1(39) Diarienr ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859"

Transkript

1 1(39) Diarienr ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr

2 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse Måluppfyllelse av verksamhetsplanen Projekt Arbetscentrum Rehab (ACR) och 5 Ungdoms Arbetscentrum Rehab i Västervik Projekt Kamlar Arbetsrehabilitering (KARB) Projekt NET-rehab i Nybro, Emmaboda 12 och Torsås kommuner Projekt Nykraft i Oskarshamn, Högsby och 15 Mönsterås kommuner Projekt Arbetsrehab Hultsfred och Vimmerby 19 (ARHoV) Projekt Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Projekt Arbetsehab Borgholm Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar Sammanfattning av projektens 32 verksamhetsberättelser 4. Uppföljning och utvärdering Ekonomi 33

3 3(39) 1. Inledning Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och alla kommuner i länet är medlemmar. Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det är ett kommunalförbund och en fristående juridisk person. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten. Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 2. Organisation och administration Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot, Landstinget har tre, Försäkringskassan två och Arbetsförmedlingen en. Ersättare finns i samma antal. Styrelsens uppgift är fastlagd i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Styrelsen har haft fem sammanträden under året. Det finns ett arbetsutskott bestående av två ledamöter från landstinget, två som representerar kommunerna och en från vardera Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetsutskottet har haft fem sammanträden under året. Samordningsförbundet har också en beredningsgrupp med en ledamot från varje medlem. Ledamöterna är tjänstemän hos respektive medlem. Deras uppgift är att delta i beredning av ansökningar om finansiering av projekt/aktiviteter, förbundets mål och riktlinjer och att främja samarbetet mellan medlemmarna. Gruppen leds av förbundets tjänsteman. Gruppen har sammanträtt fyra gånger under året. En tjänsteman på heltid finns för förbundet. Tjänsten köps av Försäkringskassan. Det finns beslut om firmatecknade, attesträtt och delegationsordning. Ekonomitjänster köps av Landstinget. Kalmar kommun har påtagit sig ansvaret för tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. För diariet ansvarar förbundets tjänsteman. Diariet finns tillgängligt i Försäkringskassans lokaler i Västervik. Bokföringsmaterial förvaras hos Landstinget i Kalmar.

4 4(39) 3. Verksamhetsberättelse Förbundet har under året 2009 finansierat nedanstående projekt. Arbetscentrum Rehab och Ungdoms ACR i Västerviks kommun Arbetsrehab Hultsfred och Vimmerby (ARHOV) i Hultsfred och Vimmerby kommuner Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) i Kalmar kommun Nybro, Emmaboda och Torsås Arbetsrehabilitering (NET-rehab) Nykraft i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Arbetsrehab Borgholm i Borgholms kommun Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar kommun Därmed har det under år 2009 funnits projekt i alla länets kommuner. Sammanfattning av projektens verksamhetsberättelser redovisas under punkt Måluppfyllelse av verksamhetsplanen 2009 Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen Redovisning av måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. Målet för 2009 är att utvärdera de projekt vars projekttid löper ut den 31 december 2009 Fokus i Kalmar län har utvärderat projektet Arbetscentrum Rehab (ACR) i Västervik och projektet Arbetsrehab Hultsfred och Vimmerby (ARHoV) i Hultsfred och Vimmerby under året och har lämnat en rapport om resultatet under hösten En skriftlig slutrapport förväntas komma under januari Sammanfattningsvis kan sägas att utvärderingarna visar att deltagarna är genomgående positiva till de olika aktiviteterna och bemötande från olika aktörer. Ett annat mål är att i varje projekt som syftar till att enskilda personer ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga ska målsättningen vara att minst 30% ökar sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet. I genomsnitt för alla projekt i länet året 2009 har 28 % ökat sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning. Detta innebär att samhällets kostnader i stat och kommuner har minskat med drygt 17 miljoner kronor genom att 96 personer erhållit arbete eller börjat studera under Ökning av informationsinsatser Samordningsförbundet har också haft som mål 2009 att informationsinsatserna skall fortsätta och då i första hand skall politiker och tjänstemän hos medlemmarna vara målgrupper för information. Tjänstemannen och resp. projektledare har under 2009 besökt 9 st. kommunfullmäktige och 1 kommunstyrelse samt landstingsfullmäktige och lämnat information om förbundets verksamhet och de projekt som pågått i resp. kommun.

5 5(39) Högsby och Emmaboda kommunfullmäktige kommer att erhålla samma information år Pressmeddelande om förbundets verksamhet och resultat från projekten första halvåret 2009 utsändes till alla länets tidningar, lokalradio och tv i oktober Bl a gjorde Radio Kalmar ett bra inslag om detta. En ny informationsfolder om förbundet och dess verksamhet har vid ett flertal tillfällen tryckts under 2009 och har distribuerats till medlemmarna. Förbundet har en hemsida på adress www2.ltkalmar.se/samordningsforbundet där löpande information om förbundets verksamhet lämnas. Här läggs också resultatuppföljningar angående projekten kontinuerligt ut. Mål rörande kompetensutveckling Ett av målen för 2009 var att förbundet skulle erbjuda sig att samordna en konferens för de lokala samverkansgrupperna i länet. Denna konferens ägde rum den 15 oktober 2009 i Oskarshamn och var mycket uppskattad av ett 40-tal deltagare. Önskemål finns om en liknande konferens år Samordningsförbundets mål är också att alla ärenden som finns i samverkan skall inmatas i dataprogrammet SUS. Därför får alla utbildning för hur detta uppföljningssystem fungerar. Landsomfattande konferenser för politiker och tjänstemän i samordningsförbund för finansiell samordning har ägt rum 2 gånger under På FINSAM -konferensen i Piteå den april deltog vice ordförande och verkställande tjänsteman. På FINSAM - konferensen i Stockholm den 4-5 november deltog verkställande tjänsteman. Styrelsen har erhållit en utbildning i Finansiell samordning i Kalmar den 19 mars. Här deltog ett 10-tal ledamöter från förbundets styrelse. Utbildare var verkställande tjänstemannen Ola Andersson från Samordningsförbundet Delta Hisingen Göteborg. Ytterligare en regional utbildning för styrelseledamöter hölls i Växjö den 25 november. Från förbundet deltog tjänstemannen och en styrelseledamot. Nedan följer en redovisning av varje projekts verksamhet och resultat år Innehållet är hämtat ur projektens egna verksamhetsberättelser Arbetscentrum Rehab (ACR) och Ungdoms Arbetscentrum Rehab i Västervik Samverkan och ledning Projekten som startade 1 juni 2007 är en utveckling av tidigare Arbetscentrum Rehab. Projekttiden avslutades den 31 december En utvärdering av projektet har gjorts av Fokus i Kalmar län under 2009 och resultaten har muntligen presenterats under hösten. En slutlig skriftlig rapport kommer under januari En sammanställning av verksamheten inkl. statistik under dessa tre år kommer att sammanställas under genom projektets regi under februari 2010.

6 6(39) Uppdragstagarna är Socialnämnden i Västerviks kommun, Arbetsförmedlingen i Västervik, Försäkringskassan och Landstinget i Kalmar län. Projekten omsluter en gemensam budget på kr/år. Projekten är för vuxna och unga vuxna ( 18 år 24 år ) och som är arbetslösa, sjukskrivna och/eller andra personer som är beroende av gemensamma insatser för att ta sig ur perioder av sjukskrivning, arbetslöshet och insatser från socialtjänsten. Utvecklingen av ute ACR (den del som riktar sig till träningsplatser på olika företag i kommunen) har skett fortlöpande under året och ACR s metoder och arbetssätt har implementerats på ute ACR och hos de arbetsgivare där det varit deltagare. Det som har tydliggjorts är att deltagare som gått vidare till ute ACR har i större utsträckning gått direkt ut i arbete eller rekommenderats att stå till Arbetsmarknadens förfogande. Styrgruppen har haft 9 sammanträden under året. Personalresurser Personalstyrkan bestod vid årets början av en samordnare och fem handledare. Under augusti slutade två handledare varav den ena tjänsten var besatt av en arbetsterapeut. Två handledare har sedan haft ansvar för var sin enhet samt en handledare har arbetat med deltagare ute på reella arbetsplatser. En samordnare som även har haft ansvar och handledarskap på en enhet. Två handledare samt samordnare har arbetat heltid och en handledare deltid. Verksamhetsförändringar Utvecklingen av ute ACR har skett fortlöpande under året och ACR s metoder och arbetssätt har implementerats på ute ACR och hos de arbetsgivare där det varit deltagare placerade. ACR har även fått tillgång till ytterligare arbetsplatser, främst på privata företag. Det som har tydliggjorts är att deltagare som gått vidare till ute ACR har i större utsträckning gått direkt ut i arbete eller rekommenderats att stå till Arbetsmarknadens förfogande. Socialnämnden beslutade under året att bibehålla en verksamhet som ska ta emot socialförvaltningens ärenden unga vuxna som söker försörjningsstöd. Efter styrgruppsbeslut stoppades intagning av deltagare från Försäkringskassan och Socialförvaltningen vid halvårsskiftet. Arbetsförmedlingen remitterade ärenden fram till oktober månad. Under hösten har nedtrappning av projektet påbörjats. Neddragningarna och förändringar i sjukförsäkringssystemet har påverkat deltagarna negativt. På Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen har stora organisationsförändringar gjorts under året vilket har haft inverkan på ACR s verksamhet. Handläggarna på myndigheterna har haft ett större antal ärenden med en ökad arbetsbörda som följd. Förändringar har även förändrat förutsättningarna för samverkan från myndigheterna. Det har även brustit i delar av verksamheten då handläggare från samverkande myndigheter inte kunnat närvara i samma omfattning som tidigare på ACR.

7 7(39) Det har medfört ett minskat inflöde av deltagare. Detta har påverkat resultatet. Arbetsmetoder ACR i Västervik har under året gjort vissa förändringar i arbetsmetoderna. Handläggarna har i varierande omfattning förändrat och begränsat sitt deltagande vid olika typer av möten där teamet samverkar. Genom vår arbetsterapeut som slutat har möjligheterna till utredning med evidensbaserade utredningsinstrument såsom WRI, AWP och DOA försvunnit. ACR har knutit ett antal nya företagskontakter och fått ytterligare möjligheter att placera deltagare för arbetsträning på ute ACR fram till årsskiftet. Det man har sett genom åren är att några steg i en sammanhållen rehabiliteringskedja saknats och att en utveckling av den kommunala verksamheten Altona till en förstegsträningsenhet skulle kunna ge en ökad möjlighet för de personer som ännu inte är redo för arbetsprövning/arbetsträning på ACR. Genom samarbetet med Altona, som påbörjades under 2008, har vi nu som planerat kunnat ytterligare placera deltagare från ACR. Tre personer har under våren genomgått en utbildning i arbetsmarknadscoachning och denna metod har nyttjats i arbetet med deltagarna. Under året har avstämningsmöten med ansvariga läkare ofta använts i planeringen för enskilda deltagare. Sammantaget har möten och kontakter med externa resurser i form av samtalsstöd, sjukvårdsresurser, kontaktpersoner m.m. angående den enskilde individen väsentligen ökat. Fler deltagare har behövt utökat stöd och hjälp med ansökningar och kontakter med myndigheterna. Resultatet Målet 2009 är att 80 personer (70 personer i ACR och 10 personer i Ungdoms ACR) skall utredas och rehabiliteras. Under 2009 har 105 personer (84 vuxna och 21 unga vuxna, 53 män och 52 kvinnor) personer remitterats till projekten. För alla deltagare finns också målet att uppnå en bättre livskvalitet. För dem som inte når egenförsörjning skall möjlighet ges att få hjälp till rätt instans och få bättre förutsättningar att nå arbetsmarknaden på sikt. Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 80 st varav 19 personer har fått anställning eller studerar inom det reguljära studiesystemet, vilket motsvarar en måluppfyllelse på 24 %. Målet 30 % är alltså inte fullt ut uppfyllt. Orsaken till den uteblivna måluppfyllelsen är som tidigare år brister i rehabiliteringskedjan samt omorganisationer inom tre av de samverkande myndigheterna vilket gett upphov till ett minskat inflöde av deltagare. Av de 105 personer som remitterats kom 26 personer från försäkringskassan 38 personer från arbetsförmedlingen 41 personer från socialförvaltningen Beräknad samhällsvinst Enligt ett enkelt anvisat beräkningsunderlag minskas ersättningar från stat och kommun med kr genom att 18 personer avslutas med återgång i arbete eller studier (15

8 8(39) personer på heltid x kr/månad x 12 månader + 2 personer på 50 % x kr/månad x 12 månader + 1 person på 75 % x kr/månad x 12 månader = totalt kronor). Snittlönen beräknas på kr/månad för de personer som har sjukpenning, a-kassa eller ersättning från socialförvaltningen. Om vi i stället uppskattar snittlönen till kr/månad minskas ersättningar från stat och kommun med kr. Konsultationsärenden Projekten har dessutom tagit emot 25 konsultationsärenden. Av dessa kom: 6 personer från Arbetsförmedlingen 5 personer från Försäkringskassan 14 personer från Socialförvaltning De två projekten särredovisas inte rent finansiellt pga av gemensamma lokaler, gemensam personal, material etc. I uppdragsavtalet redovisas en gemensam budget för de båda projekten. Sammanfattning/Framgångsfaktorer Det vi under åren sett och vill lyfta fram är den omätbara vinsten för individer av att finnas i ett sammanhang där det finns en tillhörighet med arbetskamrater, rutiner, att lära sig nya saker, möjlighet att stegvis efter sin egen förmåga förbättra sina förutsättningar att komma tillbaka till eller in på arbetsmarknaden. Genom att höja sin självkänsla genererar det, som ringar på vattnet, positiva effekter även i det privata livet. Via steget ute ACR ges ytterligare en möjlighet till förankring i arbetslivet och en stabilitet över tid för dem som behöver. Vinster finns även för de individer som inte kommer vidare genom att de får hjälp till rätt instans och rätt kravnivå. För de personer som i statistiken inte räknas som en lyckad rehabilitering ser vi efter många års arbete att det finns stora vinster med deras utredning och arbetsträning på ACR. Vinsterna består bland annat i att flertalet av de personer som varit på inne ACR alternativt på ute ACR får en ökad förståelse för och en insikt i de krav som ställs på den öppna arbetsmarknaden. Att individen efter en längre tids utredning/arbetsträning når framgång genom att individens utgångsläge för det fortsatta arbetet tydliggörs för både myndigheterna och för individen själv. Det ger även handläggarna på respektive myndighet möjlighet att arbeta mer långsiktigt för att kunna bryta arbetslöshet, sjukskrivning och socialbidragsberoende, samt att tillsammans med individen göra en vidare planering utifrån individens behov. Vi påtalar också vikten av att bryta rundgången mellan de fyra myndigheterna samt att påvisa de negativa tendenser som ofta följer hos personer som är långtidssjukskrivna och/eller långtidsarbetslösa. På ACR träffar vi dessa personer dagligen under utrednings- och rehabiliteringsperioden och har därmed en större möjlighet att hjälpa dessa vidare till rätt nivå i rehabiliteringskedjan. De får genom detta en större chans att

9 9(39) lyckas med sin rehabilitering och ges ökade möjligheter att komma in/tillbaka till arbetsmarknaden. Samverkan mellan myndigheterna är väl inarbetad sedan många år och har genom ett positivt klimat underlättad handläggning av ärenden och kortat vägarna Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) Samverkan och ledning Kalmar Arbetsrehabilitering bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningen och arbetsmarkandsenheten i Kalmar kommun, arbetsförmedlingen, landstinget i Kalmar län och försäkringskassan. Projektet påbörjades den 1 september 2007 och skall pågå till den 31 augusti Verksamheten omsluter en budget på kr/år. Syftet med verksamheten är bl.a. att skapa en rehabiliteringsenhet dit berörda myndigheter kan remittera personer i arbetsför ålder för tidig identifiering och kartläggning av rehabiliteringsbehov, förhindra rundgång mellan myndigheterna mm. Målgrupper är arbetslösa, sjukskrivna arbetslösa, långtidssjukskrivna som har anställning men där man inte kan återgå till denna på grund av funktionshinder och/eller personer med långvarigt försörjningsstöd som har behov av utredning eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten skall speciellt prioritera Unga Vuxna. Personalresurser Personalen som har olika kompetenser består av 4 handledare och en projektledare på halvtid. Arbetsmetoder Under 2008 var antalet inkomna remisser stort. Det fick till följd att flera personer väntade i kö där det var oklart om KARB kunde tillgodose den utredning eller arbetslivsinriktade rehabilitering som var aktuell och diskussion fördes med samverkanspartners avseende hur detta skulle lösas. Genom erbjudande av konsultation så snart remiss inkom har kö systemet arbetats bort. Flera samverkanspartners samt personer har även uppsökt KARB för konsultation vilket bidragit till att alternativa lösningar hittats eller att remiss skrivits till KARB. Arbetsmetoder och rutiner har kontinuerligt setts över och reviderats vid behov. ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) innefattar kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet samt omgivningsfaktorer. Det är en modell antagen av Världshälsoorganisationen, WHO och ligger till grund för det förhållningssätt och språk som används i det coachande arbetet på KARB och i dokumentationen. En av handledarna i KARB är legitimerad arbetsterapeut. Hon har träffat deltagare i KARB och tillsammans gått igenom självskattningsformuläret Min mening. Min Mening är utformat för att ge personen möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning om sin aktivitetsförmåga och miljöns inflytande på de dagliga aktiviteterna. Min Mening är därför utformad som en klientorienterad bedömning.

10 10(39) Min mening innehåller en serie påståenden om den egna aktivitetsförmågan samt den egna miljön där personen anger om det är något han/hon har problem med, klarar eller gör bra. Därefter värderar personen utifrån samma påståenden hur viktigt varje aktivitetsområde är. Personen gör sedan en prioritering över vad han/hon vill förändra. Detta kan sedan användas för att tillsammans med handledaren i KARB formulerar mål och strategier. Min mening görs i KARB vid två tillfällen under kartläggningen samt vid avslut. Vid avslut görs en uppföljning där handledaren och personen gör en jämförelse av de båda tillfällena, som Min mening gjorts, för att få en bild om vilka områden som förändrats under tiden i KARB. Hälsoenkäten SF36 är ett formulär som innehåller frågor om hur personen ser på sin hälsa. SF36 fylls i under kartläggningen samt vid avslut för att få en bild om hur personen ser på sin hälsa och vilka områden som förändrats under tiden i KARB. Resultatet Målet är att KARB i snitt ska ha plats att ta emot 40 deltagare. Antal personer som deltar i KARB beräknas till 100 personer per år och målet är att minst 30 % av deltagarna får ökad egenförsörjning genom arbete eller studier inom 90 dagar efter personens avslut i KARB. Verksamheten ska speciellt prioritera Unga Vuxna; år inom nämnda målgrupper. Sammantaget resultat av pågående/avslutade/konsultationer år 2009 är 113 personer (84 vuxna och 29 unga vuxna, 29 män och 84 kvinnor). Beräknat mål att 100 personer ska delta i KARB uppnås därmed under Vid årsskiftet 2009/2010 har 28 personer avslutats och 11 personer har gått till arbete eller studier vilket innebär att 39,3 % ökat sin egen försörjning genom arbete eller studier. Målsättningen att minst 30 % av dem som deltar i KARB ska ha ökat sin egenförsörjning genom arbete eller studier inom 90 dagar efter avslut i KARB uppnås därmed under Av de 33 personer som remitterats kom 8 personer från försäkringskassan 7 personer från arbetsförmedlingen 10 personer från socialförvaltningen 8 personer från landstinget Beräknad samhällsvinst Enligt ett enkelt anvisat beräkningsunderlag minskas ersättningar från stat och kommun med kronor genom att 11 personer avslutas med återgång i arbete. Snittlönen har beräknats på kronor i månaden för de personer som har sjukpenning, a-kassa eller ersättning från socialförvaltningen. Konsultationsärenden Projekten har dessutom tagit emot 21 konsultationsärenden. Av dessa kom: 2 personer från Arbetsförmedlingen 8 personer från Försäkringskassan 4 personer från Socialförvaltning

11 11(39) 7 personer från Landstinget Vid årsskiftet 2009/2010 är 27 personer inskrivna i projekten. Väntelistan består vid årsskiftet av 3 personer. Sammanfattning/Framgångsfaktorer Antalet remisser som inkommit till KARB under 2009 har varit betydligt färre än Detta kan delvis förklaras genom att det under en period uppstod lång väntan och samverkanspartners visste att platserna var fulla. Under senare delen av året har det förekommit frågeställningar kring hur länge en person kommer att kunna delta då projekttiden går ut under nästa år och bedömningen varit att personer behöver lång rehabilitering med mycket stöd. Att endast 3 personer ökade sin egenförsörjning under 2008 jämfört med 11 personer 2009 är kanske ej så förvånande då det visat sig att genomsnittstiden för rehabiliteringsbehovet varit 11 månader. Det framgår även av resultatet att de personer som remitterats till KARB har varit i behov av den samordnade rehabilitering som KARB kunnat erbjuda utifrån att flertalet insatser hos samverkande myndigheter efterhand har kunnat avslutas. En av de största fördelarna att arbeta i projektet är att handledarna har möjligheten att träffa personen/deltagaren ofta. Detta leder till en professionell relation som ej är möjlig vid för få tillfällen att träffas. Den täta och vardagliga kontakten möjliggör ett tillitsfullt bemötande vilket även leder till att saker kan identifieras i ett tidigt skede. Framgångsfaktorer är bl.a. följande: Handledarna har ingen myndighetsutövning. Olika professioner/utbildning/arbetslivserfarenhet hos handledare Tydlighet i mål och syfte. Uppbackning från uppdragsgivare. Tydlig information om rättigheter och skyldigheter inom de samverkande myndigheterna. Att personen är delaktig i alla steg utifrån sina egna förutsättningar. Helhetssyn på personens situation utifrån ICF. Prestigelösheten Personens egen motivation och drivkraft i kombination av att handledare finns och möter upp. Att gemensam individuell planering görs på alla myndigheterna tillsammans med personen. Metodiken att kartlägga behov innan insats görs. Att kartläggning görs tillsammans med personen. Att personen gör praktiska saker tillsammans med handledaren exempelvis genom studiebesök på arbetsplatser. Möjligheten att personen kan observeras i olika situationer. Kontinuerlig dokumentation där insats utvärderas och följs upp. Gott samarbete med öppna arbetsmarknaden. Alla individuella lösningar.

12 12(39) NET-rehab i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner Samverkan och ledning Parter i projektet är socialförvaltningarna i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner, arbetsförmedlingarna i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner, försäkringskassan samt Nybro, Emmaboda och Torsås vårdcentraler och distriktsrehabiliteringen rehab söder i Kalmar län. Projektet omsluter en budget för år 2009 på kr. Projektet startade den 3 december 2007och skall pågå till 30 november Projektledare och Styrgrupp har träffats vid tre tillfällen. De blev informerade om utvecklingen i NET-rehab med Ide verkstan och OCN (Open College NetWork). Vi har också börjat diskutera framtiden och olika idéer efter projekttidens slut. Vi har bokat in två styrgruppsmöten första halvåret där fokus är framtid. Även Samordningsförbundets styrelse kommer ha sitt möte i Nybro i februari. Samarbetet har under hela projekttiden fungerat mycket bra. Styrgruppen är positiv till NET-rehabs arbetssätt och har önskan om att detta kommer att fortgå. Arbetsgruppen i de tre kommunerna träffas en gång/månad för att ta upp nya ärenden men också pågående som behöver diskuteras. Här ges även en allmän information om vad som händer i NET-rehab. Personalresurser Från och med 15/ fick vi utökade ekonomiska resurser inom ramen för gällande budget. Teamet består av 1 tjänst samordnare/coach, 1 tjänst coach, 1 coach/starta eget, 0,25 trafiklärare, 0,5 coach. Under året har vi konsulterat för webbkurs, arbetsterapeut, SYV, olika behandlingsformer, föreläsare och utbildare till OCN. För övrigt har vi använt oss av befintlig personal på Nybro Brunn och myndigheter. Verksamhetsförändringar Utifrån samhällsförändringar (lågkonjunktur) och deltagarnas behov utvecklades NETrehab from 15/ då ytterligare två personer anställdes. Den ena tjänsten är mot

13 13(39) näringslivet, starta eget, marknadsundersökning= Idéverkstan. Den andra är utbildare/utvecklare mot trafikantutbildningen. Krav på körkort är stort idag. Båda tjänsterna har coachning som metod och med NET-rehabs grundmodell som bas. NETrehab har under hösten börjat planera ett socialt företag och startat OCN utbildning. Kopplingen kompetens kontra näringsliv ses som väldigt viktig därigenom ovanstående utveckling. Arbetsmetod Grundmodellen är som tidigare (se 2008). Individens berättelse, vad hon/han kommer fram till utifrån vår modell med kort jobbar deltagaren vidare. Vi kan idag erbjuda fler aktiviteter där deltagaren deltar utifrån sig själv. Fokus är hela tiden individens egna val, deltagaren testar sig själv för att sedan ta beslut om nästa steg. Medvetna val för en hållbar framtid. Gemensamt för alla är att gå igenom NET-rehabs kortmodell. Vidare har alla sin egna individuella plan som ser helt olika ut, t.ex. har någon all sin aktivitet inom NET-rehab en tid, någon annan har heltidspraktik en period för att sedan vara i aktivitet i NET-rehab och den andra går ut i praktik. Aktiviteter som utförts under året är följande: Föreläsningsserien Min utveckling där vi som tidigare konsulterar föreläsare. Grundläggande trafikantutbildning som tidigare men där vi idag köpt in 25 % trafiklärare för NET-rehab. Här påbörjar deltagare körkortsutbildning utan kostnad för dem. Vi har idag haft tre som tagit sitt körkort. CV- utbildning. Nytt: Idéverkstán. Här kan alla idéer diskuteras. Vi har under lång tid tillbaka sett att det finns många deltagare som går med affärsidéer mm. Man kan jobba med sin idé från första tanken till genomförande dvs. förberedande starta eget utbildning. Sedan mars månad jobbar 5 deltagare med sina starta eget tankar. I idéverkstan kan man också jobba med marknadsundersökning. Är man nyfiken, vill veta mer eller skapa kontakter kontaktas företag eller skolor för studiebesök och prova - på dagar. På så sätt kan man bli säkrare på val angående arbete eller utbildning. Här går ca 10 deltagare för att ta reda på mer om sitt yrkesområde. Under hösten har även en grupp på ca 10 deltagare börjat planera ett socialt företag där Coompanion varit involverade också. I dagsläget planeras öppnande i feb/mars.

14 14(39) OCN Open College Network påbörjades i höst. Personalen i NET-rehab har under våren utbildats och lärt oss metodiken för att kvalitetssäkra lärande och kompetens som krävs för att få starta OCN utbildning. Alla deltagare har massor av kunskaper och kompetenser men har inga papper på sitt lärande. Nu har de chansen att få validera och få poäng på sitt kunnande. I november hade vi en panel bestående av personer från myndigheter och näringsliv som diskuterade programmets innehåll, projektarbete, med dess sju moduler. Utbildningen startade och där har ca 12 personer varit med. Övrigt: Under semestern hade vi specialschema för dem som inte hade någon praktik ute på företag utan gick kurser och föreläsningar på NET-rehab istället. Vi hade tex förberedelse inför möten med företag och anställningsintervjuer inom olika områden. Rollspel, vilken klädkod mm tas upp. Denna kurs var för de deltagare som var på väg ut. Resultat Målet 2009 är att 50 personer skall aktualiseras i projektet. 85 personer har aktualiserats i projektet under Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 42st. varav 21 st. har fått anställning eller studerar inom det reguljära studiesystemet, vilket motsvarar en måluppfyllelse på 50 %. Könsfördelningen är 61 kvinnor och 50 män, 42 är unga vuxna och 69 vuxna. Summan är det antal personer som remitterats till projektet år 2009 och de som är kvar från år Av de 85 personer som remitterats kom 27 personer från försäkringskassan 20 personer från arbetsförmedlingen 18 personer från socialförvaltningen 20 personer från landstinget Beräknad samhällsvinst Heltid beräknat på kr/månad. 7 heltidsstuderande = kr 10 anställningar på heltid = kr (varav 3 anställningar med lönebidrag) 2 personer med 50 % anställning = kr (varav 1 person med lönebidrag) 1 person med 75 % anställning = kr (lönebidrag) 1 person med 25 % anställning = kr (lönebidrag)

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

ArbetsRehab Hultsfred o Vimmerby 2007-2009.

ArbetsRehab Hultsfred o Vimmerby 2007-2009. 1 ArbetsRehab Hultsfred o Vimmerby 2007-2009. Projektets vision: att ha en fungerande samverkan kring arbetsrehabilitering i Hultsfred och Vimmerby, där ingen faller mellan stolarna. Samverkan och ledning

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Budget och verksamhetsplan för år 2015 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/14 2014-11-20 Ärende nr 3 Budget

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering -

Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering - Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering - 2015 Från och med den 1 januari 2012 driver Trollhättans Stads avdelning för arbetsmarknad och försörjningsstöd en insats som omfattar

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Samverkan Västervik Ung SVUNG

Verksamhetsberättelse 2012 Samverkan Västervik Ung SVUNG Verksamhetsberättelse 212 Samverkan Västervik Ung SVUNG Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län Samt Västerviks Kommun 1 Projektet SVUNG SVUNG är ett

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för Leva Livet dec 2011-nov 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Mål och syfte med projektet... 3 Verksamhetsmål...

Läs mer

Framgångsfaktorer för samverkan

Framgångsfaktorer för samverkan Framgångsfaktorer för samverkan Helhetssyn på patienters och klienters behov som utgångspunkt för samverkan. Kompetens att arbeta och kommunicera över professionella och organisatoriska gränser ( samverkanskompetens

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektnamn SAMBA Samarbeta, ansvara, motivera, bedöma, anpassa Projektägare Nybro kommun Genomförare: Individ- och familjeförvaltningarna

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Bilaga 1 Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Kvinnocoacher (ID 1019) Projektägare: Landstinget Västmanland genom

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete 1(14) Dnr 1.1 2008/12465 Dnr 10504-2009 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan

Läs mer

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-01-27 1(5) Minnesanteckningar Beredningsgruppen Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå

Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå Timrå 111031 Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå Projekttid 2007-09-01-2011-08-31 Bakgrund Under våren 2007 gjorde beredningsgruppen i förbundet en kartläggning av personer tillhörande målgruppen

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga dessa till rapporten

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället!

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! 1 Korta fakta om Skellefteå! Skellefteå i ett nötskal! Kommunen är vidsträckt,

Läs mer

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012 . Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 202 Ansvarig för insatsen: Utvecklingscenter Dals-Ed, AME Bengtsfors /Ifo Bengtsfors Utvecklingscenter Åmål Budget

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer