Producera din egen el Småskalig elproduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Producera din egen el Småskalig elproduktion"

Transkript

1 Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra flesta typer av anläggningar för produktion för eget bruk. Produktionseffekten är begränsad och kräver i allmänhet ingen eller enbart mindre förändring av den befintliga elanläggningen. Säkringsstorlek max 63 A och produktionseffekt max 43,5 kw. En elmätare och liknande effektbehov/säkringsstorlek för både konsumtion och produktion. Priser Nätavgiften för inmatningsabonnemang är 0 kr/år. Produktionsersättning utbetalas enligt prislista. Vi köper överskottselen på kundens begäran, alternativt säljer kunden elen till ett elhandelsföretag. Produktion (inmatning) är huvudabonnemang, säkring max 63 A Den här abonnemangsformen krävs för produktionsanläggningar som huvudsakligen används för produktion av el snarare än konsumtion. Om effektbehovet för produktion är större för produktionsanläggningen än vad som är nödvändigt för konsumtionen så gäller att inmatning är huvudabonnemang. De som har produktionen på en separat mätare ska också ha den här abonnemangsformen. Säkringsstorlek max 63 A och produktionseffekt max 43,5 kw. Produktionsanläggningens effekt kräver större säkringsstorlek. Priser Nätavgift för inmatningsabonnemang är kr/år. Produktionsersättning utbetalas enligt prislista. Kunden måste själv finna elköpare. Producera din egen el Småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring över 63 A Den här abonnemangsformen används när det är höga effektkrav för konsumtion och där produktion är till för eget bruk, till exempel lantbruk. Det är samma elmätare och med begränsade anpassningar för produktionsanläggningens behov. Säkringsstorlek över 63 A och produktionseffekt max kw. Uttagsabonnemangets effektbehov kräver större säkringsnivå. Priser Nätavgift för inmatningsabonnemang är kr/år. Produktionsersättning utbetalas enligt prislista. Kunden måste själv finna elköpare. Produktion (inmatning) är huvudabonnemang, säkring över 63 A För större produktionsanläggningar behövs ett inmatningsabonnemang anpassat för detta. Elproduktionen är helt eller delvis näringsverksamhet. Säkringsstorlek över 63 A och produktionseffekt max 1500 kw. Separat mätarlösning och servis (anslutning) med elanläggning helt anpassad för elproduktion. Priser Nätavgift för inmatningsabonnemang är kr/år. Produktionsersättning utbetalas enligt prislista. Kunden måste själv finna elköpare. Tekniska verken Box 1500, Linköping Box 13, Katrineholm , tekniskaverken.se

2 De senaste åren har intresset för småskalig elproduktion ökat kraftigt samtidigt som ny förenklad teknik gör det möjligt för allmänheten att helt eller delvis producera sin egen el. Produktionen sker i små anläggningar främst genom solpaneler eller mindre vindkraftverk. Som elnätsföretag är vi positiva till egenproduktion av el och vårt mål är att underlätta för alla som vill bli småskaliga elproducenter. Så fungerar det inom Tekniska verkens nätområde Med hjälp av din produktionskälla, som kan vara t ex solceller eller mindre vindkraftverk, producerar du din egen el. Om din egen produktion inte räcker till för den el du vill använda får du köpa el från ett elhandelsföretag. Priser och avgifter följer elavtalen och elnätsavtalen. Producerar du mer el än du använder matar du in el i Tekniska verkens elnät. För inmatad el har du rätt till så kallad produktionsersättning för den nätnytta du skapar. Utöver produktionsersättningen har du även möjlighet att sälja din överskottsel till oss eller till ett elhandelsföretag. Våra elmätare registrerar både ditt uttag av el (användning) och din inmatning av el (produktion). Kvittning av mikroproducerad el Tekniska verken anser att kvittning av el bör tillåtas och testar just nu en modell för kvittning av mikroproducerad el. De kunder som är mikroproducenter har nettodebitering vilket innebär att kunden kvittar den egenproducerade elen mot den egna användningen och betalar bara för mellanskillnaden. En villaägare med en egen månadsanvändning på 500 kwh som har solceller på taket vilka levererar ut 200 kwh/månad på elnätet betalar endast för nettoanvändningen 300 kwh. Tillstånd och installation Enligt Ellagen och de allmänna avtalsvillkoren som gäller för anslutning till elnät måste du ha tillstånd från nätägaren, Tekniska verken, för att koppla in en produktionskälla. Installationen av din produktionsutrustning ska i sin tur göras som en fast installation och utföras av behörig elinstallatör. Det är också elinstallatören som sköter kontakten med Tekniska verken och hanterar den för- och färdiganmälan som vi behöver för anslutningen. Anmälan skickas in via webben (Elsmart). Säkerhet och krav på utrustning Det är viktigt att du är införstådd med de krav på utrustningen som ställs för småskalig produktion. Kontrollera att den utrustning du vill installera uppfyller nuvarande krav för att få anslutas till elnätet. Du behöver också se till att produktionsanläggningen har rätt skyddsutrustning. Tänk också på att det inte är tillåtet enligt lag att ansluta en elanläggning med en vanlig stickpropp då det kan få stora konsekvenser för elsäkerheten. Ny elmätare kan behövas Vi på Tekniska verken ansvarar för nätanslutningen fram till din elmätare. För att vi ska kunna mäta både din användning och produktion på rätt sätt behövs rätt elmätare. Om den elmätare du har inte är anpassad för detta behöver vi byta elmätare. Mätarbytet är kostnadsfritt om bytet avser ordinarie elmätare för elkonsumtion. Ändring av säkringsstorlek Om din produktionskällas kapacitetsbehov kräver en högre säkringsstorlek än du har behöver du säkra upp. Ta hjälp av en behörig elinstallatör som kan hjälpa dig att göra en teknisk bedömning kring storleken och att justera den, samt skicka in föranmälan till Tekniska verken. I de fall det krävs en ombyggnad av anslutningen (servisledningen) tar vi fram en offert på kostnaden. En elinstallatör tar i sin tur fram en beräkning på kostnaden för att ändra din elanläggning. Du som kund ansvarar själv för schaktarbete på din tomt. Mer information om anslutning av elanläggning och allmänna avtalsvillkor finns på tekniskaverken.se. Vänd för att läsa mer om de olika abonnemangsformerna som finns.

3

4

5 Prislista småskalig elproduktion max 63 A Prislistan gäller fr.o.m och tills vidare för anslutning av småskalig elproduktion till elnät tillhörande Tekniska verken Linköping Nät AB. Denna prislista gäller då ett säkringsabonnemang på högst 63 A tillämpas för förbrukning av el och då produktion av el, max 43,5 kw, sker via samma huvudsäkring som förbrukningen och där uttaget av elenergi i kwh under den senaste tolvmånadersperioden är större än inmatningen. Elnätspris Fast nätavgift Produktionsersättning* 0 kr/år 3,5 öre/kwh *Avser den nätnytta, d.v.s. de kostnadsminskningar som Tekniska verken Linköping Nät får inom elnätsområdet tack vare överskottsproduktionen. Elpris Köp av överskottsproduktion, El 50 öre/kwh För näringsidkare tillkommer moms med 25 %.

6 Information och villkor gällande småskalig elproduktion max 63 A Allmänna förutsättningar Tekniska verken erbjuder köp av överskottsproducerad el från småskaliga elproducenter inom våra nätområden. Detta är en frivillig överenskommelse mellan Tekniska verken och dig som kund och du kan när som helst byta elköpare. Nättariff för inmatning Om abonnemanget för uttag av el är högst 63 A och inmatningens effekt (högsta årliga timvärde) är högst 43,5 kw debiteras ingen avgift alls för inmatningsabonnemanget. I säkringsabonnemanget för uttag ska således betalas abonnemangsavgift för minst den kapacitet som inmatningen kräver. Mätning Inmatad el och utmatad el mäts separat. Krävs mätarbyte görs det kostnadsfritt av Tekniska verken efter föranmälan om inmatning till Tekniska verkens elnät. Villkor för köp av överskottsproduktion Köp av överskottsproduktion av el sker endast när kunden har en produktionskälla max 63 A/43,5 kw inom ramen för befintligt uttagsabonnemang. Produktionen ska ske med förnybara energikällor, t.ex. sol, vind eller vatten. Installationen ska vara utförd enligt gällande föreskrifter för elinstallationer, följa Tekniska verkens anvisningar samt anmälas av behörig elinstallatör. Produktionen ska främst vara för eget bruk och produktionsvolymen, inmatning (kwh), ska inte överstiga konsumtionsvolymen (kwh) på årsbasis. Kunden ansvarar för att villkoren uppfylls. Om villkoren inte uppfylls gäller ordinarie nätavgifter mm. Annan elköpare Om kunden väljer annan köpare än Tekniska verken avseende den inmatade elen, är det kundens ansvar att anmäla detta till Tekniska verken. I normalfallet görs denna anmälan av den nya elköparen. Fakturering Utbetalningen av ersättning för nätnytta samt köp av överskottsproduktion av el sker i efterskott utifrån uppmätt inmatad el. Utbetalningen sker som en kreditering på ordinarie elnätsfakturan. Ersättning utgår enligt prislista på föregående sida. Reglering sker i normalfallet månadsvis och redovisas som ett netto. Om produktionen understiger konsumtionen redovisas nettoköp och produktion noll. Om produktionen överstiger konsumtionen redovisas köp noll och netto produktion (sälj) till Tekniska verken. Övrigt Erbjudandet om elköp gäller tills vidare och Tekniska verken äger rätt att ändra priser och villkor. Avtalet kan sägas upp skriftligt med en månads uppsägningstid. Tekniska verken tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för nätverksamhet. Olika avtal tillämpas för konsumenter(nät 2012 K) och näringsidkare (NÄT 2012 N). Dessa kan laddas ned från vår hemsida eller beställas från kundservice. Tekniska verken Linköping Nät AB Box LINKÖPING Telefon

7 Anmälan Småskalig elproducent max 63 A Anmälan ska fyllas i av dig som kund och utgör ett komplement till den föranmälan som du via en behörig elinstallatör måste göra. Installatören bifogar anmälan ihop med ordinarie föranmälan. Blanketten innehåller viktiga kund- och anläggningsuppgifter som Tekniska verken behöver för att anslutningen av din produktionsanläggning ska bli korrekt så att du snabbt kan komma igång med din produktion. Tekniska verken erbjuder köp av överskottsproducerad el från småskaliga elproducenter inom våra nätområden. Detta är en frivillig överenskommelse mellan Tekniska verken och dig som kund och du kan när som helst byta elköpare. Den här anmälan innehåller även din begäran om att omfattas av Tekniska verkens elköp och godkännande av de villkor som gäller för köp av överskottsproduktion av el, samt intresseanmälan gällande försäljning av elcertifikat, se nedan. Villkor för köp av överskottsproduktion av el Tekniska verken erbjuder elköp på kundens begäran. Abonnemanget får vara högst 63 ampere (max effekt 43,5 kw) och uttag av el och produktion av el ska ske via samma huvudsäkring och samma elmätare. Produktionen ska ske med förnybara energikällor, t ex. sol, vind eller vatten. Installationen ska vara utförd enligt gällande föreskrifter för elinstallationer och följa Tekniska verkens anvisningar. Produktionen skall främst vara för eget bruk. Produktionsvolymen kwh (inmatning) skall inte överstiga konsumtionsvolymen kwh på årsbasis. Kunden ansvarar för att villkoren uppfylls. Om villkoren inte uppfylls gäller ordinarie nätavgifter mm. Erbjudandet om elköp gäller tillsvidare och Tekniska verken äger rätt att ändra priser och villkor. Ersättning utgår enligt prislista på Villkor för elcertifikatsersättning All elproduktion som sker via sol, vind eller vatten har rätt till ersättning för elcertifikat, 1 certifikat motsvarar en produktion av 1000 kwh. Särskild mätare krävs och för mätning och rapportering av mätvärden utgår särskild avgift. I allmänhet krävs en installerad effekt på 10 kw för att lönsamhet ska uppnås. För att kunna sälja elcertifikat krävs det särskild anmälan och registrering. Vid intresse markera på anmälan. Du hittar mer information på vår webbplats Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post eller på tel Anmälan skickas in via det webbaserade anmälningssystemet ELSMART som elinstallatörerna har tillgång till. Välkommen med din anmälan! Tekniska verken Linköping Nät AB Brogatan 1, Box 1500, Linköping Djulögatan 17, Box 13, Katrineholm , På nästa sida kan du fylla i uppgifter för din anmälan.

8 Anmälan Småskalig elproducent max 63 A Fyll i uppgifterna och skriv ut dem på en skrivare. Därefter skickar du in din anmälan via din elinstallatör. Kund (Avser den anläggning som anges nedan) För- och efternamn Adress Person- eller organisationsnummer Privatkund Företagskund Postnr och ort Telefon E-post Anläggning (Elmätaren) Anläggnings id (18 siffror, se elnätsfaktura) Anläggningsadress Säkringsstorlek (Ampere) Annat: Postnr och ort Uppgifter om den produktionsanläggning som skall anslutas A. Fabrikat Produktionskälla Modellbeteckning Effekt (Watt) Energislag Sol Vind Vatten Antal Sol Vind Vatten Sol Vind Vatten B. Växelriktare Fabrikat Modellbeteckning CE Märkning Ja Nej Antal Anslutning Enfas Trefas Övriga upplysningar Uppgifter om installationen Installation kräver förändring av säkringsstorlek Ja Nej Vet ej Installation kräver servisändring Ja Nej Vet ej Installation utförs i samband med nyanslutning Ja Nej Vet ej Om Ja, skriv säkringsstorlek Om Ja, beskriv hur Om Ja, beskriv hur Datum för önskemål om anslutning till Elnätet Installationsbeskrivning Underskrift (Kund) Jag intygar att uppgifterna är korrekta. Jag accepterar villkoren för köp av överskottsproduktionen, El. Jag vill bli kontaktad angående elcertifikatsersättning. Underskrift Namnförtydligande Ort och datum Fyll i uppgifterna och skriv ut dem på en skrivare. Därefter skickar du in din anmälan via din elinstallatör.

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Så ser vi till att du har el

Så ser vi till att du har el Så ser vi till att du har el Vattenfall Distribution Vi säkrar nätet för framtiden Vi lever i ett modernt samhälle där vi tar för givet att det alltid ska finnas el i uttaget. Vattenfall är en av de stora

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer