1(32) Diarienr ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859"

Transkript

1 1(32) Diarienr ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län

2 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse Måluppfyllelse av verksamhetsplanen Sammanfattning av projektens verksamhets- 6 berättelser Projekt Vägknuten i Oskarshamn, Högsby och 7 Mönsterås kommuner Kartläggningsprojektet i Oskarshamn, Högsby 10 och Mönsterås kommuner Projekt Nykraft i Oskarshamn, Högsby och 13 Mönsterås kommuner Projekt Sociala företag i Västervik Projekt Arbetsehab Borgholm Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar Projekt SVUNG i Västervik Projekt Grön Rehabilitering i Kalmar Projekt DIVA i Nybro och Emmaboda kommuner Projekt Leva Livet i Vimmerby och Hultsfreds 26 kommuner 4. Uppföljning och utvärdering Ekonomi 27

3 3(32) 1. Inledning Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och alla kommuner i länet är medlemmar. Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det är ett kommunalförbund och en fristående juridisk person. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten. Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 2. Organisation och administration Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot, Landstinget har tre, Försäkringskassan två och Arbetsförmedlingen en. Ersättare finns i samma antal. Styrelsens uppgift är fastlagd i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Styrelsen har haft fem sammanträden under året. Det finns ett arbetsutskott bestående av två ledamöter från landstinget, två som representerar kommunerna och en från vardera Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetsutskottet har haft fyra sammanträden under året. Samordningsförbundet har också en beredningsgrupp med en ledamot från varje medlem. Ledamöterna är tjänstemän hos respektive medlem. Deras uppgift är att delta i beredning av ansökningar om finansiering av projekt/aktiviteter, förbundets mål och riktlinjer och att främja samarbetet mellan medlemmarna. Gruppen leds av förbundets tjänsteman. Gruppen har sammanträtt två gånger under året. En tjänsteman, Per Adler, på heltid finns för förbundet. Tjänsten köps av Försäkringskassan. Det finns beslut om firmatecknare, attesträtt och delegationsordning. Ekonomitjänster köps av Landstinget. Kalmar kommun har påtagit sig ansvaret för tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. För diariet ansvarar förbundets tjänsteman. Diariet finns tillgängligt i Försäkringskassans lokaler i Västervik.

4 4(32) Bokföringsmaterial förvaras hos Landstinget i Kalmar. 3. Verksamhetsberättelse Förbundet har under året 2011 finansierat nedanstående projekt. Projekt Nykraft i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner (avslutades 31 januari 2011) Projekt Arbetsrehab Borgholm i Borgholms kommun (avslutades 31 maj 2011) Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar kommun Projekt SVUNG i Västerviks kommun Projekt Grön Rehabilitering i Kalmar kommun Projekt DIVA i Nybro och Emmaboda kommuner Projekt Vägknuten i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Kartläggningsprojektet i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Projekt Sociala företag i Västerviks kommun Projekt Leva livet i Vimmerby/Hultsfreds kommuner Sammanfattning av projektens verksamhetsberättelser redovisas under punkt och följande. 3.1 Måluppfyllelse av verksamhetsplanen 2011 Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen Redovisning av måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. Målet för 2011 är att utvärdera projektet Grön Rehabilitering vars projekttid löper ut den 31 augusti Efter ansökan om förlängning av projektet beslutade styrelsen den 18 november 2011 förlänga och utvidga projektet. Avslutningstidpunkt sattes till 30 juni Detta innebär att utvärdering skall i stället göras först under 2012 eftersom ett större antal individer då har deltagit i projektet. Ett annat mål är att i varje projekt som syftar till att enskilda personer ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga ska målsättningen vara att minst 30% ökar sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet. I genomsnitt för alla projekt i länet året 2011 har 47 % ökat sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning. Detta innebär att samhällets kostnader i stat och kommuner har minskat med drygt kronor genom att 42 personer av de 89 personer som avslutats har erhållit arbete eller börjat studera under (Beräkningsgrund för minskning av samhällets kostnader används i genomsnitt kr/ månad för en heltidsarbetande) Målet har uppfyllts.

5 5(32) Mål om informationsinsatser Samordningsförbundet har också haft som mål 2011 att informationsinsatserna skall fortsätta. Tjänstemannen har deltagit i projektens styrgrupper och i de lokala samverkansgrupperna i länet som består av chefstjänstemän från samverkande myndigheter. Han har där informerat om Samordningsförbundet och dess projekt och verksamhet. Han har följt utvecklingen i varje projekt genom direktdialoger med styrgrupper och projektledningar. Han har även haft projektledarträffar i länet. Målet har också varit att tjänstemannen och respektive projektledare under mandatperioden ( ) skall besöka samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser i länet för att lämna information om förbundets verksamhet och pågående projekt i resp. kommun. Eftersom alla kommunfullmäktige i länet samt landstingsfullmäktige besöktes åren är det lämpligast att göra detta efter att nuvarande tjänsteman gått i pension den 1 maj 2012 och förbundets nya tjänsteman kan presentera sig. Dessutom har två träffar med förbundets revisorer genomförts under Ett flertal tidningsartiklar har behandlat olika projekt inom Samordningsförbundet, oftast i samband med projektens uppstart. En informationsfolder om förbundet och dess verksamhet har vid ett flertal tillfällen tryckts under 2011 och distribuerats till medlemmarna. Förbundet har en hemsida på adress www2.ltkalmar.se/samordningsforbundet där löpande information om förbundets verksamhet lämnas. Här läggs också resultatuppföljningar angående projekten kontinuerligt ut. De utvärderingar som är gjorda finns också publicerade här. Målet har uppfyllts. Mål rörande kompetensutveckling Ett av målen för 2011 var att förbundet skulle erbjuda sig att samordna en konferens för de lokala samverkansgrupperna i länet. En framtidskonferens för de lokala samverkansgrupperna, styrelsen och projektledarna i länet ägde rum den 20 oktober 2011 i Oskarshamn och var mycket uppskattad av ett 40-tal deltagare. Önskemål finns om en liknande konferens år Landsomfattande konferens för politiker och tjänstemän i samordningsförbund för finansiell samordning ägde rum den april 2011 i Norrköping. På denna FINSAM -konferens deltog ordförande och verkställande tjänsteman. En mycket uppskattad utbildning för nyvalda styrelseledamöter hölls i Kalmar den 15 april Ola Andersson från Delta Hisingen Göteborg var kursledare. Målet har uppfyllts.

6 6(32) Finansiella mål för god hushållning Förbundet skall ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle ska vara möjligt att finansiera utbetalningar till projekt som budgeterats upp till tre år framåt. Likviditeten skall aldrig understiga 350 tkr samt att förbundet inom en sexmånadsperiod ska ha möjlighet att finansiera nya projekt upp till en kostnad av tkr. Det förutsätter att förbundets budget uppgår till minst 12 mkr per år. I annat fall skall likviditetsnivån justeras. Samordningsförbundet skall också ha förmåga att fullfölja sina ekonomiska åtaganden i alla påbörjade projekt. Målet har uppfyllts. Nedan följer en redovisning av varje projekts verksamhet och resultat år Innehållet är hämtat ur projektens egna verksamhetsberättelser Sammanfattning av projektens verksamhetsberättelser Alla verksamhetsberättelser från projekten finns att tillgå i Samordningsförbundets diarium. Verksamhetsberättelserna kommer också att publiceras på förbundets hemsida www2.ltkalmar.se/samordningsforbundet. Uppföljningssystemet SUS har använts av projekten under år Dessutom har redovisning av statistik och verksamhetsberättelser skett separat till förbundet. Det finns mycket få studier om rehabiliteringens samhällsekonomiska konsekvenser. Det är mycket komplext att göra en utvärdering av samhällsvinster. I de projekt som startats i länet ger projekten minskade ersättningar från de olika myndigheterna enligt de beräkningar som redovisats under dessa projekt. Efter en sammanställning av alla projekt i länet kan man konstatera att samhällets kostnader i stat och kommuner har minskat med kronor genom att 42 personer erhållit arbete eller börjat studera under Detta får betraktas som ett gott resultat. Antal deltagare som remitterats till länets projekt under år 2011 har varit 131 personer. Antalet personer som avslutats i länets projekt är 89 personer. Detta innebär ett generellt resultat i länet på 47 % som går till arbete eller studier. Till detta kan läggas alla övriga vinster i projekten såsom ärenden som gått till arbetsförmedling för matchning, ökad livskvalitet för individer, mindre sjukvårdskonsumtion, mindre läkemedelsanvändning för många av dem etc. I det slutbetänkande av utredningen om Den arbetslivsinriktade Rehabiliteringen som kom år 2000 (SOU 2000:78) visar man på att fördjupad rehabilitering samhällsekonomiskt är mycket lönsamt. En satsad krona ger nio åter, säger man.

7 7(32) Vägknuten Samverkan och ledning Projektet startade 1 februari 2011 och samverkansparter har varit kommunerna i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Kalmar läns landsting. Projektet har omslutit en budget på kr/år. Projektet skall avslutas den 31 januari Samverkansarbetet sker på fyra olika nivåer: Lokala Samverkansgruppen, Styrgruppen, övergripande remissgruppen samt tre lokala remissgrupper. Personalresurser Vägknuten har 2,0 tjänster som vägledare samt 0,5 tjänst som projektledare. Administrativt stöd köps in med ca 0,4 tjänst. Verksamhetsförändringar Utifrån projektansökan har det gjorts ett par förändringar under året. Möjligheten till individuell vägledning innan gruppverksamhet har tagits bort och det är inte de lokala remissgrupperna som väljer ut deltagare till Vägknuten utan det är den övergripande remissgruppen. Tjänsten som projektledare har minskat från 0,75 tjänst till 0,5 tjänst. Under hösten har även tidigare projektledare avslutat sin anställning. Arbetsmetoder Antagningsförfarandet Respektive inremitterande myndighet aktualiserar ärendet till sin representant i den övergripande remissgruppen. Vid möte med övergripande remissgruppen ges uppdrag till den lokala remissgrupp som individen tillhör att göra en första kartläggning inför den övergripande remissgruppens möte då deltagarna till Vägknuten skall fastställas. Intag sker vid tre tillfällen per år. Kartläggning Då deltagarna till Vägknuten är utvalda genomför Vägledarna i Vägknuten en djupare kartläggning med hjälp av en metod som heter TUBA (tidig utredning och bedömning av arbetsförmåga). Den används för att få en djupare kunskap och förståelse för individen för att senare mynna ut i en handlingsplan. TUBA är ett genomarbetat kartläggningsinstrument som utreder och förklarar sambandet mellan individuella begränsningar och kraven i vardagslivet. Under ca 3 timmar har deltagaren förmånen att i lugn och ro tillsammans med sin vägledare få reflektera över sin arbetsförmåga och sitt vardagsliv ur ett helhetsperspektiv. Hela vardagen blir kartlagd och ett sammanhang mellan egenvård, fritid, socialt, privat, arbete och hälsa skall tydliggöras. Det förtydligar styrkan samt resurserna i deltagarens nuvarande situation och ger bra underlag för fortsatt planering.

8 8(32) Självskattningsskala psykisk hälsa Hur mår jag är en självskattningsskala som används som ett mätinstrument i början och vid avslut av gruppaktivitet. För att få en form av mätning av måendet i gruppen. Individuell handlingsplan Används som ett komplement till TUBA då uppsatta mål behöver brytas ner i mindre delmål. Externa utredningar Vi har köpt in utredningar/kartläggningar av Arbetslivsresurs där behov har funnits. Vi har också tagit hjälp av lärare vid Oskarshamns kommun som bistår med kartläggning och utredning av dyslexi. Gruppvägledning Grunden i projekt Vägknuten är gruppverksamheten. Denna pågår under 8 veckor och leds av vägledarna i samspel med olika inbjudna föreläsare. Under de tre första veckorna av gruppverksamheten sker ett intensivt arbete då deltagarna jobbar med sitt självförtroende och sin självkänsla. Fokus ligger på kommunikation och att individen skall öva upp sin kreativa sida. Syftet är att deltagarna själva ska hitta lösningar på det som hindrar dem att komma vidare. Under dessa tre veckor leds deltagarna i stor utsträckning av ett företag som heter Lövhöjden. Grunden till förändringsarbetet är att skapa bärande relationer. Därför sitter vägledare med i gruppen och deltar i aktiviteterna på samma sätt som deltagarna. Detta leder till att vägledarna får möjlighet att observera deltagarnas sociala förmåga samt ringa in intresseområden, styrkor och svårigheter. Efter detta fortsätter processen mot jobb och utbildning med informationstillfällen från skolor och arbetsförmedling. Inbjudna föreläsare håller föredrag och genomför rollspel med deltagarna med inriktning mot arbetsmarknaden. Här arbetas det mycket med positivt tänkande, kroppsspråkets betydelse samt strategier vid t ex en anställningsintervju. Individuell vägledning Den individuella vägledningen påbörjas redan under gruppverksamheten. Denna bygger på individens egna behov utifrån den handlingsplan som arbetats fram. Det innebär stöttande och motiverande samtal, trepartsamtal med berörda myndigheter, matchning mot praktikplatser och uppföljningar med handledare och arbetsgivare. Marknadsföring Vägknuten har under året satsat på att marknadsföra sig genom en broschyr som spridits genom inremitterande myndigheter. Vägledarna har även varit ute hos de olika myndigheterna och informerat intresserade personer i grupp. Ingen individuell kontakt har skett med deltagarna innan övergripande remissgruppen har fattat beslut om att individen skall delta i Vägknuten.

9 9(32) Resultat Projektet vänder sig till unga i åldersgruppen år som är i behov av myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknad och/eller studier. Följande kategorier kan vara representerade: arbetslösa arbetslösa som har sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning anställda som har sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning men inte kan återgå på grund av funktionshinder personer med långvarigt försörjningsstöd Målet har varit att 30 personer skall aktualiseras i projektet årligen. 30 % av de som avlustas skall gå till egenförsörjning i form av arbete eller till studier med egen finansiering. Under året har 17 deltagare varit inskrivna i Vägknuten. 8 personer har avslutats varav 3 stycken har nått egen självförsörjning. Detta innebär ett resultat på 37,5 %. Under året har 49 personer (20 män och 29 kvinnor) remitterats till projektet. Av de som remitterats kommer 9 personer från försäkringskassan 6 personer från arbetsförmedlingen 29 personer från socialförvaltningen 5 personer från landstinget Vi årsskiftet 2011/2012 är 9 personer inskrivna i projektet. Det finns ingen kölista vid årskiftet. Beräknad samhällsvinst Utifrån beräkningsmodellen kr/mån per deltagare som gått ut i arbete har en samhällsvinst/besparing uppnåtts med kronor för de deltagare som gått till arbete. Konsultationsärenden Projektet har ej haft några konsultationsärenden. Sammanfattning/framgångsfaktorer TUBA TUBA har ringat in saker som inte varit känt för inremittent tidigare men kanske också bekräftat det som inremittent tidigare haft misstanke om. Deltagaren kommer ofta med en bild av sig själv att inte duga eller räcka till. TUBA kan genom sin specifika internetbaserade programvara ge individen chansen att på ett tydligt visuellt sätt se vilka resurser han/hon har men också vad den kan behöva arbeta vidare med för att nå sina individuellt satta mål. Gruppverksamhet Under 2011 har vi haft som grund att anordna gruppverksamhet vid start i Vägknuten då detta visat sig vara en av de största framgångsfaktorerna i tidigare projekt. Anledningen till

10 10(32) detta är att det är en bra metod för deltagarna att komma vidare i sin process mot arbete och studier men också för att det stärker deltagarens personliga utveckling. I tidigare projekt med individuell vägledning har deltagarna haft en ganska lång startsträcka och genom att de deltar i gruppverksamhet har processen kommer igång snabbare. En stor framgångsfaktor är att vägledarna är med i allt som händer i gruppverksamheten. Vägledarna växlar mellan att hålla i gruppaktiviteter själva och att delta i alla övningar som utomstående föreläsare har på sitt program. Detta gör att vägledarna snabbare kan skapa en relation med varje deltagare, det skapas en ömsesidig respekt. Att vägleda i grupp minskar risken för envägskommunikation som kan uppstå i individuella kontakter. En annan framgångsfaktor är att tillhörigheten till en grupp kan göra att deltagarna lyfter och stöttar varandra och på så sätt ökar sin motivation att ta sig vidare. På det viset vågar de utsätta sig för situationer som tidigare hindrat dem. De tar sig tid att titta på sig själva, reflekterar och ser sin egen roll i sammanhanget. Resurser, styrkor men också hinder blir mer tydliga när deltagarna ingår i gruppen. En annan vinst av att arbeta i grupp är att de får direkt positiv feedback både från sina kamrater i gruppen men också från vägledarna. När det gäller deltagare som har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder, upplever vi att gruppaktiviteterna ges möjlighet att i ett tidigare skede ringa in både vad man tror hindrar personen men även dennes styrkor. Individuell vägledning Individuell vägledning utifrån individens handlingsplan har under hela projekttiden varit en viktig del i arbetet. Framgångsfaktorerna här har varit täta kontakter mellan vägledare och deltagare i form av motiverande samtal, pushning och stöttning, men också matchning mot rätt arbetsgivare samt hos den samme Kartläggningsprojektet Syfte Syftet var att kartlägga behov och ta fram nya projektidéer för att starta ytterligare projekt i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. Projekttiden har omfattat 1 september december Högsby kommun har varit projektägare. Projektets budget har varit kr. Metod Att genom intervjuer av chefer/ medarbetare vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna, landstinget samt externa nyckelpersoner, kartlägga vilka behov, idéer samt resurser som finns i respektive organisation och utifrån detta resultat ge Lokala Samverkansgruppen förslag på aktuella idéer och målgrupper för nya projekt. Kartläggning Det har genomförts intervjuer med chefer och/ eller medarbetare från alla kommuner samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin i landstinget. Det som saknats i kartläggningen är primärvården. Detta beror delvis på att de inte har haft tid relaterat till omorganisation med även delvis på att de inte riktigt förstår vilken roll de har i Samordningsförbundet. Socialnämndens ordförande från varje kommun har intervjuats. Samtliga är styrelsemedlemmar i Samordningsförbundet.

11 11(32) Baserat på de intervjuer som gjorts har kontakt tagits med berörda, externa företag/ organisationer. Dessa har varit Bråbygden, Lövhöjden och Vestibularis. Behov I intervjuerna har frågan om vilket behov som man som chef, medarbetare, politiker, myndighet, kommun samt landsting känt varit viktigt att lyfta fram. Behoven har till viss del sett olika ut men många behov har kommit fram i flera intervjuer. Här är de behov som man har en gemensam samsyn kring: Verksamhet som är närmare ett riktigt jobb än dagens verksamheter inom kommun och landsting, saknas. Fokus på individer med neuropsykiatriskt funktionshinder Fokus på unga vuxna Komplement till dagens Vägknuten Individuell vägledning Fysisk aktivitet Möjlighet till utbildning Koordinator/ processledare Ökat samarbete, på ett lokalt och centralt plan, mellan uppdragsgivare Fokus på de som står långt ifrån arbetsmarknaden Vidga åldersspannet för projekten. Att sänka lägsta åldern innebär att man inte är myndig, andra aktörer såsom skola, BUP och Barn och familj finns kring individen. Skapa utvecklingsmöjligheter för individen både psykiskt och fysiskt Då intervjuerna har sett olika ut, beroende på vem som intervjuats, har vissa behov och idéer om kommande projekt varit specifikt för den enheten. Dessa behov: Att starta upp Sociala företag/ ekonomiska föreningar Att satsa på gruppen utlandsfödda med språkhinder Tid avsatt för Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, som är finansierad av projektet. Där man fysiskt är på plats i närheten av projektet Att personer erbjuds utbildning trots försörjningsstöd under projektets gång Att skapa en trappstegsmodell, ett kvalificeringssystem i kommunernas verksamheter för att skapa meningsfulla arbetsuppgifter och bättre kunna möta individen där den befinner sig Att satsa på gruppen med ersättningsformer, exempelvis försörjningsstöd eller aktivitetsersättning Se över möjligheterna till att kunna ta hem EU- medel Samverkan mellan kommunerna i mycket större utsträckning Ta vara på det man är bra på och utveckla det vidare Försöka tänka i otraditionella banor Arbeta mer med att ta fram vem som har ansvar för vad Reflektion Arbetsgivare för projekten är kommunerna. Som det ser ut idag är det svårt att få någon att ta arbetsgivaransvaret för ett projekt. Man är rädd att få personer som blir LAS:ade under sin projektanställning och därmed har man ökat sin personalstyrka även om projektet är slut. Är det bättre om man som enskild arbetsgivare rekryterar bland sin egna personal och på så sätt får en viss procent av dennes tjänst betald?

12 12(32) Varför tar inte övriga uppdragsgivare på sig detta ansvar? Man avsätter olika tid för sin medverkan i projekten. Detta leder till att det uppstår obalans i samverkan. Ska man betala inremittenter för dess medverkan? Hur gör vi för att alla ska ha samma förutsättningar för att samverka? Implementeringen. Det är viktigt att frågan lyfts upp till ytan. Ibland tenderar det att endast hamna på kommunens bord att implementera bra projekt. Hur ska vi göra för att ändra på detta? Vill vi ändra på det? En samsyn bland alla politiker, chefer och medarbetare är grunden för samverkan och att projekten ska leda till något positivt. Idag finns inte den samsynen. Vad beror det på? Vad kan vi göra för att förändra det, om det är det vi vill? Då verksamheterna i kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget ser olika ut, finns det en möjlighet att driva riktade projekt till en specifik kommun eller ett specifikt verksamhetsområde. Något som är bra för Mönsterås kanske ligger fel i tiden för Högsby exempelvis. Under arbetets gång har det blivit allt mer tydligt att alla inblandade har upplevt intervjuerna som bra. Det har som projektledare varit mycket roligt att träffa alla dessa människor, som faktiskt har en gemensam nämnare, nämligen att vilja göra något för att förändra för den enskilde individen. Detta har lett till att förstärka den lokala samverkansgruppens uppfattning om behovet av någon som ser över vad ska bli nästa projekt utifrån erfarenheter och behov. Det blir ett alltmer tydligt behov av att man har någon form av koordinator/ processledare. Dennes funktion borde vara att hjälpa den lokala samverkansgruppen med att ta fram nya projektidéer med hjälp av tidigare erfarenheter från projekt, behov hos uppdragsgivarna, vara ett bollplank till de lokala projektledarna, ta fram mätverktyg för utvärdering och fungera på så sett som en verksamhetsutvecklare eller liknande. Behovet av en koordinator/ processledare lyftes även under Framtidsdagen på Corallen. Projektidéer Flera olika projektidéer har utkristalliserat sig under resans gång. Dessa idéer har lett till tre huvudspår. På Väg. Projekt för de som har en lång väg till egen försörjning eller de som behöver en handfast vägledning dit. Individuell vägledning. Rondellen. Se över möjligheterna till verksamhetsutveckling av arbetsmarknadsenheterna för att skapa ett flöde, en trappstegsmodell, för att kunna möta de behov som finns hos övriga uppdragsgivare samt arbetsmarknadens behov. Starta ett socialt företag/ ekonomisk förening exempelvis så som TIA har gjort i Kalmar. Vägknuten. Komplettera nuvarande vägknuten utifrån befintlig budget. Slutsats De tre huvudspåren som projektet kommit fram till är vida och stora i sin beskrivning. Det är upp till LSG att fatta beslut om hur man ska gå vidare framöver utifrån vad som kommit fram under projektets gång.

13 13(32) Nykraft Samverkan och ledning Projektet startade 1 december 2007 och samverkansparter har varit kommunerna i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Kalmar läns landsting. Projektet har omslutit en budget på kr/år. Projektet avslutades den 31 januari Verksamhetsberättelse och resultat för hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. I och med att projektet enbart pågått en månad av år 2011 hänvisas till redovisning i årsredovisning för år 2010 där projektets resultat redovisas Sociala företag Samverkan och ledning Projektet startade den 9 september 2011 och samverkansparter är Västerviks kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Projektet omsluter en budget på kronor per år och skall pågå till den 9 september Personalresurser Personalen består en projektledare på heltid. Verksamhetsförändringar Inga verksamhetsförändringar har skett under Arbetsmetoder Projektet syftar till att stödja bildande och etablering av sociala företag som i ett långsiktigt perspektiv kan skapa fler arbetstillfällen för personer i behov av samordnad rehabilitering. En projektledare för socialt företagande har anställts för att samordna olika aktörers stöd till bildande av sociala företag, stimulera personer att starta genom att arbeta med att inspirera, ta fram och stödja affärsidéer och affärsplaner i processen mot bildande av sociala företag, samt bidra till kunskapsutveckling och nätverksbyggande. Råd och stöd kan även erbjudas till sociala företag som redan har startat, till exempel med handledning och kontakter till olika myndigheter. Den övergripande målsättningen är att projektet ska resultera i ökad egen försörjning genom anställning i eller start av socialt företag.

14 14(32) Genom att stödja bildandet av sociala företag, avser projektet att på sikt skapa förutsättningar för att: 1. behovet av offentlig försörjning och offentliga tjänster för individer med samordnande rehabiliteringsbehov ska minska, 2. individer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden kan få en sysselsättning eller anställning i ett socialt företag, 3. individer som deltar i projektet ska uppnå en förbättrad egenupplevd hälsa, 4. individer som deltar i projektet får en ökad kunskap i det som utgör grunderna för start av (socialt) företag, 5. det sociala företaget kan bidra till tillväxt i samhället på samma sätt som andra företag på marknaden. Målet är att två sociala företag startar under projekttiden. Resultat Projektet startade med deltagare den 21 september Gruppen består av fem personer, två män och tre kvinnor i ålder 47 till 62 år, samtliga uppbär aktivitetsstöd (ersättning från arbetsförmedlingen). Gruppen har gått sin femton veckors kurs via arbetsförmedlingen, kursen är grundläggande för att starta eget, utbildningsanordnare är John Bauer och kursledare Clas Olsson. Gruppens affärside är att baka gluten- och laktosfritt bröd och kakor. Gruppen som antagit namnet Nyfiket har deltagit i strukturerade möten i lokalen tre dagar i veckan. Efter varje möte har deltagaren haft eget arbete inför redovisning åter till gruppen. Intresset för projektet har varit stort från olika delar av samhället. Politiker frånolika håll har visat stort intresse samt personal från integration och försörjningsstödsenheten. Lokalritningar påbörjas i december 2011 för Nyfiket, det finns ändringar som måste göras, frågan är just nu vilket fokus Nyfiket skall ha enbart bageri eller både bageri och café. Medlemmarna i Nyfiket måste nu genomgå en livsmedelsutbildning, en heldag med muntliga tester Vi har lyssnat på både anticimex och inspecktera AB. Nyfiket bestämde att inspecktera AB sköter utbildningen. Ny grupp startar den 9 januari Det är 8 personer och som har två olika affärsidéer. Sju personer skall starta ett företag som skall ha en first hand försäljning av kläder. De kommer även ha möbelrenovering samt ett mindre café. Den åttonde personen skall starta kräftfiske/odling och med andra lokalproducerade produkter. Han siktar även på att ha en internet butik med fiske redskap. Än är det för tidigt att se några resultat i projektet. Ett intensivt arbete pågår med att lösa de ekonomiska frågorna etc.

15 15(32) Arbetsrehab Borgholm Samverkan och ledning Projektet startade den 1 juni 2008 och samverkansparter har varit Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg i Borgholms kommun, Arbetsförmedlingen Öland, Försäkringskassan, samt Borgholms hälsocentral. Projektet har omslutit en budget på kronor/år och har pågått till den 31 maj Projektet har utvärderats före avslut av rationella skäl. Denna utvärdering finns på förbundets hemsida. Personalresurser På kommunens arbetsmarknadsavdelning har arbetat en arbetsamordnare 70 % med projektdeltagarna (from mars -09, tidigare 50 %), en arbetsledare 25 %, gruppledare 20 %, och man har haft möjlighet att köpa konsultativa tjänster på ca 100 tim/år. Personalen har flerårig erfarenhet att arbeta med rehabilitering, vägledning och arbetsledning av personer som står långt från arbetsmarknaden. Delar av verksamheten har skett inom arbetsmarknadsavdelningen vilket gjort att det funnits ytterligare personal att tillgå. Verksamhetsförändringar Arbetsmarknadsavdelningen i Borgholms kommun startade projektet Arbetsrehab Borgholm 1 juni 2008, den största förändringen för personalen var att ifrån att anordna sysselsättningsplatser åt olika målgrupper, nu i projektet bli uppdragstagare åt våra myndigheter. Arbetsmetoder Metoderna har tidigare beskrivits i verksamhetsberättelsen för år Projektet har använt samma metoder även Resultat Målgruppen har varit personer i åldern år som varit arbetslösa och/eller sjukskrivna utan arbetsgivare, personer med försörjningsstöd. Prioritering har gjorts på gruppen yngre personer, personer med psykosociala problem och utlandsfödda. Ca 30 personer per år har erbjudits insatser i projektet. Målet har varit att 100 % blir färdigutredda medicinskt och 30 % skall erhålla arbete eller påbörja studier. Under år 2011, som enbart omfattat 5 månader, har 7 personer (2 kvinnor och 5 män) remitterats till projektet. Eftersom projektet skulle avslutas i maj har man koncentrerats sig på att avsluta de pågående ärenden som fanns i projektet. Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 22 stycken (13 kvinnor och 9 män). 13 individer har erhållit anställning eller börjat studera. Detta innebär ett resultat på 59 %.

16 16(32) Av de 7 personer som remitterats kommer: 1 person från försäkringskassan 5 personer från arbetsförmedlingen 1 person från socialförvaltningen Beräknad samhällsvinst 13 personer i arbete eller utbildning innebär en kostnadsminskning för staten och kommunerna med kr på årsbasis. Konsultationsärenden Projektet har ej haft några konsultationsärenden under perioden jan maj Sammanfattning/Framgångsfaktorer Arbetsmetoden har byggt på ett nära samarbete med de olika myndigheterna. Man har arbetat med tydliga uttalade mål och alla berörda myndigheter och personer har träffats vid ett och samma tillfälle. En annan framgångsfaktor har varit en kompetent och engagerad personal. Det har också funnits ett bra regionalt nätverk för att kunna stärka individen till självförsörjning Projekt TIA Samverkan och ledning Projektet startade den 1 juni 2008 och samverkansparter har varit Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samt Landstinget i form av primärvården och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Projektet har omslutit en budget på kronor/år och skall pågå till den 30 juni Syftet med projekt TIA har varit att ge resurssvaga personer, främst personer med intellektuella funktionsnedsättningar, en varaktig lösning på sin försörjnings- och sysselsättningssituation. Extra fokus har lagts på gruppen unga kvinnor som är en särskilt utsatt grupp. Projektet har utvärderats före avslut av rationella skäl. Denna utvärdering finns på förbundets hemsida. Personalresurser TIA har för närvarande 3,25 tjänster (en projektledare, två handledare och 0,25 tjänst arbetar med administrativa uppgifter).

17 17(32) Verksamhetsförändringar TIA har sin bas på Falkenbergshuset på Verkstadsgatan i Kalmar. Där finns lokaler med verkstäder, omklädningsrum (olika för män och kvinnor, med låsta skåp, toaletter och dusch) och det finns ett välutrustat lunchrum. Verksamheten som TIA bedriver på Falkenbergshuset består av legoarbeten från företag i regionen och smörgåstillverkning på uppdrag. Falkenbergshuset är också utgångspunkt för den mat- och postutkörning till olika verksamheter i kommunen som TIA ansvarar för. Arbetsmetoder De personer som kommer till TIA s arbetsgrupp har dessförinnan utretts av respektive myndighet. Där har en bedömning gjorts om man möjligtvis kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Efter denna bedömning sker alltså remitteringen till TIA. Fortfarande kan det dock finnas oklarheter om och på vilket sätt individen klarar av ett arbete. Arbetet med deltagarna på TIA är därför indelat i fyra steg: kartläggning arbetsträning arbetsprövning avslut Kartläggning och arbetsträning har i första hand skett på Falkenbergshuset medan arbetsprövning har skett hos olika arbetsgivare, både privata och offentliga. Under arbetets gång redovisas utvecklingen fortlöpande till arbetsgruppen som träffas var tredje vecka. Resultat Målet har varit att 60 personer skall aktualiseras för samverkan under 3 år. Minst 40 % dvs. 24 personer ska gå till arbete med eller utan anställningsstöd utifrån sitt arbetsutbud på heltid eller deltid. Målet har också varit att 90 % är kvar i arbete efter 3 år. Ambitionen är att 70 % inom 12 månader från aktualisering i samverkan ska ha kommit i arbete alternativt ha bedömts och påbörjat arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbete. Under året har 14 personer avslutats varav 9 gick vidare till arbete eller studier. Detta innebär ett resultat på 64 %. Av de 13 personer som remitterats under 2011 kommer 3 personer från försäkringskassan 10 personer från arbetsförmedlingen Vid årsskiftet 2011/2012 är 29 personer inskrivna i projekten. Väntelistan består vid årsskiftet av 3 personer. Beräknad samhällsvinst Nio personer har erhållit anställning med 100 %. Detta innebär att samhällets kostnader minskar med kr/år.

18 18(32) Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 247 konsultationsärenden. Av dessa kom 20 från försäkringskassan 42 från arbetsförmedlingen 44 från socialförvaltningen 78 från landstinget 63 övrigt Sammanfattning/Framgångsfaktorer En absolut förutsättning för att lyckas med uppdraget har varit en samverkan mellan myndigheter på individnivå. Nästan alla deltagare i projektet har varit eller borde vara aktuella för insatser hos flera myndigheter och att dessa myndigheter ser och arbetar mot samma mål är av största vikt. Myndighetssamverkan i form av fysiska mötesplatser mellan handläggare och TIA:s personal där man kan utbyta kunskaper och erfarenheter har varit en mycket viktig framgångsfaktor. En annan stor faktor för framgång har varit Arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun som har gett TIA förutsättningar för att pröva olika verksamheter och som har bidragit med stor kunskap om arbetsmarknadens förutsättningar och utveckling. För att få möjlighet till en ingång till sjukvården har två läkarkontakter knutits till projektet, en allmänläkare och en psykiatriker. Dessa har varit till stor hjälp i bedömningen av omfattningen av personers arbetsförmåga och möjligheter till att förändra denna. Men den stora samhällsvinsten med ett projekt som TIA ligger dock på det mänskliga planet. Ett arbete ger människor en stor känsla av tillhörighet, det gäller i synnerhet för människor med intellektuella begränsningar. En anställning skapar också rutiner. Man kommer upp på morgonen och går och lägger sig på kvällen (och inte tvärt om). Man äter på regelbundna tider och får en regelbunden inkomst. Man håller sig lättare undan missbruk och kriminalitet. För barn till resurssvaga föräldrar innebär det också att barnen kommer iväg till dagis och skola och får träffa pedagogisk personal som kan hjälpa och stödja dem i sin utveckling, något som föräldrarna kan ha svårt att tillgodose. Ett arbete och allra helst en anställning skapar goda ringar på vattnet. De ekonomiska vinsterna av detta är svårare att beräkna. TIA har drivit ett försöksprojekt där personer som bedömts stå långt från arbetsmarknaden och har haft svårt att få en anställning har fått möjlighet till en anställning. Projektet har inneburit möjligheter att: - Kunna matcha efterfrågad arbetskraft med ledig arbetskraft och kunna förena det i en anställning. - Ge personer en möjlighet att träna på att ha en anställning med allt vad det innebär att passa tider, sjukanmäla sig i tid, ha tålamod med att det inte alltid är roligt, pengar på kontot osv. - Personalen i projektet kan vara den buffert som behövs för att kompensera för flexibilitet i arbetsmarknaden. - Personerna kan få hjälp och stöd i kontakter med sjukvård, myndigheter och företag som gör att livspusslet går ihop och man kan behålla sitt arbete.

19 19(32) Tia har visat på ett arbetssätt som fungerar på denna målgrupp. En enskild myndighet har inte möjlighet att driva detta arbetssätt så att persponerna får sina behov tillgodosedda SVUNG Samverkan och ledning Projektet påbörjades den 1 april 2010 och bedrivs i samverkan mellan Landstinget i Kalmar län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerviks kommun. Projektet omsluter en budget på kronor/år och skall pågå till den 31 mars Syfte Projektet syftar till att: effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens bedriva samverkan i syfte att undvika rundgång och gråzoner där den enskilde riskerar att hamna utanför samhällets skyddsnät förkorta vägen för den enskilde in i samverkan och ut mot arbetsmarknaden och ökad egenförsörjning tidig identifiering och kartläggning av insats- och rehabiliteringsbehov Personalresurser 0,5 samverkanskoordinator och 1,5 coach = 2,0 tjänst Verksamhetsförändringar I samband med det personalbyte som gjordes inkom några ärenden som bedömdes stå långt från arbetsmarknaden, och för att dessa skulle få en mjukstart och komma igång i liten skala föddes tankar om en Kom igång grupp. Arbetsmetoder Arbetsprocessen börjar med att en ungdom anses vara i behov av samverkan på någon av de fyra myndigheterna. Ett samtycke och en remiss kommer till stånd. Representanten från myndigheten föredrar ärendet i Konsultationsgruppen. Coach utses för vidare kontakter med kartläggning, vägledning och individuell genomförandeplan. Ett individuellt format arbete fortlöper sedan med sikte mot egen försörjning. Projektet tillhandahåller inga lokaler för arbetsrehabiliterande verksamhet, utan riktar sig mot reella arbetsplatser i näringslivet och offentlig sektor. På praktik- och träningsplatser coachas deltagarna med handfast coachning för att komma närmare ökad egen försörjning. Coachernas roll är att stärka deltagarnas förmåga att utföra förvärvsarbete eller studier och jobbar nära med täta uppföljningar. Coacherna kan också hjälpa till med vägledning i yrkesval, som hjälp för deltagaren att hitta sig själva och sina intressen erbjuds vid behov materialet Fokusera: Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?.

20 20(32) I början av året skapade och sammanställde undertecknad ett kartläggnings-, uppföljningsoch utvärderingsmaterial med visuell karta och skattningsskalor utifrån behov av stöd på praktikplatsen och förmågan att klara arbetsgivarens förväntningar. Resultat Målet är att 30 personer årligen skall delta i projektet. 30 % av deltagarna ska ha skapat egen försörjning inom 90 dagar efter avslutad insats genom anställning, studier eller egenföretagande. Av de 32 personer som avslutats i projektet under 2011 har 10 personer gått till arbete eller studier med egen finansiering. Detta är ett resultat på 31 %. Av de 26 personer som remitterats under 2011 kommer 10 personer från försäkringskassan 7 personer från arbetsförmedlingen 7 personer från enheten för Arbete och Kompetens 2 personer från landstinget Utav de 26 personer som remitterats är 21 unga vuxna och 5 vuxna. 18 st är män och 8 st är kvinnor Vid årsskiftet 2011/2012 är 10 personer inskrivna i projekten. Det finns ingen på väntelistan. Beräknad samhällsvinst Samhällsvinsten/besparingen är beräknad utifrån ett år med kr/mån per deltagare som återgått i heltidsarbete. Beräkningsmodellen är därmed inte faktisk men har valts för tillämpning av Samordningsförbundets projekt. Resultaten består av nio personer som gått ut i heltid och en på halvtid summan blir kronor. Konsultationsärenden Projektet har tagit emot 7 konsultationsärenden under året. Av dessa kommer 2 från försäkringskassan 2 från arbetsförmedlingen 2 från enheten för arbete och kompetens 1 från landstinget Sammanfattning/framgångsfaktorer SVUNG har uppnått målet i och med att drygt 30 % av deltagarna har gått till arbete eller studier. Målet innebär att nå ökad egen försörjning, resultaten består inte av tillsvidareanställningar utan av sommarjobb, och olika typer av anställning med stöd där ett lönebidrag ligger till grund under 2-6 månader i vissa fall längre. Anställningarna gäller följande yrkesområden: butik, sjöfartsverket, kyrkogården, Campinganläggning, varuhus och restaurang. De tre som under året har gått till studier har börjat läsa in gymnasiekompetens på Kom Vux.

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Samverkan Västervik Ung SVUNG

Verksamhetsberättelse 2012 Samverkan Västervik Ung SVUNG Verksamhetsberättelse 212 Samverkan Västervik Ung SVUNG Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län Samt Västerviks Kommun 1 Projektet SVUNG SVUNG är ett

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för Leva Livet dec 2011-nov 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Mål och syfte med projektet... 3 Verksamhetsmål...

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektnamn SAMBA Samarbeta, ansvara, motivera, bedöma, anpassa Projektägare Nybro kommun Genomförare: Individ- och familjeförvaltningarna

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå

Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå Timrå 111031 Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå Projekttid 2007-09-01-2011-08-31 Bakgrund Under våren 2007 gjorde beredningsgruppen i förbundet en kartläggning av personer tillhörande målgruppen

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-01-27 1(5) Minnesanteckningar Beredningsgruppen Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Läs mer

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Bilaga 1 Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Kvinnocoacher (ID 1019) Projektägare: Landstinget Västmanland genom

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Samordningsförbundet Sydnärke 2011-04-18. Kommunkansliet, Hallsberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-02-10

ANSLAG/BEVIS. Samordningsförbundet Sydnärke 2011-04-18. Kommunkansliet, Hallsberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-02-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-02-10 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg kl 17:00 Ledamöter Ersättare Övriga deltagande Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

2013-11-29. Landstingets kansli Avsändare

2013-11-29. Landstingets kansli Avsändare 1(7) Landstingets kansli Avsändare Ansökan om medel för Grön rehabilitering (Naturunderstödd rehabilitering) Bakgrund Landstinget i Jönköping län startade under senare delen av 2012 projektet Grön rehabilitering.

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer