Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET"

Transkript

1 David Bäckström Projektansvarig Jonas Olausson Besiktningsman Prokurator Sverige AB Olof Asklunds Gata Västra Frölunda e-post: Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET BESTÄLLARE: Brf Landeri 4-6 KONSULT: Prokurator Sverige AB Västra Frölunda

2 (2/18) 1. Objekt Beställare: Bostadsrättsföreningen Landeri 4-6 Fastighetsbeteckning: Bagaregården 10:7 Organisationsnummer: Adress: Antal lägenheter Lägenhetsfördelning Antal lokaler Bostadsyta: Lokalyta: Landerigatan 4-6, Göteborg 19 st. 0 st. 1 rok, 6 st. 2 rok, 12 st. 3 rok, 1 st 4 rok. 0 st kvm 0 kvm Byggnadsår /ombyggnadsår 1924/ Uppdragets omfattning Uppdraget har bestått i att för angiven fastighet upprätta vård- och underhållsplan för byggnadens yttre och inre delar. Ventilations-, rör-, värme- och el-anläggningarna bedöms. Aktuell underhållsperiod som tidplaneras årsvis är de kommande 10 åren. Åtgärder därefter är medtagna i tioårsintervall i åtgärdsplanen och i den ekonomiska sammanställningen 30 år framåt. Observera att endast underhållsåtgärder som erfordras för att bibehålla & upprätthålla byggnadernas standard och beständighet har noterats. Energisparåtgärder, standardhöjande åtgärder mm omnämns och föreskrivs endast om de har bärighet för ovanstående.

3 (3/18) 3. Arbetssätt Fastigheten har besiktigats i mars 2009 avseende uppdraget. Besiktningen genomfördes huvudsakligen okulärt men har kompletterats med fuktmätning. Erforderliga uppgifter har hämtats in från kundens arkiv och stadsbyggnadskontorets arkiv. De i kapitel 8 och i tabell 1A noterade kostnaderna skall ses som riktvärden. De i tabell 1B angivna värdena är underhållskostnaden utslagen på 30 år om inget annat anges. Belopp angivna innan åtgärd är att anse som avsättning medan belopp efter åtgärd är att betrakta som avskrivning. Diagram 1 anger likviditetsutveckling i underhållsfond över de första 10 åren 4. Tidigare gjorda större renoveringar, underhåll mm Registrerade bygglov och annan information i stadsbyggnadskontorets arkiv (ej skyltlov) 1924 Nybyggnadslov 1949 Sammanslagning av Landerigatan nr 4 och Nydragning av kopparledningar till kallvatten(numera skrotad anläggning) 1977 Modernisering av bostadshus (Inredning av toaletter) 1978 Omfärgning av fasad (målning) 2004 Ombildning till bostadsrättsförening. Renoveringar som ej noterats i stadsbyggnadskontorets torets arkiv 2005 Ommålning av trapphus och tvättstuga Ommålning av fasad och fönster. Nyläggning av taktegel och takplåt Ny stensättning och dränering av nedre del av gård Slamning insida skorstenar. Plåtning av skorstenar. En ny tvättmaskin. Bestämmelser och servitut Hos tingsrätten är inga servitut registrerade. Gällande detaljplan preciserar inga krav för gällande fastighet, förutom fyra våningar som högsta byggnadshöjd.

4 (4/18) 5. Byggnadsbeskrivning Fastighet Fastigheten Bagaregården 10:7 består av två fastigheter som slagits samman till en. Tidigare beteckning innan 1949 var Bagaregården 2 och 3 som motsvarar Landerigatan 6 och 4. Fastigheten ligger i det nordvästra hörnet av 10:e kvarteret Hunneberg, Bagaregården. Fastighetshistorik Byggnaden uppfördes 1924, som två olika fastigheter, men med identiskt utseende och av samma arkitekt och med största sannolikhet av samma byggherre. Den nuvarande fastigheten uppfattas som en sammanhängande volym. Byggnaden är ett typiskt landshövdingehus i trevåningar, med källare, i ett klassicistiskt utseende och ritades av Karl Magnus Bengtsson. Bengtson var en framstående arkitekt, född 1878 i Dalsland och död 1935 i Göteborg. Sina studier bedrev han framför allt i München men även en tid i Italien. Han har förutom flertalet landshövdingehus även ritat Millesgården, Älvsborgs kyrka, Lorensbergsteatern, nuvarande O Learys och kulturhuset Falken. Hans verk sträcker sig alltså från nationalromantik och klassicism till funktionalism. Fasaden och omfattningar kring portar bär klara klassicerande drag. Tandsnittet i takfrisen som tecknar ett avslut på fasaden, överstycke på andravåningens fönster (piano nobile) som framhäver våningen, rusticerande hörnstenar och slutsten i portvalven. Sammantaget en finkänslig och tydlig hantering av klassicerande teman. Byggnaden var en av de tidigare fastigheter med badkar på varje våningsplan. Det här gällde i och för sig bara trerumslägenheterna. Övriga lägenheter hade toalett i svalen som man delade med grannen och badkar i källaren fram till Då totalrenoverade AB Göteborgshem (nuvarande Poseidon) byggnaden och skapade nya lägenhetsplaner. Badrummens standard höjdes. Trapphusen fick nya fönster och kläddes in i gips samt fick nya lägenhetsdörrar. Vädringsbalkonger togs ned i samband med trapphusens fönsterbyte. Tidigare rann en bäck över tomten. Denna är numera kulverterad och dess sträckning inte klarlagd, men det är möjligt att dess läge påverkar byggnaden.

5 (5/18) Teknisk beskrivning Teknisk beskrivning Byggnadstyp Undergrund Grundläggning Bärande konstruktion Takkonstruktion Yttertak Fasader Fönster & entréer Bjälklag Trapphus Källarvåning Vind Ventilation El Hiss Kabel-TV / Telefon Uppvärmning VA-system Dränering Gård Sophantering Flerbostadshus/landshövdingehus Berg/morän Murar till berg Ytterväggar och hjärtväggar Sadeltak Tvåkupiga tegelpannor (modell Vittinge) med plåtdetaljer. Bottenvåningen är i putsat tegel med dekorelement i puts och första och andra våningen i locklistpanel av trä. Fönster av trä, delvis original och delvis utbytta. Entréportar i aluminium och stål. Trä Terrazzosten (gjutmarmor) upp till andra våningen. Linoleummatta på övriga planen, målade väggar och innerdörrar av trä Cykelrum, barnvagnsrum, tvättstuga och källarutrymmen. Upptas av lägenhetsförråd Självdrag med väggventiler. Trefas till samtliga lägenheter (16A) Nej Koaxialkabel. Koppartråd Centralvärme med leverans från fjärrvärmecentral. Avloppsrör av gjutjärnsrör. Vattenrör av koppar Plaströr/tegelrör. Stensatta ytor, gräsmatta. I miljörum, sex fraktioner: färgat och ofärgat glas, tidningar, wellpapp, komposterbart restavfall och restavfall

6 (6/18) Risker och saneringsmaterial Fukt Kitt i fönster släpper med fuktinträngning till följd. Asbest PCB Radon Tungmetaller Övrigt Kan förekomma i gamla rörböjar och rörisolering, samt pappret i ytterväggsventilen. Plastmattor och mjukfog från talet kan innehålla PCB, inga tester har utförts. Om inte marken har förhöjda radonvärden finns sannolikt ingen förhöjd radonhalt i rumsluften eftersom det inte förekommer byggmaterial med radonhaltigt material.. Bly och kadmium förekommer i äldre rörledningar och elinstallationer. Det går inte utesluta att så är fallet även här. Vid tidigare renoveringar kan blyvitt och kadmiumgult ha använts i framför allt fönster och snickerier. Aktsamhet skall tas vid renovering av dessa. Delar av utomhusmiljön består av tryckimpregnerat virke vilket är att betrakta som miljöfarligt avfall. Spånskivor och lim från 1970-talet kan innehålla formaldehyd. Med tanke på renoveringen 1977 finns alltså ökad risk för detta. Spackel kan innehålla kasein som luktar fruktansvärt om det blir fuktigt.

7 (7/18) 6. Tidplan Tidplanen anger när i tiden en viss byggnadsdel behöver åtgärdas/ses över. Föreslagen åtgärd återfinns i kapitel 8 under motsvarande rubrik. Förslag till periodiserade kostnader för avsättning till fond och förmodade entreprenadkostnader per år återfinns i tabell 1 och 2 sist i underhållsplanen. Byggnadsdel för åtgärd Littra Yttre åtgärder 1.1 Yttertak År Takdetaljer & Skorstenar X X X 1.3 Fasader X X X X 1.4 Balkonger 1.5 Fönster, portar X X X X X 1.6 Gård, uteplatser X 1.7 Dränering och dagvatten X X X X 1.8 Grundläggning, krypgrund 2 Inre åtgärder 2.1 Trapphus, källare, vind X X X X X 2.2 Hyreslägenheter 2.3 Gem. tvättstugor X X X X 2.4 Ventilation X X X 2.5 Värme & vatten X X X 2.6 Avlopp X X X 2.7 Badrum 2.8 El, tele, kabel-tv, bredband X= Byggnadsdel bör åtgärdas eller ses över detta år. Åtgärdsplan 10 år 2009 Renovering av terrazzotrappor. Läggning av klinkergolv i tvättstuga. OVKbesiktning. Värmeinjustering och byte av termostater. Plastinfodring av stammar Skorstenar omfogas. Justering av plåtarbete. Renskrapning och ommålning av fasader mot gården. Renovering av fönster mot innergård. Byte av servis Renovering av fönster mot gata Byte av dränering söder om portgång och mot Jörgensgatan Byte av hälften av maskinerna, en redan bytt Trapphus målas om Fasader mot gata renskrapas och målas. Fasader mot gård målas om. Fönster underhållsmålas Spolning av dränering och dagvatten. OVK-besiktning. Energideklaration.

8 (8/18) 7. Förebyggande driftsunderhåll Följande åtgärder är ett urval över åtgärder som bör utföras regelbundet/årligen för att minimera behovet av byte av byggnadsdelarna och sänka kostnaderna över tid. Kostnaderna härför ligger inom normal driftsbudget. 7.1 Förebyggande åtgärd å tgärder Motionering av ventiler för värme- och vattensystem Intervall Varje sensommar innan värmesäsong Utförs av: FS Klottersanering Vid uppkomst omedelbart E/FS Smörjning av beslag och gångjärn till fönster och dörrar 1 år FS Bättringsmålning/Inoljning av fönster och andra träytor Sommarhalvår 1-3 år B/E Rensning av takavvattning och automatrensar Varje oktober-november FS Storstädning av trapphus(väggar och tak) På våren, vartannat år. S/B Rensning av filter till torktumlare/torkaggregat Kvartalsvis S 7.2 Besiktningsplan Överbelastningskontroll av elsystem 10 år K Spolning av avlopp -, dagvatten- och dränrör 10 år E OVK 9år SK Statusbesiktning Årligen på våren K Injustering värmesystem 5-9 år E Underhållsplan, uppdatering 3 år K Energideklaration 10 år SK FS E B S K SK - Fastighetsskötare - Entreprenör - Boende - Städ - Konsult - Statligt kontrollorgan

9 (9/18) 8. Vård och underhållsåtgärder De kostnadsuppgifter som anges nedan är angivna under förutsättning att arbetet utförs på entreprenad. Angivet belopp omfattar följaktligen kostnad för allt erforderligt material och arbete. Kostnad för byggherrekostnader är ca % av produktionskostnaden och det avser förfrågningshandlingar, anbudsutvärdering, byggledning, kontroll och slutbesiktning. Moms är inte inkluderat i angivna prisnivåer. Angivna belopp är att betrakta som riktvärden, stor variation kan förekomma vid upphandling. På kalkylbelopp har lagts en osäkerhetsmarginal om 15%. Kalkylbelopp är avrundade till närmast 1000-tal och baserar sig på nyckeltal från REPAB, Byggdata och Bygganalys. Alla belopp är angivna i nuvärde. - Kostnadssammanställning och periodisering framgår av tabell 1A och 1B. - Mängdförteckningar framgår av tabell Yttre underhåll 1.1 Yttertak Taket består av tegelpannor som vilar på läkt. Under bärläkten finns ett pappat underlagstak av råspont. Taket är omlagt för och behöver inte åtgärdas inom de närmsta 40 åren. När så sker bör man lägga ny papp av hög kvalitet, t.ex. YEP 2500, eftersom det är pappen som blir dålig först. Taken behöver ses över regelbundet efter stormväder så att inga vattenskador uppstår eller att takpannor ligger lösa. - Kostnad för rengöring och översyn av taket ligger inom driftsbudget. 1.2 Takdetaljer och Skorstenar Takplåtar har utbytts i samband med renoveringen 2005 till ny plastbelagd galvaniserad stålplåt, plåtisol, plastisol. Förutsatt att ingen åverkan görs på plåtarna beräknas dessa klara sig utan underhåll i år och därefter behövs ommålning var sjunde år. Den teoretiska livslängden för plåten är ca 100 år. Plåten kommer på sikt att drabbas av rostskador pga. kondens på undersidan varför den sannolika teoretiska livslängden på plåten är 50 år. Plåtarbetet är dåligt utfört i falsanslutningarna och kommer troligen behöva bytas i samband med pappomläggningen om ca 40 år. Dock måste hål tätas och en del falsar göras om, nu så att dessa inte ytterligare kortar takets livslängd. Hängrännor och stuprör har bytts i samband med övriga takarbeten. Stuprör som frostskadas byts ut omgående vid skada, falsar skall monteras utåt. Invändig slamning av skorstenar med B-bruk. Plåt har satts runt skorstenarna. Det är att föredra att demontera den plåten, putsa/foga om skorstenen och endast slutmontera regnhuvar som skydd för att förhindra frostsprängning. Plåt

10 (10/18) runt skorstenen skadar som regel mer än det skyddar då kondens i skorstenen måste vädras ur, något plåt runt skorstenen förhindrar - Kostnad för omfogning av skorstenar är ca kr st exkl. hjälpmedel. - Kostnad för putsarbeten är ca kr exkl. ställning. 1.3 Ytterväggar/fasader Byggnadernas sockel är i slätputs. Målning och lagning av puts har skett samtidigt med takarbetena. Man kan redan nu notera en viss sprickbildning. Trolig orsak är små sättningar i grunden. Färgen är förmodligen plastfärg. På sikt kommer denna att skada putsen genom att regnvatten inte vädras ut. Man kommer då att få byta putsen. Detta beräknas behövas om ca 20 år. Fasaden är uppförd med en locklistpanel. Panelen är gul med vita knutar och vita fönsteromfattningar. Virket är i gott skick medan bemålningen är dålig. Målning troligen utförd med alkydfärg. Trots att målningsarbetet utfördes för ca 3-4 år sedan släpper färgen redan och det tyder på ett dåligt genomfört arbete med dåliga materialval. Målningsentreprenaden bör reklameras då materialet troligen har längre garantitid än 2 år. Målning av fasader utförs vanligen med olika intervall för de olika väderstrecken. Normalt behöver man måla syd- och västfasader med 5-8 års intervall och nord och östfasader med 8-15 års intervall. Vanligen kan man säga att man målar syd- och västfasaderna var sjunde år och hela huset var femtonde. Fönsterbleck och ventilkåpor är bra underhållna men målas samtidigt med fasaden. - Kostnad för renskrapning och ommålning av byggnaden enligt ovan är ca kr exklusive ställning. - Kostnad för renskrapning och målning av nord och östfasad är ca kr exklusive ställning. - Kostnad för renskrapning och målning av väst och sydfasad är ca kr exklusive ställning. - Kostnad för enbart målning av alla fasader är ca kr exklusive ställning. - Kostnad för putsning av bottenvåning är ca kr exklusive ställning.

11 (11/18) 1.4 Balkonger Det har tidigare funnits pisk- och vädringsbalkonger i trapplöp mot tredje våningen. I övrigt har inga balkonger funnits. 1.5 Fönster & Portar Fönster är ommålade i samband med fasadentreprenaden. Färgen flagar och krackelerar. Kitt släpper mot glaset. Fönstren togs ner och renoverades, men slutresultatet får anses mer som ett underhåll. Om entreprenadens avsikt var en renovering av fönstren skall även den reklameras. Fönstren har samma dåliga skick både på öst/norrsidan som väst/sydsidan. Fönstren är kopplade utåtgående spröjsade bågar med mittpost. Vid en totalrenovering bör övervägas att byta innerglaset till ett LE-glas. Detta ger en kraftig energibesparing då U-värdet sänks från ca 2,8 till 1,8. Dörrar till trappuppgångar är av aluminium och underhållsfria, vilket i själva verket innebär att de inte går att laga. Dörrarna är väl fungerande så när som på 6B som inte stänger tillfredställande. Portar till soprum är av stål och låsanordningen trasig. I övrigt är portarna väl fungerande. Entréport är väl underhållen och behöver årlig tillsyn samt troligen en större renovering inom den närmsta 10-årsperioden. - Kostnad för underhållsmålning av fönster är ca 530 kr/fönster. - Kostnad för helrenovering av fönster är ca kr/fönster. - Byte till LE-glas kostar ca 200 kr/fönster. - Kostnad för underhållsmålning av alla fönster är ca kr exklusive ställning. - Kostnad för helrenovering av alla fönster är ca kr. - Kostnad för helrenovering av väst- och sydfasadens fönster är ca kr. - Kostnad för helrenovering av öst- och norrfasadens fönster är ca kr. - Byte till LE-glas kostar ca exklusive renovering. - Kostnad för ommålning av portar i soprum ca kr. - Kostnad för ommålning av entréport ca kr. 1.6 Gård & uteplatser Gården består mest av stensatt yta - men även av gräs och lekutrustning, som tillhör samfälligheten. Kostnader tillkommer för återläggning av sten efter dränering. - Kostnad för omläggning av gatsten söder om portgång är ca kr.

12 (12/18) 1.7 Dränering & Dagvatten Dränering och dagvattenledningar är utfört 2008 på norra delen av gården. Dagvatten, dränering, avlopp och inkommande serviser för vatten bör kontrolleras. Nya dränerings- och dagvattenledningar har en livslängd om ca 50 år. Söder om portgång och mot Jörgensgatan är dränering ej utbytt. Lämpligt att genomföra En tillkommande kostnad är spolning och rengöring av dränering som sker med ett intervall på 10 år. - Kostnad för spolning av dränering är ca kr. - Kostnad för byte av dränering söder om portgång och mot Jörgensgatan är ca kr exkl. återställning av markyta. 1.8 Grundläggning Grunden vilar på berg/morän och bör inte innebära några problem. Inga större synliga sprickbildningar i grunden. Lagningar i grunden antyder dock att mindre sättningar/rörelser förekommer. 2. Inre åtgärder 2.1 Trapphus, källare och vind Trapphusens ytskikt på väggar och i tak är tillfredsställande. Trapphusen målades om 2005, men behöver målas om vart sjunde år. Det är däremot sämre ställt med ytskikt på trappor och golv. Mycket stora ytor av terrazzon är utsliten och skadad och behöver renoveras. Tjockleken på marmorgruset är tunnare än normalt och skador har därför uppkommit. Gäller såväl sättsteg som de nedre vilplanen. Vilplanen på första våningen är lagd som terrazzoklinker och har varken lika omfattande skador eller är lika svår att renovera. Terazzo lagas med särskilt terazzobruk. Cirka 41 steg har skador av den omfattning att urfräsning och ilagning är nödvändig. Polering av terrazzo är nödvändig för att förlänga ytans hållbarhet och att behålla vidhäftningen av stenen i gruset mot underlaget.

13 (13/18) Delar av linoleummattan behöver bytas och i kalkylen avses ett byte av alla ytor Vinden är inredd som förrådsutrymme. Inga synliga aktuella fuktskador på innertaket på besiktigade delar av vindsutrymmet. Förrådsutrymmen inte besiktigade, men risker får anses som små med tanke på det nylagda taket. Alla fönster i takkupor behöver helrenoveras. Kittet släpper från glaset. (Kostnaden för denna fönsterrenovering se 1.5.) Viss fuktinträngning sker som på sikt kan skada övriga delar av trapphus. Källare endast delvis utnyttjad. Främst då som tvättstuga eller apparatrum. Om en vindsinredning kommer till stånd är tanken att berörda förråd skall flyttas ner till källaren. - Kostnad för renovering av terrazzo är ca kr. - Kostnad för polering av terrazzo är ca kr. - Kostnad för ommålning av trapphus är ca kr. - Kostnad för nyläggning av linoleummatta är ca kr. 2.2 Hyreslägenheter Föreligger ej 2.3 Gemensamma tvättstugor t Tvättstugan är placerad i 4B och innehåller tre tvättmaskiner, en torktumlare och en centrifug. Utöver det finns två torkrum. Tvättstugan har ett omålat golv som behöver förses med klinker för att bli lättstädat, men behöver inget tätskikt. Tvättmaskinernas livslängd är ca 15 år vilket innebär 1,5 byten under 30 år. - Kostnad per maskin är ca kr - Kostnad för byte av alla maskiner ca kr. - Kostnad för läggning av klinker ca kr. 2.4 Ventilation Lag om OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) från 1991 säger att det i alla flerbostadshus skall utföra OVK- besiktning regelbundet och med olika intervall beroende på typ av ventilation. Vid självdrag gäller vart nionde år. OVK skall utföras av certifierad ventilationskonsult. Luftflödet i lägenheterna är planerat så att tilluft tas genom väggventiler och tas ut i kök och badrum. Det är viktigt att omsättningen av luft är tillräcklig för att inte kvalster och mögel skall trivas för bra. För liten omsättning kan leda till att ni som boende drabbas av sjukdomar som astma och allergier. För att åstadkomma ett gott inomhusklimat krävs både tillräckligt till- och frånluftsflöde. Rensning av kanaler behöver ske vart 15:e år. - Kostnad per OVK-besiktning är ca kr. - Kostnad för rensning av kanaler är ca kr.

14 (14/18) 2.5 Värme ärme,, vatten & energi Värmesystemet är från Fjärrvärmen är utbytt för några år sedan. För att hålla nere värmekostnaderna bör injustering göras. I samband med injustering bör man byta till nya termostatventiler och nipplar. Förutsatt att inga större förändringar görs vad gäller tilläggsisolering eller inredning av vindar behövs ingen ny injustering på ca 10 år. Boende upplever att det är dåligt tryck i ledningarna. För att få svar på detta bör vidare utredning genomföras. Det kan bero på för klena ledningar, för klen inkommande servis, snålspolande munstycken eller att de separata vattenmätarna hämmar flödet. Kulventiler i badrum och källare bör bytas. Analoga vattenmätare i källare bör bytas till digitala fjärravlästa om man önskar lägga vattenmätning på avgifterna. Inkommande servis är korroderad och behöver troligtvis bytas.

15 (15/18) - Kostnad för byte av kulventiler är ca 1500 kr per par. - Kostnad för byte av servis till kopplingspunkt i gata är ca kr exklusive återställning av asfaltsyta. - Kostnad för nya termostatventiler och nippel är ca kr. - Kostnad för injustering är ca kr. 2.6 Avlopp Avloppsstammar är av gjutjärn. De har blivit filmade och deklarerades som väl fungerande, men med avseende på hur korroderade de är vid påsticken genom källargolv bör ny utvärdering göras. Troligen behöver infodring av avloppsstammar göras på rör genom källargolv. Filmning av rör i bottenplattan och ut i gatan bör utföras för att kontrollera status. Om det föreligger stora ojämnheter bör rören fräsas för att bibehålla funktionen. Har de större skador eller hål bör man antingen bila upp golvet och byta ledningarna eller fodra in dem med plastning, exempelvis Relining. Gjutjärn har en livslängd om ca år, plaströr beräknas hålla ca 40 år. - Kostnad för filmning av stammar i källare är ca kr.

16 (16/18) - Kostnad för relining av stammar i källare är ca kr. - Kostnad för spolning av stammar är ca kr. 2.7 Badrum Boende ansvarar för underhåll av badrum. Föreningen bör begära in intyg på att åtgärder är korrekt utförda enligt branschregler. Nya kulventiler och tätbrickor bör sättas in av bostadsrättsföreningen vid en renovering genomförd av boende. 2.8 El,, tele, kabel-tv, Bredband El från 1977 håller ca 60 år och stammarna behöver därmed bytas inom en 30-årsperiod. Tele från 1977 kan behöva dras nytt om kraven på högre bredbandshastigheter önskas. Om så inte är fallet klarar sig teleinstallationerna i ca 60 år. Kabel-TV installationer med koaxialkabel klarar sig i ca 30 år. En mätning av ledningsnät är att rekommendera för att försäkra sig om oskadade kablar. - Kostnad för omdragning av elstammar är ca kr. - Kostnad för omdragning av telefon- och kabel-tv-ledning är ca kr.

17 (17/18) 9. Ekonomi och finansiering Entreprenadkostnader och finansiering Framtidens byggkostnader beror på makroekonomiska faktorer såsom löneläge, ränteutveckling, konjunktur och inflation. De är därför mycket svåra att sia om. Värden är angivna i dagens värde och skall därför årligen räknas upp med Entreprenadindex E84, som erhålles från Statistiska Central Byrån SCB. Pengar för större underhållsinsatser kan tas ur egen kassa eller lånas upp. Med årlig avsättning och god likviditetsplanering minskar behovet av lån. Avsättning till fond bör motsvaras av en reell fondering på bankkonto eller amortering av lån. Hur möjligheterna i framtiden är att låna pengar till underhållet, är naturligtvis i dag omöjligt att spekulera kring. För att kunna ta nya lån bör man amortera på de man har. Amortering bör minst motsvara det belopp som sätts av för renoveringar om man i framtiden inte önskar större avgiftshöjningar. Dessutom finns det en rättviseaspekt. De som bor i huset skall vid varje tidpunkt betala för sin del av slitaget på fastigheten. Kontinuerligt, mindre underhåll är alltid bättre än att ta allt på en gång. Fördelarna med att göra mindre åtgärder är dels att man säkrar fastighetens bestånd, dels att man rent skattemässigt slipper nytt värdeår vilket påverkar taxeringsvärdet. Realistiskt är att föreningen kommer att behöva låna upp pengar till delar av det framtida underhållet och höja månadsavgifterna i motsvarande grad. Alternativet är att genomföra en höjning av insatserna i förhållande till andelstalen. Det kräver dock stadgeändringar. Hur nya lån påverkar framtida avgiftshöjningar måste utredas vid varje tillfälle med hänsyn till räntor och övriga taxehöjningar mm. Den ekonomiska situation föreningen befinner sig i vid varje tillfälle för större reparationer bör utredas i samråd med en ekonomisk förvaltare/rådgivare. Bidrag och statliga stöd Sedan årsskiftet 2007 finns inga bidrag för underhållsåtgärder. Numera finns endast bidrag och stöd för energieffektiviseringar och -investeringar Bidrag för antikvariska/byggnadsvårdande åtgärder kan sökas från länsstyrelsens kulturmiljöenhet sent i november årligen. Bidraget är 50% av överkostnaderna för den byggnadsvårdande insatsen. För vidare information kontakta Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. Sannolikheten för bidrag är låg då söktrycket är högt och bidragspotten liten. Ovanstående innebär att föreningen måste räkna med att själv bekosta allt framtida underhåll utan statligt eller kommunalt stöd. Därför är avsättning till renoveringsfond beräknad utifrån de kostnader som beräknas vara de närmaste 30 åren. Anlitande av konsult Att utföra en entreprenad är något som kräver expertis. Både i själva genomförandet men även avseende utredningar, besiktningar, inventeringar mm. Att anlita en byggprojektledare är generellt

18 (18/18) sett lönsamt. Denne kostar visserligen pengar men är även en garant för att entreprenadjuridiken, bygglagstiftningen m.m. efterföljs. Man får även jämförbara priser vid varje tillfälle samt korrekt utförande och samordning av åtgärder. Uppdatering av underhållsplan För att underhållsplanen skall vara ett användbart instrument bör man göra årliga besiktningar för att tillse att inget oväntat underhåll uppkommer samt att underhållsplanen är ajour. Uppdatering av underhållsplanen bör göras minst var tredje år för att vara aktuell. Västra Frölunda Prokurator Besiktningsman Jonas Olausson Tekniskt ansvarig David Bäckström

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040 Brf Kilian 9, Malmö Underhållsplan 2015-2040 Upprättad av styrelsen 2015 1 Innehåll: 1. Objekt 3 2. Arbetssätt 4 3. Tidigare utförda renoveringar 5 4. Kortfattad byggnadsbeskrivning 6 5. Åtgärdsplan 26

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2009-2018

UNDERHÅLLSPLAN 2009-2018 UNDERHÅLLSPLAN 2009-2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET Brf Kvarngärdesgatan 6 Göteborg 2008-11-21 1 1. Objekt Brf Kvarngärdesgatan 6 Organisationsnummer 716444-6267 Fastighetsbeteckning; Bö

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Fastighet Dykaren Brf Dykaren 12 Alströmergatan 45, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Brf Dykaren 12 Kv Dykaren Alströmergatan 45 112 46 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Underhållsplan Kv Sjöråen 18

Underhållsplan Kv Sjöråen 18 Underhållsplan Kv Sjöråen 18 BENGT BORUP AB Rutger Fuchsgatan 4 116 67 Stockholm 08-442 00 79 2007-05-22 Förkortningar L = Luntmakargatan K = Kungstensgatan kv = kallvatten vv = varmvatten vvc = varmvattencirkulation

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155,

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155, Underhållsplan 2014 Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155 Innehållsförteckning NULÄGESANALYS* 3 INSPEKTERADE*FASTIGHETER* 3 STATUSBESIKTNING* 4 RAPPORT* 15 FÖRKORTNINGAR* 15 RÅGEN*9*HUS*13* 16

Läs mer

K R OKOM YTTERÅN 9:29

K R OKOM YTTERÅN 9:29 K R OKOM YTTERÅN 9:29 Ytterån 955, 835 95 Nälden Överlåtelsebesiktning 2015 06 10 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 0631235 30 55 66 69 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Resultat från besiktning i januari 2009

Resultat från besiktning i januari 2009 Skårekyrkans kyrkobyggnad, 2009 Resultat från besiktning i januari 2009 Kyrkans gamla del Besiktning av status på kyrkans gamla del gjordes av Peter Dahlborg, Grontmij, den 2009-01- 13. Besiktningsmannen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12 VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 1 Objekt... 2 2 Syfte och omfattning... 2 3 Underlag... 2 4 Tidigare renoveringar... 3 5 Kortfattad byggnadsbeskrivning... 3 6 Sammanfattning av underhållsbehov

Läs mer

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05 Underhållsplan Brf Körsbäret 19-21 Datum för utskrift: 2015-03-05 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Adress Nilssonsberg 411 43 GÖTEBORG Boarea (BOA) 30232 m2 Lokalarea (LOA) 2459

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Besiktning nr 14927 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sida 1 av 9 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN För detta utlåtande gäller uppdragsbekräftelse upprättad

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15)

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15) STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (15) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8

Läs mer

Underhållsplan för Brf Djursborg 2

Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Projekt-och byggledning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 28 september 2005 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Underhållskostnader 2013-2023

Underhållskostnader 2013-2023 Objekt nummer 203 Populärnam Borgens förskola Ansvar 710110 Byggnadstyp Förskola Verksamhet 9101 Adress Granitvägen 2 Fastighetsbeteckning Borgen 8 Byggnad 2001 T1 Utemiljö T1.3 Fast utrustning Lekutrustning

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet

Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet Brf Loket Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet Sid 1(7) Innehållsförteckning OM DETTA DOKUMENT... 3 AVGIFTER VID ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING...

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Bergsgatan 22. Län Västernorrland Gatuadress Bergsgatan 22 Kommun Sollefteå Storlek 8 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast

Bergsgatan 22. Län Västernorrland Gatuadress Bergsgatan 22 Kommun Sollefteå Storlek 8 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 8 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 23 www.hemverket.se - Sida 2 av 23 Garage www.hemverket.se

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kastetvägen 34. Län Västra Götaland Gatuadress Kastetvägen 34 Kommun Uddevalla Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 134 m². Tillträde tidigast

Kastetvägen 34. Län Västra Götaland Gatuadress Kastetvägen 34 Kommun Uddevalla Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 134 m². Tillträde tidigast Län Västra Götaland Gatuadress Kommun Uddevalla Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 134 m² Område Sund västra Uddevalla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Detta

Läs mer

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket Ekonomisk plan Brf Södrabruket 2010-04-21 VÄRDERINGSBYRÅN AB Brf. Södrabruket Sida 2 av 18 Brf. Södrabruket Ekonomisk plan enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Bostadsrättsföreningen Södrabruket org.

Läs mer

Teknisk besiktning av fastigheten LIDINGÖ MESEN 8

Teknisk besiktning av fastigheten LIDINGÖ MESEN 8 Teknisk besiktning av fastigheten LIDINGÖ MESEN 8 1 BESIKTNINGSUTLÅTANDE Lidingö Mesen 8 med adress Svalvägen 32-38 på Lidingö. Besiktning utförd 2009-09-16. Stadsplan: Gångsätra och Mosstorp(Kv. Kantarellen)

Läs mer

Köhlers väg 2. Län Skåne Gatuadress Köhlers väg 2 Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område. Tillträde tidigast.

Köhlers väg 2. Län Skåne Gatuadress Köhlers väg 2 Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område. Tillträde tidigast. Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område Börringe Station Tillträde tidigast 2013-02-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett äldre hus på en fantastisk tomt

Läs mer

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa är läget! Längst upp på gatan, återvändsgata, trädgården och närheten

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Nybohov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Optimalt läge med nära till allt! Gångavstånd till flera badsjöar.

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Torsdag 2014-06-26 / 2014-0146. Ca 12 17 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Torsdag 2014-06-26 / 2014-0146. Ca 12 17 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Ängen 8, Stockholmsvägen 68, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Carin Jonson Uppdragsgivare Carin Jonson Närvarande vid besiktningen Staffan Jonson Anna Alteg Besiktningsman

Läs mer

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:50 Brattland 624, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030 Brf Stina i Stockholm Underhållsplan 2011-2030 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Västra Storgatan 5. Län Skåne Gatuadress Västra Storgatan 5 Kommun Åstorp Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 49 m² Område. Tillträde tidigast

Västra Storgatan 5. Län Skåne Gatuadress Västra Storgatan 5 Kommun Åstorp Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 49 m² Område. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Åstorp Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 49 m² Område Kvidinge centralt Tillträde tidigast 2012-03-08 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Bottenvåningen: Rymligt kök med plats

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m² Område Västra Kattarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är nära till allt man behöver. Matbutiker, bussar, park och skola

Läs mer

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Del av fastigheten

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Untravägen 3 Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Hjorthagen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Untravägen 3 Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Hjorthagen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Hjorthagen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med extremt goda kommunikationer - busshållplats finns

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga Landavägen 13 691 42 Karlskoga Överlåtelsebesiktning för köpare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-569450 556565-7482 ingemar@byggnadskontroll.se

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har en lite udda historia - det byggdes som barnmorskebostad 1863 och har sedan

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2.5 rum (1 sovrum) / 73 m² Område Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med ändå nära till allt. Vacker utsikt från alla rummen och ett

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo 2006-01-01 till 2008-12-31 - En produkt från HSB Innehållsförteckning,pärm 1 Kap 1: Sammanställning/yttre underhållsfond underhållskostnader 30 år Kap 2: Åtgärdsplanering sammandrag

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Maj 2015 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer