Grästorps kommun Socialförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grästorps kommun Socialförvaltningen"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten.

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte. 4 Bakgrund. 4 Metod. 4 Resultat.5 Bilagor: Bilaga 1, Frågeformulär Bilaga 2, Hälsa på hos äldre..12 2

3 Sammanfattning Sammanfattning på den enkät som skickades till boende i Grästorps Kommun som är mellan år. Grästorps Kommun sökte pengar från Socialstyrelsen för att kunna genomföra projektet HÄLSA (PÅ) HOS ÄLDRE. Projektledare var Maria Toll och Marianne Henström. Tanken för projektet var att få ett underlag för framtida planering av verksamhet och fallförebyggande insatser. Frågorna handlade bl a om kost, motion och hur Du trivs i Din bostad och om Du känner Dig trygg. Enkäten skickades ut till 243 personer som är mellan år i kommunen. Av dessa fick vi in 176 svar = 72 %. De flesta är sammanboende och bor i en villa på landet. Få har hemtjänst. Övervägande klarar sig själva och behöver man hjälp så får man den hjälpen från make/maka eller av grannar. Några har uppgett att de hjälper någon annan, men de flesta gör det inte. Motion är bra det tycker 80 % av svaren, det utövas dagligen eller flera gånger i veckan. Föreningslivet är aktivt och många är också aktiva i det. Ett flertal föreningar och organisationer har namngetts där kommunens åringar är aktiva. Frågan vi ställde Hur bedömer Du själv ditt allmänna hälsotillstånd? Svarade de flesta att det är bra eller mycket bra. Nästan alla är nöjda med den tillvaro som de har idag och över 90 % av de inkomna svaren är trygga och trivs i Grästorps Kommun. 3

4 Inledning 2010 sökte Grästorps kommun stimulansmedel från staten med uppdraget att starta ett projekt som går ut på att erbjuda förebyggande/uppsökande verksamhet till personer mellan år. Projektet är ett led i fallförebyggande åtgärder i hemmet. Samverkan sker med Carema Vårdcentral och Folkhälsan. Frågeformulär och information skickades ut till 243 personer. 176 personer svarade. Syfte Det övergripande syftet med projektet är att få ett bra underlag för framtida planering av verksamhet och fallförebyggande insatser. Det har även förmedlats information om vad kommunen har att erbjuda när det gäller stöd i vardagen och utbudet av olika aktiviteter. Bakgrund Att arbeta med fallförebyggande åtgärder hos äldre har i många fall visat sig öka livskvaliteten och har gett personerna en ökad trygghet i hemmet. Metod Arbetet började med att kartlägga personer år. Frågeformulär och information skickades ut till 243 personer. Brevet innehöll frågeformulär, checklista för ett säkrare hem, broschyren säkerhet i vardagen ifrån myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Äldreguiden och inbjudan till en informationsträff skickades ut med svarskuvert. Ett material sammanställdes utifrån ledningens direktiv. (Se bilaga 2) Ett brev Hälsa på hos äldre (se bilaga 1) skickades ut till berörda personer. Personerna ombads att skicka in frågeformuläret med det bifogade svarskuvertet. Önskade man ett hembesök fanns den möjligheten att boka in det. Den 16 juni 2011 var personer år inbjudna till ett informationsmöte i samlingssalen i kommunens hus där Kommunen, Carema och Folkhälsan informerade. Det kom cirka 30 personer. Information om enkätsvaren och en kortare sammanställning av projektet sker till Grästorps pensionärer via månadsprogrammet där även en inbjudan till informationsmötet sker. 4

5 2011: Frågeformuläret förebyggande hembesök har gått ut till 243 personer. Av dessa har 176 svar kommit in. Svarsfrekvensen är drygt 72 %.Två personer önskade ett hembesök. Resultat frågeformulär: Man 84 st 47,7 % Kvinna 92 st 52,3 % Fråga 1a. Hur bor Du? 1, Lägenhet 54 st 31 % 2, Villa 122 st 69 % Fråga 1b. Var bor du? 1, Landsbygd 104 st 59 % 2, Tätort 72 st 41 % Fråga 1c. Är du 1, Ensamboende 59 st 34 % 2, Sammanboende 115 st 65 % Ej svarat 2 st 1 % Fråga 2. Har du hemtjänst insatser? 1, Ja, 16 st 10 % 2, Nej, 160 st 90 % 5

6 Fråga 3 Klarar Du Dig själv utan hjälp när det gäller: Matinköp Ja 151 st 86 % Nej 21 st 12 % Ej svarat 3 st 2 % Matlagning Ja 154st 87,5 % Nej 16st 9,5 % Ej svarat 6 st 3 % Sköta tvätten Ja 152 st 86 % Nej 21 st 12 % Ej svarat 3 st 2 % Sköta städning Ja 148 st 84 % Nej 23 st 13 % Ej svarat 5 st 3 % Personlig hygien Ja 165 st 94 % Nej 7 st 4 % Ej svarat 4 st 2 % Fråga 4 Hjälper du någon annan med sådant som den personen inte klarar av? Ja, 31 st 18 % Nej, 129 st 73 % Ej svarat 16 st 9 % Fråga 5 Utövar Du någon form av lätt motion, korta promenader, korta cykelturer, hushållsarbete eller trädgårdsarbete? Aldrig/så gott som aldrig 13 st 7,5 % Mindre än en gång i månaden 2 st 1 % En eller två gånger i månaden 6 st 3,5 % Flera gånger i månaden 9 st 5 % Flera gånger i veckan 50 st 28,5 % Dagligen 92 st 52,5 % Ej svarat 4 st 2 % 6

7 Fråga 6 Är Du medlem i någon förening? Ja, 105 st 60 % Nej, 68 st 39 % Ej svarat 3 st 1 % Om, ja, vad? Föreningar som nämns i svaren är bland annat: Kommunens pensionärsföreningar, Röda korset, Särestads lantbruksmuseum, Hembygdsföreningar, kyrkornas aktiviteter, kommunens aktiviteter, Lions och Ekarnas golfklubb med mera. Fråga 7 Brukar Du delta i andra aktiviteter? Ja, 64 st 36 % Nej, 99 st 56 % Ej svarat 13 st 8 % Om ja, vad? Aktiviteter som nämns i svaren är bland annat: körsång, gymnastikgrupper/gym, motionssimning, dans, bordtennis, lantbruksarbete, jakt, barnpassning, bowling, boule, teater och konst med mera Fråga 8 Hur bedömer Du själv ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott 24 st 14 % Ganska gott 130 st 74 % Ganska dåligt 16 st 9 % Mycket dåligt 2st 1 % Ej svarat 4 st 2 % 7

8 Fråga 9 Är Du nöjd med din tillvaro, som den gestaltar sig idag? Mycket nöjd 54 st 31 % Ganska nöjd 106 st 60 % Ganska missnöjd 5 st 3 % Mycket missnöjd 0 st 0 % Ej svarat 11 st 6 % Fråga 10 Trivs du och är du trygg där du bor? Ja, 162 st 92 % Nej, 4 st 2 % Ej svarat, 11 st 6 % Om nej, varför? Här har man uppgett stökiga grannar som exempel. Objudna gäster, inbrott och överfallsrisk är en annan orsak till varför man inte känner sig trygg i hemmet. Synpunkter: Bättre ordning på trottoarer och cykelvägar. Så att lättare går att ta sig fram med rullatorer, rullstolar, m.m. Man önskar att få träffa samma doktor vid läkarbesök. Att man gör något åt genomfartsleden genom samhället. Varför byggs det inte seniorvillor i Grästorp? Önskar fler lägenheter i markplan. Sänk hastigheten i villaområden. Känner oro för inbrott. 8

9 Förebyggande hembesök Bilaga 1 Frågeformulär Intervjuperson 1 Man 2 Kvinna 1a. Hur bor Du? 1 Lägenhet 2 Villa 1b. Var bor Du? 1 Landsbygd 2 Tätort 1c. Är Du.. 1 Ensamboende 2 Sammanboende 2. Har du hemtjänst insatser? 1 Ja 2 Nej 3. Klarar Du Dig själv utan hjälp när det gäller: Matinköp 1 Ja 2 Nej Vem hjälper dig? Matlagning 1 Ja 2 Nej Vem hjälper dig? Sköta tvätten 1 Ja 2 Nej Vem hjälper dig? Sköta städningen 1 Ja 2 Nej Vem hjälper dig? Sköta din personliga hygien 1 Ja 2 Nej Vem hjälper dig? 4. Hjälper Du någon annan med sådant som den personen inte klarar av? 1 Ja 2 Nej 9

10 5. Utövar Du någon form av lätt motion, korta promenader, korta cykelturer, hushållsarbete eller trädgårdsarbete? 1 Aldrig/så gott som aldrig 2 Mindre är en gång i månaden 3 En eller två gånger i månaden 4 Flera gånger i månaden 5 Flera gånger i veckan 6 Dagligen 6. Är du medlem i någon förening? 1 Ja I vilken/vilka föreningar? 2 Nej Om ja, brukar Du delta i föreningens aktiviteter? Brukar Du delta i andra aktiviteter? 1 Ja 2 Nej Om ja, vad? 8. Hur bedömer Du själv ditt allmänna hälsotillstånd? 1 Mycket gott 2 Ganska gott 3 Ganska dåligt 4 Mycket dåligt 9. Är Du nöjd med Din tillvaro som den gestaltar sig idag? 1 Mycket nöjd 2 Ganska nöjd 3 Ganska missnöjd 4 Mycket missnöjd 10

11 10. Trivs Du och är Du trygg där Du bor? 1 Ja 2 Nej Om nej, varför? Övriga Synpunkter: Tack för Din medverkan! 11

12 HÄLSA (PÅ) HOS ÄLDRE Bilaga 2 Det här vänder sig till Dig som är mellan år och bor i Grästorps Kommun. Grästorps Kommun arbetar med förebyggande/uppsökande verksamhet För ett gott liv på äldre dar! Vi som arbetar med förebyggande/uppsökande verksamhet under 2011 är Maria Toll och Marianne Henström. Verksamheten bedrivs som ett projekt med hjälp av stimulansmedel från Socialstyrelsen. För att få ett bra underlag för framtida planering av verksamhet och fallförebyggande insatser, så har vi ställt samman ett antal frågor som vi vill att Du fyller i och skickar tillbaka till Grästorps Kommun. Frågorna handlar bl a om hälsa, kost och motion och om hur Du trivs i din bostad och om Du känner dig trygg. Brevet innehåller även broschyren Säkerhet i vardagen, Äldreguiden, Råd och tips för att förebygga fallolyckor i hemmet. Dina svar är helt konfidentiella. Om önskemål finns kan du ringa och boka ett hembesök av oss. Då kan vi samtala utifrån frågeformuläret och fallförebyggande insatser. Har Du frågor angående enkäten eller vill boka hembesök av oss ring; Svarskuvert vill vi att Du skickar tillbaka till oss inom 14 dagar.. Vi vill också bjuda in Dig till ett INFORMATIONSMÖTE I Samlingssalen Kommunens Hus Torsdag 16 juni kl Kommunen, Carema och Folkhälsan informerar om sin verksamhet! Vi bjuder på frukt, juice och kaffe 12

SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010

SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010 SAMTAL MED PERSONER I HÖGSBY KOMMUN SOM FYLLT 80 ÅR 2009/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND NATIONELLA UPPDRAGET 3 TIDIGARE RAPPORTER 3 SYFTE 3 METOD 3 OMFATTNING 3 BOENDE 4 UPPVÄRMNING AV HUSEN 4 LOGISTIK

Läs mer

Slutrapport VillGott. Förebyggande hembesök

Slutrapport VillGott. Förebyggande hembesök Omvårdnadsförvaltningen 2011-01-24 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-02-11 Slutrapport VillGott Förebyggande hembesök Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Förebyggande Hembesök I Lunds kommun

Förebyggande Hembesök I Lunds kommun Förebyggande Hembesök I Lunds kommun Årsrapport 2014 Personer födda 1934 Elisabeth Bennet Bakgrund Det förebyggande hembesöket har varit en permanent verksamhet i Lunds kommun sedan 2011. Syftet med hembesöken

Läs mer

Uppsökande hembesök Hos personer 80 år och äldre Slutrapport

Uppsökande hembesök Hos personer 80 år och äldre Slutrapport SLUTRAPPORT 2010-08-31 Uppsökande hembesök Hos personer 80 år och äldre Slutrapport Marita Nilsson September 2010 2(23) Uppsökande hembesök hos personer 80 år och äldre 3 Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund

Läs mer

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Slutrapport Elisabeth Bennet, Arbetsterapeut Cecilia Larsson Glowacki, Biståndshandläggare

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Sätt på kaffet! så tar jag med fikabröd. Rapport Tomelilla december 2008 Christel Nilsson Tel: 0417 181 28 Mobil 0709-958 128 HUchristel.nilsson@tomelillaU

Läs mer

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Granskning av attityderna till och erfarenheten av boendet Aniara i stadsdelen Östra Göteborg, Göteborgs Stad Elin Björsell, NSPHiG Andrea

Läs mer

Marknadsundersökning. en delrapport i utredningen om lagen om valfrihetssystem LOV

Marknadsundersökning. en delrapport i utredningen om lagen om valfrihetssystem LOV Marknadsundersökning en delrapport i utredningen om lagen om valfrihetssystem LOV Sammanfattning Från och med den 1 januari 2009 finns möjligheten att med stöd av lagen om valfrihetssystem, LOV, (2008:962)

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Kartläggning av arbetsformerna för Anhörigstödet i Fyrbodal

Kartläggning av arbetsformerna för Anhörigstödet i Fyrbodal Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd (FyrNa) Kartläggning av arbetsformerna för Anhörigstödet i Fyrbodal Ann-Christine Karlsson Anne-Louise Sorbring 2010-10-01 FoU Fyrbodal 2010:01 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Datum 2015-03-05. Äldrenämnden. att med godkännande lägga årsrapporten 2014 Seniorguide Uppsala till handlingarna.

Datum 2015-03-05. Äldrenämnden. att med godkännande lägga årsrapporten 2014 Seniorguide Uppsala till handlingarna. Uppsala * KOMMUN ALDREFORVALTNINGEN Handläggare Markström Åsa Datum 2015-03-05 Diarienummer ALN-2015-0083.30 Äldrenämnden Årsrapport 2014 Seniorguide Uppsala Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Förord Kommunförbundet i Norrbotten fick februari 2013 uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten att "kartlägga behov av och tillgång

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Brukarrevision VIVA 2014 Ett steg i taget Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Sammanfattning av brukarrevisionen på Viva 2014 Vi var 4 revisorer som 2014 intervjuade brukare, anhöriga och personal

Läs mer