Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Karin Heideman (m) Jan Enarsson (m) Christina Davidson (c) Lars-Gunnar Hellström (c) Jonny Andersson (kd) Bernt Jonsson (s) ersättare för Inger Rydbrink (s) Övriga deltagande Utses att justera Cecilia Olsson, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Ann-Christine Quist-Karlsson, ersättare (s) Hans Dahlström, ersättare (s) Gunnel Hedlund, ersättare (s) Nils Duveborn, ersättare (SPI) Anders Karlsson, ersättare (fp) Mikael Svanström, ordförande i styrelsen för Nybro Elnät AB, 45 Roland Sandelius, VD i Nybro Elnät AB/Nybro Energi AB, 45 Magnus Lindsten, advokat, 45 Nils-Erik Gustafsson, handläggare, 58 Anette Arbman, ekonomichef Jan Lagerqvist, kommunchef Mats Arnér, sekreterare Kaj Göransson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Peter Lilja Kaj Göransson Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Peter Lilja G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\2011\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 75 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 40 Budgetuppföljning januari 2011 för Nybro kommun samt framställan om budgetmedel 2011 från barn- och utbildningsnämnden. 41 Attestförteckning 2011 för kommunstyrelsen. 42 Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten inom kommunstyrelsen. 44 Regler för attest av ekonomiska transaktioner för Nybro kommun. 45 Förslag från Nybro Energi AB om köp av vindkraftverk. 46 Tekniska nämndens redovisning av utfört underhåll för fastigheter Tekniska nämndens förslag till underhållsplan för fastigheter Tekniska nämndens förslag till åtgärds- och handlingsplan för byte till energieffektiv belysning. 49 Förslag till kriterier för utdelning av jämställdhetspris. 50 Förslag till tjänstegarantier för de kommunala bolagen. 51 Förslag till fortsatt arbete med genomförande av Handelsstrategi för Nybro stad. 52 Förslag till justering i avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner. 53 Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 54 Besvarande av medborgarförslag om sänkt hastighetsgräns på Storgatan. 55 Besvarande av medborgarförslag angående rastgård för hundar. 56 Tillsättning av tjänst som kultur- och fritidschef för kultur-fritidsförvaltningen. 57 Redovisning av uppdrag om bättre utnyttjande av Strandvägens varmvattenbassäng.

3 Sammanträdesdatum 76 (forts) 58 Lägesrapport avseende uthyrning av Orrefors-fastigheterna. 59 Redovisning av uppdrag om att gemensamt utreda förutsättningarna för att Nybro Bostads AB övertar kommunens hyresfastighetsbestånd. 60 Kommentarer till revisionsrapport Granskningen av måltidsverksamheten. 61 Förslag till tidplan och redovisningar till kommunfullmäktige Statistikrapport från omsorgsnämnden över gynnande beslut, som inte har blivit verkställda inom tre månader. 63 Igångsättningstillstånd för projekt Transtorpskolan. 64 Anmälan av delegationsbeslut. 65 Aktuellt från Regionförbundet. 66 Anmälningar a-m. 67 Projekt Sveaplan.

4 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Budgetuppföljning januari 2011 för Nybro kommun samt framställan om budgetmedel 2011 från barn- och utbildningsnämnden Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet, som det ser ut i redovisningen per den 8 februari Riktpunkten för perioden uppgår till 8,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2010 Bokslut 2010 Intäkter ,2% 4,8% Personalkostnader ,6% 8,1% Övriga kostnader ,8% 7,4% Kapitalkostnader ,6% Bruttokostnader ,5% 7,8% Nettokostnader ,7% 9,1% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 7,7 procent, vilket ligger 0,6 procent lägre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar nästan kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 9,1 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljning per nämnd med respektive nämnds årsprognos från det tillfälle som anges i bilagan, men för februari månad anges ingen årsprognos. I bilagan redovisas också årsprognos för kommunen som helhet. Det finns ett par skillnader i budgeten 2011 mot 2010: - Delar av IT:s interna faktureringar budgeteras inte. - Internhyrorna inom kommunen är borttagna. - Att kapitaltjänstkostnaderna återfinns centralt utöver de som belastar VAkollektivet. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 136,2% 48,6% 57,8% 93,2% 94,3% 85,2% 101,2% 94,1% Bud ökning 161,0% 46,4% 93,5% 101,4% 98,5% 102,3% 104,1% 99,1% 98,5%

5 Sammanträdesdatum (forts) Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna något över riktpunkten med 0,3 procent, vilket motsvarar en avvikelse på drygt kronor. Det ligger något högre än föregående år. Likviditet Per den 31 januari 2011 fanns kronor i likvida medel. Vid beredningen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisades en framställan från barn- och utbildningsnämnden från deras sammanträde den 9 februari I barn- och utbildningsnämndens beslut, 7, beslutade barn- och utbildningsnämnden: Att, under förutsättning av att barn- och utbildningsnämnden av kommunstyrelsen får begärda medel, anta föreliggande detaljbudget för Bakgrund till denna framställan är att barn- och utbildningsnämnden returnerar ramtillskottet på kronor i 2011 års budget med begäran om att motsvarande summa tillförs barn- och utbildningsnämndens budgetram utan specificering av användande. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar ekonomichefen Anette Arbman uppdaterad budgetuppföljning per den 28 februari Prognosen för 2011 visar på ett positivt resultat på sammanlagt kronor efter Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos den 15 februari Mariann Karlsson (v) yrkar för majoritetspartierna att arbetsutskottets förslag ändras så att att-satserna 1 och 3 strykes, beslutet bör således vara: att godkänna att riktade uppdrag, för vilka budgettillskott beviljades för 2011, ej behöver verkställas under 2011, att notera att styrprinciper, som är beslutade av kommunfullmäktige, reglerar förhållanden som rör över- och underskottshantering samt att notera informationen till protokollet. Peter Lilja (m) och Christina Davidson (c) yrkar bifall till majoritetspartiernas yrkande. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag dels arbetsutskottets förslag, dels Mariann Karlssons m fl:s yrkande. Ordförande ställer propositionsordning på arbetsutskottets förslag i förhållande till Mariann Karlssons m fl:s yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Mariann Karlssons yrkande, det vill säga:

6 Sammanträdesdatum (forts) att godkänna att riktade uppdrag, för vilka budgettillskott beviljades för 2011 ej behöver verkställas under 2011, att notera att styrprinciper, som är beslutade av kommunfullmäktige, reglerar förhållanden som rör över- och underskottshantering samt att notera informationen till protokollet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att riktade uppdrag, för vilka budgettillskott beviljades för 2011, ej behöver verkställas under 2011, att notera att styrprinciper, som är beslutade av kommunfullmäktige reglerar förhållanden som rör över- och underskottshantering samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

7 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Attestförteckning 2011 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2010, 225, att, i avvaktan på att budget 2011 är klar, förlänga giltighet av 2010 års attestförteckning. I bilaga redovisas förslag på beslutsattestanter och kontoansvariga, jämte ersättare inom kommunstyrelsens förvaltningsområden för Kommunstyrelsen beslutar att utse beslutsattestanter och kontoansvariga för 2011 enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag, att delegera till kommunchefen att under året, vid behov, fatta beslut om aktualisering av attestförteckningen samt att vid behov ge kommunchefen, ekonomichefen och kommunstyrelsens ordförande samt vid kommunchefens frånvaro även ge ställföreträdande kommunchef en övergripande attesträtt. Utdrag till: Inger Rydbrink, kommunstyrelsens ordförande Jan Lagerqvist, kommunchef Mats Arnér, ställföreträdande kommunchef Anette Arbman, ekonomichef Ekonomienheten Akten

8 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2011 I enlighet med kommunallagen har varje nämnd ansvaret för den interna kontrollen. Ett arbete påbörjades i kommunen under år 2009 med att ta fram en intern kontrollplan tog kommunstyrelsen beslut om en plan för det året. Granskningar genomförs i enlighet med planen och resultaten återredovisas med visst intervall till kommunstyrelsen. Avrapportering sker också i delårsrapport och årsredovisning. I bifogat dokument återfinns förslag till intern kontrollplan för 2011 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2011 samt att sända den interna kontrollplanen till revisionen för kännedom. Utdrag till: Ekonomienheten Nybro kommuns revision Akten För kännedom

9 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Dokumenthanteringsplan för ekonomienheten inom kommunstyrelsen Enligt arkivreglerna ska dokumenthanteringsplan finnas för respektive enhet. Dokumenthanteringsplanen utgör stöddokument för att verksamheten ifråga ska kunna använda den som guide för att veta vilka dokument som ska sparas, gallras samt rensas. I bilaga redovisas dokumenthanteringsplan för kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare dokumenthanteringsplan och fastställa den reviderade planen att gälla från och med den 1 april Utdrag till: Ekonomienheten Arkivet Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Regler för attest av ekonomiska transaktioner för Nybro kommun I bilaga redovisas förslag till regler för attest av ekonomiska transaktioner. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna regler för ekonomiska transaktioner för Nybro kommun samt att föreslagna regler börja gälla från och med den 1 april 2011 då tidigare regler också upphör att gälla. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

11 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Förslag från Nybro Energi AB om köp av vindkraftverk Styrelsen för Nybro Energi AB beslutade den 22 september 2010, 44, att ge vd:n i uppdrag att köpa delägarskap i vindkraftsparken Stengårdsholma med E.on Vind AB, under förutsättning av att förhandlade avtal ej missgynnar bolagen samt att kommunfullmäktige godkänner köpet. Bakgrund till uppdraget till vd:n är att styrelsen i Nybro Energi AB har tagit ett inriktningsbeslut att inom en 4-årsperiod äga en-tre vindkraftverk. Ledningen i Nybro Energi AB har tillsammans med E.on utarbetat ett optionsavtal att få köpa andelar i eller verk vid planerade vindkraftsparker med placering Stengårdsholma respektive Villköl i Nybro kommun. I detta optionsavtals anda har det arbetats fram ett avtal om delägarskap på 10 procent i parken Stengårdsholma. Efter 2 år har Nybro Energi AB möjlighet att köpa ut ett verk (motsvarande andelar i delägarskapet). I bilaga redovisas underlag inför beslutet från Nybro Energi AB. Optionen gäller till och med den 31 mars Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet medverkar energibolagens vd Roland Sandelius och advokaten Magnus Lindsten. Magnus Lindsten redovisar och kommenterar det avtalsförslag, som upprättats mellan E.on och Nybro Värmecentral AB (NVAB), som är tänkt att vara det bolag inom energikoncernen som står som ägare av vindkraftverket. Inledningsvis kommer NVAB att ha 10 procent delägarskap i vindkraftspark, tillsammans med E.on Vind AB. Vindkraftsparken kommer att bestå av tio vindkraftverk i Stengårdsholma. Priset för denna andel är preliminärt beräknad till kronor. Om det slutliga priset kommer att överstiga kronor kan avtalet frånträdas av NVAB. Efter 2 år, beräknat från leveransdagen, preliminärt 28 oktober 2011, kan NVAB köpa loss ett specifikt, i förväg bestämt, vindkraftverk och därefter ta fullt ansvar för drift och för försäljning av elektricitet. Under de första 2 åren svarar E.on för drift och underhåll samt försäljning av elektriciteten. NVAB kan även sälja vindkraftverket vidare till kommun eller annat helägt kommunalt bolag om man så önskar.

12 Sammanträdesdatum (forts) Roland Sandelius kommenterar de lönsamhetskalkyler som finns redovisade till ärendet. Oavsett vilket alternativ som väljs av att sälja på Nordpool eller direkt till slutkund, visas positiva kalkyler. Frågor ställs och besvaras om tillförlitlighet i beräknad genomsnittlig årsproduktion på 5,1 kwh. Fråga ställs om kostnader medtagits för egen försäljningsorganisation vid eventuell egen försäljning till slutkund. Enligt Roland Sandelius beräknas denna tillkommande kostnad motsvara cirka 0,5 tjänst. Fråga ställs även om eventuella positiva skatteeffekter vid försäljning av vindkraftverk till kommun. Christina Davidson (c) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna köpet av 10 procent delägarskap i vindkraftsparken Stengårdsholma med E.on Vind AB samt att godkänna utökad borgen motsvarande inköpssumman. Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010, 233, om generell borgen för kommunens helägda bolag. Önskemål har framförts från Kommuninvest i Sverige AB om att detta beslut kompletteras med såsom för egen skuld ingår borgen för. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige gör tillägg i beslutet nedan enligt följande: att beslut om utökad borgen gäller såsom för egen skuld ingår borgen för och att detta tillägg även gäller för beslutet om generell borgen den 20 december 2010, 233. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Nybro Värmecentral AB:s köp av 10 procent delägarskap i vindkraftsparken Stengårdsholma med E.on Vind AB samt att godkänna utökad borgen, såsom för egen skuld ingå borgen för motsvarande inköpssumman mellan kronor och kronor. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

13 Sammanträdesdatum Dnr 09/0036 Tekniska nämndens redovisning av utfört underhåll för fastigheter 2010 Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2010, 57, att notera till protokollet tekniska nämndens planerade underhåll för Tekniska nämnden beslutade den 27 januari 2011, 4, att godkänna redovisningen av underhållsplanen för 2010, att godkänna redovisningen av underhållsplanen med kapitaltjänst samt att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. Planerat underhåll För år 2010 har i budgeten avsatts kronor till löpande och planerat underhåll. De största objekten var Gymnasiet 1 och 2 med totalt för ny SRÖinstallation av larm samt upprättande av energideklarationer, Vi har också fått nytt brandlarm i Kvarnbackens lokaler för kronor samt Madesjö skola till en kostnad av kronor. På familjecentralen Oskar har ventilationsaggregat bytts ut för kronor. Inom Kulturhuset Kristallen har kronor lagts på underhåll, fuktutredningar samt byggarbeten efter läckor. Sparren 13 mark & service har fått nytt låssystem med kronor blev som helhet ett kallt år. Graddagarna var 113 procent av normalåret. Besparingarna på driften (aktivitet 0063) har därför uteblivit. Faktiska kostnader med kort beskrivning redovisas i sammandrag i bilaga 1-2. Av dessa framgår att vi använt kronor för löpande underhåll och kronor för planerat underhåll eller tillsammans kronor. Det ger ett underhåll på 29 kronor per kvm för detta år. Planerat underhåll med kapitaltjänst För år 2010 har i budgeten avsatts kronor i tillskott till projekt som medför hyra. Genomförda projekt under året har varit lokalanpassning av arbetsförmedlingens lokaler med kronor. Sporthallen har fått nytt golv och belysning i A-hallen till en kostnad av kronor.

14 Sammanträdesdatum (forts) På Kvarnbacken har cirka kvm takyta blivit åtgärdad, alltså en utökad yta med kvm mot vad som var planerat. Kostnaden för detta blev kronor. På fastigheter i Orrefors har kronor nerlagts på delning av dessa. Faktiska kostnader med kort beskrivning redovisas i sammandrag i bilaga 3. Av den framgår att vi använt kronor till projekt med kapitaltjänst, alltså ett överskridande på kronor, vilket leder till ett mindre åtgärdsprogram med dito summa för Det ger ett underhåll med kapitaltjänst på 25 kronor per kvm för Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Akten

15 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Tekniska nämndens förslag till underhållsplan för fastigheter Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget för 2006 ska tekniska nämnden senast under december, året före budget, redovisa underhållsplan för kommunens fastigheter till den budget som kommunfullmäktige beslutat om. Avvikelser mot totalbudgeten ska godkännas av kommunfullmäktige. Planen ska återredovisas under februari, året efter budget, med redovisning av faktiska kostnader på respektive budgeterad och eventuellt tillkommande åtgärd. Tekniska nämnden beslutade om förslag till underhållsplan för fastigheter den 4 februari 2010, 5. Förslaget var följande: Underhållsplanen redovisar förslag för såväl 2011 som Det finns behov av mer långsiktighet för att hinna med planering, upphandling m m, vilket gör det lämpligt att se det hela i lite längre perspektiv. Tyngdpunkten ligger självklart på första året Planen för 2012 kommer med all säkerhet att revideras. För år 2011 kan tekniska förvaltningen endast avsätta kronor till löpande och planerat underhåll ur ordinarie budget. Det ger ett underhåll på cirka 25 kronor per kvm om det fördelas på hela fastighetsbeståndet om kvm. Det når inte upp till målet 50 kronor per kvm, som kommunfullmäktige ställt, men det rådande budgetläget ger inte möjlighet till större insats. Under 2010 har vi haft extra investeringsmedel om kronor för underhåll. Detta gäller även för 2011, men sedan finns inget framöver. Nu när internhyran slopats spelar det ingen större roll var dessa investeringsmedel hamnar. Total underhållsbudget 0061, 0062 Avgår hyresförluster Polishus D:o Ljunghaga ( =) D:o Trädgårdsmästaren/Parkskolan Kvar att disponera Extra medel ur investeringsbudget Avgår överskridande 2010 Kvar att disponera kr kr kr kr kr kr kr kr Totalt att disponera

16 Sammanträdesdatum (forts) Med denna totala insats blir underhållet cirka 32 kronor per kvm. Den detaljerade planen framgår av: I bilaga 1 redovisas en detaljerad underhållsplan I bilaga 2 redovisas planerat underhåll för Några kommentarer till objekten: - Kvarnbackens tak är ett stort objekt som måste fortsätta. - Alsterbro skola renoveras del H-stadiebyggnad samt omklädning sporthallen. - Omklädning Herrar Åkrahäll är också angeläget inför tillkomsten av konstgräsplanen. Vidare sista biten av takomläggning lågdelen. Fortsatt byte SRÖ är också tvingande. - Mejeriet ska få ommålat plåttak en åtgärd som skjutits framåt i många år. - Orrefors-fastigheterna får ny SRÖ samt ersättning golvvärme/kyla i utställningshallen. Underhållsvolymen för år 2011 ser vettig ut. Förvaltningens stora oro gäller för år Om ingen budgetförstärkning sker kommer detta år och sannolikt åren framöver att bli rena katastrofen för våra fastigheter. Om tekniska förvaltningen tvingas till större omdispositioner avser förvaltningen återkomma med ett förslag till en reviderad plan. Tekniska nämnden beslutar att anta underhållsplanen 2011 med den förutsättningen att enskilda objekt kan tänkas såväl utgå som tillkomma, och att överlämna förslaget till plan till kommunfullmäktige med begäran om att felaktigheter vad gäller fastighetshyror rättas till så att inte tekniska förvaltningen får stå för hyresförlusten. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens begäran om kompensation för uteblivna hyresintäkter behandlas i samband med tilläggsbudget samt att notera informationen till protokollet.

17 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

18 Sammanträdesdatum Dnr 10/0061 Tekniska nämndens förslag till åtgärds- och handlingsplan för byte till energieffektiv belysning Inledning Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget 2011 den 20 december 2010, 230, att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en åtgärds-/handlingsplan för byte till energieffektiv gatubelysning i syfte att minska kostnaderna för detta. Planen ska återredovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott i februari Olika alternativ för energieffektiv belysning Byte av kvicksilverarmaturer till högtrycksnatrium Tekniska förvaltningen har under ett antal år fasat ut kvicksilverarmaturerna, från 125 W till 70 eller 50 W högtrycksnatrium, som har en lägre energiförbrukning och är mer miljövänliga. Enligt EU-direktiv ska alla ljuskällor, som innehåller kvicksilver, fasas ut och får inte säljas efter Vi beräknar då vara färdiga med utbytet i hela Nybro kommun. Nybro kommun har stycken belysningspunkter, varav 841 kvicksilverarmaturer. Kostnaden för utbytet av dessa ligger på cirka kronor (belastar driften, energibesparing) och avskrivningstiden beräknas till cirka 6 år. Dimring Dimring innebär att spänningen reduceras hos lamporna och energiförbrukningen sänks. Ljusupplevelsen upplevs som nästan lika stort, men är avhängigt produkten och kvaliteten på nätet. Pågående försök Sedan 2006 pågår en test i Sandslät med dimring. Just den typen av dimring var omständig med ingrepp i varje armatur - en dyr åtgärd - och fungerar tyvärr inte som det är tänkt med en hel del fel och att sista lampan knappt lyser. Vi avser att ta bort den anläggningen. Andra produkter Det finns dock andra företag som säljer bättre dimringssystem, varav två anses vara beprövade av Trafikverket och övriga kommuner.

19 Sammanträdesdatum (forts) Tekniska förvaltningen har till ett av dessa företag lämnat uppgifter på två olika nätstationer i tätorten och kommer att jämföra motsvarande uppgifter även med det andra företaget. Produkten består av en låda, som placeras vid varje station, varifrån dimringen sker. Belysningen kan dimras centralt och fjärrstyras via dator eller mobil. I Nybro tätort har vi cirka 60 stationer och varje station med dimring beräknas kosta mellan kronor beroende på stationens storlek. Enligt beräkning från den tillfrågade leverantören är pay-off-tid 2,4 respektive 2,2 år på de två stationerna vi valt ut. Som glädjekalkyl är den bra och kanske i överensstämmelse med just dessa stationer, men snittkostnaden för samtliga stationer torde ligga på 5-6 år. Karlskrona, som testar en av dessa leverantörer på ett bostadsområde, beräknar ha en pay-off-tid på 3-5 år. Som kuriosa kan nämnas att de gick ut med att de skulle prova dimring i ett område och fick negativ kritik för att belysningen var undermålig. Då hade de inte ens fått utrusningen på plats! Därefter började de dimra och har inte fått ett klagomål. I Helsingborg har man haft dimring sedan 2006 och avskrivningen ligger från 2 år och uppåt, men med ett snitt om 6 år. Fördelar med dimring - Pay-off-tid om 6 år i snitt. Varierar mellan 2 år och uppåt beroende på förbrukningen i varje nätstation - Energibesparing varierar mellan procent. - Dimring kan ske stegvis och knappt märkbart för ögat. - Utrustningen sägs kunna ge längre livslängd på både ljuskälla och driftdon. - Miljöbesparing. Nackdelar med dimring - Beroende av kvaliteten på nätet. - Ljuskällan med högst spänningsbortfall dimensionerar dimringen. - Beräknad livslängd för anläggningen är cirka 20 år, varför återinvestering krävs.

20 Sammanträdesdatum (forts) Åtgärdsplan 1. Tekniska förvaltningen kommer att jämföra de båda leverantörerna utifrån deras kalkyler och referenser från tidigare objekt. 2. Med utgångspunkt från ovan testas produkten på en nätstation under år Om båda produkterna visar sig likvärdiga avser vi att testa båda två. 3. Anläggningarnas placering skulle kunna ske anonymt för att verkligen förvissa sig om att dimringen knappt är märkbar. Kostnaden för de två nätstationer vi valt ligger på respektive kronor, totalt cirka kronor och vi räknar med att finansiera detta från driften (energibesparing). 4. Efter 1 år, 2012, görs en utvärdering i förhållande till utlovad besparing, extra driftåtgärder/störningar, synpunkter från allmänheten samt komplettera ytterligare med andra kommuners erfarenheter från tidigare och äldre projekt. 5. Om produkten håller vad den lovar bör vi investera i ytterligare minst tio dimringsutrustningar per år och minst 6 år framöver. Detta får utvärderingen under år 2012 visa. Tekniska nämnden beslutade den 27 januari 2011, 13, att ställa sig bakom skrivelsen och åtgärdsförslaget samt att överlämna skrivelsen och åtgärdsplanen till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens förslag till åtgärder samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

21 Sammanträdesdatum Dnr 09/0232 Förslag till kriterier för utdelning av jämställdhetspris Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2010, 178, som svar på motion angående Jämställdhetspris att ställa sig positiv till motionärernas förslag om inrättande av ett Jämställdhetspris från och med 2011, som kan sökas av enskilda personer, föreningar och organisationer verksamma i Nybro kommun. Kommunfullmäktiges beslut innebar även att man ska inrätta ett hedersomnämnande i form av Nybro-skål och diplom, som delas ut till kommunanställd, som gjort något särskilt förtjänstfullt för Jämställdheten inom Nybro kommun. Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på kriterier och hur och vem som ska dela ut Jämställdhetspris och hedersomnämnande samt uppdrag att göra översyn av vilka priser och stipendier som kommunen delar ut samt eventuellt också föreslår förändringar av när priserna ska delas ut. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Jämställdhetspris innebär följande: Kriterier för jämställdhetspris Nybro kommuns har beslutat att införa ett jämställdhetspris till enskilda eller grupper inom kommunens verksamhet samt till kommunmedborgare, som aktivt och konkret gör insatser för att nå ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att uppmärksamma och stimulera arbetet för jämställdhet inom Nybro kommun. Priset ska lyfta fram initiativ och konkreta resultat inom jämställdhetsområdet. Priset ska även stimulera till utvecklandet av metoder och arbetssätt som förstärker jämställdheten inom olika områden. Nybro kommun kommer även som arbetsgivare att tilldela den medarbetare som gjort något särskilt förtjänstfullt för jämställdheten inom kommunen ett hedersomnämnande, i form av en Nybro-skål och ett diplom. Kriterier och exempel på insatser, som kan premieras med jämställdhetspris eller hedersomnämnande: Insatser som synliggör det ojämnställda samhället eller inom den kommunala organisationen och pekat på nya vägar. Genom eget eller gemensamt agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet i kommunen eller inom den kommunala organisationen.

22 Sammanträdesdatum (forts) Insatser som motverkar diskriminering och kränkning på grund av kön. Insatser som synliggör, identifierar och utvecklar områden, där ytterligare kunskap om jämställdhet behövs. Aktivt bidragit till att öka jämställdheten inom ett begränsat verksamhetsområde eller inom kommunen i stort. Tidplan Nomineringar till priset kan inlämnas löpande under hela året. Beslut om vem som ska tilldelas priset fattas av kommunfullmäktige efter förslag från en politiskt tillsatt jämställdhetskommitté. Beslut om förslag på pristagare fattas vid jämställdhetskommitténs sammanträde. Pris och hedersomnämnande utdelas årligen vid nationaldagsfirandet (jämställdhetspriset) och dels vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni (hedersomnämnande). Även ledamot i jämställdhetskommittén kan nominera pristagare. Kommunanställda kan nomineras antingen till hedersomnämnande eller till jämställdhetspris beroende på insats. Priset Priset utgörs av ett belopp, som förslagsvis kan vara eller kronor och finansieras inom kommunfullmäktiges anslag. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisas stipendier som kommunen delar ut. Kommunstyrelsen beslutar att ha som inriktning att första utdelning görs 2012, att i budget 2012 fastställa prissumma och budgetera belopp för utdelning, att senast till den 30 juni 2011 begära att få kommentarer och synpunkter på gemensamt datum från nämnderna samt att i samband med redovisning av övriga nämnders redovisning av kommentarer och synpunkter på gemensamt datum, ta ställning till organisation för utdelning av stipendier och priser.

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28 Sammanträdesdatum 75 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-20.22 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 36 Plats och tid Glass Factory, Boda Glasbruk, klockan 15.00-17.10 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen Sam manträd esp roto ko ii för Kommunstyrelsen Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10 Plats Närvarande Utses att justera, 13:2 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad närvarolista Ann-Christine

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12 ammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.30-16.45 ande hristina Davidson, ordförande () Mikael vanström, vice ordförande () Lars-Gunnar Hellström () Bodil Johansson ()

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.30 12.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.15 Beslutande M Rolf Skarin C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer