Marknadsundersökning. en delrapport i utredningen om lagen om valfrihetssystem LOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsundersökning. en delrapport i utredningen om lagen om valfrihetssystem LOV"

Transkript

1 Marknadsundersökning en delrapport i utredningen om lagen om valfrihetssystem LOV

2 Sammanfattning Från och med den 1 januari 2009 finns möjligheten att med stöd av lagen om valfrihetssystem, LOV, (2008:962) skapa bra förutsättningar för att införa valfrihetssystem. LOV får tillämpas av de kommuner som önskar det och den avser bl. a. tjänster inom äldreomsorgen. I ett valfrihetssystem är det medborgarens behov och önskemål som sätts i fokus och blir själva utgångspunkten för verksamheten. På uppdrag av vård och omsorgsutskottet görs en utredning om att se över konsekvenser och förutsättningar vid ett eventuellt införande av lagen om valfrihetssystem i Mörbylånga kommun. Resultatet av denna rapport utgör en del i den utredningen som kommer att ligga som grund för kommunstyrelsen att fatta beslut om ett eventuellt införande av LOV. Mörbylånga kommuns arbete ska kännetecknas av en helhetssyn, samverkan och samordning samt att ha fokus på medborgarnas behov. Så i linje med kommunens visioner och mål har vi genomfört en undersökning om intresse finns bland våra medborgare att ha fler utförare att välja emellan om utförandet av service- och omvårdnadstjänster inom ordinära boenden (hemtjänsten). Även förekomsten av externa utförare, med möjlighet att utföra service- och omvårdnadstjänster enligt socialtjänstlagen vid sidan av den kommunala hemtjänsten, har undersökts. Vi har också undersökt om intresse att starta eget företag finns hos våra medarbetare. Resultatet visar sig att det finns intresse för att välja utförare av hemtjänst bland våra kommunmedborgare och att det varierar med att ha hjälp av den kommunala hemtjänsten, ålder, kön och bostadsort. Var tredje person som redan idag har hemtjänst, av dem som har besvarat förfrågan, kan tänka sig att välja en annan utförare av hemtjänst än kommunal hemtjänst. Av dem som idag inte har hemtjänst, som besvarat förfrågan, kan 65 procent tänka sig att välja annan utförare av hemtjänst. I Mörbylånga kommun och inom en radie av fem mil finns det företag som är intresserade av att erbjuda sina tjänster om ett valfrihetssystem för service- och omvårdnad för hemtjänst införs. Sex företag är intresserade av att utföra både service- och omvårdnadsinsatser, åtta företag är intresserade av att utföra serviceinsatser. Samtliga av de nio företagen som har svarat på vår förfrågan är intresserade av att erbjuda tilläggstjänster som t ex snöskottning, trädgårdsarbete och fönsterputsning etc. Marknadsundersökning (19)

3 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Mål Metod Avgränsningar Fördjupning marknadsundersökning Marknadsundersökningsprocessen Definition av problemet och undersökningsmålet Utveckling av en undersökningsplan Genomförandet av undersökningsplanen Tolkningar och rapporter Problemanalys Genomförande Undersökningarna Undersökning mot medborgare: Undersökningen mot medarbetare: Undersökningen mot presumtiva utförare: Metod Sekundär och primärdata Sekundärdata Primärdata Urval Enkätundersökning Medborgare Medarbetare Presumtiva företag Datainsamling Insamlingsteknik Enkätundersökning Utvärdering Resultat Medborgare Resultat Medarbetare Resultat Presumtiva företag Slutsats Diskussion Referenser Bilagor Marknadsundersökning (19)

4 1. Inledning På uppdrag av utskottet för vård och omsorg i Mörbylånga kommun görs en utredning om hemtjänst enbart ska utföras av kommunen eller om hemtjänst även ska kunna utföras av privata utförare i framtiden. Om ett sådant valfrihetssystem för hemtjänsten införs, innebär det att personer med bistånd enligt socialtjänstlagen får möjlighet att välja mellan kommunal hemtjänst eller privata utförare av hemtjänst. Enbart personer som har ansökt om och beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen skulle omfattas. Denna rapport är en sammanställning av tre marknadsundersökningar som har gjort för att utreda om: Finns det intresse av att kunna välja utförare av hemtjänsten i framtiden Finns det medarbetare inom verksamheten som är intresserade av att starta verksamhet inom området Finns det intresse från privata utförare att driva hemtjänst i Mörbylånga kommun. Resultatet av denna undersökning kommer att utgöra en del av kommunstyrelsens underlag för beslut om ett valfrihetssystem för hemtjänst ska införas eller inte i Mörbylånga kommun Bakgrund Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2008 besluta om och fördela 280 miljoner kronor i bidrag till kommunerna för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen (2001:453). Vård och omsorg har fått i uppdrag från utskottet att söka stimulansmedel enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för att förbereda ett eventuellt införande av valfrihetssystem inom äldreomsorgen/hemtjänsten i Mörbylånga kommun. Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja utförare bland de leverantörer som den upphandlande myndigheten godkänt och tecknat kontrakt med. Den enskilda blir den som avgör vem som får uppdraget att utföra insatserna hos henne eller honom. Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Mörbylånga kommun kronor Syfte Syftet med marknadsundersökningarna är att kartlägga och utforska om det finns ett intresse av att kunna välja mellan kommunal och privata utförare av hemtjänsten i framtiden. Syftet med projektet är att använda stimulansbidraget till konkreta insatser dels för att utreda förutsättningarna och konsekvenser om kundval enligt lagen om valfrihetssystemet (LOV) ska införas inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen, och för att efter politiskt beslut eventuellt utveckla, tillämpa och införa ett kundval Mål Målet är att utifrån resultatet som fås fram genom marknadsundersökningen skapa ett beslutsunderlag för kommunfullmäktige om ett eventuellt införande av LOV Metod Undersökningarna kommer att grundas sig på hjälp och stöd av facklitteratur, specialistkunskap och information från verksamheten. Undersökningarna kommer att genomföras med följebrev och enkät till medborgare och presumtiva företag samt en digital enkät till våra medarbetare. Tre olika typer av marknadsundersökningar kommer att implementeras: Medborgare över 55 år Medarbetare Presumtiva företag i branschen 1.5. Avgränsningar Marknadsundersökningarna avgränsas till att beröra hemtjänsten. Marknadsundersökning (19)

5 2. Fördjupning marknadsundersökning Ett företag eller kommun kan inte förvänta sig att informationen om exempelvis en viss målgrupp skall komma till det självmant. Ibland måste man själva göra undersökningar och andra gånger anlitas andra företag, som specialiserat sig på marknadsundersökningar. Några av de vanligaste undersökningarna är mätningar av marknadspotential, marknadsandelsanalys, försäljningsanalyser och affärstrender Marknadsundersökningsprocessen Enligt Kotler (Principles of marketing), kan marknadsundersökningsprocessen delas upp i fyra steg: Definition av problemet och undersökningsmålet Det är det viktigaste och oftast svåraste steget i undersökningsprocessen. Ofta vet man att något är fel, utan att veta exakt vad det är. När problemet väl är definierat måste undersökningsmål sättas upp. En undersökning kan vara av tre olika slag: 1. Undersökande Insamling av information för att bättre kunna definiera problemet och förstå möjliga hypoteser. 2. Beskrivande Insamlingen av information för att få en beskrivning över t ex potentialen för en viss produkt, kundattityder och demografi. 3. Orsak/verkan Marknadsundersökning för att testa hypoteser om förhållanden mellan orsak och verkan Utveckling av en undersökningsplan I det andra steget i undersökningsprocessen utvecklas en plan över hur insamlandet av primär- och sekundärdata ska ske på ett effektivt sätt. Planen, som sedan presenteras för ledningen, skall redogöra för existerande data, undersökningsmetod, kontaktmetoder, urvalsmetoder och val av undersökningsinstrument: primär- eller sekundärdata Primärdata Primärdata är information som ursprungligen är insamlad för just den undersökning som genomförs. Det finns i huvudsak tre olika angreppssätt/undersökningsmetoder som används vid insamling av primärdata: 1. Observationsresearch Insamlingen av data sker genom observationer av relevanta människor, agerande och situationer. Kan användas t ex för att få reda på konkurrenternas pris eller hur mycket hyllutrymme konkurrenterna får hos återförsäljaren. Används oftast som ett komplement till en annan undersökningsmetod 2. Enkätundersökning Enkätundersökning är den bästa metoden för att samla in beskrivande information om t ex människors kunskap, attityder, preferenser eller köpbeteende. Enkätundersökningens frågor kan ställas på ett strukturerat eller ostrukturerat sätt. Det strukturerade sättet går ut på att frågorna ställs på samma sätt till alla tillfrågade. Det ostrukturerade sättet går ut på att intervjuaren tränger in den tillfrågade och gör undersökningen mer som en intervju som bygger på svaren. En enkätundersökning kan också vara direkt eller indirekt. Den direkta metoden innebär att direkta frågor ställs om beteende eller åsikter t ex Varför köper du varan X? medan den indirekta metoden ställer frågor som t ex Vilken typ av människor köper varan X?. Enkätundersökning är den vanligaste undersökningsmetoden. 3. Experimentenkät Denna metod innebär att grupper av liknande människor och ger dem olika behandling och letar efter olikheter i gruppens svar. Med den metoden försöker man hitta orsak-verkan relationer. Nästa steg i primärdata-insamlingen är att välja kontaktmetod (brev, telefon, personligen osv.), en sampling plan utformas (vem skall vi undersöka, hur många och hur skall vi välja dem). Slutligen väljs undersökningsinstrumentet (frågor eller mekaniskt). Marknadsundersökning (19)

6 Sekundärdata Sekundärdata är information som redan insamlats för ett annat syfte än just den undersökningen som genomförs. Den informationen är oftast billigare och går även snabbare att få fram. Dock går det kanske inte att få fram all information som söks eller så är informationen inte användbar Genomförandet av undersökningsplanen I detta steg av processen samlas informationen in och analyserar. Denna fas är oftast den dyraste och det blir lätt fel. Undersökaren måste se till att planen genomförts korrekt och se till att de tillfrågade samarbetar och ger ärliga svar, samt att eventuella intervjuer begås utan misstag Tolkningar och rapporter Undersökaren tolkar och drar slutsatser utifrån insamlad data. Detta steg kräver ibland att en specialist på området tillkallas, eftersom större undersökningar ofta kräver invecklade matematiska modeller. Slutsatserna bör kompletteras av marknadsförare, eftersom de förstår problemen bättre. 3. Problemanalys Uppgiften är att göra en marknadsundersökning om våra medborgare är intresserade av att välja mellan en annan utförare av hemtjänsten än kommunens hemtjänst. Tre marknadsundersökningar har genomförts. Tre enkätundersökning där tillfrågade respondenter är: Medborgare över 55 år Medarbetare i organisationen Presumtiva utförare inom det privata näringslivet 4. Genomförande Genomförandet av marknadsundersökningarna sker med olika inriktningar men grundar sig på samma fråga: om våra medborgare är intresserade av att välja mellan en annan utförare av hemtjänsten än kommunal hemtjänst. 4.1 Undersökningarna Undersökning mot medborgare: Mål: få fram ett underlag om hur medborgaren ställer sig till ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV Syfte: göra en marknadsundersökning på utvald kundgrupp. Målgrupper: Slumpmässigt urval av 70 % av medborgare över 55 år bosatta i Mörbylånga kommun. Insamlingsteknik: sker genom enkät Undersökningen mot medarbetare: Mål: få fram ett underlag om det finns intresse från medarbetare inom hemtjänsten att starta egen verksamhet inom området om ett eventuellt införande av valfrihetssystem införs. Syfte: att göra en marknadsundersökning på samtliga medarbetare inom hemtjänsten i Mörbylånga kommun. Målgrupper: Samtliga medarbetare inom hemtjänsten i Mörbylånga kommun. Insamlingsteknik: sker genom digital enkät. Marknadsundersökning (19)

7 Undersökningen mot presumtiva utförare: Mål: få fram ett underlag om det finns företag som är intresserade av att driva verksamhet inom hemtjänst vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV Syfte: göra en marknadsundersökning på utvald kundgrupp. Målgrupper: Företag på Öland och inom en radie på 5 mil som erbjuder tjänster inom service och omvårdnad. Insamlingsteknik: sker genom enkät Metod Marknadsundersökningarna har skett via utskick av svarsenkät tillsammans med följebrev, broschyr och svarskuvert till medborgare och presumtiva utförare samt att utskick till medarbetare skett via en elektronisk enkät Sekundär och primärdata Datan som samlas in kan delas upp i sekundär och primärdata. Det som är viktigast för den här undersökningen är primärdatan som erhålls via datainsamling Sekundärdata Facklitteratur, kunskap och erfarenhet inom marknadsundersökning samt kunskap från verksamheten Primärdata Primärdata är den information som krävs för att den här marknadsundersökningen ska uppnå sitt syfte och mål. Primärdatan är de uppgifter som insamlas utav marknadsundersökaren själv med någon form av insamlingsteknik. Till dessa marknadsundersökningar har utskick av enkät och webbenkät använts som insamlingsteknik för primärdata (se bilaga 2) Urval Enkätundersökning Medborgare För att kunna identifiera målgruppen för enkätundersökningen ställdes frågan; Vilka är enligt syftet intressanta att undersöka? Vilka? Medborgare i Mörbylånga kommun Var? Mörbylånga kommun Målpopulation:. 70 % av våra medborgare som är över 55 år. Urval: Med anledning av ett generationsskifte mellan den tysta generationen och babybomgenerationer kommer andra krav att ställas i framtiden därav urvalet av personer över 55 år. Ett följebrev tillsammans med en informationsbroschyr samt enkät och svarskuvert skickades ut i mars Respondenterna har kunnat svara anonymt. (se bilaga 2). Totalt urval: 3731 st Svarsfrekvens: 52 % Bortfall: 1792 Summa svar: 1939 varav 987 kvinnor (51 %) och 952 män (49 %) Marknadsundersökning (19)

8 Medarbetare För att kunna identifiera målgruppen för enkätundersökningen ställdes frågan; Vilka är enligt syftet intressanta att undersöka? Vilka? Medarbetare inom hemtjänsten i Mörbylånga kommun Var? Mörbylånga kommun Målpopulation:. Samtliga medarbetare inom hemtjänsten i Mörbylånga kommun Urval: Samtliga medarbetare inom hemtjänsten i Mörbylånga kommun. Samtliga medarbetare har fått information om att en undersökning kommer att göras. En informationstext tillsammans med en digital enkät skickade i maj ut till samtliga medarbetare. Respondenterna har kunnat svara anonymt. (se bilaga 2). Totalt urval: 84 st Svarsfrekvens: 14 % Bortfall: 72 st Summa svar: 12 varav 11 kvinnor (92 %) och 1 man (8 %) Presumtiva företag För att kunna identifiera målgruppen för enkätundersökningen ställdes frågan; Vilka är enligt syftet intressanta att undersöka? Vilka? Privata aktörer inom branschen service och omvårdnad. Var? Företag på Öland och inom en radie på 5 mil. Målpopulation:. Företag inom service och omvårdnad Urval: Urvalet har gjorts via företagsregister med företag som är registrerade att erbjuda service och omvårdnad. Ett följebrev tillsammans med en informationsbroschyr samt enkät och svarskuvert skickades ut i mars Respondenterna har inte kunnat svara anonymt. (se bilaga 2). Totalt urval: 31 st Svarsfrekvens: 29 % Bortfall: 22 st Summa svar: 9 varav 5 företag med verksamhet i Mörbylånga kommun och 4 företag med verksamhet i Kalmar Datainsamling Insamlingsteknik Enkätundersökning Marknadsundersökningen mot medborgare förbereddes med en noggrann övervägning vad som skulle fås ut av undersökningen. Huvudsyftet var att veta om det finns ett intresse från våra medborgare om att själva på välja mellan kommunal utförare och privat utförare. Men i samband med frågeställningen även få in demongrafisk information om tilläggstjänster, viktiga värden samt övriga kommentarer. Pensionärsrådet har fått vara med och lämna sina åsikter om frågorna. Undersökningarna mot medarbetare och presumtiva utförare är inte av djup karaktär utan fåtal frågor om deras intresse finns för att starta och driva verksamhet inom service och omvårdnad i Mörbylånga kommun. Marknadsundersökning (19)

9 5. Utvärdering Som bilaga till rapporten finns en mer tydlig och informativ sammanställning över hela resultatet av marknadsundersökningen som gjordes mot medborgare. Nedan redovisas resultat från respektive undersökning Resultat Medborgare Fråga 1-3 är basinformation om kön, ålder och vilken postadress respondenter har. Fråga 4-9 är informationsfrågor. Fråga 1-3 Kön, ålder och postadress Totalt urval: 3731 st Svarsfrekvens: 52 % Bortfall: 1792 Summa svar: 1939 varav 987 kvinnor (51 %) och 952 män (49 %) Fördelning kön & ålder Ålder Kvinna Man ,8 % 98 10,3 % ,5 % ,6 % ,8 % ,7 % ,1 % ,5 % ,4 % ,1 % ,8 % 93 9,8 % ,8 % 59 6,2 % ,7 % 18 1,9 % Diagram - Antal respondenter fördelning kön & ålder Kvinna Man Marknadsundersökning (19)

10 Fördelning per postort Postort Kvinna Man Algutsrum 63 6,4 % 53 5,6 % Degerhamn Västra 20 2,0 % 25 2,6 % Degerhamn Östra 64 6,5 % 61 6,4 % Färjestaden ,1 % ,7 % Glömminge 47 4,8 % 56 5,9 % Gårdby 57 5,8 % 63 6,6 % Hulterstad/Alby 20 2,0 % 25 2,6 % Kastlösa 24 2,4 % 29 3,0 % Möckleby 56 5,7 % 56 5,9 % Mörbylånga ,8 % ,4 % Runsten 2 0,2 % 2 0,2 % Stora/lilla Frö, Kleva, Karlevi 30 3,0 % 20 2,1 % Vickleby 57 5,8 % 61 6,4 % ej postnr 5 0,5 % 5 0,5 % Marknadsundersökning (19)

11 Fråga 4 Respondenten fyller i om han/hon idag har hemtjänst eller inte och vilka tjänster som är intressanta. Totalt antal respondenter som har hemtjänst idag: 131 varav 85 kvinnor (64,9 %) och 46 män (35,1 %) Respondenter som har servicetjänst: 98 varav 67 kvinnor (68,4 %) och 31 män (31,6 %) Respondenter som har omvårdnad: 77 varav 48 kvinnor (62,3 %) och 29 män (37,7 %) Är ansluten till Norr: 50 Är ansluten till Söder: 63 Antal respondenter som inte har hemtjänst idag: 1716 varav 852 kvinnor (49,7 %) och 864 män (50,3 %) Respondenter som kan tänka sig servicetjänster: 1264 varav 626 kvinnor (49,5 %) och 638 män (50,5 %) Respondenter som kan tänka sig omvårdnadstjänster: 1012 varav 533 kvinnor (52,7 %) och 479 män (47,3 %) Antal inkomna svar: 1847 Svarsfrekvens: 95,2 % Bortfall: 92 st Summa svar: 1847 varav 937 kvinnor (50,7 %) och 910 man (49,3 %) Summering av fråga 4 och fråga 6 Utav de 131 som idag har hemtjänster svarar de på följande att de kan tänka sig använda en annan utförare: JA 38 (29,0 %) NEJ 60 (45,8 %) VET EJ 33 (25,2 %) Utav de 1716 som har svarat på att de idag inte har hemtjänst och att de kan tänka sig använda en annan utförare: JA 1114 (64,9 %) NEJ 291 (16,9 %) VET EJ 311 (18,1 %) Svar från dem som har hemtjänst idag Svar från dem som inte har hemtjänst idag 25% 29% 18% JA NEJ VET EJ JA NEJ VET EJ 17% 65% 46% Fråga 5 Respondenten är över 65 år och svarar på om han/hon har dagligt stöd och hjälp av anhörig eller annan person. Antal respondenter som har svarat ja: 242 varav 123 kvinnor (50,8 %) och 119 män (49,2 %) Antal respondenter som har svarat nej: 1055 varav 518 kvinnor (49,1 %) och 537 män (50,9 %) Antal inkomna svar: 1297 Svarsfrekvens: 66,9 % Bortfall: 642 Summa svar: 1294 varav 641 kvinnor (49,5 %) och 656 män (50,5 %) Marknadsundersökning (19)

12 Fråga 6 Respondenten svarar på om han/hon kan tänka sig välja en annan utförare av hemtjänsten än kommunal hemtjänst. Antal respondenter som svarat JA: 1185 (61 %) varav 616 kvinnor (52 %) och 569 män (48 %) Antal respondenter som svarat NEJ 364 (19 %) varav 150 kvinnor (41 %) och 214 män (59 %) Antal respondenter som svarat VET EJ 385 (20 %) varav 216 kvinnor (56 %) och 169 (44 %) Antal inkomna svar: 1934 Svarsfrekvens: 99,7 % Bortfall: 5 st Summa svar: 1934 varav 982 kvinnor (50,7 %) och 952 man (49,3 %) Köns- och åldersfördelning (antal) Ja Nej Vet ej Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Summa Summa totalt Köns- och åldersfördelning (i procent) Ja Nej Vet ej Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man ,8 % 11,6 % 10,0 % 11,2 % 4,6 % 4,2 % ,8 % 18,6 % 12,7 % 15,0 % 11,6 % 12,0 % ,6 % 27,4 % 12,7 % 21,0 % 20,8 % 20,4 % ,1 % 18,5 % 15,3 % 18,2 % 16,7 % 18,6 % ,7 % 9,8 % 10,0 % 12,1 % 17,1 % 19,8 % ,8 % 7,0 % 14,7 % 12,1 % 14,4 % 16,2 % ,7 % 5,4 % 16,0 % 7,9 % 11,1 % 6,6 % ,6 % 1,6 % 8,7 % 2,3 % 3,7 % 2,4 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,0 % 100 % Diagram - Fördelning över respondenters svar; ja, nej och vet ej 20% Antal respondentet som har svarat ja: Antal respondenter som har svarat nej: 19% 61% Antal respondenter som har svarat vet ej: Marknadsundersökning (19)

13 Fråga 7 Respondenten svarar på hur intresserad han/hon är av att kunna välja mellan olika utförare av hemtjänst. Antal inkomna svar: 1910 Respondenter som är intresserade av att välja: 1242 (65 %) varav 644 kvinnor (51,8 %) och 598 män (48,2 %) Respondenter som är intresserade av att välja service: 663 varav 357 kvinnor (53,8 %) och 306 män (46,2 %) Respondenter som är intresserade av att välja omvårdnad: 454 varav 235 kvinnor (51,8 %) och 219 män (48,2 %) Respondenter som är ointresserade av att välja: 208 (11 %) varav 86 kvinnor (41,3 %) och 122 män (58,7 %) Respondenter som inte vet: 460 (24 %) varav 248 kvinnor (53,9 %) och 212 män (46,1 %) Antal inkomna svar: 1910 Svarsfrekvens: 98,5 % Bortfall: 29 st Summa svar: 1910 varav 978 kvinnor (51,2 %) och 932 män (48,8 %) Diagram fördelning av intresserad av att kunna välja själv 24% Antal respondenter som är intresserade av att välja Antal respondenter som är ointresserade av att välja 11% 65% Antal respondenter som inte vet Diagram fördelning av intresserade av att välja kön / service & omvårdnad intresserade att välja omvårdnad intresserade att välja service man kvinna Marknadsundersökning (19)

14 Fråga 8 Respondenten svarar på hur intresserad han/hon är av att kunna köpa tilläggstjänster av privat utförare. T ex snöskottning, trädgårdsarbete och fönsterputsning. Respondenter som är intresserade av tilläggstjänster: 1226 (64 %) varav 643 kvinnor (52,4 %) och 583 män (47,6 %) Respondenter som är ointresserade av tilläggstjänster: 263 (14 %) varav 116 kvinnor (44,1 %) och 147 män (55,9 %) Respondenter som inte vet: 423 (22 %) varav 216 kvinnor (51,0 %) och 207 män (49,0 %) Antal inkomna svar: 1912 Svarsfrekvens: 98,6 % Bortfall:27 st Summa svar: 1912 varav 975 kvinnor (51 %) och 937 man (49 %) 14% 22% Antal respondenter som är intresserade av tilläggstjänster Antal respondenter som är ointresserade 64% Antal respondenter som inte vet Fråga 9 Respondenten får ringa in vilka egenskaper och värden som är viktiga för han/hon. Bygger på samma frågor som ställs i den nationella nki-mätningen som görs en gång om året. Här har respondenten haft möjlighet att även kommentera egna värden som är betydelsefulla och viktiga. (se bilaga 3, fråga 9) Medelvärde Antal svar svar i procent Information 9, ,9 % Bemötande 9, ,6 % Inflytande 9, ,2 % Trygghet 9, ,2 % Hjälpens omfattning 8, ,1 % Social samvaro och aktiviteter 8, ,0 % Hjälpens utförande 9, ,9 % Maten 9, ,3 % Städning, tvätt och dusch 9, ,7 % Vårdinsatser 9, ,6 % Kontinuitet av personal 9, ,9 % Marknadsundersökning (19)

15 5.2. Resultat Medarbetare Fråga 1 är basinformation om kön, resterande frågor 2-5 är informationsfrågor. De som har svarat ja på att starta företag svarar även på frågorna 3-5. Om man svarar nej på att starta företag avslutas frågeställning. Webbenkät har skickats ut till samtliga medarbetare inom hemtjänsten. Totalt urval: 84 st Svarsfrekvens: 14 % Bortfall: 72 st Summa svar: 12 varav 11 kvinnor (92 %) och 1 man (8 %) Fråga 2 Om kundval enligt lagen om valfrihetssystem införs i Mörbylånga kommun kan du då tänka dig att starta ett eget företag? Ett företag som erbjuder tjänster inom service- och omvårdnad? Antal svar Antal svar i procent Stämmer helt och håller 0 0 % Stämmer ganska bra 1 8 % Stämmer inte alls % Vet inte 1 8 % Totalt antal svar % Fråga 3 Inom följande områden har jag intresse av att erbjuda tjänster: Servicetjänster Omvårdnadstjänster Antal svar Antal svar i procent Antal svar Antal svar i procent Stämmer helt och 0 0 % 0 0 % håller Stämmer ganska bra 0 0 % 1 50 % Stämmer inte alls % 0 0 % Vet inte 0 0 % 1 50 % Totalt antal svar % Bortfall Fråga 4 Respondenten kan tänka sig att erbjuda tilläggstjänster som t.ex.: Trädgårdsskötsel Fönsterputsning Snöskottning Antal svar Antal svar i Antal svar Antal svar i procent Antal svar Antal svar i procent procent Stämmer helt och 0 0 % 0 0 % 0 0 % håller Stämmer ganska bra % 0 0 % % Stämmer inte alls 0 0 % % 0 0 % Vet inte 0 0 % 0 0 % 0 0 % Totalt antal svar Bortfall Fråga 5 Följande områden tror sig respondenter behöva mer kunskap om för att driva ett eget företag: Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Antal svar Antal svar i procent Antal svar Antal svar i procent Ekonomi 0 0 % % Marknadsföring 0 0 % % Personalhantering 0 0 % % IT/Datakunskap 1 50 % 1 50 % Bokföring 1 50 % 1 50 % Försäljning 1 50 % 1 50 % Affärsmässighet 1 50 % 1 50 % Marknadsundersökning (19)

16 5.3. Resultat Presumtiva företag Fråga 1 är basinformation om kontaktuppgifter till företaget, frågor 2-3 är informationsfrågor. Ett följebrev tillsammans med en informationsbroschyr samt enkät och svarskuvert skickades ut i mars Respondenterna har inte kunnat svara anonymt. (Se bilaga 2). Urvalet har gjorts via företagsregister med företag som är registrerade att erbjuda service och omvårdnad. Totalt urval: 31 st Svarsfrekvens: 29 % Bortfall: 22 st Summa svar: 9 varav 5 företag med verksamhet i Mörbylånga kommun och 4 företag med verksamhet i Kalmar. Fråga 2 respondent svarar på om hans/hennes företag är intresserad av att erbjuda tjänster i Mörbylånga kommun om ett valfrihetssystem för service- och omvårdnadstjänster inom hemtjänst införs: Respondenter som har svarat ja Respondenter som har svarat nej Respondenter som har svarat kanske 9 st 0 st 0 st Fråga 3 Respondent svarar på om hans/hennes företag är vid ett eventuellt införande av LOV i Mörbylånga kommun är intresserad av att erbjuda tjänster inom service, omvårdnad och/eller tilläggstjänster. Respondenter som har svarat service 8 st (88,8 %) Respondenter som har svarat omvårdnad 6 st (66,6 %) Respondenter som har svarat tilläggstjänster 9 st (100 %) Marknadsundersökning (19)

17 6. Slutsats I framtiden beräknas antalet äldre över 65 år att bli fler. Äldre i framtiden kommer att ha en annan syn på åldrandet samt ha en vana av utbildning, valfrihet och variation. De ständiga förändringar som sker i dagens samhälle kommer också att ställa krav på att vår organisation och verksamhet hänger med trenderna. Den tysta generationen som består av dem som är födda på talet har betydligt mindre intresserade av att vara med och påverka och göra egna val än efterföljande generationen, babyboom, som är de som nu successivt börjar fylla våra platser inom hemtjänsten. Det visar sig redan idag att de ställer andra krav än tidigare generation. Flexibilitet kommer också att vara viktigt då fler individuella skillnader kommer önskas tillfredställas. Framtiden präglas av en stor grupp äldre som är mer medvetna samt ställer mer krav på äldreomsorgen och utbudet av insatser, vilka genomsyras av valfrihet. Gruppen äldre förmodas ha ett mer aktivt åldrande än vad dagens äldre har. Resultatet visar sig klart och tydligt i marknadsundersökningen som gjorts mot våra medborgare. Övervägande antalet av våra omsorgstagare med ordinärt boende i Mörbylånga kommun är över 75 år. Tidigare statistik och erfarenheter visar att det är efter 75 år som behovet av hemtjänst ökar och blir större både inom service- och omvårdnad. Rapporten här visar att det finns intresse från våra medborgare att kunna välja utförare av hemtjänst. Var tredje person som redan idag har hemtjänst, av dem som har besvarat förfrågan, kan tänka sig att välja en annan utförare av hemtjänst än kommunens hemtjänst. Av dem som idag inte har hemtjänst, som besvarat förfrågan, kan 65 procent tänka sig att välja annan utförare av hemtjänst. Fördelningen mellan kvinnor och män i rapporten skiljer sig lite åt. Majoriteten av dem som är framtidens omsorgstagare, mellan år, ställer sig mer positiva till att kunna påverka och göra egna val av utförare. Däremot visar det sig att åldersgruppen mellan år samt 75 år och uppåt är mer neutrala och väljer att inte kunna påverka och göra egna val. Vid ett eventuellt införande av LOV finns det intresse från näringslivet både lokalt och regionalt. Däremot är intresset från våra medarbetare om att starta eget företag inom branschen i stort sett obefintligt. 7. Diskussion Med hänvisning till resultatet av denna marknadsundersökning kommer med rätt hög sannolikhet utbudet och tillgången i framtiden öka, exempel kan vara fler aktiviteter, förändrade hygienkrav, krav på bostäder, mer bestämmande och påverkan av vår utförda service och arbetssätt. Hänsyn bör tas till individens intressen och kunskap, då fler äldre kommer att inneha större kunskap och erfarenhet samt vana av att kunna påverka och göra egna val. Samverkan mellan omsorgstagare och medarbetare inom hemtjänsten kommer att vara fortsatt viktigt i framtiden och organisationen kan komma behövas förändras för att möta målgruppens krav. Exempel på detta är privatisering och förändring av huvudmannaskap. Konsekvensen är att framtidens äldreomsorg innebär ökade krav på hemtjänsten, där kraven ställs av både målgruppen och samhället. Marknadsundersökning (19)

18 8. Referenser Böcker Axelsson, Björn, Agndahl, Henrik. (2005); Professionell marknadsföring. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur - ISBN: Kotler, Philip, (2004); Principles of marketing. Harlow, UK: Longman - ISBN Christensen, Lars, Andersson, Lena, Carlsson, Carin, Haglund, Lars, (2001), Marknadsundersökning en handbok, 1 uppl. Lund: Studentlitteratur - ISBN: Marknadsundersökning (19)

19 9. Bilagor 1. Tidsplan 2. Enkätundersökningsformulär 3. Datainformation från marknadsundersökningen mot medborgare 4. Fakta om hemtjänsten i Mörbylånga kommun och LOV Broschyr Marknadsundersökning (19)

20 Bilaga 1 Tidsplan V2 V4 V 8 Möte och diskussioner med Staffan Larsson och Kent Ingvarsson om förslag på att genomföra tre marknadsundersökningar som en del i utredningen om att ta fram konsekvenser och förutsättningar till att eventuellt införa LOV enligt lagen om valfrihetssystem. Fokus på medborgare och medarbetare Research Strukturering av marknadsundersökningarna Information till vård och omsorgsutskottet samt pensionärsrådet om projektet i sin helhet samt om kommande marknadsundersökningar V11-15 Genomförande Framtagning av material samt utskick i omgångar till medborgare och presumtiva företag V16-21 Sammanställning av marknadsundersökningar Inmatning av data från svarsbrev från medborgare och presumtiva företag V20-23 Genomförande Utskick till medarbetare V22 V23 V24 Rapport Sammanställning av marknadsundersökning Sammanställning av medarbetare-enkät Rapport klar för redovisning Marknadsundersökning 2011

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten - ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har fr o m den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på i Ale kommun Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa ska handla Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har från den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012 SN/202/59 202-06-25 (9) KUNDUNDERSÖKNING MAJ 202. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende serviceinsatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

KUNDVALSKATALOG 2015

KUNDVALSKATALOG 2015 KUNDVALSKATALOG 2015 Kundval inom hemtjänsten Du som är beviljad hemtjänst kan välja vilken utförare du vill ha av din hemtjänst. Du kan välja mellan kommunen och de privata utförare som godkänts som utförare.

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i april 2011 i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen informerar Socialförvaltningen informerar Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Lokal värdegrund i Norbergs

Läs mer

Vårdindikatorn. Första kvartalet

Vårdindikatorn. Första kvartalet Vårdindikatorn Första kvartalet 2008 2008-04-29 Innehållsförteckning 1 Vårdindikatorn första kvartalet 2008 3 2 Medlemsundersökning 4 6 av 10 bedriver verksamhet i en kommun som har infört ett valfrihetssystem...4

Läs mer

Verksamhetsmål för äldrenämnden

Verksamhetsmål för äldrenämnden Verksamhetsmål för äldrenämnden 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 VERKSAMHETSIDÉ Vad gör nämnden och för vem 4 VISION Vad vill vi 6 MÅL Vad ska göras och vilka resultat ska uppnås

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Framtidens hemtjänst?

Framtidens hemtjänst? Framtidens hemtjänst? Om valfrihet, inflytande, förenklad biståndsbedömning och nya yrkesroller 1 FoU i Väst/GRs utvärdering av Askimsmodellen kortversion 2 Vem som helst kan städa ett golv, men vem som

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Vem har möjlighet att välja utförare? Du som är beviljad hemtjänst omfattas av det egna valet av utförare. Vad innebär

Läs mer

25 Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

25 Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-02-01 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2012/370 25 Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet Vårdindikatorn Tredje kvartalet 2008 2009-01-20 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 3 2. Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBILDNING Lotta Burenius 08 508 36 202 SID 1 (6) 2012-02-20 DNR 070101/2012 pm STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER

Läs mer

Huddinge kommuns hemtjänst!

Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! I Huddinge får alla hemtjänstkunder själva välja utförare. Vi är det kommunala alternativet som bedriver hemtjänst

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178

INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178 1 (7) INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178 1. Bakgrund/förutsättningar 1.1 Antalet äldre-äldre ökar De äldres andel i kommunen

Läs mer

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Innehåll Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Vad innebär lagtexten om värdegrund för äldre personer? 31 för anhöriga? 37 för personal? 43 Hur kan du stötta dina medarbetare

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer