Marknadsundersökning. en delrapport i utredningen om lagen om valfrihetssystem LOV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsundersökning. en delrapport i utredningen om lagen om valfrihetssystem LOV"

Transkript

1 Marknadsundersökning en delrapport i utredningen om lagen om valfrihetssystem LOV

2 Sammanfattning Från och med den 1 januari 2009 finns möjligheten att med stöd av lagen om valfrihetssystem, LOV, (2008:962) skapa bra förutsättningar för att införa valfrihetssystem. LOV får tillämpas av de kommuner som önskar det och den avser bl. a. tjänster inom äldreomsorgen. I ett valfrihetssystem är det medborgarens behov och önskemål som sätts i fokus och blir själva utgångspunkten för verksamheten. På uppdrag av vård och omsorgsutskottet görs en utredning om att se över konsekvenser och förutsättningar vid ett eventuellt införande av lagen om valfrihetssystem i Mörbylånga kommun. Resultatet av denna rapport utgör en del i den utredningen som kommer att ligga som grund för kommunstyrelsen att fatta beslut om ett eventuellt införande av LOV. Mörbylånga kommuns arbete ska kännetecknas av en helhetssyn, samverkan och samordning samt att ha fokus på medborgarnas behov. Så i linje med kommunens visioner och mål har vi genomfört en undersökning om intresse finns bland våra medborgare att ha fler utförare att välja emellan om utförandet av service- och omvårdnadstjänster inom ordinära boenden (hemtjänsten). Även förekomsten av externa utförare, med möjlighet att utföra service- och omvårdnadstjänster enligt socialtjänstlagen vid sidan av den kommunala hemtjänsten, har undersökts. Vi har också undersökt om intresse att starta eget företag finns hos våra medarbetare. Resultatet visar sig att det finns intresse för att välja utförare av hemtjänst bland våra kommunmedborgare och att det varierar med att ha hjälp av den kommunala hemtjänsten, ålder, kön och bostadsort. Var tredje person som redan idag har hemtjänst, av dem som har besvarat förfrågan, kan tänka sig att välja en annan utförare av hemtjänst än kommunal hemtjänst. Av dem som idag inte har hemtjänst, som besvarat förfrågan, kan 65 procent tänka sig att välja annan utförare av hemtjänst. I Mörbylånga kommun och inom en radie av fem mil finns det företag som är intresserade av att erbjuda sina tjänster om ett valfrihetssystem för service- och omvårdnad för hemtjänst införs. Sex företag är intresserade av att utföra både service- och omvårdnadsinsatser, åtta företag är intresserade av att utföra serviceinsatser. Samtliga av de nio företagen som har svarat på vår förfrågan är intresserade av att erbjuda tilläggstjänster som t ex snöskottning, trädgårdsarbete och fönsterputsning etc. Marknadsundersökning (19)

3 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Mål Metod Avgränsningar Fördjupning marknadsundersökning Marknadsundersökningsprocessen Definition av problemet och undersökningsmålet Utveckling av en undersökningsplan Genomförandet av undersökningsplanen Tolkningar och rapporter Problemanalys Genomförande Undersökningarna Undersökning mot medborgare: Undersökningen mot medarbetare: Undersökningen mot presumtiva utförare: Metod Sekundär och primärdata Sekundärdata Primärdata Urval Enkätundersökning Medborgare Medarbetare Presumtiva företag Datainsamling Insamlingsteknik Enkätundersökning Utvärdering Resultat Medborgare Resultat Medarbetare Resultat Presumtiva företag Slutsats Diskussion Referenser Bilagor Marknadsundersökning (19)

4 1. Inledning På uppdrag av utskottet för vård och omsorg i Mörbylånga kommun görs en utredning om hemtjänst enbart ska utföras av kommunen eller om hemtjänst även ska kunna utföras av privata utförare i framtiden. Om ett sådant valfrihetssystem för hemtjänsten införs, innebär det att personer med bistånd enligt socialtjänstlagen får möjlighet att välja mellan kommunal hemtjänst eller privata utförare av hemtjänst. Enbart personer som har ansökt om och beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen skulle omfattas. Denna rapport är en sammanställning av tre marknadsundersökningar som har gjort för att utreda om: Finns det intresse av att kunna välja utförare av hemtjänsten i framtiden Finns det medarbetare inom verksamheten som är intresserade av att starta verksamhet inom området Finns det intresse från privata utförare att driva hemtjänst i Mörbylånga kommun. Resultatet av denna undersökning kommer att utgöra en del av kommunstyrelsens underlag för beslut om ett valfrihetssystem för hemtjänst ska införas eller inte i Mörbylånga kommun Bakgrund Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2008 besluta om och fördela 280 miljoner kronor i bidrag till kommunerna för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen (2001:453). Vård och omsorg har fått i uppdrag från utskottet att söka stimulansmedel enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för att förbereda ett eventuellt införande av valfrihetssystem inom äldreomsorgen/hemtjänsten i Mörbylånga kommun. Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja utförare bland de leverantörer som den upphandlande myndigheten godkänt och tecknat kontrakt med. Den enskilda blir den som avgör vem som får uppdraget att utföra insatserna hos henne eller honom. Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Mörbylånga kommun kronor Syfte Syftet med marknadsundersökningarna är att kartlägga och utforska om det finns ett intresse av att kunna välja mellan kommunal och privata utförare av hemtjänsten i framtiden. Syftet med projektet är att använda stimulansbidraget till konkreta insatser dels för att utreda förutsättningarna och konsekvenser om kundval enligt lagen om valfrihetssystemet (LOV) ska införas inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen, och för att efter politiskt beslut eventuellt utveckla, tillämpa och införa ett kundval Mål Målet är att utifrån resultatet som fås fram genom marknadsundersökningen skapa ett beslutsunderlag för kommunfullmäktige om ett eventuellt införande av LOV Metod Undersökningarna kommer att grundas sig på hjälp och stöd av facklitteratur, specialistkunskap och information från verksamheten. Undersökningarna kommer att genomföras med följebrev och enkät till medborgare och presumtiva företag samt en digital enkät till våra medarbetare. Tre olika typer av marknadsundersökningar kommer att implementeras: Medborgare över 55 år Medarbetare Presumtiva företag i branschen 1.5. Avgränsningar Marknadsundersökningarna avgränsas till att beröra hemtjänsten. Marknadsundersökning (19)

5 2. Fördjupning marknadsundersökning Ett företag eller kommun kan inte förvänta sig att informationen om exempelvis en viss målgrupp skall komma till det självmant. Ibland måste man själva göra undersökningar och andra gånger anlitas andra företag, som specialiserat sig på marknadsundersökningar. Några av de vanligaste undersökningarna är mätningar av marknadspotential, marknadsandelsanalys, försäljningsanalyser och affärstrender Marknadsundersökningsprocessen Enligt Kotler (Principles of marketing), kan marknadsundersökningsprocessen delas upp i fyra steg: Definition av problemet och undersökningsmålet Det är det viktigaste och oftast svåraste steget i undersökningsprocessen. Ofta vet man att något är fel, utan att veta exakt vad det är. När problemet väl är definierat måste undersökningsmål sättas upp. En undersökning kan vara av tre olika slag: 1. Undersökande Insamling av information för att bättre kunna definiera problemet och förstå möjliga hypoteser. 2. Beskrivande Insamlingen av information för att få en beskrivning över t ex potentialen för en viss produkt, kundattityder och demografi. 3. Orsak/verkan Marknadsundersökning för att testa hypoteser om förhållanden mellan orsak och verkan Utveckling av en undersökningsplan I det andra steget i undersökningsprocessen utvecklas en plan över hur insamlandet av primär- och sekundärdata ska ske på ett effektivt sätt. Planen, som sedan presenteras för ledningen, skall redogöra för existerande data, undersökningsmetod, kontaktmetoder, urvalsmetoder och val av undersökningsinstrument: primär- eller sekundärdata Primärdata Primärdata är information som ursprungligen är insamlad för just den undersökning som genomförs. Det finns i huvudsak tre olika angreppssätt/undersökningsmetoder som används vid insamling av primärdata: 1. Observationsresearch Insamlingen av data sker genom observationer av relevanta människor, agerande och situationer. Kan användas t ex för att få reda på konkurrenternas pris eller hur mycket hyllutrymme konkurrenterna får hos återförsäljaren. Används oftast som ett komplement till en annan undersökningsmetod 2. Enkätundersökning Enkätundersökning är den bästa metoden för att samla in beskrivande information om t ex människors kunskap, attityder, preferenser eller köpbeteende. Enkätundersökningens frågor kan ställas på ett strukturerat eller ostrukturerat sätt. Det strukturerade sättet går ut på att frågorna ställs på samma sätt till alla tillfrågade. Det ostrukturerade sättet går ut på att intervjuaren tränger in den tillfrågade och gör undersökningen mer som en intervju som bygger på svaren. En enkätundersökning kan också vara direkt eller indirekt. Den direkta metoden innebär att direkta frågor ställs om beteende eller åsikter t ex Varför köper du varan X? medan den indirekta metoden ställer frågor som t ex Vilken typ av människor köper varan X?. Enkätundersökning är den vanligaste undersökningsmetoden. 3. Experimentenkät Denna metod innebär att grupper av liknande människor och ger dem olika behandling och letar efter olikheter i gruppens svar. Med den metoden försöker man hitta orsak-verkan relationer. Nästa steg i primärdata-insamlingen är att välja kontaktmetod (brev, telefon, personligen osv.), en sampling plan utformas (vem skall vi undersöka, hur många och hur skall vi välja dem). Slutligen väljs undersökningsinstrumentet (frågor eller mekaniskt). Marknadsundersökning (19)

6 Sekundärdata Sekundärdata är information som redan insamlats för ett annat syfte än just den undersökningen som genomförs. Den informationen är oftast billigare och går även snabbare att få fram. Dock går det kanske inte att få fram all information som söks eller så är informationen inte användbar Genomförandet av undersökningsplanen I detta steg av processen samlas informationen in och analyserar. Denna fas är oftast den dyraste och det blir lätt fel. Undersökaren måste se till att planen genomförts korrekt och se till att de tillfrågade samarbetar och ger ärliga svar, samt att eventuella intervjuer begås utan misstag Tolkningar och rapporter Undersökaren tolkar och drar slutsatser utifrån insamlad data. Detta steg kräver ibland att en specialist på området tillkallas, eftersom större undersökningar ofta kräver invecklade matematiska modeller. Slutsatserna bör kompletteras av marknadsförare, eftersom de förstår problemen bättre. 3. Problemanalys Uppgiften är att göra en marknadsundersökning om våra medborgare är intresserade av att välja mellan en annan utförare av hemtjänsten än kommunens hemtjänst. Tre marknadsundersökningar har genomförts. Tre enkätundersökning där tillfrågade respondenter är: Medborgare över 55 år Medarbetare i organisationen Presumtiva utförare inom det privata näringslivet 4. Genomförande Genomförandet av marknadsundersökningarna sker med olika inriktningar men grundar sig på samma fråga: om våra medborgare är intresserade av att välja mellan en annan utförare av hemtjänsten än kommunal hemtjänst. 4.1 Undersökningarna Undersökning mot medborgare: Mål: få fram ett underlag om hur medborgaren ställer sig till ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV Syfte: göra en marknadsundersökning på utvald kundgrupp. Målgrupper: Slumpmässigt urval av 70 % av medborgare över 55 år bosatta i Mörbylånga kommun. Insamlingsteknik: sker genom enkät Undersökningen mot medarbetare: Mål: få fram ett underlag om det finns intresse från medarbetare inom hemtjänsten att starta egen verksamhet inom området om ett eventuellt införande av valfrihetssystem införs. Syfte: att göra en marknadsundersökning på samtliga medarbetare inom hemtjänsten i Mörbylånga kommun. Målgrupper: Samtliga medarbetare inom hemtjänsten i Mörbylånga kommun. Insamlingsteknik: sker genom digital enkät. Marknadsundersökning (19)

7 Undersökningen mot presumtiva utförare: Mål: få fram ett underlag om det finns företag som är intresserade av att driva verksamhet inom hemtjänst vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV Syfte: göra en marknadsundersökning på utvald kundgrupp. Målgrupper: Företag på Öland och inom en radie på 5 mil som erbjuder tjänster inom service och omvårdnad. Insamlingsteknik: sker genom enkät Metod Marknadsundersökningarna har skett via utskick av svarsenkät tillsammans med följebrev, broschyr och svarskuvert till medborgare och presumtiva utförare samt att utskick till medarbetare skett via en elektronisk enkät Sekundär och primärdata Datan som samlas in kan delas upp i sekundär och primärdata. Det som är viktigast för den här undersökningen är primärdatan som erhålls via datainsamling Sekundärdata Facklitteratur, kunskap och erfarenhet inom marknadsundersökning samt kunskap från verksamheten Primärdata Primärdata är den information som krävs för att den här marknadsundersökningen ska uppnå sitt syfte och mål. Primärdatan är de uppgifter som insamlas utav marknadsundersökaren själv med någon form av insamlingsteknik. Till dessa marknadsundersökningar har utskick av enkät och webbenkät använts som insamlingsteknik för primärdata (se bilaga 2) Urval Enkätundersökning Medborgare För att kunna identifiera målgruppen för enkätundersökningen ställdes frågan; Vilka är enligt syftet intressanta att undersöka? Vilka? Medborgare i Mörbylånga kommun Var? Mörbylånga kommun Målpopulation:. 70 % av våra medborgare som är över 55 år. Urval: Med anledning av ett generationsskifte mellan den tysta generationen och babybomgenerationer kommer andra krav att ställas i framtiden därav urvalet av personer över 55 år. Ett följebrev tillsammans med en informationsbroschyr samt enkät och svarskuvert skickades ut i mars Respondenterna har kunnat svara anonymt. (se bilaga 2). Totalt urval: 3731 st Svarsfrekvens: 52 % Bortfall: 1792 Summa svar: 1939 varav 987 kvinnor (51 %) och 952 män (49 %) Marknadsundersökning (19)

8 Medarbetare För att kunna identifiera målgruppen för enkätundersökningen ställdes frågan; Vilka är enligt syftet intressanta att undersöka? Vilka? Medarbetare inom hemtjänsten i Mörbylånga kommun Var? Mörbylånga kommun Målpopulation:. Samtliga medarbetare inom hemtjänsten i Mörbylånga kommun Urval: Samtliga medarbetare inom hemtjänsten i Mörbylånga kommun. Samtliga medarbetare har fått information om att en undersökning kommer att göras. En informationstext tillsammans med en digital enkät skickade i maj ut till samtliga medarbetare. Respondenterna har kunnat svara anonymt. (se bilaga 2). Totalt urval: 84 st Svarsfrekvens: 14 % Bortfall: 72 st Summa svar: 12 varav 11 kvinnor (92 %) och 1 man (8 %) Presumtiva företag För att kunna identifiera målgruppen för enkätundersökningen ställdes frågan; Vilka är enligt syftet intressanta att undersöka? Vilka? Privata aktörer inom branschen service och omvårdnad. Var? Företag på Öland och inom en radie på 5 mil. Målpopulation:. Företag inom service och omvårdnad Urval: Urvalet har gjorts via företagsregister med företag som är registrerade att erbjuda service och omvårdnad. Ett följebrev tillsammans med en informationsbroschyr samt enkät och svarskuvert skickades ut i mars Respondenterna har inte kunnat svara anonymt. (se bilaga 2). Totalt urval: 31 st Svarsfrekvens: 29 % Bortfall: 22 st Summa svar: 9 varav 5 företag med verksamhet i Mörbylånga kommun och 4 företag med verksamhet i Kalmar Datainsamling Insamlingsteknik Enkätundersökning Marknadsundersökningen mot medborgare förbereddes med en noggrann övervägning vad som skulle fås ut av undersökningen. Huvudsyftet var att veta om det finns ett intresse från våra medborgare om att själva på välja mellan kommunal utförare och privat utförare. Men i samband med frågeställningen även få in demongrafisk information om tilläggstjänster, viktiga värden samt övriga kommentarer. Pensionärsrådet har fått vara med och lämna sina åsikter om frågorna. Undersökningarna mot medarbetare och presumtiva utförare är inte av djup karaktär utan fåtal frågor om deras intresse finns för att starta och driva verksamhet inom service och omvårdnad i Mörbylånga kommun. Marknadsundersökning (19)

9 5. Utvärdering Som bilaga till rapporten finns en mer tydlig och informativ sammanställning över hela resultatet av marknadsundersökningen som gjordes mot medborgare. Nedan redovisas resultat från respektive undersökning Resultat Medborgare Fråga 1-3 är basinformation om kön, ålder och vilken postadress respondenter har. Fråga 4-9 är informationsfrågor. Fråga 1-3 Kön, ålder och postadress Totalt urval: 3731 st Svarsfrekvens: 52 % Bortfall: 1792 Summa svar: 1939 varav 987 kvinnor (51 %) och 952 män (49 %) Fördelning kön & ålder Ålder Kvinna Man ,8 % 98 10,3 % ,5 % ,6 % ,8 % ,7 % ,1 % ,5 % ,4 % ,1 % ,8 % 93 9,8 % ,8 % 59 6,2 % ,7 % 18 1,9 % Diagram - Antal respondenter fördelning kön & ålder Kvinna Man Marknadsundersökning (19)

10 Fördelning per postort Postort Kvinna Man Algutsrum 63 6,4 % 53 5,6 % Degerhamn Västra 20 2,0 % 25 2,6 % Degerhamn Östra 64 6,5 % 61 6,4 % Färjestaden ,1 % ,7 % Glömminge 47 4,8 % 56 5,9 % Gårdby 57 5,8 % 63 6,6 % Hulterstad/Alby 20 2,0 % 25 2,6 % Kastlösa 24 2,4 % 29 3,0 % Möckleby 56 5,7 % 56 5,9 % Mörbylånga ,8 % ,4 % Runsten 2 0,2 % 2 0,2 % Stora/lilla Frö, Kleva, Karlevi 30 3,0 % 20 2,1 % Vickleby 57 5,8 % 61 6,4 % ej postnr 5 0,5 % 5 0,5 % Marknadsundersökning (19)

11 Fråga 4 Respondenten fyller i om han/hon idag har hemtjänst eller inte och vilka tjänster som är intressanta. Totalt antal respondenter som har hemtjänst idag: 131 varav 85 kvinnor (64,9 %) och 46 män (35,1 %) Respondenter som har servicetjänst: 98 varav 67 kvinnor (68,4 %) och 31 män (31,6 %) Respondenter som har omvårdnad: 77 varav 48 kvinnor (62,3 %) och 29 män (37,7 %) Är ansluten till Norr: 50 Är ansluten till Söder: 63 Antal respondenter som inte har hemtjänst idag: 1716 varav 852 kvinnor (49,7 %) och 864 män (50,3 %) Respondenter som kan tänka sig servicetjänster: 1264 varav 626 kvinnor (49,5 %) och 638 män (50,5 %) Respondenter som kan tänka sig omvårdnadstjänster: 1012 varav 533 kvinnor (52,7 %) och 479 män (47,3 %) Antal inkomna svar: 1847 Svarsfrekvens: 95,2 % Bortfall: 92 st Summa svar: 1847 varav 937 kvinnor (50,7 %) och 910 man (49,3 %) Summering av fråga 4 och fråga 6 Utav de 131 som idag har hemtjänster svarar de på följande att de kan tänka sig använda en annan utförare: JA 38 (29,0 %) NEJ 60 (45,8 %) VET EJ 33 (25,2 %) Utav de 1716 som har svarat på att de idag inte har hemtjänst och att de kan tänka sig använda en annan utförare: JA 1114 (64,9 %) NEJ 291 (16,9 %) VET EJ 311 (18,1 %) Svar från dem som har hemtjänst idag Svar från dem som inte har hemtjänst idag 25% 29% 18% JA NEJ VET EJ JA NEJ VET EJ 17% 65% 46% Fråga 5 Respondenten är över 65 år och svarar på om han/hon har dagligt stöd och hjälp av anhörig eller annan person. Antal respondenter som har svarat ja: 242 varav 123 kvinnor (50,8 %) och 119 män (49,2 %) Antal respondenter som har svarat nej: 1055 varav 518 kvinnor (49,1 %) och 537 män (50,9 %) Antal inkomna svar: 1297 Svarsfrekvens: 66,9 % Bortfall: 642 Summa svar: 1294 varav 641 kvinnor (49,5 %) och 656 män (50,5 %) Marknadsundersökning (19)

12 Fråga 6 Respondenten svarar på om han/hon kan tänka sig välja en annan utförare av hemtjänsten än kommunal hemtjänst. Antal respondenter som svarat JA: 1185 (61 %) varav 616 kvinnor (52 %) och 569 män (48 %) Antal respondenter som svarat NEJ 364 (19 %) varav 150 kvinnor (41 %) och 214 män (59 %) Antal respondenter som svarat VET EJ 385 (20 %) varav 216 kvinnor (56 %) och 169 (44 %) Antal inkomna svar: 1934 Svarsfrekvens: 99,7 % Bortfall: 5 st Summa svar: 1934 varav 982 kvinnor (50,7 %) och 952 man (49,3 %) Köns- och åldersfördelning (antal) Ja Nej Vet ej Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Summa Summa totalt Köns- och åldersfördelning (i procent) Ja Nej Vet ej Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man ,8 % 11,6 % 10,0 % 11,2 % 4,6 % 4,2 % ,8 % 18,6 % 12,7 % 15,0 % 11,6 % 12,0 % ,6 % 27,4 % 12,7 % 21,0 % 20,8 % 20,4 % ,1 % 18,5 % 15,3 % 18,2 % 16,7 % 18,6 % ,7 % 9,8 % 10,0 % 12,1 % 17,1 % 19,8 % ,8 % 7,0 % 14,7 % 12,1 % 14,4 % 16,2 % ,7 % 5,4 % 16,0 % 7,9 % 11,1 % 6,6 % ,6 % 1,6 % 8,7 % 2,3 % 3,7 % 2,4 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,0 % 100 % Diagram - Fördelning över respondenters svar; ja, nej och vet ej 20% Antal respondentet som har svarat ja: Antal respondenter som har svarat nej: 19% 61% Antal respondenter som har svarat vet ej: Marknadsundersökning (19)

13 Fråga 7 Respondenten svarar på hur intresserad han/hon är av att kunna välja mellan olika utförare av hemtjänst. Antal inkomna svar: 1910 Respondenter som är intresserade av att välja: 1242 (65 %) varav 644 kvinnor (51,8 %) och 598 män (48,2 %) Respondenter som är intresserade av att välja service: 663 varav 357 kvinnor (53,8 %) och 306 män (46,2 %) Respondenter som är intresserade av att välja omvårdnad: 454 varav 235 kvinnor (51,8 %) och 219 män (48,2 %) Respondenter som är ointresserade av att välja: 208 (11 %) varav 86 kvinnor (41,3 %) och 122 män (58,7 %) Respondenter som inte vet: 460 (24 %) varav 248 kvinnor (53,9 %) och 212 män (46,1 %) Antal inkomna svar: 1910 Svarsfrekvens: 98,5 % Bortfall: 29 st Summa svar: 1910 varav 978 kvinnor (51,2 %) och 932 män (48,8 %) Diagram fördelning av intresserad av att kunna välja själv 24% Antal respondenter som är intresserade av att välja Antal respondenter som är ointresserade av att välja 11% 65% Antal respondenter som inte vet Diagram fördelning av intresserade av att välja kön / service & omvårdnad intresserade att välja omvårdnad intresserade att välja service man kvinna Marknadsundersökning (19)

14 Fråga 8 Respondenten svarar på hur intresserad han/hon är av att kunna köpa tilläggstjänster av privat utförare. T ex snöskottning, trädgårdsarbete och fönsterputsning. Respondenter som är intresserade av tilläggstjänster: 1226 (64 %) varav 643 kvinnor (52,4 %) och 583 män (47,6 %) Respondenter som är ointresserade av tilläggstjänster: 263 (14 %) varav 116 kvinnor (44,1 %) och 147 män (55,9 %) Respondenter som inte vet: 423 (22 %) varav 216 kvinnor (51,0 %) och 207 män (49,0 %) Antal inkomna svar: 1912 Svarsfrekvens: 98,6 % Bortfall:27 st Summa svar: 1912 varav 975 kvinnor (51 %) och 937 man (49 %) 14% 22% Antal respondenter som är intresserade av tilläggstjänster Antal respondenter som är ointresserade 64% Antal respondenter som inte vet Fråga 9 Respondenten får ringa in vilka egenskaper och värden som är viktiga för han/hon. Bygger på samma frågor som ställs i den nationella nki-mätningen som görs en gång om året. Här har respondenten haft möjlighet att även kommentera egna värden som är betydelsefulla och viktiga. (se bilaga 3, fråga 9) Medelvärde Antal svar svar i procent Information 9, ,9 % Bemötande 9, ,6 % Inflytande 9, ,2 % Trygghet 9, ,2 % Hjälpens omfattning 8, ,1 % Social samvaro och aktiviteter 8, ,0 % Hjälpens utförande 9, ,9 % Maten 9, ,3 % Städning, tvätt och dusch 9, ,7 % Vårdinsatser 9, ,6 % Kontinuitet av personal 9, ,9 % Marknadsundersökning (19)

15 5.2. Resultat Medarbetare Fråga 1 är basinformation om kön, resterande frågor 2-5 är informationsfrågor. De som har svarat ja på att starta företag svarar även på frågorna 3-5. Om man svarar nej på att starta företag avslutas frågeställning. Webbenkät har skickats ut till samtliga medarbetare inom hemtjänsten. Totalt urval: 84 st Svarsfrekvens: 14 % Bortfall: 72 st Summa svar: 12 varav 11 kvinnor (92 %) och 1 man (8 %) Fråga 2 Om kundval enligt lagen om valfrihetssystem införs i Mörbylånga kommun kan du då tänka dig att starta ett eget företag? Ett företag som erbjuder tjänster inom service- och omvårdnad? Antal svar Antal svar i procent Stämmer helt och håller 0 0 % Stämmer ganska bra 1 8 % Stämmer inte alls % Vet inte 1 8 % Totalt antal svar % Fråga 3 Inom följande områden har jag intresse av att erbjuda tjänster: Servicetjänster Omvårdnadstjänster Antal svar Antal svar i procent Antal svar Antal svar i procent Stämmer helt och 0 0 % 0 0 % håller Stämmer ganska bra 0 0 % 1 50 % Stämmer inte alls % 0 0 % Vet inte 0 0 % 1 50 % Totalt antal svar % Bortfall Fråga 4 Respondenten kan tänka sig att erbjuda tilläggstjänster som t.ex.: Trädgårdsskötsel Fönsterputsning Snöskottning Antal svar Antal svar i Antal svar Antal svar i procent Antal svar Antal svar i procent procent Stämmer helt och 0 0 % 0 0 % 0 0 % håller Stämmer ganska bra % 0 0 % % Stämmer inte alls 0 0 % % 0 0 % Vet inte 0 0 % 0 0 % 0 0 % Totalt antal svar Bortfall Fråga 5 Följande områden tror sig respondenter behöva mer kunskap om för att driva ett eget företag: Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Antal svar Antal svar i procent Antal svar Antal svar i procent Ekonomi 0 0 % % Marknadsföring 0 0 % % Personalhantering 0 0 % % IT/Datakunskap 1 50 % 1 50 % Bokföring 1 50 % 1 50 % Försäljning 1 50 % 1 50 % Affärsmässighet 1 50 % 1 50 % Marknadsundersökning (19)

16 5.3. Resultat Presumtiva företag Fråga 1 är basinformation om kontaktuppgifter till företaget, frågor 2-3 är informationsfrågor. Ett följebrev tillsammans med en informationsbroschyr samt enkät och svarskuvert skickades ut i mars Respondenterna har inte kunnat svara anonymt. (Se bilaga 2). Urvalet har gjorts via företagsregister med företag som är registrerade att erbjuda service och omvårdnad. Totalt urval: 31 st Svarsfrekvens: 29 % Bortfall: 22 st Summa svar: 9 varav 5 företag med verksamhet i Mörbylånga kommun och 4 företag med verksamhet i Kalmar. Fråga 2 respondent svarar på om hans/hennes företag är intresserad av att erbjuda tjänster i Mörbylånga kommun om ett valfrihetssystem för service- och omvårdnadstjänster inom hemtjänst införs: Respondenter som har svarat ja Respondenter som har svarat nej Respondenter som har svarat kanske 9 st 0 st 0 st Fråga 3 Respondent svarar på om hans/hennes företag är vid ett eventuellt införande av LOV i Mörbylånga kommun är intresserad av att erbjuda tjänster inom service, omvårdnad och/eller tilläggstjänster. Respondenter som har svarat service 8 st (88,8 %) Respondenter som har svarat omvårdnad 6 st (66,6 %) Respondenter som har svarat tilläggstjänster 9 st (100 %) Marknadsundersökning (19)

17 6. Slutsats I framtiden beräknas antalet äldre över 65 år att bli fler. Äldre i framtiden kommer att ha en annan syn på åldrandet samt ha en vana av utbildning, valfrihet och variation. De ständiga förändringar som sker i dagens samhälle kommer också att ställa krav på att vår organisation och verksamhet hänger med trenderna. Den tysta generationen som består av dem som är födda på talet har betydligt mindre intresserade av att vara med och påverka och göra egna val än efterföljande generationen, babyboom, som är de som nu successivt börjar fylla våra platser inom hemtjänsten. Det visar sig redan idag att de ställer andra krav än tidigare generation. Flexibilitet kommer också att vara viktigt då fler individuella skillnader kommer önskas tillfredställas. Framtiden präglas av en stor grupp äldre som är mer medvetna samt ställer mer krav på äldreomsorgen och utbudet av insatser, vilka genomsyras av valfrihet. Gruppen äldre förmodas ha ett mer aktivt åldrande än vad dagens äldre har. Resultatet visar sig klart och tydligt i marknadsundersökningen som gjorts mot våra medborgare. Övervägande antalet av våra omsorgstagare med ordinärt boende i Mörbylånga kommun är över 75 år. Tidigare statistik och erfarenheter visar att det är efter 75 år som behovet av hemtjänst ökar och blir större både inom service- och omvårdnad. Rapporten här visar att det finns intresse från våra medborgare att kunna välja utförare av hemtjänst. Var tredje person som redan idag har hemtjänst, av dem som har besvarat förfrågan, kan tänka sig att välja en annan utförare av hemtjänst än kommunens hemtjänst. Av dem som idag inte har hemtjänst, som besvarat förfrågan, kan 65 procent tänka sig att välja annan utförare av hemtjänst. Fördelningen mellan kvinnor och män i rapporten skiljer sig lite åt. Majoriteten av dem som är framtidens omsorgstagare, mellan år, ställer sig mer positiva till att kunna påverka och göra egna val av utförare. Däremot visar det sig att åldersgruppen mellan år samt 75 år och uppåt är mer neutrala och väljer att inte kunna påverka och göra egna val. Vid ett eventuellt införande av LOV finns det intresse från näringslivet både lokalt och regionalt. Däremot är intresset från våra medarbetare om att starta eget företag inom branschen i stort sett obefintligt. 7. Diskussion Med hänvisning till resultatet av denna marknadsundersökning kommer med rätt hög sannolikhet utbudet och tillgången i framtiden öka, exempel kan vara fler aktiviteter, förändrade hygienkrav, krav på bostäder, mer bestämmande och påverkan av vår utförda service och arbetssätt. Hänsyn bör tas till individens intressen och kunskap, då fler äldre kommer att inneha större kunskap och erfarenhet samt vana av att kunna påverka och göra egna val. Samverkan mellan omsorgstagare och medarbetare inom hemtjänsten kommer att vara fortsatt viktigt i framtiden och organisationen kan komma behövas förändras för att möta målgruppens krav. Exempel på detta är privatisering och förändring av huvudmannaskap. Konsekvensen är att framtidens äldreomsorg innebär ökade krav på hemtjänsten, där kraven ställs av både målgruppen och samhället. Marknadsundersökning (19)

18 8. Referenser Böcker Axelsson, Björn, Agndahl, Henrik. (2005); Professionell marknadsföring. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur - ISBN: Kotler, Philip, (2004); Principles of marketing. Harlow, UK: Longman - ISBN Christensen, Lars, Andersson, Lena, Carlsson, Carin, Haglund, Lars, (2001), Marknadsundersökning en handbok, 1 uppl. Lund: Studentlitteratur - ISBN: Marknadsundersökning (19)

19 9. Bilagor 1. Tidsplan 2. Enkätundersökningsformulär 3. Datainformation från marknadsundersökningen mot medborgare 4. Fakta om hemtjänsten i Mörbylånga kommun och LOV Broschyr Marknadsundersökning (19)

20 Bilaga 1 Tidsplan V2 V4 V 8 Möte och diskussioner med Staffan Larsson och Kent Ingvarsson om förslag på att genomföra tre marknadsundersökningar som en del i utredningen om att ta fram konsekvenser och förutsättningar till att eventuellt införa LOV enligt lagen om valfrihetssystem. Fokus på medborgare och medarbetare Research Strukturering av marknadsundersökningarna Information till vård och omsorgsutskottet samt pensionärsrådet om projektet i sin helhet samt om kommande marknadsundersökningar V11-15 Genomförande Framtagning av material samt utskick i omgångar till medborgare och presumtiva företag V16-21 Sammanställning av marknadsundersökningar Inmatning av data från svarsbrev från medborgare och presumtiva företag V20-23 Genomförande Utskick till medarbetare V22 V23 V24 Rapport Sammanställning av marknadsundersökning Sammanställning av medarbetare-enkät Rapport klar för redovisning Marknadsundersökning 2011

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Framtidens hemtjänst. Nämnden tillsatte en arbetsgrupp bestående av sex personer som fick uppdraget att utreda frågan.

Framtidens hemtjänst. Nämnden tillsatte en arbetsgrupp bestående av sex personer som fick uppdraget att utreda frågan. 1 (7) 2010-04-12 LERU M200, v 1.0, 2007-04-19 Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets omsorger Framtidens hemtjänst BAKGRUND Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 5 februari 2009 fick Visions och

Läs mer

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Slutrapport Etapp I Datum 2009-11-04 Versionsnummer 3 Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer