EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling"

Transkript

1 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsningar Revisionsfrågor Revisionskriterier Ansvarig nämnd/styrelse Metoder Riktlinjer och organisation Kort om kommunorganisationen Kommunens rutiner och riktlinjer för inköp och upphandling Utbildning och stöd Uppföljning Förändringar i direktiv och lagstiftning samt kommunens strategiska mål Bedömning Barn- och ungdomsnämnden Kort om nämndens uppgifter och organisation Barn- och ungdomsnämndens lokala riktlinjer för inköp och upphandling Intern kontroll Förändringar i direktiv och lagstiftning samt kommunens strategiska mål Bedömning Dataanalys och stickprovsgranskning av upphandlingar Sammanställning utifrån dataanalys Urval av upphandlingar för stickprovsgranskning Noteringar Bedömning Samlad bedömning Bedömning utifrån revisionsfrågorna Slutsats Identifierade förbättringsområden/rekommendationer 20 Bilagor: Bilaga 1 Intervju- och dokumentförteckning 1

3 EY 1. Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna har bedömt det som väsentligt att under 2014 genomföra en granskning av Alingsås kommuns inköps- och upphandlingsprocess. Syftet med denna granskning har varit att bedöma om den interna kontrollen inom inköps- och upphandlingsprocessen är tillräcklig samt att bedöma efterlevnad av gällande lagstiftning inom området. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen samt barn- och ungdomsnämnden. Granskningen har visat att befintliga styrdokument i kommunen på ett övergripande plan är ändamålsenligt utformande och bidrar till att säkerställa en tydlig styrning av inköp och upphandling. De dokumenterade riktlinjerna inom barn- och ungdomsnämnden är ändamålsenliga och kompletterar de övergripande riktlinjerna. Enligt vår bedömning bör både kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden uppdaterar styrdokumenten så att de överensstämmer med nuvarande lagstiftning speciellt med avseende på direktupphandlingar. Av granskningsrapporten framgår även att implementeringen av de kommunövergripande riktlinjerna som antogs den 26 februari 2014 inte skett fullt ut i kommunorganisationen. Enligt vår bedömning finns på ett övergripande plan en tydlig roll- och ansvarsfördelning avseende inköp och upphandling i kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden. Granskningen har visat att i princip samtliga anställda kan beställa varor och tjänster till kommunens verksamheter. Inom barn- och ungdomsnämnden finns en målsättning om att minska antalet beställare. Granskningen har visat att det finns nyckelkontroller inom barn- och ungdomsnämnden som bidrar till att säkerställa en god intern kontroll avseende inköp och upphandling. Den stickprovsgranskning som vi har genomfört inom ramen för denna granskning har visat att det finns direktupphandlingar som inte sker i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument. Vår sammantagna bedömning är att kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden kan stärka den interna kontrollen inom inköps- och upphandlingsprocessen. I granskningen har vissa förbättringsområden identifierats och mot bakgrund av detta rekommenderas kommunstyrelsen att: Uppdatera styrdokument avseende direktupphandlingar så de överensstämmer med gällande lagstiftning Säkerställa genom utbildningsinsatser att nuvarande och kommande lagstiftning och riktlinjer inom inköp och upphandling blir kända för kommunens inköpare o Fortsätta översynen av antalet inköpare i kommunen Införa kontroller av avtalstrohet på en kommunövergripande nivå 2

4 Vidare rekommenderas barn- och ungdomsnämnden att: 0, Säkerställa genom utbildningsinsatser att nuvarande och kommande lagstiftning och riktlinjer inom inköp och upphandling blir kända för förvaltningens inköpare 0. Fortsätta översynen av antalet inköpare i förvaltningen 0. Säkerställa att rutiner finns för att ramavtal initieras för inköpsområden över gränsvärden i lagstiftningen 3

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunrevisionen finner att det är av vikt att styrning, intern kontroll samt redovisning och uppföljning av inköp och upphandling fungerar väl för att säkerställa att det sker ändamålsenligt och i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Det är även av vikt att hanteringen säkerställer en god ekonomisk hushållning av verksamhetens resurser. Det är därför väsentligt att nämnderna har utvecklade rutiner och riktlinjer för hur inköp och upphandling ska genomföras, dokumenteras och följas upp. Den 26 februari 2014 antog kommunfullmäktige en ny riktlinje för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande bolag. Kommunens tidigare upphandlingspolicy är antagen den 26 mars I revisorernas risk- och väsentlighetsanalys beskrivs att det är väsentligt att följa implementeringen av de nya riktlinjerna för upphandling. Att det finns en tydlig styrning och uppföljning av inköp och upphandling är av stor vikt för att säkerställa att budgeterade resurser används ändamålsenligt. Mot bakgrund av detta har de förtroendevalda revisorerna bedömt att det är väsentligt att under 2014 genomföra en granskning av kommunens inköpsoch upphandlingsprocess Syfte och avgränsningar Syftet med denna granskning är att bedöma om den interna kontrollen inom inköps- och upphandlingsprocessen är tillräcklig samt att bedöma efterlevnad av gällande lagstiftning inom området. Granskningen omfattar kommunstyrelsen samt barn- och ungdomsnämnden Revisionsfrågor Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: Har kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden säkerställt en tydlig styrning för inköp och upphandling genom exempelvis dokumenterade och kända policys och riktlinjer för inköp och upphandling? Sker implementering av riktlinjen avseende upphandling som antogs på ett ändamålsenligt sätt inom kommunen? Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för inköp och upphandling? Hur sker samordning inom kommunen och med bolagen avseende upphandlingar? Finns en ändamålsenlig avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att avtal, även ramavtal, finns för väsentliga inköpsområden? Sker upphandlingar i enlighet med lagkraven och med hänsyn till affärsmässighet och konkurrens? Hur sker utvärdering och kravställning av leverantörer? Hur ser upphandlingsstatistiken ut avseende inkomna samt förkastade anbud? 4

6 Finns nyckelkontroller som säkerställer en god intern kontroll vad gäller inköp och upphandling? s Genomförs kontrollerna på avsett sätt? s Sker uppföljning av avtalstrohet? s Hur tar kommunen hänsyn till förväntade förändringar i upphandlingslagstiftningen, särskilt med avseende på vad gäller att underlätta för små, medelstora och nystartade företag i kommunen att komma ifråga vid upphandlingar och hur kopplar detta till Alingsås strategiska mål? 2.4. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: Lagen om offentlig upphandling Kommunallagen 6 kapitel 7 som reglerar nämndernas ansvar Kommunens riktlinjer avseende inköp och upphandling Barn- och ungdomsnämndens rutiner avseende inköp och upphandling 2.5. Ansvarig nämnd/styrelse Kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden är ansvarig för den verksamhet som granskas Metoder Granskningen har utförts genom dokumentstudier, intervjuer samt datanalys. Intervju- och dokumentförteckning framgår av bilaga 1. Intervjuer har genomförts med personer som är väl insatta i kommunens riktlinjer kring inköp och upphandling. Intervjuerna har tillsammans med de stickprov som genomförts legat till grund för vår bedömning om den interna kontrollen inom inköps- och upphandlingsprocessen är tillräcklig. Dataanalysen har genomförts i syfte att erhålla ett urval för efterföljande stickprovsgranskning av leverantörsfakturor och ekonomisk redovisning. Utfallet av dataanalyserna har substansgranskats mot ett antal leverantörsfakturor samt tillhörande upphandlingsdokumentation och avtal. 5

7 3. Riktlinjer och organisation 3.1. Kort om kommunorganisationen Kommunstyrelsen har ansvar för en rad övergripande upphandlingsfrågor i kommunkoncernen, exempelvis kommunövergripande ramavtalsupphandlingar av varor och tjänster. Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Inom kommunledningskontoret finns upphandlingsenheten som ansvarar för kommunens övergripande upphandlingsfrågor och leds av en upphandlingschef. Upphandlingsenheten ska bistå förvaltningar och bolag med kompetens inom upphandlingsområdet. Enheten ska enligt kommunens riktlinjer för upphandling tillhandahålla kompetens och verktyg vad gäller upphandlingsprocessen och under avtalets giltighetstid följa upp de ekonomiska aspekterna. Upphandlingsenheten ska vidare ge stöd åt kommunens nämnder vad gäller löpande kvalitetsuppföljning av ramavtal. Enheten ska fungera konsulterande med bistånd och rådgivning gällande verksamheternas inköpsarbete (för utökad beskrivning av roll- och ansvarsfördelning i organisationen, se avsnitt ). Det finns en samordningsgrupp för inköp och upphandling inom kommunen. I samordningsgruppen ingår, förutom personal från upphandlingsenheten, representanter för respektive förvaltning och bolag. Kommunen har vidare en förvaltningsgemensam avtalsdatabas där förvaltningarna ska rapportera in och lagra sina avtal Kommunens rutiner och riktlinjer för inköp och upphandling Kommunfullmäktige antog nuvarande riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun den 26 februari Syftet med riktlinjerna är att säkerställa ett korrekt agerande och god kvalitet vid inköp och upphandling i kommunen. Riktlinjerna behandlar följande avsnitt:' Upphandling och inköp (avsnitt ) Roller och ansvar (avsnitt ) Uppföljning (avsnitt ) Kommunstyrelsen har tidigare antagit administrativa föreskrifter för direktupphandling (avsnitt 3.2.4) och därutöver har upphandlingsenheten arbetat fram två rutinbeskrivningar för inköp och upphandling (avsnitt 3.2.5) Upphandling och inköp Under avsnittet Upphandling och inköp i kommunens riktlinjer beskrivs fyra upphandlingsformer: Ramavtal, förnyad konkurrensutsättning, objektsupphandling och direktupphandling. Därutöver finns ett avsnitt om strategiska överväganden. Av det framgår att det vid all upphandling i kommunen ska strategiska överväganden ske och hänsyn ska tas till bland annat miljön och till mänskliga rättigheter. 6

8 Respektive nämnd genomför avrop genom ramavtal med leverantör. Avrop genom förnyad konkurrensutsättning ska meddelas upphandlingsenheten som tillsammans med beställande enhet utför konkurrensutsättningen. Vid ramavtalsupphandlingar ska beställande enhet tillhandahålla personer till en referensgrupp som leds av upphandlingsenheten. Referensgruppen ska arbeta fram kravspecifikationerna för ramavtalet. Objektspecifika upphandlingar ska utföras av upphandlingsenheten på uppdrag av beställande enhet. Av riktlinjerna framgår att jämförelse av olika produkter och leverantörer ska ske vid direktupphandling, till exempel offertförfrågan till två eller tre möjliga leverantörer. Direktupphandling får, enligt kommunens riktlinje, användas när den samlade inköpssumman för en vara eller tjänst i kommunen understiger 15 % av tröskelvärdet.2 Direktupphandlingar över 20 tkr ska enligt riktlinjerna meddelas upphandlingsenheten för protokollföring Roller och ansvar Under avsnittet Roller och ansvar framgår roll- och ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen, nämnderna samt mellan chefer, beställare och inköpssamordnare. Kommunstyrelsen ansvarar för koncern-, förvaltnings-, bolags- och förbundsövergripande ramavtalsupphandlingar. All ramavtalsupphandling, tidsbevakning och beslut om nya ramavtal samt samordnande fattas av upphandlingschefen på delegation från kommunstyrelsen. Alla ingångna ramavtal ska förvaras tillgängliga i en databas. Upphandlingsenheten ansvarar i dessa upphandlingar för att samtliga delar av förfrågningsunderlaget utarbetas och tecknar avtal med vinnande anbudsgivare. Upphandlingsenheten ansvarar sedan för den löpande ekonomiska uppföljningen av ramavtalen. Nämnderna ska följa upphandlingsriktlinjer vid inköp och säkerställa att verksamheterna följer ingångna upphandlingsavtal gjorda för kommunen. Nämnderna tecknar själva avtal som inte är att betrakta som förvaltningsövergripande. Respektive nämnd ansvarar för att medverka vid upphandlingar och tillhandahålla personer för deltagande i referensgrupp vid framtagande av kravspecifikationer för ramavtal. För de ramavtal som enbart rör en nämnd är det tillräckligt att berörda bidrar till referensarbetet. I övrigt ska alla nämnder som avser tillämpa avtalet kunna presentera en person för referensarbetet. Berörda parter ska i samråd med upphandlingsenheten fastställa referensgruppens sammansättning. Respektive nämnd ansvarar för den löpande kvalitetsuppföljningen av ramavtal. Med kvalitetsuppföljning avses uppföljning av varan eller tjänstens egenskaper gällande löpande kvalitetsfrågor. Chefer, beställare och inköpssamordnare har ett särskilt ansvar. Chefer ska tillse att ansvar och befogenheter avseende inköps- och upphandlingsfrågor tydliggörs i den egna organisationen. Vidare ska beställare vara behöriga att beställa. Behörighet ges efter avlagd godkänd utbildning som arrangeras av upphandlingsenheten. lnköpssamordnare ska ingå i en kommunövergripande organisation för inköpssamverkan och verka som en länk mellan den egna organisationen och upphandlingsenheten. Detta innebär bland annat att samordnaren ska tillse att riktlinjer efterlevs och att tecknade avtal rapporteras till upphandlingsenheten. 2 I LOU var gränsen för direktupphandling tidigare 15 % av tröskelvärdet men är sedan den 1 juli % av tröskelvärdet, dvs. högst kronor (28 procent av kronor). 7

9 EY Uppföljning Uppföljning av riktlinjernas efterlevnad ska ske en gång årligen och redovisas till kommunfullmäktige. Riktlinjerna ska utvärderas och eventuellt revideras minst vart fjärde år. Kommunstyrelsen ansvarar för denna utvärdering sker och att den nästa gång tillställs kommunfullmäktige senast år Uppföljning av riktlinjernas efterlevnad ska ske fortlöpande med hjälp av stickkontroller. En central sanktionsavgift motsvarande fem procent av köpesumman är tänkt att tillämpas vid upprepade brott mot tecknade ramavtal, olagliga upphandlingar såsom otillåtna direktupphandlingar eller köp utförda av icke godkända beställare och riktas mot kommunens förvaltningar. En samlad uppföljning av kommunkoncernens arbete med upphandling och dess efterlevnad av beslutade riktlinjer ska ske årligen per den 31 december och redovisas till kommunfullmäktige. Ansvarig för uppföljningen är upphandlingsenheten Direktupphandling Kommunstyrelsen administrativa föreskrifter avseende direktupphandling antogs 13 december Eftersom de administrativa föreskrifterna är antagna före riktlinjer för upphandling skiljer sig gränsen för upphandling gentemot riktlinjen (200 tkr enligt föreskrifterna). Av de administrativa föreskrifterna framgår att det åligger den enskilda upphandlaren att kontrollera att det inte finns redan tecknat ramavtal inom aktuellt område. Enligt de administrativa föreskrifterna kan direktupphandlingen, beroende på upphandlingens värde och komplexitet, göras muntlig eller skriftlig. Samtliga anbudsgivare som lämnat anbud ska erhålla en underrättelse gällande beslutet av upphandlingen. En upphandling avslutas alltid med en skriftlig bekräftelse, innehållande överenskomna villkor. Vid enstaka direktupphandlingar till ringa värde kan kvitto utgöra den skriftliga bekräftelsen. Ett överskridande av beloppsgränsen för direktupphandling kan enbart inträffa då upphandlingen sker på grund av synnerliga skäl, exempelvis naturkatastrofer. De administrativa föreskrifterna finns tillgängliga för de anställda på kommunens intranät Rutinbeskrivning av inköps- och upphandlingsprocessen Det finns två rutinbeskrivningar av inköps- och upphandlingsprocessen från upphandlingsenheten; Upphandling Steg för steg samt Hela processen från start till mål. Upphandling Steg för steg beskriver följande steg. Förberedelsestadiet/planering Annonsering och anbudsgivning Kvalificering Prövning och utvärdering Tilldelning av kontrakt Kontraktsskrivning Uppföljning av kontrakt 8

10 Utöver en sammanfattad beskrivning av de olika stegen innehåller dokumentet hänvisningar LOU och till fördjupat material på Konkurrensverket. Detta dokument finns också tillgängligt för de anställda på kommunens intranät. Hela processen från start till mål är ett processflödesschema över de väsentligaste aktiviteterna inom upphandlingsprocessen, exempelvis behovsanalys, förfrågningsunderlag och tilldelning. Det saknas beskrivning av de olika stegen och enligt upphandlingschefen är flödesschemat under framtagande och ännu inte fastställd. Upphandlingsenheten tillhandahåller en avvikelseblankett där förvaltningarna kan rapportera in om en leverantör inte uppfyller villkoren i avtalen Utbildning och stöd Av intervju framgår att i samband med upprättandet av de nya riktlinjerna planerade upphandlingsenheten en beställarutbildning för kommunens inköpare vid förvaltningarna och bolagen. Syftet var att veta vilka som har kompetens att göra inköp samt att minska antalet beställare. Enligt uppgift kan i dag princip samtliga anställda beställa varor och tjänster till kommunens verksamheter. Utbildning i regler för inköp och upphandling ingår dessutom i kommunens chefsutbildning. Inom ramen för samordningsgruppen har det skett en genomgång av de nya riktlinjerna. Därtill har upphandlingsenheten informerat om riktlinjerna hos förvaltningarnas chefs- och ledningsgrupp samt för vissa nämnder. Upphandlingsenheten har som målsättning ha avstämningar med förvaltningarna varje kvartal. Då en förvaltning är i behov av stöd från upphandlingsenheten finns en blankett på kommunens intranät. Upphandlingsenheten tar kontakt med förvaltningen inom 24 timmar för att boka möte. Inför att avtalet löper ut kontaktar upphandlingsenheten berörda förvaltningar och tillfrågar förvaltningen om ny upphandling är aktuell Uppföljning För närvarande sker ingen kommunövergripande uppföljning av avtalstrohet inom kommunen. Tidigare genomfördes detta inom ramen för interkontrollarbetet. Enligt uppgift från upphandlingsenheten finns en målsättning att en controller löpande ska kontrollera avtalstrohet. Det är för närvarande förvaltningarnas ansvar att säkerställa att avtalen följs kvalitetsmässigt. Som framgår av de kommunövergripande riktlinjerna ska varje inköp över 20 tkr rapporteras in till upphandlingsenheten. Enheten hade vid intervjutillfället i oktober endast erhållit en inrapportering av inköp över 20 tkr. Vidare har den sanktionsavgift som framgår av riktlinjerna (se avsnitt 3.2.3) ännu inte tillämpats. Det framkom av intervju med upphandlingsavdelningen att riktlinjerna inte fått tillräcklig stor genomslagskraft. Anledningar som lyfts upp är att finns ett visst motstånd bland inköpare mot de nya rutinerna och att det är svårt att bryta gamla vanor. 9

11 3.5. Förändringar i direktiv och lagstiftning samt kommunens strategiska mål Europaparlamentet godkände i januari 2014 det så kallade paketet för offentlig upphandling. Paketet innehåller tre nya direktiv inom upphandlingsområdet. I februari 2014 godkändes de tre direktiven av ministerrådet vilket innebär att EUs medlemsländer, från april 2014, har 24 månader på sig att implementera innehållet i de nationella lagstiftningarna. Den nya lagstiftningen tar bland annat sikte på att underlätta för små, medelstora och nystartade företag att delta i offentliga upphandlingar. Detta innebär till exempel att upphandlande myndigheter, när lagstiftningen träder i kraft, måste förklara varför myndigheten inte valt att dela upp tilldelat kontrakt. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2012 om en ny styrmodell för Alingsås kommun. Utifrån visionen lade kommunfullmäktige fast 12 prioriterade mål. Vid intervju lyfte kommunstyrelsens presidium fram en kommande kostupphandling som exempel på där de prioriterade målen i kommunen kan härledas. Vid kostupphandlingen har politiken enligt de intervjuade uppmanat upphandlingsenheten att tillse att upphandlingen ska omfatta leverantörer av närproducerade produkter. Det är ett exempel på att kommunstyrelsen har diskuterat och haft önskemål om att underlätta för att mindre entreprenörer ska komma i fråga vid upphandlingar. Alingsås kommun har vid flera upphandlingar på senare tid tackat nej till samarbete med Göteborgs Stad avseende gemensamma upphandlingar. Det är också en markering till det lokala näringslivet om kommunens önskan att möjliggöra för flera mindre och lokala aktörer Bedömning Vår bedömning är att kommunens befintliga styrdokument i huvudsak är ändamålsenligt utformade och bidrar till att säkerställa en tydlig styrning av inköp och upphandling. De antagna riktlinjerna säkerställer enligt vår bedömning en tydlig ansvarsfördelning mellan upphandlingsenheten och nämnderna samt mellan chefer, beställare och inköpssamordnare. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör säkerställa att rutinbeskrivning av inköps- och upphandlingsprocessen upprättas. Det finns för närvarande två rutinbeskrivningar; Upphandling Steg för steg samt Hela processen från start till mål. Vår bedömning är att dessa dokument för närvarande inte är tillräckligt stöd för inköparna eftersom Upphandling Steg för steg är en allmän beskrivning av upphandlingsprocessen och inte i tillräcklig utsträckning beaktar kommunens egna riktlinjer. Hela processen från start till mål är under framtagande och finns ännu inte tillgänglig för inköpare. Enligt vår bedömning kan uppföljning och intern kontroll avseende avtalstrohet förbättras. För närvarande genomförs ingen uppföljning av avtalstrohet på central nivå i kommunen. En sådan uppföljning minimerar risken för att direktupphandlingar sker över gränsvärdet totalt i kommunen. Vidare har det framgått att endast en direktupphandling rapporterats in till upphandlingsenheten, vilket enligt de kommunövergripande riktlinjerna ska ske för samtliga direktupphandlingar på över 20 tkr. Vi noterar att intervjuade vid upphandlingsenheten bedömer att riktlinjerna som antogs den 26 februari 2014 inte fått tillräcklig genomslagskraft. Enligt vår bedömning är det väsentligt 10

12 att kommunstyrelsen säkerställer att samtliga inköpare känner till och tillämpar riktlinjerna. Vi bedömer att ett minskat antal inköpare kan underlätta den fortsatta implementeringen av riktlinjerna. Senast i april 2016 ska den nationella upphandlingslagstiftningen ha ändrats med avseende på att bland annat underlätta för små, medelstora och nystartade företag att delta i offentlig upphandling. Granskningen visar att kommunstyrelsen har uppmärksammat kommande förändringar i upphandlingslagstiftningen. Vi har dock inte kunnat se att kommunstyrelsen planerat några övergripande förändringar med anledning av den nya lagstiftningen. Vi ser gärna att kommunstyrelsen tar tillvara den möjlighet som den nya upphandlingslagstiftningen ger. Enligt vår bedömning ska kommunstyrelsen, inför att lagstiftningen ändras, värdera om åtgärder behöver vidtas för att säkerställa följsamhet av de kommande förändringarna i lagstiftningen. 11

13 EY Pu.1719:j _, hr'at,,; vrq'm;1~iq 4. Barn- och ungdomsnämnden 4.1. Kort om nämndens uppgifter och organisation Barn- och ungdomsnämndens uppgifter omfattar, enligt nämndreglementet, grundskolan och den obligatoriska särskolan samt förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass Inom barn- och ungdomsförvaltningen finns det en ekonom som har det övergripande ansvaret avseende intern kontroll kring inköp och upphandling samt en tjänsteman som ansvarar för att bevaka nämndens avtal Barn- och ungdomsnämndens lokala riktlinjer för inköp och upphandling Utöver den kommunövergripande riktlinjen för upphandling för Alingsås kommun har barnoch ungdomsnämnden fastställt egna förvaltningsspecifika rutiner för följande: 0, Inköp (avsnitt ) Upphandling (avsnitt ) Förvaltningsspecifika avtal (avsnitt ) Rutiner för inköp Enligt barn- och ungdomsnämndens inköpsrutiner ska det finnas en inköpsansvarig på varje avdelning, i varje arbetslag samt ämnesområden. Rektor, förskolechef eller annan chef ansvarar för att utse inköpsansvarig. Alla inköpsansvariga och beslutsattestanter ska vara informerade om nämndens attestreglemente och "Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Alingsås kommun". Innan en anställd får attesträtt ska personen skriva under ett intyg att hon eller han har tagit del av reglemente och rutiner. Av intyget ska även framgå vilket ansvar som får attesteras och till vilket belopp. Samtliga inköpsansvariga får göra inköp till ett värde av högst 30 tkr per inköpstillfälle. Om det finns behov för högre inköp kan tidsbegränsad behörighet delegeras. Innan inköp eller beställningar ska inköpsansvarig undersöka om produkten eller tjänsten finns på ramavtal och i så fall beställa från leverantörens nettoprislista. Om det saknas ramavtal måste prisjämförelse ske i enlighet med direktupphandlingsföreskrifterna (se avsnitt ). Om köpet inte omfattas av ramavtal ska grunderna för köpbeslut dokumenteras och bevaras på förvaltningen/enheten samt bifogas i faktureringssystemet till kommande faktura. Därutöver ska en permanent anteckning till fakturan skrivas där det framgår varför inköpet har skett utanför ramavtal och hur det skett. Enligt intervju med förvaltningen framgår att rutinerna inte i tillräcklig utsträckning är tillgänglig för inköparna inom verksamheten. Detta beror enligt uppgift på att det skett ett byte av dokumenthanteringssystem. 12

14 Enligt de intervjuade är det vanligt förekommande inom barn- och ungdomsförvaltningen med många inköpare i de olika verksamheterna. Förvaltningsledningen arbetar med en målsättning om att det ska vara en beställare/inköpare per tio anställda Rutiner för upphandling Enligt barn- och ungdomsnämndens lokala riktlinjer ska upphandlingsfunktionen genomföra alla kommungemensamma upphandlingar samt bistå nämnden vid förvaltningsspecifika upphandlingar. Om värdet på en upphandling beräknas uppgå till ett samlat värde, inom hela kommunen understigande 200 tkr under en fyraårsperiod kan upphandling ske i enlighet med ett direktupphandlingsförfarande. Även vid direktupphandling ska konkurrensutsättning ske. Enligt de intervjuade vid förvaltningen finns en arbetsgrupp som arbetar fram kravspecifikation vid upphandlingar som barn- och ungdomsnämnden utför. Syftet är att samla in behov brett och underifrån för att få en ändamålsenlig kravställning. Enligt de intervjuade ska det finnas dokumentation på upphandlingsprocessen och det ska gå att följa processen och se varför den valda leverantören utsågs. Enligt uppgift från de intervjuade upprättar inte barn- och ungdomsnämnden någon övergripande upphandlingsstatistik Rutiner för förvaltningsspecifika avtal Alla avtal av betydande vikt ska diarieföras. Delegationsförteckningen avgör vilka tjänstemän som har rätt att teckna avtal av betydande vikt inom förvaltningen. Originalet ska sitta i avtalspärmen som förvaras i säkerhetsskåp på barn- och ungdomsförvaltningen. Den som tecknar avtalet ansvarar för diarieföringen. En ekonom ansvarar för att föra in nya avtal i avtalsförteckningen. Avtal ska sägas upp i god tid och en skriftlig uppsägning ska bevaras tillsammans med det uppsagda avtalet. Bevakningen av avtalen ansvarar ekonomen för och rutinen är att två gånger om året gå igenom förteckningen och påminna avtalstecknare Intern kontroll Av nämndens internkontrollplan för 2014 framgår två kontrollmoment avseende inköp- och upphandling: Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning (frekvens) Rapport till och tidpunkt Risk Inköp Beställarorganisation Kontrollera att rutinen för inköp följs Att beställarorganisation genomförs till hösten Ekonom Ekonom Stickprov Stickprov Löpande under året En gång hösten Nämnden vid delårsbokslut och årsbokslut Nämnden vid årsbokslut 9 6 Av barn- och ungdomsnämndens rutin för uppföljning av inköp, upphandling och förvaltningsspecifika avtal finns det första kontrollmomentet beskrivet. Där framgår att stickprov ska 13

15 utföras löpande av en ekonom i ekonomisystemet. Vid upptäckta brister skickas en kontrollrapport till inköpsansvarig som kompletterar med anteckning eller liknande och förklarar gjort inköp. Enligt intervju med ansvarig ekonom genomförs stickprov av inköpen varje eller varannan månad. Kontroller görs främst på fakturor över 2 tkr. Om ekonomen finner avvikelser skickas en avvikelsenotering till berörd inköpare och rapportering sker till nämnden vid delårs- och årsbokslut. Enligt ekonomen är det sällan det uppkommer omfattande avvikelser i den interna kontrollen Förändringar i direktiv och lagstiftning samt kommunens strategiska mäl Som nämndes i avsnitt 3.5. kommer ny lagstiftning att ta sikte på att underlätta för små, medelstora och nystartade företag att delta i offentliga upphandlingar. Barn- och ungdomsnämndens presidium anser att det är viktigt att inköp och upphandling inom nämnden bidrar till kommunens strategiska mål. Enligt intervjun anser presidiet att frågor om miljö, närodlat och att möjliggöra för mindre aktörer är viktiga frågor, men att nämnden inte har till uppgift att styra inköp och upphandlingar på en för stor detaljnivå för att dessa mål ska uppnås. Enligt intervju med barn- och ungdomsförvaltningen är elevhälsa och skolskjuts exempel på verksamhetsområden som upphandlas lokalt Bedömning Vår bedömning är att barn- och ungdomsnämndens befintliga och dokumenterade rutiner är ändamålsenligt utformande och kompletterar de kommunövergripande riktlinjerna. De bidrar till att säkerställa en tydlig styrning av inköp och upphandling inom förvaltningen. Vi bedömer dock att det finns förbättringsområden och åtgärder som bör vidtas. Enligt vår bedömning bör barn- och ungdomsnämnden säkerställa att de dokumenterade rutinerna är tillgängliga för förvaltningens inköpare. Vår bedömning är också att det stora antalet inköpare utgör en risk för att lagstiftningens krav på affärsmässighet och konkurrens inte ska bli beaktade. Implementering av rutiner och riktlinjer kan bli svårare att genomföra om det finns många inköpare och då det inte är tydligt vilka som har en inköpsroll inom förvaltningen. Enligt vår bedömning är nämndens inköpsrutiner tydliga avseende hur inköpsansvariga ska utses, vilket borde ge nämnden goda förutsättningar att nå målet om att begränsa antalet inköpare. Vi bedömer att barn- och ungdomsnämnden har ett ändamålsenligt system för internkontroll avseende och inköp och upphandling. Av internkontrollsystemet framgår vad kontrollmomentet innebär, i vilken omfattning kontrollerna sker och hur det ska rapporteras till nämnden. Om avvikelser uppkommer vid kontrollerna kontaktas ansvarig för inköpet. Vi bedömer att denna rutin kan ge förutsättningar för att lagstiftning, riktlinjer och rutiner efterlevs i organisationen. Granskningen visar att barn- och ungdomsnämnden har uppmärksammat kommande förändringar i upphandlingslagstiftningen. Vi har dock inte kunnat se att nämnden planerat övergri- 14

1 Riktlinjernas syfte. 2 Upphandling och inköp. 2.1 Upphandlingsformer

1 Riktlinjernas syfte. 2 Upphandling och inköp. 2.1 Upphandlingsformer Riktlinjer för Alingsås kommun, dess bolag och förbund 1 Riktlinjernas syfte Dessa riktlinjer för upphandling och inköp avser säkerställa ett korrekt agerande och en god kvalitet vid upphandling och inköp

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling VK300S v1.0 040416, Flik 3.27 Riktlinjer och anvisningar för FÖRFATTNINGSSAMLINGEN Flik 3.27 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2016-05-02, 70 Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling för Alingsås kommun, dess bolag och förbund

Riktlinjer för inköp och upphandling för Alingsås kommun, dess bolag och förbund Riktlinjer för inköp och upphandling för Alingsås kommun, dess bolag och förbund 1. Syfte Dessa riktlinjer för inköp och upphandling syftar till - att fastställa ett gemensamt förhållningssätt vid upphandling

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp. Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Granskning av upphandling och inköp El ERNST & YOUNG 11111111110w =/J ERNST & YOUNG Innehäll Sammanfattning 3 1. Inledning

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Revisionskonsult Granskning av avtalshantering i Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Alingsås kommun 111 ERNST & YOUNG. Uppföljning av tidigare granskningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt upphandling

Alingsås kommun 111 ERNST & YOUNG. Uppföljning av tidigare granskningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt upphandling Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012/2013 Alingsås kommun Uppföljning av tidigare granskningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt upphandling och inköp 111 ERNST & YOUNG

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Tekniska nämndens

Läs mer