1(39) Diarienr ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859"

Transkript

1 1(39) Diarienr ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr

2 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse Måluppfyllelse av verksamhetsplanen Projekt Arbetscentrum Rehab (ACR) och 5 Ungdoms Arbetscentrum Rehab i Västervik Projekt Kamlar Arbetsrehabilitering (KARB) Projekt NET-rehab i Nybro, Emmaboda 12 och Torsås kommuner Projekt Nykraft i Oskarshamn, Högsby och 15 Mönsterås kommuner Projekt Arbetsrehab Hultsfred och Vimmerby 19 (ARHoV) Projekt Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Projekt Arbetsehab Borgholm Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar Sammanfattning av projektens 32 verksamhetsberättelser 4. Uppföljning och utvärdering Ekonomi 33

3 3(39) 1. Inledning Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och alla kommuner i länet är medlemmar. Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det är ett kommunalförbund och en fristående juridisk person. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten. Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 2. Organisation och administration Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot, Landstinget har tre, Försäkringskassan två och Arbetsförmedlingen en. Ersättare finns i samma antal. Styrelsens uppgift är fastlagd i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Styrelsen har haft fem sammanträden under året. Det finns ett arbetsutskott bestående av två ledamöter från landstinget, två som representerar kommunerna och en från vardera Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetsutskottet har haft fem sammanträden under året. Samordningsförbundet har också en beredningsgrupp med en ledamot från varje medlem. Ledamöterna är tjänstemän hos respektive medlem. Deras uppgift är att delta i beredning av ansökningar om finansiering av projekt/aktiviteter, förbundets mål och riktlinjer och att främja samarbetet mellan medlemmarna. Gruppen leds av förbundets tjänsteman. Gruppen har sammanträtt fyra gånger under året. En tjänsteman på heltid finns för förbundet. Tjänsten köps av Försäkringskassan. Det finns beslut om firmatecknade, attesträtt och delegationsordning. Ekonomitjänster köps av Landstinget. Kalmar kommun har påtagit sig ansvaret för tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. För diariet ansvarar förbundets tjänsteman. Diariet finns tillgängligt i Försäkringskassans lokaler i Västervik. Bokföringsmaterial förvaras hos Landstinget i Kalmar.

4 4(39) 3. Verksamhetsberättelse Förbundet har under året 2009 finansierat nedanstående projekt. Arbetscentrum Rehab och Ungdoms ACR i Västerviks kommun Arbetsrehab Hultsfred och Vimmerby (ARHOV) i Hultsfred och Vimmerby kommuner Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) i Kalmar kommun Nybro, Emmaboda och Torsås Arbetsrehabilitering (NET-rehab) Nykraft i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner Brokraft Öland i Mörbylånga kommun Arbetsrehab Borgholm i Borgholms kommun Projekt TIA (Till och i Arbete) i Kalmar kommun Därmed har det under år 2009 funnits projekt i alla länets kommuner. Sammanfattning av projektens verksamhetsberättelser redovisas under punkt Måluppfyllelse av verksamhetsplanen 2009 Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen Redovisning av måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. Målet för 2009 är att utvärdera de projekt vars projekttid löper ut den 31 december 2009 Fokus i Kalmar län har utvärderat projektet Arbetscentrum Rehab (ACR) i Västervik och projektet Arbetsrehab Hultsfred och Vimmerby (ARHoV) i Hultsfred och Vimmerby under året och har lämnat en rapport om resultatet under hösten En skriftlig slutrapport förväntas komma under januari Sammanfattningsvis kan sägas att utvärderingarna visar att deltagarna är genomgående positiva till de olika aktiviteterna och bemötande från olika aktörer. Ett annat mål är att i varje projekt som syftar till att enskilda personer ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga ska målsättningen vara att minst 30% ökar sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet. I genomsnitt för alla projekt i länet året 2009 har 28 % ökat sin egenförsörjning genom arbete eller utbildning. Detta innebär att samhällets kostnader i stat och kommuner har minskat med drygt 17 miljoner kronor genom att 96 personer erhållit arbete eller börjat studera under Ökning av informationsinsatser Samordningsförbundet har också haft som mål 2009 att informationsinsatserna skall fortsätta och då i första hand skall politiker och tjänstemän hos medlemmarna vara målgrupper för information. Tjänstemannen och resp. projektledare har under 2009 besökt 9 st. kommunfullmäktige och 1 kommunstyrelse samt landstingsfullmäktige och lämnat information om förbundets verksamhet och de projekt som pågått i resp. kommun.

5 5(39) Högsby och Emmaboda kommunfullmäktige kommer att erhålla samma information år Pressmeddelande om förbundets verksamhet och resultat från projekten första halvåret 2009 utsändes till alla länets tidningar, lokalradio och tv i oktober Bl a gjorde Radio Kalmar ett bra inslag om detta. En ny informationsfolder om förbundet och dess verksamhet har vid ett flertal tillfällen tryckts under 2009 och har distribuerats till medlemmarna. Förbundet har en hemsida på adress www2.ltkalmar.se/samordningsforbundet där löpande information om förbundets verksamhet lämnas. Här läggs också resultatuppföljningar angående projekten kontinuerligt ut. Mål rörande kompetensutveckling Ett av målen för 2009 var att förbundet skulle erbjuda sig att samordna en konferens för de lokala samverkansgrupperna i länet. Denna konferens ägde rum den 15 oktober 2009 i Oskarshamn och var mycket uppskattad av ett 40-tal deltagare. Önskemål finns om en liknande konferens år Samordningsförbundets mål är också att alla ärenden som finns i samverkan skall inmatas i dataprogrammet SUS. Därför får alla utbildning för hur detta uppföljningssystem fungerar. Landsomfattande konferenser för politiker och tjänstemän i samordningsförbund för finansiell samordning har ägt rum 2 gånger under På FINSAM -konferensen i Piteå den april deltog vice ordförande och verkställande tjänsteman. På FINSAM - konferensen i Stockholm den 4-5 november deltog verkställande tjänsteman. Styrelsen har erhållit en utbildning i Finansiell samordning i Kalmar den 19 mars. Här deltog ett 10-tal ledamöter från förbundets styrelse. Utbildare var verkställande tjänstemannen Ola Andersson från Samordningsförbundet Delta Hisingen Göteborg. Ytterligare en regional utbildning för styrelseledamöter hölls i Växjö den 25 november. Från förbundet deltog tjänstemannen och en styrelseledamot. Nedan följer en redovisning av varje projekts verksamhet och resultat år Innehållet är hämtat ur projektens egna verksamhetsberättelser Arbetscentrum Rehab (ACR) och Ungdoms Arbetscentrum Rehab i Västervik Samverkan och ledning Projekten som startade 1 juni 2007 är en utveckling av tidigare Arbetscentrum Rehab. Projekttiden avslutades den 31 december En utvärdering av projektet har gjorts av Fokus i Kalmar län under 2009 och resultaten har muntligen presenterats under hösten. En slutlig skriftlig rapport kommer under januari En sammanställning av verksamheten inkl. statistik under dessa tre år kommer att sammanställas under genom projektets regi under februari 2010.

6 6(39) Uppdragstagarna är Socialnämnden i Västerviks kommun, Arbetsförmedlingen i Västervik, Försäkringskassan och Landstinget i Kalmar län. Projekten omsluter en gemensam budget på kr/år. Projekten är för vuxna och unga vuxna ( 18 år 24 år ) och som är arbetslösa, sjukskrivna och/eller andra personer som är beroende av gemensamma insatser för att ta sig ur perioder av sjukskrivning, arbetslöshet och insatser från socialtjänsten. Utvecklingen av ute ACR (den del som riktar sig till träningsplatser på olika företag i kommunen) har skett fortlöpande under året och ACR s metoder och arbetssätt har implementerats på ute ACR och hos de arbetsgivare där det varit deltagare. Det som har tydliggjorts är att deltagare som gått vidare till ute ACR har i större utsträckning gått direkt ut i arbete eller rekommenderats att stå till Arbetsmarknadens förfogande. Styrgruppen har haft 9 sammanträden under året. Personalresurser Personalstyrkan bestod vid årets början av en samordnare och fem handledare. Under augusti slutade två handledare varav den ena tjänsten var besatt av en arbetsterapeut. Två handledare har sedan haft ansvar för var sin enhet samt en handledare har arbetat med deltagare ute på reella arbetsplatser. En samordnare som även har haft ansvar och handledarskap på en enhet. Två handledare samt samordnare har arbetat heltid och en handledare deltid. Verksamhetsförändringar Utvecklingen av ute ACR har skett fortlöpande under året och ACR s metoder och arbetssätt har implementerats på ute ACR och hos de arbetsgivare där det varit deltagare placerade. ACR har även fått tillgång till ytterligare arbetsplatser, främst på privata företag. Det som har tydliggjorts är att deltagare som gått vidare till ute ACR har i större utsträckning gått direkt ut i arbete eller rekommenderats att stå till Arbetsmarknadens förfogande. Socialnämnden beslutade under året att bibehålla en verksamhet som ska ta emot socialförvaltningens ärenden unga vuxna som söker försörjningsstöd. Efter styrgruppsbeslut stoppades intagning av deltagare från Försäkringskassan och Socialförvaltningen vid halvårsskiftet. Arbetsförmedlingen remitterade ärenden fram till oktober månad. Under hösten har nedtrappning av projektet påbörjats. Neddragningarna och förändringar i sjukförsäkringssystemet har påverkat deltagarna negativt. På Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen har stora organisationsförändringar gjorts under året vilket har haft inverkan på ACR s verksamhet. Handläggarna på myndigheterna har haft ett större antal ärenden med en ökad arbetsbörda som följd. Förändringar har även förändrat förutsättningarna för samverkan från myndigheterna. Det har även brustit i delar av verksamheten då handläggare från samverkande myndigheter inte kunnat närvara i samma omfattning som tidigare på ACR.

7 7(39) Det har medfört ett minskat inflöde av deltagare. Detta har påverkat resultatet. Arbetsmetoder ACR i Västervik har under året gjort vissa förändringar i arbetsmetoderna. Handläggarna har i varierande omfattning förändrat och begränsat sitt deltagande vid olika typer av möten där teamet samverkar. Genom vår arbetsterapeut som slutat har möjligheterna till utredning med evidensbaserade utredningsinstrument såsom WRI, AWP och DOA försvunnit. ACR har knutit ett antal nya företagskontakter och fått ytterligare möjligheter att placera deltagare för arbetsträning på ute ACR fram till årsskiftet. Det man har sett genom åren är att några steg i en sammanhållen rehabiliteringskedja saknats och att en utveckling av den kommunala verksamheten Altona till en förstegsträningsenhet skulle kunna ge en ökad möjlighet för de personer som ännu inte är redo för arbetsprövning/arbetsträning på ACR. Genom samarbetet med Altona, som påbörjades under 2008, har vi nu som planerat kunnat ytterligare placera deltagare från ACR. Tre personer har under våren genomgått en utbildning i arbetsmarknadscoachning och denna metod har nyttjats i arbetet med deltagarna. Under året har avstämningsmöten med ansvariga läkare ofta använts i planeringen för enskilda deltagare. Sammantaget har möten och kontakter med externa resurser i form av samtalsstöd, sjukvårdsresurser, kontaktpersoner m.m. angående den enskilde individen väsentligen ökat. Fler deltagare har behövt utökat stöd och hjälp med ansökningar och kontakter med myndigheterna. Resultatet Målet 2009 är att 80 personer (70 personer i ACR och 10 personer i Ungdoms ACR) skall utredas och rehabiliteras. Under 2009 har 105 personer (84 vuxna och 21 unga vuxna, 53 män och 52 kvinnor) personer remitterats till projekten. För alla deltagare finns också målet att uppnå en bättre livskvalitet. För dem som inte når egenförsörjning skall möjlighet ges att få hjälp till rätt instans och få bättre förutsättningar att nå arbetsmarknaden på sikt. Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 80 st varav 19 personer har fått anställning eller studerar inom det reguljära studiesystemet, vilket motsvarar en måluppfyllelse på 24 %. Målet 30 % är alltså inte fullt ut uppfyllt. Orsaken till den uteblivna måluppfyllelsen är som tidigare år brister i rehabiliteringskedjan samt omorganisationer inom tre av de samverkande myndigheterna vilket gett upphov till ett minskat inflöde av deltagare. Av de 105 personer som remitterats kom 26 personer från försäkringskassan 38 personer från arbetsförmedlingen 41 personer från socialförvaltningen Beräknad samhällsvinst Enligt ett enkelt anvisat beräkningsunderlag minskas ersättningar från stat och kommun med kr genom att 18 personer avslutas med återgång i arbete eller studier (15

8 8(39) personer på heltid x kr/månad x 12 månader + 2 personer på 50 % x kr/månad x 12 månader + 1 person på 75 % x kr/månad x 12 månader = totalt kronor). Snittlönen beräknas på kr/månad för de personer som har sjukpenning, a-kassa eller ersättning från socialförvaltningen. Om vi i stället uppskattar snittlönen till kr/månad minskas ersättningar från stat och kommun med kr. Konsultationsärenden Projekten har dessutom tagit emot 25 konsultationsärenden. Av dessa kom: 6 personer från Arbetsförmedlingen 5 personer från Försäkringskassan 14 personer från Socialförvaltning De två projekten särredovisas inte rent finansiellt pga av gemensamma lokaler, gemensam personal, material etc. I uppdragsavtalet redovisas en gemensam budget för de båda projekten. Sammanfattning/Framgångsfaktorer Det vi under åren sett och vill lyfta fram är den omätbara vinsten för individer av att finnas i ett sammanhang där det finns en tillhörighet med arbetskamrater, rutiner, att lära sig nya saker, möjlighet att stegvis efter sin egen förmåga förbättra sina förutsättningar att komma tillbaka till eller in på arbetsmarknaden. Genom att höja sin självkänsla genererar det, som ringar på vattnet, positiva effekter även i det privata livet. Via steget ute ACR ges ytterligare en möjlighet till förankring i arbetslivet och en stabilitet över tid för dem som behöver. Vinster finns även för de individer som inte kommer vidare genom att de får hjälp till rätt instans och rätt kravnivå. För de personer som i statistiken inte räknas som en lyckad rehabilitering ser vi efter många års arbete att det finns stora vinster med deras utredning och arbetsträning på ACR. Vinsterna består bland annat i att flertalet av de personer som varit på inne ACR alternativt på ute ACR får en ökad förståelse för och en insikt i de krav som ställs på den öppna arbetsmarknaden. Att individen efter en längre tids utredning/arbetsträning når framgång genom att individens utgångsläge för det fortsatta arbetet tydliggörs för både myndigheterna och för individen själv. Det ger även handläggarna på respektive myndighet möjlighet att arbeta mer långsiktigt för att kunna bryta arbetslöshet, sjukskrivning och socialbidragsberoende, samt att tillsammans med individen göra en vidare planering utifrån individens behov. Vi påtalar också vikten av att bryta rundgången mellan de fyra myndigheterna samt att påvisa de negativa tendenser som ofta följer hos personer som är långtidssjukskrivna och/eller långtidsarbetslösa. På ACR träffar vi dessa personer dagligen under utrednings- och rehabiliteringsperioden och har därmed en större möjlighet att hjälpa dessa vidare till rätt nivå i rehabiliteringskedjan. De får genom detta en större chans att

9 9(39) lyckas med sin rehabilitering och ges ökade möjligheter att komma in/tillbaka till arbetsmarknaden. Samverkan mellan myndigheterna är väl inarbetad sedan många år och har genom ett positivt klimat underlättad handläggning av ärenden och kortat vägarna Kalmar Arbetsrehabilitering (KARB) Samverkan och ledning Kalmar Arbetsrehabilitering bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningen och arbetsmarkandsenheten i Kalmar kommun, arbetsförmedlingen, landstinget i Kalmar län och försäkringskassan. Projektet påbörjades den 1 september 2007 och skall pågå till den 31 augusti Verksamheten omsluter en budget på kr/år. Syftet med verksamheten är bl.a. att skapa en rehabiliteringsenhet dit berörda myndigheter kan remittera personer i arbetsför ålder för tidig identifiering och kartläggning av rehabiliteringsbehov, förhindra rundgång mellan myndigheterna mm. Målgrupper är arbetslösa, sjukskrivna arbetslösa, långtidssjukskrivna som har anställning men där man inte kan återgå till denna på grund av funktionshinder och/eller personer med långvarigt försörjningsstöd som har behov av utredning eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten skall speciellt prioritera Unga Vuxna. Personalresurser Personalen som har olika kompetenser består av 4 handledare och en projektledare på halvtid. Arbetsmetoder Under 2008 var antalet inkomna remisser stort. Det fick till följd att flera personer väntade i kö där det var oklart om KARB kunde tillgodose den utredning eller arbetslivsinriktade rehabilitering som var aktuell och diskussion fördes med samverkanspartners avseende hur detta skulle lösas. Genom erbjudande av konsultation så snart remiss inkom har kö systemet arbetats bort. Flera samverkanspartners samt personer har även uppsökt KARB för konsultation vilket bidragit till att alternativa lösningar hittats eller att remiss skrivits till KARB. Arbetsmetoder och rutiner har kontinuerligt setts över och reviderats vid behov. ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) innefattar kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet samt omgivningsfaktorer. Det är en modell antagen av Världshälsoorganisationen, WHO och ligger till grund för det förhållningssätt och språk som används i det coachande arbetet på KARB och i dokumentationen. En av handledarna i KARB är legitimerad arbetsterapeut. Hon har träffat deltagare i KARB och tillsammans gått igenom självskattningsformuläret Min mening. Min Mening är utformat för att ge personen möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning om sin aktivitetsförmåga och miljöns inflytande på de dagliga aktiviteterna. Min Mening är därför utformad som en klientorienterad bedömning.

10 10(39) Min mening innehåller en serie påståenden om den egna aktivitetsförmågan samt den egna miljön där personen anger om det är något han/hon har problem med, klarar eller gör bra. Därefter värderar personen utifrån samma påståenden hur viktigt varje aktivitetsområde är. Personen gör sedan en prioritering över vad han/hon vill förändra. Detta kan sedan användas för att tillsammans med handledaren i KARB formulerar mål och strategier. Min mening görs i KARB vid två tillfällen under kartläggningen samt vid avslut. Vid avslut görs en uppföljning där handledaren och personen gör en jämförelse av de båda tillfällena, som Min mening gjorts, för att få en bild om vilka områden som förändrats under tiden i KARB. Hälsoenkäten SF36 är ett formulär som innehåller frågor om hur personen ser på sin hälsa. SF36 fylls i under kartläggningen samt vid avslut för att få en bild om hur personen ser på sin hälsa och vilka områden som förändrats under tiden i KARB. Resultatet Målet är att KARB i snitt ska ha plats att ta emot 40 deltagare. Antal personer som deltar i KARB beräknas till 100 personer per år och målet är att minst 30 % av deltagarna får ökad egenförsörjning genom arbete eller studier inom 90 dagar efter personens avslut i KARB. Verksamheten ska speciellt prioritera Unga Vuxna; år inom nämnda målgrupper. Sammantaget resultat av pågående/avslutade/konsultationer år 2009 är 113 personer (84 vuxna och 29 unga vuxna, 29 män och 84 kvinnor). Beräknat mål att 100 personer ska delta i KARB uppnås därmed under Vid årsskiftet 2009/2010 har 28 personer avslutats och 11 personer har gått till arbete eller studier vilket innebär att 39,3 % ökat sin egen försörjning genom arbete eller studier. Målsättningen att minst 30 % av dem som deltar i KARB ska ha ökat sin egenförsörjning genom arbete eller studier inom 90 dagar efter avslut i KARB uppnås därmed under Av de 33 personer som remitterats kom 8 personer från försäkringskassan 7 personer från arbetsförmedlingen 10 personer från socialförvaltningen 8 personer från landstinget Beräknad samhällsvinst Enligt ett enkelt anvisat beräkningsunderlag minskas ersättningar från stat och kommun med kronor genom att 11 personer avslutas med återgång i arbete. Snittlönen har beräknats på kronor i månaden för de personer som har sjukpenning, a-kassa eller ersättning från socialförvaltningen. Konsultationsärenden Projekten har dessutom tagit emot 21 konsultationsärenden. Av dessa kom: 2 personer från Arbetsförmedlingen 8 personer från Försäkringskassan 4 personer från Socialförvaltning

11 11(39) 7 personer från Landstinget Vid årsskiftet 2009/2010 är 27 personer inskrivna i projekten. Väntelistan består vid årsskiftet av 3 personer. Sammanfattning/Framgångsfaktorer Antalet remisser som inkommit till KARB under 2009 har varit betydligt färre än Detta kan delvis förklaras genom att det under en period uppstod lång väntan och samverkanspartners visste att platserna var fulla. Under senare delen av året har det förekommit frågeställningar kring hur länge en person kommer att kunna delta då projekttiden går ut under nästa år och bedömningen varit att personer behöver lång rehabilitering med mycket stöd. Att endast 3 personer ökade sin egenförsörjning under 2008 jämfört med 11 personer 2009 är kanske ej så förvånande då det visat sig att genomsnittstiden för rehabiliteringsbehovet varit 11 månader. Det framgår även av resultatet att de personer som remitterats till KARB har varit i behov av den samordnade rehabilitering som KARB kunnat erbjuda utifrån att flertalet insatser hos samverkande myndigheter efterhand har kunnat avslutas. En av de största fördelarna att arbeta i projektet är att handledarna har möjligheten att träffa personen/deltagaren ofta. Detta leder till en professionell relation som ej är möjlig vid för få tillfällen att träffas. Den täta och vardagliga kontakten möjliggör ett tillitsfullt bemötande vilket även leder till att saker kan identifieras i ett tidigt skede. Framgångsfaktorer är bl.a. följande: Handledarna har ingen myndighetsutövning. Olika professioner/utbildning/arbetslivserfarenhet hos handledare Tydlighet i mål och syfte. Uppbackning från uppdragsgivare. Tydlig information om rättigheter och skyldigheter inom de samverkande myndigheterna. Att personen är delaktig i alla steg utifrån sina egna förutsättningar. Helhetssyn på personens situation utifrån ICF. Prestigelösheten Personens egen motivation och drivkraft i kombination av att handledare finns och möter upp. Att gemensam individuell planering görs på alla myndigheterna tillsammans med personen. Metodiken att kartlägga behov innan insats görs. Att kartläggning görs tillsammans med personen. Att personen gör praktiska saker tillsammans med handledaren exempelvis genom studiebesök på arbetsplatser. Möjligheten att personen kan observeras i olika situationer. Kontinuerlig dokumentation där insats utvärderas och följs upp. Gott samarbete med öppna arbetsmarknaden. Alla individuella lösningar.

12 12(39) NET-rehab i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner Samverkan och ledning Parter i projektet är socialförvaltningarna i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner, arbetsförmedlingarna i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner, försäkringskassan samt Nybro, Emmaboda och Torsås vårdcentraler och distriktsrehabiliteringen rehab söder i Kalmar län. Projektet omsluter en budget för år 2009 på kr. Projektet startade den 3 december 2007och skall pågå till 30 november Projektledare och Styrgrupp har träffats vid tre tillfällen. De blev informerade om utvecklingen i NET-rehab med Ide verkstan och OCN (Open College NetWork). Vi har också börjat diskutera framtiden och olika idéer efter projekttidens slut. Vi har bokat in två styrgruppsmöten första halvåret där fokus är framtid. Även Samordningsförbundets styrelse kommer ha sitt möte i Nybro i februari. Samarbetet har under hela projekttiden fungerat mycket bra. Styrgruppen är positiv till NET-rehabs arbetssätt och har önskan om att detta kommer att fortgå. Arbetsgruppen i de tre kommunerna träffas en gång/månad för att ta upp nya ärenden men också pågående som behöver diskuteras. Här ges även en allmän information om vad som händer i NET-rehab. Personalresurser Från och med 15/ fick vi utökade ekonomiska resurser inom ramen för gällande budget. Teamet består av 1 tjänst samordnare/coach, 1 tjänst coach, 1 coach/starta eget, 0,25 trafiklärare, 0,5 coach. Under året har vi konsulterat för webbkurs, arbetsterapeut, SYV, olika behandlingsformer, föreläsare och utbildare till OCN. För övrigt har vi använt oss av befintlig personal på Nybro Brunn och myndigheter. Verksamhetsförändringar Utifrån samhällsförändringar (lågkonjunktur) och deltagarnas behov utvecklades NETrehab from 15/ då ytterligare två personer anställdes. Den ena tjänsten är mot

13 13(39) näringslivet, starta eget, marknadsundersökning= Idéverkstan. Den andra är utbildare/utvecklare mot trafikantutbildningen. Krav på körkort är stort idag. Båda tjänsterna har coachning som metod och med NET-rehabs grundmodell som bas. NETrehab har under hösten börjat planera ett socialt företag och startat OCN utbildning. Kopplingen kompetens kontra näringsliv ses som väldigt viktig därigenom ovanstående utveckling. Arbetsmetod Grundmodellen är som tidigare (se 2008). Individens berättelse, vad hon/han kommer fram till utifrån vår modell med kort jobbar deltagaren vidare. Vi kan idag erbjuda fler aktiviteter där deltagaren deltar utifrån sig själv. Fokus är hela tiden individens egna val, deltagaren testar sig själv för att sedan ta beslut om nästa steg. Medvetna val för en hållbar framtid. Gemensamt för alla är att gå igenom NET-rehabs kortmodell. Vidare har alla sin egna individuella plan som ser helt olika ut, t.ex. har någon all sin aktivitet inom NET-rehab en tid, någon annan har heltidspraktik en period för att sedan vara i aktivitet i NET-rehab och den andra går ut i praktik. Aktiviteter som utförts under året är följande: Föreläsningsserien Min utveckling där vi som tidigare konsulterar föreläsare. Grundläggande trafikantutbildning som tidigare men där vi idag köpt in 25 % trafiklärare för NET-rehab. Här påbörjar deltagare körkortsutbildning utan kostnad för dem. Vi har idag haft tre som tagit sitt körkort. CV- utbildning. Nytt: Idéverkstán. Här kan alla idéer diskuteras. Vi har under lång tid tillbaka sett att det finns många deltagare som går med affärsidéer mm. Man kan jobba med sin idé från första tanken till genomförande dvs. förberedande starta eget utbildning. Sedan mars månad jobbar 5 deltagare med sina starta eget tankar. I idéverkstan kan man också jobba med marknadsundersökning. Är man nyfiken, vill veta mer eller skapa kontakter kontaktas företag eller skolor för studiebesök och prova - på dagar. På så sätt kan man bli säkrare på val angående arbete eller utbildning. Här går ca 10 deltagare för att ta reda på mer om sitt yrkesområde. Under hösten har även en grupp på ca 10 deltagare börjat planera ett socialt företag där Coompanion varit involverade också. I dagsläget planeras öppnande i feb/mars.

14 14(39) OCN Open College Network påbörjades i höst. Personalen i NET-rehab har under våren utbildats och lärt oss metodiken för att kvalitetssäkra lärande och kompetens som krävs för att få starta OCN utbildning. Alla deltagare har massor av kunskaper och kompetenser men har inga papper på sitt lärande. Nu har de chansen att få validera och få poäng på sitt kunnande. I november hade vi en panel bestående av personer från myndigheter och näringsliv som diskuterade programmets innehåll, projektarbete, med dess sju moduler. Utbildningen startade och där har ca 12 personer varit med. Övrigt: Under semestern hade vi specialschema för dem som inte hade någon praktik ute på företag utan gick kurser och föreläsningar på NET-rehab istället. Vi hade tex förberedelse inför möten med företag och anställningsintervjuer inom olika områden. Rollspel, vilken klädkod mm tas upp. Denna kurs var för de deltagare som var på väg ut. Resultat Målet 2009 är att 50 personer skall aktualiseras i projektet. 85 personer har aktualiserats i projektet under Det totala antalet personer som avslutat utredning/rehabilitering är 42st. varav 21 st. har fått anställning eller studerar inom det reguljära studiesystemet, vilket motsvarar en måluppfyllelse på 50 %. Könsfördelningen är 61 kvinnor och 50 män, 42 är unga vuxna och 69 vuxna. Summan är det antal personer som remitterats till projektet år 2009 och de som är kvar från år Av de 85 personer som remitterats kom 27 personer från försäkringskassan 20 personer från arbetsförmedlingen 18 personer från socialförvaltningen 20 personer från landstinget Beräknad samhällsvinst Heltid beräknat på kr/månad. 7 heltidsstuderande = kr 10 anställningar på heltid = kr (varav 3 anställningar med lönebidrag) 2 personer med 50 % anställning = kr (varav 1 person med lönebidrag) 1 person med 75 % anställning = kr (lönebidrag) 1 person med 25 % anställning = kr (lönebidrag)

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

ArbetsRehab Hultsfred o Vimmerby 2007-2009.

ArbetsRehab Hultsfred o Vimmerby 2007-2009. 1 ArbetsRehab Hultsfred o Vimmerby 2007-2009. Projektets vision: att ha en fungerande samverkan kring arbetsrehabilitering i Hultsfred och Vimmerby, där ingen faller mellan stolarna. Samverkan och ledning

Läs mer

1(28) Diarienr 018-2009 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(28) Diarienr 018-2009 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(28) Diarienr 018-2009 ÅRSREDOVISNING 2008 Organisationsnr 222000-1859 2(28) 1. Inledning Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober 2005. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1.

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1. Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-13 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och

Läs mer

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-06-11 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren)

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Organisationsskiss Försäkring (Fk) Arbete (Af) Hälsa (Lt) Social status (Kommun) Samordningsförbund Avslutade projekt

Läs mer

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013. Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013. Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING Delårsrapport för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2013 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING 1 (10) Delårsrapport 2013 1. Sammanfattning Finnvedens samordningsförbund

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Finsamteamet Sof UOF 2014

Finsamteamet Sof UOF 2014 Finsamteamet Sof UOF 2014 Syftet: Deltagarna ska öka sin självmedvetenhet, hitta nya vägar som leder dem framåt och känna att de har makt över sin livssituation Den enskilda personen ska förbättra sin

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Dnr. (Typ 06/KS0003) Datum 2013/05/22 Till/ Sida 1 av 7 Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Inledning Detta dokument är en beskrivning av arbetsmodellen Torsås Modellen 1-5. Dokumentet skall ses som en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

FINSAM GÖR SKILLNAD!

FINSAM GÖR SKILLNAD! Finansiell samordning av rehabilitering för boende i Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd Frukostmöte 161125 FINSAM GÖR SKILLNAD! Välkommen! Upplägg idag Arbetsmarknadsläget Kort om Finsam, resultat Enter

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Datum: 2009-05-27 Tid: 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt Ritzman, Örebro

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsplan Budget 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inomrehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2010 Budget 2010 Planerad budget 2011-2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen FINSAM och Utvägen Information den 30 maj 2012 Karina Andersson Monica Malmqvist vill arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap, trots

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet?

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? En samverkan mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxen- och arbetsmarknadsförvaltningen Gunilla Andersson & Bodil Lundvall

Läs mer

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008:

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Gemensamma Taget startade hösten 2006 och enligt den ursprungliga ansökan var tanken att projektet skulle löpa över tre år, men medel beviljades

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: Camilla Lindström-Labba Rapporten avser perioden: 2013-07-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar*

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer