Bilaga C. Teknisk Beskrivning. Vindpark Östra Frölunda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga C. Teknisk Beskrivning. Vindpark Östra Frölunda"

Transkript

1 Bilaga C Miljötillståndsansökan Teknisk Beskrivning Vindpark Östra Frölunda

2 Teknisk beskrivning Vindpark Östra Frölunda

3 Innehåll Inledning... 2 Vindkraftverk... 2 Fundament... 3 Kringanläggningar... 4 Vägar... 4 Täkter Elanslutning Byggskedet Avveckling och återställning Utsläppsnivåer Referenser Bilaga 1. Beskrivning vindkraftverk Bilaga 2. Transportmanual 1(15)

4 Inledning Vind är luft som rör sig. Energiinnehållet i vinden varierar beroende på höjd över marken, vindhastighet med mera. För att ta vara på rörelseenergin i vinden bromsas vinden med hjälp av vindkraftsturbinens rotor. Hur effektivt vindens energi utnyttjas beror på hur mycket rotorn bromsar vinden. En för stor eller för liten uppbromsning innebär att vinden inte utnyttjas maximalt. Den optimala uppbromsningen är ungefär 1/3 av hastigheten vid rotorn, vilket innebär att maximalt 59 procent av vindens effekt tas tillvara. Detta kallas för Betz lag och innebär att halva uppbromsningen sker vid turbinen och resten av uppbromsningen efter turbinen när vinden passerar genom en vindturbin. Det som bestämmer högsta möjliga effektuttag från ett vindkraftverk är följande formel:, där ρ är vindens densitet, A den svepta arean och V är vindens hastighet. C p är den maximala andelen kinetisk energi som kan omvandlas till mekaniskt arbete, enligt Betz gäller C p = N g och N b är verkningsgrad för generatorn respektive växellåda/lager. Notera att man vid fördubbling av vindhastigheten ökar det teoretiska effektuttaget med en faktor åtta på grund av att hastigheten är i kubik i formeln för effektuttag. Därav blir den genomsnitsliga vindhastigheten i området avgörande för placeringen av vindkraftverket. Ett vindkraftverks maximala effekt nås i regel vid vindhastigheter mellan m/s. Är hastigheten under 4 m/s utvinns ingen energi alls, likadant vid hastigheter över m/s. Verkningsgraden för ett modernt landbaserat vindkraftverk ligger på cirka 30 procent. Gothia Vind 10 har för avsikt att uppföra en vindkraftpark med upp till 12 vindkraftverk i Svenljunga kommun. Vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd om max 150 meter. Byggnationstiden för en vindkraftpark av denna storlek är ungefär 1-2 år. Tiden kan variera beroende på tillgången till turbiner, elanslutningen och tillgång till entreprenörer. Under byggnationen av själva turbinerna krävs en arbetsyta på cirka meter, dessa ytor kommer att ligga i anslutning till befintliga vägar i så stor utsträckning som möjligt. Efter byggnationen täcks den största delen av denna yta över. Kvar blir en uppställningsplats på cirka 3000 kvadratmeter. Vindkraftverk Det slutgiltiga valet av vindkraftverk är idag under utredning. Vilken tillverkare det slutligen blir beror bland annat på vindförhållandena på lokaliseringen, terrängen och ekonomiska aspekter. Vindkraftverken kommer att vara av storleksordningen med en totalhöjd på maximalt 150 meter. För exempel av ett 150 meter högt vindkraftverk och detaljerad teknisk beskrivning av ett 2,5 MW vindkraftverk se Bilaga 1. Vindturbinernas generatorer omvandlar mekanisk energi till elektrisk. Generatorerna är lite annorlunda än vanliga generatorer detta beror på att vinden varierar hela tiden. Vindkraftverk har antingen synkrona eller asynkrona generatorer. De kan dessutom vara antingen direktdrivna eller indirekt drivna. Vilken typ av generator och drivsystem det blir för Vindpark Östra Frölunda beror på vilken typ av turbin som väljs. 2(15)

5 Fundament För detta projekt är två typer av fundament aktuella; gravitationsfundament och bergsfundament. Vilken typ av fundament som det slutligen blir beror på de geologiska förutsättningarna på varje specifik verksplats. Fundamentet för ett vindkraftverk fyller två funktioner dels håller det verket på plats (motvikt) och dels bär det verkets tyngd. För gravitationsfundament grävs ett cirka 3 meter djupt hål med 7-12 meters sidor, exempel för ett 2,5 MW vindkraftverk. När hålet är klart byggs en form för fundamentet av armeringsjärn som sedan fylls med betong. Betongen härdar där efter i cirka en månad innan fyllnings massor läggs över fundamentet och tornet kan monteras ovanpå. Bild 1: Exempel på gravitationsfundament för ett 150 meter högt vindkraftverk, källa: Nordex. Om det blir aktuellt med bergsfundament förankras vindkraftverket med bult i berget. Då för borras djupa hål som bultarna placeras i, därefter fylls hållen med expanderande betong och slutligen gjuts ett fundament ovanpå som förankras i bultarna. För att bergsfundament ska användas måste bergets hållfasthet vara tillräcklig. Om lokaliseringen visar sig lämplig för bergsfundament kan det komma att bli nödvändigt med viss plansprängning där verket ska stå. 3(15)

6 Kringanläggningar Uppställningsytorna för kranarna skall vara utformade så att höga och tunga lyft kan ske på ett säkert sätt. Vid varje vindkraftverk kommer en permanent uppställningsplats för kranar att anläggas. Ytan kommer att vara grusad. Vid byggnation av parken krävs vid varje vindkraftverk en viss yta för att förbereda montering av rotorn på marken. Eventuellt behöver då ytterligare ytor vid respektive verk avverkas tillfälligt. Dessa kommer att återplanteras med skog efter avslutade byggnationer. Vindkraftsanläggningen kommer även att innefatta en servicebyggnad. Byggnaden kan komma att användas till service och underhåll, kopplingsstation för nätanslutningen, personalbyggnad och liknande. Alla byggnaderna kommer att utformas enligt gällande föreskrifter. Bygglov för servicebyggnaden kommer att sökas separat enligt Plan- och bygglagen. För servicebyggnaden kommer det att behövas tillgång till vatten, troligen i form av en brunn. Således behövs också en avloppsanläggning. Eventuella tillstånd för brunn och avloppsanläggning kommer att sökas separat. Intill servicebyggnaden kommer en permanent yta för uppställning av fordon att anläggas. Under byggtiden behöver eventuellt även tillfälliga uppställningsplatser för byggbaracker, fordon och liknande anläggas. Vindparken kommer att generera avfall, framförallt under byggtiden. Avfallet kommer att hanteras i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall och i övrigt på ett miljömässigt godtagbart sätt. Tillfälliga avfallscentraler kommer att behöva uppföras inom parken under byggtiden. Under driftstiden bedöms avfallet kunna hanteras i anslutning till servicebyggnaden. Berg och morän kan komma att tas inom eller utanför området. Tillstånd för dessa täkter och verksamheter söks separat och omfattas inte av miljötillståndsansökan för Vindpark Östra Frölunda. Vägar En översiktlig analys av kartmaterial över området har genomförts för att få fram ett antal lämpliga alternativ på tillfartsvägar. Analysen gjordes med avseende på: närhet till allmän väg, nyttjande av befintligt vägnät samt förekomst av naturliga barriärer i terrängen så som vattendrag och stora höjdskillnader. Därefter gjordes ett platsbesök där respektive alternativ studerades med avseende på följande åtgärder: Behov av breddning, uträtning och förstärkning av befintlig väg kategoriserades enligt nedan: Kategori 1 - Inga åtgärder nödvändiga Kategori 2 - Breddning och förstärkning av befintlig väg, uträtning av vissa kurvor Kategori 3 - Väg som ersätts av ny eller ny väg Övriga åtgärder till exempel tillfälligt nedtagande av skyltar, stolpar, refuger och andra hinder Brantare backars lutning (mättes med hjälp av ett digitalt vattenpass) Åtgärder för markhydrologin, nya trummor med mera. Transporten av torndelar, vingar och kranar ställer speciella krav på de vägar till och inom vindkraftområdet som ska användas. Varje vindkraftverksleverantör har en transportmanual där deras krav på vägar, upplagsplatser, kranytor med mera specificeras. Förstudien för Vindpark Östra Frölunda följer transportmanualen Road, crane pad and hardstand specifications for Vestas turbines V MW and V MW, se Bilaga 2. 4(15)

7 Enligt Vestas transportmanual är minsta, erforderliga bredd för raksträcka 5,5 m, se vägsektion. Vid tvärare kurvor kan det krävas bredder uppemot 10 m. vägsektion för breddning av väg och ny väg. Största tvärfallslutning 3,5 %, se bild 2 nedan. Vidare är största tillåtna lutning i uppförsbacke 14 %. Vägens överbyggnad, det vill säga vägkroppens konstruktion är dimensionerad för att klara ett axeltryck på minst 17 ton. Vid nyanläggande av väg består överbyggnaden av krossat berg fördelat på 650 mm förstärkningslager, 100 mm bärlager och 50 mm grusslitlager. Förstärkningslagret har en kornfraktionsfördelning mellan mm, bärlagret en kornfraktionsfördelning mellan 0-40 mm och grusslitlagret en kornfraktionsfördelning mellan 0-18 mm. Överbyggnadstjockleken är väl tilltagen för att säkerställa bärigheten. 5(15)

8 Olika tillfartsalternativ till det aktuella vindkraftområdet har studerats varefter det lämpligaste alternativet studeras mer djupgående. Figur 1. Det tillfartsalternativ som studerades vidare. Den tillfartsväg in i området som bedömdes lämpligast är en befintlig grusväg vid Ällebäckstorp. Den är vid anslutningen till väg 1559 ca fyra m bred, se bild 3. Här behöver anslutningen breddas upp och åtgärder i form av breddning och förstärkning av vägen utföras. Under vidare utredning av tillfartsvägarna och anslutningen till väg 1559 behöver samråd tas med väghållaren, i det här fallet Trafikverket. Bild 3 nedan visar tillfartsalternativet in mot vindkraftområdet. 6(15)

9 Bild 3 Tillfart till vindkraftområdet från väg Inom vindkraftsområdet finns det ett utbrett befintligt vägnät som är tänkt att användas för vindkraftstransporter. Dessa är av varierande kvalitet och kräver olika åtgärder för att säkra framkomligheten. Huvudslingan börjar med den befintliga grusvägen som ansluter till väg 1559 som är ca 4 meter bred de första 500 meterna fram till bebyggelsen i Ällebäckstorp, se bild 3. Vägen behöver förstärkas och breddas 1,5 meter till erforderliga 5,5 meter. Efter Ällebäckstorp blir vägen lite smalare, ca 3 meter bred. Vägen behöver förstärkas och breddas 2,5 meter. 7(15)

10 Figur 2 Befintliga vägar som föreslås användas som transportvägar. Anläggandet av vägar och andra ytor kommer att genomföras på sådant sätt att påverkan på områdets hydrologi blir så liten som möjligt. Genom nedan beskrivna skyddsåtgärder bedöms hydrologin inte påverkas och någon markavvattning inte komma att ske. Vid anläggandet av väg över vattendrag, dike eller naturlig lågpunkt i terrängen kommer en naturlig avrinning skapas genom att förlägga en trumma av erforderlig storlek, 300 mm för att erhålla god självrensningseffekt. Vidare kommer eventuell ersättning av befintlig trumma, till exempel vid breddning och förstärkning av väg, att vara av minst samma trumdimension. Om väg behöver anläggas genom mosspartier kommer vägbanken byggas upp av en grov genomsläpplig sprängsten för att inte stoppa det naturliga flödet i marken. 8(15)

11 Figur 3. Väglayout för huvudalternativet. De föreslagna vägarna går inte genom några våtmarker. Dock korsas några mindre vattendrag där antingen befintlig trumma behöver förlängas eller ny trumma anläggas. Detta bedöms inte innebära någon permanent påverkan på vattenflödena. Det bedöms behövas ca tunga transporter till området för anläggningsarbetet. Utifrån mätningar av tvärsnittsytor i vägsektionen har en åtgång av krossmaterial per meter väg tagits fram, se tabell 1. Tabell 1. Åtgång krossmaterial. 9(15)

12 För huvudalternativet bedöms m ny väg att behöva anläggas, 6090 m befintlig väg förstärkas och breddas 3,0 m, 6480 m befintlig väg förstärkas och breddas 2,5 m och 510 m befintlig väg förstärkas och breddas 1,5 m. För anläggandet av detta beräknas det behövas ca ton krossmaterial, vilket innebär ca transporter till området. Utöver de transporter som kommer att krävas för vägbyggnationen tillkommer transporter för anläggandet av övriga ytor, såsom montageplatser och mellanlager. Överbyggnaden för dessa ytor antas vara uppbyggd på samma sätt som för ny väg, det vill säga 800 mm tjock. En montageplats cirka 1850 m 2 till ytan vilket ger 1480 m 3 eller 2520 ton krossmaterial. Montageplatser för 12 st vindkraftverk kräver ca ton respektive ton material motsvarande ca 960 transporter. Ett mellanlager kräver en yta på ca m 2 vilket motsvarar cirka 80 transporter. Täkter Närliggande täkter aktuella för nyttjande under anläggningsarbetena lokaliserades med hjälp av ett GIS-verktyg på Sveriges geologiska undersöknings (SGU) hemsida. Den närmsta täkten heter Mårdaklev 3:1 och ligger ca 15 km söder om vindkraftområdet. Tillståndsinnehavare är en privatperson men enligt Länsstyrelsen bedrivs verksamheten av LBC Svenljunga-Tranemo. Närheten till projektområdet gör att det både ekonomiskt och miljömässigt skulle vara bra att nyttja denna täkt i så hög grad som möjligt. Då det är en mindre täkt är det oklart om den har kapacitet att täcka vindkraftparkens bergkrossbehov. Utanför Sjötofta ligger täkten Börtegärde 1:1, ca 20 km från vindkraftområdet, och tillståndsinnehavare är LBC Svenljunga-Tranemo. Denna täkt har tidigare varit en naturgrustäkt men enligt Länsstyrelsen är huvudverksamheten numera inriktad på bergkross. 10(15)

13 Figur 4, Bergtäkter i närheten av projektområdet. Elanslutning Vindpark Östra Frölunda ska anslutas till Vattenfalls nät och anslutningen blir via en ny 145 kv station. Vattenfall Eldistribution har idag planer på att bygga en transformatorstation vid Friborg strax sydväst om parken cirka 2,5 kilometer från Vindpark Östra Frölunda. Denna planering är ännu preliminär. 11(15)

14 Figur 5, Planerad anslutningspunkt för Vindpark Östra Frölunda. Den nya transformatorstationen i Friborg förses med en transformator (80 MVA). Transformatorerna ställs upp på avsett fundament och överföringen mellan transformatorn och överliggande nät sker genom en 145 kv luftledning 593 mm 2 till en befintlig anslutningsstation i Uddebo. Kabelnäten delas upp i en intern del och en extern del. Interna delen är den del som ansluter vindkraftverken till en kopplingsstation. Externa delen är den del som ansluter parken till stationen i Friborg och därefter vidare till Uddebo. Parken ansluts med kabel i mark till stationen i Friborg. Det finns flertalet andra vindkraftparker som planeras i närområdet och en samordning av elanslutning kommer att ske med övriga projekt och Vattenfall för att hitta lämpligaste anslutningslösning. Slutlig utformningen för det externa nätet hanteras i separat tillståndståndsprocess. Spänningsnivån i det interna kabelnätet sätts till 20 eller 30 kv. Det interna kabelnätet samlas upp i en kopplingsstation som är belägen inom parkområdet. I denna kopplingsstation kommer troligtvis ägogränsen gå mellan Gothia Vind 10 AB och Vattenfall och det är troligtvis också här mätvärdesinsamlingen kommer ske. Ingen upptransformering av spänningen sker i kopplingsstationen utan 30 kv spänningen bibehålls genom Vattenfalls anslutningskabel som ansluter till stationen utanför Friborg. Det interna nätet för 2,5 MWs turbiner kräver ca 10,3 km kabel. Från kopplingsstationen i parken kommer det gå en exportkabel till stationen i Friborg. 12(15)

15 Figur 6, Planerat internt elnät för Vindpark Östra Frölunda. Det interna kabelnätet är uppbyggt främst med kabel med tvärsnittsarean 95 mm². Det interna kabelnätet förläggs i sin hela sträckning i kabelschakt inom vägområdet. Kabeln kan förläggas direkt i schaktet eller vid behov i rör i schaktet (grund förläggning). Kabel kommer att förläggas i ett schakt djup med max 500 mm och schaktbredd mellan mm, se bild 4 nedan. Bild 4. Exempel på kabelförläggning i schakt tillsammans med befintlig förstärkt väg. 13(15)

16 Byggskedet Byggskedet inleds med markarbeten där befintliga anslutningsvägar förstärks och nya vägar och uppställningsplatser anläggs. Detta sker vanligtvis under barmarksperioden och säsongen före leverans av verken. Före gjutningen av fundamenten grävs fundamentgropen och när fundamentet är på plats återfylls gropen så att fundamentet täcks. Någon månad efter det att fundamentet gjuts kan montaget av torn och turbin påbörjas. Uppförandet av ett verk tar endast några dagar i anspråk förutsatt att vädret är gynnsamt. Avveckling och återställning Vindkraftverketableringar kan avlägsnas lika snabbt som den installeras och som efteråt lämnar mycket begränsade spår. Beräknad teknisk och ekonomisk livslängd på vindkraftverken är ca 25 år. Efter avslutad driftstid monteras anläggningen ned för återvinning. Fundamenten avlägsnas ned till några decimeter under markytan eller fylls över, och därefter återställs ytan. Gothia Vind 10 föreslår att detta bestäms slutgiltigt i samråd med tillsynsmyndigheten i samband med avvecklingen. På körplaner och fundamentytor återförs ett humustäcke. Transformator- och mätstationer tas bort och återvinns. Anslutningsvägar fram till verken läggs igen där markägarna så önskar. Elkablar i mark lämnas kvar medan luftledningar monteras ned och återvinns. Efter det att återställningsarbetena är avslutade görs en anmälan om detta till tillsynsmyndigheten. Utsläppsnivåer När vindkraftverken är i drift sker inga utsläpp, den påverkan vindkraft ger är vid produktion och montering av verken. Vid etablering samt drift av vindkraftverk används mycket små mängder kemikalier. Vid drift av vindkraftverk används främst smörj- och hydrauloljor. Glykol används också till kylsystem. Hur mycket olja vindkraftverket innehåller beror av modell och konstruktion. Ett vindkraftverk med växellåda innehåller totalt cirka 650 liter olja. Oljeläckage skulle kunna förorena intilliggande mark och grundvatten. Risken för ett sådant läckage bedöms som mycket liten eftersom vindkraftverkets konstruktion är sådan att oljespill tas om hand inne i maskinhuset eller i tornet, och inte kan nå omgivningen. Service av verken utförs löpande två gånger per år. Eventuella läckage från växellådor eller styrsystem leder till omedelbart driftstopp och servicepersonal skickas ut för åtgärder eller sanering. Regelbundet underhåll kommer att genomföras för att motverka slitage med eventuella utsläpp som följd. Drivmedel i form av olja, diesel och bensin används som drivmedel till maskiner och motorfordon som används under anläggningsfasen. Risk för läckage från dessa bedöms som mycket liten. Produktionen av 1 GWh el i ett vindkraftverk bidrar till minskade utsläpp i form av svaveldioxid med 370 kg, koldioxid med kg, kväveoxider med kg, stoft med 100 kg samt ett fast avfall i form av slagg med ca kg i jämförelse med ett koleldat kraftverk som använder effektiv reningsteknik. I de flesta elsystem ger en ökad andel vindkraft rejäla utsläppsminskningar av koldioxid och andra miljöskadliga ämnen. 14(15)

17 Referenser Danish Wind Industry Association Hemsida med fakta om vindkraft. Svensk Vindenergi. Lathund olika begrepp som förekommer i branschen. Juni RePower RePower hemsida Vestas serviceavdelning i Sverige. Kontakt via telefon och e-post. FÖRSTUDIE - Tillfarts- och transportvägar för vindkraftspark, Östra Frölunda,Svenljunga kommun WSP Samhällsbyggnad Nätanslutningsutredning för Vindpark Östra Frölunda Vattenfall power Consultant (15)

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 TEKNISK BESKRIVNING 1 VINDKRAFTVERK Ett vindkraftverk består av huvuddelarna turbin, maskinhus och torn. Turbinen har tre blad av armerad plast fästa vid ett nav som i sin

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning. Elutredning Vindpark Östra Frölunda

Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning. Elutredning Vindpark Östra Frölunda Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning Elutredning Vindpark Östra Frölunda Gothia Vind GothiaVind Östra Frölunda Uppdragsnummer 5465652000 Förstudie för elanslutning Rapport Göteborg 2011-08-30 Sweco Energuide

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Teknisk Beskrivning. Vindpark Tribbhult. Västerviks kommun

Teknisk Beskrivning. Vindpark Tribbhult. Västerviks kommun Teknisk Beskrivning Vindpark Tribbhult Västerviks kommun December 2014 Medverkande Beställare: Statkraft Södra Vindkraft AB Konsult: WSP Sverige AB (WSP Environmental, Malmö) Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet

Läs mer

Trysslinge Vindkraftanläggning TEKNISK BESKRIVNING NORDISK VINDKRAFT 2013-10-28

Trysslinge Vindkraftanläggning TEKNISK BESKRIVNING NORDISK VINDKRAFT 2013-10-28 Trysslinge Vindkraftanläggning TEKNISK BESKRIVNING NORDISK VINDKRAFT 2013-10-28 Innehåll 1. FÖRORD... 3 2. INLEDNING... 3 2.1 Bakgrund och syfte... 3 2.2 Vindkraftverkets uppbyggnad och funktion... 3 2.3

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

EKONOMISK SÄKERHET - AVVECKLINGSKOSTNAD

EKONOMISK SÄKERHET - AVVECKLINGSKOSTNAD BILAGA 8 EKONOMISK SÄKERTHET - GRÖNHULT VINDKRAFTPARK 2014-05-19 EKONOMISK SÄKERHET - AVVECKLINGSKOSTNAD Grönhult Vindkraftpark 2 1 INLEDNING Vattenfall utreder möjligheten att etablera en vindkraftanläggning

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB NÄRINGSLIVSPÅVERKAN 2008-08-27 Agenda Statkraft SCA Vind AB Projektets omfattning Näringslivspåverkan Projekt Smöla 150 MW, 68 vindkraftverk (Film) STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion

Läs mer

Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring

Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring 1(13) VINDKRAFTPROJEKT BURSJÖLIDEN till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring Nedan

Läs mer

Göran Forsling Sweco Energuide

Göran Forsling Sweco Energuide Göran Forsling Sweco Energuide Foto av vindkraftverk nr 10 vid BLIEKEVARE VINDKRAFTPARK Sveriges nu största driftsatta landbaserade vindkraftpark Storlek: 18 verk, 36 MW, invigdes 2009-08-26. Fotograf:

Läs mer

1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2.

1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2. 1 Icke teknisk sammanfattning... 3 2 Inledning... 6 2.1 Allmänt... 6 2.2 Verksamhetskod... 6 2.3 Sökande... 7 2.4 Syfte... 7 2.5 Vindkraft och miljö... 8 2.6 Nationella miljömål... 9 2.7 Regionala miljömål...

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft

SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft Vindkraft SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft Min bakgrund Teknik & Utveckling 10 personer 2 civilingenjörer Teknisk Fysik 2 civilingenjörer Elektro 2 civilingenjörer Maskinteknik

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden.

Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden. Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden. INTRODUKTION 3 Markägare och vindkraft. Med ett fördelaktigt vindläge kan din mark generera förnybar energi för tusentals hushåll.

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

ReWind Vänern Bilaga A - Teknisk beskrivning ReWind Vänern AB

ReWind Vänern Bilaga A - Teknisk beskrivning ReWind Vänern AB ReWind Vänern Bilaga A - Teknisk beskrivning ReWind Vänern AB Postadress/Postal adress Telefon/Telephone Internet Bankgiro/Bank account Org.nr/Reg.No. ReWind Offshore AB 070 6506985 www.rewindenergy.se

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

VINDENERGI Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 11.3.2010

VINDENERGI Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 11.3.2010 VINDENERGI Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 11.3.2010 SAMMANFATTNING Vinden är en förnybar energikälla, så den tar aldrig slut. För att få ett lönsamt (ekonomiskt) vindkraftverk

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Protokoll Övsjö 2012-10-31

Protokoll Övsjö 2012-10-31 Protokoll Övsjö 2012-10-31 Fört vid samrådsmöte med markägare för linjedragning Storflohöjden-Krångede. Närvarolista se bilaga. Jonas Larsson Jämt Nät presenterade företaget och planerna för uppförande

Läs mer

MARHULT VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN

MARHULT VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN Bilaga D MARHULT VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN MAJ 2013 1 VERKSAMHETSKOD 2 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN 2 3 OLJOR OCH KEMISKA PRODUKTER 2 4 NATURGRUS 3 5 MARKAVVATTNING 3 6 NATURVÄRDESINVENTERING

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del.

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del. Vindkraftteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: tentamen 41No1B En2, En3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-14 Tid: 9-13 Hjälpmedel:

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Bygget Det här kapitlet innehåller riktlinjer för bygget av vindkraft i renskötselområdet. Projektstart Samråd Överenskommelse MKB Bygge Drift Vindkraft Rennäring Påverkan

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen Vallebygdens Vind AB erbjuder i samarbete med Vallebygdens Energi ekonomisk förening, deltagande i vindkraftsatsning på Billingen. Vindkraftspark på Nordbillingen 1 Vindkraft Nordbillingen. Vallebygdens

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Havsbaserad vindkraft i Östersjön

Havsbaserad vindkraft i Östersjön Havsbaserad vindkraft i Östersjön Inventering av frågeställningar och analys av förutsättningar för lönsamhet Henrik Malmberg 2012-12-10 Innehåll INLEDNING... 2 SYFTE... 2 OM FÖRFATTAREN... 2 INVENTERING

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING VINDPARK GRÄVLINGKULLARNA

TEKNISK BESKRIVNING VINDPARK GRÄVLINGKULLARNA Bilaga B Stena Renewable AB [Type text] Titel Författare Teknisk beskrivning, Vindpark Grävlingkullarna Johnny Carlberg, Gabriella Nilsson & Hulda Pettersson, Sweco Uppdragsnummer 546 8506 000 Sweco Energuide

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE Vasa, 28 October 2009

FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE Vasa, 28 October 2009 FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE Vasa, 28 October 2009 Projektets målsättning och utgångspunkter Målsättning Att kartera möjligheter för syngergieffekter

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Goggle MONTERINGSBESKRIVNING

Goggle MONTERINGSBESKRIVNING sid 1/5 1100 Ø300 1600 400 138 2100 650 i 100 i 200 C-C 500 695 380 490 370 C-C 2300 400 Ø150 C-C mått mellan stolparna = Följarörets längd + i Leveransspecifikation/ Ö03-45/ Specifikationer/ Ö03-45 cykelställ

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning Bröcklingbergets Vindkraftpark. Ownpower Projects AB. Miljökonsekvensbeskrivning. Richard Söderlund Frösön 2011-02-03

Miljökonsekvensbeskrivning Bröcklingbergets Vindkraftpark. Ownpower Projects AB. Miljökonsekvensbeskrivning. Richard Söderlund Frösön 2011-02-03 Miljökonsekvensbeskrivning Bröcklingbergets Vindkraftpark Ownpower Projects AB Miljökonsekvensbeskrivning Richard Söderlund Frösön 2011-02-03 2 Ownpower Projects AB Bröcklingbergets Vindkraftpark Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar VindByar Urvalskriterier i reviderad vindbruksplan, daterad 2014-05-07, för kommunerna Norsjö och Malå För att ett område ska

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

PILOTPROJEKT HAVSNÄS FÖRST AV DE STORA

PILOTPROJEKT HAVSNÄS FÖRST AV DE STORA PILOTPROJEKT HAVSNÄS FÖRST AV DE STORA ROLAND LORD PROJEKTCHEF 2010-02-04 1 VINDKRAFT I KALLT KLIMAT FÖRETAGET Helägt dotterbolag till RES Bildades 2002 Säte i Göteborg, lokalkontor i Östersund Cirka 30

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft Vindkraftteknik F1 Varför vindkraft Disposition Vindkraft i Sverige och övriga världen - Historik och Trender Typer av vindkraftverk Vindkraftverkets delar Grundläggande begrepp Vinden 1 Det bästa med

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Årsrapport 2013. Brahehus 4. Mörbylånga Kommun

Årsrapport 2013. Brahehus 4. Mörbylånga Kommun Årsrapport 213 Brahehus 4 Mörbylånga Kommun SAMMANFATTNING Denna rapport innehåller produktionsstatistik och analyser för teknisk och kommersiell förvaltning av Brahehus 4 under perioden 213-1-1 213-12-31.

Läs mer