Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden"

Transkript

1 Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden Målsättningen för avloppsvattenbehandlingen i Väståboland är att hindra förorening av vattendrag och grundvatten samt att förebygga luktolägenheter för grannar *** PRINCIPER FÖR AVLOPPSVATTENBEHANDLINGEN: 1. Överväg möjligheten att installera en komposterande toalett! Genom att använda torrtoalett gör Du på riktigt en konkret miljögärning. - inte en droppe av Ditt avloppsvatten hamnar i Östersjön! (förutsatt att avfallet och vätskorna från torrtoaletten samt gråvattenbehandlingen sköts väl). Och Du sparar reda pengar! 2. Undersök alltid först möjligheterna till markbehandling (markbädd/infiltration) på Din tomt - detta är det naturligaste sättet att behandla avloppsvatten! Målsättningen är att en så stor del av näringsämnen som möjligt skall upptas av markgrunden. Markbehandling är oftast även den säkraste och den mest långvariga metoden. 3. En sluten behållare för avloppsvatten är det sista alternativet och kommer i fråga i första hand bara för wcvatten! En sluten behållare skall väljas, om det inte finns något annat sätt att klara av avloppsvattnet, t.ex om tomten är mycket bergrik, grannarna är mycket nära inpå eller om vattenbrunnen/stranden är nära. 4. Normal infiltration eller behandling av wc-vatten i markbädd godkänns inte närmare än på 100 meters avstånd från strand. Markbehandling (markbädd/infiltrationsanläggning) kan dock byggas, om anläggningen förses med extra fosforreningssystem. Andra alternativ på strandområden är ett minireningsverk eller dubbelt avlopp (sluten tank för wc-vatten - markbehandling för gråvatten). I något fall kan lösningen vara att avleda/pumpa avloppsvattnet längre bort från ett strandområde. Markbehandling (infiltrering/filtrering) av avloppsvatten godkänns inte närmare än 20 meter från strandlinjen. Små mängder gråvatten får dock infiltreras närmare, på minst 5 meters avstånd från strandlinjen. 5. Läs 6 i miljöskyddsföreskrifterna för Väståbolands stad om avloppsvattenbehandling - där fastslås bl.a om vissa skyddsavstånd. För råvattenbassängens stränder finns dessutom egna bestämmelser (24 ). Nämnda paragrafer hittar Du i slutet av detta häfte. 6. KOM IHÅG att lämna in EN VÄLGJORD PLAN med RITNINGAR (av kunnig planerare) för Ditt avloppsvattensystem när Du anhåller om bygglov. Välplanerad och rätt vald avloppsanläggning är bäst för naturen och plånboken. Om Du endast ämnar bygga om det gamla avloppssystemet, skall ETT ÅTGÄRDSTILLSTÅND SÖKAS hos Byggnadstillsynen. För byggande av en gråvattenanläggning skall inlämnas en ANMÄLAN. (Om Du endast ämnar avleda små mängder gråvatten krävs inget officiellt tillstånd. Det räcker med en enkel skriftlig plan över avloppssystemet, som alltid skall lämnas in till miljövårdsbyrån för godkännande). Kontakta miljövårdsbyrån för RÅD! Tel / Avloppsvattnet kan efter slamavskiljaren infiltreras/filtreras i markbädd på minst 20 meters avstånd från vattendrag, om jordmånen lämpar sig för infiltrering. För wc-vatten skall markbehandlingen på strandområden kompletteras med effektiverad fosforrening. OBS! På miljövårdsbyrån och på byggnadskansliet finns en lista över lokala planerare/byggare av avloppsvattensystem!

2 Markinfiltration Slamavskiljning i slamavskiljare + markinfiltration är en användbar, naturenlig metod att behandla avloppsvatten. Genom infiltration binds näringsämnen där de hör hemma - i markgrunden. Infiltration lämpar sig speciellt för behandling av gråvatten, men också för wc-vatten, om jordmånen är lämplig och platsen tillräckligt långt borta från vattendrag. OLÄMPLIG är markgrunden, om berget är nära (närmare än ca 2 meter från markytan), om jorden annars är för tät (lera) eller om dricksvattenbrunnar finns i närheten (på lägre nivå och närmare än ca 50 meter från infiltrationsstället). RISKEN med infiltration kan vara nedsmutsning av grundvatten - man skall på förhand grundligt försäkra sig om förutsättningarna. OBS! NÄRMARE ÄN 100 METER FRÅN STRAND MÅSTE INFILTRATIONSANLÄGGNINGEN KOMPLETTERAS MED NÅGON TYP AV FOSFORRENINGSSYSTEM (se sida 6). Markbädd OBS! Slamavskiljare + markbädd är den rätta lösningen, om det på tomten finns utrymme för markbehandling, men jordmånen inte lämpar sig för infiltration/risk finns för att grundvattnet förorenas. Markbädd kan användas både för behandling av gråvatten- och wc-vatten. Detta system behöver ett utloppsrör = det filtrerade avloppsvattnet behöver avledas någonstans, antingen till öppet dike eller helst till en stenkista (= i markgrunden). På strandområden (närmare än 100 meter från strand) måste markbädden kompletteras med extra fosforreningsystem (se sida 6). Denna metod förutsätter höjdskillnader på tomten eller användning av pumpbrunn. Om risk finns att brunnsvattnet kan förorenas, bör bädden göras TÄT. Stukplast kan användas för ändamålet, eller extra stark byggplast. 2 En markbehandlingsanläggning för et normalt hushåll kräver ett stort och jämnt utrymme, ca 30m. 2 Om sk biomoduler används, är utrymmesbehovet ca 60-70% mindre, endast ca 10m! 2

3 Gråvattenbehandling Också vid behandling av gråvatten är det viktigt att försäkra sig om att utsläpp till vattendrag inte sker. Om det i huset finns/installeras tvättställen, lavoarer, duschar, badkar- eller bassänger, disk- och tvättmaskiner, måste gråvattenbehandlingen planeras väl och dimensioneras rätt. För större gråvattenmängder kan ofta motsvarande markbehandlingsanläggningar anläggas som tidigare blivit presenterade, dock i lite mindre skala. Det finns även flera olika filterreningsverk, som är planerade just för gråvattenrening. Om det är fråga om endast små mängder gråvatten, behöver arrangemangen inte vara märkvärdiga; I en del fall kan det miljövänligaste alternativet vara att avleda gråvattnet direkt i terrängen, för att utnyttjas av växtligheten. Om man har bärvatten eller bara kallvattenledning in till stugan/bastun, behövs reningsanläggning i vanliga fall inte. Om det är fråga om en befintlig bastu eller stuga som är belägen alldeles vid vattendrag, kan man förhindra utsläpp till havet genom att - anlägga ett markfilter av fyllnadsjordmassor; - installera ett enkelt litet filterreningsverk/fosforfälla; - pumpa avloppsvattnet högre upp på tomten för behandling - använda fosforfria tvättmedel. Avled inte regn- eller dräneringsvatten i avloppssystemet. Systemets kapacitet är inte tänkt för så stora mängder rent vatten. Det extra vattnet blandar också upp vattnet i slamavskiljaren, vilket leder till att fasta partiklar hamnar i infiltreringsrören/- brunnen som i värsta fall stockas till. PRINCIPLÖSNINGAR FÖR ENKEL GRÅVATTENBEHANDLING (när det är fråga om små mängder tvättvatten eller köksvatten) För att undvika att infiltreringen stockas, är det ofta motiverat att även installera en avskiljningsbrunn. Vid grunda förhållanden - om det inte går att använda inflitreringsbrunn - kan man ofta ändå montera ett infiltreringsrör. En välgjord stenkista En enkel stenkista (Det finns olika slags fabrikstillverkade reningsapparater som förstås också går att använda, speciellt då markgrunden inte lämpar sig för infiltrering och stället är vid strand) OBS! Annat avloppsvatten än avloppsvatten från vattenklosetter får orenat släppas ut i marken om mängden är liten och avloppsvattnet i fråga inte medför risk för förorening av miljön - miljöskyddslagens 27b. MEN: Inte ens bastuvatten får avledas orenat i vattendrag! 3

4 6 Behandling av avloppsvatten utanför vattentjänstverkens verksamhetsområden (= i glesbygden) 6.1 Miljövårdsmyndigheten kan i enskilda fall eller på ett visst större område förbjuda installering av vattentoalett av miljövårdsmässiga skäl. Det är förbjudet att anlägga vattentoalett på en fastighet ifall det inte är möjligt att regelbundet sköta slamtömningen i enlighet med 6.14 i dessa föreskrifter. Rekommendation: I glesbygden, speciellt på strandområden, rekommenderas ekologiska torrtoaletter 6.2 Utredning över systemet för avloppsvatten Om det uppkommer avloppsvatten på fastigheten, skall det finnas en skriftlig utredning över fastighetens avloppssystem i enlighet med FA 5. Utredningen skall på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten. 6.3 Bruks- och underhållsanvisning för avloppssystem och bokföring av uppgifter. Det skall finnas en uppdaterad bruks- och underhållsanvisning för avloppssystemet på fastigheten såsom avses i FA 7. Uppgifter om granskning, tömning eller underhåll av reningsanläggningen skall bokföras. Bokföringen skall på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten. 6.4 Byggande av nytt avloppssystem I ett nybygge skall en plan för avloppssystemet enligt FA 6 alltid bifogas ansökan om bygglov. Miljövårdsmyndighetens utlåtande om planen bifogas beslutet om bygglov. 6.5 Ändring av avloppssystem Då man planerar att ändra avloppssystemet i en befintlig byggnad skall en ansökan om åtgärdstillstånd riktas till kommunens byggnadsinspektion enligt 126 markanvändnings- och bygglagen. En särskild plan för avloppssystemet enligt 6.4 skall bifogas ansökan om åtgärdstillstånd. Ansökan om åtgärdstillstånd skall alltid göras om man ämnar installera en vattentoalett eller på annat sätt väsentligt ändrar avloppssystemet, eller om man är tvungen att förnya avloppssystemet som en följd av ökad mängd avloppsvatten. Om ändringar görs i avloppssystemet enbart för gråvatten, skall en anmälan göras. Miljövårdsmyndighetens utlåtande om planen bifogas beslutet om åtgärdstillstånd eller anmälan. Då mängden avloppsvatten är liten (se förklaring 6.12 ) behöver ej tillstånd sökas, men en plan för avledning av avloppsvatten bör uppvisas för miljövårdsbyrån för granskning (i skärgården för byggnadstillsynen). 6.6 Reningseffekt som krävs av avloppssystemen A. På strandområden och på tätbebyggda områden (definition i 4 ) skall hushållsavloppsvattnet renas så att följande reningseffekt uppnås: - organiskt material (BHK 7) 90 % - totalfosfor 85 % - totalkväve 40 %. B. På områden utanför strandområden och tätbebyggda områden skall hushållsavloppsvattnet renas så att följande reningseffekt uppnås: - organiskt material (BHK 7) 80 % - totalfosfor 70 % - totalkväve 30 %. Med hänvisning till förhållandena på en tomt, eller av andra särskilda skäl, kan miljövårdsmyndigheten i vissa fall kräva att först nämnda gränsvärden skall följas även annanstans än på ett strandområde eller tätbebyggt område. 6.7 Behandlingssystem för avloppsvatten på strandområden och tätbebyggda områden. Om det på en fastighet uppkommer både toalettvatten och gråvatten skall avloppsvattnet behandlas med någondera av följande metoder: 3 A) tillräckligt stor slamavskiljare (minst 2 m ) + markbehandlingsanläggning försedd med fosforavlägsning eller med annan efterbehandling av avloppsvatten som uppfyller kraven B) sluten behållare för toalettvatten, slamavskiljare + markbehandling eller biologiskt minireningsverk för gråvatten C) biologiskt-kemiskt minireningsverk för allt avloppsvatten D) annan reningsmetod som uppfyller kraven (t.ex. avfallet från toaletter som förbrukar endast lite vatten kan samlas in i en kompostcistern i stället för en sluten behållare). Om det på en fastighet uppkommer endast gråvatten skall avloppsvattnet behandlas antingen i slamavskiljare + markbehandlingsanläggning i tillräcklig dimension eller i ett annat avloppsreningsverk som är avsett för gråvatten och uppfyller kraven. På strandområden skall avloppsanläggningarna byggas och placeras så att vattnet inte ens vid högvatten kan tränga in i anläggningen för avloppsvatten. 4

5 6.8 Behandlingssystem för avloppsvatten utanför strandområden och tätbebyggda områden. Om det på en fastighet uppkommer både toalettvatten och gråvatten skall avloppsvattnet behandlas med någondera av följande metoder: 3 A) tillräckligt stor slamavskiljare (minst 2 m ) + markbehandlingsanläggning eller annan efterbehandling av avloppsvatten som uppfyller kraven B) sluten behållare för toalettvatten, slamavskiljare + markbehandling eller biologiskt minireningsverk för gråvatten C) biologiskt-kemiskt minireningsverk för allt avloppsvatten D) annan reningsmetod som uppfyller kraven (t.ex. avfallet från toaletter som förbrukar endast lite vatten kan samlas in I en kompostcistern i stället för en sluten behållare). Om det på en fastighet uppkommer endast gråvatten skall avloppsvattnet behandlas antingen i en slamavskiljare + markbehandlingsanläggning av tillräcklig dimension eller i ett annat avloppsreningsverk som är avsett för gråvatten och uppfyller kraven. 6.9 Annat avloppsvatten än toalettvatten kan avledas eller infiltreras i marken utan rening om vattenmängden är liten och om det annars kan påvisas att avloppsvattnet inte förorsakar risk för förorening av miljön, ej heller luktolägenheter eller hygienisk olägenhet för grannarna Behandling av toalettvatten från torrtoaletter Lakvatten från torrtoaletter eller urin som tagits tillvara skall behandlas så att det inte uppstår utsläpp i grundvatten eller vattendrag. Vätskorna skall antingen tas tillvara för återanvändning eller alternativt behandlas kontrollerat i marken eller ett reningsverk. På klassificerade grundvattenområden är det förbjudet att infiltrera vätskor från torrtoaletter i marken. På mindre än 20 m avstånd från en brunn, strand eller grannens bostadshus skall behållarna för toalettavfall och -vätskor vara täta Behandling av avloppsvatten på klassificerade grundvattenområden. På klassificerade grundvattenområden är det i allmänhet förbjudet att infiltrera avloppsvatten i marken. Toalettvattnet skall ledas i en sluten tank eller avledas utanför grundvattenområdet efter att det har behandlats. Bestämmelsen gäller också vätskor från torrtoaletter. Gråvatten skall behandlas såsom föreskrivs i 6.7 vattnet får dock inte infiltreras i marken, förutom i mycket små mängder Skyddsavstånd Följande minimiskyddsavstånd vid placeringen av behandlingsanläggningar för avloppsvatten samt vid placeringen av utloppet för efterbehandlat avloppsvatten skall beaktas: Om utloppet utmynnar på mindre än 5 m avstånd från rån till grannens bostadsfastighet skall grannen ge sitt skriftliga samtycke till placeringen. Med hänvisning till förhållandena på tomten eller av andra särskilda skäl kan miljövårdsmyndigheten i speciella fall kräva större eller tillåta mindre skyddsavstånd. Tvättvatten från en bastu eller en fritidsbostad kan infiltreras i marken närmare än 20 meter från strandlinjen om mängden är liten och jordmånen lämpar sig för infiltration. Tvättvatten får dock inte infiltreras närmare än 5 meter från strandlinjen. Avloppsvattnet får inte ledas eller hamna direkt i vattendraget. Förklaring: Avloppsvattenmängden är liten i bostadsfastigheter - som saknar vattentoalett - om fastigheten bebos högst 100 dygn/år och hushållsvattnet bärs in eller leds med en därmed jämförbar tillfällig vattenledning - om fastighetens utrustningsnivå med tanke på vattenanvändningen är anspråkslös Om det på fastigheten finns t.ex. en eldriven varmvattenberedare med tryckreglage eller annat uppvärmningssystem för hushållsvatten som är fast anslutet till vattenledningen, vattentoalett, dusch, badkar, eller eldriven apparat som använder tryckvatten såsom tvättmaskin, diskmaskin eller motsvarande kan avloppsvattenmängden inte anses vara liten. 5

6 6.13 Underhåll och provtagning Fastighetsinnehavaren skall se till att reningsanläggningarna är funktionsdugliga under alla omständigheter och att reningseffekten motsvarar de krav som ställs på dem. Biologiskt-kemiska reningsverk skall underhållas minst en gång om året och det skall föras bok över underhållet. Underhållet skall utföras av en serviceman som godkänts av tillverkaren. Fastighetsinnehavaren skall vid behov på begäran av miljövårdsmyndigheten försäkra sig om reningsanläggningens effekt genom provtagning eller på annat godtagbart sätt. Möjligheten till provtagning skall beaktas vid installation av anläggningen, speciellt vid installation av anläggningar för toalettvatten Tömning av avloppsbehållare Slamavskiljare och slutna behållare skall tömmas tillräckligt ofta. Fastighetsinnehavaren skall se till att behållarna töms om inte fastighetsägaren och -innehavaren sinsemellan kommit överens om annat. Slammet skall forslas till avloppsreningsverket eller till en anläggning för slambehandling eller behandlas på andra sätt som tillåts i lagstiftningen (t.ex. kalkstabilisering på en gård). Slampåsar från minireningsverk kan komposteras på den egna fastigheten om slammet blandas med tillräcklig mängd torrt strömedel och komposteringen utförs så att den inte medför risk för förorening av hushållsvattenbrunn eller miljön. På holmar och fastigheter utan fungerande vägförbindelse får slammet från slamavskiljare för gråvatten tömmas på egen hand bara om det inte förekommer risk för förorening av vattendrag eller hushållsvattenbrunn och om åtgärden inte medför luktolägenheter eller annan hygienisk olägenhet för grannen. Med beaktande av vad som bestäms i lagen om gödselfabrikat (539/2006) och statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket (282/1994), kan avloppsvatten och slam som uppkommer vid behandlingen av hushållsavloppsvatten på en jordbruksfastighet användas vid gödsling av egna åkrar. OLIKA MÖJLIGHETER TILL EXTRA FOSFORREDUCERING Fosforfällningskemikalien pumpas in i slamavskiljaren, där fosforn fälls ut. Kemikaliekärlet och -brunnen monteras mellan slamavskiljaren och markbädden. Doseringen av kemikalie sker enligt det verkliga avloppsvattenflödet. Påfyllnad av kemikalier samt pumpens funktion, liksom den övriga tekniken kräver tillsyn. En fosforreduceringsbrunn monteras efter markbädden, fosforn binds i filtreringsmassan. Mängden massa är oftast 500 eller 1000 kg, och den hålls i säckar/kassetter. Massan bör bytas med 1-2 års mellanrum. För att byta den behövs maskinkraft. Kemikalien, som skall fälla ut fosforn, doseras in i avloppet inne i huset, t.ex under en lavoar. Doseringen sköts antingen via timer eller enligt vattenflödet. Fosforn fälls ut i slamavskiljaren. Påfyllnad av kemikalier samt pumpens funktion, liksom den övriga tekniken kräver tillsyn. Ett 20 cm tjock skikt av biotit-stenmaterial tillsätts i mittnivån av markbädden. Fosforn binds i biotit-massan. Kräver inga extra underhållsåtgärder efter god montering. 6

Val av avloppsreningssystem

Val av avloppsreningssystem SIBBO SIPOO Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. Runeberginkatu 17, 06100 PORVOO Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Runebergsgatan 17, 06100

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

OPAS 2015. Husbygge. i planerna? GUIDE 2015 BYGGARENS RAKENTAJAN. För våra nya byggkunder! Kronoby Pedersöre Nykarleby. rakentajanopas.

OPAS 2015. Husbygge. i planerna? GUIDE 2015 BYGGARENS RAKENTAJAN. För våra nya byggkunder! Kronoby Pedersöre Nykarleby. rakentajanopas. BYGGARENS RAKENTAJAN Husbygge GUIDE 2015 OPAS 2015 i planerna? RENOVERINGS- SERVICE HUSFÖRSÄLJNING Kai Kiiskilä 0400 985 796 kai.kiiskila@k-rauta.i För våra nya byggkunder! INSTALLATIONS- SERVICE Sakkunnig

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR. Vad gör du om du får en översvämning i källaren?

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR. Vad gör du om du får en översvämning i källaren? VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Vad gör du om du får en översvämning i källaren? I den här broschyren kan du läsa om de vanligaste orsakerna till källaröversvämningar och vad du kan göra för att

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du göra för att undvika en sådan och vad gör du om det ändå skulle ske

Översvämning i källare. Vad kan du göra för att undvika en sådan och vad gör du om det ändå skulle ske Översvämning i källare Vad kan du göra för att undvika en sådan och vad gör du om det ändå skulle ske Att få översvämning i sin källare är en upplevelse man helst vill slippa. De flesta av oss har saker

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Linköpings kommuns VA-huvudman, Tekniska verken i Linköping AB (publ), Division Vatten Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Toaletter för källsortering. Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter

Toaletter för källsortering. Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter Toaletter för källsortering Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter Förord Denna broschyr är framtagen i samarbete med Södertälje kommun. Broschyren beskriver avloppssystem som kan uppfylla kraven

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

Viktigt att veta om Källaröversvämningar

Viktigt att veta om Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar 2 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Trollhättan kommuns VA-huvudman, Trollhättan Energi AB, affärsområde Vatten. Trollhättan Energi AB Affärsområde Vatten Box

Läs mer