Tid och plats Onsdag den 20 juni 2012 kl Alsters herrgård Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Onsdag den 20 juni 2012 kl. 08.30-11.40 Alsters herrgård Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 11.15-11.30"

Transkript

1 sid 1 (14) Tid och plats Onsdag den 20 juni 2012 kl Alsters herrgård Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl Ledamöter Ersättare Per-Inge Lidén (MP) ordförande Linda Larsson (S) 1:e vice ordförande Linn Holmgren (FP) tjänstgör för Göran Karlström (FP) 2:e vice ordförande Monica Elgh (M) tjänstgör för Maria Ohlsson (M) Rickard Axinger (M) Per Larsson (M) Ulf Adolfsson (KD) Björn Samuelsson (S) Sandra Hammenlind (S) Christoffer Thuresson (S) Hans Hulling (V) tjänstgör för Marianne Nilsson (V) Jurga Johansson (M) Andreas Pettersson (C) Ulrica Elfgren Borgström (S) Kent Larsson (S) Justerare Rickard Axinger (M) Tid och plats för justering Kultur- och fritidsförvaltningen den 25 januari 2012 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Tid för överklagande löper ut Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift

2 sid 2 (14) Övriga närvarande Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör Thomas Holmberg, bitr. kultur- och fritidschef Pär Nyberg, ekonomichef Nina Höjdefors, turismchef Ulf Jangentorp, verksamhetschef Bad och Sport Holger Bryntesson, fritidsassistent Åsa Hansen, bibliotekschef Laila Gibson, VD Visit Värmland, under information Ingela Wessmark, konstsekreterare, under information Måns Hallén, stadsarkitekt, under information Underskrifter Sekreterare Karin Falch Ordförande Per-Inge Lidén Justerare Rickard Axinger

3 sid 3 (14) Informationsärenden Nina Höjdefors, turismchef, rapporterar från samverkansgruppen för turism kl Laila Gibson, VD Visit Värmland, informerar kl Måns Hallén, stadsarkitekt informerar om Älvpromenaden kl

4 sid 4 (14) 1 Redovisning av delegeringsbeslut Redovisningen godkänns. Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott KFN KFN Anställningar KFN KFN Ekonomiskt stöd/bidrag KFN KFN KFN KFN KFN KFN KFN KFN Myndighetsärenden KFN

5 sid 5 (14) 2 Ändring i delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN Dpl Under rubriken Övriga arbetsgivarärenden införs punkt 1.3.3, där beslut om avtalspension, avgångsvederlag samt möjlighet till minskad sysselsättningsgrad med bibehållet intjänande av tjänstepension ingår. 2. Ärendetyp och , som handlar om beslut om pension, tas bort från rubriken Anställa och avveckla personal. 3. Under rubriken Övriga ekonomiärenden ändras ärendetypen i punkt till Avgifter vid uthyrning av lokaler/anläggningar. Delegeringsordningen för kultur- och fritidsnämnden som fastställdes den 21 mars 2012 omfattar inte delegering av beslut om minskad sysselsättningsgrad med bibehållet intjänande av tjänstepension. Punkt under rubriken Övriga ekonomiärenden innehåller ordet taxe-, vilket är ett begrepp som används om vissa avgifter som fastställs av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj Förslag till ändrad delegeringsordning den 10 maj Gällande delegeringsordning fastställd den 21 mars Verksahmetschefer, KFF

6 sid 6 (14) 3 Önskemål om användning av stora bassängen under ombyggnaden av Sundstabadet Dnr KFN Dpl 45 Karlstads simsällskaps önskemål om ett utökat nyttjande av stora bassängen under ombyggnaden av Sundstabadet beviljas ej. Karlstads Simsällskap har inkommit med en skrivelse där huvudönskemålet är att få disponera väsentligt mer tid i stora bassängen under ombyggnaden av badhuset än vad simsällskapet kommer att tilldelas. En tilldelning av tid enligt simsällskapets önskemål skulle inverka betydligt på allmänhetens möjlighet att utnyttja bassängen till motionsaktiviteter. Det skulle också inverka på övriga föreningars vattenaktiviteter, som exempelvis Reumatikerföreningen och Korpens vattengympa. Kultur- och fritidsförvaltningen skulle också bryta mot avtalet med gymentreprenören Actic där motionssim för Actics medlemmar ingår. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj Karlstads Simsällskaps skrivelse den 10 maj Karlstads simsällskap

7 sid 7 (14) 4 Öppettider och badavgifter för Sundstabadet Dnr KFN Dpl Öppettider och avgifter för Sundstabadet under den fortsatta ombyggnadstiden fastställs enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 2. Öppettider och avgifter gäller från och med den 1 september Med anledning av Sundstabadets övergång från en traditionell simhall till ett upplevelsebad, görs en översyn med förslag till förändring av öppettider och badavgifter. Under den tid som ombyggnation pågår begränsas möjligheten till öppethållande, och besökare får i vissa delar service på en lägre nivå. En jämförelse med liknande anläggningar i övriga landet har gjorts inför förslag till nya avgiftsnivåer. När ombyggnationen är klar görs en ny översyn av öppettider och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 maj Kultur- och fritidsförvaltningens förslag den 5 juni Ulf Jangentorp, KFF Pär Nyberg, KFF

8 sid 8 (14) 5 Handlingsplan för internationellt arbete i kulturoch fritidsförvaltningen juli juni 2014 Dnr KFN Dpl 03 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidförvaltningens handlingsplan för internationellt arbete juli 2012-juni Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen och omvärldsnämnden att en tvåårig handlingsplan för internationell arbete bör utformas. Den förra handlingsplanen gick ut vid årsslutet Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en ny handlingsplan för internationellt arbete juli 2012 juni Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj Kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan för internationellt arbete den 30 april Verksamhetschefer, KFF Ulf Nyqvist, KLK Mia Marklund, KLK Omvärldsnämnden Monica Gundahl, KFF Kenneth Axelsson, KFF Ulrika Fahlstad, KFF Jonas Kirvall, KFF

9 sid 9 (14) 6 Yttrande över remiss Värmlands kulturplan Dnr KFN Dpl 46 Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande över remiss för Värmlands kulturplan godkänns. Region Värmland kommer från och med 2013 att införa samverkansmodellen för statens stöd till kulturverksamhet. Modellen innebär ett nytt sätt att fördela statliga medel till kultur där syftet är att flytta besluten om fördelningen närmare medborgarna och öka engagemanget för kulturfrågor. Som grund för fördelningen av statsbidraget ska det finnas en regional kulturplan. En omfattande process för att ta fram en kulturplan har pågått sedan hösten 2011 i form av dialogmöten och i arbetsgrupper på såväl regional som lokal nivå. Yttrandet från kultur- och fritidsförvaltningen tar ställning till förslaget till Värmlands kulturplan och lägger särskild vikt vid Karlstads kommuns roll i regionen. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 maj Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över remiss den 30 maj Remiss Värmlands kulturplan Region Värmland

10 sid 10 (14) 7 Remissvar Ny bibliotekslag Dnr KFN Dpl 40 Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande över remissen om ny bibliotekslag godkänns. Kulturdepartementet har lämnat förslag på en ny bibliotekslag. Syftet med det nya förslaget är att främst möta de omvärldsförändringar som skett sedan den nuvarande lagens tillkomst. I det nya förslaget förstärks viktiga principer som gäller sen tidigare som exempelvis att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri och att alla ska ha tillgång till biblioteksservice. Innehållet i förslaget till en ny bibliotekslag går hand i hand med kommunens strategiska plan då det föreslås en bestämmelse om att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till kommuninvånarnas behov. Den nya lagen innebär inga nya juridiska eller ekonomiska åtaganden för Karlstads kommun. Under punkten förs resonemanget kring avgiftsfrihet kopplat till olika typer av medier. Där vill kultur- och fritidsnämnden starkt betona vikten av att e- boksfrågan får en lösning snarast eftersom den i dagsläget dels begränsar tillgången på e-böcker för våra låntagare samt dels tar en orimligt stor del av medieanslaget i anspråk. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juli Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande den 11 juli Kommunstyrelsen

11 sid 11 (14) 8 TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Karlstads kommun - Redovisning av turismens effekter Dnr KFN Dpl 41 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen TEM Karlstads kommun undersöker varje år hur mycket rese- och turistindustrin har genererat i omsättning, antal arbetstillfällen och skatteintäkter års resultat visar en omsättningsökning på 15 procent, en ökning av sysselsatta inom näringen med 12 procent och 94 miljoner kronor i skatteintäkter till Karlstads kommun och Landstinget i Värmland. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 maj Powerpointpresentation av TEM 2011, sammanfattning. Tillväxtutskottet

12 sid 12 (14) 9 Karlstadsregionens strategiplan för turismen - Delrapport Dnr KFN Dpl 41 Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen Karlstadsregionens strategiplan för turismen, delmål godkänns. År 2005 antogs en 10-årig strategiplan för turismen i Karlstadsregionen av kommunstyrelserna i Forshaga, Grums, Kil, Hammarö och Karlstad. Utvärdering av delmålen för perioden redovisas. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj Strategi för turismen i Karlstadsregionen Utvärdering delmål Kommunstyrelsen

13 sid 13 (14) 10 Karlstadsregionens strategiplan för turismen - Delmål Dnr KFN Dpl 41 Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen Karlstadsregionens strategiplan för turismen, delmål godkänns. År 2005 godkändes en 10-årig strategiplan för turismen i Karlstadsregionen av kommunstyrelserna i Forshaga, Kil, Grums, Kil, Hammarö och Karlstad. Delmål har satts upp under perioden och de sista delmålen och gäller för perioden Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj Strategi för turismen i Karlstadsregionen Delmål den 18 april Kommunstyrelsen

14 sid 14 (14) 11 Valärende: Ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Dnr KFN Dpl 00 Som personliga ersättare för Per-Inge Lidén (MP) utses i första hand Camilla Kylin (MP), i andra hand Ulf Adolfsson (FP) och i tredje hand Jurga Johansson (M). Som personliga ersättare till Göran Karlström (FP) utses i första hand Linn Holmgren (FP), i andra hand Andreas Pettersson (C) och i tredje hand Monica Elgh (M). Kommunledningskontoret

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset sid 1 (33) Tid och plats Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Karin Granström (MP) 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-11-05 1 (42) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 5 november 2009, kl 09:00-14:10. Beslutande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD) Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer