Årsredovisning 2012 MB 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 MB 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Under 2012 antogs ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet av Nässjö och Vetlanda kommuner. Målet är bland annat att minska brott, olyckor och kostnader för materiella skador. Kunskapsprojektet Ung säkerhet vänder sig till skolbarn/-ungdomar från årskurs 3 till gymnasiet och tar upp allt från faran med levande ljus till varför bilbältet kan rädda liv vid en trafikolycka. Under året etablerade sig de brottsförebyggande frågorna ordentligt i förbundet I KORTHET Olyckorna i Sverige kostar samhället 65 miljarder kronor. Det svenska försvaret kostar landets skattebetalare 45 miljarder kronor. Merparten av olyckskostnaderna belastar förvånansvärt nog inte den offentliga plånboken; två tredjedelar av kostnaderna finansierar den enskilde medborgaren och näringslivet. Nässjö och Vetlanda kommuner skiljer sig inte från de övergripande trenderna i landet. I Nässjö kommun kostade 2011 exempelvis bränderna samhället 24,3 miljoner kronor, i Vetlanda kommun 25,8 miljoner kronor. Lägger man samman kostnaderna för brand, drunkning, fallolyckor och vägtrafikolyckor uppgår notan till 215,2 miljoner kronor i Nässjö kommun och 186,7 miljoner kronor i Vetlanda kommun. Ambitionen att fokusera på att arbeta olycksförebyggande känns viktigare än någonsin; bevisligen finns här mångmiljonbelopp att spara. Det första avstampet för att strukturerat arbeta med förebyggande frågor togs i januari då medlemskommunerna antog Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2. Under innevarande programperiod fokuserar vi, tillsammans med våra medlemskommuner, på sex mål sex områden där både lidande och kostnader kan minskas. Under året etablerade sig de brottsförebyggande frågorna ordentligt i förbundet. Som en del i Nässjö kommuns överenskommelse om samverkan med polisen arrangerade förbundet till exempel en kunskapsdag om hedersrelaterat våld och förtryck i september. Astrid Schlytter, docent i rättssociologi och forskare vid Stockholms universitet, gav en skrämmande bild av hur det kan vara att, som ung kvinna eller man med invandrarbakgrund, leva i en struktur som inte tillåter den unga/unge att leva efter andra former än de som familjen/släkten valt. Mycket av förbundets arbete mot att förebygga olycka är riktat mot barn och ungdomar. Kunskapsprojektet Ung säkerhet, som startades för något år sedan, vänder sig till skolbarn/-ungdomar från årskurs 3 till gymnasiet och tar upp allt från faran med levande ljus till varför bilbältet kan rädda liv vid en trafikolycka. Trygghetsvandringar på skolor och föreläsningen Inför vuxenlivet är andra koncept för att stärka barns och ungdomars säkerhet. Föreläsningen Inför vuxenlivet - där försäkringsbolag, banker, skatteverk, räddningstjänst med flera informerar om det egna ansvaret som vuxen och vilka krav samhället ställer - har sitt ursprung i bland annat att vi vid bostadsbränder noterat att unga vuxna sällan har sina hem försäkrade. Denna okunskap är naturligtvis katastrofal för den som drabbas. 2

3 126 kurser hölls i brand/ säkerhet under 2012 Sjukfrånvaron bland samtliga medarbetare i förbundet var under ,5 procent av den sammanlagda arbetade tiden. Under året har två nya brandingenjörer tillträtt inom Höglandets räddningstjänstförbund. Det innebär en kompetensförstärkning inom bland annat tillståndsärenden inom brandfarliga och explosiva varor. Även förbundets utbyte med vänorten Kavango River i Namibia har under året präglats av förebyggandetanken. En representant från funktionen Skydd mot olyckor var under två veckor på plats i Kavango River för att berätta hur man kan arbeta med att förebygga olyckor och vilka effekter det kan ge. Det traditionella olycksavhjälpande arbetet har under 2012 på allvar fått sällskap av ambitionen att i allt större utsträckning försöka förebygga nödlägen. Räddningstjänst är numera EN av flera strängar på förbundets lyra, varför förbundets namn, räddningstjänstförbund, kommit att bli missvisande. Under året har vi arbetat med att utveckla skyddet, säkerheten och tryggheten i våra medlemskommuner på en mängd olika sätt. Detta arbete vi för ambition att utveckla och förfina under 2013 i fortsatt riktning mot helhetsgreppet samhällsskydd. innehåll Förvaltningsberättelse 4 HRF och handlingsprogrammet 6 Personalbokslut 8 Investeringsredovisning 10 Driftsredovisning 12 HRF och dess verksamhet 14 Drift och underhåll 16 Kris och beredskap 17 Myndighetsutövning inkl. sotningsverksamhet 18 Skydd mot olyckor 20 Stöd till insats 21 HRF s räkenskaper 14 Resultaträkning 22 Balansräkning 22 Kassaflödesanalys 23 Tilläggsupplysningar och noter 24 Direktionens godkännande 26 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse 2012, ett år där idéerna blivit verklighet... För Höglandets räddningstjänstförbund (HRF) har 2012 varit ett år som präglats av idéerna som blivit verklighet. Under flera år har vi fört samtal om vikten av att förebygga olyckor, samhällets krishantering, kommunorganisationernas interna skydd och brottsförebyggande frågor. Under 2012 har detta tydligt gått från ord till handling. Arbetet är visserligen i sin linda i vissa frågor - till exempel brottsförebyggande arbetet och det interna skyddet i kommunorganisationen - men det finns där och HRF har en roll som kunskapsspridare, pådrivare och samordnare. Frågan vad har brandkåren med detta att göra kommer inte lika ofta idag som tidigare. Produktionsvolymen har succesivt ökat år från år, något som är mycket glädjande då detta är ett tecken såväl på personalens engagemang som på efterfrågan på våra tjänster. Vad det gäller insatsverksamheten kan naturligtvis volymökningen ifrågasättas, men vid närmare granskning så syns det att ökningen har sin grund i breddning av vår service då vi agerar inom nya områden till exempel hjärtstartslarm och trafikolycka med mindre omfattning. Årets resultat blev bättre än budgeterat. På sista raden står kr. Det positiva utfallet beror i stora stycken på en återbetalning av försäkringsavgifter från Fora på kr och som är av engångskaraktär. Resultatet ger förbundet möjlighet att återställa fonden för övningsområde som användes för att minska underskott Dessutom kan, förhoppningsvis, en efterlängtade amortering göras på de lån som togs vid förbundets bildande Förbundet har vid flera tillfällen fört upp frågan om vikten av en ekonomi där verksamhetens nettokostnader inte överstiger 98 procent av medlemmarnas bidrag och övriga intäkter. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kunna bedriva en långsiktigt trovärdig verksamhet. För att uppnå detta behövs en större förståelse för frågan och att budget ska inkludera utrymme för god ekonomisk hushållning. Framtiden är vår är en klyscha, men den kan med fördel användas vad gäller HRF. Hos oss, som hos alla andra, kommer dock inte framgång utan kunskap och hårt målmedvetet arbete. För att fortsätta det vi påbörjat behöver vi höja effektiviteten ytterligare. Vi har gått från att vara en beredskapsorganisation till en kunskapsorganisation som producerar tjänster. Produktion utanför insatsuppdraget har gått från ett fåtal utövare till att i princip samtliga medarbetare är involverade i det som vi, lite slarvigt, kallar driftuppdraget. För att ytterligare kunna effektivisera verksamheten är en nyckelfråga hur medarbetarnas kompetens kan utvecklas för att ännu bättre kunna svara upp mot det som Greta (läs allmänheten) efterfrågar. Kompetensfrågan är viktig då förbundet står inför relativt många rekryteringar inom en femårsperiod. Medarbetarnas kompetens är en viktig förutsättning för den fortsatta resan mot en kunskapsorganisation. Men den viktigaste frågan i effektiviseringen är att hitta en ny syn på arbetstidsförläggningen inom branschen. Vi behöver skapa ett flexibelt sätt att förlägga arbetstid på, där vi kan ta tillvara medarbetarnas kompetens i såväl drifts- som i insatsuppdraget samtidigt som effektiviteten ökas. Jonas Petri förbundsdirektör 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

6 HRF OCH HANDLINGSPROGRAMMET HRF och handlingsprogrammet Nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet... Efter en gedigen arbets- och förankringsprocess antog kommunfullmäktigeförsamlingarna i Nässjö och Vetlanda kommuner samt direktionen för HRF ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet våren Med en risk- och sårbarhetsanalys som grund fastslås handlingsprogrammet sex mål som de tre organisationerna tillsammans prioriterar i sitt säkerhetsarbete. Målet är uppnå följande effekter i samhället: Kommunens kostnader för materiella skador på grund av åverkan ska minska med fem procent under perioden i jämförelse med Antalet brott ska minska med fem procent i jämförelse med Antalet suicider och försök till suicid ska minska med fem procent i jämförelse med Antalet fallolyckor ska minska med tio procent i jämförelse med Antalet trafikolyckor ska minska med fem procent i jämförelse med Förebygga och minska konsekvenserna av störningar i dricksvattenförsörjningen. 6

7 HRF OCH HANDLINGSPROGRAMMET Förbundets aktivitetsplan I mars antog direktionen förbundets aktivitetsplan. Planen innehöll sammanlagt 37 aktiviteter varav 18 direkt strävade mot handlingsprogrammets mål. KLAR PÅGÅR EJ PÅBÖRJAD ANALYSERA UTBILDNINGSUTFALLET för 2011 och föreslå åtgärder som ökar antalet genomförda extern finansierade utbildningstimmar till timmar. ÖKA ANTALET INSATSPLANER som stärker förmåga till räddningsinsats. Särskilt fokus läggs på planer för komplicerade objekt och 2:4-objekt. PLANERA OCH FÖRBEREDA införande av handbrandsläckarservice i Nässjö kommun i förbundets regi med driftsstart INFÖRA WEBBASERAT SÄKERHETSSYSTEM, Marsh Plus, i Vetlanda kommun. GENOMFÖRA KRISLEDNINGSÖVNINGAR på förvaltningsnivå i samtliga uppdragskommuner. SKAPA SAMVERKAN I ARBETET med att förhindra fallolyckor bland äldre (med fokus på personer i eget boende). ARBETA FRAM ETT NYTT SAMVERKANSAVTAL mellan Polisen och Vetlanda kommun. Genomföra fastställda aktiviteter i samverkansavtalet mellan Polisen och Nässjö kommun. ARBETA FRAM EN PLAN för det interna skyddet i Nässjö kommun. UTBILDA INSTRUKTÖRER ENLIGT RÄDDSAM F:S PLAN och vidareförmedla inhämtade kunskaper till övriga i insatsorganisationen. SÄKERSTÄLLA INSATSORGANISATIONENS mätbara kompetensnivå. UTVÄRDERING AV FIP-FUNKTIONEN och införa egna och andras erfarenheter i organisationen. PLANERA OCH GENOMFÖRA brandskyddskontroller i fastslagen omfattning. UTVECKLA OCH INFÖRA BOSTADSTILLSYN i samband med att brandskyddskontroll genomförs. UTVECKLA OCH INFÖRA BOSTADSTILLSYN i övriga (som inte ingår i tillsynsplanen) fastigheter. SÄKERSTÄLLA TIDIG TILLGÅNG TILL BYGGPROCESSEN i Vetlanda kommun. UTREDA MÖJLIGHETEN ATT TECKNA AVTAL för larmöverföring från mindre fastigheter. SÄKERSTÄLLA SAMORDNINGSUPPDRAGET för det brottsförebyggande arbetet i Vetlanda och Nässjö kommuner Av handlingsprogrammet 18 aktiviteter var vid årets slut 13 genomförda, två påbörjade och tre inte påbörjade. Av de 37 aktiviteterna är 25 genomförda, åtta påbörjade och fyra inte påbörjade. 7

8 PERSONALBOKSLUT Personalbokslut Antalet tillsvidareanställda inom HRF har sammanlagt minskat med en tjänst jämfört med 2011 (mätt i december). Heltidsorganisationen har minskat med två personer medan deltidsorganisationen har ökat med tre personer. Inom värn har minskning skett med två personer. DELTID Mätt i december Anneberg Bodafors Forserum Korsberga Kvillsfors Landsbro Malmbäck Nässjö Vetlanda RÄDDNINGSVÄRN Anneberg Farstorp Ramkvilla HELTIDSANSTÄLLDA Nässjö Vetlanda

9 PERSONALBOKSLUT 44 år är medelåldern för tillsvidareanställd personal. MEDELÅLDER Medelåldern för tillsvidareanställd personal inom heltidsorganisationen är 44 år medan den genomsnittlige deltidsanställde är 42 år. Den högsta medelåldern har Nässjö heltid (49 år) och den lägsta har Vetlanda deltid (37 år). HÄLSOTAL Sjukfrånvaron bland samtliga medarbetare inom förbundet var under ,5 procent av den sammanlagda arbetade tiden. Sjukfrånvaron är oförändrad från år Fördelningen mellan olika ålderskategorier är enligt följande 29 år och yngre 0 procent, år 1,1 procent och 50 år och äldre 0,1 procent. Sjukfrånvaro som har en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer är 0 procent. Då antalet kvinnor i de olika grupperna understiger tio sker ingen fördelning enligt undantagsregeln i lagstiftningen. ARBETSMILJÖ Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter med bland annat skyddsronder. Risk- och konsekvensbeskrivningar genomförs vid behov. En ansats har gjorts under 2012 för att förstärka arbetsmiljöarbetet, vilket resulterat i flera insatser som sjösätts under Det är främst det psykosociala arbetet som fokuseringen har skett på, där bland annat beslut togs om att föra in en psykosocial del i skyddsrondsarbetet. TILLBUD OCH ARBETSSKADOR Fem tillbud har rapporterats, två vid övning och tre vid insats. Ett av tillbuden vid insats har resulterat i en utvärdering genomförd av funktionen Stöd till insats. Flera av tillbuden har lett till åtgärder. Det finns troligtvis oklarheter i verksamheten kring den rutin som finns för tillbudsanmälningar då det är relativt få anmälningar. Rimligtvis har det inträffat fler tillbud än vad som är dokumenterade. Insatser för att öka medvetenheten ska göras vid arbetsmiljöutbildning Under 2012 gjordes två arbetsskadeanmälningar. En av dessa har skett vid insats och en vid fysisk träning. Ingen av arbetsskadeanmälningarna har lett till någon sjukfrånvaro. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD En ny jämställdhet och mångfaldsplan är antagen av direktionen för Arbetet med att öka medvetenheten och kunskapen i organisationen har påbörjats 2012 med hjälp av MSB:s jämställdhet- och mångfaldsutvecklare. Inom deltidsorganisationen och värn finns fyra kvinnliga brandmän. I heltidsorganisationen finns fyra kvinnliga medarbetare, dock ingen i insatsorganisationen. 9

10 INVESTERINGSREDOVISNING Investeringsredovisning Objektsgrupper BRANDBILAR Ingående bokfört värde , ,80 Anskaffning ,00 0,00 Avskrivning , ,40 Utgående bokfört värde , ,40 MASKINSTEGE/HÄVARE Ingående bokfört värde , ,60 Anskaffning 0,00 0,00 Avskrivning , ,30 Utgående bokfört värde , ,30 INVENTARIER 5 ÅR Ingående bokfört värde , ,40 Anskaffning , ,10 Inkomst 6 318,30 Avskrivning , ,80 Utgående bokfört värde , ,40 INVENTARIER 10 ÅR Ingående bokfört värde , ,70 Anskaffning , ,60 Avskrivning , ,20 Utgående bokfört värde , ,10 10

11 INVESTERINGSREDOVISNING Investeringsredovisning forts. Objektsgrupper LARMKLÄDER Ingående bokfört värde , ,40 Anskaffning 0,00 0,00 Avskrivning , ,20 Utgående bokfört värde 0, ,20 SMÅBILAR Ingående bokfört värde , ,00 Anskaffning , ,00 Avskrivning , ,10 Utgående bokfört värde , ,90 ÖVNINGSPLATSER Ingående bokfört värde 0,00 0,00 Anskaffning ,50 0,00 Avskrivning 0,00 0,00 Utgående bokfört värde ,50 0,00 TOTALER Ingående bokfört värde , ,00 Anskaffning , ,70 Inkomst 0, ,30 Avskrivning , ,20 Utgående bokfört värde , ,20 11

12 DRIFTSREDOVISNING Driftsredovisning Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse mot budget FÖRBUNDSLEDNING Intäkter , ,3 576,3 101,1% (Varav medlemsbidrag) , ,0 0,0 100,0% 8 883, ,2 400,8 95,5% NETTOKOSTNAD , ,1 977,1 MYNDIGHET Intäkter , ,7-305,3 88,7% Kostnader 2 630, ,0 203,0 92,3% NETTOKOSTNAD -60,0 42,3-102,3 BRANDSKYDDSKONTROLL Intäkter , ,0 119,0 103,8% Kostnader 3 048, ,0 201,0 93,4% NETTOKOSTNAD -52,0-372,0 320,0 SKYDD MOT OLYCKOR Intäkter , ,5-200,5 91,7% Kostnader 8 088, ,5 28,5 99,6% NETTOKOSTNAD 5 678, ,0-172,0 DRIFT O UNDERHÅLL Intäkter -780,0-864,5 84,5 110,8% Kostnader , ,7-121,7 101,0% NETTOKOSTNAD , ,2-37,2 STÖD TILL INSATS Intäkter -990, ,6 484,6 148,9% Kostnader , , ,0 104,4% NETTOKOSTNAD , ,4-666,4 KRIS OCH BEREDSKAP Intäkter , ,3 41,3 101,9% Kostnader 3 477, ,5 724,5 79,2% NETTOKOSTNAD 1 342,0 576,2 765,8 HRF TOTALT Intäkter , ,9 799,9 101,2% Kostnader , ,8 285,1 99,6% NETTOKOSTNAD -570, , ,0 12

13 HRF och dess verksamhet 13

14 HRF OCH DESS VERKSAMHET HRF och dess verksamhet under 2012 HRF arbetar i två parallella organisationer; en organisation för det dagliga (drift) och en vid utlarmning till olyckshändelse (insats). Den absoluta huvuddelen av den samlade arbetstiden, 97 procent, läggs i driftsorganisationen. Tre procent av arbetstiden är medarbetarna ute på larm och hjälper till i olika nödlägen. Driftsorganisationen består av fem avdelningar, eller funktioner: Stöd till insats, Skydd mot olyckor, Myndighetsutövning, Drift och underhåll samt Kris och beredskap. Förbundet leds av en ledning som till stöd har ett kansli för hantering av frågor inom personaladministration, ekonomi, administration och information. Förbundet har 54 heltidsanställda, varav 44 ingår i insatsorganisationen. KANSLI Personalsamordnare, registrator/sekr/arkivarie (extern), ekonom (extern) personal/lön, kansli, ekonomi/ekonomiadm LEDNING Förbundsdirektör/räddningschef stf räddningschef, bitr. förbundsdirektör ledning, ekonomi, projekt, information. FUNKTION: INSATS Räddningschef i beredskap, brandingenjör, insatsledare, styrkeledare, brandman FUNKTION STÖD TILL INSATS Insatsutveckling Insatsuppföljning Övning & utbildning Servicegrad Förmåga till insats Deltid FUNKTION SKYDD MOT OLYCKOR Utbildning CAD Säkerhetskontroll Handbrandsläckarservice Utvecklingsprojekt FUNKTION DRIFT & UNDERHÅLL Teknisk service Byggnader och inventarier Fordon FUNKTION MYNDIGHETS- UTÖVNING Brandskyddskontroll Tillsyn Brandfarlig vara Automatiska brandlarm FUNKTION KRIS & BEREDSKAP 14

15 HRF OCH DESS VERKSAMHET Ledning med kansli Funktionschef: Jonas Petri Antal tjänster: 5 varav två tjänster köps från medlemskommunerna Resultat 2012: kronor Uppdraget i korthet: Funktionen ansvarar för ledning och styrning, utredning/ärendeberedning, utvärdering/ uppföljning, övergripande ekonomihantering, projektledning, personaladministration, löneadministration, och internkontroll. Uppdragen information/marknadsföring, ekonomiadministration samt kansli köps av medlemskommunerna, men leds av förbundsledningen. Under året har ledning och kansli jobbat med ledningsorganisationen för att utveckla samtalet mellan chef och medarbetare. Utbildning har bedrivits i medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar. Lönekriterier har införts. Satsningar har gjorts på information och utbildning i jämställdhet och mångfald med deltagande i nationella och regionala utbildningar parallellt med egna utbildningar och arbete i förbundet. Funktionen har arbetat fram en ny jämställdhet- och mångfaldsplan. Båda områdena är stora och viktiga och kommer att fortsätta att var prioriterade under flera år. HRF är en aktiv part i samarbetet inom RäddSam F och F-samverkan. Samverkan i länet är en central byggsten vid större händelser och i möjligaste mån har därför arbetet med RäddSam F varit prioriterat. Under 2012 har förbundet bidragit med ca 25 procent av en årsarbetare till räddningskontoret samt 354 arbetade timmar (436 timmar enligt överenskommelse) till det gemensamma arbetet inom RäddSam F. Funktionen har också varit aktiv i relationen med medlemskommunerna. Två av de årliga träffarna för medlemsdialog mellan direktionen och kommunstyrelsernas presidier har genomförts och därutöver har även en utbildningsdag för kommunstyrelsernas ledamöter genomförts. Funktionen är en aktiv part i medlemskommunerna och deltar aktivt i respektive medlemskommuns chefs- respektive ledningsgrupp samt aktiviteter. FRAMTIDEN Arbetet med att utveckla chefer och medarbetare kommer att fortsätta. I det kommer ett arbete med nya tankar kring arbetstidsförläggning att behövas. Samtliga medarbetare behöver fortsätta att utveckla sina uppdrag och kombinationen mellan drift och insatsuppdrag i syfte att öka effektiviteten och minska passiv beredskapstid. Vidare behöver vi fortsätta arbetet med jämställdhet och mångfald för att ytterligare öka vår förmåga att hantera Elände/nödläge. RäddSam F och F Samverkan går in i en ny utmaning i samband med ny regionindelning och en nationell myndighet för Polisen. I det är det viktigt att delta i förändringen och att behålla och eventuellt ytterligare stärka det samarbete som vi har skapat med RäddSam F och F Samverkan.ue Nyckeltal Tid inom RäddSam F (timmar) Tid inom räddningskonto 20 % 20 % 25 % Antal direktionsmöten Antal besök hemsidan Antal utgåvor FörbundsNytt

16 HRF OCH DESS VERKSAMHET Drift och underhåll Funktionschef: Roger Johansson Antal tjänster: 7 Resultat 2012: kronor Uppdraget i korthet: Funktionen är uppdelad i tre verksamhetsområden: byggnader och inventarier, fordon samt teknisk utrustning. Även uppdraget att samordna förbundets inköpsverksamhet åvilar funktionen. Under 2012 har renovering och ombyggnad av lokaler fortgått enligt plan för att tillgodose förbundets behov. Brandstationen i Malmbäck har renoverats och bl. a. fått nya omklädningsrum för både damer och herrar samt en funktionell lektionssal. På stationen i Nässjö har överflödiga logement gjorts om till kontorsrum. I Vetlanda har grunden färdigställts till det nya utbildningshus som ska användas för både inter och extern utbildning. Under året påbörjades även projektering av ett övningsområde i anslutning till brandstationen i Nässjö. Samtliga brandstationer har uppdaterats med utalarmering via Rakel, detta som en anpassning till SOS Alarms nya teknik. Även ytterligare radiostationer i rakelsystemet har anskaffats. På fordonssidan har en ny släckbil levererats till Vetlanda stationen, sex nya FIP-bilar av märket VW Caddy 4x4 har köpts in för att ersätta de bilar som varit med sedan uppstarten av FIP-funktionen. FRAMTIDEN Under 2013 ska fordonsparken utökas med en ny tankbil och några av besiktningsbilarna ska bytas. Ambitionen är att, tillsammans med berörda fastighetsägare, kunna fortsätta arbetet med att fräscha upp förbundets lokaler inte minst då på deltidsstationerna. Målet är också att utbildningshuset i Vetlanda ska bli färdigställt och satt i drift under året. Nyckeltal Brandstationer Brandfordon, större Småfordon Släpfordon/motosprutor

17 HRF OCH DESS VERKSAMHET Kris och beredskap Funktionschef: Cecilia Gerhardsson (tf) Antal tjänster: 7 Resultat 2012: kronor Uppdraget i korthet: Uppdraget är att samordna, driva och utveckla dels krisberedskapsarbetet i Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommuner dels arbetet med det olycksförebyggande arbetet enligt Handlingsplan för skydd och säkerhet. De brottsförebyggande frågorna har lyfts fram under året och därmed har också förväntningarna på funktionens samordningsroll ökat. I januari undertecknade Nässjö kommun och polismyndigheten i länet överenskommelse om samverkan och lite senare under året påbörjades arbetet med att skriva fram en ny överenskommelse mellan polisen och Vetlanda kommun. Överenskommelserna gör att det brottsförebyggande arbetet inom vissa områden blir förtydligat och prioriterat. I 2013 års budgetarbete överförde Vetlanda kommun resurser för samordning av folkhälsofrågan i allmänhet, ANDT-arbetet i synnerhet, eftersom forskning visar att det finns en stark koppling mellan brottslighet och bruk av till exempel alkohol och narkotika. Under året uppstod två vakanser som gav möjlighet till justeringar inom funktionen. I slutet av året rekryterades folkhälsokompetens in i funktionen, vilket gör det möjligt att svara upp mot Vetlanda kommuns krav på ett bra sätt. Handlingsprogrammet för skydd och säkerhet 1.2 antogs av medlemmarna i januari och i kölvattnet av beslutet har Centrala säkerhetsgruppen i Vetlanda och OCKI-gruppen i Nässjö, med stöd av funktionen, lagt ned mycket arbete på att ta fram aktiviteter för att uppnå handlingsprogrammets sex mål. Under året har också utbildning och övning genomförts i kommunorganisationerna utifrån de krav som ställs i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Funktionen har en nära och god samverkan med funktionen Skydd mot olyckor. Det finns ett antal projekt/uppgifter där arbetet sker gränsöverskridande. Tillsammans har funktionerna under året sett till att närmare sandpåsar nått ut till kommuninvånarna i Nässjö och Vetlanda kommuner. Sandpåsarna är en aktivitet för att uppnå målet minskat antal fallolyckor. Arbetet med att utveckla skolprojektet Ung säkerhet är ett annat exempel där innehållet som ska riktas mot eleverna i årskurs 7 tagit form under året. FRAMTIDEN Under 2013 kommer funktionen att arbeta med att förbättra de interna arbetsprocesserna, utifrån den genomlysning av funktionen som pågår. Målet är att öka både effektivitet och kvalitet ytterligare. Under året ska även arbetsformerna för folkhälsofrågan och ANDT i relation till Vetlanda kommun utvecklas och implementeras. Funktionen har tio aktiviteter, av större eller mindre omfattning, i förbundets aktivitetsplan som ska genomföras under året. Några av dem är avvecklingen av Höredaförrådet, framarbetande av plan för medlemskommunernas interna skydd samt genomförande av projektet Kamratstödjare inom förbundet. Nyckeltal Antal övningar/utbildningstillfällen per medlemskommun Antal flytvästlån Antal dagar som flytvästar varit utlånade Antal utdelade sandpåsar jan-mars + nov-dec

18 HRF OCH DESS VERKSAMHET Myndighetsutövning inkl. sotningsverksamheten Funktionschef: Jörgen Samuelsson Antal tjänster:10 Resultat 2012: kronor Uppdraget i korthet: Funktionens uppdrag är indelat sex verksamhetsområden: sotning, tillsyn, yttrande, skriftlig redogörelse, brandfarlig och explosiva varor och automatiska brandlarm. Någon vecka in på det nya året tillträdde två nya brandingenjörer sina tjänster inom förbundet. Det innebar att funktionen åter fick ingenjörskompetens till arbetsuppgifter som handläggning av ärenden inom kommunernas byggprocess samt tillståndsärenden inom brandfarliga och explosiva varor. Ny lagstiftning inom området brandfarliga och explosiva varor hade trätt i kraft under hösten 2011, och efter beslut i kommunerna fördes detta ansvar över till förbundet. Under sommaren genomförde funktionen en inventering av bostadslägenheter i s.k. radhus i medlemskommunerna. Inventeringen omfattade ett 70-tal fastigheter. Anledningen var att det visat sig finnas brister i brandskyddet i denna typ av byggnader, vilket upptäckts vid bränder som inträffat på andra platser i landet. Syftet var att dokumentera viktig information om dessa radhus och riskklassificera dem så att räddningstjänstens operativa arbete vid en insats kan underlättas och effektiviseras. I projektet ingick också att föreslå förbättringar av de radhus vars brandskydd inte var tillräckligt bra. Vid årsskiftet tog förbundet över den lagstadgade brandskyddskontrollen inom Nässjö kommun. Någon upphandling av ny entreprenör var inte aktuellt då avtalet löpte ut vid årsskiftet eftersom förbundet avsåg att bedriva denna verksamhet i egen regi på samma sätt som förbundet gjort i Vetlanda kommun sedan Två nya medarbetare anställdes och idag har förbundet fyra brandskyddskontrollanter anställda. När förbundet tog över brandskyddskontrollen i Nässjö så utökades arbetsuppgifterna. I samband med brandskyddskontroll genomförs numera även en s.k. bostadstillsyn. Denna tillsyn utförs enligt lagen om skydd mot olyckor och inriktas mot den enskilde fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren. FRAMTIDEN Inom funktionen pågår det ett arbete med att utveckla förbundets engagemang i kommunernas byggprocesser enligt plan- och bygglagen. Bättre rutiner måste skapas så att förbundet tidigare blir involverad i processen. Det skulle medföra att brandskyddsfrågor m.m. skulle komma att förtydligas i kommunernas bygglovsärenden. För att få ett bra resultat av den genomförda radhusinventeringen är det viktigt att uppföljning genomförs, inte minst med hänsyn till ägare och boende i de fastigheter där bland annat brister i brandsektioneringar påträffats. Inom sotningsverksamheten ska möjligheterna utredas om det går att genomföra bostadstillsyn även i det fastighetsbestånd där brandskyddskontroll för närvarande inte genomförs. Det gäller bland annat flerbostadshus och bostadsfastigheter som inte är försedda med någon form av eldstäder. 18

19 HRF OCH DESS VERKSAMHET Nyckeltal 2010, antal 2010, utförda 2011, antal 2011, utförda 2012, antal 2012, utförda Tillsyn LSO Tillsyn LBE Tillstånd brandfarliga varor Tillstånd explosiva varor Yttrande polismyndighet Yttrande sociala myndigheter Ansökan egensotning Föreläggande BSK Byggsamråd Brandskyddskontroller, HRF Bostadstillsyner, HRF Övriga besiktningar, HRF

20 HRF OCH DESS VERKSAMHET Skydd mot olyckor Funktionschef: Morgan Miledal Antal tjänster: 16,5 Resultat 2012: kronor Uppdraget i korthet: Funktionens uppdrag består av fyra områden: utbildning, säkerhetskontroll, CAD samt service av handbrandsläckare. Funktionen har fortsatt att utvecklas på ett positivt sätt under Vissa utbildningar, som t.ex. brandutbildning, har minskat något jämfört med året innan. Detta är något som är att betrakta som normalt med tanke på att kommunutbildningarna genomförs i en inte jämt fördelad utbildningscykel. Antalet utförda utbildningar totalt har dock ökat i jämförelse med förra året och är också det högsta hittills, mycket tack vare fler utförda sjukvårdsutbildningar än kalkylerat och att utbildningarna i skolan, årskurs 3, 5, 7 och gymnasiet kommit igång. Utöver externa utbildningar, 345 stycken (274 stycken 2011), har området deltagit i olika former av informationskampanjer, till exempel studiebesök, kampanjer, brandskyddsinformation och förevisningar där funktionen sammanlagt träffat och informerat över personer. Ytterligare en arbetsuppgift inom funktionen är interna sjukvårdsutbildningar för förbundets personal, vilka var 58 stycken vilket är en ökning jämfört med 2011 (34 st). Funktionen har utvecklat den uppsökande informationsarbete, numera kallad HRF-modellen till att inte bara gälla hembesök, utan även innebär att förbundet finns utanför olika affärer i handelsområdena i Vetlanda och Nässjö och ibland även på andra strategiska platser vissa dagar i månaden. Genom HRF-modellen har personer fått information. Arbetet med brandskyddskontroll/säkerhetskontroll har i stort löpt på som planerat och under 2012 genomfördes 25 SBA-skyddskontroller, 412 prov av automatiskt brandlarm/sprinkler, 10 prov av rökluckor och 17 utrymningsövningar. Område CAD ritade under året 86 utrymningsplaner/insatsplaner. Det är mindre än kalkylerat, men beror delvis på att det i slutet av året prioriterades att digitalisera befintliga insatsplaner för att stärka förmåga till insats, vilket har påverkat volymen negativt. FRAMTIDEN Under året kommer ett nytt utbildningshus att ställas iordning i Vetlanda för att förbundet ska kunna erbjuda scenariobaserad extern utbildning. Samma strävan finns i Nässjö på det nya övningsfältet som projekteras där. Arbetet fortsätter med att optimera områdets personalresurser mellan stationerna och verka för en större flexibilitet. Funktionen arbetar också med att ta fram nya utbildningskoncept och hitta nya marknader. Ytterligare marknadsföring och en förtydligad bild av HRF så som en förebyggande kunskapsorganisation som jobbar med riskhantering, utbildning och trygghet för våra kommuninvånare är ett tydligt mål som ska eftersträvas under året. 20

Sandpåseprojektet har varit mycket uppskattat ute bland våra kommuninnevånare. Under säsongen har ca 14 000 påsar har körts ut till olika platser.

Sandpåseprojektet har varit mycket uppskattat ute bland våra kommuninnevånare. Under säsongen har ca 14 000 påsar har körts ut till olika platser. Årsredovisning 2013 Den rekryteringsboom som förutspåtts under flera år gjorde entré under 2013. Andelen anställda kvinnor inom förbundet har ökat under 2013. Sandpåseprojektet har varit mycket uppskattat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2011 1

Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2011 1 2011 Höglandets räddningstjänstförbund Årsredovisning 2011 1 2011 kort och koncist Uppdraget att släcka bränder har fått sällskap av en mängd andra uppgifter som i mångt och mycket handlar om att påverka

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL räddningstjänstförbund 2014-09-18 1(12) Plats och tid Brandstationen, Nässjö Klockan 09.00-10.45 Beslutande Övr. deltagare Kjell Skålberg (FP) ordf. Nils-Erik Olofsson (S) Kurt Johansson

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer