Verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2017 till och med 31 december Datum: Ansvarig: Styrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2017 till och med 31 december Datum: Ansvarig: Styrelsen"

Transkript

1 Verksamhetsplan Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2017 Datum: Ansvarig: Styrelsen 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL I: FÖRUTSÄTTNINGAR 3 BESKRIVNING, PRESENTATION AV ORGANISATIONEN 3 FÖRBUNDETS MÅLGRUPPER OCH FÖRBUNDETS UPPDRAG 4 DEL II: NULÄGE 9 STYRNING, UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV FÖRBUNDETS VERKSAMHET 9 ÖVERGRIPANDE KRAV 10 PRIORITERADE KRAV DEL III: FRAMTID 11 FÖRBUNDETS VISION 11 SLUTMÅL 1 11 SLUTMÅL 2 11 SLUTMÅL 3 12 SLUTMÅL

3 Del I: Förutsättningar Beskrivning, presentation av organisationen Finsam Västerdalarna, nedan kallad Förbundet, startade sin verksamhet 1 april Bildandet grundar sig på lagen om finansiell samordning (SFS) av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210. Motivet för denna lagstiftning är att ge de lokala aktörerna bättre möjligheter att prioritera gemensamma insatser. Syftet är att hindra att människor hamnar i en gråzon mellan de olika aktörernas ansvarsområden. Parternas avtalsmässiga förhållanden regleras i en särskild förbundsordning. Förbundet har sitt säte i Malung-Sälens kommun. Medlemmar i förbundet är: Vansbro kommun Malung-Sälens kommun Landstinget Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Enligt förbundsordningen leds förbundets verksamhets av en styrelse som har att besluta om förvaltning och verkställighet. Mandatperioden är fyra år och räknas från och med den 1 januari efter det val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Styrelsen utser bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande för mandatperioden. Styrelsen fastställer senast den 30 november en verksamhetsplan och en budget för kommande år. Samordningsförbundet kallas i denna verksamhetsplan omväxlande för Förbundet, Samordningsförbundet eller Finsam. 3

4 Organisation Västerdalarna Finsam Referensgrupper till Finsam Västerdalarna Styrelsen Lokala samverkansgruppen Verkställande Tjänsteman Beredningsgrupper Insatsen Finsamteamet och dess styrning Styrgrupp Finsamteamet 4

5 Förbundets målgrupper och förbundets uppdrag Nedanstående beskrivning beslutades av styrelsen Samordningsförbundets uppdrag är att genom finansiell samordning främja samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan aktörerna, vilket ska leda till att återställa den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Det innebär att flera av de personer som kommer att bli aktuella i finansiell samverkan befinner sig längre från arbetsmarknaden än de individer som handläggs enskilt hos aktörerna eller i andra samarbeten/projekt. Genom att hitta nya arbetssätt för samverkan och tidigt identifiera möjligheter och hinder för personen, underlätta dennes väg till egen försörjning. Det förebyggande arbetet inom ramen för Finsam ska utvecklas under det löpande arbetet för bästa möjliga gemensamma resultat Målgruppen är personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppfyller nedanstående kriterier: Personer i åldern år, med tonvikt på ungdomar och yngre vuxna, som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa, psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. De som under minst 1 år har haft ekonomiskt stöd från Arbetslöshetskassa/sjukpenning/sjukersättning/försörjningsstöd, eller någon annan form av samhällsstöd. Undantag från 1- årsregeln gäller dock för dem som är upp till 30 år. De som är aktuella hos minst 2 myndigheter. Vid ev kö in till Finsam bör man prioritera så här (undantagsfall kan dock finnas utifrån behov): 1) Unga vuxna upp till 30 år. 2) Personer med försörjningsstöd. 3) Övriga som tillhör målgruppen. 4) Därefter, om plats finns, kan även andra som inte tillhör ovan angiven målgrupp men där man bedömer att personen skulle ha nytta av Finsamteamets samordnade stöd, ingå i deras verksamhet. 5

6 Förbundets gruppers, befattningshavares, myndigheters uppdrag och ansvarsområden Uppdrag för förbundets styrelse Nedanstående uppdragsbeskrivning beslutades av styrelsen Styrelsen ansvarar enligt förbundsordningen för förbundets verksamhet, organisation och förvaltning. Denna arbetsorganisation är ett komplement till förbundsordningen. Nedanstående uppdragsbeskrivning bygger på Arbetsordning för FINSAM Västerdalarnas samordningsförbund styrelse, beslutad av styrelsen samt på en revidering och översyn av uppdraget genomfört och Vara övergripande ansvarig för samordning av ingående parter i Finsam. Fastställa förbundets strategiska inriktning och varje år upprätta en verksamhetsplan för förbundets verksamhet och ekonomi. Verksamhetsplanen ska innehålla tydliga, mätbara mål för verksamheten. Verka för förbundets utveckling med beaktande av de långsiktiga konsekvenserna av åtgärder och beslut. Fastställa budgeten. Dessförinnan ska samråd äga rum mellan representanterna för förbundsmedlemmarna om verksamhetens finansiering och omfattning. Enligt lagen ska verksamhetsplanen fastställas senast den 30 november. Besluta om budget, inom av huvudmännens fastställda ekonomiska ram. Försäkra sig om att kontrollen över förvaltningen av förbundets angelägenheter är tillfredsställande. Vid varje styrelsemöte följa upp verksamheten. Årligen ansvara för att verksamheten utvärderas och analyseras (t ex genom självutvärdering). Godkänna ekonomiska åtaganden överstigande kr. Utse firmatecknare. Utse verkställande tjänsteman. Fastställa dennes uppdrag, ersättning och fungera som bollplank. Uppdrag för verkställande tjänsteman Nedanstående uppdragsbeskrivning beslutades av styrelsen För att planera och genomföra förbundets verksamhet, har samordningsförbundet sedan anställt en verkställande tjänsteman/samordnare Dennes nuvarande tjänst är på 75 %. Den verkställande tjänstemannens ansvar och uppgifter regleras i en av styrelsen fastställd arbetsordning. Uppdraget är att: Se till att styrelsens beslut verkställs. Vara processledare för Finsamteamet och tillsammans med chefer från parterna ansvara för dess utveckling. Fortlöpande följa förbundets verksamhet och resultatutveckling samt vidta eller föreslå erforderliga åtgärder. Ansvara för beredning, föredragning och rapportering till styrelsen. Skriva protokoll över styrelsens beslut. Tillsammans med Finsamteamet och dess styrgrupp planera teamets verksamhet utifrån gällande verksamhetsplan för förbundet och tillsammans med styrgruppen följa upp och utvärdera denna planering. Inhämta styrelsens godkännande före beslut angående ekonomiska åtaganden överstigande kr och rättslig tvist. 6

7 Uppdraget för Finsamteamet Nedanstående uppdrag beslutades av styrelsen För coachning och planering av åtgärder på individnivå har samtliga förbundets parter i samverkan tillskapat ett för de båda kommunerna gemensamt Finsamteam. Under 2017 finns 3 personer som jobbar i insatsen, totalt 1,7 tjänst, och 2 personer som är adjungerade från öppenvårdspsykiatrin och arbetsförmedlingen. Tjänstgöringsgraderna för de som jobbar som coacher/handledare i insatsen är fördelade på en person som jobbar på 20 % av heltid, en på 100 % och en på 50 %. Under inledningen av 2017 kommer dock ytterligare en person att jobba på heltid, p g a inskolning av ny personal fram till att personen ifråga tar pension. Finsamteamets verksamhet ska under 2017 ha minst 20 deltagare aktiva samtidigt. Individuell handledning/coachning Teamet ska, tillsammans med individen, upprätta en personlig rehabiliteringsplan och genom handledning/coachning hjälpa personen att hitta sina egna inneboende resurser och stärka sin självkänsla. Förutom individuell coachning stödjer Finsamteamet deltagarna att delta i: Social rehabilitering Friskvård Deltidsstudier Arbetsprövning/arbetsträning eller praktik Gruppverksamhet kring personlig utveckling och jobbsökaraktiviteter Handledare/coacherna ska också, utifrån individernas behov, lämna förslag till styrgruppen, verkställande tjänsteman och beredningsgrupperna/mottagningsteam på lämpliga insatser, eftersträva att hitta passande platser för arbetsprövning, arbetsträning och praktik, samt handleda och stötta individen. De ska också, med stöd av styrgrupp och verkställande tjänsteman, jobba för utveckling av verksamheten och av samverkan. Finsamteamet ska, enligt för den av förbundet använda metoden för systematisk självutvärdering, senast inlämna den årliga självutvärderingen av Teamkontraktet till styrgruppen och förbundets styrelse. Rollen för de fristående grupperna Finsamteamets styrgrupp, lokala samverkansgruppen och beredningsgrupper/mottagningsteam som fungerar som referensgrupper till förbundet. Styrgruppens roll Nedanstående rollbeskrivning beslutades av styrelsen En styrgrupp är knuten till Finsamteamet och består av närmsta chefer till personalen i teamet, eller om denna inte har någon koppling till Finsamteamets verksamhet operativ chef från parten ifråga som berörs av Finsamteamets verksamhet (när det gäller kommunerna kan det t ex vara chef för arbetsmarknadsenheten, socialchef, chef för Individ- och familjeomsorgen eller motsvarande befattningar hos kommunen). Även chefer för adjungerad personal i Finsamteamet ska ingå i styrgruppen. Styrgruppen har följande ansvar: Arbetsleda teamets personal från respektive samverkanspart. Pedagogiskt ansvar för arbetssätt och metoder för insatsens utförande, med hjälp av förbundets verkställande tjänsteman som är processledare för Finsamteamet (se nedan). Jobba för teamets utveckling och tillsammans med Finsamteamet planera teamets verksamhet utifrån gällande verksamhetsplan för samordningsförbundet och följa upp och ut- 7

8 värdera denna planering, allt detta med stöd av förbundets verkställande tjänsteman som är processledare för Finsamteamet. Förbundets verkställande tjänsteman utgör processtöd till styrgruppen och Finsamteamet. Verkställande tjänsteman deltar som adjungerad i styrgruppen och är processledare för insatsen. Processledaren har följande ansvar: Vara föredragande i styrgruppen enligt ovan. Vara rådgivande i lönefrågor till övriga samverkansparter vad gäller Finsamteamets personal. Styrgruppen ska, tillsammans med processledaren, utifrån de mål som samordningsförbundets styrelse formulerat i verksamhetsplanen sätta mål för Finsamteamets verksamhet. Man ska göra en beskrivning över verksamhetsmål kring insatsen och för teamet, som teamet sedan i sin tur bryter ner för hur de vill jobba för att uppnå målen i ett Teamkontrakt. Styrgruppen ansvarar för, med stöd av processledaren, att insatsen utförs i enlighet med de riktlinjer som anges i samordningsförbundets verksamhetsplan och för att Teamkontraktet följs upp och utvärderas enligt självutvärderingsmodellen. Styrgruppen och processledaren, samt i förekommande fall Finsamteamet, ska ha regelbundna avstämningsträffar under verksamhetsåret. Processledaren ska vid dessa avstämningar ge erforderlig information, samt redovisa resultat om insatsen till styrgruppen. Styrgruppen och processledaren ansvarar gemensamt för att lyfta olika utvecklingsfrågor och behov gällande insatsens utförande. Styrgruppen ska, i förekommande fall tillsammans med Finsamteamet, till samordningsförbundets styrelse redovisa den fortlöpande verksamheten inom insatsen två gånger per år, i maj och november månad. Lokala samverkansgruppens roll Nedanstående rollbeskrivning beslutades av styrelsen För övergripande planering och avstämning av sin verksamhet ska förbundet samråda med den lokala samverkansgruppen. Denna består av tjänstemän på chefsnivå från alla i förbundet ingående parter. Försäkringskassan har samordningsansvar. Malung-Sälens och Vansbros lokala samverkansgrupp består av chefer/representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna, primärvården samt psykiatrin. De fungerar som referensgrupp till förbundet. Som sådan kan de vid behov vara rådgivare till förbundets verkställande tjänsteman. Det betyder att de kan lämna förslag till insatser, samt vara rådgivande vid planering av insatser och på det viset ge underlag för styrelsens beslut. Beredningsgruppernas/mottagningsteamets roll Nedanstående rolbeskrivning beslutades av styrelsen De beredningsgrupper som finns i båda kommunerna består av handläggare från de i förbundet ingående parterna. De ska fungera som remissinstans och följa de remitteringsdirektiv som angivits av lokala samverkansgruppen och/ eller styrelsen och i viss mån fungera som referensgrupp till Finsams verksamhet. Försäkringskassan har samordningsansvar. Förbundet kommer under 2017 att fortsätta arbeta för ett mottagningsteams tillskapande och räknar med att det är implementerat senast 2018 och då kommer den roll beredningsgrupperna haft att tas över av mottagningsteamet. 8

9 Del II: Nuläge Styrning, uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet Nedan beskrivs hur denna verksamhetsplan (VP) ska användas av de som ingår i förbundet. Verksamhetsplan som ett styrverktyg Förbundets styrelse är ansvarig för denna VP. Uppdragen och målen i denna plan är övergripande styrande för förbundets verksamheter. Det betyder konkret att Finsamteamet och dess styrgrupp ska uppfatta de mål i denna plan som rör Finsamteamets verksamhet och målgrupper som krav på dem själva vilka de har i uppgift att bidra till att uppfylla. Allas delaktighet i planering bryta ned målen i en egen plan Styrgruppen ska, utifrån sitt uppdrag som styrgrupp för Finsamteamet, samt utifrån den verksamhetsplan för 2017 som styrelsen för Finsam Västerdalarna fastställt, definiera vilka mål som Finsamteamet ska jobba mot. Finsamteamet ska själva, i en för detta ändamål förtryckt planeringsmall (i word-fil), identifiera de mål, som de utifrån sitt eget uppdrag, uppfattar som krav, som på något sätt, är riktade till den egna verksamheten. Utifrån de identifierade kraven ska teamet formulera egna mål, som när de förverkligas, bidrar till att uppfylla de av styrgruppen fastställda målen. Det är också möjligt att identifiera andra/ ytterligare krav riktade till den egna verksamheten och sätta mål utifrån dessa krav. Mallen ska vara färdigdokumenterad och inlämnad till styrgrupp och verkställande tjänsteman enligt det datum som de beslutat. Teamet kan antingen formulera sina mål exakt som de är formulerade av styrgruppen eller formulera egna mål. Kravet är att de egna målen ska uttryckas som slut- och SMART-mål på samma sätt som i tidigare Teamkontrakt. Det betyder konkret att målen ska vara specifika, mätbara, accepterade (av de som satt målen), realistiska och tidsatta d v s visa när det är tänkt att målet ska vara uppfyllt. Allas delaktighet i utvärdering Teamet ska i, en för detta ändamål förtryckt utvärderingsmall (i word-fil), bedöma måluppfyllelse av de egna målen. Utvärderingsmallen ska vara färdigdokumenterad och inlämnad till styrgrupp, styrelse och verkställande tjänsteman enligt de datum som de beslutat. Dessa utvärderingar bildar ett underlag för att utvärdera denna verksamhetsplan. Resultatet av utvärderingen blir en utgångspunkt för sammanställning av nästa VP. 9

10 Övergripande krav I denna verksamhetsplan har styrelsen valt att identifiera följande övergripande krav, som riktar sig till vårt förbund Från statliga styrdokument Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210 Övriga styrande dokument Förbundsordningen för samordningsförbundet Finsam Västerdalarna, Malung-Sälen och Vansbro. Genomförd självutvärdering av verksamhetsplan 2016 för samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Arbetsordning för Finsam Västerdalarnas verkställande tjänsteman. Enligt förbundsordningen skall förbundet ha följande uppgifter Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. Stödja samverkan mellan de i förbundet ingående parterna. Finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. Svara för att uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna genomförs Ytterligare specifika krav (från t ex ägardialoger, LSG, styrgrupp, Finsamteam ) Krav för 2017 Både organisatoriskt och fysiskt/lokalmässigt fortsätta arbeta för konceptet En dörr in under Utlandsfödda, föregående års mål ang utvecklad samverkan: De ska inte ses som en särbehandlad målgrupp. Med berörda ägare planera årliga ägardialoger 2 ggr/år. På försommaren ha uppföljning av resultat, på hösten dialog inför nästa år. Fortsätta med årliga dialogträffar med lokala samverkansgruppen (inkl styrgupp?). Vid behov ytterligare förtydliga och informera om de villkor som råder även fortsättningsvis (gäller SIP och att alla parter ska göra sitt innan remittering till Finsam) Antalet deltagare som tillhör arbetskraften ska öka. Deltagare ska när de återremitteras till beredningsgruppen hamna hos rätt myndighet. Jobba med strukturella insatser. Täta till de organisatoriska mellanrummen. 10

11 Del III: Framtid Förbundets vision Vi vill bidra till ökad livskvalitet och skapa förutsättningar för egen försörjning, genom att se till hela människan och dess livssituation. Övergripande strategiska mål för Finsam Västerdalarna Följande arbetssätt tillämpas: Styrelsen sätter övergripande strategiska mål för förbundet, styrgruppen definierar mål för Finsamteamets verksamhet, Finsamteamet formulerar egna mål för hur man ska kunna uppfylla de av styrgruppen definierade målen i ett Teamkontrakt. OBS! Om inget slutdatum för målet är dokumenterat, gäller slutdatum för denna verksamhetsplan. Där inget annat anges är det styrelsen tillsammans som är ansvariga för målens uppfyllande. Prioriterade krav för målet: Antalet deltagare som tillhör arbetskraften ska öka. Deltagare ska när de återremitteras till beredningsgruppen hamna hos rätt myndighet. Mål 1 Antalet deltagare som tillhör arbetskraften ska öka. Deltagare ska när de återremitteras till beredningsgruppen hamna hos rätt myndighet. Ansvariga för uppfyllande av målet är Finsamteamet och dess styrgrupp. Resultat redovisas av Finsamteamet via självutvärdering av Teamkontraktet för Prioriterade krav för målet: Både organisatoriskt och fysiskt/lokalmässigt fortsätta arbeta för konceptet En dörr in under Mål 2 Finsam ska vara delaktiga i införandeprocessen av En dörr in. Prioriterade krav för målet: Med berörda ägare planera årliga ägardialoger 2 ggr/år. På försommaren ha uppföljning av resultat, på hösten dialog inför nästa år. Fortsätta med årliga dialogträffar med lokala samverkansgruppen (inkl styrgupp). 11

12 Mål 3 Få en tydlig riktning för Finsams verksamhet i dialog med parterna genom att: ha en lokal ägardialog under våren 2017 då man bl a redovisar resultat och diskuterar äskande av medel för nästkommande år, samt en under hösten 2017 inför arbetet med verksamhetsplan för ha en gemensam dialogträff för styrelsen för Finsam Västerdalarna och lokala samverkansgruppen under Prioriterat krav för målet: Vid behov ytterligare förtydliga och informera om de villkor som råder (gäller SIP och att alla parter ska göra sitt innan remittering till Finsam). Mål 4 Verka för att SIP (samordnad individuell plan) ska vara genomförd innan remittering till Finsam för de personer där det är aktuellt. Prioriterat krav för målet: Jobba med strukturella insatser. Täta till de organisatoriska mellanrummen Mål 5 Verkställande tjänsteman ska genomföra en samverkanskonferens för chefer och personal hos förbundets parter. Tidplan för planerings-, utvärderings- och förbättringsprocess 2017 Utvärdering av 2017 års Teamkontrakt. Färdigt senast: och inlämnat till styrgrupp, verkställande tjänsteman och styrelse. Utvärdering av 2017 års verksamhetsplan och upprättande av reviderad verksamhetsplan 2017: Färdigt senast: Upprättande av Teamkontrakt 2018 för Finsamteamet: Färdigt senast: och inlämnat till styrgrupp och verkställande tjänsteman. 12

Norra DALARNAS Samordningsförbund FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen

Norra DALARNAS Samordningsförbund FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen Verksamhetsplan 2015 Norra DALARNAS Samordningsförbund FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Fastställd datum: 2014-11-13

Läs mer

Verksamhetsplan för Västerbergslagens samordningsförbund för verksamhetsåret 2016 Planen gäller från och med 1 jan 2016 till och med 31 dec 2016

Verksamhetsplan för Västerbergslagens samordningsförbund för verksamhetsåret 2016 Planen gäller från och med 1 jan 2016 till och med 31 dec 2016 Verksamhetsplan för Västerbergslagens samordningsförbund för verksamhetsåret 2016 Planen gäller från och med 1 jan 2016 till och med 31 dec 2016 Datum: 16 november 2015 Ansvarig: Styrelsen Denna plan bygger

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015

Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015 1 Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015 VP Fastställt 2015-11 -19 Leksand 15 11 13 Centralens Ledningsgrupp 2 Innehållsförteckning

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam

Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2015 Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam VÄSTERBERGSLAGENS SAMORDNINGSFÖRBUND - FINSAM Verksamhetsplan och budget för 2015 Fastställd av förbundsstyrelsen

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Kl Hotell Sankt Olof, Malung

Kl Hotell Sankt Olof, Malung PROTOKOLL Sidan 1 av 5 Tid och Plats Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kl.11.00 15.00 Hotell Sankt Olof, Malung Mats Hedlund (vice ordf), Försäkringskassan Annika Simm-Eriksson, Vansbro kommun Nall

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsplan Budget 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inomrehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2010 Budget 2010 Planerad budget 2011-2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Finsamteamet Sof UOF 2014

Finsamteamet Sof UOF 2014 Finsamteamet Sof UOF 2014 Syftet: Deltagarna ska öka sin självmedvetenhet, hitta nya vägar som leder dem framåt och känna att de har makt över sin livssituation Den enskilda personen ska förbättra sin

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

PROGRAM Lokal ägardialog 20 oktober 2016 kl Nedansiljans samordningsförbund (Finsam)

PROGRAM Lokal ägardialog 20 oktober 2016 kl Nedansiljans samordningsförbund (Finsam) PROGRAM Lokal ägardialog 20 oktober 2016 kl. 13-15 Nedansiljans samordningsförbund (Finsam) Välkommen! Tintin Löfdahl, ordförande Finsam Nedansiljans styrelse Verksamheten i Nedansiljans samordningsförbund

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2016 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-06-11 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren)

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå

Samordningsförbundet Umeå Samordningsförbundet Umeå Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan i Västerbotten och Arbetsförmedlingen i Umeå Verksamhetsplan 2008-2010 Budget 2008-2009 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan i Västerbotten och Arbetsförmedlingen i Umeå Verksamhetsplan 2009-2011 Budget 2009-2010 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2008-11-28

Läs mer

Organisationsnummer:

Organisationsnummer: Organisationsnummer: 222000-2568 ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 2 Verksamhet... 3 Organisation... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Framtiden... 11 Resultaträkning... 13 Budget och

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2014

Verksamhets- och budgetplan 2014 Verksamhets- och budgetplan 2014 Antagen av förbundsstyrelsen 2013-11-29 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-29 157 Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

Organisationsnummer:

Organisationsnummer: Organisationsnummer: 222000-2568 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 2 Verksamhet... 3 Organisation... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Framtiden... 12 Resultat perioden 1/1 2014 31/12

Läs mer

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd Stellan Berglund Skellefteå carina.cannertoft@skl.se Förstudie - Finsam Uppdrag Skapa underlag för en strategisk diskussion hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 Antagen av styrelsen. 1 Inriktning Samordningsförbundens grundläggande inriktning är att utifrån en helhetssyn ta ett samlat ansvar genom att samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inomrehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2011 Budget 2011 Planerad budget 2012-2013 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer