 2001-03-09 Handläggare Giltighetstid Sidor Håkan Dahlqvist, Marknadsavdelningen 2001-03-15 och tills vidare 32 Sändlista CU Specialtransporter

Läs mer