Verksamhetsplan för Västerbergslagens samordningsförbund för verksamhetsåret 2016 Planen gäller från och med 1 jan 2016 till och med 31 dec 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Västerbergslagens samordningsförbund för verksamhetsåret 2016 Planen gäller från och med 1 jan 2016 till och med 31 dec 2016"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Västerbergslagens samordningsförbund för verksamhetsåret 2016 Planen gäller från och med 1 jan 2016 till och med 31 dec 2016 Datum: 16 november 2015 Ansvarig: Styrelsen Denna plan bygger på en mall för verksamhetsplanering från Praxis MANAGEMENT KONSULTER

2 Innehållsförteckning Del I: FÖRUTSÄTTNINGAR Beskrivning, presentation av organisation... s.3 Organisationsschema... s.4 Finsams uppdrag och målgrupper... s.5 Finsams grupper och myndigheters uppdrag & ansvarsområden... s.6 Del II: NULÄGE, STYRNING, KRAV Del III FRAMTID Styrning av Finsams verksamhet... s.9 Identifierad Krav och prioriterade krav... s.10 Övergripande strategiska mål.... s Tider för planerings- och utvärderingsprocessen... s.12 2

3 Del I: Förutsättningar Beskrivning, presentation av Västerbergslagens Samordningsförbund Västerbergslagens Samordningsförbund, nedan kallat Finsam, bildades 1 januari Bildandet grundar sig på lagen om finansiell samordning (FINSAM) av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210. Motivet för denna lagstiftning är att ge de lokala aktörerna bättre möjligheter att prioritera gemensamma insatser. Syftet är att hindra att människor hamnar i en gråzon mellan de olika aktörernas ansvarsområden. Parternas avtalsmässiga förhållanden regleras i en särskild förbundsordning. Medlemmar i Finsam är: Ludvika kommun Smedjebackens kommun Landstinget Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Parternas avtalsmässiga förhållanden regleras i Västerbergslagens Samordningsförbunds Förbundsordning De ingående parterna har olika uppdrag, ansvar och befogenheter inom rehabiliteringsområdet. Samverkan är grunden för varje Finsamförbund. Det betyder både samverkan mellan de ingående parterna och även samverkan och samarbete mellan de grupper, funktioner och individer som ingår i Finsam. Såväl de som i strikt mening ingår i organisationen och de som fungerar som referensgrupper för Finsam (Referensgrupper se nedan). Integrerad samverkan tillsammans med kompetensspridning är de viktigaste nycklarna för att uppfylla Finsams övergripande uppdrag. Finsam arbetar i fyra huvudspår Huvudspår 1. Rehabkonsulentteamet. Att organisera Finsam med ett operativt Finsamteam har erfarenhetsmässigt visat sig vara en viktig framgångsfaktor. De övriga 3 huvudspåren är: Skapa arenor för ökad samverkan. Projektstöd/projektmedverkan genom särskilda insatser. Förebyggande insatser. 3

4 Organisationsschema Organisation Finsam Västerbergslagen Formella referensgrupper till Finsam Västerbergslagen Styrelsen Lokala samverkansgruppen (LSG) Verkställande Tjänsteman Beredningsgrupper Smedjebacken Ludvika Rehabkonsulent teamet 4

5 Finsams uppdrag och dess behovs-/ målgrupper Finsams uppdrag är att genom finansiell samordning av de 5 ingående parterna uppnå en effektiv användning av resurser och insatser för individer i behov av samordnade social- och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Finsams uppgifter och uppdrag och framgår i Förbundsordning, Västerbergslagens samordningsförbund Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. Stödja samverkan mellan de i förbundet ingående parterna. Finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. Målgrupper för Finsam Externa målgrupper Personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Är boende i Ludvika eller Smedjebackens kommuner Samt stämmer in på något av nedanstående: 1. Är långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen, sedan minst ett år. 2. Är långtidssjukskrivna sedan minst ett år. 3. Erhåller sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. 4. Erhåller långvarigt försörjningsstöd via kommunens socialtjänst (minst 6 månader under den senaste 12-månadersperioden). 5. Eller har andra synnerliga skäl. Interna målgrupper Som framgår ovan är ett av Finsams huvudspår att skapa Arenor för ökad samverkan. Målgrupper för detta huvudspår är våra medlemmar och vid behov även andra aktörer i samhället. 5

6 Finsams gruppers, befattningshavares, myndigheters uppdrag och ansvarsområden Nedanstående uppdrag för styrelse, och verkställande tjänsteman är ordagrant återgivna från dokumenten: Arbetsordningen för styrelsen för Västerbergslagens samordningsförbund, Instruktion för förbundets verkställande tjänsteman samt från Förbundsordningen. Dessutom bygger nedanstående text på dokumentet Policy för intern kontroll. Uppdraget för Finsams styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och i arbetsordning för styrelsen. Enligt förbundsordningen ska styrelsen svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från kommunerna och Landstinget. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av chefstjänstemän i styrelsen. Av förbundsordningen framgår att mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Styrelsens uppdrag och uppgifter fastställs i Arbetsordningen för styrelsen för Västerbergslagens samordningsförbund. Antagen av styrelsen Styrelsens uppgifter enligt 2 är: Fastställa förbundets strategiska inriktning. Försäkra sig om att kontrollen över förvaltningen av förbundets angelägenheter är tillfredsställande. Besluta om budget inom av huvudmännen fastställd ekonomisk ram. Godkänna investeringar överstigande kronor. Godkänna avtal eller andra åtaganden överstigande kronor. Utse firmatecknare. Utse verkställande tjänsteman, fastställa instruktion för tjänstemannen samt tjänstemannens ersättningar och förmåner. I samma dokument 3 fastställs styrelsens beslutsregler. Som styrelsens beslut gäller den mening, för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Styrelsen ska så långt som möjligt sträva efter samförståndslösningar. Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande varav en måste utgöras av antingen ordförande eller vice ordförande. Styrelsens ansvar gällande att uppfylla Intern kontroll enligt dokumentet Policy för intern kontroll Enligt dokumentet: Policy för intern kontroll har styrelsen för Västerbergslagen fattat beslut om att planera och genomföra intern kontroll av Finsams verksamhet. Syftet med den interna kontrollen är att verksamheten ska uppfylla kraven på: Ändamålsenlighet och vara kostnadseffektiv. Tillförlitlighet gällande finansiell rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. Kravet på intern kontroll finns i Kommunallagen t.ex. 6:1, 6:2 samt 6:3. Information om vad den interna kontrollen kan inbegripa och hur den kan genomföras finns att läsa i dokumentet Policy för intern kontroll. Uppdrag för verkställande tjänsteman Uppdraget framgår av dokumentet Instruktion för förbundets verkställande tjänsteman Reviderad och beslutad Enligt 1 tjänstemannens övergripande ansvarsområden Förbundets verkställande tjänsteman ansvarar för den löpande förvaltningen. 6

7 Enligt 2 tjänstemannens uppgifter Verka för förbundets utveckling med beaktande av de långsiktiga konsekvenserna av åtgärder och beslut. Övervaka att för förbundets verksamhet gällande föreskrifter följs, att styrelsens beslut verkställs samt att förbundets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Ansvara för beredning, föredragning och rapportering av ärenden till styrelsen. Fortlöpande följa förbundets verksamhet och resultatutveckling samt att vidta eller för styrelsen föreslå erforderliga åtgärder. Inhämta styrelsens godkännande före beslut angående: investeringar överstigande kronor avtal och andra åtaganden överstigande kronor handläggning av rättslig tvist Enligt 3 tjänstemannens uppgifter gällande den löpande förvaltningen Verkställande tjänsteman har beslutanderätt i frågor rörande den löpande förvaltningen inom ramen för av styrelsen fastställd budget. Uppdraget för Rehabkonsulentteamet För planering och åtgärder på individnivå har förbundet tillgång till ett, av parterna sammansatt, team av rehabkonsulenter med olika bakgrund och kompetensområden. De har alla kvar sin anställning hos sina respektive arbetsgivare våra huvudmän. De arbetar operativt med samordnad rehabilitering inom ramen för Västerbergslagens Samordningsförbund. Personerna som deltar i rehabilitering kallas deltagare. Teamet har till uppgift att utifrån styrelsens intentioner arbeta fram hållbara rehabiliteringsmetoder för deltagarna. I genomsnitt ska teamet erbjuda 50 rehabiliteringsplatser. Rehabprocessens längd är tidsbegränsad till 24 månader med möjlighet till 12 månaders förlängning. Denna del av förbundets verksamhet utgör till stor del basen för hela samverkansarbetet. Rehabkonsulentteamet består i nuläget av 5 personer. Uppdraget för projekt och liknande verksamheter Övergripande syfte med projekten Projekten som Finsam finansierar skall utvärderas enligt befintliga fasta kriterier. Projektets goda resultat bör tas tillvara och implementeras i de respektive verksamheterna. Arenor för samverkan Syftet med denna verksamhet är att skapa arenor för dialog och ökad samverkan mellan våra parter. Aktuella frågor är hur vi på bästa sätt ska arbeta med personer som har behov av rätt stöd i rätt tid och hur resurserna som finns i Förbundet kan användas för optimalt resultat. Projektstöd/projektmedverkan Syftet med denna verksamhet är att möjliggöra en insats som det finns behov av men som saknar ekonomiska eller andra medel, för att kunna genomföras. Stödet kan ges i form av ett personligt deltagande i t.ex. en styrgrupp eller att vårt Förbund finansiellt, helt eller delvis, skapar förutsättningar så att insatsen blir genomförd. Det kan både handla om individinriktade och/eller strukturövergripande insatser, där man t.ex. skapar nya arbetsmodeller, testar metoder, utvecklar eller kartlägger, eller på annat sätt vill genomföra något som går utanför parternas ordinarie uppdrag och budget. Förebyggande verksamhet Genom förebyggande verksamhet kan vi bidra till att minska riskerna för utanförskap. 7

8 Uppdraget för referensgrupper till Finsam Lokala samverkansgruppen Den lokala samverkansgruppen (LSG) är gemensam för Ludvika och Smedjebacken och är sammansatt av chefer, på olika nivåer och från olika verksamheter i kommun och landsting samt från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. LSG har till uppgift att bland annat få till en väl fungerande samverkan för rehabiliteringsarbetet, minska försörjningskostnaderna, minska antalet sjuk- och aktivitetsersättningar och utveckla den sociala rehabiliteringen och öka individernas försörjningsgrad. Beredningsgrupperna Beredningsgruppen i Smedjebacken respektive Ludvika består av handläggare från de olika huvudmännen. Dessa båda grupper bereder ärenden för personer i behov av samordnat stöd. Om beredningsgruppen bedömer att personen uppfyller kriterierna för insatser via Rehabkonsulentteamet remitteras personen till fortsatt rehabilitering utifrån Finsams samordnade resurser. I annat fall är det andra insatser som föreslås. 8

9 Del II: Nuläge Styrning och uppföljning och utvärdering av Finsams verksamhet Styrningen i Västerbergslagens samordningsförbund bygger på principer för resultatbaserad styrning. En grund i denna är att verksamheter inom Finsam systematiskt använder PDCA i sitt utvecklingsarbete. Plan Do Check Act/Adjust. (På Svenska: Planera Genomföra - Utvärdera/ Följa upp Förbättra.) Verksamhetsplanen som ett styrverktyg Finsams styrelse är ansvarig för denna verksamhetsplan. Uppdragen och målen i denna plan är övergripande styrande för Finsams verksamheter. Det betyder för t.ex. Rehabkonsulentteamets medarbetare att de ska uppfatta målen i denna VP som krav på dem själva som de har i uppgift att bidra till att uppfylla. Allas delaktighet i planering bryta ned målen i en egen plan Utifrån de identifierade kraven i VP ska Rehabkonsulentteamet formulera/konkretisera egna slut- och smartmål, som när de förverkligas, bidrar till att uppfylla VP:s mål. Det är också möjligt att identifiera andra/ ytterligare krav riktade till den egna verksamheten och sätta mål utifrån dessa krav. Teamets plan ska vara färdigdokumenterad och inlämnad till verkställande tjänsteman enligt datum som denne beslutar. Allas delaktighet i utvärdering Teamet ska, i enlighet med tidsplan för planerings- och utvärderingsprocessen, i en för detta ändamål förtryckt utvärderingsmall (i word-fil), genomföra en systematisk självutvärdering av den egna planens mål och arbetssätt. Självutvärderingen ska vara färdigdokumenterad och inlämnad till verkställande tjänsteman enligt tidplanen. Teamets dokumenterade självutvärdering bildar ett underlag för att utvärdera den gällande VP och skapa en ny reviderad VP för nästkommande verksamhetsår. Nedan en grafisk beskrivning av PDCA-processen Styrelsens PDCA 6.P. Utifrån identifierade förbättringsområden upprättar och reviderar styrelsen VP för Västerbergslagens samordningsförbund. 5. C+A Med resultatet av teamets självutvärdering som utgångspunkt, bedömer styrelsen måluppfyllelse och analyserar det verkliga resultatet. A C P D 1.P. Styrelsen upprättar en Verksamhetsplan (VP) för Västerbergslagens samordningsförbund. Teamets PDCA 4. C+A Teamet genomför självutvärdering genom att bedöma måluppfyllelse och genom att analysera de verkliga resultatet. Därefter föreslås förbättringar. A C P D 2 P. Teamet uppfattar målen i VP som krav på teamet självt och upprättar utifrån kraven operativa mål och aktiviteter. 3.D. Teamet arbetar för att uppfylla sina mål och genomföra sina planerade aktiviteter. 9

10 I denna verksamhetsplan har styrelsen valt att identifiera följande övergripande krav som riktar sig till Västerberslagens samordningsförbund Samtliga uppdragsbeskrivningar i denna verksamhetsplan ska uppfattas som krav på att uppfylla uppdraget. Krav bör uppfattas som krav, behov och förväntningar och som ställs på FINSAMs verksamhet. En kravanalys är nödvändig för att i högre grad säkerställa att rätt mål upprättas. Regeln är: Först krav sedan mål. Kravanalysen genomfördes genom att utgå från uppdraget för Rehabkonsulentteamet samt uppdragen för de ingående projekten. Identifierade och prioriterade krav som målsatts i denna verksamhetsplan Förtydliga Finsams roll och uppdrag för Finsams parter. Fler deltagare än idag ska komma ut i egenförsörjning. Medverka i arenor för samverkan. 10

11 Del III: FRAMTID Övergripande strategiska mål för Västerbergslagens samordningsförbund Följande målbegrepp används i denna verksamhetsplan. Slutmål= Ett önskat framtida resultat eller ett tillstånd. SMART mål = Ett önskat resultat eller tillstånd som är specifikt, mätbart. accepterat, realistiskt, tidsatt. Om målet inte är tidsatt gäller sluttid för denna VP. VP:s prioriterade krav: Fler deltagare än idag ska komma ut i egenförsörjning. VPs eget slutmål 1 Fler deltagare än idag ska komma ut i rätt försörjning. VP:s eget SMART mål 1a 15 person av deltagarna ska komma ut i arbete, studier, sjuk/aktivitetsersättning eller vara Jobb ready. Ansvariga för förverkligande av målet: Rehabkonsulentteamet VP:s prioriterade krav: Förtydliga Finsams roll och uppdrag för Finsams parter. VP:s eget Slutmål 2 Förtydliga Finsams roll och uppdrag för Finsams parter. VP:s SMART mål 2a Finsams parter ska ha kännedom om och förstå vad de kan göra inom ramen för Finsam. Utvärderas genom styrelsens genomsnittliga egen skattning av parternas kännedom och förståelse på en fyrgradig skala. 4= Mycket stor förståelse och kännedom 3=Ganska god förståelse och kännedom, 2= Har i ngn mån kännedom och förståelse. 1=Har inte alls eller i stort inte alls förståelse och kännedom. Skattat nuläge 1,5. Målet uppfyllt om genomsnittliga skattningen blir 2.8. Målet ska vara uppfyllt den 31 december Ansvariga för förverkligande av målet. Styrelsen och verkställande tjänsteman VP:s SMART mål 2b Finsams styrelse ska vara mycket väl insatta i Finsams verksamhet. Utvärderas genom styrelsen genomsnittliga egen skattning av hur väl styrelsen är insatta i Finsams verksamhet på den fyrgradiga skalan. (Se smartmål 2.a) Skattat nuläge 2.7. Målet uppfyllt om skattningen blir 4.0 Målet ska vara uppfyllt den 31 december Ansvariga för förverkligande av målet. Styrelsen VP:s SMART mål 2c Styrelsen för Finsam Västerbergslagen ska ha ett Digitalt samtalsrum/plattform. Målet utvärderas med dikotomi: Finns/ Finns inte. Målet ska vara uppfyllt den 31 mars 2016 Ansvariga för förverkligande av målet. Styrelsen och verkställande tjänsteman 11

12 VP:s prioriterade krav: Medverka i arenor för samverkan VP:s eget Slutmål 3 Tydliggöra och dokumentera vad arenor för samverkan betyder och vad det innebär. VP:s SMART mål 3a Tydliggöra och dokumentera vad arenor för samverkan betyder och vad det innebär. Målet utvärderas med dikotomi. Det finns en tydlig dokumentation. Det finns inte en tydlig dokumentation. Målet ska vara uppfyllt 31 oktober 2016 Ansvariga för förverkligande av målet: Verkställande tjänsteman (Syftet med mål 3 är att i det ska ligga till grund för att implementera arenor för samverkan.) Tid för organisationens planerings-, utvärderings- och förbättringsprocess VP 2016 färdigdokumenterad senast Framtagen teamplan 2016 senast Utvärdering av teamplan 2016 senast Utvärdering av VP 2016 senast Framtagande av VP för 2017 senast Framtagande av Teamplan för 2017 senast

Norra DALARNAS Samordningsförbund FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen

Norra DALARNAS Samordningsförbund FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen Verksamhetsplan 2015 Norra DALARNAS Samordningsförbund FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Fastställd datum: 2014-11-13

Läs mer

Verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2017 till och med 31 december Datum: Ansvarig: Styrelsen

Verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2017 till och med 31 december Datum: Ansvarig: Styrelsen Verksamhetsplan 2017 2011 Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2017 Datum: 2016-11-17 Ansvarig: Styrelsen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL I: FÖRUTSÄTTNINGAR 3 BESKRIVNING,

Läs mer

Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015

Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015 1 Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015 VP Fastställt 2015-11 -19 Leksand 15 11 13 Centralens Ledningsgrupp 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam

Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2015 Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam VÄSTERBERGSLAGENS SAMORDNINGSFÖRBUND - FINSAM Verksamhetsplan och budget för 2015 Fastställd av förbundsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-06-11 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2016 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 Antagen av styrelsen. 1 Inriktning Samordningsförbundens grundläggande inriktning är att utifrån en helhetssyn ta ett samlat ansvar genom att samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1.

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1. Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-13 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och

Läs mer

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-29 157 Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsplan Budget 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inomrehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2010 Budget 2010 Planerad budget 2011-2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet Beslutad vid styrelsemöte den 17 november 2015 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer:

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2014

Verksamhets- och budgetplan 2014 Verksamhets- och budgetplan 2014 Antagen av förbundsstyrelsen 2013-11-29 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd Stellan Berglund Skellefteå carina.cannertoft@skl.se Förstudie - Finsam Uppdrag Skapa underlag för en strategisk diskussion hur

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer