LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc."

Transkript

1 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tel Fax

2 2(21) Innehållsförteckning Allmänt...4 Anvisning (Denna del)...4 Tekniska krav...4 Exempelmallar...4 Beteckningssystem...4 Scadasystem...4 Mål...5 Organisation...6 Projektör...6 Projektledare...6 Fastighetsägare...6 Styr- och övervakningsentreprenör...6 Systemintegratör...6 Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem...6 Driftsentreprenör...6 Hyresgäster...6 Inhämtande av uppgifter...7 Underlag för projektering...7 Förutsättningar för den aktuella entreprenaden...7 PLC-program och Scada...7 Avvikelser...7 IP-adresser...7 Datauttag...8 Låscylindrar...8 Projektering...8 Handlingar...8 Beskrivning...8 Driftkort...8 Ritning...9 Tekniska krav...9 Mallar...9 Beteckningssystem...9 Operatörspanel och eller scadasystem...9 Tekniska system...10 Mjukvara och programkod...10 Operatörspanel...10 Scadasystem...10 Funktioner...11 Pumpstyrning...11 Tidsstyrning av luftbehandlingssystem...11

3 3(21) Reglering av temperatur enligt kurva...11 Reglering av tryck i rörsystem...12 Reglering av tryck i luftbehandlingssystem...12 Reglering av tryck i luftbehandlingssystem via kurva...12 Varvtalsreglering av fläktar...12 Reglering av temp i luftbehandlingssystem...12 Reglering av torrkyla...13 Motionskörning av Brand -/Brandbrandgasspjäll...13 Lastfördelning efter spänningsbortfall...13 Apparatskåp...14 Givare...15 Luftbehandlingssystem...15 Värmesystem...15 Tappvattensystem...15 Kylsystem...15 Apparatskåp...15 Larmgrupp och larmklass...16 Larmfördröjning...16 Fältbussar...16 Entreprenad...17 Tillhandahållande av handlingar...17 Driftskort...17 Ritningsfiler...17 Överlämning av handlingar...17 Utbildning av berörd personal...18 Utbildning/information skall innehålla...18 Anmälan till driften för att arbeta i anläggningen...19 Bilaga 1, Beställning av datauttag...20 Bilaga 2, Anmälan vid arbete emot projekt för styr och övervakning...21

4 4(21) Allmänt Personer som kommer att arbeta i och eller med projekt där styr och eller övervakningssystem ingår skall ha kännedom om nedanstående dokument. Anvisning (Denna del) Innehåller övergripande anvisningar om projekteringens genomförande. Anvisningar i denna handling skall även användas som kontrollista där respektive punkt och dess inverkan skall värderas för sig. Tekniska krav Innehåller övergripande tekniska krav för styr- och övervakningssystemen. Bifogas beskrivning. Exempelmallar Innehåller exempel på hur driftkort skall se ut. Bifogas beskrivning. Beteckningssystem Innehåller anvisningar för hur beteckningar i driftkort, skyltmärkning och eller variabler inom tekniska system skall se ut. Bifogas beskrivning. Scadasystem Innehåller anvisningar för hur arbete med scadasystem tillhörande Landstingsservice i Uppsala skall genomföras. Bifogas beskrivning.

5 5(21) Mål Följande målsättningar gäller för styr- och övervakningssystemens utförande: Skall kunna styra, reglera och övervaka de tekniska installationssystemen. Skall vara anpassade till betjänade lokaler och verksamhet. Skall fungera så att betjänande installationssystem blir energieffektiva. Skall vara ett aktivt stöd för driftsorganisationens verksamhet. Skall integrera de underordnade styr- och övervakningssystemen väl mot det överordnade systemet med full funktionalitet.

6 6(21) Organisation Projektör Den konsult som ansvarar för och utför projektering av styr- och övervakningssystemen. Projektledare Den som är utsedd av fastighetsägaren att övergripande leda ett projekts genomförande. Fastighetsägare Uppsala läns landsting. Styr- och övervakningsentreprenör Den entreprenör som utför styr- och övervakningsentreprenaden förutom applikationerna i det överordnade systemet. Systemintegratör Då leverantörer av hård- och eller mjukvara har program för att kvalitetssäkra sina integratörer skall systemintegratören vara delaktig i nämnda program. Systemintegratören utför applikationen och eller applikationerna i det berörda systemet och eller systemen. Denne installerar och konfigurerar också drivrutiner, mjukvara och därtill tillkommande funktioner för nya PLC-fabrikat/typer, tillsammans med Landstingsservice driftpersonal. Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem är beställarens representant och övergripande ansvarige för styr och övervakningssystemen. Teknikansvarig har ett övergripande ansvar för det överordnade systemet. Teknikansvarig är också ansvarig för original- och projekthantering av filer både för det överordnade systemet och både de underordnade systemen. Driftsentreprenör Driftsentreprenör har fastighetsägarens/beställarens uppdrag att tekniskt förvalta sjukhuset och dess installationer. Hyresgäster De olika verksamheter som finns inom sjukhuset.

7 7(21) Inhämtande av uppgifter Underlag för projektering Projektör skall från teknikansvarig inhämta mallar för driftkort som filer i format DOC och DWG. Förutsättningar för den aktuella entreprenaden Projektören skall från projektledare inhämta uppgifter om förutsättningar för projekteringen. Projektör skall från teknikansvarig inhämta den aktuella systemkonfigurationen samt uppgift om var och hur anslutning till nätverk LULNET skall ske. Vid mindre ombyggnader kan det i vissa fall vara mer lämpligt att komplettera befintliga styr- och övervakningsinstallationer, istället för att installera helt nya. Projektör skall från projektledare inhämta uppgift om när detta är aktuellt. Vissa larm inom, i första hand, gällande central elförsörjning skall tidsmärkas i PLC. Projektör skall från teknikansvarig inhämta uppgifter om vilka. Erfarenheter från Landstingsservice driftpersonal skall inhämtas och dokumenteras. PLC-program och Scada I de fall som fastighetsägaren och eller motsvarande representant för denna har program och eller kod som behövs för att utföra uppdraget lämnas den ut vid begäran från projektören. Detta uttag signeras av projektören eller entreprenören med datum, namn, företag. Avvikelser Eventuella avvikelser från projekteringsanvisning får endast ske efter skriftligt godkännande från teknikansvarig. IP-adresser Beställning utav IP-adresser görs till MSI senast fyra veckor före samordnad provning, följande information skall utöver deras (MSIs) önskemål framgå vid beställning: Fabrikat och modell på PLC, operatörspanel eller motsvarande som installeras i skåpet. Placering, byggnad, våning, apparatskåp.

8 8(21) Datauttag Se bilaga Beställning av Datauttag. Beställning skall göras senast fyra veckor före samordnad provning. Beställning av datauttag görs av projektledaren med för ändamålet avsedd blankett som finns på navet. Se bilaga 1. Låscylindrar Till apparatskåpen skall det beställas iloq C10S cylinder, med tillhörande montering av detsamma på följande telefonnummer eller via e-post Behörigheten på låscylindern skall vara styr och cylindern monteras vid slutbesiktning. Projektering Fastighetsägaren skall äga allt som produceras, både materiellt och immateriellt Handlingar Handlingar skall vara utförda dels som CAD-filer enligt Landstingets CAD-anvisningar och dels som filer kompatibla med program ingående i Office XP Beskrivning Objektsanpassad styr- och övervakningsbeskrivning upprättas enligt de styrande dokumenten för styr och övervakning. Beskrivningen skall ansluta till AMA 09. Projektören skall stämma av den objektsanpassade beskrivningen mot andra, för projektet, eller närliggande känsliga punkters styrande dokument. Motstridiga uppgifter får inte förekomma. Information om detta inhämtas på Driftkort Funktioner skall beskrivas i för anläggningen och eller objektet anpassade driftkort innehållande flödesbild samt funktionsbeskrivning av. Utförande skall vara enligt Exempelmallar. Systemens tillopp alternativt tilluft skall redovisas från vänster till höger. I de fall ombyggnad eller komplettering utförs av befintliga installationer skall detta tydligt framgå av funktionsbeskrivningen. För anläggningar, objekt eller funktioner utanför apparatrum skall rumsbeteckning framgå.

9 9(21) Ritning Handlingar skall överensstämma med Landstingets CAD-regler. Se bifogad länk, Vid ombyggnadsprojekt skall konsulten ansvara för att befintliga relationshandlingar i angränsande ytor och berörda system uppdateras till relationsstatus. Tekniska krav Projekteringsanvisningens Tekniska krav och Scadasystem skall bifogas objektsanpassad beskrivning för styr- och övervakningssystem. Följande text skall föras in i beskrivningen: För anläggningen gäller LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN, TEKNISKA KRAV Eventuella avvikelser från Tekniska krav skall redovisas klart och tydligt på samma sätt som hanteringen av avvikelse från AMA enligt RA. Avvikelse skall vara skriftligt godkänd av teknikansvarig. Mallar Exempelmallar skall användas som mallar för utformning av driftkort. Beteckningssystem Beteckningssystem skall ligga till grund för projektering samt bifogas beskrivning. Anvisningen skall presenteras i projektgruppen i samband med projekteringsstart och skall ligga till grund för namnsättning av enskilda system. För beteckningar som saknas, skall Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem alltid tillfrågas så att denne ges möjlighet att godkänna förslagen beteckning och lägga till den i beteckningsbilagan, eller möjligen ge tillrättavisanden. Operatörspanel och eller scadasystem I apparatskåpsfront skall en operatörspanel i enlighet med Tekniska krav installeras. För scadasystem skall Scadasystem användas som anvisning.

10 10(21) Tekniska system Dessa krav skall arbetas in i berörda handlingar i tillämpliga delar. Mjukvara och programkod Fastighetsägaren skall äga allt som produceras, både materiellt och immateriellt. Mjukvara -/or med tillhörande licens -/er som krävs för att fastighetsägaren skall kunna arbeta i systemen skall ingå, och eventuella kostnader för dessa skall tydligt redovisas i underlaget. Se även Tekniska krav och Scadasystem. Operatörspanel I apparatskåpsfront skall en operatörspanel i enlighet med Tekniska krav installeras. Scadasystem Samtliga system som installeras skall anslutas mot ett Scadasystem beskrivet i Scadasystem. Om sådan information ej finns tillgänglig skall Teknikansvarig för styr och övervakningssystem skriftligen informeras om detta.

11 11(21) Funktioner Vid projektering skall nedanstående funktionskrav beaktas i tillämpliga delar. Skulle nedanstående krav kollidera med andra funktioner skall detta skriftligen dokumenteras, överlämnas till Teknikansvarig för styr och övervakningssystem och bekräftas av densamme innan arbetet fortlöper. Pumpstyrning Pumpar med förväntat långa driftsstopp skall förses med regelbunden motionsdrift. Motionsdrift skall ske tisdag till fredag någon gång mellan kl 07:00 och 09:00. Exakt tid skall Specificeras i driftkort. Parpumpar eller parallellt installerade pumpar skall styras med tidsstyrd växling. Detta skall ske någon gång från och med tisdag till och med fredag mellan 07:00 och 09:00. Exakt tid skall specificeras i driftkort. Motionsdrift samt växling skall ske med hjälp av tidkanaler i respektive apparatskåp. Generellt gäller att när det inte finns något behov så ska pumpar stoppas. Pumpstopp för värmesystem (radiatorer, golvvärme etc.) gäller när utetemperatur överstiger inställt värde +16 under längre tid än 1h. Återgång till drift sker när utetemperatur understiger inställt värde +14 C under längre än inställd tid än 1h. Pumpstopp skall ske enligt villkor för respektive apparatskåp. Tidsstyrning av luftbehandlingssystem Luftbehandlingssystem skall tidsstyras enligt tidkanal och eller närvarostyrning. Beroende på verksamhet ska närvarostyrning beaktas som möjlig energisparande åtgärd. Detta gäller även för system som projekteras för att vara i drift dygnet runt. Reglering av temperatur enligt kurva Kurvor skall vara utförda med minst fem brytpunkter. Funktion för automatisk kurvjustering skall, om det inte emotstrider energibesparingsåtgärder implementeras. Temperatur under första brytpunkten X1 gäller värdet för Y1. Temperatur över sista brytpunkten X5 gäller värdet för Y5.

12 12(21) Reglering av tryck i rörsystem Vid konstanthållning av tryckskillnad mellan fram- och returledning skall reglerfunktion i PLC/DUC styra frekvensomformaren. Börvärdet skall kunna påverkas av en utetemperaturkurva. Reglering av tryck i luftbehandlingssystem Vid konstanthållning av statiskt tryck i ventilationskanal skall reglerfunktion i PLC/DUC styra frekvensomformaren. För till- och frånluftsfläktar i luftbehandlingssystem skall ändringsbara börvärden för tryck, hög respektive låg implementeras för styrning med tidkanal och eller rörelsedetektor och eller annan funktion. Börvärde för hög skall prioriteras framför börvärde för låg. Reglering av tryck i luftbehandlingssystem via kurva Trycket i kanal skall kunna påverkas av sex brytpunkter för att minska kanaltrycket vid olika tider på dygnet. Reglering av tryck och flöde skall följa utetemperatur med erforderligt antal brytpunkter. PLC n skall själv kunna reglera tryck så att rätt temperatur upprätthålls. Varvtalsreglering av fläktar Varvtalsreglering med frekvensomformare skall alltid föredras. Vid styrning av motorer, främst äldre där risk för skador och eller brand i stator eller andra kritiska delar måste drifttemperatur på motorn övervakas. Börvärde för när motorn skall stanna på grund av hög drifttemperatur skall kunna ställas in antingen via operatörspanel eller berört scadasystem. Reglering av temp i luftbehandlingssystem Tilluftstemperatur skall konstanthållas, enligt kurva i förhållande till utetemperaturen, genom reglering av kyla-återvinning-värme i sekvens. Om rums- eller frånluftsreglering är lämpligare för uppgiften skall denna utföras som kaskadreglering med beräknat börvärde för tilluftstemperatur. Tilluftstemperatur skall vara max- och minbegränsad.

13 13(21) Reglering av torrkyla Framledningstemperatur för köldbärare minbegränsas så att den ej underskrider framräknad daggpunkt för berörda lokaler med inställd marginal 1 C. Daggpunkt beräknas enligt följande (formler skrivs in i driftkort): Mättnadsångtryck p m (Pa) (t * 17,27/(t + 238,3) P m = 610,8 * e t = temperatur i C Ångtryck p å (Pa) p å = f * p m / 100 f = relativ luftfuktighet i % Daggpunkt t d (C ) t d = ln(p å / 610,8) * 238,3 / (17,29 ln(p å / 610,8)) Motionskörning av Brand -/Brandbrandgasspjäll Styrning av spjäll skall ske från den PLC -/DUC som styr det luftbehandlingssystemet spjällen sitter monterade på. Kontrollen består av funktionstest av gränslägesbrytare i spjällställdon. Vid användning av fältbussen SIOX skall brandspjället -/en gå att styra individuellt. Motionskörning av brandspjäll skall antingen kunna ställas in via tidkanal, eller via manuell körning från operatörspanel. Vid motionskörning skall indikering för öppet respektive stängt brandspjäll visas i både operatörspanel och överordnad scada. Fläktarna skall vara förreglade över brandspjäll så att de ej kan starta då spjäll är i fel läge. Lastfördelning efter spänningsbortfall Efter spänningsbortfall ska anslutna objekt återstarta automatiskt och vissa effektkrävande objekt med differentierade starttider. Fördröjning skall redovisas i driftkort. System som betjänar operationssalar och lokaler med akutsjukvård skall prioriteras. Funktionalitet inhämtas från teknikansvarig.

14 14(21) Apparatskåp Utöver drifttekniska larm skall följande övervakas: Fasbrott/nollspänning Utlöst A-larm Automatsäkring Utlöst B-larm Omkopplare eller Fel läge B-larm säkerhetsbrytare summalarm Transformatorer Bortfall av spänning B-larm

15 15(21) Givare Förutom givare som behövs för att erhålla önskade funktioner och larmpunkter skall systemen kompletteras med mätgivare för att erhålla lämpliga referensvärden. Enligt nedan: Luftbehandlingssystem Frånluftskanal centralt samt från respektive våningsplan förses med temperaturgivare. Vid tilluftstemperatur enligt kurva i förhållande till utetemperatur skall vid behov installeras representativa mätgivare i lokal som komplement till frånluftsgivare. Dessa skall användas som referenser vid kalibrering av kurva. Flödesgivare för respektive fläkt. Temperaturgivare mellan värmeåtervinnare och luftvärmare. Avluftskanal förses med temperaturgivare. Returledning från VS och KB-slinga förses med temperaturgivare. Värmesystem Vid undercentral för fjärrvärme skall tillopps- och returledning förses med temperaturgivare (utöver energileverantörens givare). Vid fler parallellkopplade värmeväxlare förses primär returledning från respektive växlare med temperaturgivare. Returledning från VS och KB-slinga förses med temperaturgivare. Tappvattensystem Returledning från VVC förses med temperaturgivare. Inkommande kallvattenledning till varmvattensystem förses med flödesmätare som kommunicerar via M-bus. Kylsystem Vid undercentral för fjärrkyla skall tillopps- och returledning förses med temperaturgivare (utöver energileverantörens givare). Apparatskåp Givare skall finnas för övervakning av temperaturen i apparatskåpet.

16 16(21) Larmgrupp och larmklass Aktuell larmgrupp och larmklass projekteras för respektive larmpunkt. Larmklass (i fallande prioritet): A-larm B-larm Där utöver finns för EL också klass: Indikering Larmfördröjning Utöver gängse larmfördröjningar för övervakning av funktioner, skall följande larm vara utförda med inställbara fördröjningar: Fasbrott/nollspänning Fördröjning 1 min Rökdetektor Fördröjning 1 min Spjäll i fel läge Fördröjning 5 min För fasbrottsrelä och rökdetektor gäller ingen fördröjning för larmfunktion. Fördröjning avser endast larm i PLC. Fältbussar För kommunikation mot Citect skall BACnet användas vid nyinstallation av PLC -/DUC. Beroende på systemets art skall systemet antingen anslutas till B-Net, LSUs bussbaserade larmnät som är under uppbyggnad via KNX eller BACnet. Eller för kommunikation direkt mot Citect via BACnet. Om något av ovanstående bussystem inte är tillämpligt skall Teknikansvarig för styr och övervakningssystem skriftligt informeras om detta, samt lämna skriftligt godkännande till integratören för avsteg ifrån ovanstående.

17 17(21) Entreprenad Tillhandahållande av handlingar Driftskort Projektör skall till entreprenör tillhandahålla driftkort i form av originalfiler och Acrobat pdf-filer, samt rättigheter att ändra i och använda dessa. Ritningsfiler Projektör skall till entreprenör tillhandahålla ritningsfiler samt rättigheter att ändra i och använda dessa. Överlämning av handlingar Representant för fastighetsägaren och eller teknikansvarig för styr och övervakningssystem skall vid önskemål och eller projektets avslutande tillhandahållas följande information: Driftkort Originalformat Acrobat pdf-filer Ritningsfiler Originalformat Acrobat pdf-filer El och kabelscheman Originalformat Acrobat pdf-filer DUC -/PLC, HMI och eller Scada Program Källkod Funktionsblock, funktioner, makron, objekt Driftbilder Allt som behövs för att återskapa, ändra eller på annat sätt förvalta anläggningen.

18 18(21) Utbildning av berörd personal Före slutbesiktning skall personal på Landstingsservice utsedd av Driftchef eller motsvarande av leverantören genomgå utbildning i programvara och eller hårdvara för att kunna gå in och felsöka i program respektive hårdvara och eller göra ändringar i anläggningen efter garantiperiodens utgång, eller vid akuta händelser. Kursen skall vara på minst en arbetsdag för moment 1 respektive 2, intyg om kursens innehåll, samt tillbörlig litteratur skall medfölja deltagarna. Utbildningen skall baseras på den anläggningsdokumentation som levereras av entreprenören och kompletteras i den mån det behövs av utbildningar och eller material från generalagent eller motsvarande. Styrentreprenören utarbetar schema för utbildning/information och skall samordna detta med övriga installationsentreprenader. Schema för information/undervisning presenteras för beställaren senast fyra veckor före aktuellt informations- och utbildningstillfälle. Utbildning/information skall innehålla: Moment 1,Utbildning avseende levererad datoriserad styr-, regler-, och övervakningsutrustning. Grundläggande begrepp, systemets hårdvaru- och programvarumässiga uppbyggnad. Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd, börvärden och viktiga parametrar. Larmhantering. Insamling av mätvärden. Moment 2, Felsökning på hårdvara, byte av I/O, ställdon, givare etc. Underhållsåtgärder, före respektive efter garantiperioden. Fältbussprotokoll, felsökning och inställning. Programändringar, hur man gör ändringar i programmet. Genomgång på plats. Komplett underlag omfattande utbildning överlämnas före utbildningen till varje deltagare.

19 19(21) Anmälan till driften för att arbeta i anläggningen För entreprenörens säkerhet och Fastighetsägarens kännedom skall entreprenören i samband med projekt initierade från och med detta dokument (version 2.2) anmäla sig hos driftcentralen i samband med arbeten i lokaler som ägs av Landstinget i Uppsala län. Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem ansvarar att det i varje anläggning finns blanketter för entreprenören att använda. Av entreprenören ifylld blankett är ett krav för att vederbörande skall få ut eventuella nycklar som möjligen kan krävas för att utföra arbetet. För lås som monteras i apparatskåp vid slutbesiktning ges ingen nyckel till entreprenören, tillträde till dessa skåp ges endast då personal från LSU låser upp apparatskåpet. Dock skall entreprenören av säkerhetsskäl anmäla sig vid för det aktuella projektet närmaste driftcentral i vanlig ordning.

20 20(21) Bilaga 1, Beställning av datauttag

21 21(21) Bilaga 2, Anmälan vid arbete emot projekt för styr och övervakning

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

ANVISNING CITECT UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

ANVISNING CITECT UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN ANVISNING CITECT KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Riktlinje Medicinska gaser

Riktlinje Medicinska gaser Riktlinje Medicinska gaser Skapad: 2001-05-16 Senast ändrad: 2015-07-15 R.3 Saija Thacker Henrik de Hauke Karin Sjöndin 2001-05-16 2015-07-15 2015-07-15 2(46) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Upphandling

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Sidantal 10 TEKNISK ANVISNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver.1.0 :, Ver 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

Kravspecifikation för styr- och övervakningssystem

Kravspecifikation för styr- och övervakningssystem Version 1, Augusti 2006 Tidigare versioner: - Kravspecifikation för styr- och övervakningssystem Komplement Utarbetad av: Enno Abel Sven Malm Per Isaksson CIT Energy Management AP Fastigheter Installationsteknik,

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

KRAVSPECIFIKATION ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KRAVSPECFKATON.. FOR ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNET r s ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNET @ Svenska Kommunförbundet 1996 Adress: 118 82 Stockholm SBN 91-7099-571-0 Text: Curt Ericsson, VAB VVS Omslagsillustration: Form

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text 1(70) Sidantal 70 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(70) Sammanfattning Detta är en systemspecifik

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Anvisningar från tekniska förvaltningen Sidan 2 av 30 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING, 1. GENERELLA ANVISNING 5 1.1. OMFATTNING 5 1.1.1. UNDERLAG FÖR PROJEKTERING 5 1.1.2. SEKRETESSBELAGDA HANDLINGAR 5 1.1.3.

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer