Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Karin Heideman (m) Jan Enarsson (m) Christina Davidson (c) Lars-Gunnar Hellström (c) Jonny Andersson (kd) Bernt Jonsson (s) ersättare för Inger Rydbrink (s) Övriga deltagande Utses att justera Cecilia Olsson, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Ann-Christine Quist-Karlsson, ersättare (s) Hans Dahlström, ersättare (s) Gunnel Hedlund, ersättare (s) Nils Duveborn, ersättare (SPI) Anders Karlsson, ersättare (fp) Mikael Svanström, ordförande i styrelsen för Nybro Elnät AB, 45 Roland Sandelius, VD i Nybro Elnät AB/Nybro Energi AB, 45 Magnus Lindsten, advokat, 45 Nils-Erik Gustafsson, handläggare, 58 Anette Arbman, ekonomichef Jan Lagerqvist, kommunchef Mats Arnér, sekreterare Kaj Göransson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Peter Lilja Kaj Göransson Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Peter Lilja G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\2011\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 75 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 40 Budgetuppföljning januari 2011 för Nybro kommun samt framställan om budgetmedel 2011 från barn- och utbildningsnämnden. 41 Attestförteckning 2011 för kommunstyrelsen. 42 Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten inom kommunstyrelsen. 44 Regler för attest av ekonomiska transaktioner för Nybro kommun. 45 Förslag från Nybro Energi AB om köp av vindkraftverk. 46 Tekniska nämndens redovisning av utfört underhåll för fastigheter Tekniska nämndens förslag till underhållsplan för fastigheter Tekniska nämndens förslag till åtgärds- och handlingsplan för byte till energieffektiv belysning. 49 Förslag till kriterier för utdelning av jämställdhetspris. 50 Förslag till tjänstegarantier för de kommunala bolagen. 51 Förslag till fortsatt arbete med genomförande av Handelsstrategi för Nybro stad. 52 Förslag till justering i avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner. 53 Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 54 Besvarande av medborgarförslag om sänkt hastighetsgräns på Storgatan. 55 Besvarande av medborgarförslag angående rastgård för hundar. 56 Tillsättning av tjänst som kultur- och fritidschef för kultur-fritidsförvaltningen. 57 Redovisning av uppdrag om bättre utnyttjande av Strandvägens varmvattenbassäng.

3 Sammanträdesdatum 76 (forts) 58 Lägesrapport avseende uthyrning av Orrefors-fastigheterna. 59 Redovisning av uppdrag om att gemensamt utreda förutsättningarna för att Nybro Bostads AB övertar kommunens hyresfastighetsbestånd. 60 Kommentarer till revisionsrapport Granskningen av måltidsverksamheten. 61 Förslag till tidplan och redovisningar till kommunfullmäktige Statistikrapport från omsorgsnämnden över gynnande beslut, som inte har blivit verkställda inom tre månader. 63 Igångsättningstillstånd för projekt Transtorpskolan. 64 Anmälan av delegationsbeslut. 65 Aktuellt från Regionförbundet. 66 Anmälningar a-m. 67 Projekt Sveaplan.

4 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Budgetuppföljning januari 2011 för Nybro kommun samt framställan om budgetmedel 2011 från barn- och utbildningsnämnden Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet, som det ser ut i redovisningen per den 8 februari Riktpunkten för perioden uppgår till 8,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2010 Bokslut 2010 Intäkter ,2% 4,8% Personalkostnader ,6% 8,1% Övriga kostnader ,8% 7,4% Kapitalkostnader ,6% Bruttokostnader ,5% 7,8% Nettokostnader ,7% 9,1% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 7,7 procent, vilket ligger 0,6 procent lägre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar nästan kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 9,1 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljning per nämnd med respektive nämnds årsprognos från det tillfälle som anges i bilagan, men för februari månad anges ingen årsprognos. I bilagan redovisas också årsprognos för kommunen som helhet. Det finns ett par skillnader i budgeten 2011 mot 2010: - Delar av IT:s interna faktureringar budgeteras inte. - Internhyrorna inom kommunen är borttagna. - Att kapitaltjänstkostnaderna återfinns centralt utöver de som belastar VAkollektivet. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 136,2% 48,6% 57,8% 93,2% 94,3% 85,2% 101,2% 94,1% Bud ökning 161,0% 46,4% 93,5% 101,4% 98,5% 102,3% 104,1% 99,1% 98,5%

5 Sammanträdesdatum (forts) Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna något över riktpunkten med 0,3 procent, vilket motsvarar en avvikelse på drygt kronor. Det ligger något högre än föregående år. Likviditet Per den 31 januari 2011 fanns kronor i likvida medel. Vid beredningen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisades en framställan från barn- och utbildningsnämnden från deras sammanträde den 9 februari I barn- och utbildningsnämndens beslut, 7, beslutade barn- och utbildningsnämnden: Att, under förutsättning av att barn- och utbildningsnämnden av kommunstyrelsen får begärda medel, anta föreliggande detaljbudget för Bakgrund till denna framställan är att barn- och utbildningsnämnden returnerar ramtillskottet på kronor i 2011 års budget med begäran om att motsvarande summa tillförs barn- och utbildningsnämndens budgetram utan specificering av användande. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar ekonomichefen Anette Arbman uppdaterad budgetuppföljning per den 28 februari Prognosen för 2011 visar på ett positivt resultat på sammanlagt kronor efter Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos den 15 februari Mariann Karlsson (v) yrkar för majoritetspartierna att arbetsutskottets förslag ändras så att att-satserna 1 och 3 strykes, beslutet bör således vara: att godkänna att riktade uppdrag, för vilka budgettillskott beviljades för 2011, ej behöver verkställas under 2011, att notera att styrprinciper, som är beslutade av kommunfullmäktige, reglerar förhållanden som rör över- och underskottshantering samt att notera informationen till protokollet. Peter Lilja (m) och Christina Davidson (c) yrkar bifall till majoritetspartiernas yrkande. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag dels arbetsutskottets förslag, dels Mariann Karlssons m fl:s yrkande. Ordförande ställer propositionsordning på arbetsutskottets förslag i förhållande till Mariann Karlssons m fl:s yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Mariann Karlssons yrkande, det vill säga:

6 Sammanträdesdatum (forts) att godkänna att riktade uppdrag, för vilka budgettillskott beviljades för 2011 ej behöver verkställas under 2011, att notera att styrprinciper, som är beslutade av kommunfullmäktige, reglerar förhållanden som rör över- och underskottshantering samt att notera informationen till protokollet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att riktade uppdrag, för vilka budgettillskott beviljades för 2011, ej behöver verkställas under 2011, att notera att styrprinciper, som är beslutade av kommunfullmäktige reglerar förhållanden som rör över- och underskottshantering samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

7 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Attestförteckning 2011 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2010, 225, att, i avvaktan på att budget 2011 är klar, förlänga giltighet av 2010 års attestförteckning. I bilaga redovisas förslag på beslutsattestanter och kontoansvariga, jämte ersättare inom kommunstyrelsens förvaltningsområden för Kommunstyrelsen beslutar att utse beslutsattestanter och kontoansvariga för 2011 enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag, att delegera till kommunchefen att under året, vid behov, fatta beslut om aktualisering av attestförteckningen samt att vid behov ge kommunchefen, ekonomichefen och kommunstyrelsens ordförande samt vid kommunchefens frånvaro även ge ställföreträdande kommunchef en övergripande attesträtt. Utdrag till: Inger Rydbrink, kommunstyrelsens ordförande Jan Lagerqvist, kommunchef Mats Arnér, ställföreträdande kommunchef Anette Arbman, ekonomichef Ekonomienheten Akten

8 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2011 I enlighet med kommunallagen har varje nämnd ansvaret för den interna kontrollen. Ett arbete påbörjades i kommunen under år 2009 med att ta fram en intern kontrollplan tog kommunstyrelsen beslut om en plan för det året. Granskningar genomförs i enlighet med planen och resultaten återredovisas med visst intervall till kommunstyrelsen. Avrapportering sker också i delårsrapport och årsredovisning. I bifogat dokument återfinns förslag till intern kontrollplan för 2011 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2011 samt att sända den interna kontrollplanen till revisionen för kännedom. Utdrag till: Ekonomienheten Nybro kommuns revision Akten För kännedom

9 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten inom kommunstyrelsen Enligt arkivreglerna ska dokumenthanteringsplan finnas för respektive enhet. Dokumenthanteringsplanen utgör stöddokument för att verksamheten ifråga ska kunna använda den som guide för att veta vilka dokument som ska sparas, gallras samt rensas. I bilaga redovisas dokumenthanteringsplan för kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare dokumenthanteringsplan och fastställa den reviderade planen att gälla från och med den 1 april Utdrag till: Ekonomienheten Arkivet Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Regler för attest av ekonomiska transaktioner för Nybro kommun I bilaga redovisas förslag till regler för attest av ekonomiska transaktioner. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna regler för ekonomiska transaktioner för Nybro kommun samt att föreslagna regler börja gälla från och med den 1 april 2011 då tidigare regler också upphör att gälla. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

11 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Förslag från Nybro Energi AB om köp av vindkraftverk Styrelsen för Nybro Energi AB beslutade den 22 september 2010, 44, att ge vd:n i uppdrag att köpa delägarskap i vindkraftsparken Stengårdsholma med E.on Vind AB, under förutsättning av att förhandlade avtal ej missgynnar bolagen samt att kommunfullmäktige godkänner köpet. Bakgrund till uppdraget till vd:n är att styrelsen i Nybro Energi AB har tagit ett inriktningsbeslut att inom en 4-årsperiod äga en-tre vindkraftverk. Ledningen i Nybro Energi AB har tillsammans med E.on utarbetat ett optionsavtal att få köpa andelar i eller verk vid planerade vindkraftsparker med placering Stengårdsholma respektive Villköl i Nybro kommun. I detta optionsavtals anda har det arbetats fram ett avtal om delägarskap på 10 procent i parken Stengårdsholma. Efter 2 år har Nybro Energi AB möjlighet att köpa ut ett verk (motsvarande andelar i delägarskapet). I bilaga redovisas underlag inför beslutet från Nybro Energi AB. Optionen gäller till och med den 31 mars Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet medverkar energibolagens vd Roland Sandelius och advokaten Magnus Lindsten. Magnus Lindsten redovisar och kommenterar det avtalsförslag, som upprättats mellan E.on och Nybro Värmecentral AB (NVAB), som är tänkt att vara det bolag inom energikoncernen som står som ägare av vindkraftverket. Inledningsvis kommer NVAB att ha 10 procent delägarskap i vindkraftspark, tillsammans med E.on Vind AB. Vindkraftsparken kommer att bestå av tio vindkraftverk i Stengårdsholma. Priset för denna andel är preliminärt beräknad till kronor. Om det slutliga priset kommer att överstiga kronor kan avtalet frånträdas av NVAB. Efter 2 år, beräknat från leveransdagen, preliminärt 28 oktober 2011, kan NVAB köpa loss ett specifikt, i förväg bestämt, vindkraftverk och därefter ta fullt ansvar för drift och för försäljning av elektricitet. Under de första 2 åren svarar E.on för drift och underhåll samt försäljning av elektriciteten. NVAB kan även sälja vindkraftverket vidare till kommun eller annat helägt kommunalt bolag om man så önskar.

12 Sammanträdesdatum (forts) Roland Sandelius kommenterar de lönsamhetskalkyler som finns redovisade till ärendet. Oavsett vilket alternativ som väljs av att sälja på Nordpool eller direkt till slutkund, visas positiva kalkyler. Frågor ställs och besvaras om tillförlitlighet i beräknad genomsnittlig årsproduktion på 5,1 kwh. Fråga ställs om kostnader medtagits för egen försäljningsorganisation vid eventuell egen försäljning till slutkund. Enligt Roland Sandelius beräknas denna tillkommande kostnad motsvara cirka 0,5 tjänst. Fråga ställs även om eventuella positiva skatteeffekter vid försäljning av vindkraftverk till kommun. Christina Davidson (c) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna köpet av 10 procent delägarskap i vindkraftsparken Stengårdsholma med E.on Vind AB samt att godkänna utökad borgen motsvarande inköpssumman. Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010, 233, om generell borgen för kommunens helägda bolag. Önskemål har framförts från Kommuninvest i Sverige AB om att detta beslut kompletteras med såsom för egen skuld ingår borgen för. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige gör tillägg i beslutet nedan enligt följande: att beslut om utökad borgen gäller såsom för egen skuld ingår borgen för och att detta tillägg även gäller för beslutet om generell borgen den 20 december 2010, 233. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Nybro Värmecentral AB:s köp av 10 procent delägarskap i vindkraftsparken Stengårdsholma med E.on Vind AB samt att godkänna utökad borgen, såsom för egen skuld ingå borgen för motsvarande inköpssumman mellan kronor och kronor. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

13 Sammanträdesdatum Dnr 09/0036 Tekniska nämndens redovisning av utfört underhåll för fastigheter 2010 Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2010, 57, att notera till protokollet tekniska nämndens planerade underhåll för Tekniska nämnden beslutade den 27 januari 2011, 4, att godkänna redovisningen av underhållsplanen för 2010, att godkänna redovisningen av underhållsplanen med kapitaltjänst samt att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. Planerat underhåll För år 2010 har i budgeten avsatts kronor till löpande och planerat underhåll. De största objekten var Gymnasiet 1 och 2 med totalt för ny SRÖinstallation av larm samt upprättande av energideklarationer, Vi har också fått nytt brandlarm i Kvarnbackens lokaler för kronor samt Madesjö skola till en kostnad av kronor. På familjecentralen Oskar har ventilationsaggregat bytts ut för kronor. Inom Kulturhuset Kristallen har kronor lagts på underhåll, fuktutredningar samt byggarbeten efter läckor. Sparren 13 mark & service har fått nytt låssystem med kronor blev som helhet ett kallt år. Graddagarna var 113 procent av normalåret. Besparingarna på driften (aktivitet 0063) har därför uteblivit. Faktiska kostnader med kort beskrivning redovisas i sammandrag i bilaga 1-2. Av dessa framgår att vi använt kronor för löpande underhåll och kronor för planerat underhåll eller tillsammans kronor. Det ger ett underhåll på 29 kronor per kvm för detta år. Planerat underhåll med kapitaltjänst För år 2010 har i budgeten avsatts kronor i tillskott till projekt som medför hyra. Genomförda projekt under året har varit lokalanpassning av arbetsförmedlingens lokaler med kronor. Sporthallen har fått nytt golv och belysning i A-hallen till en kostnad av kronor.

14 Sammanträdesdatum (forts) På Kvarnbacken har cirka kvm takyta blivit åtgärdad, alltså en utökad yta med kvm mot vad som var planerat. Kostnaden för detta blev kronor. På fastigheter i Orrefors har kronor nerlagts på delning av dessa. Faktiska kostnader med kort beskrivning redovisas i sammandrag i bilaga 3. Av den framgår att vi använt kronor till projekt med kapitaltjänst, alltså ett överskridande på kronor, vilket leder till ett mindre åtgärdsprogram med dito summa för Det ger ett underhåll med kapitaltjänst på 25 kronor per kvm för Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Akten

15 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Tekniska nämndens förslag till underhållsplan för fastigheter Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget för 2006 ska tekniska nämnden senast under december, året före budget, redovisa underhållsplan för kommunens fastigheter till den budget som kommunfullmäktige beslutat om. Avvikelser mot totalbudgeten ska godkännas av kommunfullmäktige. Planen ska återredovisas under februari, året efter budget, med redovisning av faktiska kostnader på respektive budgeterad och eventuellt tillkommande åtgärd. Tekniska nämnden beslutade om förslag till underhållsplan för fastigheter den 4 februari 2010, 5. Förslaget var följande: Underhållsplanen redovisar förslag för såväl 2011 som Det finns behov av mer långsiktighet för att hinna med planering, upphandling m m, vilket gör det lämpligt att se det hela i lite längre perspektiv. Tyngdpunkten ligger självklart på första året Planen för 2012 kommer med all säkerhet att revideras. För år 2011 kan tekniska förvaltningen endast avsätta kronor till löpande och planerat underhåll ur ordinarie budget. Det ger ett underhåll på cirka 25 kronor per kvm om det fördelas på hela fastighetsbeståndet om kvm. Det når inte upp till målet 50 kronor per kvm, som kommunfullmäktige ställt, men det rådande budgetläget ger inte möjlighet till större insats. Under 2010 har vi haft extra investeringsmedel om kronor för underhåll. Detta gäller även för 2011, men sedan finns inget framöver. Nu när internhyran slopats spelar det ingen större roll var dessa investeringsmedel hamnar. Total underhållsbudget 0061, 0062 Avgår hyresförluster Polishus D:o Ljunghaga ( =) D:o Trädgårdsmästaren/Parkskolan Kvar att disponera Extra medel ur investeringsbudget Avgår överskridande 2010 Kvar att disponera kr kr kr kr kr kr kr kr Totalt att disponera

16 Sammanträdesdatum (forts) Med denna totala insats blir underhållet cirka 32 kronor per kvm. Den detaljerade planen framgår av: I bilaga 1 redovisas en detaljerad underhållsplan I bilaga 2 redovisas planerat underhåll för Några kommentarer till objekten: - Kvarnbackens tak är ett stort objekt som måste fortsätta. - Alsterbro skola renoveras del H-stadiebyggnad samt omklädning sporthallen. - Omklädning Herrar Åkrahäll är också angeläget inför tillkomsten av konstgräsplanen. Vidare sista biten av takomläggning lågdelen. Fortsatt byte SRÖ är också tvingande. - Mejeriet ska få ommålat plåttak en åtgärd som skjutits framåt i många år. - Orrefors-fastigheterna får ny SRÖ samt ersättning golvvärme/kyla i utställningshallen. Underhållsvolymen för år 2011 ser vettig ut. Förvaltningens stora oro gäller för år Om ingen budgetförstärkning sker kommer detta år och sannolikt åren framöver att bli rena katastrofen för våra fastigheter. Om tekniska förvaltningen tvingas till större omdispositioner avser förvaltningen återkomma med ett förslag till en reviderad plan. Tekniska nämnden beslutar att anta underhållsplanen 2011 med den förutsättningen att enskilda objekt kan tänkas såväl utgå som tillkomma, och att överlämna förslaget till plan till kommunfullmäktige med begäran om att felaktigheter vad gäller fastighetshyror rättas till så att inte tekniska förvaltningen får stå för hyresförlusten. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens begäran om kompensation för uteblivna hyresintäkter behandlas i samband med tilläggsbudget samt att notera informationen till protokollet.

17 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

18 Sammanträdesdatum Dnr 10/0061 Tekniska nämndens förslag till åtgärds- och handlingsplan för byte till energieffektiv belysning Inledning Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget 2011 den 20 december 2010, 230, att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en åtgärds-/handlingsplan för byte till energieffektiv gatubelysning i syfte att minska kostnaderna för detta. Planen ska återredovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott i februari Olika alternativ för energieffektiv belysning Byte av kvicksilverarmaturer till högtrycksnatrium Tekniska förvaltningen har under ett antal år fasat ut kvicksilverarmaturerna, från 125 W till 70 eller 50 W högtrycksnatrium, som har en lägre energiförbrukning och är mer miljövänliga. Enligt EU-direktiv ska alla ljuskällor, som innehåller kvicksilver, fasas ut och får inte säljas efter Vi beräknar då vara färdiga med utbytet i hela Nybro kommun. Nybro kommun har stycken belysningspunkter, varav 841 kvicksilverarmaturer. Kostnaden för utbytet av dessa ligger på cirka kronor (belastar driften, energibesparing) och avskrivningstiden beräknas till cirka 6 år. Dimring Dimring innebär att spänningen reduceras hos lamporna och energiförbrukningen sänks. Ljusupplevelsen upplevs som nästan lika stort, men är avhängigt produkten och kvaliteten på nätet. Pågående försök Sedan 2006 pågår en test i Sandslät med dimring. Just den typen av dimring var omständig med ingrepp i varje armatur - en dyr åtgärd - och fungerar tyvärr inte som det är tänkt med en hel del fel och att sista lampan knappt lyser. Vi avser att ta bort den anläggningen. Andra produkter Det finns dock andra företag som säljer bättre dimringssystem, varav två anses vara beprövade av Trafikverket och övriga kommuner.

19 Sammanträdesdatum (forts) Tekniska förvaltningen har till ett av dessa företag lämnat uppgifter på två olika nätstationer i tätorten och kommer att jämföra motsvarande uppgifter även med det andra företaget. Produkten består av en låda, som placeras vid varje station, varifrån dimringen sker. Belysningen kan dimras centralt och fjärrstyras via dator eller mobil. I Nybro tätort har vi cirka 60 stationer och varje station med dimring beräknas kosta mellan kronor beroende på stationens storlek. Enligt beräkning från den tillfrågade leverantören är pay-off-tid 2,4 respektive 2,2 år på de två stationerna vi valt ut. Som glädjekalkyl är den bra och kanske i överensstämmelse med just dessa stationer, men snittkostnaden för samtliga stationer torde ligga på 5-6 år. Karlskrona, som testar en av dessa leverantörer på ett bostadsområde, beräknar ha en pay-off-tid på 3-5 år. Som kuriosa kan nämnas att de gick ut med att de skulle prova dimring i ett område och fick negativ kritik för att belysningen var undermålig. Då hade de inte ens fått utrusningen på plats! Därefter började de dimra och har inte fått ett klagomål. I Helsingborg har man haft dimring sedan 2006 och avskrivningen ligger från 2 år och uppåt, men med ett snitt om 6 år. Fördelar med dimring - Pay-off-tid om 6 år i snitt. Varierar mellan 2 år och uppåt beroende på förbrukningen i varje nätstation - Energibesparing varierar mellan procent. - Dimring kan ske stegvis och knappt märkbart för ögat. - Utrustningen sägs kunna ge längre livslängd på både ljuskälla och driftdon. - Miljöbesparing. Nackdelar med dimring - Beroende av kvaliteten på nätet. - Ljuskällan med högst spänningsbortfall dimensionerar dimringen. - Beräknad livslängd för anläggningen är cirka 20 år, varför återinvestering krävs.

20 Sammanträdesdatum (forts) Åtgärdsplan 1. Tekniska förvaltningen kommer att jämföra de båda leverantörerna utifrån deras kalkyler och referenser från tidigare objekt. 2. Med utgångspunkt från ovan testas produkten på en nätstation under år Om båda produkterna visar sig likvärdiga avser vi att testa båda två. 3. Anläggningarnas placering skulle kunna ske anonymt för att verkligen förvissa sig om att dimringen knappt är märkbar. Kostnaden för de två nätstationer vi valt ligger på respektive kronor, totalt cirka kronor och vi räknar med att finansiera detta från driften (energibesparing). 4. Efter 1 år, 2012, görs en utvärdering i förhållande till utlovad besparing, extra driftåtgärder/störningar, synpunkter från allmänheten samt komplettera ytterligare med andra kommuners erfarenheter från tidigare och äldre projekt. 5. Om produkten håller vad den lovar bör vi investera i ytterligare minst tio dimringsutrustningar per år och minst 6 år framöver. Detta får utvärderingen under år 2012 visa. Tekniska nämnden beslutade den 27 januari 2011, 13, att ställa sig bakom skrivelsen och åtgärdsförslaget samt att överlämna skrivelsen och åtgärdsplanen till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens förslag till åtgärder samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

21 Sammanträdesdatum Dnr 09/0232 Förslag till kriterier för utdelning av jämställdhetspris Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2010, 178, som svar på motion angående Jämställdhetspris att ställa sig positiv till motionärernas förslag om inrättande av ett Jämställdhetspris från och med 2011, som kan sökas av enskilda personer, föreningar och organisationer verksamma i Nybro kommun. Kommunfullmäktiges beslut innebar även att man ska inrätta ett hedersomnämnande i form av Nybro-skål och diplom, som delas ut till kommunanställd, som gjort något särskilt förtjänstfullt för Jämställdheten inom Nybro kommun. Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på kriterier och hur och vem som ska dela ut Jämställdhetspris och hedersomnämnande samt uppdrag att göra översyn av vilka priser och stipendier som kommunen delar ut samt eventuellt också föreslår förändringar av när priserna ska delas ut. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Jämställdhetspris innebär följande: Kriterier för jämställdhetspris Nybro kommuns har beslutat att införa ett jämställdhetspris till enskilda eller grupper inom kommunens verksamhet samt till kommunmedborgare, som aktivt och konkret gör insatser för att nå ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att uppmärksamma och stimulera arbetet för jämställdhet inom Nybro kommun. Priset ska lyfta fram initiativ och konkreta resultat inom jämställdhetsområdet. Priset ska även stimulera till utvecklandet av metoder och arbetssätt som förstärker jämställdheten inom olika områden. Nybro kommun kommer även som arbetsgivare att tilldela den medarbetare som gjort något särskilt förtjänstfullt för jämställdheten inom kommunen ett hedersomnämnande, i form av en Nybro-skål och ett diplom. Kriterier och exempel på insatser, som kan premieras med jämställdhetspris eller hedersomnämnande: Insatser som synliggör det ojämnställda samhället eller inom den kommunala organisationen och pekat på nya vägar. Genom eget eller gemensamt agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet i kommunen eller inom den kommunala organisationen.

22 Sammanträdesdatum (forts) Insatser som motverkar diskriminering och kränkning på grund av kön. Insatser som synliggör, identifierar och utvecklar områden, där ytterligare kunskap om jämställdhet behövs. Aktivt bidragit till att öka jämställdheten inom ett begränsat verksamhetsområde eller inom kommunen i stort. Tidplan Nomineringar till priset kan inlämnas löpande under hela året. Beslut om vem som ska tilldelas priset fattas av kommunfullmäktige efter förslag från en politiskt tillsatt jämställdhetskommitté. Beslut om förslag på pristagare fattas vid jämställdhetskommitténs sammanträde. Pris och hedersomnämnande utdelas årligen vid nationaldagsfirandet (jämställdhetspriset) och dels vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni (hedersomnämnande). Även ledamot i jämställdhetskommittén kan nominera pristagare. Kommunanställda kan nomineras antingen till hedersomnämnande eller till jämställdhetspris beroende på insats. Priset Priset utgörs av ett belopp, som förslagsvis kan vara eller kronor och finansieras inom kommunfullmäktiges anslag. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisas stipendier som kommunen delar ut. Kommunstyrelsen beslutar att ha som inriktning att första utdelning görs 2012, att i budget 2012 fastställa prissumma och budgetera belopp för utdelning, att senast till den 30 juni 2011 begära att få kommentarer och synpunkter på gemensamt datum från nämnderna samt att i samband med redovisning av övriga nämnders redovisning av kommentarer och synpunkter på gemensamt datum, ta ställning till organisation för utdelning av stipendier och priser.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer