Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 75 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink Mikael Svanström Brith-Louise Fagerstrand Ann-Christine Quist-Karlsson Kaj Göransson Catarina Bentsrud Karl Längberg Carina Akinder Eva Karlsson Mats Larsson Martina Andersson Christer Jonsson Anders Lundell Raif Mehmeti Peter Lilja Jonas Algotsson Ann Harmander Monica Ljungdahl Roger Stålbrand Ksenia Harrisen Torgny Frööjdh Christina Davidson Åke Göthberg Bodil Johansson Lars-Gunnar Hellström Kenneth Petersson Karina Helmersson Kaj Raving Mariann Karlsson Gunnel Hedlund Jimmy Loord Myrthel Tobiasson Nils Duveborn Bodil Bagert Kalle Winner Berndt Nilsson Anders Karlsson John Green Elsa Pettersson (ersättare för Lennart Storm) Kitty Johansson (ersättare för Cecilia Olsson) Magnus Persson (ersättare för Hans Dahlström) Göran Dackebro (ersättare för Ann Hammenholt) Johan Holm (ersättare för Börje Slättman) Bertil Johnsson (ersättare för Martina Aronsson) Henry Islo (ersättare för Karin Heideman) Anders Johansson (ersättare för Karin Helmersson) Övriga deltagande Ronja Ismail, ersättare Nils-Erik Gustafsson, sekreterare 38 Utses att justera Justeringens plats och tid Ann Harmander och Karl Längberg Onsdagen den 6 april 2011, klockan i sammanträdesrummet Färgaren, kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Nils-Erik Gustafsson Bernt Jonsson Ann Harmander Paragrafer Karl Längberg Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för Underskrift Datum för anslagsnedtagande Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Bernt Jonsson G:\Samarbete\Protokoll\Kommunfullmäktige\2011\ Protokoll från kommunfullmäktige.doc

2 Sammanträdesdatum 76 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 39 Anmälan av ny sammanräkning. 40 Allmänhetens frågestund. 41 Redovisning av det aktuella läget i regionbildningsfrågan. 42 Interpellation angående utbildning av äldreomsorgens medarbetare. 43 Besvarande av enkel fråga om varför Nybro Elnät AB har högre nätavgifter än angränsande bolag. 44 Enkla frågor om levnadskostnader för pensionärer. 45 Enkel fråga om solarier i kommunala byggnader. 46 Enkel fråga om Kalmarsundsregionens Renhållares avgifter för sophämtning. 47 Enkel fråga om personalfrågor inom Kalmarsundsregionens Renhållare. 48 Enkel fråga om pris och kvalitet när det gäller måltider för omsorgstagare. 49 Motion om införande av utmaningsrätt inom Nybro kommun. 50 Medborgarförslag om att fler bostäder för allergiker/astmatiker behöver byggas samt även fler trygghetsboenden. 51 Medborgarförslag om att anställda inom kommunen får ta med sig familjen på sitt sponsrade simhallsbesök. 52 Medborgarförslag om behov av aktiviteter för barnen i Alsterbro. 53 Medborgarförslag angående parkeringsplatser i centrala Nybro. 54 Godkännande av att riktade uppdrag, för vilka budgettillskott beviljades för 2011, ej behöver verkställa under Godkännande av regler för ekonomiska transaktioner för Nybro kommun. 56 Godkännande av Nybro Värmecentral AB:s köp av 10 procent delägarskap i vindkraftsparken Stengårdsholma med E.on Vind AB. 57 Tekniska nämndens underhållsplan för fastigheter

3 Sammanträdesdatum 77 (forts) 58 Godkännande av åtgärds- och handlingsplan för byte till energieffektiv belysning. 59 Tjänstegarantier för de kommunala bolagen. 60 Godkännande av justering i avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner. 61 Fastställande av nytt reglemente för kommunstyrelsen. 62 Besvarande av medborgarförslag om sänkt hastighetsgräns på Storgatan. 63 Besvarande av medborgarförslag angående rastgård för hundar. 64 Godkännande av tidplan och redovisningar till kommunfullmäktige Statistikrapport från omsorgsnämnden över gynnande beslut, som inte har blivit verkställda inom tre månader.

4 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Anmälan av ny sammanräkning Anmälan av Länsstyrelsens i Kalmar läns protokoll från den 11 mars 2011 om ny sammanräkning. Till ny ledamot efter Daniel Wiström (kd) utses Myrthel Tobiasson (kd). Till ny ersättare efter Myrthel Tobiasson (kd) utses Monika Franzén (kd). Myrthel Tobiasson Monika Franzén Milanka Maksimovic, assistent Akten

5 Sammanträdesdatum Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund ställer Tovio Gustavsson frågan om den planerade ombyggnaden av korsningen Smålandsgatan-Villagatan- Hallandsgatan. Tovio anser att förbättrade åtgärder kan genomföras. Vad tänker tekniska förvaltningen vidta för ytterligare åtgärder? Då tekniska nämndens ordförande Lennart Storm (s) inte var närvarande, kommer frågan att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, den 26 april Lennart Storm, tekniska nämndens ordförande

6 Sammanträdesdatum Redovisning av det aktuella läget i regionbildningsfrågan Ulf Nilsson presenterar sig själv och går därefter in på frågan om den kommande regionindelningen. Partierna eftersträvar enighet inför sina samtal med närliggande regioner. Den nya statliga organiseringen kommer att vara en viktig utgångspunkt. Ulf Nilsson anser att framtidens frågor kräver större regioner. Exempel på dessa frågor är hälso- och sjukvården, arbetsmarknadens strukturella förändringar och kollektivtrafiken. Kan vi skapa en relevant samhällsorganisation och hur ska de geografiska områdena se ut? EU:s strukturfonders länsöverskridande organisering har påverkat regionbildningsdiskussionen. Linnéuniversitetets tillkomst har varit regionutvecklande. Den europeiska unionens utveckling har också påverkat regionaliseringen. De politiska samtal som nu har inletts måste vara avklarade om cirka 1 år. Efter Ulf Nilssons anförande yttrar sig Göran Dackebro (s), Christina Davidson (c), Peter Lilja (m), Mariann Karlsson (v) och Inger Rydbrink (s).

7 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Interpellation angående utbildning av äldreomsorgens medarbetare Ledamoten Jimmy Loord (kd) och ersättaren Myrthel Tobiasson (kd) har den 10 mars 2011 lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Inger Rydbrink (s) med följande lydelse: Ett omvårdnadslyft för äldreomsorgens medarbetare Äldreomsorgen är en mycket personalintensiv verksamhet och lönekostnaderna uppgår i genomsnitt till 80 procent av den totala kostnaden för äldreomsorgen. För att påverka kvalitet och effektivitet är personalen den i särklass viktigaste målgruppen. Behovet av kompetens hos personalen ökar kontinuerligt. Att bemötas med respekt av kompetent personal inom både vård och omsorg är viktigt för att äldre personer ska uppleva sin tillvaro som värdig och trygg. Nu har regeringen föreslagit ett omvårdnadslyft i form av en särskild utbildningssatsning för äldreomsorgens medarbetare. Socialstyrelsen har fått uppdraget av regeringen att ta fram ett vägledande underlag, som kommer att precisera vilka kunskaper som kan behövas dels för grundläggande arbete samt specialiserade uppgifter inom äldreomsorgen. Denna satsning har som syfte att stärka kompetensen inom äldreomsorgen samt ge medarbetarna en möjlighet att växa i sin yrkesroll. Under hela mandatperioden finns totalt 1 miljard kronor avsatta för detta omvårdnadslyft. Från regeringens sida räknar man med att det kommer att råda brist på äldreomsorgspersonal under kommande decennier. Nybro kommun har blivit utpekade som en av de kommuner i länet som procentuellt har minst antal utbildad personal inom äldreomsorgen. Samtidigt har vi en utveckling i kommunen, där vi kommer att få ett större antal invånare med behov av äldreomsorg. Som kristdemokrater tycker vi, troligtvis precis som ni, att det är viktigt att rusta för framtiden. Vi behöver locka fler till arbete och utveckling inom äldreomsorgen och säkerställa att kontinuitet och kompetens får vara centrala framtidsfrågor. Det är också viktigt att skapa utveckling och karriärvägar inom yrket. Frågor till kommunstyrelsens ordförande: 1. Kommuner Nybro kommun att utnyttja möjligheten som ges inom ramen för omvårdnadslyftet?

8 Sammanträdesdatum (forts) 2. Vilken övrig planering finns för fortbildning av äldreomsorgens medarbetare? För Kristdemokraterna i Nybro den 10 mars 2011 Jimmy Loord Myrthel Tobiasson Interpellationen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den anses därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att interpellationen får ställas. Kommunstyrelsens ordförande Inger Rydbrink (s) besvarar den framställda interpellationen. Det skriftliga svaret fogas som bilaga till akthandlingarna. Jimmy Loord (kd) tackar för svaret och tycker sig notera en positiv inställning till omvårdnadslyftet. Därefter yttrar sig Bertil Johnsson (s) och Peter Lilja (m). Bertil Johnsson beskriver de utbildningsinsatser som kontinuerligt pågår inom omsorgen. Interpellationen anses därmed som besvarad. Akten

9 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Besvarande av enkel fråga om varför Nybro Elnät AB har högre nätavgifter än angränsande bolag Kommunfullmäktige återupptar till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2011, 16, av ledamoten Nils Duveborn (SPI) framställda enkla frågan om varför Nybro Elnät AB har högre nätavgifter än angränsande bolag. Nybro Elnät AB:s ordförande Mikael Svanström (s) besvarar den enkla frågan med en omfattande redovisning i fyra punkter. Nils Duveborn (SPI) tackar för det väl genomarbetade svaret. Den enkla frågan anses därmed som besvarad. Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Enkla frågor om levnadskostnader för pensionärer Efter kommunfullmäktiges medgivande ställer ledamöterna Kalle Winner (sd) och Berndt Nilsson (sd) skriftligen ett antal enkla frågor till omsorgsnämndens ordförande Bertil Johnsson (s) enligt följande: Jag har lyssnat på radio i veckan och hört Nils Duveborn och Bodil Bagert. De var mycket duktiga att beskriva problemet. De representerar många pensionärer. Programmet handlade om kostnaden för att bo och att äta för i Nybro kommunboende. Vi fick kontakt med människor efter programmet, alla åldrar, men mest pensionärer och de hade flera enkla frågor för oss. Nu vill vi ge dessa enkla frågor till kommunfullmäktige. Många har ett boende de har råd med. Många kommer i framtiden att inte kunna bo kvar på grund av åldern och hälsan. De kommer att behöva bo i ett kommunboende. Frågor Vad är det som händer när jag inte har pengar nog att betala? Vart ska jag ta vägen? Hur kommer jag att känna mig när jag inte kan göra rätt för mig? Eller om jag bor i kommunens boende och inte har knappt några pengar kvar efter jag betalat till dem, vad blir det med t ex sjukvårds-, medicin- och transportkostnader, kläder och ibland en present till ett barnbarn? Omsorgsnämndens ordförande Bertil Johnsson (s) gör en noggrann genomgång av de stödformer som finns för att underlätta för pensionärer med höga omkostnader samt det regelverk som påverkar avgifter. De enkla frågorna anses därmed som besvarade. Akten

11 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Enkel fråga om solarier i kommunala byggnader Efter kommunfullmäktiges medgivande ställer ledamoten Bodil Johansson (c) muntligen en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Inger Rydbrink (s) om solarier i kommunala byggnader. Kommunstyrelsens ordförande Inger Rydbrink (s) ber att få besvara den enkla frågan vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, den 26 april Inger Rydbrink, kommunstyrelsens ordförande 2 kommunfullmäktige

12 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Enkel fråga om Kalmarsundsregionens Renhållares avgifter för sophämtning Efter kommunfullmäktiges medgivande ställer ledamoten Anders Karlsson (fp) muntligen en enkel fråga till ledamoten Mikael Svanström (s) och ersättaren Jonas Algotsson (m) i förbundsstyrelsen för förbundsfullmäktige i Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare om Kalmarsundsregionens Renhållares avgifter för sophämtning. Tekniska nämndens vice ordförande Lars-Gunnar Hellström (c) besvarar den enkla frågan. Den enkla frågan anses därmed som besvarad. Akten

13 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Enkel fråga om personalfrågor inom Kalmarsundsregionens Renhållare Efter kommunfullmäktiges medgivande ställer ledamoten Jimmy Loord (kd) muntligen en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Inger Rydbrink (s) om personalfrågor inom Kalmarsundsregionens Renhållare. Kommunstyrelsens ordförande Inger Rydbrink (s) besvarar den enkla frågan med att hon kommunicerar sådana frågor med Nybro kommuns representanter eller direkt med Martin Herold. Den enkla frågan anses därmed som besvarad. Akten

14 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Enkel fråga om pris och kvalitet när det gäller måltider för omsorgstagare Efter kommunfullmäktiges medgivande ställer ledamoten Bodil Bagert (SPI) muntligen en enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande Bertil Johnsson (s). Anser han att pris och kvalitet är optimala när det gäller måltider för omsorgstagare? Omsorgsnämndens ordförande Bertil Johnsson (s) beskriver faktorerna bakom måltidskostnaderna och vilka utvecklingsmöjligheter som kan finnas. Den enkla frågan anses därmed som besvarad. Akten

15 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Motion om införande av utmaningsrätt inom Nybro kommun Ledamöterna Peter Lilja (m) och Karin Heideman (m) har den 25 mars 2011 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den största vinsten är att anställda och företag kan bidra till att det uppkommer helt nya och bättre sätt att utföra kommunal verksamhet på. Syftet med utmaningsrätten kan också vara att initiera att en verksamhet ska upphandlas, men också att delar av en verksamhet eller hopslagning av verksamheter kan drivas på ett annat sätt. Vad är utmaningsrätt? Kommunens egen personal eller en extern aktör kan utmana kommundriven verksamhet genom förslag som innebär att verksamheten utvecklas mer effektivt. Antingen till en lägre kostnad med bibehållen kvalitet eller med högre kvalitet till samma kostnad. Utmaningen kan också innebära förslag på t ex nya koncept och metoder inom den kommunala verksamheten. En utmaning innebär att kommunen utreder möjligheterna att införa en alternativ driftform för den utmanade verksamheten. Genom att införa utmaningsrätt beslutar vi om att t ex privata företag eller personal kan initiera att en upphandling av en särskild verksamhet ska prövas. Om en verksamhet utmanas prövar kommunen först om det är tillåtet att upphandla verksamheten. Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen. Strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen kan inte heller utmanas. Det är också upp till den kommunen att bedöma om det är lämpligt att den aktuella verksamheten utmanas. Om beslut fattas att verksamhet ska utmanas måste detta göras enligt gällande regler (LOU). Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan kommer att konkurera med andra leverantörer på samma villkor. Det är upp till kommunen att besluta om de regler som ska gälla vid utmaning av den offentliga verksamheten samt var i organisationen och hur dessa frågor ska hanteras, t ex vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen ska riktas, vad utmaningen ska innehålla, hur handläggningen kommer att gå till och inte minst nämndernas roll.

16 Sammanträdesdatum (forts) Varför utmaningsrätt? Syftet med utmanarrätt är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnadsmässigt, kvalitetsmässigt, som idémässigt. Yrkande Inför utmaningsrätt i Nybro kommun! För Moderaterna i Nybro kommun! Peter Lilja Karin Heideman Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den anses därmed som föredragen. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet motiverar Peter Lilja (m) motionens tillkomst. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen Akten

17 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Medborgarförslag om att fler bostäder för allergiker/astmatiker behöver byggas samt även fler trygghetsboenden Eva Höglund har den 4 mars 2011 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Fler bostäder för allergiker/astmatiker behöver byggas omgående! Det är många med mig som tvingas bo ihop med grannar som har pälsdjur. En av mina grannar skaffade hund, trots att han visste att jag är allergisk mot pälsdjur! Det finns även en lösspringande angorakatt i trappuppgången! Så här ser det ut i varenda trappuppgång i stort sett. På grund av detta har undertecknad fått öka på medicineringen av cortison och luftrörsvidgande astmamedicin! Hjälper inte alltid! Mycket biverkningar! Även fler trygghetsboenden behöver byggas! Bostäder för allergiker/astmatiker byggs på många håll i landet, bland annat i Upplands Väsby. Sjukdomsfallen ökar ständigt, så det är önskvärt att fler bostäder av den här kategorin byggas snarast! Undertecknad bor också granne med flera grannar som rökar och röken går oftast in via ventilen in i lägenheten! HSB har även dragit in på städningen. Städerskan får bara arbeta 65 procent per vecka! Under min tid som politiker tog jag upp frågan, men ingen lyssnade eller tog frågan på allvar, men det hoppas jag att Ni gör nu! Det är önskvärt att dessa bostäder placeras lång ifrån vägar då många, bland annat barn får astma genom att bo nära trafikerade vägar! Många får även hjärt-/kärlsjukdomar på grund av detta! Undertecknad, som har medelsvår till svår astma samt hypertoni (högt blodtryck), vill ej bli sjukare än vad jag m fl är! Fler trygghetsboenden behövs! Antalet pensionärer ökar och de flesta vill bo hemma, vilket de flesta ej klarar utan hjälp av hemtjänsten eller anhöriga (om det finns några. Min mor har blivit dement (fyller snart 95 år). Hon vill inte flytta, inte heller vill hon ha hjälp av utomstående! På grund av att vi bor i samma hus, men i olika lägenheter, ställer jag ju upp, så länge jag orkar, men detta är inte lätt då jag bor granne med en gravt handikappad dam, som stör mig både natt och dag! Detta gör även hemtjänsten! Vi har sovrummet vägg i vägg och det är mycket lyhört i huset. Damen, som förmodligen har Parkinsons sjukdom, ramlar mycket och då hon är stel i rörelserna tappar hon och stöter emot saker hela tiden. I flera år har jag på grund av detta inte fått sova ut en enda natt och inte nog med detta utan att hemtjänsten kommer in på nätterna och talar högt i sovrummet och smäller i dörrarna! De tycker att de har rättighet att tala högt, trots att reglerna säger att det ska vara tyst i ett hyreshus mellan klockan på vardagar samt mellan klockan på helgerna. HSB har gett henne en varning, men det har ej hjälpt. Även Emma Adrian på samhällsbyggnadsförvaltningen är inkopplad samt Hyresgästföreningen ä inkopplad på fallet. Problemet är att damen i fråga vägrar att flytta, men när hon inte kan anpassa sig till de regler som

18 Sammanträdesdatum (forts) gäller i ett hyreshus, borde hon vara tvungen att flytta omgående! Så här får inte patienterna på sjukhus och sjukhem bära sig åt. Undertecknad är ju också sjuk! Lagen säger att patienterna har rätt att välja var de vill bo, men om de är för omtöcknade för att fatta beslut eller är för sjuka för att bo hemma, borde andra inom vården eller anhöriga fatta rätt beslut. Den här damen får besök av hemtjänsten en gång till varannan timme natt som dag (en gång per timme)! Enligt personal på Strandvägen (där min bror bor är det för många sjuka som bor hemma, som inte skulle göra det)! Med tanke på att de är för lite personal anställd inom vården i Nybro ställs det ju enorma krav på den befintliga personalen. Enligt MAS Laila Gustavsson, behöver personalstyrkan fördubblas, men trots alla bidrag som Nybro kommun har fått, finns det aldrig några pengar till vården och om sorgen. Inte heller kan Nybro kommun redovisa vart pengarna tar vägen. Enligt SKL räknar man med ett överskott inom om sorgen på 1,5-2 miljarder! Alla kommuner får ett rekordöverskott på 21 miljarder, beroende på att regeringen har lämnat 12 miljarder i krisstöd. Kommunsektorn väntas visa en vinst på 19 miljarder och i år väntas det bli 7 miljarder! Runt 90 procent av alla kommuner och landsting kommer att visa ett överskott eller nollresultat! På grund av detta finns det utrymme för en god vård och omsorg. Ett byggande av trygghetsboende skulle inte bara gamla ha nytta av utan även andra åldersgrupper med olika handkapp! Många äldre är mycket oroliga och som det ser ut idag (om det ej finns anhöriga i närheten), får i värsta fall dö ensamma, de har ingen att tala med eller att hålla i handen, inte heller har någon tid att gå ut med dem! Allt detta skulle kunna bli verklighet med trygghetsboenden! Många äldre larmar mitt i nätterna bara för att ha någon att tala med! Detta i sin tur för med sig att grannarna i ett hyreshus ej får sova. Konsekvenserna av detta blir att ännu fler blir sjukare och behöver vård! Man får inte bara högt blodtryck av borttagen nattsömn, man kan även få stroke och andra sjukdomar! Vill Nybro kommun bemöda sig att Nybrobornas hälsa ska förbättras ska Ni omgående bygga trygghetsboenden!!! (Samt att anställa/fördubbla personalstyrkan och satsa på utbildning)! PS Bovieran kanske skulle vara något för Nybro? DS Komplettering den 23 mars 2011 Ytterligare en anledning till att det behöver byggas hus för astmatiker/ allergiker är, som jag tidigare nämnde, grannar som är rökare. En av mina närmaste grannar har flera gånger rökat utanför min dörr och förföljer mig när jag tvättar och rökar även där, trots att han vet att det är förbjudet att röka i offentliga utrymmen. Han har trakasserat mig sedan jag flyttade hit, 2003, utan direkt anledning. Han är psykiskt rubbad, men vet vad han gör och har en sadistisk läggning.

19 Sammanträdesdatum (forts) Hyresvärden sa, när jag flyttade hit, att om han störde en endaste gång, skulle han få flytta, men har bor fortfarande kvar och blir bara värre och värre, men jag är väl inte den enda som har sådana grannar, men i och med att jag har medelsvår till svår astma, går detta ej ihop. Jag anser att det är den/de som stör som ska flytta. Kan ej flytta på grund av min mor, som bor i samma hus, som behöver min hjälp. Detta exempel kan ge en tankeställare till andra som befinner sig i samma situation som jag! M v h Eva Höglund Jakobsgatan 14 A Nybro Telefonnummer: Mobilnummer: Medborgarförslaget har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den anses därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att medborgarförslaget får lämnas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Akten

20 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Medborgarförslag om att anställda inom kommunen får ta med sig familjen på sitt sponsrade simhallsbesök Mathias Köppen har den 23 mars 2011 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Som småbarnsförälder har jag svårt att hitta tid för träning och det skulle underlätta och göra att jag kom iväg på friskvårdsträning på simhallen om jag fick ta med mig familjen. Jag föreslår att man skulle kunna byta ut träningsbidraget på 500 kronor mot att den anställdes familj fick följa med till simhallen. Mathias Köppen Blads väg Nybro Telefonnummer: På fråga av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att medborgarförslaget får lämnas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelseförvaltningen, PAenheten. PA-enheten Akten

21 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Medborgarförslag om behov av aktiviteter för barnen i Alsterbro Börje Bäckström har den 24 mars 2011 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Skatebana med ramp grop. Har ingenstans att åka. Buss till aktiviteterna i staden, typ simhall, friidrott m m. Förslagsvis mellan klockan Barnen i norra kommundelen genom Philip Fagerstrand Ludde Fagerström Börje Bäckström Dahlborgsgatan Nybro Mobilnummer: På fråga av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att medborgarförslaget får lämnas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen och kultur-fritidsnämnden. Kommunstyrelsen Kultur-fritidsnämnden Akten

22 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Medborgarförslag angående parkeringsplatser i centrala Nybro Lars Hammargren har den 28 mars 2011 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Läste med förvåning att tekniska förvaltningen har för avsikt att försvåra parkeringarna i centrala Nybro. Man antyder att det blir större rotation på P- platserna. Det är ju sällan som det är fullt på de centralt belägna P-platserna. Undantaget är marknadsdagen, då beroende på tivoli och att marknadsknallarna behöver utrymme för sina bilar. Andra större aktiviteter på torget är ju på lördagar, då finns grusparkeringen vid Folkets Hus och kommunparkeringen m fl platser. Jag föreslår att: 1. Kommunfullmäktige omedelbart sätter stopp för planering och införande av så kallade P-skivor på Nybro kommuns P-platser. 2. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att tillskapa fler centrumnära P- platser, exempelvis gräsplanen vid Mejeriet. Vid den stora kommunparkeringen går det att skapa flera nya platser. Det måste väl vara bättre än att förstöra den välkomnande oasen vid stadshusplan till en parkering. 3. Detta måste vara en fråga för kommunfullmäktige att utred och besluta om. Det är inget tjänstemannaärende. Till sist, vi måste vara rädda om våra gratis och lättillgängliga P-platser. Det tjänar både Nybro Handel och kommunen på. Lars Hammargren Tomtestigen Nybro På fråga av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att medborgarförslaget får lämnas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden.

23 Sammanträdesdatum (forts) Tekniska nämnden Akten

24 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Godkännande av att riktade uppdrag, för vilka budgettillskott beviljades för 2011, ej behöver verkställas under 2011 Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet, som det ser ut i redovisningen per den 8 februari Riktpunkten för perioden uppgår till 8,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2010 Bokslut 2010 Intäkter ,2% 4,8% Personalkostnader ,6% 8,1% Övriga kostnader ,8% 7,4% Kapitalkostnader ,6% Bruttokostnader ,5% 7,8% Nettokostnader ,7% 9,1% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 7,7 procent, vilket ligger 0,6 procent lägre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar nästan kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 9,1 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljning per nämnd med respektive nämnds årsprognos från det tillfälle som anges i bilagan, men för februari månad anges ingen årsprognos. I bilagan redovisas också årsprognos för kommunen som helhet. Det finns ett par skillnader i budgeten 2011 mot 2010: - Delar av IT:s interna faktureringar budgeteras inte. - Internhyrorna inom kommunen är borttagna. - Att kapitaltjänstkostnaderna återfinns centralt utöver de som belastar VAkollektivet. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 136,2% 48,6% 57,8% 93,2% 94,3% 85,2% 101,2% 94,1% Bud ökning 161,0% 46,4% 93,5% 101,4% 98,5% 102,3% 104,1% 99,1% 98,5%

25 Sammanträdesdatum (forts) Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna något över riktpunkten med 0,3 procent, vilket motsvarar en avvikelse på drygt kronor. Det ligger något högre än föregående år. Likviditet Per den 31 januari 2011 fanns kronor i likvida medel. Vid beredningen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisades en framställan från barn- och utbildningsnämnden från deras sammanträde den 9 februari I barn- och utbildningsnämndens beslut, 7, beslutade barn- och utbildningsnämnden: Att, under förutsättning av att barn- och utbildningsnämnden av kommunstyrelsen får begärda medel, anta föreliggande detaljbudget för Bakgrund till denna framställan är att barn- och utbildningsnämnden returnerar ramtillskottet på kronor i 2011 års budget med begäran om att motsvarande summa tillförs barn- och utbildningsnämndens budgetram utan specificering av användande. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisade ekonomichefen Anette Arbman uppdaterad budgetuppföljning per den 28 februari Prognosen för 2011 visar på ett positivt resultat på sammanlagt kronor efter Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos den 15 februari Mariann Karlsson (v) yrkade för majoritetspartierna att arbetsutskottets förslag ändras så att att-satserna 1 och 3 strykes, beslutet bör således vara: att godkänna att riktade uppdrag, för vilka budgettillskott beviljades för 2011, ej behöver verkställas under 2011, att notera att styrprinciper, som är beslutade av kommunfullmäktige, reglerar förhållanden som rör över- och underskottshantering samt att notera informationen till protokollet. Peter Lilja (m) och Christina Davidson (c) yrkade bifall till majoritetspartiernas yrkande. Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag dels arbetsutskottets förslag, dels Mariann Karlssons m fl:s yrkande. Ordförande ställde propositionsordning på arbetsutskottets förslag i förhållande till Mariann Karlssons m fl:s yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt Mariann Karlssons yrkande, det vill säga:

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

2011-11-10 2013-05-07 1 (49)

2011-11-10 2013-05-07 1 (49) 2011-11-10 2013-05-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 7 maj, 2013, kl. 09.00 15.15, Ajournering 09.40 10.00, 12.30-13.30, 14.40 14.55 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer