Bilaga C. Teknisk Beskrivning. Vindpark Östra Frölunda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga C. Teknisk Beskrivning. Vindpark Östra Frölunda"

Transkript

1 Bilaga C Miljötillståndsansökan Teknisk Beskrivning Vindpark Östra Frölunda

2 Teknisk beskrivning Vindpark Östra Frölunda

3 Innehåll Inledning... 2 Vindkraftverk... 2 Fundament... 3 Kringanläggningar... 4 Vägar... 4 Täkter Elanslutning Byggskedet Avveckling och återställning Utsläppsnivåer Referenser Bilaga 1. Beskrivning vindkraftverk Bilaga 2. Transportmanual 1(15)

4 Inledning Vind är luft som rör sig. Energiinnehållet i vinden varierar beroende på höjd över marken, vindhastighet med mera. För att ta vara på rörelseenergin i vinden bromsas vinden med hjälp av vindkraftsturbinens rotor. Hur effektivt vindens energi utnyttjas beror på hur mycket rotorn bromsar vinden. En för stor eller för liten uppbromsning innebär att vinden inte utnyttjas maximalt. Den optimala uppbromsningen är ungefär 1/3 av hastigheten vid rotorn, vilket innebär att maximalt 59 procent av vindens effekt tas tillvara. Detta kallas för Betz lag och innebär att halva uppbromsningen sker vid turbinen och resten av uppbromsningen efter turbinen när vinden passerar genom en vindturbin. Det som bestämmer högsta möjliga effektuttag från ett vindkraftverk är följande formel:, där ρ är vindens densitet, A den svepta arean och V är vindens hastighet. C p är den maximala andelen kinetisk energi som kan omvandlas till mekaniskt arbete, enligt Betz gäller C p = N g och N b är verkningsgrad för generatorn respektive växellåda/lager. Notera att man vid fördubbling av vindhastigheten ökar det teoretiska effektuttaget med en faktor åtta på grund av att hastigheten är i kubik i formeln för effektuttag. Därav blir den genomsnitsliga vindhastigheten i området avgörande för placeringen av vindkraftverket. Ett vindkraftverks maximala effekt nås i regel vid vindhastigheter mellan m/s. Är hastigheten under 4 m/s utvinns ingen energi alls, likadant vid hastigheter över m/s. Verkningsgraden för ett modernt landbaserat vindkraftverk ligger på cirka 30 procent. Gothia Vind 10 har för avsikt att uppföra en vindkraftpark med upp till 12 vindkraftverk i Svenljunga kommun. Vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd om max 150 meter. Byggnationstiden för en vindkraftpark av denna storlek är ungefär 1-2 år. Tiden kan variera beroende på tillgången till turbiner, elanslutningen och tillgång till entreprenörer. Under byggnationen av själva turbinerna krävs en arbetsyta på cirka meter, dessa ytor kommer att ligga i anslutning till befintliga vägar i så stor utsträckning som möjligt. Efter byggnationen täcks den största delen av denna yta över. Kvar blir en uppställningsplats på cirka 3000 kvadratmeter. Vindkraftverk Det slutgiltiga valet av vindkraftverk är idag under utredning. Vilken tillverkare det slutligen blir beror bland annat på vindförhållandena på lokaliseringen, terrängen och ekonomiska aspekter. Vindkraftverken kommer att vara av storleksordningen med en totalhöjd på maximalt 150 meter. För exempel av ett 150 meter högt vindkraftverk och detaljerad teknisk beskrivning av ett 2,5 MW vindkraftverk se Bilaga 1. Vindturbinernas generatorer omvandlar mekanisk energi till elektrisk. Generatorerna är lite annorlunda än vanliga generatorer detta beror på att vinden varierar hela tiden. Vindkraftverk har antingen synkrona eller asynkrona generatorer. De kan dessutom vara antingen direktdrivna eller indirekt drivna. Vilken typ av generator och drivsystem det blir för Vindpark Östra Frölunda beror på vilken typ av turbin som väljs. 2(15)

5 Fundament För detta projekt är två typer av fundament aktuella; gravitationsfundament och bergsfundament. Vilken typ av fundament som det slutligen blir beror på de geologiska förutsättningarna på varje specifik verksplats. Fundamentet för ett vindkraftverk fyller två funktioner dels håller det verket på plats (motvikt) och dels bär det verkets tyngd. För gravitationsfundament grävs ett cirka 3 meter djupt hål med 7-12 meters sidor, exempel för ett 2,5 MW vindkraftverk. När hålet är klart byggs en form för fundamentet av armeringsjärn som sedan fylls med betong. Betongen härdar där efter i cirka en månad innan fyllnings massor läggs över fundamentet och tornet kan monteras ovanpå. Bild 1: Exempel på gravitationsfundament för ett 150 meter högt vindkraftverk, källa: Nordex. Om det blir aktuellt med bergsfundament förankras vindkraftverket med bult i berget. Då för borras djupa hål som bultarna placeras i, därefter fylls hållen med expanderande betong och slutligen gjuts ett fundament ovanpå som förankras i bultarna. För att bergsfundament ska användas måste bergets hållfasthet vara tillräcklig. Om lokaliseringen visar sig lämplig för bergsfundament kan det komma att bli nödvändigt med viss plansprängning där verket ska stå. 3(15)

6 Kringanläggningar Uppställningsytorna för kranarna skall vara utformade så att höga och tunga lyft kan ske på ett säkert sätt. Vid varje vindkraftverk kommer en permanent uppställningsplats för kranar att anläggas. Ytan kommer att vara grusad. Vid byggnation av parken krävs vid varje vindkraftverk en viss yta för att förbereda montering av rotorn på marken. Eventuellt behöver då ytterligare ytor vid respektive verk avverkas tillfälligt. Dessa kommer att återplanteras med skog efter avslutade byggnationer. Vindkraftsanläggningen kommer även att innefatta en servicebyggnad. Byggnaden kan komma att användas till service och underhåll, kopplingsstation för nätanslutningen, personalbyggnad och liknande. Alla byggnaderna kommer att utformas enligt gällande föreskrifter. Bygglov för servicebyggnaden kommer att sökas separat enligt Plan- och bygglagen. För servicebyggnaden kommer det att behövas tillgång till vatten, troligen i form av en brunn. Således behövs också en avloppsanläggning. Eventuella tillstånd för brunn och avloppsanläggning kommer att sökas separat. Intill servicebyggnaden kommer en permanent yta för uppställning av fordon att anläggas. Under byggtiden behöver eventuellt även tillfälliga uppställningsplatser för byggbaracker, fordon och liknande anläggas. Vindparken kommer att generera avfall, framförallt under byggtiden. Avfallet kommer att hanteras i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall och i övrigt på ett miljömässigt godtagbart sätt. Tillfälliga avfallscentraler kommer att behöva uppföras inom parken under byggtiden. Under driftstiden bedöms avfallet kunna hanteras i anslutning till servicebyggnaden. Berg och morän kan komma att tas inom eller utanför området. Tillstånd för dessa täkter och verksamheter söks separat och omfattas inte av miljötillståndsansökan för Vindpark Östra Frölunda. Vägar En översiktlig analys av kartmaterial över området har genomförts för att få fram ett antal lämpliga alternativ på tillfartsvägar. Analysen gjordes med avseende på: närhet till allmän väg, nyttjande av befintligt vägnät samt förekomst av naturliga barriärer i terrängen så som vattendrag och stora höjdskillnader. Därefter gjordes ett platsbesök där respektive alternativ studerades med avseende på följande åtgärder: Behov av breddning, uträtning och förstärkning av befintlig väg kategoriserades enligt nedan: Kategori 1 - Inga åtgärder nödvändiga Kategori 2 - Breddning och förstärkning av befintlig väg, uträtning av vissa kurvor Kategori 3 - Väg som ersätts av ny eller ny väg Övriga åtgärder till exempel tillfälligt nedtagande av skyltar, stolpar, refuger och andra hinder Brantare backars lutning (mättes med hjälp av ett digitalt vattenpass) Åtgärder för markhydrologin, nya trummor med mera. Transporten av torndelar, vingar och kranar ställer speciella krav på de vägar till och inom vindkraftområdet som ska användas. Varje vindkraftverksleverantör har en transportmanual där deras krav på vägar, upplagsplatser, kranytor med mera specificeras. Förstudien för Vindpark Östra Frölunda följer transportmanualen Road, crane pad and hardstand specifications for Vestas turbines V MW and V MW, se Bilaga 2. 4(15)

7 Enligt Vestas transportmanual är minsta, erforderliga bredd för raksträcka 5,5 m, se vägsektion. Vid tvärare kurvor kan det krävas bredder uppemot 10 m. vägsektion för breddning av väg och ny väg. Största tvärfallslutning 3,5 %, se bild 2 nedan. Vidare är största tillåtna lutning i uppförsbacke 14 %. Vägens överbyggnad, det vill säga vägkroppens konstruktion är dimensionerad för att klara ett axeltryck på minst 17 ton. Vid nyanläggande av väg består överbyggnaden av krossat berg fördelat på 650 mm förstärkningslager, 100 mm bärlager och 50 mm grusslitlager. Förstärkningslagret har en kornfraktionsfördelning mellan mm, bärlagret en kornfraktionsfördelning mellan 0-40 mm och grusslitlagret en kornfraktionsfördelning mellan 0-18 mm. Överbyggnadstjockleken är väl tilltagen för att säkerställa bärigheten. 5(15)

8 Olika tillfartsalternativ till det aktuella vindkraftområdet har studerats varefter det lämpligaste alternativet studeras mer djupgående. Figur 1. Det tillfartsalternativ som studerades vidare. Den tillfartsväg in i området som bedömdes lämpligast är en befintlig grusväg vid Ällebäckstorp. Den är vid anslutningen till väg 1559 ca fyra m bred, se bild 3. Här behöver anslutningen breddas upp och åtgärder i form av breddning och förstärkning av vägen utföras. Under vidare utredning av tillfartsvägarna och anslutningen till väg 1559 behöver samråd tas med väghållaren, i det här fallet Trafikverket. Bild 3 nedan visar tillfartsalternativet in mot vindkraftområdet. 6(15)

9 Bild 3 Tillfart till vindkraftområdet från väg Inom vindkraftsområdet finns det ett utbrett befintligt vägnät som är tänkt att användas för vindkraftstransporter. Dessa är av varierande kvalitet och kräver olika åtgärder för att säkra framkomligheten. Huvudslingan börjar med den befintliga grusvägen som ansluter till väg 1559 som är ca 4 meter bred de första 500 meterna fram till bebyggelsen i Ällebäckstorp, se bild 3. Vägen behöver förstärkas och breddas 1,5 meter till erforderliga 5,5 meter. Efter Ällebäckstorp blir vägen lite smalare, ca 3 meter bred. Vägen behöver förstärkas och breddas 2,5 meter. 7(15)

10 Figur 2 Befintliga vägar som föreslås användas som transportvägar. Anläggandet av vägar och andra ytor kommer att genomföras på sådant sätt att påverkan på områdets hydrologi blir så liten som möjligt. Genom nedan beskrivna skyddsåtgärder bedöms hydrologin inte påverkas och någon markavvattning inte komma att ske. Vid anläggandet av väg över vattendrag, dike eller naturlig lågpunkt i terrängen kommer en naturlig avrinning skapas genom att förlägga en trumma av erforderlig storlek, 300 mm för att erhålla god självrensningseffekt. Vidare kommer eventuell ersättning av befintlig trumma, till exempel vid breddning och förstärkning av väg, att vara av minst samma trumdimension. Om väg behöver anläggas genom mosspartier kommer vägbanken byggas upp av en grov genomsläpplig sprängsten för att inte stoppa det naturliga flödet i marken. 8(15)

11 Figur 3. Väglayout för huvudalternativet. De föreslagna vägarna går inte genom några våtmarker. Dock korsas några mindre vattendrag där antingen befintlig trumma behöver förlängas eller ny trumma anläggas. Detta bedöms inte innebära någon permanent påverkan på vattenflödena. Det bedöms behövas ca tunga transporter till området för anläggningsarbetet. Utifrån mätningar av tvärsnittsytor i vägsektionen har en åtgång av krossmaterial per meter väg tagits fram, se tabell 1. Tabell 1. Åtgång krossmaterial. 9(15)

12 För huvudalternativet bedöms m ny väg att behöva anläggas, 6090 m befintlig väg förstärkas och breddas 3,0 m, 6480 m befintlig väg förstärkas och breddas 2,5 m och 510 m befintlig väg förstärkas och breddas 1,5 m. För anläggandet av detta beräknas det behövas ca ton krossmaterial, vilket innebär ca transporter till området. Utöver de transporter som kommer att krävas för vägbyggnationen tillkommer transporter för anläggandet av övriga ytor, såsom montageplatser och mellanlager. Överbyggnaden för dessa ytor antas vara uppbyggd på samma sätt som för ny väg, det vill säga 800 mm tjock. En montageplats cirka 1850 m 2 till ytan vilket ger 1480 m 3 eller 2520 ton krossmaterial. Montageplatser för 12 st vindkraftverk kräver ca ton respektive ton material motsvarande ca 960 transporter. Ett mellanlager kräver en yta på ca m 2 vilket motsvarar cirka 80 transporter. Täkter Närliggande täkter aktuella för nyttjande under anläggningsarbetena lokaliserades med hjälp av ett GIS-verktyg på Sveriges geologiska undersöknings (SGU) hemsida. Den närmsta täkten heter Mårdaklev 3:1 och ligger ca 15 km söder om vindkraftområdet. Tillståndsinnehavare är en privatperson men enligt Länsstyrelsen bedrivs verksamheten av LBC Svenljunga-Tranemo. Närheten till projektområdet gör att det både ekonomiskt och miljömässigt skulle vara bra att nyttja denna täkt i så hög grad som möjligt. Då det är en mindre täkt är det oklart om den har kapacitet att täcka vindkraftparkens bergkrossbehov. Utanför Sjötofta ligger täkten Börtegärde 1:1, ca 20 km från vindkraftområdet, och tillståndsinnehavare är LBC Svenljunga-Tranemo. Denna täkt har tidigare varit en naturgrustäkt men enligt Länsstyrelsen är huvudverksamheten numera inriktad på bergkross. 10(15)

13 Figur 4, Bergtäkter i närheten av projektområdet. Elanslutning Vindpark Östra Frölunda ska anslutas till Vattenfalls nät och anslutningen blir via en ny 145 kv station. Vattenfall Eldistribution har idag planer på att bygga en transformatorstation vid Friborg strax sydväst om parken cirka 2,5 kilometer från Vindpark Östra Frölunda. Denna planering är ännu preliminär. 11(15)

14 Figur 5, Planerad anslutningspunkt för Vindpark Östra Frölunda. Den nya transformatorstationen i Friborg förses med en transformator (80 MVA). Transformatorerna ställs upp på avsett fundament och överföringen mellan transformatorn och överliggande nät sker genom en 145 kv luftledning 593 mm 2 till en befintlig anslutningsstation i Uddebo. Kabelnäten delas upp i en intern del och en extern del. Interna delen är den del som ansluter vindkraftverken till en kopplingsstation. Externa delen är den del som ansluter parken till stationen i Friborg och därefter vidare till Uddebo. Parken ansluts med kabel i mark till stationen i Friborg. Det finns flertalet andra vindkraftparker som planeras i närområdet och en samordning av elanslutning kommer att ske med övriga projekt och Vattenfall för att hitta lämpligaste anslutningslösning. Slutlig utformningen för det externa nätet hanteras i separat tillståndståndsprocess. Spänningsnivån i det interna kabelnätet sätts till 20 eller 30 kv. Det interna kabelnätet samlas upp i en kopplingsstation som är belägen inom parkområdet. I denna kopplingsstation kommer troligtvis ägogränsen gå mellan Gothia Vind 10 AB och Vattenfall och det är troligtvis också här mätvärdesinsamlingen kommer ske. Ingen upptransformering av spänningen sker i kopplingsstationen utan 30 kv spänningen bibehålls genom Vattenfalls anslutningskabel som ansluter till stationen utanför Friborg. Det interna nätet för 2,5 MWs turbiner kräver ca 10,3 km kabel. Från kopplingsstationen i parken kommer det gå en exportkabel till stationen i Friborg. 12(15)

15 Figur 6, Planerat internt elnät för Vindpark Östra Frölunda. Det interna kabelnätet är uppbyggt främst med kabel med tvärsnittsarean 95 mm². Det interna kabelnätet förläggs i sin hela sträckning i kabelschakt inom vägområdet. Kabeln kan förläggas direkt i schaktet eller vid behov i rör i schaktet (grund förläggning). Kabel kommer att förläggas i ett schakt djup med max 500 mm och schaktbredd mellan mm, se bild 4 nedan. Bild 4. Exempel på kabelförläggning i schakt tillsammans med befintlig förstärkt väg. 13(15)

16 Byggskedet Byggskedet inleds med markarbeten där befintliga anslutningsvägar förstärks och nya vägar och uppställningsplatser anläggs. Detta sker vanligtvis under barmarksperioden och säsongen före leverans av verken. Före gjutningen av fundamenten grävs fundamentgropen och när fundamentet är på plats återfylls gropen så att fundamentet täcks. Någon månad efter det att fundamentet gjuts kan montaget av torn och turbin påbörjas. Uppförandet av ett verk tar endast några dagar i anspråk förutsatt att vädret är gynnsamt. Avveckling och återställning Vindkraftverketableringar kan avlägsnas lika snabbt som den installeras och som efteråt lämnar mycket begränsade spår. Beräknad teknisk och ekonomisk livslängd på vindkraftverken är ca 25 år. Efter avslutad driftstid monteras anläggningen ned för återvinning. Fundamenten avlägsnas ned till några decimeter under markytan eller fylls över, och därefter återställs ytan. Gothia Vind 10 föreslår att detta bestäms slutgiltigt i samråd med tillsynsmyndigheten i samband med avvecklingen. På körplaner och fundamentytor återförs ett humustäcke. Transformator- och mätstationer tas bort och återvinns. Anslutningsvägar fram till verken läggs igen där markägarna så önskar. Elkablar i mark lämnas kvar medan luftledningar monteras ned och återvinns. Efter det att återställningsarbetena är avslutade görs en anmälan om detta till tillsynsmyndigheten. Utsläppsnivåer När vindkraftverken är i drift sker inga utsläpp, den påverkan vindkraft ger är vid produktion och montering av verken. Vid etablering samt drift av vindkraftverk används mycket små mängder kemikalier. Vid drift av vindkraftverk används främst smörj- och hydrauloljor. Glykol används också till kylsystem. Hur mycket olja vindkraftverket innehåller beror av modell och konstruktion. Ett vindkraftverk med växellåda innehåller totalt cirka 650 liter olja. Oljeläckage skulle kunna förorena intilliggande mark och grundvatten. Risken för ett sådant läckage bedöms som mycket liten eftersom vindkraftverkets konstruktion är sådan att oljespill tas om hand inne i maskinhuset eller i tornet, och inte kan nå omgivningen. Service av verken utförs löpande två gånger per år. Eventuella läckage från växellådor eller styrsystem leder till omedelbart driftstopp och servicepersonal skickas ut för åtgärder eller sanering. Regelbundet underhåll kommer att genomföras för att motverka slitage med eventuella utsläpp som följd. Drivmedel i form av olja, diesel och bensin används som drivmedel till maskiner och motorfordon som används under anläggningsfasen. Risk för läckage från dessa bedöms som mycket liten. Produktionen av 1 GWh el i ett vindkraftverk bidrar till minskade utsläpp i form av svaveldioxid med 370 kg, koldioxid med kg, kväveoxider med kg, stoft med 100 kg samt ett fast avfall i form av slagg med ca kg i jämförelse med ett koleldat kraftverk som använder effektiv reningsteknik. I de flesta elsystem ger en ökad andel vindkraft rejäla utsläppsminskningar av koldioxid och andra miljöskadliga ämnen. 14(15)

17 Referenser Danish Wind Industry Association Hemsida med fakta om vindkraft. Svensk Vindenergi. Lathund olika begrepp som förekommer i branschen. Juni RePower RePower hemsida Vestas serviceavdelning i Sverige. Kontakt via telefon och e-post. FÖRSTUDIE - Tillfarts- och transportvägar för vindkraftspark, Östra Frölunda,Svenljunga kommun WSP Samhällsbyggnad Nätanslutningsutredning för Vindpark Östra Frölunda Vattenfall power Consultant (15)

Teknisk beskrivning Vindpark Kingebol

Teknisk beskrivning Vindpark Kingebol Teknisk beskrivning 2011-08-23 Vindpark Kingebol Innehåll Inledning... 2 Vindkraftverk... 2 Fundament... 3 Kringanläggningar... 3 Vägar... 4 Transporter, material och markanspråk... Fel! Bokmärket är inte

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Bilaga 12 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark

Bilaga 12 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Pöyry SwedPower AB Sida 1 Bilaga 12 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Teknisk beskrivning (Pöyry SwedPower AB) Pöyry SwedPower AB Box 24015 (Valhallavägen 211) 104 50 Stockholm Sverige E-Post: swedpower@poyry.com

Läs mer

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 TEKNISK BESKRIVNING 1 VINDKRAFTVERK Ett vindkraftverk består av huvuddelarna turbin, maskinhus och torn. Turbinen har tre blad av armerad plast fästa vid ett nav som i sin

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark

Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Pöyry SwedPower AB Sida 1 Bilaga 13 till MKB Ha lsingeskogens vindkraftpark Förstudie väg- och anläggningsarbeten samt framkomlighetsanalys (Pöyry SwedPower AB) 2013-06-20 323024800_00 Bilaga 13 till

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp II PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

Vindkraftens inverkan på Vägarna

Vindkraftens inverkan på Vägarna VINDKRAFTTEKNIKER EXAMENSARBETE 15 P Datum (2012-03-14) Vindkraftens inverkan på Vägarna Elev: Sebastian Nordlund Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Här ska vi ta en liten koll på hur vindkraftens

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken

TEKNISK BESKRIVNING Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken BILAGA B TEKNISK BESKRIVNING Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken Vindkraftspark Mörttjärnberget Bräcke kommun Jämtlands län Statkraft SCA Vind AB Titel Teknisk Beskrivning Ansökan om tillstånd

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Bilaga C:6. Lokal påverkan av vindpark Marviken

Bilaga C:6. Lokal påverkan av vindpark Marviken Bilaga C:6 Lokal påverkan av vindpark Marviken Naturmiljön påverkas temporärt under byggstadiet, vilket är oundvikligt vid alla byggföretag. Naturvärden i området är noga kartlagda. På Stora och Västra

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Bilaga 13. PM - Riskanalys brand Duvhällen vindpark

Bilaga 13. PM - Riskanalys brand Duvhällen vindpark Bilaga 13. - Riskanalys brand Duvhällen vindpark UPPDRAG Riskanalys_brand_Duvhallen UPPDRAGSNUMMER 5473789000 UPPDRAGSLEDARE Gabriella Nilsson UPPRÄTTAD AV Gabriella Nilsson DATUM GRANSKAD AV Martin Bjarke

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Maevaara vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING MAEVAARA I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB NÄRINGSLIVSPÅVERKAN 2008-08-27 Agenda Statkraft SCA Vind AB Projektets omfattning Näringslivspåverkan Projekt Smöla 150 MW, 68 vindkraftverk (Film) STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion

Läs mer

PM TRAFIK VINDKRAFTVERK KÅNNA

PM TRAFIK VINDKRAFTVERK KÅNNA SCANERGY SOUTH AB PM TRAFIK VINDKRAFTVERK KÅNNA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se Bild hämtad från Trafikverkets Transporter

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Vattenfalls Vindkraftsplaner

Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfall förser idag cirka 400 000 hem i norra Europa med ren el från vindkraft Vattenfall utvecklar vindkraft på land och till havs i nio länder Vattenfall kommer att fördubbla

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

D 0211 Generell information om fundamentanläggning

D 0211 Generell information om fundamentanläggning D 0211 Generell information om fundamentanläggning VINDKRAFTFUNDAMENT Vindkraftverk förankras i marken med någon typ av fundament. Det finns olika metoder för utförandet. Fundamentens utformning beror

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB 2009-09-25 Presentation av projektet i samarbete med Vindkraftssamordning i Jämtlands län och dess näringsliv Henrik Berglund, Statkraft 1 STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion övertar

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning. Elutredning Vindpark Östra Frölunda

Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning. Elutredning Vindpark Östra Frölunda Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning Elutredning Vindpark Östra Frölunda Gothia Vind GothiaVind Östra Frölunda Uppdragsnummer 5465652000 Förstudie för elanslutning Rapport Göteborg 2011-08-30 Sweco Energuide

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

2012-05-09. Kattegatt Offshore. Teknisk beskrivning. Havsbaserad vindkraftspark Falkenbergs kommun, Hallands län

2012-05-09. Kattegatt Offshore. Teknisk beskrivning. Havsbaserad vindkraftspark Falkenbergs kommun, Hallands län 2012-05-09 Kattegatt Offshore Teknisk beskrivning Havsbaserad vindkraftspark Falkenbergs kommun, Hallands län Beställare: Favonius AB Konsult: Triventus Consulting AB Rapportdatum: 2012-05-09 Projektnummer:

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB Strömsund - Vindkraftdialogen 2008 2008-09-24 AGENDA Statkraft SCA Vind AB Projektets omfattning Projektets Tidplan Påverkan Lokalt Näringsliv STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion övertar

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vindkraftpark Varsvik

Vindkraftpark Varsvik Vindkraftpark Varsvik Informationsmöte 22 augusti 2013, 18.00 Folkets Hus, Hallstavik Dagordning Holmen och vindkraft Varsvik AB Vindkraftpark Varsvik Allmänt Organisation under byggtiden Leverantörer

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Maevaara vindpark Projektbeskrivning Etapp II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar energisektor genom att

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Rämsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Rämsbergets vindpark. Projektbeskrivning Rämsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÄMSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn E.ON Vind Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn Radie: 56 m Rotordiameter: 112 m Fakta Nacellen (maskinhuset): 170 ton Torn: 170 ton Ett rotorblad: 13,5 ton Fundamentent: 1800 ton utan ballast

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

INTERNA TRANSPORTVÄGAR

INTERNA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 INTERNA TRANSPORTVÄGAR I STORSJÖHÖJDENS VINDKRAFTPARK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Utformning av

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

PILOTPROJEKT VINDKRAFT FÖRBÄTTRAD FUNDAMENTSDESIGN

PILOTPROJEKT VINDKRAFT FÖRBÄTTRAD FUNDAMENTSDESIGN PILOTPROJEKT VINDKRAFT FÖRBÄTTRAD FUNDAMENTSDESIGN 2009-12-10 SLUTRAPPORT Arise 2009-1202-SR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund 2. Upphandling av mark & anläggningsarbeten 3. Genomförande 4. Tekniska problem

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad

Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Beräkning av kostnader för nedmontering av vindkraftspark vid Hårderup-Alestad Stockholm 2010-12-16 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Consortis bakgrund... 4 3. Hårderup/Alestad-projektet...

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Teknisk Beskrivning. Vindpark Tribbhult. Västerviks kommun

Teknisk Beskrivning. Vindpark Tribbhult. Västerviks kommun Teknisk Beskrivning Vindpark Tribbhult Västerviks kommun December 2014 Medverkande Beställare: Statkraft Södra Vindkraft AB Konsult: WSP Sverige AB (WSP Environmental, Malmö) Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan

STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB. Tillståndsansökan STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av Vindpark Marhult i Uppvidinge kommun, Kronobergs län 2012-06-12 2(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Trysslinge Vindkraftanläggning TEKNISK BESKRIVNING NORDISK VINDKRAFT 2013-10-28

Trysslinge Vindkraftanläggning TEKNISK BESKRIVNING NORDISK VINDKRAFT 2013-10-28 Trysslinge Vindkraftanläggning TEKNISK BESKRIVNING NORDISK VINDKRAFT 2013-10-28 Innehåll 1. FÖRORD... 3 2. INLEDNING... 3 2.1 Bakgrund och syfte... 3 2.2 Vindkraftverkets uppbyggnad och funktion... 3 2.3

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning Brahehus vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING BRAHEHUS 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN

ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN www.statkraftsodra.com Bilaga D ROSENHOLM VINDPARK BEMÖTANDE AV YTTRANDEN SEPTEMBER 2013 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN 2 2 NATURGRUS 2 3 MARKAVVATTNING 2 4 STRANDSKYDD 2 5 VILDMARKSLEDEN

Läs mer

BEETLE BASIC: KORT INSTALLATIONS GUIDE BYGG EN GRÖNARE FRAMTID MED DINA EGNA HÄNDER

BEETLE BASIC: KORT INSTALLATIONS GUIDE BYGG EN GRÖNARE FRAMTID MED DINA EGNA HÄNDER BEETLE BASIC: KORT INSTALLATIONS GUIDE BYGG EN GRÖNARE FRAMTID MED DINA EGNA HÄNDER Installations Guide: Steg för Steg 1. Finn bästa plats för Installation 2. Grävning för betong fundament och kablar 3.

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB

Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 2007-10-29 Umeå universitet Vindkraft C 5p Förstudie av vindkraftsetablering med uppdrag av Skellefteå Kraft AB Handledare: Lars Bäckström Av: Jimmy Westerberg

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun Projektbeskrivning Vindkraft Täfteå Umeå kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Sökanden... 2 Presentation av projektet... 3 Produktion och miljönytta... 4 Lokal nytta...

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vindkraftverk Rapport Energiprojektet VT16

Vindkraftverk Rapport Energiprojektet VT16 Vindkraftverk Rapport Energiprojektet VT16 Namn: Shawn Örnerstedt Klass: TE15A Gruppmedlemmar: Ebba Tubin, Theodor Berg, Amir Honarmand, Yang Du Inledning: En princip av ett vindkraftverk är väldigt simpelt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning Uppförande av vindkraftsanläggning vid Tåhult i Ulricehamns och Mullsjö kommuner

Miljökonsekvensbeskrivning Uppförande av vindkraftsanläggning vid Tåhult i Ulricehamns och Mullsjö kommuner Miljökonsekvensbeskrivning Uppförande av vindkraftsanläggning vid Tåhult i Ulricehamns och Mullsjö kommuner miljökonsekvensbeskrivning Uppförande av vindkraftsanläggning vid Tåhult i Ulricehamns och Mullsjö

Läs mer

EKONOMISK SÄKERHET - AVVECKLINGSKOSTNAD

EKONOMISK SÄKERHET - AVVECKLINGSKOSTNAD BILAGA 8 EKONOMISK SÄKERTHET - GRÖNHULT VINDKRAFTPARK 2014-05-19 EKONOMISK SÄKERHET - AVVECKLINGSKOSTNAD Grönhult Vindkraftpark 2 1 INLEDNING Vattenfall utreder möjligheten att etablera en vindkraftanläggning

Läs mer

Göran Forsling Sweco Energuide

Göran Forsling Sweco Energuide Göran Forsling Sweco Energuide Foto av vindkraftverk nr 10 vid BLIEKEVARE VINDKRAFTPARK Sveriges nu största driftsatta landbaserade vindkraftpark Storlek: 18 verk, 36 MW, invigdes 2009-08-26. Fotograf:

Läs mer