Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015"

Transkript

1 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige

2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Utgångspunkter 4 Handikapphistorisk bakgrund 4 Ett helhetsperspektiv 4 Värdegrund 5 Ny teknik 5 Tillgång på lämpliga bostäder 5 Alternativa driftsformer 6 Brukarundersökningar 6 Aktivt miljöarbete 6 Jämställdhet och mångfald 6 4. Mål och riktlinjer för stöd och insatser 6 Stöd i boende och bostad med särskild service 6 Daglig verksamhet och sysselsättning 7 Fritidsverksamhet 7 Personlig assistans 8 Övriga insatser enligt LSS 8 Färdtjänst 5. Planens användning och uppdatering Underskrifter Bilagor: Några viktiga Några viktiga begrepp inom stödet till personer med funktionsnedsättningar Några viktiga dokument inom stödet till personer med funktionsnedsättningar Visioner är grönmarkerade i texten. Målformuleringar är blåfärgade i texten Omsorgsnämnden slår fast är markerade med gult i texten. 2

3 1. Inledning Denna utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Ljusdals kommun har tagits fram av Omsorgsnämnden genom en samrådsprocess med delaktighet från olika aktörer såsom intresseorganisationer, medarbetare och samverkanspartners. Syfte och användning Planen är tänkt att vara vägledande både för politiska beslut, för förvaltningens arbete med frågorna kring stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och för invånare i kommunen. Den skall återkommande revideras och uppdateras. Planen utarbetas av Omsorgsnämnden och antas av Kommunfullmäktige. 2. Vision Handikappomsorgen: -Alla kunder skall uppleva trygghet, valfrihet och glädje. -All verksamhet skall präglas av hög kvalitet, kompetens och tillgänglighet. En trygg bostad med både det stöd och den frihet jag behöver. Daglig verksamhet som ger vardagen innehåll och ger mig en meningsfull uppgift i samhället. En innehållsrik fritid med aktiviteter och kontakter som berikar mitt liv 3

4 3. Utgångspunkter Historisk bakgrund, samhällets syn på medborgare med funktionsnedsättningar. Samhället har endast under den senare delen av vår historia gett något egentligt stöd till personer med funktionsnedsättningar. Människor med funktionsnedsättning av alla slag har i vår kultur mycket konsekvent ställts utanför samhällsgemenskapen. Segregationen av personer med funktionsnedsättningar hade den grundläggande uppgiften att skilja på de friska och de sjuka och bekräfta de friskas överlägsenhet. Från den tid (ca 1900 till 1970) som kännetecknas av uppbygganden av stora och efterhand specialiserade institutioner för människor med olika slags funktionsnedsättningar är vi idag på väg mot att omforma stödet så att det skall ge självständighet och delaktighet i samhällslivet. Denna process är påbörjad men långt ifrån färdig. Därmed kommer det vi kallar handikappolitik att i grunden handla om utvecklingen av mänskliga rättigheter, demokrati och medborgarskap. Ett helhetsperspektiv på kommunens roll Socialtjänstlagen anger kommunens grundläggande ansvar för att alla medborgare tillförsäkras skäliga levnadsvillkor. Efterhand har socialtjänstlagen förtydligats när det gäller olika grupper med specifika behov som tidigare hänvisats till andra instanser. Utöver socialtjänstlagen finns sedan 1994 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) som ett komplement för personer med omfattande funktionsnedsättningar och stort behov av stöd. Kommunens ansvar omfattar de vardagliga och grundläggande livsvillkoren bl.a. i form av bostad och sysselsättning. Detta ansvar gäller för alla personer med funktionsnedsättning, oberoende av vad de kan ha för behov av andra insatser såsom sjukvård, rehabilitering, habilitering mm. Begreppet alla nämnders ansvar är också i hög grad giltigt när det gäller tillgång till och nytta av kommunens service och olika verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. I helhetsperspektivet måste också understrykas kommunens ansvar när det gäller samverkan med andra i samhället. Detta gäller både på en övergripande planeringsnivå och på ärende- eller individnivå. En grundläggande god livskvalitet med trygghet, valfrihet och glädje är visionen för det stöd och den service kommunen erbjuder personer med funktionsnedsättningar. Omsorgsnämnden slår fast att en bostad, ett arbete eller sysselsättning, möjlighet att ha en meningsfull fritid och ett socialt nätverk är grundstenar i varje människas vardag, som vi bygger vår tillvaro kring. Utifrån dessa utövar vi vår delaktighet i samhällslivet. Detta skall också gälla personer med funktionsnedsättning. Värdegrund Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar kräver en medvetenhet hos alla yrkesutövare om arbetets personliga och känsliga innehåll och den funktionsnedsattes utsatthet. En sådan medvetenhet kräver kunskap men också känslomässig insikt. En gemensam värdegrund skapas bl.a. genom vägledande, 4

5 värderande gruppsamtal etiska torg. Här kan personal i olika yrkeskategorier och politiker delta och dela sina tankar och känslor inför arbetet och uppgiften. Samtalen bör också återkommande föras tillsammans med kunder och deras närstående. Personalens attityder, synsätt och bemötande av kunder och anhöriga ska alltså fortlöpande bearbetas så att ett gott bemötande blir en självklarhet. Omsorgsnämnden slår fast att handikappomsorgens alla verksamheter, i kommunala såväl som i alternativa driftsformer, skall präglas av en tydlig och för alla medarbetare väl känd värdegrund. Alla slags kontakter mellan handikappomsorgens personal och dess kunder och deras närstående skall präglas av: ett bra bemötande och en god tillgänglighet. en tydlig delaktighet för både kunder och närstående. en rättssäker ärendehandläggning och dokumentation. en tydlig och till kunden anpassad information om insatser, ansökan och beslut. Mål: Ett systematiskt arbete med värdegrundens innehåll skall inledas under 2010 och leda till ett gemensamt dokument senast under Ny teknik Ny teknik, inte minst informationsteknik (IT), kan användas för att förbättra och effektivisera många delar av handikappomsorgen. Det är betydelsefullt för dessa verksamheter att ta del av och tillägna sig ny teknik och även delta i att utveckla bra system i nära samverkan med både kunder och medarbetare. Kommunen har också inom samhällsplaneringen ett ansvar att verka för en infrastruktur som ökar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar. Omsorgsnämnden slår fast att handikappomsorgen skall tillägna sig ny teknik för att förbättra sina tjänster. Användning av ny teknik skall frigöra resurser till de grundläggande tjänsterna inom stöd och service som bygger på mänsklig kontakt. Mål: Arbetet att förse all personal inklusive personliga assistenter med IT-baserat planeringsstöd skall inledas under Tillgång på lämpliga bostäder Många personer med funktionsnedsättningar som klarar av att bo i ordinärt boende blir ändå av både sociala och fysiska skäl passiva och begränsas i aktiviteter som de önskar delta i. Utvecklingen av olika former av service- eller trygghetsboende ska uppmuntras då vi ser att det är boendeformer som genom att underlätta vardagliga aktiviteter och förflyttningar skapar en bättre grund för delaktighet i samhällslivet och en aktiv livsföring. Omsorgsnämnden slår fast att nämnd och förvaltning är en viktig aktör i kommunens bostadspolitiska arbete. Omsorgsnämnden ska verka för utveckling av och god tillgång på service- eller trygghetsboende inom kommunen. Alternativa driftsformer Idag finns både kooperativ verksamhet och driftsformen intraprenad inom kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. En lagändring är beslutad under 2008 som innebär att äldre och funktionshindrade skall kunna välja utförare av olika tjänster såsom hjälp i hemmet eller vård- och omsorgsboende. Detta har kallats fritt-val-reformen. 5

6 Omsorgsnämnden slår fast att man ska ta vara på de positiva effekter som en större användning av alternativa driftsformer inom denna tjänstesektor kan medföra. Mål: Utveckling av fritt-val-system påbörjas under Om möjligt skall det också omfatta lämpliga insatser inom handikappomsorgen. Kundundersökningar Omsorgsnämnden har inlett ett arbete med kundundersökningar under 2007 och har under 2008 skickat enkäter till kunder både inom äldre- och handikappomsorgen. Mål: Omsorgs- och socialförvaltningen skall genomföra regelbundet återkommande enkäter till alla kunder inom hela socialtjänsten. Aktivt miljöarbete Omsorgsnämndens verksamheter skapar på många sätt belastningar på vår miljö. Det kan gälla transporter, avfallssortering, användning av engångsprodukter mm. Mål: Minst en enhet inom handikappomsorgen skall senast 2011 vara miljöcertifierad. Omsorgsnämnden slår fast att den skall medverka till en hållbar utveckling genom ett aktivt miljöarbete enligt kommunens, regionens och landets målsättningar. Jämställdhet och mångfald En hållbar social utveckling och en attraktiv livsmiljö kräver också rättvisa mellan kvinnor och män jämställdhet och en positiv syn på mångfald. Jämställdhet och rättvisa villkor skall inte bara gälla bland handikappomsorgens medarbetare utan också prägla stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Omsorgsnämnden slår fast att ett medvetet mångfalds- och jämställdhetsarbete är en förutsättning för en hållbar utveckling också inom handikappomsorgen. Mål: Handikappomsorgen skall under 2010 inleda arbete med att genomföra mångfalds- och jämställdhetsintegrering inom sin verksamhet. 4. Utveckling, mål och riktlinjer för handikappomsorgens verksamhet Boende och stöd i boendet Bostad med särskild service enligt LSS skall innebära ett boende som är anpassat till individens förutsättningar och önskemål. I tätort nära till service och aktiviteter eller i lugn avskildhet för de som behöver det. Ett gruppboende skall så långt det är möjligt erbjuda gemenskap med personer i liknande livssituation, ålder och med liknande intressen. Bostädernas fysiska utformning kan variera men de skall alltid innebära vad vi kallar ett fullvärdigt boende. Stöd i boendet skall finnas med individuell anpassning till hur omfattande stöd man behöver, detta skall utgöra en trappa där man både kan gå till större självständighet eller, t.ex. då man blir äldre, till ett mer omfattande stöd. Omsorgsnämnden slår fast att bostad med särskild service skall kännetecknas av respekt för integritet, anpassning till individens förutsättningar och önskemål och valfrihet avseende boendeform. 6

7 Mål: Kommunen skall årligen planera för behovet av bostäder med särskild service enligt LSS. Dessa skall vara väl anpassade och ha kompetent personal så att de tillgodoser hyresgästens behov. Bostäderna skall vara tillgängliga och ha en anpassad utemiljö. Ny gruppbostad skall vara i bruk senast vid halvårsskiftet Daglig verksamhet och sysselsättning Daglig verksamhet enligt LSS eller annan dagverksamhet eller sysselsättning enligt SoL är en viktig beståndsdel av kommunens stöd till personer med omfattande funktionsnedsättningar som inte kan hävda sig på den öppna arbetsmarknaden. Stödet skall vara så utformat att det stärker den enskildes möjligheter att få en anställning men också så att det utgår från individens förmågor, intressen och önskemål. Stödet skall också vara så utformat att det skapar positiva kontakter mellan personer med funktionsnedsättning och samhället i övrigt. Personer som passerar den lagstadgade åldersgränsen för daglig verksamhet enligt LSS (65 år) skall erbjudas att fortsatt delta i någon form av dagverksamhet. Daglig verksamhet skall erbjudas i samverkan med företag och andra verksamheter utanför eller inom kommunen. Omsorgsnämnden slår fast att daglig verksamhet skall bygga på fritt-val-system, individuell anpassning, personlig utveckling, integrering och karriärmöjligheter. Daglig verksamhet skall utvecklas så att den erbjuder ökade kontakter med arbetsliv och arbetsmarknad. Kommunen skall erbjuda daglig verksamhet som är öppen för nytänkande och utveckling. Fritidsverksamhet Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning ska kunna innebära både särskilt arrangerade och anpassade aktiviteter men också stöd att delta i samhällets allmänna utbud av fritids- och kulturaktiviteter. En generell anpassning av det allmänna utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter är en angelägen sak där det stora hindret utgörs av våra invanda föreställningar om vilka som kan eller inte kan delta i olika aktiviteter. Vision: Vi skall erbjuda en bred och anpassad fritidsverksamhet för personer med olika slags funktionsnedsättningar. Vi skall erbjuda ett bra stöd för enskilda att kunna delta i samhällets utbud av kulturoch fritidsaktiviteter. Mål: Fritidsaktiviteter skall marknadsföras via hemsidan med start under Personlig assistans Personlig assistans som stödform med kommunen som assistansanordnare skall för kunden kännetecknas av trygghet, delaktighet, möjlighet till aktivt liv, kontinuitet, snabb verkställighet, flexibla lösningar och assistans som matchar kunden. Kommunen skall marknadsföra sig som assistansanordnare bl.a. via hemsidan. För de som arbetar som personliga assistenter skall kommunen som arbetsgivare kännetecknas av trygg anställning, utbildning och fortbildning, handledning, individuellt anpassad tjänstgöring, IT-stöd i arbetet och körkort för personlig 7

8 assistans. Med detta menas att personliga assistenter skall ha en passande grundutbildning, erbjudas fortbildning och handledning och stöd i arbetet på olika sätt, bl.a. med hjälp av lämpliga IT-system. Mål: Alla kunder skall få beslut (kommunens) om personlig assistans inom en månad från ansökan. Alla personliga assistenter anställda i kommunen skall ha körkort för personlig assistans (se ovan). Övriga insatser enligt LSS De insatser som inte redan beskrivits är: Ledsagarservice. Biträde av kontaktperson. Avlösarservice i hemmet. Korttidsvistelse utanför egna hemmet. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Dessa insatser är var och en viktiga för handikappomsorgens kunder men utgör inte någon omfattande verksamhet såsom boende, daglig verksamhet eller personlig assistans gör. För verksamheterna och för de personer som utför dem gäller samma kvalitetskrav som för övrigt inom handikappomsorgen. Färdtjänst Med färdtjänst menas särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder. Färdtjänsten är inte längre en insats enligt socialtjänstlagen utan regleras av en särskild lag, lag om färdtjänst 1997:736. Längre resor än inom hemkommunen eller till angränsande kommuner omfattas inte av denna lag utan då gäller lag om riksfärdtjänst, 1997:735. Regelverket är kompletterat i 2006:1114 Lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst. I dessa lagar anges att kommunen är ansvarig för att det finns färdtjänst av god kvalitet, men att ansvaret kan överlåtas på trafikhuvudman i länet eller motsvarande. 5. Planens fastställande, användning och uppdatering Denna plan är upprättad av Omsorgsnämnden och antagen av Kommunfullmäktige. Planen gäller till Planens genomförande skall följas upp av Omsorgsnämnden genom återkommande rapportering. Planen kan uppdateras genom beslut i Omsorgsnämnden som då anmäler ändringar till Kommunfullmäktige för fastställande. Helena Brink Ordförande Omsorgsnämnden Marita Wikström Socialchef 8

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010.

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010. Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015 Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010 Omsorgsnämnden Innehåll Rubrik Sidan Visioner. 3 Inledning.. 3 Övergripande mål

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012

Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012 Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012 Rev februari 2012 Verksamhetsplan 2012-2016 Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 1 Inledning Verksamheten inom Funktionshinder fastställs genom verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Rapport. LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer