Miljöberättelse Miljöstegen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöberättelse Miljöstegen"

Transkript

1 Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda miljöförbättringar och miljörutiner Drakenbergsgatan 27, nb, Stockholm Miljöansvarig: Joakim Iliste E-post: Tfn: Hemsida:www.miljostegen.se Organisationsnr: Antal anställda:2 Miljöstegen 1

2 Organisation och verksamhet Miljöstegen i Stockholm startade hösten 2007 och bedriver utbildnings - och konsultverksamhet inom hållbar utveckling. Vår primära målgrupp är små- och medelstora organisationer i hela landet med fokus på Storstockholm-Mälardalen, Dalarna, Gotland och Västmanland, men arbetar gärna i hela landet. Under 2013 arbetade vi med ca: 100 organisationer med miljödiplomering och utbildade personer inom miljö och hållbarhet. Miljöstegen interna miljöarbete sker utifrån kraven i Svensk Miljöbas med stort fokus på att genomföra konkreta miljöförbättrande åtgärder inom såväl vårt interna miljöarbete som i vår rådgivning gentemot våra kunder. Ledningssystemet bygger på de fem grundelementen i ISO Våra mål formuleras inom bland annat områdena kompetens, avfall, energi, inköp och transporter. Uppföljning av miljöarbetet och beslut om hur miljöarbetet ska bedrivas tas på ordinarie styrelsemöten, ungefär var tredje månad Ansvarsfördelning: Ansvarig för företagets miljöarbete: Joakim Iliste Ansvarig för lagefterlevnad: Annika Johansson Interna miljörevisor: Jan Berglund Sammanfattning av Miljöstegens miljöpåverkan En miljöutredning gjordes första gången i januari 2009, miljöutredningen uppdateras varje år eller vid större verksamhetsförändringar. Betydande miljöaspekterna kvantifieras och utvärderas årligen och redovisas i denna miljöberättelse. Bedömningen av våra betydande miljöaspekter har gjorts utifrån de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Miljöstegens betydande miljöaspekter ligger inom: 1. Erfarenhet och kunskap inom miljö och hållbarhet 2. Val av leverantörer och inköp 3. Tjänsteresor och persontransporter 4. Energi Miljöstegen 2

3 1.1 Kompetens, utbildning och kommunikation Vår egen kompetens och vår kommunikation bedöms som mycket viktiga områden, eftersom vår vägledning och förmåga att inspirerar andra ger stora återverkningar i våra kunders miljöarbete. Lyckas vi är dessa även positiva miljöaspekter. 1.2 Inköp och leverantörer Våra inköp utgörs främst av livsmedel och frukt (till utbildningar, temakvällar och möten), papper och övrigt kontorsmaterial till handledningsmaterial, utbildningar mm. 1.3 Transporter Tjänsteresor sker övervägande med kollektiva färdmedel, buss, T-bana, pendel- och fjärrtåg. Vid resor ute i landet ibland kompletterat med taxi. Ett visst resande med taxi kan ske lokalt i undantagsfall och miljötaxi är alltid förstahandsval. Miljöstegen har ingen tjänstebil, när bil används inom företaget hyrs den och miljöbil efterfrågas. Totalt beräknas Miljöstegens bilresor att årligen understiga 50 mil. Leverantörstransporter till företaget beräknas normalt till max 8 per år och utgörs av personbil eller lätt lastbil för hämtning av returpapper, servicefordon kopieringsmaskin och någon enstaka leverans av material. 1.4 Energi Våra lokaler värms upp av fjärrvärme, uppgift om faktisk förbrukning per år saknas, men enligt hyresvärden är schablonförbrukningen 131 och 135 kwh/m2 Elanvändningen uppgår till ca kwh/år. Sedan 1 februari 2008 abonnerar Miljöstegen på miljömärkt vindkraft och äger en vindkraftsandel. 1.5 Avfall Farligt avfall som uppstår i verksamheten utgörs av el- och elektronikavfall som t.ex. datorer, lågenergilampor och batterier. Hyresvärden tillhandahåller sortering för denna fraktion. Miljöstegen 3

4 Indikatorer som följs upp årligen Aktivitet Antal anställda 2, Antal besökare i lokalen Antal genomförda 163 h 228 h kundutbildningstimmar Genomförda utbildningstillfällen Antal deltagare på utbildningarna Utbildningstimmar - internt (medarbetarna) Energi - fjärrvärme (kwh), schablon 131 kwh/m kwh/m kwh/m kwh/m kwh/ m kwh/ m 2 Energi - el (kwh) Miljömärkt el (kwh) Vindkraftandelar Kollektivtrafik i 320 mil Stockholmsområdet Tåg - mil 270 mil Flygtimmar ,5 0 Fossila bränslen 35 diesel 0 25 (bensin) Biobränsle (l) Transporter, leveranser per år Koldioxid utsläpp, resor 1 ton 1 ton 1 ton 1 ton 1 ton 0,5 och energi Leverantörer som uppfyller 60 % 62 % 62 % 62 % 64 % 55% en eller flera av miljökraven i inköpspolicyn Miljömärkt kontorspapper 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Ekologiska livsmedel (i kr) Ca 87 % Ca 87 % 91 % 92 % 97,1 % 87% Närproducerade livsmedel Ca 10 % 10 % 10 % 5 % 5 % 5% (uppskattad siffra) Andel miljömärkt 2/17 6/17 6/17 12/21 12/21 12/21 elektronisk utrustning Miljömärkta 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % rengöringsmedel, tvål mm Eco-cotton handdukar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Gardiner, Ekotex och Gots 0 40 % 40% 40% 50% 50% Begagnade kontorsmöbler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% mm Miljömärkta Golv 4 % 4 % 4 % 4 % 12 % 69% Miljöstegen 4

5 Miljö- och kvalitetspolicy Miljöstegen i Stockholm ekonomisk förening är ett kunskapsföretag som vill verka för en hållbar utveckling. Miljöstegens övergripande affärsidé är att genom konsulttjänster och utbildning stödja små och medelstora organisationer i deras hållbarhetsarbete. Miljöstegens miljöarbete skall bedrivas i enlighet med det krav som ställs i ISO och EMAS. Miljöstegen verkar för att förebygga föroreningar i det egna interna miljöarbetet såväl som i arbetet med kunder och samarbetspartners. Miljöstegen arbetar med ständiga förbättringar gällande det interna miljö- och kvalitetsarbetet och i arbetet gentemot kunderna. Miljöstegens ambition är att sprida inspiration till sina kunder och samarbetspartners genom kompetens och trevligt bemötande. Vi verkar för nöjda kunder genom att: Se till och ta tillvara kundens specifika behov och möjligheter Vara nytänkande och utvecklingsorienterande Leverera enligt tidplan Ha goda interna rutiner Vara flexibla Internt har följande områden valts ut och prioriterats: 1. God kompetens inom miljö, kvalitet - och hållbarhetsarbete 2. Miljö- och kvalitetsaspekter avseende inköp och leverantörer 3. Miljöanpassat transportsätt 4. Effektiv energianvändning i de egna lokalerna Miljöstegens interna miljö- och kvalitetsarbete utvärderas och revideras kontinuerligt. Att efterleva gällande lagstiftning och myndighetskrav är en självklarhet. Miljöstegen antog en Miljöpolicy första gången den 31 januari 2008, som vidareutvecklades till en Miljö- och kvalitetspolicy som fastslogs av styrelsen den 4 april Stockholm den 4 april 2011 Annika Johansson Ordförande i Miljöstegen Miljöstegen 5

6 Miljömål 2014 Miljöledningssystemet Miljöstegen ska bedriva ett effektivt miljöledningsarbete som uppfyller kraven i Svensk Miljöbas och leder till minskad miljöbelastning. 1. Kompetens, utbildning och kommunikation Samtliga medarbetare ska ha goda kunskaper om företagets miljö- och hållbarhetsarbete och våra kunder och samarbetspartners skall uppleva att företagets hållbarhetsarbete bedrivs seriöst % av medarbetarna ska fortbildas inom hållbar företagsutveckling. 1.2 Samtliga medarbetare ska öka kompetensen gällande ISO , och systematiskt arbetsmiljöarbete. 1.3 Det skriftliga handledningsmaterialet ska förbättras 1.4 samtliga medarbetare ska öka kunskaperna om KRAV:s regler 1.5 Delta i minst en mässa för att exponera Miljöstegen och dess arbete. 2. Inköp och leverantörer Alla inköp skall utvärderas ur miljöhänseende, ekonomi och livslängd. 2.1 Datorer, kanoner etc som köps in ska vara miljömärkt 2.2 Investera i material i trädgården som omvandlar kväve från luft 3. Transporter Alla transporter och resor till, från och inom företaget skall utvärderas ur miljöhänseende och ekonomi. 3.1 Utsläpp från fossila bränslen från bil ska kompenseras med investering i utvecklingsprojekt i Afrika. 4. Energi Energianvändningen skall minimeras och 100 procent av elenergin skall vara vindkraftel. 5. Avfall Allt avfall ska tas omhand på ett miljöanpassat sätt 5.1 Hitta ytterligare förslag till avfallslösning till miljöutställningen Miljöstegen 6

7 Miljörutiner och genomförda miljöförbättringar Miljöstegen började arbeta strukturerat med miljöfrågor vid företagsstarten hösten 2007 och har sedan dess uppnått följande: Dokumentation och miljörutiner Miljöledning och befintlig dokumentation Miljöutredning Miljöberättelse med miljöpolicy, miljömål och handlingsprogram Utbildningsplan för samtliga medarbetare Miljölagkravförteckning Inköpspolicy Resepolicy Genomförda miljöförbättringar 1. Kompetens Samtliga medarbetare deltar årligen i kompetenshöjande aktiviteter om minst 10h 2. Inköp Samtliga inköps föregås av utvärdering ur miljösynpunkt utifrån vår inköpspolicy för att prioritera miljökrav vid inköp. Samtliga städ- och hygienkemikalier är miljömärkta 87 % av de livsmedel som köps in till utbildningar, möten och temakvällar är ekologiskt (2013) Alla handdukar och 60 % av gardinerna är miljömärkta Alla datorer och skärmar är TCO-märkta. Diskmaskin och skrivare är Svanen-märkta möbler och inventerier är till största delen begagnade, några möbler som är svanenmärkta. Två hyllor är nyinköpta och ej miljömärkta. Vid målning av lokalen har använts Svanen-märkt färg och kemikaliefri jordfärg Åskådliggjort en större mängd miljömärkta produkter i miljöutställningen, t.ex. möbler, textil, golvmaterial, färg, kontorsmaterial etc. 3. Transporter Har som policy att efterfråga miljöbil när vi hyr bil och åker taxi. Väljer tåg för resor inom Sverige och om så inte är möjligt kompenseras för dessa genom investering i reduktionsenheter. Väljer leverantörer i närområdet för att minimera transporter av varor. Miljöstegen 7

8 4. Energi Valt att investera i 1 vindkraftsandel och resterande el är även den vindkraft och miljömärkt. Investerat i Svanenmärkt kopiator/skrivare och diskmaskin. Inventerat behovet av lågenergilampor och byter kontinuerligt ut när glödlampor går sönder. Har grenuttag vid samtliga arbetsplatser. Har påverkat hyresvärden att isolera fönstren i utbildningssalen. Bytt armaturer i hallen mot LED-alternativ Åskådliggjort möjliga energibesparande åtgärder/produkter i miljöutställningen 5. Avfall Allt kontorspapper, glas, metall och kartong sorteras och lämnas till återvinning. Har avtal med renhållningsbolag som hämtar kontorspapper. Farligt avfall källsorteras Minskat kontorspappersavfallet och pappershanddukar Klimatkompensation och investeringar i sociala projekt Reduktionsenheter i ett vindkraftprojekt i Indien, motsvarande 6,6 ton koldioxid Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sveriges konferens i Stockholm >>>länk Menskoppar för kvinnor i Burkina Faso >>>länk Trädplantering i Burkina Faso >>>länk Denna miljöberättelse är antagen av: Annika Johansson, ordförande Miljöstegen Miljöstegen 8

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG Det gröna kontoret Vi var först med att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. De har blivit en succé och efterfrågas i stor omfattning. Men vi nöjer

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer