Framtiden på äldre dar hur blir den?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden på äldre dar hur blir den?"

Transkript

1 Framtiden på äldre dar hur blir den? Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Ljusdals kommun Med SCB:s befolkningsprognos för kommunen och församlingar fram till 2030 Antagen av Kommunfullmäktige

2 Innehåll Sid 1. Inledning: Planens syfte och användning 2. Visioner 3 3. Utgångspunkter Värdegrund Ny teknik Äldre i glesbygd Tillgång på lämpliga bostäder Alternativa driftsformer Brukarundersökningar Aktivt miljöarbete Jämställdhet och mångfald 5 4. Förebyggande arbete: Anhörigstöd, social gemenskap och aktiviteter Förebyggande hembesök och fallskadeprevention Kost och måltider 7 5. Stöd och sociala insatser Hjälp i hemmet Korttidsboende Omsorgs- och vårdboende Kategoriboende 8 6. Hälso- och sjukvård: Hälso- och sjukvårdsansvar i särskilt boende och dagverksamhet Rehabilitering Demensvård Multisjuka äldre Vård i livets slutskede Samverkan primärvård och sjukhusvård Samverkan med frivilligorganisationer Uppföljning och uppdatering av planen Bilaga med befolkningsutveckling mm Målformuleringar och visioner är grönmarkerade i texten. Omsorgsnämnden slår fast är markerade med gult i texten. 2

3 1. Inledning Denna utvecklingsplan för äldreomsorgen i Ljusdals kommun har tagits fram av Omsorgsnämnden genom en samrådsprocess med delaktighet från en rad olika aktörer såsom intresseorganisationer, medarbetare och samverkanspartners Syfte och användning Planen är tänkt att vara vägledande både för politiska beslut, för förvaltningens arbete med frågorna kring omsorg och vård av de äldre och för invånare i kommunen. Denna plan skall återkommande revideras och uppdateras. Planen utarbetas och uppdateras av Omsorgsnämnden och antas av Kommunfullmäktige. 2. Visioner Äldreomsorgens alla kunder skall uppleva trygghet, valfrihet och glädje. Äldreomsorgens verksamheter skall präglas av hög kvalitet, kompetens och tillgänglighet. Hemtjänsten i Ljusdals kommun skall utgöra grunden i äldreomsorgen och baseras på individens behov och önskemål så att kunden är i fokus och känner sig bekräftad. Vård- och omsorgsboende för äldre i Ljusdals kommun skall kännetecknas av trygghet, valfrihet och delaktighet i planeringen av omvårdnad och aktiviteter, som t.ex. utevistelse. Äldreomsorgens kunder skall få en trygg, omsorgsfull och sakkunnig sjukvård av kommunens sjuksköterskor i god samverkan med landstinget eller andra vårdgivare. 3

4 3. Utgångspunkter 3.1. Värdegrund Allt arbete med omsorg och vård av äldre kräver en medvetenhet hos alla medarbetare om arbetets personliga och känsliga innehåll och brukarens utsatthet. En sådan medvetenhet kräver både kunskaper men också en känslomässig insikt om frågorna. En gemensam värdegrund skapas bl.a. genom gemensamma samtal etiska torg - där personal i olika yrkeskategorier och ansvariga för ledning som politiker och chefer, deltar och delar sina tankar och känslor inför arbetet med de äldre. Samtalen bör också återkommande inbegripa brukare och deras närstående. Personalens attityder, synsätt och bemötande av kunder och anhöriga ska alltså fortlöpande diskuteras så att ett gott bemötande blir en självklarhet. Alla slags kontakter mellan äldreomsorgens personal och dess kunder och deras närstående skall präglas av: ett bra bemötande och en god tillgänglighet. en tydlig delaktighet för både kunder och närstående. en rättssäker ärendegång och dokumentation. en tydlig och till kunden anpassad information om insatser, ansökan och beslut. Omsorgsnämnden slår fast att äldreomsorgens alla verksamheter, våra egna såväl som i alternativa driftsformer, skall präglas av en tydlig och för alla medarbetare känd värdegrund Ny teknik Ny teknik, inte minst informationsteknik (IT), kan användas för att förbättra och effektivisera många delar av äldreomsorgen. Det är betydelsefullt för äldreomsorgen att ta del av och tillägna sig ny teknik och även delta i att utveckla bra system i nära samverkan med både brukare och medarbetare. Omsorgsnämnden slår fast att äldreomsorgen skall tillägna sig ny teknik för att förbättra sina tjänster. Målet med användning av ny teknik skall vara att frigöra resurser till de grundläggande tjänsterna inom äldreomsorgen som bygger på mänsklig kontakt såsom omsorg och vård Äldre i glesbygd Vår kommun präglas av en hög andel äldre och en vidsträckt glesbygd, en kombination som ställer särskilda krav på äldreomsorgens verksamheter, planering och medarbetare. En bred rapport kallad Äldre i glesbygd lämnades under 2007 till Länsstyrelsen och länets kommuner. Rapporten tar upp äldres livsvillkor i glesbygd i en rad olika aspekter och utgör ett betydelsefullt underlag för äldreomsorgens planering. Omsorgsnämnden slår fast att rapporten Äldre i glesbygd är ett dokument som skall användas i den framtida planeringen Tillgång på lämpliga bostäder Många äldre som klarar av att bo i ordinärt boende blir ändå av både sociala och fysiska skäl passiva och begränsas i aktiviteter som håller dem pigga och friska. Utvecklingen av olika former av senior- eller trygghetsboende ska uppmuntras då vi 4

5 ser att det är boendeformer som genom att aktivera de äldre kan förlänga ett kvarboende och minska behovet av vård och omsorg. Omsorgsnämnden slår fast att nämnd och förvaltning är en aktör i kommunens bostadspolitiska arbete och ska verka för utveckling av och god tillgång över hela kommunen på senior- eller trygghetsboende Alternativa driftsformer Idag finns kooperativ verksamhet inom kommunens Omsorgs- och socialförvaltning samt driftsformen intraprenad. Inom en nära framtid kan vi förvänta oss att kommunens insatser inom äldreomsorgen i ökande grad kommer att utföras i alternativa driftsformer. Det som i denna plan sägs avseende kommunens insatser eller kommunens verksamheter gäller genom upphandlingsvillkor även enskilt utförd vård och omsorg. En lagändring förväntas bli beslutad under 2008 som innebär att äldre skall kunna välja utförare av olika tjänster såsom hjälp i hemmet eller vård- och omsorgsboende. Detta har kallats Fritt-Val-reformen. Mål: Utveckling av Fritt-Valsystem påbörjas under Omsorgsnämnden slår fast att man ska ta vara på de positiva effekter som en större användning av alternativa driftsformer inom denna tjänstesektor kan medföra Brukarundersökningar Omsorgsnämnden har inlett ett arbete med brukarundersökningar under 2007 och avser att fortsätta med årliga enkäter till alla kunder och närstående inom hela socialtjänsten Aktivt miljöarbete Omsorgsnämndens verksamheter där äldreomsorgen är den mest omfattande, skapar på många sätt belastningar på vår miljö. Det kan gälla transporter, avfallssortering, användning av engångsprodukter mm. Mål: Minst en enhet inom äldreomsorgen skall senast 2010 vara miljöcertifierad. Omsorgsnämnden slår fast att den skall medverka till en hållbar utveckling genom ett aktivt miljöarbete enligt kommunens, regionens och landets målsättningar Jämställdhet och mångfald En hållbar social utveckling och en attraktiv livsmiljö kräver också rättvisa mellan kvinnor och män jämställdhet och en positiv syn på mångfald. Jämställdhet och rättvisa villkor skall inte bara gälla bland äldreomsorgens medarbetare utan också prägla vård, omsorg och service till de äldre. Omsorgsnämnden slår fast att ett medvetet jämställdhetsarbete är en förutsättning för en hållbar utveckling också inom äldreomsorgen. 5

6 4. Förebyggande arbete 4.1. Anhörigstöd, social gemenskap och aktiviteter Anhörigstöd är till för den som är närstående till någon som är sjuk/funktionshindrad. Målsättningen är att synliggöra anhörigas situation, förbättra de anhörigas livskvalitet och förebygga utbrändhet och isolering bland de anhöriga. Vi vet att anhöriga utför en omfattande del av det omvårdnadsarbete som sker inom ordinärt boende. Genom en tidig kontakt kan stödet inom rimlig tid och på ett värdigt sätt övertas av kommunens verksamhet. Just nu byggs anhörigcentra upp i alla kommundelar i Ljusdals kommun. Där ska finnas plats för anhöriga att träffas, verksamheten byggs upp tillsammans med frivilligorganisationer och volontärer. Anhörigcentrat ska tillhandahålla stöd och service i olika former, allt efter anhörigvårdarnas efterfrågan och behov. En fortsatt utveckling av anhörigcentrat med flera olika serviceinsatser ska utformas, som t.ex. fixar-service, servicetelefon mm. Dagverksamhet ska finnas för den som behöver stimulans och social samvaro och kan vara ett komplement till hemtjänst. Den gör det också lättare för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. Dagverksamhet får man efter ansökan och en prövning enligt socialtjänstlagen. Dagverksamhet ska finnas i alla kommundelar. Mål Stöd till den sociala gemenskapen i form av dagverksamheter, ett personligt anhörigstöd och anhörigcentra skall byggas ut i Ljusdals kommun. De utvecklingsprojekt som nu pågår med förebyggande verksamhet ska följas och utvärderas för att om möjligt ingå i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut. En fixar-service och servicetelefon ska utvecklas Förebyggande hembesök och fallskadeprevention. Förebyggande hembesök genomförs som stimulansmedelsprojekt med start 2007 till alla inom kommunen över 80 år som inte redan har insatser från äldreomsorgen. 6

7 Hembesöken avser att ge de äldre information om viktiga förebyggande åtgärder och samtidigt ge en bild av kommande behov av insatser. Fallskadeprevention, dvs. åtgärder av olika slag som förebygger fallolyckor hos äldre, ingår i de förebyggande hembesöken och drivs också som projekt inom vård- och omsorgsboendet Backsippan. Modellen för denna förebyggande verksamhet skall sedan spridas inom äldreomsorgen Kost och måltider Med stöd av stimulansmedel pågår under ett projekt med dietist anställd i kommunen. Dietisten arbetar med kost, näringstillförsel, måltidssituation och måltidsplanering gentemot i första hand vård- och omsorgsboenden och i ett senare skede gentemot äldre i ordinärt boende med hemtjänstinsatser. Lärdomarna från projektet skall förankras i den ordinarie verksamheten både genom utbildningar och genom utveckling av rutiner och system för uppföljning. Omsorgsnämnden slår fast att äldre personer med stöd av kommunens äldreomsorg skall få god, näringsriktig och anpassad kost fördelad på ett riktigt sätt över dygnet. All personal skall ha kunskaper om kost och näringslära för äldre och ha en grundläggande förmåga att uppmärksamma störningar i de äldres näringstillförsel och välmående. 5. Stöd och sociala insatser Beslut om insatser, eller biståndsbeslut, fattas av biståndshandläggare med särskild kompetens för dessa bedömningar. Uppföljning av biståndsbeslut skall förbättras bl.a. genom ett nytt uppdaterat IT-stöd för handläggningsprocessen. Mål: Särskilt stöd och insatser som demensteam, palliativt team, rehabilitering och användande av ny teknik inom vård- och omsorg skall utvecklas och användas i samverkan med landstinget och andra vårdgivare. Alla äldreomsorgens kunder ska ha en individuell plan som bygger på valfrihet och personlig service. Omsorgsnämnden skall genom årliga brukarenkäter mäta andelen nöjda kunder och anhöriga Hjälp i hemmet Insatsen hjälp i hemmet består av hemtjänst, nattpatrullverksamhet och trygghetslarm som utgår från en individuell biståndsprövning enligt Socialtjänstlagen. Målet med hjälpen är att den enskilde ska kunna bo kvar i sin egen bostad så länge som det är möjligt och så länge man önskar. Inom ramen för biståndsbeslutet ska den enskildes önskemål och prioriteringar tillgodoses så långt det är möjligt. En individuell plan ska alltid arbetas fram tillsammans med den enskilde. Planen ska kontinuerligt följas upp tillsammans med kunden. Nya arbetssätt och metoder med ett stort kundinflytande i form av personlig service ska provas och utformas. Ljusdals kommun ska erbjuda någon form av praktisk hemservice ( Fixar-service ) som ska underlätta kvarboende så långt det är möjligt. Den frittvalreform som förväntas träda i kraft 2009 ska utvecklas i Ljusdals kommun, en Ljusdalsmodell för fritt val ska arbetas fram. Ny användarvänlig teknik ska provas och användas i våra verksamheter och vår användning av stödsystemet TES inom hemtjänsten ska 7

8 utvecklas. TES är ett datasystem för registrering och planering av alla insatser till kunden, vem som utfört dem och när det gjorts. Mål Ett utvecklat kontaktmannaskap skall finnas inom hemtjänsten senast Ny teknik med tydlig kundfokus som är användarvänligt ska provas. IT-stödet i hemtjänsten, TES, skall användas optimalt för att uppnå effektivitet, kvalitetssäkring och ekonomiska vinster Korttidsboende för avlösning och rehabilitering Korttidsboende för växelvård/avlösning är till för personer som behöver regelbunden, återkommande eller tillfällig, akut avlösning. För att få en korttidsplats krävs en biståndsprövning enligt Socialtjänstlagen. Den enskilde ska där få god omsorg, vård och rehabilitering för att så långt som möjligt förbättra eller bibehålla sina funktioner. Vården skall hjälpa den äldre att klara den dagliga livsföringen och stödja möjligheten att bo kvar i den egna bostaden. Korttidsboende kan också beviljas för att stödja och avlasta anhöriga. Utöver de platser som redan finns byggs inom ramen för ett stimulansmedelsprojekt en avdelning om 11 platser för korttidsboende upp i Los Vård- och omsorgsboende (särskilt boende) För den som har ett varaktigt och omfattande behov av service, vård- och omvårdnadsinsatser och inte klarar att bo i en ordinär bostad finns möjlighet att flytta till ett vård- och omsorgsboende. För att få ett vård- och omsorgsboende krävs en biståndsprövning enligt socialtjänstlagen. Boendet ska tillgodose individuella behov med personlig service som ledstjärna. Boendet ska kompensera bristande förmågor och därigenom underlätta det dagliga livet för den enskilde i boendet. Gemensamt boende för makar/sambos skall så långt det är möjligt erbjudas då detta är önskat. Omsorgsnämnden slår fast att vid erbjudande om en plats i vård- och omsorgsboende skall en individuell plan upprättas i samverkan med den enskilde och/eller dennes företrädare. Planen skall utöver vård och omsorg ta upp den äldres intressen och önskemål om aktiviteter som utevistelse m.m. Mål: Vid erbjudande om plats i vård- och omsorgsboende skall så långt det är möjligt, hänsyn tas till den enskildes eller anhörigas önskemål om bostadsort. Om önskad bostadsort inte omedelbart kan tillgodoses skall önskemålet om flyttning till önskad ort skrivas in i den individuella planen. Verkställande av beslutad plats i vård- och omsorgsboende skall ske så snabbt det är möjligt, vilket i allmänhet innebär att det skall ske inom tre månader Kategoriboende En utveckling av fler platser inom demensboende ska ske successivt, allt efter behovet. Den närvårdsavdelning som nu finns är ett viktigt komplement och en bra samverkansmodell för att klara våra svårast sjuka innan hemgång eller plats på ett vård- och omsorgsboende. I en framtid kan en modell med ett boende anpassat för de allra svårast sjuka komma att provas och utvecklas. Detta kan då också vara en resurs vid vård i livets slutskede. 8

9 En boendeform för yngre personer med demens eller andra neurologiska sjukdomar eller skador kan komma att behöva utformas. Komplicerade sjukdomstillstånd som kräver specialistvård kräver en beredskap för upphandling och köp av boendeplatser vid specialiserade institutioner, ibland i andra kommuner och landsting. Mål Kategoriboende skall utvecklas i form av fler demensplatser med särskild kompetens och metodik för demenssjuka äldre. Metoder som sinnesstimulering skall där kunna erbjudas. Demensplatser inom vård- och omsorgsboende skall utformas allt efter behov och efterfrågan Olika former av kategoriboenden skall prövas allt efter behov och efterfrågan En beredskapsplan för kunder som kräver specialiserad omvårdnad skall tas fram Närvårdsavdelningen ska vara ett nav i kommunens och primärvårdens verksamhet för de kunder som behöver sjukvård, växelvård och rehabilitering 6. Hälso- och sjukvård 6.1. Hälso- och sjukvårdsansvar Idag har kommunen hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå inom vård- och omsorgsboenden (särskilda boenden), korttidsboende samt biståndsbedömd dagverksamhet. Ansvaret inkluderar rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Samtal pågår om kommunens övertagande av en större del av hemsjukvårdsansvaret även i ordinärt boende. Omsorgsnämnden kommer att arbeta aktivt med frågan om övertagande av hemsjukvårdsansvar oberoende av hur denna fråga hanteras i övriga länet. Hälso- och sjukvårdsresurserna inom äldreomsorgen har en nyckelroll när det gäller att utveckla god kvalitet för våra kunder. Alltfler både av de boende i vård- och omsorgsboende och av hemtjänstens kunder har omfattande sjukvårdsbehov. Landstingens utveckling av kvalificerad hemsjukvård med användning av modern teknik kommer att ge kommunen ökade och alltmer kvalificerade arbetsuppgifter inom sitt sjukvårdsansvar. Mål Ett övertagande av hemsjukvården från landstinget ska genomföras senast 2011 i syfte att få en sammanhållen hemsjukvård som gynnar alla i kommunen med ett stort omvårdnadsbehov. Arbetet för att skapa en bred kunskapsbas i syfte att förbereda ett övertagande av hemsjukvården ska intensifieras från och med Rehabilitering Rehabilitering innebär behandling och vård med syftet att återge en person förlorade förmågor vid sjukdom eller skador. Rehabilitering kräver en väl fungerande samverkan mellan läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter och kommunal personal, sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden. Omsorgsnämnden slår fast vikten av att all personal arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt och att rehabilitering av äldre utgör en viktig del av vård och omsorg. 9

10 6.3. Demensvård Många äldre dabbas av demens, som är ett samlingsbegrepp för skador som uppstår p.g.a. degenerativa sjukdomar i hjärnan. Demens kan på ett tidigt stadium visa sig som glömska, förvirring i tid och rum, på ett senare stadium som förlust av de flesta grundläggande kroppsliga och mentala funktionerna. Personer med demens kan ofta behöva särskilt god tillsyn och omvårdnad som förmår överbrygga de svårigheter i kommunikation och beteenden som kan uppstå. En sådan, till demenssjukdomarna särskilt anpassad vård kallar vi demensvård. Mål: Äldreomsorgen skall fortsätta att utveckla och tillämpa kunskap om särskilt anpassad demensvård och bygga upp fler enheter som är inriktade på sådan vård. Omsorgsnämnden slår fast att äldreomsorgen till hjälp i utvecklingen av en god demensvård skall tillvarata projektet med särskild demenssjuksköterska under Multisjuka äldre Vi lever allt längre, men vi dör också allt längre numera har Lennart Koskinen* sagt. Många äldre blir under en kortare eller längre tid sjuka ibland i flera sjukdomar med ibland svåra och samverkande symtom. Det kan vara hjärt- eller kärlsjukdomar, lungsjukdomar, stroke, neurologiska sjukdomar eller cancer. Detta kallar vi multisjuka äldre. Detta är personer med ett stort behov av kvalificerad sjukvård från landstinget, men också den dagliga omvårdnaden innehåller för dessa personer många olika sjukvårdsinsatser. Kommunens omvårdnadspersonal, både sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, har här en viktig uppgift. Omsorgsnämnden slår fast vikten av att kompetens och vårdformer utvecklas för att möta behoven hos multisjuka äldre. * Lennart Koskinen, biskop i Visby, tidigare bl.a. domprost i Stockholm, föreläsare och debattör. Ledde under flera år morgonandakter i radio som han inledde med Gomorron Gud. 10

11 6.5. Vård i livets slutskede Att få dö under värdiga former, i kretsen av sina närmaste eller i varje fall inte ensam är en rättighet vi alla vill dela när den dagen kommer. Vår omvårdnadspersonal arbetar dagligen med människor i livets slutskede. Ca % av alla äldre som bor i våra vård- och omsorgsboenden avlider varje år. Vår förmåga att ge stöd till den döende och dess anhöriga kräver både kunskaper och empati. Äldreomsorgens medarbetare som arbetar i dödens närhet behöver stöd att bearbeta sina upplevelser för att även på sikt klara av att ge en värdig och empatisk vård. Omsorgsnämnden slår fast att en värdig vård i livets slutskede skall vara en prioriterad uppgift för äldreomsorgen. Kunskap och metoder kring detta skall byggas upp i nära samverkan med andra aktörer. 7. Samverkan med primärvård och sjukhusvård Äldreomsorgen har en fortlöpande samverkan med primärvården inom ramen för den utvecklade närvården. Det gäller övertagandet av hemsjukvårdsansvaret i ordinärt boende att säkra en väl sammanhållen vårdkedja med de fyra nivåerna: Kommunal vård och omsorg primärvård/närsjukvård sjukhusvård (sluten specialiserad vård) regionsjukvård (avancerad specialiserad vård). Samverkan gäller således både kring enskilda personer där vårdsamverkan krävs men också övergripande på ledningsnivå. Mål: Äldreomsorgen skall införa system för att enkelt och ömsesidigt ta del av journalanteckningar och akter. Detta är en viktig förutsättning för en sammanhållen och väl fungerande vårdkedja. Omsorgsnämnden slår fast att samverkan mellan äldreomsorgen och landstingets sjukvård kan och skall utvecklas vidare. 8. Samverkan med frivilligorganisationer Ett viktigt inslag i omsorgerna om äldre är insatser från frivilligorganisationer. Det gäller då inte minst insatser för att bryta isolering och ensamhet, en stor och viktig uppgift. Inom stödet till anhörigvårdare och närstående finns en plattform för ett ömsesidigt samarbete mellan äldreomsorgen och frivilligorganisationerna i de anhörigcentra som byggs upp i alla kommundelar. Omsorgsnämnden slår fast att samarbetet med frivilligorganisationerna skall utvecklas vidare på ett ömsesidigt sätt. 9. Uppföljning och uppdatering av planen Denna plan är upprättad av Omsorgsnämnden och antagen av Kommunfullmäktige. Planen gäller till Planens genomförande skall följas upp av Omsorgsnämnden genom återkommande rapportering. Planen kan uppdateras genom beslut i Omsorgsnämnden som då anmäler ändringar till Kommunfullmäktige för fastställande. Helena Brink Ordförande Omsorgsnämnden Marita Wikström Socialchef 11

12 Bilaga till Framtiden på äldre dar hur blir den? Befolkningsuppgifter, kommunen och kommundelar, länet och riket. (Uppgifterna gäller 31/ , källa Statistiska Centralbyrån) Medelålder Ljusdal Länet Riket Kvinnor 46,1 44,1 42,1 Män 43,0 41,7 39,7 Totalt 44,6 42,9 40,9 Äldrebefolkning Antal 65 w w Andel, procent 65 w 22,6 17,8 17,3 80 w 7,3 6,1 5,4 Total befolkning Befolkning Ljusdals kommun År Män Kvinnor Totalt Befolkningen minskar enligt prognosen med 9,5 % Minskningen är 8,5 % bland män och 10,5 % bland kvinnor. Befolkning 80 år och äldre Ljusdals kommun År Män Kvinnor Totalt Antalet invånare 80 år och äldre ökar 2007 till 2030 med 22 %. Andelen personer 80 år och äldre ökar från 7,3 % till 9,9 %. Andelen kvinnor bland personer 80+ minskar från 62 % 2007 till 55 % Detta beror bl.a. på att medellivslängden förväntas öka mer hos män än hos kvinnor. 12

13 Invånarantal Serie Årtal Befolkningsutveckling Kommundelar Antal invånare 6000 Ljusdal Ramsjö Färila Los Hamra Kårböle Järvsö Årtal

14 Antal personer 80 år och äldre Ljusdals kommun Antal personer Serie Årtal Antal personer 80 år och äldre Kommundelar Antal personer Ljusdal Ramsjö Färila Los Hamra Kårböle Järvsö Årtal

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Tjänstebeskrivning äldreomsorg

Tjänstebeskrivning äldreomsorg Tjänstebeskrivning äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat 2006-09-27, SN 121, dnr 06/SN 0129 Reviderat

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2008:8 Infördes i författningssamlingen den 26 november 2008 Äldreplan i Heby kommun; Kommunfullmäktige beslutade 1 den 19 november

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN Reviderad 2016-10-31, ansvar kommunens demenssjuksköterska INLEDNING Demenssjukdom innebär att man lever med en nedsatt kognitiv förmåga. Demenssjukdom är

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

Riktlinjer för Anhörigstöd

Riktlinjer för Anhörigstöd 2013-08-20 Riktlinjer för Anhörigstöd Inledning Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska erbjudas olika former av stöd. Det gäller både om den närstående

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Social omsorg - äldreomsorg Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Gerontologi Gerontologi vad är det? Gerontologi samhällsvetenskapligt orienterad Geriatrik medicinskt

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Gnesta kommun 2005-2009

Äldreomsorgsplan för Gnesta kommun 2005-2009 Gnesta kommun Antagen KF 2005 09 26 140 Socialförvaltningen Pernilla Alfredsson GNESTA Äldreomsorgsplan för Gnesta kommun 2005-2009 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnr 646 80 GNESTA

Läs mer

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Dals-Eds Kommun VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER Socialnämnden 2012-10-16 reviderad 131217 (Dnr: 2012-000141.730) VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning

Läs mer

Äldreomsorgsplan 2012-2015

Äldreomsorgsplan 2012-2015 Datum 2012-10-03 Dnr SN12/44 Äldreomsorgsplan 2012-2015 Framställd av socialnämnden. Innehållsförteckning Inledning... 1 Värdegrund... 2 Värdighetsgaranti... 2 Mål... 3 Nulägesbeskrivning för Habo kommuns

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Orientering för utförare i valfrihetssystemet för hemvård i Uppsala kommun

Orientering för utförare i valfrihetssystemet för hemvård i Uppsala kommun Orientering för utförare i valfrihetssystemet för hemvård i Uppsala kommun Allmänt om Uppsala kommun Uppsala är landets fjärde största stad med drygt 206 000 innevånare. Antal personer över 65 år är närmare

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Anhörigomsorg är frivilligt

Anhörigomsorg är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar

Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-03-11 ON 2012/0055 53515 Omsorgsnämnden Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt.

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt. Samverkan mellan landstinget och kommunerna i länet angående Socialstyrelsens stimulansmedel för 2007 när det gäller vården av äldre, 2007-08-24 Ledningen för Landstingets Primärvård bjöd in representanter

Läs mer

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Allmän palliativ vård Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt

Läs mer

Demensvård Vellinge kommun

Demensvård Vellinge kommun Demensvård Vellinge kommun -stöd, resurser och kompetens Nationella demensriktlinjer Basal demensutredning kontra utvidgad demensutredning Personcentrerad vård och omsorg Uppföljning minst en gång per

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011 Identifiera minst en person som kan tänka sig att vara med i fortsatt utvecklingsarbete. Fråga 1 Hans D. Enligt riktlinjerna Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör säkerställa ett multiprofessionellt

Läs mer