Kommunrevisionen begär svar senast från Er med anledning av granskningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunrevisionen begär svar senast 2014-06-16 från Er med anledning av granskningen"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunrevisionen har granskat att kommunstyrelsen skapar tillräckligt goda förutsättningar för att ansvariga chefer ska kunna utöva ett effektivt ledarskap. Resultaten av granskningen framgår av bifogade revisionsrapport. Granskningen visar att initiativ bör tas. - En genomgång bör ske av policydokumenten för att systematisera dessa och tydlig göra vilken status de har. - En viss otydlighet finns gällande hur roll- och ansvarsfördelningen i konkreta frågor ser ut mellan politiken och sektorcheferna. - En revidering av chefspolicyn bör göras utifrån beslutet i KS så att de formella förutsättningarna för chefs- och ledarskapet tydliggörs. - Sektorcheferna upplever att man i allt väsentligt har tillgång till bra stöd i olika frågor. En lösning bör sökas för att avlasta sektorcheferna visst utredningsarbete. - Sektorchefernas allmänna bedömning är att det funnits goda möjligheter till kompetensutveckling. Kommunrevisionen begär svar senast från Er med anledning av granskningen Kommunrevisionen Hakon Fältström Ordförande Revisionen Lars Gustafsson Vice Ordförande Revisionen Bilagor: Revisionsrapport Uppföljning av granskningar 2011 Postadress Finspångs kommun, Finspång Besöksadress Bergslagsvägen Tfn Fax E-post Webbplats

2 Revisionsrapport Håkan Lindahl December 2013 Granskning av ledarskapets villkor Finspångs kommun

3 Innehållsförteckning 1. Uppdrag Bakgrund och genomförande Granskningsresultat Policy kring chefs- och ledarskap i Finspång Chefspolicy Personalpolitiskt program Kommentarer Krav på cheferna Kommentarer Stöd till cheferna Kommentarer Kompetensutveckling Kommentarer Revisionell bedömning... 9

4 1. Uppdrag De förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun har beslutat att genomföra en granskning av om kommunstyrelsen skapar tillräckligt goda förutsättningar för att ansvariga chefer ska kunna utöva ett effektivt ledarskap. Nedanstående kontrollmål/revisionskriterier är fastställda för granskningen: Finns någon chefs- och ledarskapspolicy i kommunen? Finns det andra policydokument som behövs för ett tydligt ledarskap? Vilka krav ställer arbetsgivaren på sektorcheferna? Vilka anställningsformer gäller för sektorcheferna? Vilka regler gäller för rekrytering, utveckling och avveckling av chefer? Vilket stöd kan förvaltningscheferna erhålla i olika frågor? Finns möjligheter till kompetensutveckling i tillräcklig omfattning? 1 av 11

5 2. Bakgrund och genomförande Senare års forskning och erfarenhet visar på ledarskapets stora betydelse för en effektivt fungerande verksamhet. En viktig aspekt är de förutsättningar som chefer och ledare på olika nivåer i organisationen har och hur tydligt deras uppdrag är. Finns stöd i tillräcklig omfattning, har cheferna rimliga praktiska möjligheter att utöva sitt ledarskap, är kravbilden på cheferna tydlig och entydig, upplever cheferna att anställningsformer och villkor är rimliga är några av de frågeställningar som lyfts fram i debatten om ledarskapets villkor. Granskningen har genomförts genom intervjuer med samtliga sektorchefer, HRchefen samt kommunchefen. Vi har dessutom tagit del av de policy- och andra styrdokument som på olika sätt tar upp och berör chefs-/ledarfrågor och personalfrågor i vid mening. 2 av 11

6 3. Granskningsresultat 3.1. Policy kring chefs- och ledarskap i Finspång Chefspolicy Den formella regleringen och styrningen av hur Finspång ser på chefs- och ledarskapsfrågor återfinns främst i kommunens chefspolicy och till en del även i det personalpolitiska programmet. Ett förslag till chefspolicy för Finspångs kommun utarbetades hösten I detta preciserades ett antal viktiga delar som rör chefs- och ledarfrågor. I dokumentet tar man bl.a. upp och beskriver chefsuppdraget, chefskontrakt, uppföljning av chefskapet och chefsuppdragets upphörande. I förslaget till chefspolicy betonas bl.a. att chefens uppdrag är att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna med brukarnas behov och intressen i centrum. Man framhåller att ledarskapet ska präglas av ansvar, serviceanda och utveckling. I förslaget till policy sägs att chefer i Finspångs kommun har en tillsvidareanställning som chef men att kommundirektör, sektorchefer eller motsvarande samt ekonomi-, personal- och andra jämförbara chefer har tidsbegränsade förordnaden som regel 5 år med en tillsvidareanställning efter kompetens och erfarenhet som grund. I policyn förslås att man ska upprätta chefskontrakt mellan kommunen och cheferna. I kontraktet ska bl.a. anges uppdragets art och omfattning, löneoch anställningsvillkor och ev. avgångsvillkor som inte följer lag och kollektivavtal. Då ärendet hanterades i kommunstyrelsen beslutades: att anta förslaget till chefspolicy, att uppdra till kommundirektören att genomföra tillämpningen av beslutet, att ny chefspolicy tillämpas fr.o.m. 1 januari 2013 samt att alla chefsförordnaden som tecknas fr.o.m ska vara treåriga med en tillsvidareanställning i botten. Chefspolicyn har ännu inte reviderats vad gäller längden på chefsförordnandena utifrån beslutet i KS att dessa ska vara treåriga. Policyn kommer nu att kompletteras med chefskontrakt. 3 av 11

7 I tjänstemannaledingen har även diskuterats om man på ett meningsfullt sätt kan utvärdera cheferna om de har så korta förordnanden som tre år. Det har även kommit fram synpunkter från tjänstemän som menar att treårsförordnaden mer signalerar från politikerna att man vill kunna bli av med chefer på ett smidigt sätt än att man vill kunna locka till sig duktiga chefer med en offensiv chefspolicy. Policyn har diskuterats i kommunledningsgruppen och ärendet kommer inom kort att åter tas upp med arbetsgivardelegation Personalpolitiskt program Ett nytt personalpolitiska program antogs av fullmäktige så sent som i juni I programmet finns ett kort avsnitt benämnt Det goda ledarskapets kännetecken. I stycket beskrivs i allmänna termer hur kommunen som arbetsgivare ser på sina chefer/ledare och deras uppdrag. I avsnittet betonas inledningsvis att cheferna stödjer och arbetar för den övergripande måluppfyllelsen och utvecklar helhetssynen i samspel med övriga verksamheter. Vidare betonar man särskilt följande punkter: I kontinuerlig dialog med medarbetarna görs verksamhetens mål kända och de nås med överenskomna resurser. Cheferna är engagerade i, tillvaratar och utvecklar verksamhetens, medarbetarnas och sin egen förmåga att lösa de samlade uppgifterna. Cheferna har tillgång till de stödresurser som de behöver för att nå verksamhetens mål. De intervjuade framhåller att skrivningarna om ledarskap i det personalpolitiska programmet inte har någon direkt styrverkan vad gäller ledarskapsfrågorna i kommunen. Programmet uppfattas däremot ge ett allmänt bra stöd och fungera som ett policydokument att kunna gå tillbaka till vid behov Kommentarer Att det beslut som KS fattade redan i oktober 2012 om chefspolicyn ännu inte är verkställt är negativt. De frågetecken som återstår kring policyn bör därför snarast rätas ut så att man kan börja informera om och tillämpa policyn i hela organisationen. 4 av 11

8 Problemet som lyfts fram med att på ett meningsfullt sätt hinna utvärdera ett ledarskap med ett förordnande på endast tre år, är en väsentlig invändning som inte bör ignoreras. Utan en ordentlig möjlighet till utvärdering av ledarskapet kopplat till uppdraget finns risk att tankarna bakom chefspolicyn inte kan uppnås. Politiken bör också noga överväga om 3-åriga chefsförordnanden i det längre perspektivet gynnar skapandet av en god chefs-/ledarkultur och hur det kan tänkas påverka rekrytering av nya chefer/ledare, i en tid då tillgången på arbetskraft minskar och konkurrensen om duktiga medarbetare väntas öka Krav på cheferna Granskningen visar att de intervjuade cheferna upplever att de krav som ställs på dem som chefer i kommunen i huvudsak är tydliga, även om chefspolicyn inte är formellt fastställd och implementerad. Delegationsordningar, reglementen mm samt en rad övriga policydokument inom olika områden ger i allt väsentligt en tydlig bild av vilka krav som ställs på cheferna i kommunen. Flera av de intervjuade upplever att styrsystemet med målen bitvis varit svårt att hantera och tydliggöra för cheferna längre ner i organisationen. Det har uppfattats som delvis svårt att koppla mellan olika målnivåer då man inte alltid brutit ner målen i tillräcklig omfattning. Ju mer man arbetat med detta desto lättare har det varit för alla chefer att se helheten på ett tydligt sätt. Styrkorten upplevs av de flesta ha blivit bättre och numera finns tydligare åtaganden beskrivna, vilket underlättar chefernas arbete. Några av sektorcheferna upplever också att man börjat hitta en bra och tydlig roll- och ansvarsfördelning i förhållande till politiken, men fortfarande finns det politiker som har svårt att hantera detta, varför det ibland uppstår gråzoner i ansvarsfördelningen. Vad är chefens ansvar och vad tillhör politikens ansvarsområde är frågor som enligt flera måste fortsätta att diskuteras. Dessutom är kopplingen mellan sektorcheferna och ansvariga politiker för olika områden inte helt tydlig i det praktiska arbetet. Det innebär att man inte alltid upplever sig vara direkt styrd av politikerna då mycket av kontakterna mellan politiken och förvaltningen går via kommundirektören varifrån sektorcheferna många gånger får styrsignaler. 5 av 11

9 Kommentarer Granskningen visar att sektorcheferna upplever att kraven som ställs på dem och på deras underställda chefer i allt väsentligt är tydliga. Dock upplever man ibland ett visst avstånd till politiken som inte alltid har en tydlig kravbild direkt riktad till sektorcheferna. Hur mycket av informationen mm. från politiken som ska gå via kommundirektören och inte direkt till berörd sektorchef är något som man i varje enskilt fall får diskutera för att hitta ett effektivt arbetssätt 3.3. Stöd till cheferna Flera av de intervjuade sektorcheferna uppger att det finns ett stort antal policydokument och liknande som både ska stödja och styra verksamheten. Dock saknar man samordning mellan de olika dokumenten som ibland motsäger varandra. Ett annat problem som en av de intervjuade lyfter fram är att vissa policydokument förs in i Cockpit och blir därmed en del i styrmodellen, medan andra inte förs in. Därmed upplever man en risk att hanteringen av policydokumenten i vissa lägen skapar problem i organisationen snarare än att dokumenten blir ett stöd. När det gäller stöd inom ekonomiområdet visar intervjuerna att sektorcheferna upplever att ekonomiavdelningen gradvis börjat arbeta mer proaktivt och stödjande och är på väg mer mot en controllerroll vilket uppskattas. Ekonomisidan har också aktivt, på kommundirektörens uppdrag, arbetat med att utveckla en ny resursfördelningsmodell, vilket upplevs som mycket positivt. Inom personalområdet uppger sektorcheferna att man har ett mycket bra stöd i de HR-konsulter som finns kopplade till respektive sektor. Man uppfattar också att den nya HR-chefen tagit flera bra initiativ inom personalområdet. Ett område som flera av de intervjuade berör är att man i vissa lägen saknar stöd och resurser för mer övergripande analysarbete, besvarande av olika typer av remisser, allmänt utredningsarbete etc. Detta gör att den typen av ärenden då i stället oftast hamnar i sektorchefens eller någon enhetschefs knä, vilket kan ta mycket tid och kraft från viktiga ledarfrågor. Då det gäller möjligheten att få stöd via mentor eller liknande är det ingen av sektorcheferna som i dag har det, men samtliga uppfattar att man skulle ha möjlighet om man kände behov av det. 6 av 11

10 Möjligheten till stöd genom att delta i olika former av nätverk finns men är ofta en tids- och prioriteringsfråga. Några av sektorcheferna deltar dock mer regelbundet i sådana, främst regionala i nätverk som rör den verksamhet man ansvarar för. Då det gäller stöd i övrigt uppger flera av de intervjuade att man vid behov har möjlighet till ett bra stöd av kommundirektören både i konkreta frågor och vad gäller verksamhetsfrågor av olika slag Kommentarer I många avseende visar granskningen att det finns ett gott stöd för cheferna i organisationen. Det är samtidigt uppenbart att det finns ett behov av att mer systematiskt söka hantera de olika policydokument som finns så att dessa får den status som från början avsågs och därmed ger ett bra stöd till cheferna. En annan viktig fråga som bör diskuteras är hur man ska kunna ge sektorerna tillräckligt stöd vad gäller utredningar, analyser, svar på remisser eller liknande. Utan tillgång till resurser för detta finns alltid risk att cheferna alltför ofta blir uppbundna av frågor som inte primärt har med chefskapet att göra Kompetensutveckling Den allmänna uppfattningen bland de intervjuade är att kommunen till och från har haft relativt bra satsningar på sina chefer, men att det varierat över tiden eftersom man varit dålig på att hålla fast i utbildningssatsningar som gjorts. Hittills uppfattar flera att det saknas en tydlig struktur för arbetet med kompetensutveckling. Arbetsmiljöutbildning till samtliga chefer har genomförts varje år. Det har även skett många punktinsatser t.ex. utbildning i lönesamtal och lönesättning. Kommunen har även en rutin för introduktion av nya chefer som av flera uppfattas som mycket bra. Alla avdelningschefer och en av sektorcheferna har genomgått eller genomgår ett chefs- och ledarutvecklingsprogram som genomförs vid Centrum för Kommunstrategiska Studier vid Linköpings universitet. Kommundirektören genomgår för närvarande SKL:s toppledarprogram. Utöver de satsningar som kommunen själv gör så genomgår dessutom samtliga rektorer den statliga rektorsutbildningen. Nyligen har man inom HR-avdelningen utarbetat ett förslag till chefs- och ledarutvecklingsprogram för I programmet redovisas ett ramverk för chefs-och ledarutveckling där man redovisar vilka satsningar som planeras. 7 av 11

11 För alla kommunens chefer redovisas fyra olika utvecklingssatsningar: 1. Chefsintroduktion erbjuds alla nyblivna chefer. 2. Kontinuerlig chefsutveckling kan t.ex. innefatta utbildning om ledarskap, arbetsmiljöfrågor, presentationsteknik, medieträning etc. 3. Utvecklingsgrupper mindre grupper av chefer från olika delar i organisationen träffas och syftet är att ge cheferna tid för reflektion över viktiga frågeställningar. 4. Individuellt anpassade utvecklingsinsatser erbjuds för att tillgodose olika individuella behov. För sektorchefer, avdelningschefer och VD i bolagen redovisas tre områden för kompetensutveckling: 1. Seminarier kommundirektören bjuder in till olika teman i syfte att belysa utmaningar och angelägna frågeställningar 2. Studiebesök syftet är att stimulera omvärldsbevakning utifrån olika behov. 3. Stöd till ledningsgrupper olika ledningsgrupper erbjuds stöd i syfte att stärka och vidareutveckla gruppens arbete Slutligen föreslås i programförslaget att man ska göra särskilda satsningar inom vissa prioriterade områden eller kring vissa teman. Totalt finns c:a 550 tkr. avsatta för kompetensutveckling centralt. Till detta kommer också medel som varje sektor avsatt för fortbildning av sina chefer Kommentarer Granskningen visar att det tidigare skett satsningar på chefs och ledarutveckling, men att satsningarna i många fall inte varit uthålliga eller systematiska i alla delar. Det är därför positivt att det nu görs en tydlig satsning på chefernas kompetensutveckling i det framtagna ledarutvecklingsprogrammet. Det är då viktigt att man från HR-sidan följer upp att intentionerna i programmet också blir verklighet. Det är även viktigt att satsningarna är långsiktiga och uthålliga samt att man avsätter tillräckliga resurser årligen för detta. Den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2011 visade att av de 13 frågor som fick sämst resultat handlade hela 8 stycken om frågor som direkt rörde chefskapet i organisationen. Detta indikerar tydligt att det finns ett stort behov av fortsatta satsningar på chefsutveckling på alla nivåer i organisationen. 8 av 11

12 4. Revisionell bedömning Nedan redovisas bedömningar för de kontrollmål som är fastställda i granskningen. Finns någon chefs- och ledarskapspolicy i kommunen? Granskningen visar att kommunstyrelsen fastställt ett förslag till chefspolicy i oktober 2012 men att beslutet ännu ej verkställts fullt ut. Kommundirektören bör därför i samverkan med HR-enheten snarast se till att policyn implementeras i organisationen. Finns det andra policydokument som behövs för ett tydligt ledarskap? Granskningen visar att det finns ett stort antal policydokument och andra styrande dokument av betydelse för chefer i kommunen. Däremot saknas i viss mån struktur och samordning mellan vissa av dokumenten samt vilken status dessa dokument har. En genomgång bör därför ske av policydokumenten för att systematisera dessa och tydliggöra vilken status de har. Vilka krav ställer arbetsgivaren på sektorcheferna? Kraven på sektorcheferna uppfattas som i allt väsentligt tydliga även om inte chefspolicyn är formellt fastställd. I det personalpolitiska programmet finns en kravbild beskriven. I samband med anställning upplever sektorcheferna att man i huvudsak fått en bra bild av vilka krav som ställs. Ett område som till viss del kan uppfattas som otydlig i vissa lägen är hur roll- och ansvarsfördelningen i konkreta frågor ser ut mellan politiken och sektorcheferna. Vilka anställningsformer gäller för sektorcheferna? Trots att inte chefspolicyn fastställts har samtliga chefer en tidsbegränsad anställning på 3 år som chef, med en tillsvidareanställning i kommunen. Det treåriga chefsförordnandet har delvis ifrågasatts från förvaltningen främst pga. möjligheten att utvärdera ett ledarskap efter så kort tid samt utifrån perspektivet att kunna rekrytera nya chefer. En revidering av chefspolicyn bör snarast göras utifrån beslutet i KS så att de formella förutsättningarna för chefs- och ledarskapet tydliggörs. Vilka regler gäller för rekrytering, utveckling och avveckling av chefer? Det finns inga fasta regler för hur rekrytering av chefer sker. I vissa fall sköts rekryteringen av förvaltningarna själva med stöd från HR-enheten. I andra fall kan man anlita rekryteringsföretag om det bedöms nödvändigt. När det gäller regler kring chefsuppdragets upphörande finns detta beskrivet i chefspolicyn. 9 av 11

13 Vilket stöd kan förvaltningscheferna erhålla i olika frågor? Granskningen visar att sektorcheferna upplever att man i allt väsentligt har tillgång till bra stöd i olika frågor. Stödet avseende ekonomi- och HR-frågor upplevs på senare år ha förbättrats. Ett bristområde som lyfts fram är avsaknaden av tillräckliga utredningsresurser på sektorerna för att avlasta sektorcheferna visst utredningsarbete, besvarande av remisser, djupare analyser vid behov etc. I det personalpolitiska programmet lyfts tillgången på stödresurser för cheferna fram som en viktig punkt. Detta är ett område som kommunchefen i dialog med sektorcheferna bör söka en lösning på. Finns möjligheter till kompetensutveckling i tillräcklig omfattning? Sektorchefernas allmänna bedömning är att det funnits goda möjligheter till kompetensutveckling. Avdelningscheferna och en av sektorcheferna har också genomgått ett chefsutvecklingsprogram via Centrum för Kommunstrategiska Studier vid Linköpings Universitet. Nyligen har också ett chefs- och ledarutvecklingsprogram fastställts. Det är väsentligt att programmet kan genomföras och att tillräckliga resurser avsätts för detta. 10 av 11

14 11 av 11

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Riktlinjer för chefsanställningar

Riktlinjer för chefsanställningar KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1303 Kommunstyrelsen Riktlinjer för chefsanställningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Revisionsrapport. Motala kommun. Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Juni 2008 Håkan Lindahl

Revisionsrapport. Motala kommun. Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Juni 2008 Håkan Lindahl Revisionsrapport Motala kommun Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten Juni 2008 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter www.pwc.se Förstudie Mjölby kommuns revisorer Hans-Lennart Stenqvist Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 1 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring förskolans pedagogiska arbete

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring förskolans pedagogiska arbete Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-09-18 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring förskolans pedagogiska arbete

Läs mer

Granskning av medfinansiering av näringsverksamhet

Granskning av medfinansiering av näringsverksamhet Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-11-24 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av medfinansiering av näringsverksamhet Kommunrevisionen har

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten Åtvidabergs kommun December 2003 Håkan Lindahl Karin Jäderbrink Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ledarskapet i organisationen

Ledarskapet i organisationen Revisonsrapport Ledarskapet i organisationen Kramfors kommun Anneth Nyqvist Revisorerna i Kramfors kommun har den 15 september 2010 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den till Kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Ulrika Landergren (L)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Ulrika Landergren (L) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-01-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 26 januari 2016 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Ulrika Landergren

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Chef- och ledarutveckling

Chef- och ledarutveckling Chef- och ledarutveckling Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-03-24 Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Stefan Knutsson Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Ledarskapet i organisationen

Ledarskapet i organisationen Revisionsrapport Ledarskapet i organisationen Krokoms Kommun Anneth Nyqvist Johan Lidström December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Uppdaterad Policy för styrdokument

Uppdaterad Policy för styrdokument Uppdaterad 2016-11-08 Policy för styrdokument 1 Kommunfullmäktige 2016-11-08 Tills vidare Forshaga kommun Utredare, kommunledningskontor KS 2016/151 2 Innehåll Bakgrund... 4 Syfte... 4 Övergripande styrdokument...

Läs mer

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET

ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET Ks delegation 2010-04-28 ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-28 1 Innehåll Ansvars- och uppgiftsfördelning 2 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelsen 2 Kommunstyrelsens

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Linda Marklund Pedagogiskt ledarskap Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

Mandat- och årshjul Underlag för Politisk planeringsberedningen

Mandat- och årshjul Underlag för Politisk planeringsberedningen Mandat- och årshjul Underlag för Politisk planeringsberedningen Tommy Johansson, 2015 Innehållsförteckning Mandat- och årshjul 1 1 Politisk planeringsberedning 3 2 Mandat- och årshjul 3 2.1 Mandathjul

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun Håkan Lindahl Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning 1 2 Bakgrund 1 3

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen den 22 mars 2017 Fastställelsedatum: den 1 april 2017 Ansvarig: Kommundirektör Revideras: Vart 2.e år eller vid behov Följas upp: HR-chef

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Granskning av förutsättningarna för ledarskap i KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Projektets syfte 3 2.3 Metod och genomförande 3 2.4 Bemanning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer