1(29) Diarienr ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859"

Transkript

1 1(29) Diarienr ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr

2 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse Måluppfyllelse av verksamhetsplanen Projekt Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) Projekt NET-rehab i Nybro, Emmaboda 9 och Torsås kommuner Projekt Nykraft i Oskarshamn, Högsby och 11 Mönsterås kommuner Projekt Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Projekt Arbetsehab Borgholm Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar Projekt SVUNG i Västervik Projekt Grön Rehabilitering i Kalmar Projekt DIVA i Nybro och Emmaboda kommuner Sammanfattning av projektens 22 verksamhetsberättelser 5. Uppföljning och utvärdering Ekonomi 24

3 3(29) 1. Inledning Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och alla kommuner i länet är medlemmar. Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det är ett kommunalförbund och en fristående juridisk person. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten. Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 2. Organisation och administration Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot, Landstinget har tre, Försäkringskassan två och Arbetsförmedlingen en. Ersättare finns i samma antal. Styrelsens uppgift är fastlagd i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Styrelsen har haft fyra sammanträden under året. Det finns ett arbetsutskott bestående av två ledamöter från landstinget, två som representerar kommunerna och en från vardera Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetsutskottet har haft fyra sammanträden under året. Samordningsförbundet har också en beredningsgrupp med en ledamot från varje medlem. Ledamöterna är tjänstemän hos respektive medlem. Deras uppgift är att delta i beredning av ansökningar om finansiering av projekt/aktiviteter, förbundets mål och riktlinjer och att främja samarbetet mellan medlemmarna. Gruppen leds av förbundets tjänsteman. Gruppen har sammanträtt tre gånger under året. En tjänsteman på heltid finns för förbundet. Tjänsten köps av Försäkringskassan. Det finns beslut om firmatecknare, attesträtt och delegationsordning. Ekonomitjänster köps av Landstinget. Kalmar kommun har påtagit sig ansvaret för tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. För diariet ansvarar förbundets tjänsteman. Diariet finns tillgängligt i Försäkringskassans lokaler i Västervik. Bokföringsmaterial förvaras hos Landstinget i Kalmar.

4 4(29) 3. Verksamhetsberättelse Förbundet har under året 2010 finansierat nedanstående projekt. Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) i Kalmar kommun Nybro, Emmaboda och Torsås Arbetsrehabilitering (NET-rehab) Nykraft i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Arbetsrehab Borgholm i Borgholms kommun Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar kommun Projekt SVUNG i Västerviks kommun Projekt Grön Rehabilitering i Kalmar kommun Projekt DIVA i Nybro och Emmaboda kommuner ( enbart dec månad ) Sammanfattning av projektens verksamhetsberättelser redovisas under punkt Måluppfyllelse av verksamhetsplanen 2010 Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen Redovisning av måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. Målet för 2010 är att utvärdera de projekt vars projekttid löper ut den 31 december 2010 Verkställande tjänsteman har med stöd av personal från FOKUS i Kalmar län utvärderat nedanstående sex projekt och har lämnat rapport om denna utvärdering under hösten 2010: Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) i Kalmar kommun Nybro, Emmaboda och Torsås Arbetsrehabilitering (NET-rehab) Nykraft i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Arbetsrehab Borgholm i Borgholms kommun Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar kommun Projekten Nykraft som avslutas 31 januari 2011och Arbetsrehab Borgholm och TIA som avslutas 31 maj 2011 har också medtagits i denna utvärdering av rationella skäl. Sammanfattningsvis kan sägas att utvärderingarna visar att deltagarna har positiva erfarenheter från sitt deltagande i projekten. Samverkande myndighetspersoners och projektpersonalens uppfattning är övervägande positiv vad gäller samverkan. Utvärderingen har redovisats för de Lokala Samverkansgrupperna i länet den 22 november 2010 och återkoppling av resultaten har skett till projektledningarna och tjänstemän under december Utvärderingen finns publicerad på förbundets hemsida www2. ltkalmar.se/samordningsforbundet. Målet har uppfyllts.

5 5(29) Ett annat mål är att i varje projekt som syftar till att enskilda personer ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga ska målsättningen vara att minst 30% ökar sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet. I genomsnitt för alla projekt i länet året 2010 har 32 % ökat sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning. Detta innebär att samhällets kostnader i stat och kommuner har minskat med drygt 12,5 miljoner kronor genom att 71 personer av de 220 personer som avslutats har erhållit arbete eller börjat studera under (Beräkningsgrund för minskning av samhällets kostnader används i genomsnitt kr/ månad för en heltidsarbetande) Målet har uppfyllts. Mål om informationsinsatser Samordningsförbundet har också haft som mål 2010 att informationsinsatserna skall fortsätta och då i första hand skall politiker och tjänstemän hos medlemmarna vara målgrupper för information. Målet för 2010 var att tjänstemannen och resp. projektledare under 2010 skulle fortsätta informera de kommunfullmäktigeförsamlingar i länet som ej erhållit information om förbundets verksamhet och pågående projekt i resp. kommun. Tjänstemannen och resp. projektledare har under 2010 besökt Högsby kommunfullmäktige och lämnat information. Resterande kommuner och Landsting besöktes under år Tjänstemannen har informerat om förbundets verksamhet i primärkommunala nämnden (PKN) i Kalmar län den 10 juni Tjänstemannen har deltagit i projektens styrgrupper och i de lokala samverkansgrupperna i länet som består av chefstjänstemän från samverkande myndigheter. Han har där informerat om Samordningsförbundet och dess projekt och verksamhet. Dessutom har två träffar med förbundets revisorer genomförts under Ett nybildat Samordningsförbund i Halland har besökt förbundets tjänsteman i Västervik för information om hur vårt förbund arbetar. Tjänstemannen har varit inbjuden till en konferens med flera samordningsförbund i Borås den 12 februari 2010 och informerat om Samordningsförbundet i Kalmar läns verksamhet. Ett flertal tidningsartiklar har behandlat olika projekt inom Samordningsförbundet och även redovisat Samordningsförbundets verksamhet. En informationsfolder om förbundet och dess verksamhet har vid ett flertal tillfällen tryckts under 2010 och distribuerats till medlemmarna.

6 6(29) Förbundet har en hemsida på adress www2.ltkalmar.se/samordningsforbundet där löpande information om förbundets verksamhet lämnas. Här läggs också resultatuppföljningar angående projekten kontinuerligt ut. De utvärderingar som gjorts under året finns publicerade här. Målet har uppfyllts Mål rörande kompetensutveckling Ett av målen för 2010 var att förbundet skulle erbjuda sig att samordna en konferens för de lokala samverkansgrupperna i länet. Denna konferens ägde rum den 22 november 2010 i Oskarshamn och var mycket uppskattad av ett 30-tal deltagare. Önskemål finns om en liknande konferens år Landsomfattande konferens för politiker och tjänstemän i samordningsförbund för finansiell samordning ägde rum den april 2010 i Malmö. På denna FINSAM -konferens deltog ordförande och verkställande tjänsteman. Tjänstemannen har även deltagit i ett seminarium om kunskapssammanställning den 26 augusti 2010 i Stockholm för tjänsteman och förtroendevalda inom FINSAM verksamheten. Tjänstemannen har också deltagit i en utbildning Revision med SKL (Sveriges kommuner och landsting) den 28 oktober 2010 i Stockholm. Utbildningen vände sig till revisorer, tjänsteman och förtroendevalda inom FINSAM -verksamheten. Målet har uppfyllts. Finansiella mål för god hushållning Förbundet skall ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle ska vara möjligt att finansiera utbetalningar till projekt som budgeterats upp till tre år framåt. Likviditeten skall aldrig understiga 350 tkr samt att förbundet inom en sexmånadsperiod ska ha möjlighet att finansiera nya projekt upp till en kostnad av tkr. Det förutsätter att förbundets budget uppgår till minst 12 mkr per år. I annat fall kan likviditetsnivån justeras. Samordningsförbundet skall också ha förmåga att fullfölja sina ekonomiska åtaganden i alla påbörjade projekt. Målet har uppfyllts. Nedan följer en redovisning av varje projekts verksamhet och resultat år Innehållet är hämtat ur projektens egna verksamhetsberättelser Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) Samverkan och ledning Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) har bedrivits i samverkan mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun, arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och försäkringskassan. Projektet påbörjades den 1 september 2007 och avslutades den 31 december Verksamheten har omslutit en budget på kr/år.

7 7(29) Syftet med verksamheten har varit bl.a. att skapa en rehabiliteringsenhet dit berörda myndigheter kunde remittera personer i arbetsför ålder för tidig identifiering och kartläggning av rehabiliteringsbehov, förhindra rundgång mellan myndigheterna mm. Målgrupper har varit arbetslösa, sjukskrivna arbetslösa, långtidssjukskrivna som har anställning men där man inte kan återgå till denna på grund av funktionshinder och/eller personer med långvarigt försörjningsstöd som har behov av utredning eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamhetsberättelse och resultat av hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. Personalresurser Personalen som haft olika kompetenser har bestått av 4 handledare och en projektledare på halvtid. Arbetsmetoder Arbetsmetoder och rutiner har kontinuerligt setts över och reviderats vid behov. Resultatet Målet har varit att KARB i snitt ska ha plats att ta emot 40 deltagare. Antal personer som skall delta i KARB har beräknats till 100 personer per år och målet har varit att minst 30 % av deltagarna skall få ökad egenförsörjning genom arbete eller studier inom 90 dagar efter personens avslut i KARB. Verksamheten har speciellt prioriterat Unga Vuxna; år inom nämnda målgrupper. Vid årsskiftet 2010/2011 har 34 personer avslutats och 7 personer har gått till arbete eller studier vilket innebär att 21 % ökat sin egen försörjning genom arbete eller studier. Den sammantagna procentsatsen för hela projektperioden är att 27,6% av deltagarna har fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier. Av de 19 personer som remitterats till projektet under 2010 kom 1 person från försäkringskassan 1 person från arbetsförmedlingen 7 personer från socialförvaltningen 10 personer från landstinget Beräknad samhällsvinst Enligt ett enkelt anvisat beräkningsunderlag minskas ersättningar från stat och kommun med kronor genom att 7 personer avslutas med återgång i arbete. Snittlönen har beräknats på kronor i månaden för de personer som har sjukpenning, a-kassa eller ersättning från socialförvaltningen.

8 8(29) Konsultationsärenden Projekten har dessutom tagit emot 15 konsultationsärenden Av dessa kom: 1 person från Arbetsförmedlingen 1 person från Försäkringskassan 7 personer från Socialförvaltning 6 personer från Landstinget Sammanfattning/Framgångsfaktorer År 2010 har präglats av projektets avslut. KARB ansökte om förlängd projekttid och fick 3 månaders förlängning och i och med det avslutades projektet Personerna i KARB behöver lång rehabilitering med mycket stöd, genomsnittstiden för rehabiliteringsbehovet har varit 11 månader. I och med detta togs inga deltagare emot under det sista halvåret Detta gjorde att KARB kunde ta emot ansökningar fram till Att antalet ansökningar var färre under 2010 har sin förklaring av att projektet avslutas och därmed har samverkansparterna skickat mindre antal remisser. Detta är en naturlig orsak till att projektet inte uppfyllde sitt mål under året och något att ha i beaktande till kommande projekt. Framgångsfaktorer som projektet lyfter fram har bl.a. varit följande: Handledarna har ingen myndighetsutövning. Olika professioner/utbildning/arbetslivserfarenhet hos handledare Tydlighet i mål och syfte. Uppbackning från uppdragsgivare. Tydlig information om rättigheter och skyldigheter inom de samverkande myndigheterna. Att personen är delaktig i alla steg utifrån sina egna förutsättningar. Helhetssyn på personens situation utifrån ICF( Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ). Prestigelösheten Personens egen motivation och drivkraft i kombination av att handledare finns och möter upp. Att gemensam individuell planering görs på alla myndigheterna tillsammans med personen. Metodiken att kartlägga behov innan insats görs. Att kartläggning görs tillsammans med personen. Att personen gör praktiska saker tillsammans med handledaren exempelvis genom studiebesök på arbetsplatser. Möjligheten att personen kan observeras i olika situationer. Kontinuerlig dokumentation där insats utvärderas och följs upp. Gott samarbete med öppna arbetsmarknaden. Alla individuella lösningar.

9 9(29) NET-rehab Samverkan och ledning Parter i projektet har varit socialförvaltningarna i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner, arbetsförmedlingarna i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner, försäkringskassan samt Nybro, Emmaboda och Torsås hälsocentraler och distriktsrehabiliteringen rehab söder i Kalmar län. Projektet har omslutit en budget för år 2010 på kr. Projektet startade den 3 december 2007och avslutades den 30 november Verksamhetsberättelse och resultat för hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. Personalresurser Från och med den 15 februari 2009 fick NET utökade ekonomiska resurser inom ramen för gällande budget. Teamet har bestått av 3,5 tjänster under större delen av Under året har NET konsulterat för webbkurs, arbetsterapeut, SYV (studie- och yrkesvägledning), olika behandlingsformer, föreläsare och utbildare till OCN ( Open College Network). För övrigt har man använt sig av befintlig personal på Nybro Brunn och myndigheter. Verksamhetsförändringar Utifrån samhällsförändringar (lågkonjunktur) och deltagarnas behov utvecklades NETrehab from 15/ då ytterligare två personer anställdes. Den ena tjänsten var mot näringslivet, starta eget, marknadsundersökning= Idéverkstan. Den andra var utbildare/utvecklare mot trafikantutbildningen. Krav på körkort är stort idag. Båda tjänsterna har coachning som metod och med NET-rehabs grundmodell som bas. NETrehab började arbeta med socialt företagande och OCN utbildning. Kopplingen kompetens kontra näringsliv ses som väldigt viktig, därigenom ovanstående utveckling. Arbetsmetod

10 10(29) Grundmodellen har varit som tidigare (se 2009). Individens berättelse, vad hon/han kommer fram till utifrån vår modell med kort jobbar deltagaren vidare. Fokus har hela tiden varit individens egna val, deltagaren testar sig själv för att sedan ta beslut om nästa steg. Medvetna val för en hållbar framtid. Gemensamt för alla har varit att gå igenom NETrehabs kortmodell. Vidare har alla haft sin egen individuella plan som ser helt olika ut, t.ex. har någon all sin aktivitet inom NET-rehab en tid, någon annan har heltidspraktik en period för att sedan vara i aktivitet i NET-rehab och den andra går ut i praktik. Resultat Målet 2010 har varit att 50 personer skulle aktualiseras i projektet. 50 personer har också aktualiserats i projektet under Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 76 st., varav 17 st. har fått anställning eller studerar inom det reguljära studiesystemet. Detta motsvarar en måluppfyllelse på 22 %. (Under hela projektperioden har totalt 36 % gått i arbete eller studier). Könsfördelningen under året har varit 39 kvinnor och 37 män, 42 är unga vuxna och 69 vuxna. Av de 50 personer som remitterats kom 10 personer från försäkringskassan 10 personer från arbetsförmedlingen 14 personer från socialförvaltningen 16 personer från landstinget Beräknad samhällsvinst Heltid beräknat på kr/månad. 2 heltidsstuderande = kr 8 anställningar på heltid = kr 7 personer med 50 % anställning = kr Ersättningar från stat och kommun har därmed minskat med kr år Ser man till hela projektperioden har 144 personer varit inskrivna och av dessa har 52 personer fått arbete vilket motsvarar 36 %, vilket ger en vinst på 8,4 miljoner kr.

11 11(29) Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 22 konsultationsärenden. Av dessa kom 7 från försäkringskassan 2 från arbetsförmedlingen 8 från socialförvaltningen 5 från landstinget Sammanfattning/framgångsfaktorer Framgångsfaktorer som projektet lyfter fram har bl.a. varit följande: NET har från början försökt att inte använda sig av varken gamla ord eller arbetssätt som ofta används i myndighetssammanhang utan valt nya ord och vägar. Individuellt arbete: Kortmodellen där deltagaren kommer fram till sitt grundläggande synsätt, engagemang, kompetens och arbetsområde. Intresseväckare för att komma fram till medvetna val. Nybro Brunns organisation: kompetens och näringslivscenter. NET-rehab är på sk neutral mark och utgår inte från någon myndighet, vi är ingen ny institution. Arbetar otraditionellt, är ett komplement till det redan befintliga. Köper in resurser efter behov. Vi kan erbjuda helhetslösningar för individens utveckling utifrån deltagarens behov och handlingsplan. Vi har en pengapott för varje deltagare som kan användas till nästan vad som helst dock med syftet att föra dem framåt, kunna genomföra saker i ett led mot egen försörjning. Några av de resultat deltagarna har nått är: höjd livskvalité, funnit rätt myndighet, närmare arbetsmarkanden, tro på sig själv, självinsikt, arbete, studier eller startat eget Nykraft Samverkan och ledning Projektet startade 1 december 2007 och samverkansparter har varit kommunerna i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Kalmar läns landsting. Projektet har omslutit en budget på kr/år. Projektet avslutas den 31 januari 2011.

12 12(29) Verksamhetsberättelse och resultat för hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. Personalresurser Personalen har sedan den 1 maj 2010 bestått av två coacher på heltid och en administrativ assistent på 70 %. Tidigare samordnare i projektet slutade våren 2010 och ersattes av sektionschefen för enheten Arbete och Integration vid Oskarshamns kommun och som har ansvar för övergripande möten gällande samverkan samt besklutsfattande gällande ekonomi. Verksamhetsförändringar För att erbjuda så många som möjligt att ta del av gruppcoachning i Nykraft valde man att ha en gruppaktivitet även på hösten Dessutom ville man ha möjlighet att utvärdera ännu en grupp. Detta gjorde att man sökte och fick projektet förlängt till och med 31 januari Med tanke på målet om en genomströmning av 75 personer årligen vill man notera att man i lokala samverkansgruppen i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner varit eniga om att genomströmningen av 75 deltagare inte varit det primära i dagsläget med tanke på att projektet endast haft två coacher och en assistent som drivit mesta delen av projektet. Arbetsmetoder Projektet har använt sig av ett bra antagningssätt. Gjort en ordentlig kartläggning. Man har haft en självskattningsskala, hälsoenkät och gjort en individuell handlingsplan, Man har köpt in utredningar/kartläggningar när behov funnits. Man har använt sig av både grupp- och individuell coachning. Det finns mer att läsa om Nykrafts arbetsmetoder i verksamhetsberättelsen för Resultat Målet 2010 har varit att 75 personer årligen skall aktualiseras för insatser i projekt Nykraft. Av de som avslutas skall 30 % gå till arbete eller studier inom 90 dagar. Projektet har arbetat med 44 personer under personer har avslutats och 16 personer har fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier beräknat efter 90 dagar efter avslutad aktivitet i projektet. Det innebär att 37 % har gått i arbete eller studier. Av alla remisser som kommit in under året (38 st.) är 18 män och 20 kvinnor, 15 är vuxna och 23 är unga vuxna. Av de 38 personer som remitterats under 2010 kom

13 13(29) 10 personer från försäkringskassan 6 personer från arbetsförmedlingen 3 personer från landstinget 19 personer från socialtjänsten Beräknad samhällsvinst Av 16 personer åter i arbete eller studier har 12 personer gått till heltidsarbete/studier, 3 personer till 50 % och en person på 75 %, vilket innebär att ersättningar från stat och kommun har minskat med kr år Ser man till hela projektperioden har 103 personer varit inskrivna och av dessa har 29 personer fått arbete vilket motsvarar 28 %, vilket ger en beräknad samhällsbesparing på 4,9 miljoner kr. Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 13 konsultationsärenden under året. Sammanfattning/framgångsfaktorer Projektet har haft 44 deltagare i projektet under Man har alltså inte nått det grundläggande målet med 75 deltagare för Med tanke på att man endast haft två coacher som jobbat så har detta varit maximalt hanterbart. Projektet framhåller bl.a. följande framgångsfaktorer: Gruppverksamheter. Tillhörigheten till en grupp har gjort att deltagarna lyft varandra, ökat sin motivation att ta sig vidare, vågat utsätta sig för situationer som tidigare hindrat dem Individuell coachning har under hela projekttiden varit en viktig del i arbetet. Bra samarbete med samverkande myndigheter Brokraft Öland Samverkan och ledning Projektet startade 1 januari 2008 och avslutades 31 december Samverkansparter har varit Socialförvaltningen och Personalenheten i Mörbylånga kommun, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län samt Arbetsförmedlingen Öland. Projektet har omslutit en budget på kronor på årsbasis. Verksamhetsberättelse och resultat för hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. Personalresurser

14 14(29) Totalt har projektet bestått av en personalstyrka motsvarande 2.8 heltidstjänster. Verksamhetsförändringar Projekt Brokraft har successivt utvecklat Mörbylånga Kommuns AME - verksamhet i samverkan, metoder och det operativa med exempelvis nya arbetsstationer. Projektet budgeterades initialt till mera konsultativa tjänster men fick senare en inriktning att använda personalens egen kompetens och samverkansparters resurser efter de individuella behov som uppkom. Kommunens företagshälsovård har kunnat knytas till hälsokontroller och enstaka kurser i hälsa ex stresshantering, sömn. Eftersom de flesta aktiviteter har skräddarsytts enligt individen så har många planerade gruppaktiviteter förutom arbetsträningen och friskvården istället förvandlats till riktade insatser. Enstaka kurser i foto, betonggjutning, oljemålning, matlagning, släktforskning, dekorationsmålning, smyckestillverkning och annan skapande verksamhet har inneburit ett bete att hugga på för många med låg motivation. Frilandsodlingen har inneburit en arbetsstation som ledde fram till matlagning och näringslära men innebar framför allt den mjukstart och startsträcka som ett längre utanförskap kräver. Successivt har målgruppen ändrat karaktär till längre tid i utanförskap med somatiska och psykiska hinder som inneburit att introduktionen förstärkts och andra metoder i coachning och vägledning anpassats. Arbetsmetoder I huvudsak har tre metoder använts mellan alla dagar i veckan enligt projektansökan. Arbetsträning och introduktion utifrån ett Salutogent perspektiv Vad kan du göra? Vägledning och jobbsökaraktiviteter utifrån allt är möjligt men kräver insatser Vad vill du göra? Coaching i ett holistiskt perspektiv, från ord till handling Möjligheter finns! Hur gör du? Mer om dessa arbetsmetoder finns att läsa om i verksamhetsberättelsen för hela projekttiden som publiceras på förbundets hemsida. Resultat Målet för 2010 var att ett 20-tal fasta/regelbundna platser kom att erbjudas och fördelas lika till parterna i projektet dvs. 5 st. vardera fördelat på fyra myndigheter med möjligheter att göra förskjutningar. Den totala genomströmningen under ett år kan då uppgå till 30 st. Målet är att 30 % av dessa ska få ökad egenförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet. Av de 14 personer som remitterats under 2010 kommer 1 person från försäkringskassan

15 15(29) 12 personer från arbetsförmedlingen 1 person från socialförvaltningen Under år 2010 har 19 kvinnor och 9 män utretts. 14 st. är vuxna och 14 st. är unga vuxna. Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 20 st. och 12 st. har erhållit anställning eller utbildning vilket motsvarar en måluppfyllelse på 60 %. Beräknad samhällsvinst 12 personer har erhållit anställning eller börjat studera vilket innebär att samhällskostnaderna har minskat med kr/år. Under hela projektperioden har 142 personer varit inskrivna och av dessa har 80 personer fått arbete eller gått till utbildning vilket motsvarar 56 %, vilket ger en vinst på 15,4 miljoner kr. Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 27 konsultationsärenden. Alla från AF. Sammanfattning/Framgångsfaktorer Enligt målet är resultat över förväntan med tanke på konjunkturen och förändringar i samband med arbetslinjen. Framgångsfaktorerna är följande: Från passivitet till aktivitet/delaktighet Samverkan Coaching Vägledning Bidragsperspektivet Vinna tid Nätverk Friskvård Personalteamet Utveckling av ovanstående begrepp finns att läsa i verksamhetsberättelse för hela projekttiden och som är publicerad på förbundets hemsida. Slutligen kan sägas att målet är överträffat och uppnått. Visionen i ansökan om en permanent metodutveckling inom AME - verksamheten har även beslutats av Mörbylånga Kommun Därmed har ansökan till Samordningsförbundet följts och uppfyllts i sin helhet Arbetsrehab Borgholm Samverkan och ledning

16 16(29) Projektet startade den 1 juni 2008 och samverkansparter är Socialförvaltningens individoch familjeomsorg i Borgholms kommun, Arbetsförmedlingen Öland, Försäkringskassan, samt Borgholms hälsocentral. Projektet omsluter en budget på kronor/år och skall pågå till 31 maj Projektet har utvärderats före avslut av rationella skäl. Denna utvärdering finns på förbundets hemsida. Personalresurser På kommunens arbetsmarknadsavdelning arbetar en arbetsamordnare 70 % med projektdeltagarna (from mars -09, tidigare 50 %), en arbetsledare 25 %, gruppledare 20 %, och vi kan köpa konsultativa tjänster på ca 100 tim/år. Personalen har flerårig erfarenhet att arbeta med rehabilitering, vägledning och arbetsledning av personer som står långt från arbetsmarknaden. Delar av verksamheten sker inom arbetsmarknads avd. vilket gör att det finns ytterligare personal att tillgå. Verksamhetsförändringar Arbetsmarknadsavdelningen i Borgholms kommun startade projektet Arbetsrehab Borgholm 1 juni 2008, den största förändringen för personalen var att ifrån att anordna sysselsättningsplatser åt olika målgrupper, nu i projektet bli uppdragstagare åt våra myndigheter. Arbetsmetoder Metoderna har tidigare beskrivits i verksamhetsberättelsen för år Projektet använder samma metoder även Resultat Målgruppen har varit personer i åldern år som varit arbetslösa och/eller sjukskrivna utan arbetsgivare, personer med försörjningsstöd. Prioritering har gjorts på gruppen yngre personer, personer med psykosociala problem och utlandsfödda. Ca 30 personer per år har erbjudits insatser i projektet. Målet har varit att 100 % blir färdigutredda medicinskt och 30% skall erhålla arbete eller påbörja studier. Under år 2010 har 35 personer (18 kvinnor och 17 män) remitterats till projektet Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 26 stycken. 11 individer har erhållit anställning eller börjat studera. Detta innebär ett resultat på 42 %. Av de 35 personer som remitterats kommer 8 personer från försäkringskassan

17 17(29) 18 personer från arbetsförmedlingen 9 personer från socialförvaltningen 0 person från landstinget Vid årsskiftet 2010/2011 är 22 personer inskrivna i projekten. Väntelistan består vid årsskiftet av 9 personer. Beräknad samhällsvinst 11 personer i arbete eller utbildning innebär en kostnadsminskning för staten och kommunerna med kr på årsbasis. Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 5 konsultationsärenden. Alla kom från AF. Sammanfattning/Framgångsfaktorer Arbetsmetoden har byggt på ett nära samarbete med de olika myndigheterna. Man har arbetat med tydliga uttalade mål och alla berörda myndigheter och personer har träffats vid ett och samma tillfälle. En annan framgångsfaktor har varit en kompetent och engagerad personal. Det har också funnits ett bra regionalt nätverk för att kunna stärka individen till självförsörjning Projekt TIA Samverkan och ledning Projektet startade den 1 juni 2008 och samverkansparter har varit Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samt Landstinget i form av primärvården och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Projektet har omslutit en budget på kronor/år och skall pågå till den 31 maj Syftet med projekt TIA har varit att ge resurssvaga personer, främst personer med intellektuella funktionsnedsättningar, en varaktig lösning på sin försörjnings- och sysselsättningssituation. Extra fokus har lagts på gruppen unga kvinnor som är en särskilt utsatt grupp. Projektet har utvärderats före avslut av rationella skäl. Denna utvärdering finns på förbundets hemsida. Personalresurser TIA har för närvarande 3,25 tjänster (en projektledare, två handledare och 0,25 % arbetar med administrativa uppgifter). Verksamhetsförändringar

18 18(29) TIA har sin bas på Falkenbergshuset på Verkstadsgatan i Kalmar. Där finns lokaler med verkstäder, omklädningsrum (olika för män och kvinnor, med låsta skåp, toaletter och dusch) och det finns ett välutrustat lunchrum. Verksamheten som TIA bedriver på Falkenbergshuset består av legoarbeten från företag i regionen och smörgåstillverkning på uppdrag. Falkenberghuset är också utgångspunkt för den mat- och postutkörning till olika verksamheter i kommunen som TIA ansvarar för. Arbetsmetoder De personer som kommer till TIA s arbetsgrupp har dessförinnan utretts av respektive myndighet. Där har en bedömning gjorts om man möjligtvis kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Efter denna bedömning sker alltså remitteringen till TIA. Fortfarande kan det dock finnas oklarheter om och på vilket sätt individen klarar av ett arbete. Arbetet med deltagarna på TIA är därför indelat i fyra steg: kartläggning arbetsträning arbetsprövning avslut Kartläggning och arbetsträning har i första hand skett på Falkenbergshuset medan arbetsprövning har skett hos olika arbetsgivare, både privata och offentliga. Under arbetets gång redovisas utvecklingen fortlöpande till arbetsgruppen som träffas var tredje vecka. Resultat Målet har varit att 60 personer skall aktualiseras för samverkan under 3 år. Minst 40 % dvs. 24 personer ska gå till arbete med eller utan anställningsstöd utifrån sitt arbetsutbud på heltid eller deltid. Målet har också varit att 90 % är kvar i arbete efter 3 år. Ambitionen är att 70 % inom 12 månader från aktualisering i samverkan ska ha kommit i arbete alternativt ha bedömts och påbörjat arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbete. Under året har 19 ärenden avslutats varav 7 gick vidare till arbete eller studier. Detta innebär ett resultat på 37 %. Av de 20 personer som remitterats under 2010 kommer 3 personer från försäkringskassan 15 personer från arbetsförmedlingen 2 personer från socialförvaltningen Vid årsskiftet 2010/2011 är 25 personer inskrivna i projekten. Väntelistan består vid årsskiftet av 2 personer. Beräknad samhällsvinst Två personer med 100 % anställning = kr Fyra personer med 75 % anställning = kr En person med 50 % anställning = kr

19 19(29) Totalt minskar samhällets kostnader med kr/år. Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 254 konsultationsärenden. Av dessa kom 36 från försäkringskassan 54 från arbetsförmedlingen 39 från socialförvaltningen 78 från landstinget 47 övrigt Sammanfattning/Framgångsfaktorer En absolut förutsättning för att lyckas med uppdraget har varit en samverkan mellan myndigheter på individnivå. Nästan alla deltagare i projektet har varit eller borde vara aktuella för insatser hos flera myndigheter och att dessa myndigheter ser och arbetar mot samma mål är av största vikt. Myndighetssamverkan i form av fysiska mötesplatser mellan handläggare och TIA:s personal där man kan utbyta kunskaper och erfarenheter har varit en mycket viktig framgångsfaktor. En annan stor faktor för framgång har varit Arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun som har gett TIA förutsättningar för att pröva olika verksamheter och som har bidragit med stor kunskap om arbetsmarknadens förutsättningar och utveckling. För att få möjlighet till en ingång till sjukvården har två läkarkontakter knutits till projektet, en allmänläkare och en psykiatriker. Dessa har varit till stor hjälp i bedömningen av omfattningen av personers arbetsförmåga och möjligheter till att förändra denna. Resultaten har varit i linje med uppställda mål. Samhället har dock under de senare åren genomgått stora förändringar som påverkar gruppen med intellektuellt funktionshinder med full kraft. Här kan t.ex. nämnas: Antalet lediga okvalificerade arbeten är fortsatt lågt Fas 3 har kommit igång ordentligt. Billig/gratis arbetskraft har ökat. (Företagarna har lärt sig att det finns.) Många blir utförsäkrade från Försäkringskassan. Landstingets habilitering har stramat upp sina riktlinjer. Läkarkåren har svårt att skriva intyg som räcker till fortsatt aktivitets/sjukersättning. De har ofta inte kunskapen om målgruppen. Deltagarna får allt svårare att hävda sig gentemot myndigheter. Allt sammantaget har fått till följd att många personer konkurrerar på den okvalificerade arbetsmarknaden. Konkurrensen om praktikplatser på företag har blivit hårdare. Företag kan enkelt få gratis arbetskraft till enklare arbetsuppgifter. De kan till och med få betalt för att ta emot långtidsarbetslösa. Det innebär att få företag vill anställa personal för okvalificerade arbeten även med ett lönebidrag i potten SVUNG Samverkan och ledning

20 20(29) Projektet påbörjades den 1 april 2010 och bedrivs i samverkan mellan Landstinget i Kalmar län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerviks kommun. Projektet omsluter en budget på kronor/år och skall pågå till den 31 mars Syfte Projektet syftar till att: effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens bedriva samverkan i syfte att undvika rundgång och gråzoner där den enskilde riskerar att hamna utanför samhällets skyddsnät förkorta vägen för den enskilde in i samverkan och ut mot arbetsmarknaden och ökad egenförsörjning tidig identifiering och kartläggning av insats- och rehabiliteringsbehov Personalresurser 0,5 samverkanskoordinator och 1,5 coach = 2,0 tjänst Arbetsmetoder Metoden bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. Den enskildes egna resurser ska ställas i fokus och vara vägledande för genomförandeplanen. Projektet tillhandahåller inga lokaler för arbetsrehabiliterande verksamhet, utan riktar sig mot reella arbetsplatser i näringslivet och offentlig sektor. På praktik- och träningsplatser coachas deltagarna för att komma närmare ökad egen försörjning. Coachernas roll är att stärka deltagarnas förmåga att utföra förvärvsarbete eller studier. Arbetssättet är inspirerat av Supported employment, en metod som utvecklats i USA och Kanada under de sista decennierna. Metoden syftar till att personer med funktionshinder ska få möjlighet att komma in på den öppna arbetsmarknaden och att behovet av stöd på arbetsplatsen tillgodoses. Utifrån individens önskemål och behov samordnas deltagarens nätverk vilket består av olika samarbetspartner. Som hjälp för deltagaren att hitta sig själva och sina intressen erbjuds vid behov materialet Fokusera: Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?. Resultat Att 30 % av deltagarna ska ha skapat egen försörjning inom 90 dagar efter avslutad insats genom anställning, studier eller egenföretagande. 1 deltagare är avslutad och har gått till anställning. Måluppfyllelsen är då 100 %. Av de 24 personer som remitterats under 2010 kommer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

1(28) Diarienr 018-2009 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(28) Diarienr 018-2009 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(28) Diarienr 018-2009 ÅRSREDOVISNING 2008 Organisationsnr 222000-1859 2(28) 1. Inledning Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober 2005. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Organisationsskiss Försäkring (Fk) Arbete (Af) Hälsa (Lt) Social status (Kommun) Samordningsförbund Avslutade projekt

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn,

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013. Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013. Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING Delårsrapport för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING 1 (10) Delårsrapport 2013 1. Sammanfattning Finnvedens samordningsförbund

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-06-11 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren)

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Samordningsförbundet i Kalmar län Februari 2013 Åsa Bejvall PwC Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Datum: 2009-05-27 Tid: 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt Ritzman, Örebro

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå ( )

Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå ( ) Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå (222000-1834) Inledning Denna rapport avser aktiviteter och ekonomiskt utfall för samordningsförbundet Umeå gällande perioden 2006-01-01 2006-06-30. Under

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsplan Budget 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inomrehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2010 Budget 2010 Planerad budget 2011-2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Januari December 2007

ÅRSREDOVISNING. Januari December 2007 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 www.samordningnv.se ÅRSREDOVISNING Januari December 2007 Innehållsförteckning Organisation 2 Förbundets

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

1(27) ÅRSREDOVISNING

1(27) ÅRSREDOVISNING 1(27) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer