1(29) Diarienr ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859"

Transkript

1 1(29) Diarienr ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr

2 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse Måluppfyllelse av verksamhetsplanen Projekt Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) Projekt NET-rehab i Nybro, Emmaboda 9 och Torsås kommuner Projekt Nykraft i Oskarshamn, Högsby och 11 Mönsterås kommuner Projekt Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Projekt Arbetsehab Borgholm Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar Projekt SVUNG i Västervik Projekt Grön Rehabilitering i Kalmar Projekt DIVA i Nybro och Emmaboda kommuner Sammanfattning av projektens 22 verksamhetsberättelser 5. Uppföljning och utvärdering Ekonomi 24

3 3(29) 1. Inledning Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och alla kommuner i länet är medlemmar. Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det är ett kommunalförbund och en fristående juridisk person. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten. Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 2. Organisation och administration Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot, Landstinget har tre, Försäkringskassan två och Arbetsförmedlingen en. Ersättare finns i samma antal. Styrelsens uppgift är fastlagd i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Styrelsen har haft fyra sammanträden under året. Det finns ett arbetsutskott bestående av två ledamöter från landstinget, två som representerar kommunerna och en från vardera Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetsutskottet har haft fyra sammanträden under året. Samordningsförbundet har också en beredningsgrupp med en ledamot från varje medlem. Ledamöterna är tjänstemän hos respektive medlem. Deras uppgift är att delta i beredning av ansökningar om finansiering av projekt/aktiviteter, förbundets mål och riktlinjer och att främja samarbetet mellan medlemmarna. Gruppen leds av förbundets tjänsteman. Gruppen har sammanträtt tre gånger under året. En tjänsteman på heltid finns för förbundet. Tjänsten köps av Försäkringskassan. Det finns beslut om firmatecknare, attesträtt och delegationsordning. Ekonomitjänster köps av Landstinget. Kalmar kommun har påtagit sig ansvaret för tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. För diariet ansvarar förbundets tjänsteman. Diariet finns tillgängligt i Försäkringskassans lokaler i Västervik. Bokföringsmaterial förvaras hos Landstinget i Kalmar.

4 4(29) 3. Verksamhetsberättelse Förbundet har under året 2010 finansierat nedanstående projekt. Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) i Kalmar kommun Nybro, Emmaboda och Torsås Arbetsrehabilitering (NET-rehab) Nykraft i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Arbetsrehab Borgholm i Borgholms kommun Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar kommun Projekt SVUNG i Västerviks kommun Projekt Grön Rehabilitering i Kalmar kommun Projekt DIVA i Nybro och Emmaboda kommuner ( enbart dec månad ) Sammanfattning av projektens verksamhetsberättelser redovisas under punkt Måluppfyllelse av verksamhetsplanen 2010 Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen Redovisning av måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. Målet för 2010 är att utvärdera de projekt vars projekttid löper ut den 31 december 2010 Verkställande tjänsteman har med stöd av personal från FOKUS i Kalmar län utvärderat nedanstående sex projekt och har lämnat rapport om denna utvärdering under hösten 2010: Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) i Kalmar kommun Nybro, Emmaboda och Torsås Arbetsrehabilitering (NET-rehab) Nykraft i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Arbetsrehab Borgholm i Borgholms kommun Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar kommun Projekten Nykraft som avslutas 31 januari 2011och Arbetsrehab Borgholm och TIA som avslutas 31 maj 2011 har också medtagits i denna utvärdering av rationella skäl. Sammanfattningsvis kan sägas att utvärderingarna visar att deltagarna har positiva erfarenheter från sitt deltagande i projekten. Samverkande myndighetspersoners och projektpersonalens uppfattning är övervägande positiv vad gäller samverkan. Utvärderingen har redovisats för de Lokala Samverkansgrupperna i länet den 22 november 2010 och återkoppling av resultaten har skett till projektledningarna och tjänstemän under december Utvärderingen finns publicerad på förbundets hemsida www2. ltkalmar.se/samordningsforbundet. Målet har uppfyllts.

5 5(29) Ett annat mål är att i varje projekt som syftar till att enskilda personer ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga ska målsättningen vara att minst 30% ökar sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet. I genomsnitt för alla projekt i länet året 2010 har 32 % ökat sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning. Detta innebär att samhällets kostnader i stat och kommuner har minskat med drygt 12,5 miljoner kronor genom att 71 personer av de 220 personer som avslutats har erhållit arbete eller börjat studera under (Beräkningsgrund för minskning av samhällets kostnader används i genomsnitt kr/ månad för en heltidsarbetande) Målet har uppfyllts. Mål om informationsinsatser Samordningsförbundet har också haft som mål 2010 att informationsinsatserna skall fortsätta och då i första hand skall politiker och tjänstemän hos medlemmarna vara målgrupper för information. Målet för 2010 var att tjänstemannen och resp. projektledare under 2010 skulle fortsätta informera de kommunfullmäktigeförsamlingar i länet som ej erhållit information om förbundets verksamhet och pågående projekt i resp. kommun. Tjänstemannen och resp. projektledare har under 2010 besökt Högsby kommunfullmäktige och lämnat information. Resterande kommuner och Landsting besöktes under år Tjänstemannen har informerat om förbundets verksamhet i primärkommunala nämnden (PKN) i Kalmar län den 10 juni Tjänstemannen har deltagit i projektens styrgrupper och i de lokala samverkansgrupperna i länet som består av chefstjänstemän från samverkande myndigheter. Han har där informerat om Samordningsförbundet och dess projekt och verksamhet. Dessutom har två träffar med förbundets revisorer genomförts under Ett nybildat Samordningsförbund i Halland har besökt förbundets tjänsteman i Västervik för information om hur vårt förbund arbetar. Tjänstemannen har varit inbjuden till en konferens med flera samordningsförbund i Borås den 12 februari 2010 och informerat om Samordningsförbundet i Kalmar läns verksamhet. Ett flertal tidningsartiklar har behandlat olika projekt inom Samordningsförbundet och även redovisat Samordningsförbundets verksamhet. En informationsfolder om förbundet och dess verksamhet har vid ett flertal tillfällen tryckts under 2010 och distribuerats till medlemmarna.

6 6(29) Förbundet har en hemsida på adress www2.ltkalmar.se/samordningsforbundet där löpande information om förbundets verksamhet lämnas. Här läggs också resultatuppföljningar angående projekten kontinuerligt ut. De utvärderingar som gjorts under året finns publicerade här. Målet har uppfyllts Mål rörande kompetensutveckling Ett av målen för 2010 var att förbundet skulle erbjuda sig att samordna en konferens för de lokala samverkansgrupperna i länet. Denna konferens ägde rum den 22 november 2010 i Oskarshamn och var mycket uppskattad av ett 30-tal deltagare. Önskemål finns om en liknande konferens år Landsomfattande konferens för politiker och tjänstemän i samordningsförbund för finansiell samordning ägde rum den april 2010 i Malmö. På denna FINSAM -konferens deltog ordförande och verkställande tjänsteman. Tjänstemannen har även deltagit i ett seminarium om kunskapssammanställning den 26 augusti 2010 i Stockholm för tjänsteman och förtroendevalda inom FINSAM verksamheten. Tjänstemannen har också deltagit i en utbildning Revision med SKL (Sveriges kommuner och landsting) den 28 oktober 2010 i Stockholm. Utbildningen vände sig till revisorer, tjänsteman och förtroendevalda inom FINSAM -verksamheten. Målet har uppfyllts. Finansiella mål för god hushållning Förbundet skall ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle ska vara möjligt att finansiera utbetalningar till projekt som budgeterats upp till tre år framåt. Likviditeten skall aldrig understiga 350 tkr samt att förbundet inom en sexmånadsperiod ska ha möjlighet att finansiera nya projekt upp till en kostnad av tkr. Det förutsätter att förbundets budget uppgår till minst 12 mkr per år. I annat fall kan likviditetsnivån justeras. Samordningsförbundet skall också ha förmåga att fullfölja sina ekonomiska åtaganden i alla påbörjade projekt. Målet har uppfyllts. Nedan följer en redovisning av varje projekts verksamhet och resultat år Innehållet är hämtat ur projektens egna verksamhetsberättelser Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) Samverkan och ledning Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) har bedrivits i samverkan mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun, arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och försäkringskassan. Projektet påbörjades den 1 september 2007 och avslutades den 31 december Verksamheten har omslutit en budget på kr/år.

7 7(29) Syftet med verksamheten har varit bl.a. att skapa en rehabiliteringsenhet dit berörda myndigheter kunde remittera personer i arbetsför ålder för tidig identifiering och kartläggning av rehabiliteringsbehov, förhindra rundgång mellan myndigheterna mm. Målgrupper har varit arbetslösa, sjukskrivna arbetslösa, långtidssjukskrivna som har anställning men där man inte kan återgå till denna på grund av funktionshinder och/eller personer med långvarigt försörjningsstöd som har behov av utredning eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamhetsberättelse och resultat av hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. Personalresurser Personalen som haft olika kompetenser har bestått av 4 handledare och en projektledare på halvtid. Arbetsmetoder Arbetsmetoder och rutiner har kontinuerligt setts över och reviderats vid behov. Resultatet Målet har varit att KARB i snitt ska ha plats att ta emot 40 deltagare. Antal personer som skall delta i KARB har beräknats till 100 personer per år och målet har varit att minst 30 % av deltagarna skall få ökad egenförsörjning genom arbete eller studier inom 90 dagar efter personens avslut i KARB. Verksamheten har speciellt prioriterat Unga Vuxna; år inom nämnda målgrupper. Vid årsskiftet 2010/2011 har 34 personer avslutats och 7 personer har gått till arbete eller studier vilket innebär att 21 % ökat sin egen försörjning genom arbete eller studier. Den sammantagna procentsatsen för hela projektperioden är att 27,6% av deltagarna har fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier. Av de 19 personer som remitterats till projektet under 2010 kom 1 person från försäkringskassan 1 person från arbetsförmedlingen 7 personer från socialförvaltningen 10 personer från landstinget Beräknad samhällsvinst Enligt ett enkelt anvisat beräkningsunderlag minskas ersättningar från stat och kommun med kronor genom att 7 personer avslutas med återgång i arbete. Snittlönen har beräknats på kronor i månaden för de personer som har sjukpenning, a-kassa eller ersättning från socialförvaltningen.

8 8(29) Konsultationsärenden Projekten har dessutom tagit emot 15 konsultationsärenden Av dessa kom: 1 person från Arbetsförmedlingen 1 person från Försäkringskassan 7 personer från Socialförvaltning 6 personer från Landstinget Sammanfattning/Framgångsfaktorer År 2010 har präglats av projektets avslut. KARB ansökte om förlängd projekttid och fick 3 månaders förlängning och i och med det avslutades projektet Personerna i KARB behöver lång rehabilitering med mycket stöd, genomsnittstiden för rehabiliteringsbehovet har varit 11 månader. I och med detta togs inga deltagare emot under det sista halvåret Detta gjorde att KARB kunde ta emot ansökningar fram till Att antalet ansökningar var färre under 2010 har sin förklaring av att projektet avslutas och därmed har samverkansparterna skickat mindre antal remisser. Detta är en naturlig orsak till att projektet inte uppfyllde sitt mål under året och något att ha i beaktande till kommande projekt. Framgångsfaktorer som projektet lyfter fram har bl.a. varit följande: Handledarna har ingen myndighetsutövning. Olika professioner/utbildning/arbetslivserfarenhet hos handledare Tydlighet i mål och syfte. Uppbackning från uppdragsgivare. Tydlig information om rättigheter och skyldigheter inom de samverkande myndigheterna. Att personen är delaktig i alla steg utifrån sina egna förutsättningar. Helhetssyn på personens situation utifrån ICF( Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ). Prestigelösheten Personens egen motivation och drivkraft i kombination av att handledare finns och möter upp. Att gemensam individuell planering görs på alla myndigheterna tillsammans med personen. Metodiken att kartlägga behov innan insats görs. Att kartläggning görs tillsammans med personen. Att personen gör praktiska saker tillsammans med handledaren exempelvis genom studiebesök på arbetsplatser. Möjligheten att personen kan observeras i olika situationer. Kontinuerlig dokumentation där insats utvärderas och följs upp. Gott samarbete med öppna arbetsmarknaden. Alla individuella lösningar.

9 9(29) NET-rehab Samverkan och ledning Parter i projektet har varit socialförvaltningarna i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner, arbetsförmedlingarna i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner, försäkringskassan samt Nybro, Emmaboda och Torsås hälsocentraler och distriktsrehabiliteringen rehab söder i Kalmar län. Projektet har omslutit en budget för år 2010 på kr. Projektet startade den 3 december 2007och avslutades den 30 november Verksamhetsberättelse och resultat för hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. Personalresurser Från och med den 15 februari 2009 fick NET utökade ekonomiska resurser inom ramen för gällande budget. Teamet har bestått av 3,5 tjänster under större delen av Under året har NET konsulterat för webbkurs, arbetsterapeut, SYV (studie- och yrkesvägledning), olika behandlingsformer, föreläsare och utbildare till OCN ( Open College Network). För övrigt har man använt sig av befintlig personal på Nybro Brunn och myndigheter. Verksamhetsförändringar Utifrån samhällsförändringar (lågkonjunktur) och deltagarnas behov utvecklades NETrehab from 15/ då ytterligare två personer anställdes. Den ena tjänsten var mot näringslivet, starta eget, marknadsundersökning= Idéverkstan. Den andra var utbildare/utvecklare mot trafikantutbildningen. Krav på körkort är stort idag. Båda tjänsterna har coachning som metod och med NET-rehabs grundmodell som bas. NETrehab började arbeta med socialt företagande och OCN utbildning. Kopplingen kompetens kontra näringsliv ses som väldigt viktig, därigenom ovanstående utveckling. Arbetsmetod

10 10(29) Grundmodellen har varit som tidigare (se 2009). Individens berättelse, vad hon/han kommer fram till utifrån vår modell med kort jobbar deltagaren vidare. Fokus har hela tiden varit individens egna val, deltagaren testar sig själv för att sedan ta beslut om nästa steg. Medvetna val för en hållbar framtid. Gemensamt för alla har varit att gå igenom NETrehabs kortmodell. Vidare har alla haft sin egen individuella plan som ser helt olika ut, t.ex. har någon all sin aktivitet inom NET-rehab en tid, någon annan har heltidspraktik en period för att sedan vara i aktivitet i NET-rehab och den andra går ut i praktik. Resultat Målet 2010 har varit att 50 personer skulle aktualiseras i projektet. 50 personer har också aktualiserats i projektet under Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 76 st., varav 17 st. har fått anställning eller studerar inom det reguljära studiesystemet. Detta motsvarar en måluppfyllelse på 22 %. (Under hela projektperioden har totalt 36 % gått i arbete eller studier). Könsfördelningen under året har varit 39 kvinnor och 37 män, 42 är unga vuxna och 69 vuxna. Av de 50 personer som remitterats kom 10 personer från försäkringskassan 10 personer från arbetsförmedlingen 14 personer från socialförvaltningen 16 personer från landstinget Beräknad samhällsvinst Heltid beräknat på kr/månad. 2 heltidsstuderande = kr 8 anställningar på heltid = kr 7 personer med 50 % anställning = kr Ersättningar från stat och kommun har därmed minskat med kr år Ser man till hela projektperioden har 144 personer varit inskrivna och av dessa har 52 personer fått arbete vilket motsvarar 36 %, vilket ger en vinst på 8,4 miljoner kr.

11 11(29) Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 22 konsultationsärenden. Av dessa kom 7 från försäkringskassan 2 från arbetsförmedlingen 8 från socialförvaltningen 5 från landstinget Sammanfattning/framgångsfaktorer Framgångsfaktorer som projektet lyfter fram har bl.a. varit följande: NET har från början försökt att inte använda sig av varken gamla ord eller arbetssätt som ofta används i myndighetssammanhang utan valt nya ord och vägar. Individuellt arbete: Kortmodellen där deltagaren kommer fram till sitt grundläggande synsätt, engagemang, kompetens och arbetsområde. Intresseväckare för att komma fram till medvetna val. Nybro Brunns organisation: kompetens och näringslivscenter. NET-rehab är på sk neutral mark och utgår inte från någon myndighet, vi är ingen ny institution. Arbetar otraditionellt, är ett komplement till det redan befintliga. Köper in resurser efter behov. Vi kan erbjuda helhetslösningar för individens utveckling utifrån deltagarens behov och handlingsplan. Vi har en pengapott för varje deltagare som kan användas till nästan vad som helst dock med syftet att föra dem framåt, kunna genomföra saker i ett led mot egen försörjning. Några av de resultat deltagarna har nått är: höjd livskvalité, funnit rätt myndighet, närmare arbetsmarkanden, tro på sig själv, självinsikt, arbete, studier eller startat eget Nykraft Samverkan och ledning Projektet startade 1 december 2007 och samverkansparter har varit kommunerna i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Kalmar läns landsting. Projektet har omslutit en budget på kr/år. Projektet avslutas den 31 januari 2011.

12 12(29) Verksamhetsberättelse och resultat för hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. Personalresurser Personalen har sedan den 1 maj 2010 bestått av två coacher på heltid och en administrativ assistent på 70 %. Tidigare samordnare i projektet slutade våren 2010 och ersattes av sektionschefen för enheten Arbete och Integration vid Oskarshamns kommun och som har ansvar för övergripande möten gällande samverkan samt besklutsfattande gällande ekonomi. Verksamhetsförändringar För att erbjuda så många som möjligt att ta del av gruppcoachning i Nykraft valde man att ha en gruppaktivitet även på hösten Dessutom ville man ha möjlighet att utvärdera ännu en grupp. Detta gjorde att man sökte och fick projektet förlängt till och med 31 januari Med tanke på målet om en genomströmning av 75 personer årligen vill man notera att man i lokala samverkansgruppen i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner varit eniga om att genomströmningen av 75 deltagare inte varit det primära i dagsläget med tanke på att projektet endast haft två coacher och en assistent som drivit mesta delen av projektet. Arbetsmetoder Projektet har använt sig av ett bra antagningssätt. Gjort en ordentlig kartläggning. Man har haft en självskattningsskala, hälsoenkät och gjort en individuell handlingsplan, Man har köpt in utredningar/kartläggningar när behov funnits. Man har använt sig av både grupp- och individuell coachning. Det finns mer att läsa om Nykrafts arbetsmetoder i verksamhetsberättelsen för Resultat Målet 2010 har varit att 75 personer årligen skall aktualiseras för insatser i projekt Nykraft. Av de som avslutas skall 30 % gå till arbete eller studier inom 90 dagar. Projektet har arbetat med 44 personer under personer har avslutats och 16 personer har fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier beräknat efter 90 dagar efter avslutad aktivitet i projektet. Det innebär att 37 % har gått i arbete eller studier. Av alla remisser som kommit in under året (38 st.) är 18 män och 20 kvinnor, 15 är vuxna och 23 är unga vuxna. Av de 38 personer som remitterats under 2010 kom

13 13(29) 10 personer från försäkringskassan 6 personer från arbetsförmedlingen 3 personer från landstinget 19 personer från socialtjänsten Beräknad samhällsvinst Av 16 personer åter i arbete eller studier har 12 personer gått till heltidsarbete/studier, 3 personer till 50 % och en person på 75 %, vilket innebär att ersättningar från stat och kommun har minskat med kr år Ser man till hela projektperioden har 103 personer varit inskrivna och av dessa har 29 personer fått arbete vilket motsvarar 28 %, vilket ger en beräknad samhällsbesparing på 4,9 miljoner kr. Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 13 konsultationsärenden under året. Sammanfattning/framgångsfaktorer Projektet har haft 44 deltagare i projektet under Man har alltså inte nått det grundläggande målet med 75 deltagare för Med tanke på att man endast haft två coacher som jobbat så har detta varit maximalt hanterbart. Projektet framhåller bl.a. följande framgångsfaktorer: Gruppverksamheter. Tillhörigheten till en grupp har gjort att deltagarna lyft varandra, ökat sin motivation att ta sig vidare, vågat utsätta sig för situationer som tidigare hindrat dem Individuell coachning har under hela projekttiden varit en viktig del i arbetet. Bra samarbete med samverkande myndigheter Brokraft Öland Samverkan och ledning Projektet startade 1 januari 2008 och avslutades 31 december Samverkansparter har varit Socialförvaltningen och Personalenheten i Mörbylånga kommun, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län samt Arbetsförmedlingen Öland. Projektet har omslutit en budget på kronor på årsbasis. Verksamhetsberättelse och resultat för hela projekttiden ( ) redovisas på förbundets hemsida. Utvärdering av projektet har gjorts under 2010 och finns publicerad på förbundets hemsida. Personalresurser

14 14(29) Totalt har projektet bestått av en personalstyrka motsvarande 2.8 heltidstjänster. Verksamhetsförändringar Projekt Brokraft har successivt utvecklat Mörbylånga Kommuns AME - verksamhet i samverkan, metoder och det operativa med exempelvis nya arbetsstationer. Projektet budgeterades initialt till mera konsultativa tjänster men fick senare en inriktning att använda personalens egen kompetens och samverkansparters resurser efter de individuella behov som uppkom. Kommunens företagshälsovård har kunnat knytas till hälsokontroller och enstaka kurser i hälsa ex stresshantering, sömn. Eftersom de flesta aktiviteter har skräddarsytts enligt individen så har många planerade gruppaktiviteter förutom arbetsträningen och friskvården istället förvandlats till riktade insatser. Enstaka kurser i foto, betonggjutning, oljemålning, matlagning, släktforskning, dekorationsmålning, smyckestillverkning och annan skapande verksamhet har inneburit ett bete att hugga på för många med låg motivation. Frilandsodlingen har inneburit en arbetsstation som ledde fram till matlagning och näringslära men innebar framför allt den mjukstart och startsträcka som ett längre utanförskap kräver. Successivt har målgruppen ändrat karaktär till längre tid i utanförskap med somatiska och psykiska hinder som inneburit att introduktionen förstärkts och andra metoder i coachning och vägledning anpassats. Arbetsmetoder I huvudsak har tre metoder använts mellan alla dagar i veckan enligt projektansökan. Arbetsträning och introduktion utifrån ett Salutogent perspektiv Vad kan du göra? Vägledning och jobbsökaraktiviteter utifrån allt är möjligt men kräver insatser Vad vill du göra? Coaching i ett holistiskt perspektiv, från ord till handling Möjligheter finns! Hur gör du? Mer om dessa arbetsmetoder finns att läsa om i verksamhetsberättelsen för hela projekttiden som publiceras på förbundets hemsida. Resultat Målet för 2010 var att ett 20-tal fasta/regelbundna platser kom att erbjudas och fördelas lika till parterna i projektet dvs. 5 st. vardera fördelat på fyra myndigheter med möjligheter att göra förskjutningar. Den totala genomströmningen under ett år kan då uppgå till 30 st. Målet är att 30 % av dessa ska få ökad egenförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet. Av de 14 personer som remitterats under 2010 kommer 1 person från försäkringskassan

15 15(29) 12 personer från arbetsförmedlingen 1 person från socialförvaltningen Under år 2010 har 19 kvinnor och 9 män utretts. 14 st. är vuxna och 14 st. är unga vuxna. Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 20 st. och 12 st. har erhållit anställning eller utbildning vilket motsvarar en måluppfyllelse på 60 %. Beräknad samhällsvinst 12 personer har erhållit anställning eller börjat studera vilket innebär att samhällskostnaderna har minskat med kr/år. Under hela projektperioden har 142 personer varit inskrivna och av dessa har 80 personer fått arbete eller gått till utbildning vilket motsvarar 56 %, vilket ger en vinst på 15,4 miljoner kr. Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 27 konsultationsärenden. Alla från AF. Sammanfattning/Framgångsfaktorer Enligt målet är resultat över förväntan med tanke på konjunkturen och förändringar i samband med arbetslinjen. Framgångsfaktorerna är följande: Från passivitet till aktivitet/delaktighet Samverkan Coaching Vägledning Bidragsperspektivet Vinna tid Nätverk Friskvård Personalteamet Utveckling av ovanstående begrepp finns att läsa i verksamhetsberättelse för hela projekttiden och som är publicerad på förbundets hemsida. Slutligen kan sägas att målet är överträffat och uppnått. Visionen i ansökan om en permanent metodutveckling inom AME - verksamheten har även beslutats av Mörbylånga Kommun Därmed har ansökan till Samordningsförbundet följts och uppfyllts i sin helhet Arbetsrehab Borgholm Samverkan och ledning

16 16(29) Projektet startade den 1 juni 2008 och samverkansparter är Socialförvaltningens individoch familjeomsorg i Borgholms kommun, Arbetsförmedlingen Öland, Försäkringskassan, samt Borgholms hälsocentral. Projektet omsluter en budget på kronor/år och skall pågå till 31 maj Projektet har utvärderats före avslut av rationella skäl. Denna utvärdering finns på förbundets hemsida. Personalresurser På kommunens arbetsmarknadsavdelning arbetar en arbetsamordnare 70 % med projektdeltagarna (from mars -09, tidigare 50 %), en arbetsledare 25 %, gruppledare 20 %, och vi kan köpa konsultativa tjänster på ca 100 tim/år. Personalen har flerårig erfarenhet att arbeta med rehabilitering, vägledning och arbetsledning av personer som står långt från arbetsmarknaden. Delar av verksamheten sker inom arbetsmarknads avd. vilket gör att det finns ytterligare personal att tillgå. Verksamhetsförändringar Arbetsmarknadsavdelningen i Borgholms kommun startade projektet Arbetsrehab Borgholm 1 juni 2008, den största förändringen för personalen var att ifrån att anordna sysselsättningsplatser åt olika målgrupper, nu i projektet bli uppdragstagare åt våra myndigheter. Arbetsmetoder Metoderna har tidigare beskrivits i verksamhetsberättelsen för år Projektet använder samma metoder även Resultat Målgruppen har varit personer i åldern år som varit arbetslösa och/eller sjukskrivna utan arbetsgivare, personer med försörjningsstöd. Prioritering har gjorts på gruppen yngre personer, personer med psykosociala problem och utlandsfödda. Ca 30 personer per år har erbjudits insatser i projektet. Målet har varit att 100 % blir färdigutredda medicinskt och 30% skall erhålla arbete eller påbörja studier. Under år 2010 har 35 personer (18 kvinnor och 17 män) remitterats till projektet Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 26 stycken. 11 individer har erhållit anställning eller börjat studera. Detta innebär ett resultat på 42 %. Av de 35 personer som remitterats kommer 8 personer från försäkringskassan

17 17(29) 18 personer från arbetsförmedlingen 9 personer från socialförvaltningen 0 person från landstinget Vid årsskiftet 2010/2011 är 22 personer inskrivna i projekten. Väntelistan består vid årsskiftet av 9 personer. Beräknad samhällsvinst 11 personer i arbete eller utbildning innebär en kostnadsminskning för staten och kommunerna med kr på årsbasis. Konsultationsärenden Projektet har dessutom tagit emot 5 konsultationsärenden. Alla kom från AF. Sammanfattning/Framgångsfaktorer Arbetsmetoden har byggt på ett nära samarbete med de olika myndigheterna. Man har arbetat med tydliga uttalade mål och alla berörda myndigheter och personer har träffats vid ett och samma tillfälle. En annan framgångsfaktor har varit en kompetent och engagerad personal. Det har också funnits ett bra regionalt nätverk för att kunna stärka individen till självförsörjning Projekt TIA Samverkan och ledning Projektet startade den 1 juni 2008 och samverkansparter har varit Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samt Landstinget i form av primärvården och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Projektet har omslutit en budget på kronor/år och skall pågå till den 31 maj Syftet med projekt TIA har varit att ge resurssvaga personer, främst personer med intellektuella funktionsnedsättningar, en varaktig lösning på sin försörjnings- och sysselsättningssituation. Extra fokus har lagts på gruppen unga kvinnor som är en särskilt utsatt grupp. Projektet har utvärderats före avslut av rationella skäl. Denna utvärdering finns på förbundets hemsida. Personalresurser TIA har för närvarande 3,25 tjänster (en projektledare, två handledare och 0,25 % arbetar med administrativa uppgifter). Verksamhetsförändringar

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer