1(32) Diarienr ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859"

Transkript

1 1(32) Diarienr ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län

2 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse Måluppfyllelse av verksamhetsplanen Sammanfattning av projektens verksamhets- 6 berättelser Projekt Vägknuten i Oskarshamn, Högsby och 7 Mönsterås kommuner Kartläggningsprojektet i Oskarshamn, Högsby 10 och Mönsterås kommuner Projekt Nykraft i Oskarshamn, Högsby och 13 Mönsterås kommuner Projekt Sociala företag i Västervik Projekt Arbetsehab Borgholm Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar Projekt SVUNG i Västervik Projekt Grön Rehabilitering i Kalmar Projekt DIVA i Nybro och Emmaboda kommuner Projekt Leva Livet i Vimmerby och Hultsfreds 26 kommuner 4. Uppföljning och utvärdering Ekonomi 27

3 3(32) 1. Inledning Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och alla kommuner i länet är medlemmar. Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det är ett kommunalförbund och en fristående juridisk person. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten. Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 2. Organisation och administration Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot, Landstinget har tre, Försäkringskassan två och Arbetsförmedlingen en. Ersättare finns i samma antal. Styrelsens uppgift är fastlagd i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Styrelsen har haft fem sammanträden under året. Det finns ett arbetsutskott bestående av två ledamöter från landstinget, två som representerar kommunerna och en från vardera Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetsutskottet har haft fyra sammanträden under året. Samordningsförbundet har också en beredningsgrupp med en ledamot från varje medlem. Ledamöterna är tjänstemän hos respektive medlem. Deras uppgift är att delta i beredning av ansökningar om finansiering av projekt/aktiviteter, förbundets mål och riktlinjer och att främja samarbetet mellan medlemmarna. Gruppen leds av förbundets tjänsteman. Gruppen har sammanträtt två gånger under året. En tjänsteman, Per Adler, på heltid finns för förbundet. Tjänsten köps av Försäkringskassan. Det finns beslut om firmatecknare, attesträtt och delegationsordning. Ekonomitjänster köps av Landstinget. Kalmar kommun har påtagit sig ansvaret för tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. För diariet ansvarar förbundets tjänsteman. Diariet finns tillgängligt i Försäkringskassans lokaler i Västervik.

4 4(32) Bokföringsmaterial förvaras hos Landstinget i Kalmar. 3. Verksamhetsberättelse Förbundet har under året 2011 finansierat nedanstående projekt. Projekt Nykraft i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner (avslutades 31 januari 2011) Projekt Arbetsrehab Borgholm i Borgholms kommun (avslutades 31 maj 2011) Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar kommun Projekt SVUNG i Västerviks kommun Projekt Grön Rehabilitering i Kalmar kommun Projekt DIVA i Nybro och Emmaboda kommuner Projekt Vägknuten i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Kartläggningsprojektet i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Projekt Sociala företag i Västerviks kommun Projekt Leva livet i Vimmerby/Hultsfreds kommuner Sammanfattning av projektens verksamhetsberättelser redovisas under punkt och följande. 3.1 Måluppfyllelse av verksamhetsplanen 2011 Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen Redovisning av måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. Målet för 2011 är att utvärdera projektet Grön Rehabilitering vars projekttid löper ut den 31 augusti Efter ansökan om förlängning av projektet beslutade styrelsen den 18 november 2011 förlänga och utvidga projektet. Avslutningstidpunkt sattes till 30 juni Detta innebär att utvärdering skall i stället göras först under 2012 eftersom ett större antal individer då har deltagit i projektet. Ett annat mål är att i varje projekt som syftar till att enskilda personer ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga ska målsättningen vara att minst 30% ökar sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet. I genomsnitt för alla projekt i länet året 2011 har 47 % ökat sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning. Detta innebär att samhällets kostnader i stat och kommuner har minskat med drygt kronor genom att 42 personer av de 89 personer som avslutats har erhållit arbete eller börjat studera under (Beräkningsgrund för minskning av samhällets kostnader används i genomsnitt kr/ månad för en heltidsarbetande) Målet har uppfyllts.

5 5(32) Mål om informationsinsatser Samordningsförbundet har också haft som mål 2011 att informationsinsatserna skall fortsätta. Tjänstemannen har deltagit i projektens styrgrupper och i de lokala samverkansgrupperna i länet som består av chefstjänstemän från samverkande myndigheter. Han har där informerat om Samordningsförbundet och dess projekt och verksamhet. Han har följt utvecklingen i varje projekt genom direktdialoger med styrgrupper och projektledningar. Han har även haft projektledarträffar i länet. Målet har också varit att tjänstemannen och respektive projektledare under mandatperioden ( ) skall besöka samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser i länet för att lämna information om förbundets verksamhet och pågående projekt i resp. kommun. Eftersom alla kommunfullmäktige i länet samt landstingsfullmäktige besöktes åren är det lämpligast att göra detta efter att nuvarande tjänsteman gått i pension den 1 maj 2012 och förbundets nya tjänsteman kan presentera sig. Dessutom har två träffar med förbundets revisorer genomförts under Ett flertal tidningsartiklar har behandlat olika projekt inom Samordningsförbundet, oftast i samband med projektens uppstart. En informationsfolder om förbundet och dess verksamhet har vid ett flertal tillfällen tryckts under 2011 och distribuerats till medlemmarna. Förbundet har en hemsida på adress www2.ltkalmar.se/samordningsforbundet där löpande information om förbundets verksamhet lämnas. Här läggs också resultatuppföljningar angående projekten kontinuerligt ut. De utvärderingar som är gjorda finns också publicerade här. Målet har uppfyllts. Mål rörande kompetensutveckling Ett av målen för 2011 var att förbundet skulle erbjuda sig att samordna en konferens för de lokala samverkansgrupperna i länet. En framtidskonferens för de lokala samverkansgrupperna, styrelsen och projektledarna i länet ägde rum den 20 oktober 2011 i Oskarshamn och var mycket uppskattad av ett 40-tal deltagare. Önskemål finns om en liknande konferens år Landsomfattande konferens för politiker och tjänstemän i samordningsförbund för finansiell samordning ägde rum den april 2011 i Norrköping. På denna FINSAM -konferens deltog ordförande och verkställande tjänsteman. En mycket uppskattad utbildning för nyvalda styrelseledamöter hölls i Kalmar den 15 april Ola Andersson från Delta Hisingen Göteborg var kursledare. Målet har uppfyllts.

6 6(32) Finansiella mål för god hushållning Förbundet skall ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle ska vara möjligt att finansiera utbetalningar till projekt som budgeterats upp till tre år framåt. Likviditeten skall aldrig understiga 350 tkr samt att förbundet inom en sexmånadsperiod ska ha möjlighet att finansiera nya projekt upp till en kostnad av tkr. Det förutsätter att förbundets budget uppgår till minst 12 mkr per år. I annat fall skall likviditetsnivån justeras. Samordningsförbundet skall också ha förmåga att fullfölja sina ekonomiska åtaganden i alla påbörjade projekt. Målet har uppfyllts. Nedan följer en redovisning av varje projekts verksamhet och resultat år Innehållet är hämtat ur projektens egna verksamhetsberättelser Sammanfattning av projektens verksamhetsberättelser Alla verksamhetsberättelser från projekten finns att tillgå i Samordningsförbundets diarium. Verksamhetsberättelserna kommer också att publiceras på förbundets hemsida www2.ltkalmar.se/samordningsforbundet. Uppföljningssystemet SUS har använts av projekten under år Dessutom har redovisning av statistik och verksamhetsberättelser skett separat till förbundet. Det finns mycket få studier om rehabiliteringens samhällsekonomiska konsekvenser. Det är mycket komplext att göra en utvärdering av samhällsvinster. I de projekt som startats i länet ger projekten minskade ersättningar från de olika myndigheterna enligt de beräkningar som redovisats under dessa projekt. Efter en sammanställning av alla projekt i länet kan man konstatera att samhällets kostnader i stat och kommuner har minskat med kronor genom att 42 personer erhållit arbete eller börjat studera under Detta får betraktas som ett gott resultat. Antal deltagare som remitterats till länets projekt under år 2011 har varit 131 personer. Antalet personer som avslutats i länets projekt är 89 personer. Detta innebär ett generellt resultat i länet på 47 % som går till arbete eller studier. Till detta kan läggas alla övriga vinster i projekten såsom ärenden som gått till arbetsförmedling för matchning, ökad livskvalitet för individer, mindre sjukvårdskonsumtion, mindre läkemedelsanvändning för många av dem etc. I det slutbetänkande av utredningen om Den arbetslivsinriktade Rehabiliteringen som kom år 2000 (SOU 2000:78) visar man på att fördjupad rehabilitering samhällsekonomiskt är mycket lönsamt. En satsad krona ger nio åter, säger man.

7 7(32) Vägknuten Samverkan och ledning Projektet startade 1 februari 2011 och samverkansparter har varit kommunerna i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Kalmar läns landsting. Projektet har omslutit en budget på kr/år. Projektet skall avslutas den 31 januari Samverkansarbetet sker på fyra olika nivåer: Lokala Samverkansgruppen, Styrgruppen, övergripande remissgruppen samt tre lokala remissgrupper. Personalresurser Vägknuten har 2,0 tjänster som vägledare samt 0,5 tjänst som projektledare. Administrativt stöd köps in med ca 0,4 tjänst. Verksamhetsförändringar Utifrån projektansökan har det gjorts ett par förändringar under året. Möjligheten till individuell vägledning innan gruppverksamhet har tagits bort och det är inte de lokala remissgrupperna som väljer ut deltagare till Vägknuten utan det är den övergripande remissgruppen. Tjänsten som projektledare har minskat från 0,75 tjänst till 0,5 tjänst. Under hösten har även tidigare projektledare avslutat sin anställning. Arbetsmetoder Antagningsförfarandet Respektive inremitterande myndighet aktualiserar ärendet till sin representant i den övergripande remissgruppen. Vid möte med övergripande remissgruppen ges uppdrag till den lokala remissgrupp som individen tillhör att göra en första kartläggning inför den övergripande remissgruppens möte då deltagarna till Vägknuten skall fastställas. Intag sker vid tre tillfällen per år. Kartläggning Då deltagarna till Vägknuten är utvalda genomför Vägledarna i Vägknuten en djupare kartläggning med hjälp av en metod som heter TUBA (tidig utredning och bedömning av arbetsförmåga). Den används för att få en djupare kunskap och förståelse för individen för att senare mynna ut i en handlingsplan. TUBA är ett genomarbetat kartläggningsinstrument som utreder och förklarar sambandet mellan individuella begränsningar och kraven i vardagslivet. Under ca 3 timmar har deltagaren förmånen att i lugn och ro tillsammans med sin vägledare få reflektera över sin arbetsförmåga och sitt vardagsliv ur ett helhetsperspektiv. Hela vardagen blir kartlagd och ett sammanhang mellan egenvård, fritid, socialt, privat, arbete och hälsa skall tydliggöras. Det förtydligar styrkan samt resurserna i deltagarens nuvarande situation och ger bra underlag för fortsatt planering.

8 8(32) Självskattningsskala psykisk hälsa Hur mår jag är en självskattningsskala som används som ett mätinstrument i början och vid avslut av gruppaktivitet. För att få en form av mätning av måendet i gruppen. Individuell handlingsplan Används som ett komplement till TUBA då uppsatta mål behöver brytas ner i mindre delmål. Externa utredningar Vi har köpt in utredningar/kartläggningar av Arbetslivsresurs där behov har funnits. Vi har också tagit hjälp av lärare vid Oskarshamns kommun som bistår med kartläggning och utredning av dyslexi. Gruppvägledning Grunden i projekt Vägknuten är gruppverksamheten. Denna pågår under 8 veckor och leds av vägledarna i samspel med olika inbjudna föreläsare. Under de tre första veckorna av gruppverksamheten sker ett intensivt arbete då deltagarna jobbar med sitt självförtroende och sin självkänsla. Fokus ligger på kommunikation och att individen skall öva upp sin kreativa sida. Syftet är att deltagarna själva ska hitta lösningar på det som hindrar dem att komma vidare. Under dessa tre veckor leds deltagarna i stor utsträckning av ett företag som heter Lövhöjden. Grunden till förändringsarbetet är att skapa bärande relationer. Därför sitter vägledare med i gruppen och deltar i aktiviteterna på samma sätt som deltagarna. Detta leder till att vägledarna får möjlighet att observera deltagarnas sociala förmåga samt ringa in intresseområden, styrkor och svårigheter. Efter detta fortsätter processen mot jobb och utbildning med informationstillfällen från skolor och arbetsförmedling. Inbjudna föreläsare håller föredrag och genomför rollspel med deltagarna med inriktning mot arbetsmarknaden. Här arbetas det mycket med positivt tänkande, kroppsspråkets betydelse samt strategier vid t ex en anställningsintervju. Individuell vägledning Den individuella vägledningen påbörjas redan under gruppverksamheten. Denna bygger på individens egna behov utifrån den handlingsplan som arbetats fram. Det innebär stöttande och motiverande samtal, trepartsamtal med berörda myndigheter, matchning mot praktikplatser och uppföljningar med handledare och arbetsgivare. Marknadsföring Vägknuten har under året satsat på att marknadsföra sig genom en broschyr som spridits genom inremitterande myndigheter. Vägledarna har även varit ute hos de olika myndigheterna och informerat intresserade personer i grupp. Ingen individuell kontakt har skett med deltagarna innan övergripande remissgruppen har fattat beslut om att individen skall delta i Vägknuten.

9 9(32) Resultat Projektet vänder sig till unga i åldersgruppen år som är i behov av myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknad och/eller studier. Följande kategorier kan vara representerade: arbetslösa arbetslösa som har sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning anställda som har sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning men inte kan återgå på grund av funktionshinder personer med långvarigt försörjningsstöd Målet har varit att 30 personer skall aktualiseras i projektet årligen. 30 % av de som avlustas skall gå till egenförsörjning i form av arbete eller till studier med egen finansiering. Under året har 17 deltagare varit inskrivna i Vägknuten. 8 personer har avslutats varav 3 stycken har nått egen självförsörjning. Detta innebär ett resultat på 37,5 %. Under året har 49 personer (20 män och 29 kvinnor) remitterats till projektet. Av de som remitterats kommer 9 personer från försäkringskassan 6 personer från arbetsförmedlingen 29 personer från socialförvaltningen 5 personer från landstinget Vi årsskiftet 2011/2012 är 9 personer inskrivna i projektet. Det finns ingen kölista vid årskiftet. Beräknad samhällsvinst Utifrån beräkningsmodellen kr/mån per deltagare som gått ut i arbete har en samhällsvinst/besparing uppnåtts med kronor för de deltagare som gått till arbete. Konsultationsärenden Projektet har ej haft några konsultationsärenden. Sammanfattning/framgångsfaktorer TUBA TUBA har ringat in saker som inte varit känt för inremittent tidigare men kanske också bekräftat det som inremittent tidigare haft misstanke om. Deltagaren kommer ofta med en bild av sig själv att inte duga eller räcka till. TUBA kan genom sin specifika internetbaserade programvara ge individen chansen att på ett tydligt visuellt sätt se vilka resurser han/hon har men också vad den kan behöva arbeta vidare med för att nå sina individuellt satta mål. Gruppverksamhet Under 2011 har vi haft som grund att anordna gruppverksamhet vid start i Vägknuten då detta visat sig vara en av de största framgångsfaktorerna i tidigare projekt. Anledningen till

10 10(32) detta är att det är en bra metod för deltagarna att komma vidare i sin process mot arbete och studier men också för att det stärker deltagarens personliga utveckling. I tidigare projekt med individuell vägledning har deltagarna haft en ganska lång startsträcka och genom att de deltar i gruppverksamhet har processen kommer igång snabbare. En stor framgångsfaktor är att vägledarna är med i allt som händer i gruppverksamheten. Vägledarna växlar mellan att hålla i gruppaktiviteter själva och att delta i alla övningar som utomstående föreläsare har på sitt program. Detta gör att vägledarna snabbare kan skapa en relation med varje deltagare, det skapas en ömsesidig respekt. Att vägleda i grupp minskar risken för envägskommunikation som kan uppstå i individuella kontakter. En annan framgångsfaktor är att tillhörigheten till en grupp kan göra att deltagarna lyfter och stöttar varandra och på så sätt ökar sin motivation att ta sig vidare. På det viset vågar de utsätta sig för situationer som tidigare hindrat dem. De tar sig tid att titta på sig själva, reflekterar och ser sin egen roll i sammanhanget. Resurser, styrkor men också hinder blir mer tydliga när deltagarna ingår i gruppen. En annan vinst av att arbeta i grupp är att de får direkt positiv feedback både från sina kamrater i gruppen men också från vägledarna. När det gäller deltagare som har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder, upplever vi att gruppaktiviteterna ges möjlighet att i ett tidigare skede ringa in både vad man tror hindrar personen men även dennes styrkor. Individuell vägledning Individuell vägledning utifrån individens handlingsplan har under hela projekttiden varit en viktig del i arbetet. Framgångsfaktorerna här har varit täta kontakter mellan vägledare och deltagare i form av motiverande samtal, pushning och stöttning, men också matchning mot rätt arbetsgivare samt hos den samme Kartläggningsprojektet Syfte Syftet var att kartlägga behov och ta fram nya projektidéer för att starta ytterligare projekt i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. Projekttiden har omfattat 1 september december Högsby kommun har varit projektägare. Projektets budget har varit kr. Metod Att genom intervjuer av chefer/ medarbetare vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna, landstinget samt externa nyckelpersoner, kartlägga vilka behov, idéer samt resurser som finns i respektive organisation och utifrån detta resultat ge Lokala Samverkansgruppen förslag på aktuella idéer och målgrupper för nya projekt. Kartläggning Det har genomförts intervjuer med chefer och/ eller medarbetare från alla kommuner samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin i landstinget. Det som saknats i kartläggningen är primärvården. Detta beror delvis på att de inte har haft tid relaterat till omorganisation med även delvis på att de inte riktigt förstår vilken roll de har i Samordningsförbundet. Socialnämndens ordförande från varje kommun har intervjuats. Samtliga är styrelsemedlemmar i Samordningsförbundet.

11 11(32) Baserat på de intervjuer som gjorts har kontakt tagits med berörda, externa företag/ organisationer. Dessa har varit Bråbygden, Lövhöjden och Vestibularis. Behov I intervjuerna har frågan om vilket behov som man som chef, medarbetare, politiker, myndighet, kommun samt landsting känt varit viktigt att lyfta fram. Behoven har till viss del sett olika ut men många behov har kommit fram i flera intervjuer. Här är de behov som man har en gemensam samsyn kring: Verksamhet som är närmare ett riktigt jobb än dagens verksamheter inom kommun och landsting, saknas. Fokus på individer med neuropsykiatriskt funktionshinder Fokus på unga vuxna Komplement till dagens Vägknuten Individuell vägledning Fysisk aktivitet Möjlighet till utbildning Koordinator/ processledare Ökat samarbete, på ett lokalt och centralt plan, mellan uppdragsgivare Fokus på de som står långt ifrån arbetsmarknaden Vidga åldersspannet för projekten. Att sänka lägsta åldern innebär att man inte är myndig, andra aktörer såsom skola, BUP och Barn och familj finns kring individen. Skapa utvecklingsmöjligheter för individen både psykiskt och fysiskt Då intervjuerna har sett olika ut, beroende på vem som intervjuats, har vissa behov och idéer om kommande projekt varit specifikt för den enheten. Dessa behov: Att starta upp Sociala företag/ ekonomiska föreningar Att satsa på gruppen utlandsfödda med språkhinder Tid avsatt för Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, som är finansierad av projektet. Där man fysiskt är på plats i närheten av projektet Att personer erbjuds utbildning trots försörjningsstöd under projektets gång Att skapa en trappstegsmodell, ett kvalificeringssystem i kommunernas verksamheter för att skapa meningsfulla arbetsuppgifter och bättre kunna möta individen där den befinner sig Att satsa på gruppen med ersättningsformer, exempelvis försörjningsstöd eller aktivitetsersättning Se över möjligheterna till att kunna ta hem EU- medel Samverkan mellan kommunerna i mycket större utsträckning Ta vara på det man är bra på och utveckla det vidare Försöka tänka i otraditionella banor Arbeta mer med att ta fram vem som har ansvar för vad Reflektion Arbetsgivare för projekten är kommunerna. Som det ser ut idag är det svårt att få någon att ta arbetsgivaransvaret för ett projekt. Man är rädd att få personer som blir LAS:ade under sin projektanställning och därmed har man ökat sin personalstyrka även om projektet är slut. Är det bättre om man som enskild arbetsgivare rekryterar bland sin egna personal och på så sätt får en viss procent av dennes tjänst betald?

12 12(32) Varför tar inte övriga uppdragsgivare på sig detta ansvar? Man avsätter olika tid för sin medverkan i projekten. Detta leder till att det uppstår obalans i samverkan. Ska man betala inremittenter för dess medverkan? Hur gör vi för att alla ska ha samma förutsättningar för att samverka? Implementeringen. Det är viktigt att frågan lyfts upp till ytan. Ibland tenderar det att endast hamna på kommunens bord att implementera bra projekt. Hur ska vi göra för att ändra på detta? Vill vi ändra på det? En samsyn bland alla politiker, chefer och medarbetare är grunden för samverkan och att projekten ska leda till något positivt. Idag finns inte den samsynen. Vad beror det på? Vad kan vi göra för att förändra det, om det är det vi vill? Då verksamheterna i kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget ser olika ut, finns det en möjlighet att driva riktade projekt till en specifik kommun eller ett specifikt verksamhetsområde. Något som är bra för Mönsterås kanske ligger fel i tiden för Högsby exempelvis. Under arbetets gång har det blivit allt mer tydligt att alla inblandade har upplevt intervjuerna som bra. Det har som projektledare varit mycket roligt att träffa alla dessa människor, som faktiskt har en gemensam nämnare, nämligen att vilja göra något för att förändra för den enskilde individen. Detta har lett till att förstärka den lokala samverkansgruppens uppfattning om behovet av någon som ser över vad ska bli nästa projekt utifrån erfarenheter och behov. Det blir ett alltmer tydligt behov av att man har någon form av koordinator/ processledare. Dennes funktion borde vara att hjälpa den lokala samverkansgruppen med att ta fram nya projektidéer med hjälp av tidigare erfarenheter från projekt, behov hos uppdragsgivarna, vara ett bollplank till de lokala projektledarna, ta fram mätverktyg för utvärdering och fungera på så sett som en verksamhetsutvecklare eller liknande. Behovet av en koordinator/ processledare lyftes även under Framtidsdagen på Corallen. Projektidéer Flera olika projektidéer har utkristalliserat sig under resans gång. Dessa idéer har lett till tre huvudspår. På Väg. Projekt för de som har en lång väg till egen försörjning eller de som behöver en handfast vägledning dit. Individuell vägledning. Rondellen. Se över möjligheterna till verksamhetsutveckling av arbetsmarknadsenheterna för att skapa ett flöde, en trappstegsmodell, för att kunna möta de behov som finns hos övriga uppdragsgivare samt arbetsmarknadens behov. Starta ett socialt företag/ ekonomisk förening exempelvis så som TIA har gjort i Kalmar. Vägknuten. Komplettera nuvarande vägknuten utifrån befintlig budget. Slutsats De tre huvudspåren som projektet kommit fram till är vida och stora i sin beskrivning. Det är upp till LSG att fatta beslut om hur man ska gå vidare framöver utifrån vad som kommit fram under projektets gång.

13 13(32) Nykraft Samverkan och ledning Projektet startade 1 december 2007 och samverkansparter har varit kommunerna i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Kalmar läns landsting. Projektet har omslutit en budget på kr/år. Projektet avslutades den 31 januari Verksamhetsberättelse och resultat för hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. I och med att projektet enbart pågått en månad av år 2011 hänvisas till redovisning i årsredovisning för år 2010 där projektets resultat redovisas Sociala företag Samverkan och ledning Projektet startade den 9 september 2011 och samverkansparter är Västerviks kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Projektet omsluter en budget på kronor per år och skall pågå till den 9 september Personalresurser Personalen består en projektledare på heltid. Verksamhetsförändringar Inga verksamhetsförändringar har skett under Arbetsmetoder Projektet syftar till att stödja bildande och etablering av sociala företag som i ett långsiktigt perspektiv kan skapa fler arbetstillfällen för personer i behov av samordnad rehabilitering. En projektledare för socialt företagande har anställts för att samordna olika aktörers stöd till bildande av sociala företag, stimulera personer att starta genom att arbeta med att inspirera, ta fram och stödja affärsidéer och affärsplaner i processen mot bildande av sociala företag, samt bidra till kunskapsutveckling och nätverksbyggande. Råd och stöd kan även erbjudas till sociala företag som redan har startat, till exempel med handledning och kontakter till olika myndigheter. Den övergripande målsättningen är att projektet ska resultera i ökad egen försörjning genom anställning i eller start av socialt företag.

14 14(32) Genom att stödja bildandet av sociala företag, avser projektet att på sikt skapa förutsättningar för att: 1. behovet av offentlig försörjning och offentliga tjänster för individer med samordnande rehabiliteringsbehov ska minska, 2. individer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden kan få en sysselsättning eller anställning i ett socialt företag, 3. individer som deltar i projektet ska uppnå en förbättrad egenupplevd hälsa, 4. individer som deltar i projektet får en ökad kunskap i det som utgör grunderna för start av (socialt) företag, 5. det sociala företaget kan bidra till tillväxt i samhället på samma sätt som andra företag på marknaden. Målet är att två sociala företag startar under projekttiden. Resultat Projektet startade med deltagare den 21 september Gruppen består av fem personer, två män och tre kvinnor i ålder 47 till 62 år, samtliga uppbär aktivitetsstöd (ersättning från arbetsförmedlingen). Gruppen har gått sin femton veckors kurs via arbetsförmedlingen, kursen är grundläggande för att starta eget, utbildningsanordnare är John Bauer och kursledare Clas Olsson. Gruppens affärside är att baka gluten- och laktosfritt bröd och kakor. Gruppen som antagit namnet Nyfiket har deltagit i strukturerade möten i lokalen tre dagar i veckan. Efter varje möte har deltagaren haft eget arbete inför redovisning åter till gruppen. Intresset för projektet har varit stort från olika delar av samhället. Politiker frånolika håll har visat stort intresse samt personal från integration och försörjningsstödsenheten. Lokalritningar påbörjas i december 2011 för Nyfiket, det finns ändringar som måste göras, frågan är just nu vilket fokus Nyfiket skall ha enbart bageri eller både bageri och café. Medlemmarna i Nyfiket måste nu genomgå en livsmedelsutbildning, en heldag med muntliga tester Vi har lyssnat på både anticimex och inspecktera AB. Nyfiket bestämde att inspecktera AB sköter utbildningen. Ny grupp startar den 9 januari Det är 8 personer och som har två olika affärsidéer. Sju personer skall starta ett företag som skall ha en first hand försäljning av kläder. De kommer även ha möbelrenovering samt ett mindre café. Den åttonde personen skall starta kräftfiske/odling och med andra lokalproducerade produkter. Han siktar även på att ha en internet butik med fiske redskap. Än är det för tidigt att se några resultat i projektet. Ett intensivt arbete pågår med att lösa de ekonomiska frågorna etc.

15 15(32) Arbetsrehab Borgholm Samverkan och ledning Projektet startade den 1 juni 2008 och samverkansparter har varit Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg i Borgholms kommun, Arbetsförmedlingen Öland, Försäkringskassan, samt Borgholms hälsocentral. Projektet har omslutit en budget på kronor/år och har pågått till den 31 maj Projektet har utvärderats före avslut av rationella skäl. Denna utvärdering finns på förbundets hemsida. Personalresurser På kommunens arbetsmarknadsavdelning har arbetat en arbetsamordnare 70 % med projektdeltagarna (from mars -09, tidigare 50 %), en arbetsledare 25 %, gruppledare 20 %, och man har haft möjlighet att köpa konsultativa tjänster på ca 100 tim/år. Personalen har flerårig erfarenhet att arbeta med rehabilitering, vägledning och arbetsledning av personer som står långt från arbetsmarknaden. Delar av verksamheten har skett inom arbetsmarknadsavdelningen vilket gjort att det funnits ytterligare personal att tillgå. Verksamhetsförändringar Arbetsmarknadsavdelningen i Borgholms kommun startade projektet Arbetsrehab Borgholm 1 juni 2008, den största förändringen för personalen var att ifrån att anordna sysselsättningsplatser åt olika målgrupper, nu i projektet bli uppdragstagare åt våra myndigheter. Arbetsmetoder Metoderna har tidigare beskrivits i verksamhetsberättelsen för år Projektet har använt samma metoder även Resultat Målgruppen har varit personer i åldern år som varit arbetslösa och/eller sjukskrivna utan arbetsgivare, personer med försörjningsstöd. Prioritering har gjorts på gruppen yngre personer, personer med psykosociala problem och utlandsfödda. Ca 30 personer per år har erbjudits insatser i projektet. Målet har varit att 100 % blir färdigutredda medicinskt och 30 % skall erhålla arbete eller påbörja studier. Under år 2011, som enbart omfattat 5 månader, har 7 personer (2 kvinnor och 5 män) remitterats till projektet. Eftersom projektet skulle avslutas i maj har man koncentrerats sig på att avsluta de pågående ärenden som fanns i projektet. Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 22 stycken (13 kvinnor och 9 män). 13 individer har erhållit anställning eller börjat studera. Detta innebär ett resultat på 59 %.

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer

Arbetsmarknadstorget Skellefteå

Arbetsmarknadstorget Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå Arbetsmarknadstorget Skellefteå Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen Skellefteå och Skellefteå Kommun (gm. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, Gymnasiekontoret,

Läs mer