Lovisa stad. Utvecklingsplan LOVISA STAD UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTENTJÄNSTERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lovisa stad. Utvecklingsplan 19.11.2010 LOVISA STAD UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTENTJÄNSTERNA"

Transkript

1 Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utvecklingsplan Datum LOVISA STAD UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTENTJÄNSTERNA

2 LOVISA STAD UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTENTJÄNSTERNA Datum 19/11/2010 Upprättad av: Tuula Töyrylä Kontrollerad av: Jari Laihonen Godkänd av: Tuula Töyrylä Hänvisning Ramboll Sentnerikuja HELSINKI T F

3 3 INNEHÅLL 1. INLEDNING 1 2. VATTENTJÄNSTERNAs VERKSAMHETSMILJÖ Lovisa stad Befolkning, näringar och fastigheter Miljö- och naturskydd Grundvattenområden Koppling till annan utveckling av samhällsstrukturen Mål och verksamhetsprinciper för vattentjänsterna 5 3. AFFÄRSVERKET LOVISA VATTENS VERKSAMHETSOMRÅDEN Nuläge och utvecklingsbehov Allmänt Verksamhetsområden och nät Vattenförsörjning Behandling av avloppsvatten Regn- och dagvatten Utvecklingsåtgärder Hushållsvatten Avloppsvatten Regn- och dagvatten Samarbete inom vattentjänsterna Förberedelser för störningar och exceptionella situationer PRIVATA VATTENAKTÖRER Nuläge och utvecklingsbehov Utvecklingsåtgärder OMRÅDEN UTANFÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA Nuläge och utvecklingsbehov Utvecklingsåtgärder TIDSPLAN OCH KOSTNADER HELA STADENS OMRÅDE Bedömning av konsekvenser Information Uppdatering av planen SAMMANDRAG 24 BILAGOR 1 Nuläge inom vattentjänsterna, karta 1: Utvecklingsåtgärder inom vattentjänsterna, karta 1: Grundvattenområden i Lovisa stads område, karta 1: Karta över läget inom detaljplaneringen

4 1 1. INLEDNING Ramboll Finland Oy har på uppdrag av Lovisa stad utarbetat en utvecklingsplan för vattentjänsterna för den nya staden Lovisa som bildades Staden bildades genom en sammanslagning av Lovisa stad och kommunerna Pernå, Strömfors och Liljendal. En utvecklingsplan för vattentjänsterna är avsedd för användning som verktyg vid planeringen av vattentjänsterna i en kommun och som ett måldokument för vattentjänsterna. Utvecklingsplanen är inte en handling som har rättsverkan och som binder kommunen eller andra aktörer. Syftet med planen är att klargöra vilka utvecklingsbehov det finns inom vattentjänsterna på års sikt. Planen bör uppdateras tillräckligt ofta så att den motsvarar samhällsutvecklingen, vanligen med cirka fem års mellanrum. Lovisa stad hade följande representanter i styrgruppen för planeringsarbetet: - Marko Luukkonen, teknisk direktör - Markus Lindroos, samhällsteknik - Hannu Backman, samhällsteknik - Pertti Leppänen, samhällsteknik - Markku Paakkarinen, Affärsverket Lovisa vatten - Nils Vainio, Affärsverket Lovisa vatten - Tero Taipale, Affärsverket Lovisa vatten - Maud Östman, miljövård - Hanna Sivén, miljövård - Rolf Skogberg, byggnadstillsyn - Rolf Weckman, byggnadstillsyn - Anneli Naukkarinen, planläggnings- och arkitektbyrån - Sisko Jokinen, planläggnings- och arkitektbyrån Ilkka Juva fungerade som kontaktperson på närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland under planeringsarbetet. Från Ramboll Finland Oy deltog följande personer i planeringsarbetet: projektchef, DI Tuula Töyrylä, gruppchef, DI Tero Pyrhönen samt tekn. stud. Johanna Pajari som biträdande planerare.

5 2 2. VATTENTJÄNSTERNAS VERKSAMHETSMILJÖ 2.1 Lovisa stad Lovisa stad samt kommunerna Pernå, Strömfors och Liljendal bildade den nya staden Lovisa vid ingången av Kommunernas fullmäktigen beslutade om sammanslagningen Lovisa ligger i landskapet Östra Nyland vid kusten av Finska viken. Dess grannkommuner är Kouvola, Lappträsk, Mörskom, Borgå och Pyttis. Avståndet till Helsingfors är 87 km, till Kouvola 64 km och till Borgå 37 km. Lovisa har en landareal på 819,1 km 2, arealen sötvatten är 26 km 2 och arealen havsvatten 906,39 km 2. Stadens totala areal uppgår till 1751,58 km 2. Riksvägarna 7 (Helsingfors- Vaalimaa) och 6 (Kouvola-Forsby) korsar staden. 2.2 Befolkning, näringar och fastigheter Den 30 april 2010 uppgick Lovisas invånarantal till Befolkningstätheten var 19,01 invånare/km 2 ( ). Staden är vidsträckt till arealen och glesbebyggd. Lovisa är en tvåspråkig stad, 56 % av invånarna har finska, 43 % svenska och 1 % ett annat språk som modersmål. Statistikcentralen förutspår att befolkningsmängden kommer att öka i alla kommuner i Östra Nyland under åren För år 2010 har det inte för Lovisa stad gjorts upp någon officiell befolkningsprognos. Följande tabell visar de sammanlagda prognoser (Lovisa, Pernå, Strömfors och Liljendal) som gjordes Tabell 1. Befolkningsprognos för Lovisa (2009). År Invånarantal * *Läget 4/2010 I Lovisa bor största delen av invånarna i Lovisas centrumområde och i närområdena Märlax, Fredsby, Antby och Valkom. De övriga bosättningskoncentrationerna finns i kyrkbyn i stadsdelen Pernå (Thorsby), i Forsby, i Isnäs, i kyrkbyn i stadsdelen Liljendal (Sävträsk), i kyrkbyn i stadsdelen Strömfors (Bruket) och i Tessjö. Huvudnäringarna i Lovisa är olika tjänster, primärproduktion och industri. År 2010 sysselsätter Lovisa stad 1050 personer. Bifogade figur visar näringsstrukturen år 2007 i den ekonomiska regionen Lovisa (Lovisa stad och Lappträsk kommun).

6 3 I början av 2010 uppgick antalet bostadshushåll i Lovisa till Det fanns byggnader (som ingår i Statistikcentralens byggbestånd), av vilka var bostadshus, affärs-, kontors- och servicebyggnader och 28 övriga byggnader. Det fanns sommarstugor i staden. 2.3 Miljö- och naturskydd Man håller på att göra upp enhetliga miljöskyddsföreskrifter för Lovisa stad, och de ska att vara färdiga på vårvintern Tills dess gäller de gamla kommunvisa föreskrifterna. Syftet med miljöskyddsföreskrifterna är att med beaktande av de lokala förhållandena förebygga och hindra förorening av miljön samt avhjälpa och minska skador orsakade av föroreningar. I Lovisa centrums och i stadsdelarna Pernås och Strömfors område ligger Pernåvikarnas och Pernå skärgårds havsskyddsområde. Dess areal uppgår till hektar och det hör till Natura objekten. I området finns främst havsområden som skyddas med stöd av vattenlagen. Enligt statsrådets principbeslut är miljön vid Pernåviken ett nationellt värdefullt landskapsområde. Området längst in i Lillpernåviken och Pernåviken omfattas av skyddsprogrammet för fågelvatten. Det nationella strandskyddsprogrammet omfattar 12 separata områden. Utöver de ovan nämnda områdena hör ett flertal privata naturskyddsområden till Naturaområdet. På de vattenområden som hör till Naturaområdet men som inte är skyddsområden eller inte omfattas av något skyddsprogram skyddas havsbottnen, undervattensnaturen och vattenkvaliteten med stöd av vattenlagen. I Lovisa stad sammansmälter den kulturhistoriska kuststaden med en mångsidig landsbygd. Den landskapsmässigt mycket betydande skärgården erbjuder ett annorlunda naturlandskap och ett utflyktsmål. På stadens område finns flera herrgårdar och i centrum en gammal trähusstadsdel. 2.4 Grundvattenområden På Lovisa stads område finns 43 grundvattenområden, av vilka 14 är områden av klass I. Staden ligger på ett rapakiviområde och den höga fluorhalten som är typisk för denna stenart visar sig också som en förhöjd halt i grundvattnet. Halten överstiger ofta rekommendationerna. Fluor (fluorid) är ett spårämne som är viktigt för tändernas och skelettets hälsa. Om man har brist på fluor försvagas tändernas motståndskraft mot karies och övrig benstomme blir skörare. För mycket fluor försvagar tandemaljen. I EU är den övre gränsen för fluorhalten i hushållsvatten 1,5 mg F-/l, i överensstämmel-

7 4 se med WHO:s rekommendation. Den optimala halten med tanke på tändernas hälsa är 0,8-1,2 mg F-/l. Det järn som finns i grundvattnet är inte hälsofarligt, utan är främst en teknisk och estetisk olägenhet. Förekomst av järn och mangan i grundvattnet har samband med en låg syrehalt. Det vanligaste ämne som orsakar hög radioaktivitet i vatten är radon (Rn). Radon är ett vanligt problem i borrbrunnsvatten, som också kan innehålla uran och arsenik. För radioaktiviteten i vatten från ett vattenverk har man satt upp en övre dosgräns på 0,5 msv per år, vilket i praktiken betyder att vattnets radonhalt får vara högst 300 Bq/l. Strålsäkerhetscentralen rekommenderar att radonhalten sänks i privata brunnar om vattnets radonhalt överstiger Bq/l. Tabell 2. Grundvattenområdena på Lovisa stads område. Beteckning Klass Plats DEL I Liljendal I Andersby III Högkullabacken III Högåsen III Kuckubacken III Högberget I Valkom II Myllyharju I Petjärvi (A,B) I, III Kuninkaankyä I Tessjö II Abborrfors II Hevossaari II Niemistö III Åsmalmen III Jomalsundet III Nybondas III Ristimäki III Lehtinen I Pernå kb I Isnäs I Koskenkylä I Lägermalm I Kuggom (A, B och C) I-III Härpe I Uvbergen I Bryggbacken II Malmsby II Kådbacken-Rösjömalmen (B) II Orrmossmalmen (A, B) III Horslök III Sondarö III Sarvlax III Nybacka III Harudden III Garpgård III Pinnarudden III Skajet III Våtskär III Hudö III Tetomåsen III Rundkärret III Haddom

8 5 För grundvattenområdena i Lovisa har man gjort upp följande skyddsplaner: - Skyddsplan för Lovisas grundvattenområden Skyddsplan för Pernås grundvattenområden Koppling till annan utveckling av samhällsstrukturen Lovisa stad, som bildades i början av 2010, är mycket vidsträckt till arealen och relativt glesbebyggd. Det kommer att vara en utmaning i framtiden att skapa en enhetlig stadsbild, att trygga en jämlik service och att bevara livskraften på hela kommunens område. Driftsäkerheten vad gäller vattentjänsterna och en tillräcklig omfattning på tjänsterna går hand i hand med utvecklingen av områdena. Planläggningen styrs av lagstiftningen och stadens egna mål. Målet för planläggningen är att producera och upprätthålla en högklassig byggd miljö. I Lovisa är planläggningsverksamheten till sin natur kompletterande och förenhetligande. Man fäster särskild uppmärksamhet vid de möjligheter som den historiska staden vid havet, de otaliga kulturmiljöerna och byggnadsarvet erbjuder. År 2010 utarbetar man en strukturmodell för staden. När strukturmodellen är klar ska man börja göra upp en strategisk generalplan för hela stadsområdet. För Lovisaområdet finns följande delgeneralplaner med rättsverkningar i kraft: Lovisas delgeneralplaner med rättsverkningar Delgeneralplan för Kymmene älvs västra armar 2 Vahterpää - Gäddbergsö delgeneralplan 3 Kulla Lappom-områdets delgeneralplan 4 Vahterpää - Gäddbergsö delgeneralplan, ändring (Hamnen) 5 Delgeneralplan för Vahterpää Gäddbergsö, ändring (Bullers) 6 Abborrfors delgeneralplan 7 Delgeneralplan för Lovisas norra område och Tessjö (LOTES) 8 Ändring av Kulla - Lappom-områdets delgeneralplan 9 Delgeneralpan för Vahterpää - Gäddbergsö, ändring (BOIS- TÖ) 10 Isnäs delgeneralplan 11 Påsalö delgeneralplan 12 Delgeneralplan för Pernå kust och skärgård 13 Delgeneralplan för Forsby-Gammelby 14 Stranddelgeneralplan för Lovisa 15 Delgeneralplan för Lovisa centrum och Nedre stan Det politiska målet för markanvändningen är en dynamisk kommun med flera centra och en kommun vars olika delar utvecklas jämlikt med hjälp av goda trafikförbindelser och logistik. Den bifogade plankartan visar läget inom detaljplaneringen i Lovisa stad. 2.6 Mål och verksamhetsprinciper för vattentjänsterna Det primära målet för vattentjänsterna är en god kvalitet på hushållsvattnet och tryggande av tillgången på hushållsvatten i tätorterna och i glesbygden både i normala och exceptionella situationer. Målet med behandlingen av avloppsvattnet är att minska den belastning på vattendragen som samhällena orsakar så att det tillsammans med andra vattenskyddsåtgärder skapas förutsättningar för förbättring av vattendragens kvalitet.

9 6 Enligt vattentjänstlagen ska kommunen utveckla vattentjänsterna inom sitt område i överensstämmelse med samhällsutvecklingen för uppfyllande av lagens syften (VTL 5 ). Syftet med lagen är att trygga vattentjänster som, till skäliga kostnader, ger tillgång till tillräckligt med hygieniskt och även i övrigt oklanderligt hushållsvatten samt sådan avloppshantering som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet (VTL 1 ). I Lovisa ansvarar det kommunala Affärsverket Lovisa vatten för vattentjänsterna på vattentjänstverkets verksamhetsområde. Verksamhetsområdena omfattar i huvudsak de detaljplanerade områdena. Det är stadsfullmäktige som ställer upp målen för Affärsverket Lovisa vatten. Utanför verksamhetsområdena drivs privata vattenverk, av vilka nästan alla är vattenandelslag. Vattenandelslagen ansvarar på det egna verksamhetsområdet för distributionen av hushållvatten och eventuellt också för ett avloppssystem och behandlingen av avloppsvatten. 3. AFFÄRSVERKET LOVISA VATTENS VERKSAMHETSOMRÅ- DEN 3.1 Nuläge och utvecklingsbehov Allmänt Loviisan vesiliikelaitos - Affärsverket Lovisa Vatten ägs av Lovisa stad och är ett i 10 kap. i kommunallagen avsett kommunalt affärsverk som är underställt stadsstyrelsen. Verkets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde sörja för driften i vatten- och avloppsreningsverk enligt de mål som stadsfullmäktige ställt upp. Affärsverkets leds av chefen för vattentjänster. Chefen står i tjänsteförhållande till kommunen och är underställd stadsstyrelsen. Chefen för vattentjänster beslutar om verkets organisation och personalens uppgifter Verksamhetsområden och nät Affärsverket Lovisa vatten har sju verksamhetsområden. Det största verksamhetsområdet ligger i Lovisa centrum och dess närhet. I stadsdelen Pernå finns tre verksamhetsområden: Forsby, Kyrkbyn och Isnäs. I stadsdelen Strömfors ligger Kyrkbyns verksamhetsområde och Tessjö verksamhetsområde. I stadsdelen Liljendal finns ett verksamhetsområde. Tabellen nedan visar hur vattentjänsterna är ordnade i de olika verksamhetsområdena. Tabell 3. Verksamhetsområden för de kommunala vattentjänsterna. Namn Försörjning med hushållsvatten Behandling av avloppsvatten Lovisa centrum Vattentäkten i Bryggeribacken Lovisanejdens Vatten Ab Vårdö avloppsreningsverk Forsby Vattentäkten i Forsby Forsby avloppsreningsverk Kyrkbyn i Pernå stadsdel (Thorsby) Vattentäkten i Hagaböle Kyrkbyns avloppsreningsverk Isnäs Vattentäkten i Isnäs Isnäs avloppsreningsverk Tessjö Kyrkbyn i stadsdelen Strömfors (Bruk) Lovisanejdens Vatten Ab Vattentäkten i Bryggeribacken Lovisanejdens Vatten Ab Vattentäkten i Bryggeribacken Vårdö avloppsreningsverk Vårdö avloppsreningsverk Liljendal Lovisanejdens Vatten Ab Liljendals avloppsreningsverk

10 7 Tabell 4 visar antalet abonnenter i vattentjänstverkets verksamhetsområden. Invånarantalet i Lovisa beräknas öka med ca 4,5 % till år Det kommunala vattenledningsnätet kommer att utvidgas till de detaljplaneområden som ska bebyggas. Man håller som bäst på med en utredning om vattentjänsterna på östra stranden av Lovisaviken. Den största ökningen i antalet fastigheter som ansluter sig till centraliserade vattentjänster sker i vattenandelslagens verksamhetsområden. Tabell 4. Antalet abonnenter i vattentjänstverkets verksamhetsområden. Namn Antalet abonnenter (invånare)* och genomsnittliga vattenmängder 2009 Vatten m 3 /d Avlopp m 3 /d Lovisa centrum Forsby Kyrkbyn i Pernå stadsdel Isnäs Tessjö Kyrkbyn i stadsdelen Strömfors Liljendal * Antalen är uppskattningar baserade på uppgifter från 2002 och Tabell 5. Vattentjänstnäten i verksamhetsområdena. Namn Vattenledningsnätet Avloppsnätet Längd Verksamhetsområdenas gränser visas i de bifogade kartorna, och av kartorna framgår också vilken typ av vattentjänstnät som finns i verksamhetsområdet (vattenledning/vattenledning och avlopp). På största delen av verksamhetsområdena finns det både vattenledning och avlopp. Tabellen nedan visar uppskattningar av längden på rören i vatten- och avloppsnäten och anslutningsgraderna i verksamhetsområdena. Anslutningsgrad Längd Anslutningsgrad Läckvatten Lovisa centrum ca 69 km 98 % ca 99 km (av 32 km, rv 30 km, komb. 37 km) 97 % Forsby Kyrkbyn i stadsdelen Pernå tot. ca 30 km tot. 48 % tot. ca 26,3 km tot. 37 % Isnäs Tessjö Kyrkbyn i stadsdelen Strömfors tot. ca 30 km tot. ca 54 % tot. ca 20 km tot. ca 52 % 43 % 53 % Liljendal ca 45 km ca 70 % ca 20 km ca 50 % 26 % I verksamhetsområdet i Lovisa centrum är största delen av vattenledningarna av plast (ca 42 km), gjutjärn (cirka 23 km) och asbestcement (ca 4 km). De äldsta delarna av nätet är byggda på talet. Vattentornet i centrum byggdes Största delen av avloppsnätets (avloppen och de kombinerade avloppen) rör är av plast (56 %) och betong (34 %). De äldsta avloppen är byggda på 1950-

11 8 talet. Avloppen har sanerats med bland annat infodringsrör. Vid sanering och nybyggnation används främst plaströr. I verksamhetsområdet finns det sammanlagt 26 avloppspumpstationer, av vilka 5 är huvudpumpstationer. I verksamhetsområdena i stadsdelen Pernå är största delen av vattenledningarna och avloppsrören av plast. De äldsta delarna av nätet är byggda på 1960-talet. Det finns sammanlagt 6 avloppspumpstationer i verksamhetsområdena. I verksamhetsområdet i stadsdelen Liljendal är största delen av vattenledningarna och avloppsrören av plast. Av vattentjänstverkets verksamhetsområde omfattas endast en del av det kommunala vattenledningsnätet. I en del av dessa områden finns det avlopp som byggts av vattenandelslag. De äldsta delarna av nätet är byggda på talet. Det finns 7 avloppspumpstationer i verksamhetsområdet. I verksamhetsområdet i stadsdelen Liljendal finns det inga dagvattenavlopp. I verksamhetsområdena i stadsdelen Strömfors är största delen av vattenledningarna och avloppsrören av plast. De äldsta delarna av nätet är byggda på talet. I verksamhetsområdet finns det 8 avloppspumpstationer och i överföringslinjen Lovisa- Strömfors finns det 6 avloppspumpstationer. I verksamhetsområdena finns det inga kombinerade avlopp eller dagvattenavlopp Vattenförsörjning Lovisa stads vattenförsörjning baserar sig på grundvattentäkter. På stadens område finns det totalt 12 kommunala vattentäkter, varav 4 är i bruk. I flera av de vattentäkter som tagits ur bruk finns det problem med vattenkvaliteten eller så är konstruktionen i dåligt skick. På grund av detta kan man inte direkt anse att alla är reservvattentäkter. Lovisa stad är belägen i ett rapakiviområde, och i flera grundvattentäkter överstiger fluorhalten rekommendationen. I punkt ges mer information om reservvattentäkternas drift och tryggande av vattenförsörjningen även i exceptionella situationer. En del av områdets hushållsvatten levereras från Mörskom grundvattenområde av Lovisanejdens Vatten Ab. Lovisanejdens Vatten Ab grundades 1999 och ägs av Lovisa stad samt kommunerna Lappträsk och Mörskom. Bolaget levererar grundvatten av god kvalitet i överföringsledningar som är byggda i början av 2000-talet. I Mörskom ligger tre vattentäkter som ägs av Lovisanejdens Vatten Ab. Tabell 6. Den kommunala vattenförsörjningen i Lovisa stad. Vattentäkter i drift Vattenuttag 2009 m 3 /d Vattentäktstillstånd m 3 /d Vattenbehandling Anmärkningar Bryggeribacken (2002) alkalisering med lut problem med fluorid Hagaböle Forsby Isnäs Vattentäkter som inte är i drift Fantsnäs alkalisering med lut problem med fluorid Valkom - inget tillstånd alkalisering med lut problem med fluorid Köpbacka alkalisering med lut problem med fluorid Kyrkbyn i stadsdelen Pernå - - i dåligt skick Kuggom problem med fluorid

12 9 Stadsdelen Liljendal - Kyrkbyn i stadsdelen Strömfors - inget tillstånd, kapacitet 200 alkalisering med lut problem med fluorid Tessjö - inget tillstånd, vattenavgivningskapacitet 140 alkalisering med lut problem med fluorid Lovisanejdens Vatten Ab För att i Lovisa centrum få en jämnare vattenkvalitet blandas vattnet från vattentäkten i Bryggeribacken med vatten som Lovisanejdens Vatten Ab leder från Mörskom. Blandat vatten levereras förutom till Lovisa centrum även till stadsdelen Strömfors Behandling av avloppsvatten Den kommunal avloppsreningen i Lovisa stad sker i fem avloppsreningsverk, av vilka ett ligger i Vårdö, tre i stadsdelen Pernå och ett i stadsdelen Liljendal. Vårdö avloppsreningsverk är stadens centralreningsverk, där cirka 90 % av avloppsvattnet från verksamhetsområdena behandlas. Tabell 7. Lovisa stads kommunala avloppsreningsverk. Reningsverk Byggnadsår Dimensionerande flöde Anmärkningar Vårdö m 3 /d Flera effektiviseringsåtgärder under de senaste åren. Forsby m 3 /d Luftningen sanerad 2005 Kyrkbyn Isnäs Liljendal m 3 /d m 3 /d m 3 /d Luftningen sanerad, ny avfallsfinfördelare Luftningen sanerad, rivare ersatt med trappgaller och ny flödesmätning 2009 Biorotoranläggning. Nya plastsektioner 2007 och Vårdö avloppsreningsverk är en biologisk-kemisk aktivslamanläggning som byggdes åren Finska viken är recipient för reningsverket. Reningsverkets genomsnittliga dygnsflöde överskred det dimensionerande flödet m 3 /d endast under åtta veckor år Medelflödet har stigit sedan år 2005, maximiflödena och mängden avloppsvatten som letts förbi har varierat mycket från år till år. Reningsverkets drift uppfyllde tillståndsvillkoren år 2009 under kvartalsperioderna I-III. Under period IV uppkom störningar i processen på grund av ett utsläpp av industriavloppsvatten. Reningsverket har sanerats och effektiviserats under de senaste åren och i huvudsak fungerat bra. Forsby och Isnäs reningsverk, som båda ligger i stadsdelen Pernå, är biologisk-kemiska parallellsedimenteringsanläggningar. Kyrkbyns reningsverk är en parallellsedimenteringsanläggning av typen Metoxy. De avloppsvatten som behandlats i reningsverken släpps ut i Finska viken. Reningsverkens drift har inte helt uppfyllt tillståndsvillkoren under de senaste åren. I Kyrkbyn och Isnäs har det varit problem med utfällningen av fosfor på grund av otillräcklig tillförsel av kemikalier. Både i Forsby och Kyrkbyn har reningseffekten försämrats av att fasta partiklar slipper igenom. I reningsverken sker knappt alls någon nitrifikation, kvävereningen baserar sig nästan enbart på att kväve binds i slammet. Slammet från alla reningsverk transporteras i otorkad form till Vårdö avloppsreningsverk för vidarebehandling. År 2009 transporterades från Kyrkbyn 160 m 3 slam, från Isnäs 187 m 3 och från Forsby 162 m 3.

13 10 Avloppsreningsverket i kyrkbyn i stadsdelen Liljendal togs i bruk Reningsverket är en biorotoranläggning. Det behandlade avloppsvattnet leds till Forsby å. Reningsverket tar emot slam från slamavskiljare. Mängden slam har under de senaste åren varierat mellan 0,7 och 1,7 m 3 /d. Den näringsbelastning som kommer till reningsverket har vuxit ganska stadigt de senaste åren. Reningsverkets genomsnittliga dygnsflöde underskrider i dagens läge klart reningsverkets dimensionerande flödet. Rotorernas plastsektioner byttes 2007 och Reningsresultaten uppfyller i huvudsak tillståndsvillkoren, och ingen förbiledning har skett under de senaste fem åren. Reningsverket kan anses fungera väl. Tabell 8. Uppgifter om driften år 2009 i Lovisa stads avloppsreningsverk. Behandlat avloppsvatten m 3 /d (max.) Belastning på vattendrag mg/l Tillståndsvillkor 2010 mg/l BOD 7 tot. F tot. N Susp. ämnen BOD 7 tot. F Susp. ämnen Vårdö (7 486) 8,7 0, < 10 < 0,3 < 15 Forsby 108 (260) 22 2, < 15 < 0,7 < 35 Kyrkbyn 96 (289) 56 2, < 15 < 0,7 < 35 Isnäs 49 (188) 13 2,3 62 8,6 15 0,7 < 35 Liljendal 115 (352) 7,4 0, ,2 < 15 < 0,7 < 35 Uppgifter om giltighetstiden för de kommunala avloppsreningsverkens miljötillstånd. Tabell 9. Reningsverkens miljötillstånd. Reningsverk Miljötillstånd Giltighetstid Vårdö Dnr LSY-2003-Y-404 Gäller tillsvidare, ansökan om justering av tillståndsvillkoren ska lämnas in senast Forsby Dnr UUS-2005-Y Gäller tillsvidare, ansökan om justering av tillståndsvillkoren ska lämnas in senast Kyrkbyn Dnr UUS-2005-Y Gäller tillsvidare, ansökan om justering av tillståndsvillkoren ska lämnas in senast Isnäs Dnr UUS-2004-Y Gäller tillsvidare, ansökan om tillstånd justering av tillståndsvillkoren ska lämnas in senast Liljendal Dnr UUS-2005-Y Gäller tillsvidare, ansökan om justering av tillståndsvillkoren ska lämnas in senast Regn- och dagvatten Behandlingen av regn- och dagvatten, det vill säga avrinnings- och dräneringsvatten, har i tätortsområden traditionellt skötts med dagvattenavlopp och utanför tätorter med öppna diken. I Lovisa stads centrumområde finns det separata avlopp för avloppsvatten och regnvatten med undantag för de gamla avloppen. Förutom i de områden där det finns kombinerade avlopp kan det komma in regnvatten i avloppsnätet också på andra ställen, bland annat om takvatten eller täckdikesvatten felaktigt leds till avloppet för avloppsvatten. Regn- och dagvatten kan också komma in i avloppet för avloppsvatten om avloppet är i dåligt skick och läcker. Skyfall kan orsaka översvämning i städernas centrumområden, där det finns stora ytor som inte släpper igenom vatten. Översvämningarna beror på att kapaciteten hos dagvattenavloppen och de öppna diken eller avledningsvägar som är avsedda för avledning av dagvatten kortvarigt överskrids på grund av att vattenmängden plötsligt ökat. Då regnvatten översvämmar gatorna kan det orsaka pro-

14 11 blem för trafiken, bland annat på grund av att vägsträckor kan bli avstängda. Om regnvatten kommer in i fastigheter, kan det orsaka skador på konstruktioner och egendom. När vattennivån är hög i dagvattenavloppets recipient däms vattnet upp i avloppsröret, vilket ytterligare ökar översvämningen i det område där skyfallet har skett. Skyfallen orsakar överströmning vid huvudpumpstationerna. Det kan också komma in havsvatten i avloppsnätet då vattnet rinner över pumpstationernas överströmningströsklar vid exceptionellt hög havsvattennivå. Dagvattenavloppen är i allmänhet dimensionerade efter att skyfall återkommer med två års mellanrum och varar i 10 minuter. Detta betyder att det dimensionerande regnflödet är cirka 120 l/s per hektar. Vid planering av nya områden har man på vissa ställen använt ett högre dimensioneringsflöde än vanligt. Det är inte ekonomiskt att dimensionera avlopp efter den högsta prognostiserade regnmängden. För dessa situationer bereder man sig med hinderfria avledningsvägar, infiltrationsområden och olika dagvattenmotiv. Målet bör vara att majoriteten av regn- och dagvattnet behandlas omedelbart vid sin källa. Detta kräver att man beaktar dagvattnet redan i planläggningsfasen, eftersom behandlingen av det dagvatten som uppkommer på grund av ogenomträngliga ytor, fördröjning eller andra åtgärder kräver tillräckligt med utrymme. På bebyggda eller annars trånga områden är dagvattenavlopp fortfarande en lösning. Dessutom bör man satsa på avledningsvägar. Man bör inte tillåta ledning av dränerings- och takvatten till avloppet för avloppsvatten. I samband med sanering av ledningsnät i bostadsområden bör felaktiga anslutningar ändras. Detta kommer att minska onödig belastning i avloppen för avloppsvatten, i pumpstationerna och i avloppsreningsverken. 3.2 Utvecklingsåtgärder Hushållsvatten I Lovisa stads område baserar sig vattenförsörjningen helt på grundvatten. Förutom egna vattentäkter leds grundvatten från Mörskom till stadsdelen Liljendal och centrum. På grund av den höga fluoridhalten i det vatten som tas ur vattentäkten i Bryggeribacken i centrum - en vattentäkt som är i fortlöpande drift - blandas vattnet med vatten från Mörskom innan det leds till nätet i centrum, i Sarvlax i Pernå samt i stadsdelen Strömfors. Även de övriga vattentäkterna i centrumområdet har problem med fluorid. Om överföringsledningen mellan Mörskom och Lovisa i en exceptionell situation inte är i drift leder det till svårigheter med vattenförsörjningen i hela centrumområdet. I Forsby, kyrkbyn i Pernå och Isnäs har man i respektive område endast en vattentäkt, vilket betyder att vattenförsörjningen i dessa områden är sårbar. Under 2010 gör man i Valkom vattentäkt en testdrift, under vilken vatten från vattentäkten pumpas in i områdets ledningsnät. Lovisa stads miljö- och hälsoskydd tar prov på olika ställen i ledningsnätet för att analysera fluoridhalten. Om halten ligger under gränsvärdet är det möjligt att få undantagstillstånd för pumpning av vattnet. Detta tillstånd skulle möjliggöra regelbunden användning av vattentäkten i Valkom och eventuellt även andra vattentäkter i centrumområdet, om tillstånd erhålls för det. Då skulle vattentäkterna kunna tjäna som faktiska reservvattentäkter och i exceptionella situationer vara klara för användning. Detta skulle avsevärt öka verksamhetssäkerheten i vattenförsörjningen i Lovisa centrum och stadsdelen Strömfors. Med tanke på hela stadens vattenförsörjning har Lovisanejdens Vatten Ab:s överföringsledning mellan Mörskom och Lovisa och dess driftsäkerhet en nyckelroll. Även skyddet av grundvattentäkterna och grundvattenområdena i Mörskom utgör en viktig fråga när det gäller vattenförsörjningen. Via överföringsledningen förs vatten till stadsdelen Liljendal samt centrumområdet i Lovisa, Sarvlax i Pernå och stadsdelen Strömfors. I framtiden kan användningsområdet för vattnet från Mörskom vara betydligt större, om de planerade vattenledningsförbindelserna till tätorterna Forsby, kyrkbyn i Pernå och Isnäs genomförs. De planerade vattenledningarna, som visas på bifogade karta, ökar säkerheten i vattenförsörjningen för stadsdelen Pernå och ger möjlighet att leda vatten mot Lovisa även via stadsdelen Pernå. Detta ger dessutom möjlighet att i hela staden utnyttja det högklassiga grundvattnet från vattentäkterna i Pernå. Framtiden för vattentjänsterna i stadsdelen Pernå behandlas närmare i punkt Avloppsvatten.

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors 2010 Arbetsgruppspromemoria JSM 2010:6a Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Särskilda situationer inom vattentjänster och beredskap för dem

Särskilda situationer inom vattentjänster och beredskap för dem Miljöhandledning 128sv NATUR OCH NATURTILLGÅNGAR Hannu Vikman och Anna Arosilta (red.) Särskilda situationer inom vattentjänster och beredskap för dem... JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAPSCENTRALEN

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

SLUTRAPPORT AV ARBETSGRUPPEN FÖR TRYGGANDE AV VATTENTJÄNSTER I SÄRSKILDA SITUATIONER

SLUTRAPPORT AV ARBETSGRUPPEN FÖR TRYGGANDE AV VATTENTJÄNSTER I SÄRSKILDA SITUATIONER Arbetsgrupps-PM JSM 2005:7a SLUTRAPPORT AV ARBETSGRUPPEN FÖR TRYGGANDE AV VATTENTJÄNSTER I SÄRSKILDA SITUATIONER Förslag till åtgärder för att utveckla beredskapen inom vattentjänster Helsingfors 2005

Läs mer

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja, ordna och samordna användningen

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Handbok i lagen om vattentjänster 2015

Handbok i lagen om vattentjänster 2015 Handbok i lagen om vattentjänster 2015 5a2015 Handbok i lagen om vattentjänster 2015 Jord- och skogsbruksministeriet 5a/2015 Publikationens titel: Handbok i lagen om vattentjänster 2015 Utgivare: Jord-

Läs mer

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverket ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VATTENTJÄNSTVERK 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER... 4 ALLMÄNNA

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Inledning... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Trosa kommuns arbete hittills med vatten- och avloppsplanering... 3 Gemensamma avloppsanläggningar

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

VASA STADS BYGGNADSORDNING. Innehållsförteckning VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12)

VASA STADS BYGGNADSORDNING. Innehållsförteckning VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12) VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12) VASA STADS BYGGNADSORDNING Innehållsförteckning KAPITEL I ALLMÄNT... 3 1 Syfte... 3 2 Uppgift... 3 3 Anvisningar om byggsättet... 3 4 Stadens byggnadstillsynsmyndighet...

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS

VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS INSINÖÖRITOIMISTO LEO MAASKOLA OY JUKKA SAINIO, VVS-INGENJÖR VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS s publikation 1 INNEHÅLL Inledning Uppvärmningsteknik...4 ALLMÄNT FÖRÄNDRINGAR I UPPVÄRMNINGSSYSTEMET UPPVÄRMNINGSSYSTEMENS

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Val av avloppsreningssystem

Val av avloppsreningssystem SIBBO SIPOO Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. Runeberginkatu 17, 06100 PORVOO Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Runebergsgatan 17, 06100

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer