LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc."

Transkript

1 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tel Fax

2 2(21) Innehållsförteckning Allmänt...4 Anvisning (Denna del)...4 Tekniska krav...4 Exempelmallar...4 Beteckningssystem...4 Scadasystem...4 Mål...5 Organisation...6 Projektör...6 Projektledare...6 Fastighetsägare...6 Styr- och övervakningsentreprenör...6 Systemintegratör...6 Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem...6 Driftsentreprenör...6 Hyresgäster...6 Inhämtande av uppgifter...7 Underlag för projektering...7 Förutsättningar för den aktuella entreprenaden...7 PLC-program och Scada...7 Avvikelser...7 IP-adresser...7 Datauttag...8 Låscylindrar...8 Projektering...8 Handlingar...8 Beskrivning...8 Driftkort...8 Ritning...9 Tekniska krav...9 Mallar...9 Beteckningssystem...9 Operatörspanel och eller scadasystem...9 Tekniska system...10 Mjukvara och programkod...10 Operatörspanel...10 Scadasystem...10 Funktioner...11 Pumpstyrning...11 Tidsstyrning av luftbehandlingssystem...11

3 3(21) Reglering av temperatur enligt kurva...11 Reglering av tryck i rörsystem...12 Reglering av tryck i luftbehandlingssystem...12 Reglering av tryck i luftbehandlingssystem via kurva...12 Varvtalsreglering av fläktar...12 Reglering av temp i luftbehandlingssystem...12 Reglering av torrkyla...13 Motionskörning av Brand -/Brandbrandgasspjäll...13 Lastfördelning efter spänningsbortfall...13 Apparatskåp...14 Givare...15 Luftbehandlingssystem...15 Värmesystem...15 Tappvattensystem...15 Kylsystem...15 Apparatskåp...15 Larmgrupp och larmklass...16 Larmfördröjning...16 Fältbussar...16 Entreprenad...17 Tillhandahållande av handlingar...17 Driftskort...17 Ritningsfiler...17 Överlämning av handlingar...17 Utbildning av berörd personal...18 Utbildning/information skall innehålla...18 Anmälan till driften för att arbeta i anläggningen...19 Bilaga 1, Beställning av datauttag...20 Bilaga 2, Anmälan vid arbete emot projekt för styr och övervakning...21

4 4(21) Allmänt Personer som kommer att arbeta i och eller med projekt där styr och eller övervakningssystem ingår skall ha kännedom om nedanstående dokument. Anvisning (Denna del) Innehåller övergripande anvisningar om projekteringens genomförande. Anvisningar i denna handling skall även användas som kontrollista där respektive punkt och dess inverkan skall värderas för sig. Tekniska krav Innehåller övergripande tekniska krav för styr- och övervakningssystemen. Bifogas beskrivning. Exempelmallar Innehåller exempel på hur driftkort skall se ut. Bifogas beskrivning. Beteckningssystem Innehåller anvisningar för hur beteckningar i driftkort, skyltmärkning och eller variabler inom tekniska system skall se ut. Bifogas beskrivning. Scadasystem Innehåller anvisningar för hur arbete med scadasystem tillhörande Landstingsservice i Uppsala skall genomföras. Bifogas beskrivning.

5 5(21) Mål Följande målsättningar gäller för styr- och övervakningssystemens utförande: Skall kunna styra, reglera och övervaka de tekniska installationssystemen. Skall vara anpassade till betjänade lokaler och verksamhet. Skall fungera så att betjänande installationssystem blir energieffektiva. Skall vara ett aktivt stöd för driftsorganisationens verksamhet. Skall integrera de underordnade styr- och övervakningssystemen väl mot det överordnade systemet med full funktionalitet.

6 6(21) Organisation Projektör Den konsult som ansvarar för och utför projektering av styr- och övervakningssystemen. Projektledare Den som är utsedd av fastighetsägaren att övergripande leda ett projekts genomförande. Fastighetsägare Uppsala läns landsting. Styr- och övervakningsentreprenör Den entreprenör som utför styr- och övervakningsentreprenaden förutom applikationerna i det överordnade systemet. Systemintegratör Då leverantörer av hård- och eller mjukvara har program för att kvalitetssäkra sina integratörer skall systemintegratören vara delaktig i nämnda program. Systemintegratören utför applikationen och eller applikationerna i det berörda systemet och eller systemen. Denne installerar och konfigurerar också drivrutiner, mjukvara och därtill tillkommande funktioner för nya PLC-fabrikat/typer, tillsammans med Landstingsservice driftpersonal. Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem är beställarens representant och övergripande ansvarige för styr och övervakningssystemen. Teknikansvarig har ett övergripande ansvar för det överordnade systemet. Teknikansvarig är också ansvarig för original- och projekthantering av filer både för det överordnade systemet och både de underordnade systemen. Driftsentreprenör Driftsentreprenör har fastighetsägarens/beställarens uppdrag att tekniskt förvalta sjukhuset och dess installationer. Hyresgäster De olika verksamheter som finns inom sjukhuset.

7 7(21) Inhämtande av uppgifter Underlag för projektering Projektör skall från teknikansvarig inhämta mallar för driftkort som filer i format DOC och DWG. Förutsättningar för den aktuella entreprenaden Projektören skall från projektledare inhämta uppgifter om förutsättningar för projekteringen. Projektör skall från teknikansvarig inhämta den aktuella systemkonfigurationen samt uppgift om var och hur anslutning till nätverk LULNET skall ske. Vid mindre ombyggnader kan det i vissa fall vara mer lämpligt att komplettera befintliga styr- och övervakningsinstallationer, istället för att installera helt nya. Projektör skall från projektledare inhämta uppgift om när detta är aktuellt. Vissa larm inom, i första hand, gällande central elförsörjning skall tidsmärkas i PLC. Projektör skall från teknikansvarig inhämta uppgifter om vilka. Erfarenheter från Landstingsservice driftpersonal skall inhämtas och dokumenteras. PLC-program och Scada I de fall som fastighetsägaren och eller motsvarande representant för denna har program och eller kod som behövs för att utföra uppdraget lämnas den ut vid begäran från projektören. Detta uttag signeras av projektören eller entreprenören med datum, namn, företag. Avvikelser Eventuella avvikelser från projekteringsanvisning får endast ske efter skriftligt godkännande från teknikansvarig. IP-adresser Beställning utav IP-adresser görs till MSI senast fyra veckor före samordnad provning, följande information skall utöver deras (MSIs) önskemål framgå vid beställning: Fabrikat och modell på PLC, operatörspanel eller motsvarande som installeras i skåpet. Placering, byggnad, våning, apparatskåp.

8 8(21) Datauttag Se bilaga Beställning av Datauttag. Beställning skall göras senast fyra veckor före samordnad provning. Beställning av datauttag görs av projektledaren med för ändamålet avsedd blankett som finns på navet. Se bilaga 1. Låscylindrar Till apparatskåpen skall det beställas iloq C10S cylinder, med tillhörande montering av detsamma på följande telefonnummer eller via e-post Behörigheten på låscylindern skall vara styr och cylindern monteras vid slutbesiktning. Projektering Fastighetsägaren skall äga allt som produceras, både materiellt och immateriellt Handlingar Handlingar skall vara utförda dels som CAD-filer enligt Landstingets CAD-anvisningar och dels som filer kompatibla med program ingående i Office XP Beskrivning Objektsanpassad styr- och övervakningsbeskrivning upprättas enligt de styrande dokumenten för styr och övervakning. Beskrivningen skall ansluta till AMA 09. Projektören skall stämma av den objektsanpassade beskrivningen mot andra, för projektet, eller närliggande känsliga punkters styrande dokument. Motstridiga uppgifter får inte förekomma. Information om detta inhämtas på Driftkort Funktioner skall beskrivas i för anläggningen och eller objektet anpassade driftkort innehållande flödesbild samt funktionsbeskrivning av. Utförande skall vara enligt Exempelmallar. Systemens tillopp alternativt tilluft skall redovisas från vänster till höger. I de fall ombyggnad eller komplettering utförs av befintliga installationer skall detta tydligt framgå av funktionsbeskrivningen. För anläggningar, objekt eller funktioner utanför apparatrum skall rumsbeteckning framgå.

9 9(21) Ritning Handlingar skall överensstämma med Landstingets CAD-regler. Se bifogad länk, Vid ombyggnadsprojekt skall konsulten ansvara för att befintliga relationshandlingar i angränsande ytor och berörda system uppdateras till relationsstatus. Tekniska krav Projekteringsanvisningens Tekniska krav och Scadasystem skall bifogas objektsanpassad beskrivning för styr- och övervakningssystem. Följande text skall föras in i beskrivningen: För anläggningen gäller LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN, TEKNISKA KRAV Eventuella avvikelser från Tekniska krav skall redovisas klart och tydligt på samma sätt som hanteringen av avvikelse från AMA enligt RA. Avvikelse skall vara skriftligt godkänd av teknikansvarig. Mallar Exempelmallar skall användas som mallar för utformning av driftkort. Beteckningssystem Beteckningssystem skall ligga till grund för projektering samt bifogas beskrivning. Anvisningen skall presenteras i projektgruppen i samband med projekteringsstart och skall ligga till grund för namnsättning av enskilda system. För beteckningar som saknas, skall Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem alltid tillfrågas så att denne ges möjlighet att godkänna förslagen beteckning och lägga till den i beteckningsbilagan, eller möjligen ge tillrättavisanden. Operatörspanel och eller scadasystem I apparatskåpsfront skall en operatörspanel i enlighet med Tekniska krav installeras. För scadasystem skall Scadasystem användas som anvisning.

10 10(21) Tekniska system Dessa krav skall arbetas in i berörda handlingar i tillämpliga delar. Mjukvara och programkod Fastighetsägaren skall äga allt som produceras, både materiellt och immateriellt. Mjukvara -/or med tillhörande licens -/er som krävs för att fastighetsägaren skall kunna arbeta i systemen skall ingå, och eventuella kostnader för dessa skall tydligt redovisas i underlaget. Se även Tekniska krav och Scadasystem. Operatörspanel I apparatskåpsfront skall en operatörspanel i enlighet med Tekniska krav installeras. Scadasystem Samtliga system som installeras skall anslutas mot ett Scadasystem beskrivet i Scadasystem. Om sådan information ej finns tillgänglig skall Teknikansvarig för styr och övervakningssystem skriftligen informeras om detta.

11 11(21) Funktioner Vid projektering skall nedanstående funktionskrav beaktas i tillämpliga delar. Skulle nedanstående krav kollidera med andra funktioner skall detta skriftligen dokumenteras, överlämnas till Teknikansvarig för styr och övervakningssystem och bekräftas av densamme innan arbetet fortlöper. Pumpstyrning Pumpar med förväntat långa driftsstopp skall förses med regelbunden motionsdrift. Motionsdrift skall ske tisdag till fredag någon gång mellan kl 07:00 och 09:00. Exakt tid skall Specificeras i driftkort. Parpumpar eller parallellt installerade pumpar skall styras med tidsstyrd växling. Detta skall ske någon gång från och med tisdag till och med fredag mellan 07:00 och 09:00. Exakt tid skall specificeras i driftkort. Motionsdrift samt växling skall ske med hjälp av tidkanaler i respektive apparatskåp. Generellt gäller att när det inte finns något behov så ska pumpar stoppas. Pumpstopp för värmesystem (radiatorer, golvvärme etc.) gäller när utetemperatur överstiger inställt värde +16 under längre tid än 1h. Återgång till drift sker när utetemperatur understiger inställt värde +14 C under längre än inställd tid än 1h. Pumpstopp skall ske enligt villkor för respektive apparatskåp. Tidsstyrning av luftbehandlingssystem Luftbehandlingssystem skall tidsstyras enligt tidkanal och eller närvarostyrning. Beroende på verksamhet ska närvarostyrning beaktas som möjlig energisparande åtgärd. Detta gäller även för system som projekteras för att vara i drift dygnet runt. Reglering av temperatur enligt kurva Kurvor skall vara utförda med minst fem brytpunkter. Funktion för automatisk kurvjustering skall, om det inte emotstrider energibesparingsåtgärder implementeras. Temperatur under första brytpunkten X1 gäller värdet för Y1. Temperatur över sista brytpunkten X5 gäller värdet för Y5.

12 12(21) Reglering av tryck i rörsystem Vid konstanthållning av tryckskillnad mellan fram- och returledning skall reglerfunktion i PLC/DUC styra frekvensomformaren. Börvärdet skall kunna påverkas av en utetemperaturkurva. Reglering av tryck i luftbehandlingssystem Vid konstanthållning av statiskt tryck i ventilationskanal skall reglerfunktion i PLC/DUC styra frekvensomformaren. För till- och frånluftsfläktar i luftbehandlingssystem skall ändringsbara börvärden för tryck, hög respektive låg implementeras för styrning med tidkanal och eller rörelsedetektor och eller annan funktion. Börvärde för hög skall prioriteras framför börvärde för låg. Reglering av tryck i luftbehandlingssystem via kurva Trycket i kanal skall kunna påverkas av sex brytpunkter för att minska kanaltrycket vid olika tider på dygnet. Reglering av tryck och flöde skall följa utetemperatur med erforderligt antal brytpunkter. PLC n skall själv kunna reglera tryck så att rätt temperatur upprätthålls. Varvtalsreglering av fläktar Varvtalsreglering med frekvensomformare skall alltid föredras. Vid styrning av motorer, främst äldre där risk för skador och eller brand i stator eller andra kritiska delar måste drifttemperatur på motorn övervakas. Börvärde för när motorn skall stanna på grund av hög drifttemperatur skall kunna ställas in antingen via operatörspanel eller berört scadasystem. Reglering av temp i luftbehandlingssystem Tilluftstemperatur skall konstanthållas, enligt kurva i förhållande till utetemperaturen, genom reglering av kyla-återvinning-värme i sekvens. Om rums- eller frånluftsreglering är lämpligare för uppgiften skall denna utföras som kaskadreglering med beräknat börvärde för tilluftstemperatur. Tilluftstemperatur skall vara max- och minbegränsad.

13 13(21) Reglering av torrkyla Framledningstemperatur för köldbärare minbegränsas så att den ej underskrider framräknad daggpunkt för berörda lokaler med inställd marginal 1 C. Daggpunkt beräknas enligt följande (formler skrivs in i driftkort): Mättnadsångtryck p m (Pa) (t * 17,27/(t + 238,3) P m = 610,8 * e t = temperatur i C Ångtryck p å (Pa) p å = f * p m / 100 f = relativ luftfuktighet i % Daggpunkt t d (C ) t d = ln(p å / 610,8) * 238,3 / (17,29 ln(p å / 610,8)) Motionskörning av Brand -/Brandbrandgasspjäll Styrning av spjäll skall ske från den PLC -/DUC som styr det luftbehandlingssystemet spjällen sitter monterade på. Kontrollen består av funktionstest av gränslägesbrytare i spjällställdon. Vid användning av fältbussen SIOX skall brandspjället -/en gå att styra individuellt. Motionskörning av brandspjäll skall antingen kunna ställas in via tidkanal, eller via manuell körning från operatörspanel. Vid motionskörning skall indikering för öppet respektive stängt brandspjäll visas i både operatörspanel och överordnad scada. Fläktarna skall vara förreglade över brandspjäll så att de ej kan starta då spjäll är i fel läge. Lastfördelning efter spänningsbortfall Efter spänningsbortfall ska anslutna objekt återstarta automatiskt och vissa effektkrävande objekt med differentierade starttider. Fördröjning skall redovisas i driftkort. System som betjänar operationssalar och lokaler med akutsjukvård skall prioriteras. Funktionalitet inhämtas från teknikansvarig.

14 14(21) Apparatskåp Utöver drifttekniska larm skall följande övervakas: Fasbrott/nollspänning Utlöst A-larm Automatsäkring Utlöst B-larm Omkopplare eller Fel läge B-larm säkerhetsbrytare summalarm Transformatorer Bortfall av spänning B-larm

15 15(21) Givare Förutom givare som behövs för att erhålla önskade funktioner och larmpunkter skall systemen kompletteras med mätgivare för att erhålla lämpliga referensvärden. Enligt nedan: Luftbehandlingssystem Frånluftskanal centralt samt från respektive våningsplan förses med temperaturgivare. Vid tilluftstemperatur enligt kurva i förhållande till utetemperatur skall vid behov installeras representativa mätgivare i lokal som komplement till frånluftsgivare. Dessa skall användas som referenser vid kalibrering av kurva. Flödesgivare för respektive fläkt. Temperaturgivare mellan värmeåtervinnare och luftvärmare. Avluftskanal förses med temperaturgivare. Returledning från VS och KB-slinga förses med temperaturgivare. Värmesystem Vid undercentral för fjärrvärme skall tillopps- och returledning förses med temperaturgivare (utöver energileverantörens givare). Vid fler parallellkopplade värmeväxlare förses primär returledning från respektive växlare med temperaturgivare. Returledning från VS och KB-slinga förses med temperaturgivare. Tappvattensystem Returledning från VVC förses med temperaturgivare. Inkommande kallvattenledning till varmvattensystem förses med flödesmätare som kommunicerar via M-bus. Kylsystem Vid undercentral för fjärrkyla skall tillopps- och returledning förses med temperaturgivare (utöver energileverantörens givare). Apparatskåp Givare skall finnas för övervakning av temperaturen i apparatskåpet.

16 16(21) Larmgrupp och larmklass Aktuell larmgrupp och larmklass projekteras för respektive larmpunkt. Larmklass (i fallande prioritet): A-larm B-larm Där utöver finns för EL också klass: Indikering Larmfördröjning Utöver gängse larmfördröjningar för övervakning av funktioner, skall följande larm vara utförda med inställbara fördröjningar: Fasbrott/nollspänning Fördröjning 1 min Rökdetektor Fördröjning 1 min Spjäll i fel läge Fördröjning 5 min För fasbrottsrelä och rökdetektor gäller ingen fördröjning för larmfunktion. Fördröjning avser endast larm i PLC. Fältbussar För kommunikation mot Citect skall BACnet användas vid nyinstallation av PLC -/DUC. Beroende på systemets art skall systemet antingen anslutas till B-Net, LSUs bussbaserade larmnät som är under uppbyggnad via KNX eller BACnet. Eller för kommunikation direkt mot Citect via BACnet. Om något av ovanstående bussystem inte är tillämpligt skall Teknikansvarig för styr och övervakningssystem skriftligt informeras om detta, samt lämna skriftligt godkännande till integratören för avsteg ifrån ovanstående.

17 17(21) Entreprenad Tillhandahållande av handlingar Driftskort Projektör skall till entreprenör tillhandahålla driftkort i form av originalfiler och Acrobat pdf-filer, samt rättigheter att ändra i och använda dessa. Ritningsfiler Projektör skall till entreprenör tillhandahålla ritningsfiler samt rättigheter att ändra i och använda dessa. Överlämning av handlingar Representant för fastighetsägaren och eller teknikansvarig för styr och övervakningssystem skall vid önskemål och eller projektets avslutande tillhandahållas följande information: Driftkort Originalformat Acrobat pdf-filer Ritningsfiler Originalformat Acrobat pdf-filer El och kabelscheman Originalformat Acrobat pdf-filer DUC -/PLC, HMI och eller Scada Program Källkod Funktionsblock, funktioner, makron, objekt Driftbilder Allt som behövs för att återskapa, ändra eller på annat sätt förvalta anläggningen.

18 18(21) Utbildning av berörd personal Före slutbesiktning skall personal på Landstingsservice utsedd av Driftchef eller motsvarande av leverantören genomgå utbildning i programvara och eller hårdvara för att kunna gå in och felsöka i program respektive hårdvara och eller göra ändringar i anläggningen efter garantiperiodens utgång, eller vid akuta händelser. Kursen skall vara på minst en arbetsdag för moment 1 respektive 2, intyg om kursens innehåll, samt tillbörlig litteratur skall medfölja deltagarna. Utbildningen skall baseras på den anläggningsdokumentation som levereras av entreprenören och kompletteras i den mån det behövs av utbildningar och eller material från generalagent eller motsvarande. Styrentreprenören utarbetar schema för utbildning/information och skall samordna detta med övriga installationsentreprenader. Schema för information/undervisning presenteras för beställaren senast fyra veckor före aktuellt informations- och utbildningstillfälle. Utbildning/information skall innehålla: Moment 1,Utbildning avseende levererad datoriserad styr-, regler-, och övervakningsutrustning. Grundläggande begrepp, systemets hårdvaru- och programvarumässiga uppbyggnad. Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd, börvärden och viktiga parametrar. Larmhantering. Insamling av mätvärden. Moment 2, Felsökning på hårdvara, byte av I/O, ställdon, givare etc. Underhållsåtgärder, före respektive efter garantiperioden. Fältbussprotokoll, felsökning och inställning. Programändringar, hur man gör ändringar i programmet. Genomgång på plats. Komplett underlag omfattande utbildning överlämnas före utbildningen till varje deltagare.

19 19(21) Anmälan till driften för att arbeta i anläggningen För entreprenörens säkerhet och Fastighetsägarens kännedom skall entreprenören i samband med projekt initierade från och med detta dokument (version 2.2) anmäla sig hos driftcentralen i samband med arbeten i lokaler som ägs av Landstinget i Uppsala län. Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem ansvarar att det i varje anläggning finns blanketter för entreprenören att använda. Av entreprenören ifylld blankett är ett krav för att vederbörande skall få ut eventuella nycklar som möjligen kan krävas för att utföra arbetet. För lås som monteras i apparatskåp vid slutbesiktning ges ingen nyckel till entreprenören, tillträde till dessa skåp ges endast då personal från LSU låser upp apparatskåpet. Dock skall entreprenören av säkerhetsskäl anmäla sig vid för det aktuella projektet närmaste driftcentral i vanlig ordning.

20 20(21) Bilaga 1, Beställning av datauttag

21 21(21) Bilaga 2, Anmälan vid arbete emot projekt för styr och övervakning

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3 1(12) Sidantal 12 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5. Version 1.3 Reviderat datum 2013-02-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer

1. ANVISNING Version 3.2

1. ANVISNING Version 3.2 Sidantal 38 Version 3.2 Stockholms Hamn AB Box 273 14 102 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT 3 2 MÅL 5 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 6

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat 100

Princip/ Driftkort IQHeat 100 Princip/ Driftkort IQHeat 100 Värmekrets T sekundär värme Framledning T Ute Styrventil/ Ställdon T sekundär värme retur Exp. PIA Prim. Retur Pump Tryck-/ nivålarm expansionskärl eller Tryckgivare sekundärsida

Läs mer

Förvaltningsstandard för Desigo Insight

Förvaltningsstandard för Desigo Insight FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för Desigo Insight Sida 1 av 13 FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för Desigo Insight i Futurum Fastigheters fastighetsbestånd Box

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral Smart värmestyrning färdig från fabrik

Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral Smart värmestyrning färdig från fabrik Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral Smart värmestyrning färdig från fabrik Inbyggd webbserver. Fjärrstyr/övervaka från Internet Explorer. Inga licenser, inga extra program. Alfa Laval Slide 2 www.alfalaval.com

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste Komplett SCADA med alla programdelar inkluderade bl.a. larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning. Grafiskt editeringsverktyg ingår. Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv. Samtliga in- och

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Systemplattform. Standard för datoriserad styr och övervakning, klimatkontroll, larmhantering, mediaavläsning mm

Systemplattform. Standard för datoriserad styr och övervakning, klimatkontroll, larmhantering, mediaavläsning mm 2008-11-01, Ver 3.0 1/14 Systemplattform Standard för datoriserad styr och övervakning, klimatkontroll, larmhantering, mediaavläsning mm 2008-11-01, Ver 3.0 2/14 Förord: Många fastighetsföretag är i behov

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

IQHeat100 Siemens Eltest Författare: Mats Bäckström mobil 0733-975546 epost mats.backstrom@alfalaval.com

IQHeat100 Siemens Eltest Författare: Mats Bäckström mobil 0733-975546 epost mats.backstrom@alfalaval.com IQHeat100 Siemens Eltest Författare: Mats Bäckström mobil 0733-975546 epost mats.backstrom@alfalaval.com IQHeat systemtyper IQHeat50 * 1 st värmekrets IQHeat60 2 st värmekretsar IQHeat70 3 st värmekretsar

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler För arbete i fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen, utförande och installation F:101, samt de här lokala

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

IQHeat ModBus. Innehåll

IQHeat ModBus. Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 1 1.1 Hårdvara och anslutning... 1 1.2 ModBus/RTU allmänt... 1 1.1 Variabler... 2 1.1 Sammanfattning variabler... 3 1.2 Operation Card... 4 1.3 Hantering av ModBusinställningar i

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Värmepumpsystem 1 (11) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Värmepumpsystem 1 (11) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Värmepumpsystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Styr och övervakning PROJEKTERINGSANVISNINGAR 2014-06-17

Styr och övervakning PROJEKTERINGSANVISNINGAR 2014-06-17 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Styr och övervakning 2014-06-17 Styr och övervakning: 2014-06-17 Ansvarig specialist: Per Schrewelius Telefon: 086967084 E-post: per.schrewelius@sfv.se Innehåll Förord 4 1 Allmänt

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 M Drift & Underhåll www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 1 M Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI60.

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel Styrsystem i30-pc ( Lars Christoffersson ) Pekskärm Vi kommer att byta pekskärmsleverantör. Den nya skärmen har

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

Arrigo Webbportalen som förenklar fastighetsdrift och skötsel. Allt samlat alltid tillgängligt

Arrigo Webbportalen som förenklar fastighetsdrift och skötsel. Allt samlat alltid tillgängligt Arrigo Webbportalen som förenklar fastighetsdrift och skötsel Allt samlat alltid tillgängligt - Samla dokument, ritningar, energideklarationer, besiktningsprotokoll mm - Hantera arbetsorder, beställningar

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Sidantal 10 TEKNISK ANVISNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver.1.0 :, Ver 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) P U x I Beräkningsformel Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) Denna formel kallas ohms lag och går att använda när vi

Läs mer

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27 Corrigo E Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0 Revision: 7 Datum: 10-10-27 Copyright AB REGIN, Sweden, 2010 Corrigo E Ventilation Applikationsfiler,

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar Fuktlarmsystem 7:0 LC/Kabelradar Kabelradar Övervakar 5000 m / kanal Registrerar förändringar Felinmätning från dator via kabel, telefon, GSM. kanaler för larmtrådar Larmcentral Övervakar 500 m / kanal

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3 BESKRIVNING KSUA är en

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Montageanvisningar Drift- och Underhåll

Montageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G ontageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 120 Ritn.nr. 31654-A, dat.

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer