1(29) Diarienr ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859"

Transkript

1 1(29) Diarienr ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr

2 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse Måluppfyllelse av verksamhetsplanen Projekt Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) Projekt NET-rehab i Nybro, Emmaboda 9 och Torsås kommuner Projekt Nykraft i Oskarshamn, Högsby och 11 Mönsterås kommuner Projekt Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Projekt Arbetsehab Borgholm Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar Projekt SVUNG i Västervik Projekt Grön Rehabilitering i Kalmar Projekt DIVA i Nybro och Emmaboda kommuner Sammanfattning av projektens 22 verksamhetsberättelser 5. Uppföljning och utvärdering Ekonomi 24

3 3(29) 1. Inledning Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och alla kommuner i länet är medlemmar. Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det är ett kommunalförbund och en fristående juridisk person. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten. Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 2. Organisation och administration Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot, Landstinget har tre, Försäkringskassan två och Arbetsförmedlingen en. Ersättare finns i samma antal. Styrelsens uppgift är fastlagd i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Styrelsen har haft fyra sammanträden under året. Det finns ett arbetsutskott bestående av två ledamöter från landstinget, två som representerar kommunerna och en från vardera Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetsutskottet har haft fyra sammanträden under året. Samordningsförbundet har också en beredningsgrupp med en ledamot från varje medlem. Ledamöterna är tjänstemän hos respektive medlem. Deras uppgift är att delta i beredning av ansökningar om finansiering av projekt/aktiviteter, förbundets mål och riktlinjer och att främja samarbetet mellan medlemmarna. Gruppen leds av förbundets tjänsteman. Gruppen har sammanträtt tre gånger under året. En tjänsteman på heltid finns för förbundet. Tjänsten köps av Försäkringskassan. Det finns beslut om firmatecknare, attesträtt och delegationsordning. Ekonomitjänster köps av Landstinget. Kalmar kommun har påtagit sig ansvaret för tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. För diariet ansvarar förbundets tjänsteman. Diariet finns tillgängligt i Försäkringskassans lokaler i Västervik. Bokföringsmaterial förvaras hos Landstinget i Kalmar.

4 4(29) 3. Verksamhetsberättelse Förbundet har under året 2010 finansierat nedanstående projekt. Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) i Kalmar kommun Nybro, Emmaboda och Torsås Arbetsrehabilitering (NET-rehab) Nykraft i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Arbetsrehab Borgholm i Borgholms kommun Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar kommun Projekt SVUNG i Västerviks kommun Projekt Grön Rehabilitering i Kalmar kommun Projekt DIVA i Nybro och Emmaboda kommuner ( enbart dec månad ) Sammanfattning av projektens verksamhetsberättelser redovisas under punkt Måluppfyllelse av verksamhetsplanen 2010 Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen Redovisning av måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. Målet för 2010 är att utvärdera de projekt vars projekttid löper ut den 31 december 2010 Verkställande tjänsteman har med stöd av personal från FOKUS i Kalmar län utvärderat nedanstående sex projekt och har lämnat rapport om denna utvärdering under hösten 2010: Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) i Kalmar kommun Nybro, Emmaboda och Torsås Arbetsrehabilitering (NET-rehab) Nykraft i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Arbetsrehab Borgholm i Borgholms kommun Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar kommun Projekten Nykraft som avslutas 31 januari 2011och Arbetsrehab Borgholm och TIA som avslutas 31 maj 2011 har också medtagits i denna utvärdering av rationella skäl. Sammanfattningsvis kan sägas att utvärderingarna visar att deltagarna har positiva erfarenheter från sitt deltagande i projekten. Samverkande myndighetspersoners och projektpersonalens uppfattning är övervägande positiv vad gäller samverkan. Utvärderingen har redovisats för de Lokala Samverkansgrupperna i länet den 22 november 2010 och återkoppling av resultaten har skett till projektledningarna och tjänstemän under december Utvärderingen finns publicerad på förbundets hemsida www2. ltkalmar.se/samordningsforbundet. Målet har uppfyllts.

5 5(29) Ett annat mål är att i varje projekt som syftar till att enskilda personer ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga ska målsättningen vara att minst 30% ökar sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet. I genomsnitt för alla projekt i länet året 2010 har 32 % ökat sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning. Detta innebär att samhällets kostnader i stat och kommuner har minskat med drygt 12,5 miljoner kronor genom att 71 personer av de 220 personer som avslutats har erhållit arbete eller börjat studera under (Beräkningsgrund för minskning av samhällets kostnader används i genomsnitt kr/ månad för en heltidsarbetande) Målet har uppfyllts. Mål om informationsinsatser Samordningsförbundet har också haft som mål 2010 att informationsinsatserna skall fortsätta och då i första hand skall politiker och tjänstemän hos medlemmarna vara målgrupper för information. Målet för 2010 var att tjänstemannen och resp. projektledare under 2010 skulle fortsätta informera de kommunfullmäktigeförsamlingar i länet som ej erhållit information om förbundets verksamhet och pågående projekt i resp. kommun. Tjänstemannen och resp. projektledare har under 2010 besökt Högsby kommunfullmäktige och lämnat information. Resterande kommuner och Landsting besöktes under år Tjänstemannen har informerat om förbundets verksamhet i primärkommunala nämnden (PKN) i Kalmar län den 10 juni Tjänstemannen har deltagit i projektens styrgrupper och i de lokala samverkansgrupperna i länet som består av chefstjänstemän från samverkande myndigheter. Han har där informerat om Samordningsförbundet och dess projekt och verksamhet. Dessutom har två träffar med förbundets revisorer genomförts under Ett nybildat Samordningsförbund i Halland har besökt förbundets tjänsteman i Västervik för information om hur vårt förbund arbetar. Tjänstemannen har varit inbjuden till en konferens med flera samordningsförbund i Borås den 12 februari 2010 och informerat om Samordningsförbundet i Kalmar läns verksamhet. Ett flertal tidningsartiklar har behandlat olika projekt inom Samordningsförbundet och även redovisat Samordningsförbundets verksamhet. En informationsfolder om förbundet och dess verksamhet har vid ett flertal tillfällen tryckts under 2010 och distribuerats till medlemmarna.

6 6(29) Förbundet har en hemsida på adress www2.ltkalmar.se/samordningsforbundet där löpande information om förbundets verksamhet lämnas. Här läggs också resultatuppföljningar angående projekten kontinuerligt ut. De utvärderingar som gjorts under året finns publicerade här. Målet har uppfyllts Mål rörande kompetensutveckling Ett av målen för 2010 var att förbundet skulle erbjuda sig att samordna en konferens för de lokala samverkansgrupperna i länet. Denna konferens ägde rum den 22 november 2010 i Oskarshamn och var mycket uppskattad av ett 30-tal deltagare. Önskemål finns om en liknande konferens år Landsomfattande konferens för politiker och tjänstemän i samordningsförbund för finansiell samordning ägde rum den april 2010 i Malmö. På denna FINSAM -konferens deltog ordförande och verkställande tjänsteman. Tjänstemannen har även deltagit i ett seminarium om kunskapssammanställning den 26 augusti 2010 i Stockholm för tjänsteman och förtroendevalda inom FINSAM verksamheten. Tjänstemannen har också deltagit i en utbildning Revision med SKL (Sveriges kommuner och landsting) den 28 oktober 2010 i Stockholm. Utbildningen vände sig till revisorer, tjänsteman och förtroendevalda inom FINSAM -verksamheten. Målet har uppfyllts. Finansiella mål för god hushållning Förbundet skall ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle ska vara möjligt att finansiera utbetalningar till projekt som budgeterats upp till tre år framåt. Likviditeten skall aldrig understiga 350 tkr samt att förbundet inom en sexmånadsperiod ska ha möjlighet att finansiera nya projekt upp till en kostnad av tkr. Det förutsätter att förbundets budget uppgår till minst 12 mkr per år. I annat fall kan likviditetsnivån justeras. Samordningsförbundet skall också ha förmåga att fullfölja sina ekonomiska åtaganden i alla påbörjade projekt. Målet har uppfyllts. Nedan följer en redovisning av varje projekts verksamhet och resultat år Innehållet är hämtat ur projektens egna verksamhetsberättelser Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) Samverkan och ledning Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) har bedrivits i samverkan mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun, arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och försäkringskassan. Projektet påbörjades den 1 september 2007 och avslutades den 31 december Verksamheten har omslutit en budget på kr/år.

7 7(29) Syftet med verksamheten har varit bl.a. att skapa en rehabiliteringsenhet dit berörda myndigheter kunde remittera personer i arbetsför ålder för tidig identifiering och kartläggning av rehabiliteringsbehov, förhindra rundgång mellan myndigheterna mm. Målgrupper har varit arbetslösa, sjukskrivna arbetslösa, långtidssjukskrivna som har anställning men där man inte kan återgå till denna på grund av funktionshinder och/eller personer med långvarigt försörjningsstöd som har behov av utredning eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamhetsberättelse och resultat av hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. Personalresurser Personalen som haft olika kompetenser har bestått av 4 handledare och en projektledare på halvtid. Arbetsmetoder Arbetsmetoder och rutiner har kontinuerligt setts över och reviderats vid behov. Resultatet Målet har varit att KARB i snitt ska ha plats att ta emot 40 deltagare. Antal personer som skall delta i KARB har beräknats till 100 personer per år och målet har varit att minst 30 % av deltagarna skall få ökad egenförsörjning genom arbete eller studier inom 90 dagar efter personens avslut i KARB. Verksamheten har speciellt prioriterat Unga Vuxna; år inom nämnda målgrupper. Vid årsskiftet 2010/2011 har 34 personer avslutats och 7 personer har gått till arbete eller studier vilket innebär att 21 % ökat sin egen försörjning genom arbete eller studier. Den sammantagna procentsatsen för hela projektperioden är att 27,6% av deltagarna har fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier. Av de 19 personer som remitterats till projektet under 2010 kom 1 person från försäkringskassan 1 person från arbetsförmedlingen 7 personer från socialförvaltningen 10 personer från landstinget Beräknad samhällsvinst Enligt ett enkelt anvisat beräkningsunderlag minskas ersättningar från stat och kommun med kronor genom att 7 personer avslutas med återgång i arbete. Snittlönen har beräknats på kronor i månaden för de personer som har sjukpenning, a-kassa eller ersättning från socialförvaltningen.

8 8(29) Konsultationsärenden Projekten har dessutom tagit emot 15 konsultationsärenden Av dessa kom: 1 person från Arbetsförmedlingen 1 person från Försäkringskassan 7 personer från Socialförvaltning 6 personer från Landstinget Sammanfattning/Framgångsfaktorer År 2010 har präglats av projektets avslut. KARB ansökte om förlängd projekttid och fick 3 månaders förlängning och i och med det avslutades projektet Personerna i KARB behöver lång rehabilitering med mycket stöd, genomsnittstiden för rehabiliteringsbehovet har varit 11 månader. I och med detta togs inga deltagare emot under det sista halvåret Detta gjorde att KARB kunde ta emot ansökningar fram till Att antalet ansökningar var färre under 2010 har sin förklaring av att projektet avslutas och därmed har samverkansparterna skickat mindre antal remisser. Detta är en naturlig orsak till att projektet inte uppfyllde sitt mål under året och något att ha i beaktande till kommande projekt. Framgångsfaktorer som projektet lyfter fram har bl.a. varit följande: Handledarna har ingen myndighetsutövning. Olika professioner/utbildning/arbetslivserfarenhet hos handledare Tydlighet i mål och syfte. Uppbackning från uppdragsgivare. Tydlig information om rättigheter och skyldigheter inom de samverkande myndigheterna. Att personen är delaktig i alla steg utifrån sina egna förutsättningar. Helhetssyn på personens situation utifrån ICF( Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ). Prestigelösheten Personens egen motivation och drivkraft i kombination av att handledare finns och möter upp. Att gemensam individuell planering görs på alla myndigheterna tillsammans med personen. Metodiken att kartlägga behov innan insats görs. Att kartläggning görs tillsammans med personen. Att personen gör praktiska saker tillsammans med handledaren exempelvis genom studiebesök på arbetsplatser. Möjligheten att personen kan observeras i olika situationer. Kontinuerlig dokumentation där insats utvärderas och följs upp. Gott samarbete med öppna arbetsmarknaden. Alla individuella lösningar.

9 9(29) NET-rehab Samverkan och ledning Parter i projektet har varit socialförvaltningarna i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner, arbetsförmedlingarna i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner, försäkringskassan samt Nybro, Emmaboda och Torsås hälsocentraler och distriktsrehabiliteringen rehab söder i Kalmar län. Projektet har omslutit en budget för år 2010 på kr. Projektet startade den 3 december 2007och avslutades den 30 november Verksamhetsberättelse och resultat för hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. Personalresurser Från och med den 15 februari 2009 fick NET utökade ekonomiska resurser inom ramen för gällande budget. Teamet har bestått av 3,5 tjänster under större delen av Under året har NET konsulterat för webbkurs, arbetsterapeut, SYV (studie- och yrkesvägledning), olika behandlingsformer, föreläsare och utbildare till OCN ( Open College Network). För övrigt har man använt sig av befintlig personal på Nybro Brunn och myndigheter. Verksamhetsförändringar Utifrån samhällsförändringar (lågkonjunktur) och deltagarnas behov utvecklades NETrehab from 15/ då ytterligare två personer anställdes. Den ena tjänsten var mot näringslivet, starta eget, marknadsundersökning= Idéverkstan. Den andra var utbildare/utvecklare mot trafikantutbildningen. Krav på körkort är stort idag. Båda tjänsterna har coachning som metod och med NET-rehabs grundmodell som bas. NETrehab började arbeta med socialt företagande och OCN utbildning. Kopplingen kompetens kontra näringsliv ses som väldigt viktig, därigenom ovanstående utveckling. Arbetsmetod

10 10(29) Grundmodellen har varit som tidigare (se 2009). Individens berättelse, vad hon/han kommer fram till utifrån vår modell med kort jobbar deltagaren vidare. Fokus har hela tiden varit individens egna val, deltagaren testar sig själv för att sedan ta beslut om nästa steg. Medvetna val för en hållbar framtid. Gemensamt för alla har varit att gå igenom NETrehabs kortmodell. Vidare har alla haft sin egen individuella plan som ser helt olika ut, t.ex. har någon all sin aktivitet inom NET-rehab en tid, någon annan har heltidspraktik en period för att sedan vara i aktivitet i NET-rehab och den andra går ut i praktik. Resultat Målet 2010 har varit att 50 personer skulle aktualiseras i projektet. 50 personer har också aktualiserats i projektet under Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 76 st., varav 17 st. har fått anställning eller studerar inom det reguljära studiesystemet. Detta motsvarar en måluppfyllelse på 22 %. (Under hela projektperioden har totalt 36 % gått i arbete eller studier). Könsfördelningen under året har varit 39 kvinnor och 37 män, 42 är unga vuxna och 69 vuxna. Av de 50 personer som remitterats kom 10 personer från försäkringskassan 10 personer från arbetsförmedlingen 14 personer från socialförvaltningen 16 personer från landstinget Beräknad samhällsvinst Heltid beräknat på kr/månad. 2 heltidsstuderande = kr 8 anställningar på heltid = kr 7 personer med 50 % anställning = kr Ersättningar från stat och kommun har därmed minskat med kr år Ser man till hela projektperioden har 144 personer varit inskrivna och av dessa har 52 personer fått arbete vilket motsvarar 36 %, vilket ger en vinst på 8,4 miljoner kr.

11 11(29) Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 22 konsultationsärenden. Av dessa kom 7 från försäkringskassan 2 från arbetsförmedlingen 8 från socialförvaltningen 5 från landstinget Sammanfattning/framgångsfaktorer Framgångsfaktorer som projektet lyfter fram har bl.a. varit följande: NET har från början försökt att inte använda sig av varken gamla ord eller arbetssätt som ofta används i myndighetssammanhang utan valt nya ord och vägar. Individuellt arbete: Kortmodellen där deltagaren kommer fram till sitt grundläggande synsätt, engagemang, kompetens och arbetsområde. Intresseväckare för att komma fram till medvetna val. Nybro Brunns organisation: kompetens och näringslivscenter. NET-rehab är på sk neutral mark och utgår inte från någon myndighet, vi är ingen ny institution. Arbetar otraditionellt, är ett komplement till det redan befintliga. Köper in resurser efter behov. Vi kan erbjuda helhetslösningar för individens utveckling utifrån deltagarens behov och handlingsplan. Vi har en pengapott för varje deltagare som kan användas till nästan vad som helst dock med syftet att föra dem framåt, kunna genomföra saker i ett led mot egen försörjning. Några av de resultat deltagarna har nått är: höjd livskvalité, funnit rätt myndighet, närmare arbetsmarkanden, tro på sig själv, självinsikt, arbete, studier eller startat eget Nykraft Samverkan och ledning Projektet startade 1 december 2007 och samverkansparter har varit kommunerna i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Kalmar läns landsting. Projektet har omslutit en budget på kr/år. Projektet avslutas den 31 januari 2011.

12 12(29) Verksamhetsberättelse och resultat för hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. Personalresurser Personalen har sedan den 1 maj 2010 bestått av två coacher på heltid och en administrativ assistent på 70 %. Tidigare samordnare i projektet slutade våren 2010 och ersattes av sektionschefen för enheten Arbete och Integration vid Oskarshamns kommun och som har ansvar för övergripande möten gällande samverkan samt besklutsfattande gällande ekonomi. Verksamhetsförändringar För att erbjuda så många som möjligt att ta del av gruppcoachning i Nykraft valde man att ha en gruppaktivitet även på hösten Dessutom ville man ha möjlighet att utvärdera ännu en grupp. Detta gjorde att man sökte och fick projektet förlängt till och med 31 januari Med tanke på målet om en genomströmning av 75 personer årligen vill man notera att man i lokala samverkansgruppen i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner varit eniga om att genomströmningen av 75 deltagare inte varit det primära i dagsläget med tanke på att projektet endast haft två coacher och en assistent som drivit mesta delen av projektet. Arbetsmetoder Projektet har använt sig av ett bra antagningssätt. Gjort en ordentlig kartläggning. Man har haft en självskattningsskala, hälsoenkät och gjort en individuell handlingsplan, Man har köpt in utredningar/kartläggningar när behov funnits. Man har använt sig av både grupp- och individuell coachning. Det finns mer att läsa om Nykrafts arbetsmetoder i verksamhetsberättelsen för Resultat Målet 2010 har varit att 75 personer årligen skall aktualiseras för insatser i projekt Nykraft. Av de som avslutas skall 30 % gå till arbete eller studier inom 90 dagar. Projektet har arbetat med 44 personer under personer har avslutats och 16 personer har fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier beräknat efter 90 dagar efter avslutad aktivitet i projektet. Det innebär att 37 % har gått i arbete eller studier. Av alla remisser som kommit in under året (38 st.) är 18 män och 20 kvinnor, 15 är vuxna och 23 är unga vuxna. Av de 38 personer som remitterats under 2010 kom

13 13(29) 10 personer från försäkringskassan 6 personer från arbetsförmedlingen 3 personer från landstinget 19 personer från socialtjänsten Beräknad samhällsvinst Av 16 personer åter i arbete eller studier har 12 personer gått till heltidsarbete/studier, 3 personer till 50 % och en person på 75 %, vilket innebär att ersättningar från stat och kommun har minskat med kr år Ser man till hela projektperioden har 103 personer varit inskrivna och av dessa har 29 personer fått arbete vilket motsvarar 28 %, vilket ger en beräknad samhällsbesparing på 4,9 miljoner kr. Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 13 konsultationsärenden under året. Sammanfattning/framgångsfaktorer Projektet har haft 44 deltagare i projektet under Man har alltså inte nått det grundläggande målet med 75 deltagare för Med tanke på att man endast haft två coacher som jobbat så har detta varit maximalt hanterbart. Projektet framhåller bl.a. följande framgångsfaktorer: Gruppverksamheter. Tillhörigheten till en grupp har gjort att deltagarna lyft varandra, ökat sin motivation att ta sig vidare, vågat utsätta sig för situationer som tidigare hindrat dem Individuell coachning har under hela projekttiden varit en viktig del i arbetet. Bra samarbete med samverkande myndigheter Brokraft Öland Samverkan och ledning Projektet startade 1 januari 2008 och avslutades 31 december Samverkansparter har varit Socialförvaltningen och Personalenheten i Mörbylånga kommun, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län samt Arbetsförmedlingen Öland. Projektet har omslutit en budget på kronor på årsbasis. Verksamhetsberättelse och resultat för hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. Personalresurser

14 14(29) Totalt har projektet bestått av en personalstyrka motsvarande 2.8 heltidstjänster. Verksamhetsförändringar Projekt Brokraft har successivt utvecklat Mörbylånga Kommuns AME - verksamhet i samverkan, metoder och det operativa med exempelvis nya arbetsstationer. Projektet budgeterades initialt till mera konsultativa tjänster men fick senare en inriktning att använda personalens egen kompetens och samverkansparters resurser efter de individuella behov som uppkom. Kommunens företagshälsovård har kunnat knytas till hälsokontroller och enstaka kurser i hälsa ex stresshantering, sömn. Eftersom de flesta aktiviteter har skräddarsytts enligt individen så har många planerade gruppaktiviteter förutom arbetsträningen och friskvården istället förvandlats till riktade insatser. Enstaka kurser i foto, betonggjutning, oljemålning, matlagning, släktforskning, dekorationsmålning, smyckestillverkning och annan skapande verksamhet har inneburit ett bete att hugga på för många med låg motivation. Frilandsodlingen har inneburit en arbetsstation som ledde fram till matlagning och näringslära men innebar framför allt den mjukstart och startsträcka som ett längre utanförskap kräver. Successivt har målgruppen ändrat karaktär till längre tid i utanförskap med somatiska och psykiska hinder som inneburit att introduktionen förstärkts och andra metoder i coachning och vägledning anpassats. Arbetsmetoder I huvudsak har tre metoder använts mellan alla dagar i veckan enligt projektansökan. Arbetsträning och introduktion utifrån ett Salutogent perspektiv Vad kan du göra? Vägledning och jobbsökaraktiviteter utifrån allt är möjligt men kräver insatser Vad vill du göra? Coaching i ett holistiskt perspektiv, från ord till handling Möjligheter finns! Hur gör du? Mer om dessa arbetsmetoder finns att läsa om i verksamhetsberättelsen för hela projekttiden som publiceras på förbundets hemsida. Resultat Målet för 2010 var att ett 20-tal fasta/regelbundna platser kom att erbjudas och fördelas lika till parterna i projektet dvs. 5 st. vardera fördelat på fyra myndigheter med möjligheter att göra förskjutningar. Den totala genomströmningen under ett år kan då uppgå till 30 st. Målet är att 30 % av dessa ska få ökad egenförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet. Av de 14 personer som remitterats under 2010 kommer 1 person från försäkringskassan

15 15(29) 12 personer från arbetsförmedlingen 1 person från socialförvaltningen Under år 2010 har 19 kvinnor och 9 män utretts. 14 st. är vuxna och 14 st. är unga vuxna. Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 20 st. och 12 st. har erhållit anställning eller utbildning vilket motsvarar en måluppfyllelse på 60 %. Beräknad samhällsvinst 12 personer har erhållit anställning eller börjat studera vilket innebär att samhällskostnaderna har minskat med kr/år. Under hela projektperioden har 142 personer varit inskrivna och av dessa har 80 personer fått arbete eller gått till utbildning vilket motsvarar 56 %, vilket ger en vinst på 15,4 miljoner kr. Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 27 konsultationsärenden. Alla från AF. Sammanfattning/Framgångsfaktorer Enligt målet är resultat över förväntan med tanke på konjunkturen och förändringar i samband med arbetslinjen. Framgångsfaktorerna är följande: Från passivitet till aktivitet/delaktighet Samverkan Coaching Vägledning Bidragsperspektivet Vinna tid Nätverk Friskvård Personalteamet Utveckling av ovanstående begrepp finns att läsa i verksamhetsberättelse för hela projekttiden och som är publicerad på förbundets hemsida. Slutligen kan sägas att målet är överträffat och uppnått. Visionen i ansökan om en permanent metodutveckling inom AME - verksamheten har även beslutats av Mörbylånga Kommun Därmed har ansökan till Samordningsförbundet följts och uppfyllts i sin helhet Arbetsrehab Borgholm Samverkan och ledning

16 16(29) Projektet startade den 1 juni 2008 och samverkansparter är Socialförvaltningens individoch familjeomsorg i Borgholms kommun, Arbetsförmedlingen Öland, Försäkringskassan, samt Borgholms hälsocentral. Projektet omsluter en budget på kronor/år och skall pågå till 31 maj Projektet har utvärderats före avslut av rationella skäl. Denna utvärdering finns på förbundets hemsida. Personalresurser På kommunens arbetsmarknadsavdelning arbetar en arbetsamordnare 70 % med projektdeltagarna (from mars -09, tidigare 50 %), en arbetsledare 25 %, gruppledare 20 %, och vi kan köpa konsultativa tjänster på ca 100 tim/år. Personalen har flerårig erfarenhet att arbeta med rehabilitering, vägledning och arbetsledning av personer som står långt från arbetsmarknaden. Delar av verksamheten sker inom arbetsmarknads avd. vilket gör att det finns ytterligare personal att tillgå. Verksamhetsförändringar Arbetsmarknadsavdelningen i Borgholms kommun startade projektet Arbetsrehab Borgholm 1 juni 2008, den största förändringen för personalen var att ifrån att anordna sysselsättningsplatser åt olika målgrupper, nu i projektet bli uppdragstagare åt våra myndigheter. Arbetsmetoder Metoderna har tidigare beskrivits i verksamhetsberättelsen för år Projektet använder samma metoder även Resultat Målgruppen har varit personer i åldern år som varit arbetslösa och/eller sjukskrivna utan arbetsgivare, personer med försörjningsstöd. Prioritering har gjorts på gruppen yngre personer, personer med psykosociala problem och utlandsfödda. Ca 30 personer per år har erbjudits insatser i projektet. Målet har varit att 100 % blir färdigutredda medicinskt och 30% skall erhålla arbete eller påbörja studier. Under år 2010 har 35 personer (18 kvinnor och 17 män) remitterats till projektet Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 26 stycken. 11 individer har erhållit anställning eller börjat studera. Detta innebär ett resultat på 42 %. Av de 35 personer som remitterats kommer 8 personer från försäkringskassan

17 17(29) 18 personer från arbetsförmedlingen 9 personer från socialförvaltningen 0 person från landstinget Vid årsskiftet 2010/2011 är 22 personer inskrivna i projekten. Väntelistan består vid årsskiftet av 9 personer. Beräknad samhällsvinst 11 personer i arbete eller utbildning innebär en kostnadsminskning för staten och kommunerna med kr på årsbasis. Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 5 konsultationsärenden. Alla kom från AF. Sammanfattning/Framgångsfaktorer Arbetsmetoden har byggt på ett nära samarbete med de olika myndigheterna. Man har arbetat med tydliga uttalade mål och alla berörda myndigheter och personer har träffats vid ett och samma tillfälle. En annan framgångsfaktor har varit en kompetent och engagerad personal. Det har också funnits ett bra regionalt nätverk för att kunna stärka individen till självförsörjning Projekt TIA Samverkan och ledning Projektet startade den 1 juni 2008 och samverkansparter har varit Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samt Landstinget i form av primärvården och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Projektet har omslutit en budget på kronor/år och skall pågå till den 31 maj Syftet med projekt TIA har varit att ge resurssvaga personer, främst personer med intellektuella funktionsnedsättningar, en varaktig lösning på sin försörjnings- och sysselsättningssituation. Extra fokus har lagts på gruppen unga kvinnor som är en särskilt utsatt grupp. Projektet har utvärderats före avslut av rationella skäl. Denna utvärdering finns på förbundets hemsida. Personalresurser TIA har för närvarande 3,25 tjänster (en projektledare, två handledare och 0,25 % arbetar med administrativa uppgifter). Verksamhetsförändringar

18 18(29) TIA har sin bas på Falkenbergshuset på Verkstadsgatan i Kalmar. Där finns lokaler med verkstäder, omklädningsrum (olika för män och kvinnor, med låsta skåp, toaletter och dusch) och det finns ett välutrustat lunchrum. Verksamheten som TIA bedriver på Falkenbergshuset består av legoarbeten från företag i regionen och smörgåstillverkning på uppdrag. Falkenberghuset är också utgångspunkt för den mat- och postutkörning till olika verksamheter i kommunen som TIA ansvarar för. Arbetsmetoder De personer som kommer till TIA s arbetsgrupp har dessförinnan utretts av respektive myndighet. Där har en bedömning gjorts om man möjligtvis kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Efter denna bedömning sker alltså remitteringen till TIA. Fortfarande kan det dock finnas oklarheter om och på vilket sätt individen klarar av ett arbete. Arbetet med deltagarna på TIA är därför indelat i fyra steg: kartläggning arbetsträning arbetsprövning avslut Kartläggning och arbetsträning har i första hand skett på Falkenbergshuset medan arbetsprövning har skett hos olika arbetsgivare, både privata och offentliga. Under arbetets gång redovisas utvecklingen fortlöpande till arbetsgruppen som träffas var tredje vecka. Resultat Målet har varit att 60 personer skall aktualiseras för samverkan under 3 år. Minst 40 % dvs. 24 personer ska gå till arbete med eller utan anställningsstöd utifrån sitt arbetsutbud på heltid eller deltid. Målet har också varit att 90 % är kvar i arbete efter 3 år. Ambitionen är att 70 % inom 12 månader från aktualisering i samverkan ska ha kommit i arbete alternativt ha bedömts och påbörjat arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbete. Under året har 19 ärenden avslutats varav 7 gick vidare till arbete eller studier. Detta innebär ett resultat på 37 %. Av de 20 personer som remitterats under 2010 kommer 3 personer från försäkringskassan 15 personer från arbetsförmedlingen 2 personer från socialförvaltningen Vid årsskiftet 2010/2011 är 25 personer inskrivna i projekten. Väntelistan består vid årsskiftet av 2 personer. Beräknad samhällsvinst Två personer med 100 % anställning = kr Fyra personer med 75 % anställning = kr En person med 50 % anställning = kr

19 19(29) Totalt minskar samhällets kostnader med kr/år. Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 254 konsultationsärenden. Av dessa kom 36 från försäkringskassan 54 från arbetsförmedlingen 39 från socialförvaltningen 78 från landstinget 47 övrigt Sammanfattning/Framgångsfaktorer En absolut förutsättning för att lyckas med uppdraget har varit en samverkan mellan myndigheter på individnivå. Nästan alla deltagare i projektet har varit eller borde vara aktuella för insatser hos flera myndigheter och att dessa myndigheter ser och arbetar mot samma mål är av största vikt. Myndighetssamverkan i form av fysiska mötesplatser mellan handläggare och TIA:s personal där man kan utbyta kunskaper och erfarenheter har varit en mycket viktig framgångsfaktor. En annan stor faktor för framgång har varit Arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun som har gett TIA förutsättningar för att pröva olika verksamheter och som har bidragit med stor kunskap om arbetsmarknadens förutsättningar och utveckling. För att få möjlighet till en ingång till sjukvården har två läkarkontakter knutits till projektet, en allmänläkare och en psykiatriker. Dessa har varit till stor hjälp i bedömningen av omfattningen av personers arbetsförmåga och möjligheter till att förändra denna. Resultaten har varit i linje med uppställda mål. Samhället har dock under de senare åren genomgått stora förändringar som påverkar gruppen med intellektuellt funktionshinder med full kraft. Här kan t.ex. nämnas: Antalet lediga okvalificerade arbeten är fortsatt lågt Fas 3 har kommit igång ordentligt. Billig/gratis arbetskraft har ökat. (Företagarna har lärt sig att det finns.) Många blir utförsäkrade från Försäkringskassan. Landstingets habilitering har stramat upp sina riktlinjer. Läkarkåren har svårt att skriva intyg som räcker till fortsatt aktivitets/sjukersättning. De har ofta inte kunskapen om målgruppen. Deltagarna får allt svårare att hävda sig gentemot myndigheter. Allt sammantaget har fått till följd att många personer konkurrerar på den okvalificerade arbetsmarknaden. Konkurrensen om praktikplatser på företag har blivit hårdare. Företag kan enkelt få gratis arbetskraft till enklare arbetsuppgifter. De kan till och med få betalt för att ta emot långtidsarbetslösa. Det innebär att få företag vill anställa personal för okvalificerade arbeten även med ett lönebidrag i potten SVUNG Samverkan och ledning

20 20(29) Projektet påbörjades den 1 april 2010 och bedrivs i samverkan mellan Landstinget i Kalmar län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerviks kommun. Projektet omsluter en budget på kronor/år och skall pågå till den 31 mars Syfte Projektet syftar till att: effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens bedriva samverkan i syfte att undvika rundgång och gråzoner där den enskilde riskerar att hamna utanför samhällets skyddsnät förkorta vägen för den enskilde in i samverkan och ut mot arbetsmarknaden och ökad egenförsörjning tidig identifiering och kartläggning av insats- och rehabiliteringsbehov Personalresurser 0,5 samverkanskoordinator och 1,5 coach = 2,0 tjänst Arbetsmetoder Metoden bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. Den enskildes egna resurser ska ställas i fokus och vara vägledande för genomförandeplanen. Projektet tillhandahåller inga lokaler för arbetsrehabiliterande verksamhet, utan riktar sig mot reella arbetsplatser i näringslivet och offentlig sektor. På praktik- och träningsplatser coachas deltagarna för att komma närmare ökad egen försörjning. Coachernas roll är att stärka deltagarnas förmåga att utföra förvärvsarbete eller studier. Arbetssättet är inspirerat av Supported employment, en metod som utvecklats i USA och Kanada under de sista decennierna. Metoden syftar till att personer med funktionshinder ska få möjlighet att komma in på den öppna arbetsmarknaden och att behovet av stöd på arbetsplatsen tillgodoses. Utifrån individens önskemål och behov samordnas deltagarens nätverk vilket består av olika samarbetspartner. Som hjälp för deltagaren att hitta sig själva och sina intressen erbjuds vid behov materialet Fokusera: Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?. Resultat Att 30 % av deltagarna ska ha skapat egen försörjning inom 90 dagar efter avslutad insats genom anställning, studier eller egenföretagande. 1 deltagare är avslutad och har gått till anställning. Måluppfyllelsen är då 100 %. Av de 24 personer som remitterats under 2010 kommer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Samverkan Västervik Ung SVUNG

Verksamhetsberättelse 2012 Samverkan Västervik Ung SVUNG Verksamhetsberättelse 212 Samverkan Västervik Ung SVUNG Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län Samt Västerviks Kommun 1 Projektet SVUNG SVUNG är ett

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31 et Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 1 c/o Mobiltel: 070-677 78 12 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010.01.01-2010.12.31 Styrelsen för et, 222000-2261,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering -

Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering - Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering - 2015 Från och med den 1 januari 2012 driver Trollhättans Stads avdelning för arbetsmarknad och försörjningsstöd en insats som omfattar

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för Leva Livet dec 2011-nov 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Mål och syfte med projektet... 3 Verksamhetsmål...

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Verksamhetens kostnader uppgick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan,

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla,

Läs mer

ArbetsRehab Hultsfred o Vimmerby 2007-2009.

ArbetsRehab Hultsfred o Vimmerby 2007-2009. 1 ArbetsRehab Hultsfred o Vimmerby 2007-2009. Projektets vision: att ha en fungerande samverkan kring arbetsrehabilitering i Hultsfred och Vimmerby, där ingen faller mellan stolarna. Samverkan och ledning

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Bilaga 1 Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Kvinnocoacher (ID 1019) Projektägare: Landstinget Västmanland genom

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Samordningsförbundet I Kalmar län

Samordningsförbundet I Kalmar län Samordningsförbundet I Kalmar län Slutrapport och verksamhetsberättelse 2010 PROJEKT BROKRAFT 2008-2010 i Mörbylånga Kommun Av: Anders Johnsson (projektledare 2008 2010) Slutrapport och Verksamhetsberättelse

Läs mer