Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)"

Transkript

1 Kommunala handikapprådet Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Representanter från handikapporganisationerna Maritaha Johansson (SD) Rolf Larsson (STROKE) Lennart Germundsson (Astma & Allergi) Gun Ahlm (STAM), Gunilla Wahlbeck (AFASI), Övriga deltagande: Imre Gulyas (S), Christina Warman (M), Christer Henriksson (C), Ann-Margret Andraey (Reumatikerföreningen) Utses att justera: Justeringens plats och tid: Maritha Johansson Socialförvaltningen Sekreterare: Paragrafer Torbjörn Lagergren Ordföranden: Suzanne Åkerlund Justerande:. Maritha Johansson ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Kommunala handikapprådet : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Kungsgatan 12 Underskrift:. Torbjörn Lagergren

2 Kommunala Handikapprådet (13) KHR 40 Mötets öppnande Ordförande Suzanne Åkerlund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

3 Kommunala Handikapprådet (13) KHR 41 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med två tillägg, skrivelser från referensgruppen.

4 Kommunala Handikapprådet (13) KHR 43 Genomgång av föregående Protokoll Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

5 Kommunala Handikapprådet (13) KHR 44 Reflexioner om våld och jämlikhet utifrån seminariet före mötet om Dubbelt utsatthet. Före dagens möte var kommunala handikapprådets ledamöter inbjudna till ett seminarium med föreläsaren Denise Cresso som arbetat med ett sexårigt projekt om Dubbelt utsatthet våld i nära relationer mot kvinnor med funktionsnedsättning. Denise arbetar nu i ett nytt projekt som drivs av Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) i projektet EJA, en jour för alla som bland annat har till syfte att göra befintliga kvinnojourer tillgängliga för kvinnor/tjejer med funktionsnedsättningar. Under seminariet deltog förutom kommunala handikapprådets ledamöter även personer från brottsofferjouren, kvinnojouren, flera funktionshindersorganisationer, Region Halland och enskilda politiker. Inbjudan hade förmedlats till politiska organisationer och till chefer/nyckelpersoner inom Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen, Barn och ungdomsförvaltningen, hemvårdsförvaltningen och till socialförvaltningen med flera. Kvällens seminarium behandlade bland annat: - Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning i praktik och teori - Statistik och kortfilmer Tillgänglighet på jouren - Kortfilm och prova-på-övning - Hur kan samarbetet och kunskapsutbytet genomföras framöver - Att slå en kvinna som är rullstolsburen finns väl ingen man som gör? - Att tvinga en ung tjej med intellektuell funktionsnedsättning till prostitution är väl inte möjligt att inte bli straffad för? - Inte blir väl en kvinna hånad för att hon inte kan tala efter sin stroke? Jo, tyvärr, detta är några av alla de situationer som vi hört kvinnor berätta om. Forskning visar att kvinnor med funktionsnedsättning är i högre grad utsatta för våld jämfört med kvinnor generellt, men trots det finns det få jourer som är tillgängliga för kvinnor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

6 Kommunala Handikapprådet (13) KHR 45 Inkomna skrivelser Protokoll från KHR Laholm Lades till handlingarna.

7 Kommunala Handikapprådet (13) KHR 46 Rapport från referensgruppen och dess arbetsgrupper inom: Utbildningspolitik, Arbetsmarknadspolitik och Socialpolitik, med boendefrågor a) Skrivelse från referensgruppen till BUF/BUN ang behov av resurser i skolan till barn/ungdomar med särskilda behov. Till Barn och ungdomsnämnden. Det är med stor oro för rektorernas konsekvensbeskrivning av vad som kommer att hända när inte pengarna räcker till för skolområdena. Då dras det väck det viktigaste för barn med särskilda behov och sociala problem. Resurser och stöd. Det är helt emot FN konventionen och Barns Rättigheter. Det behövs tvärtom mer vuxna i skolan. Vi i referensgruppen arbetar med skola som ett av våra uppdrag. Vi har haft en dag på biblioteket den 17 oktober Du är unik. Där fick man höra hur det är att ha de olika funktionshindren och gå i skolan och inte ha fått stöd. Alla vet att det ökar på de neuropsykiatriska funktionshindren. Det blir bara fler och fler barn som behöver stöd och behöver bli sedda. Och inte glömma de barn som inte har ett funktionshinder behöver också ha möjlighet att få lugn och ro genom att det finns resurser på rätt ställe. Referensgruppen. Kommunala handikapprådet ställer sig bakom skrivelsen från referensgruppen och menar att enligt Skollagen och FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 24, skall varje barn/ungdom som deltar i det allmänna utbildningssystemet erhålla ändamålsenliga och individanpassade stödåtgärder som är förenliga med målet om fullständig inkludering (FN- konventionen artikel 24 e). b) Skrivelse från referensgruppen till socialnämnden angående beslut att kommunens personal ej får köra brukarens fordon, gäller inom insatsen personlig assistans. Till Socialnämnden Det finns många oroliga brukare på grund av signalerna att assistenterna inte ska får köra deras anpassade bilar. Den rörlighet och frihet att kunna åka vart man vill dras undan för dem. De har valt detta för att ha ett fritt liv och valfrihet.

8 Kommunala Handikapprådet (13) När de söker nya assistenter så står det i ansökan att ha körkort och att köra deras bil. Brukaren står för bil, skatt och försäkring. Detta måste gå att göra undantag. Skrivs det avtal mellan brukare och assistent om bilkörning måste väl detta gälla. Det gör de privata och det borde gälla även de kommunala. Det bör vara likt annars är det inte delaktigt för alla. LSS har funnits i 20 år och ska följas. Referensgruppen Kommunala handikapprådet ställer sig bakom skrivelsen från referensgruppen och menar att det är viktigt att en konstruktiv lösning på problemet arbetas fram. c) Skrivelse från referensgruppen till Teknik och fritidsnämnden angående korta trafikljusintervaller. Till Teknik och fritidsnämnden Vid senaste mötet i referensgruppen togs det upp en fråga om tiden när man går över vid övergångsställen med trafikljus. Det är alldeles för kort tid med grön gubbe. Rullatorer och barnvagnar hinner inte över förrän det är rött. Nu är vår fråga. Kan man förlänga tiden på övergångarna eller sätta en knapp till att trycka på om man vet att det tar längre tid att ta sig över? Detta är många som behöver av kommuninvånarna. Hoppas om svar. Referensgruppen. Kommunala handikapprådet ställer sig bakom skrivelsen från referensgruppen och menar att det är viktigt att en konstruktiv lösning på problemet arbetas fram.

9 Kommunala Handikapprådet (13) KHR 47 Handikappkonsulenten rapporterar a) Kommunal organisation för sammanhållet tillgänglighetsarbete skrivelse från SN, i skrivelsen föreslår socialnämnden: Att föreslå kommunstyrelsen att bilda ett samarbetsorgan för tillgänglighetsfrågor i kommunen, gruppen är organiserad under Kommunstyrelsen. Att föreslå kommunstyrelsen att ta initiativ till att köpa en plats i TD, samt Att arbetet sker i nära samarbete med bland annat föreningslivet och näringslivet. Skrivelsen har nu passerat kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU) och beslutet där blev att ärendet återremitteras till stadskontoret för att utforma ett förslag i enlighet med socialnämndens förslag. b) Nytt samrådsmöte mellan arbetsutskott från länets kommunala handikappråd (KHR), regionhandikapprådet (RHR) och kommunala handikapprådets referensgrupp i Kungsbacka (KHRR) i Kungsbacka saknas kommunalt handikappråd. En träff planeras under våren 2014 för att fortsätta den gemensamma diskussionen om eventuella samordnade insatser för tillgänglig turism. c) Tillgänglighets- och bemötandepris Årets Tillgänglighets- och bemötandepris delades ut den 3/12 på internationella handikappdagen av kommunala handikapprådets ordförande, priset gick till K-RAUTA i Halmstad /flygstaden med motiveringen: Företaget välkomnar flera arbetstagare från daglig verksamhet som under jämlika förhållanden arbetar tillsammans med övrig personal. Tillgängligheten utanför och inne i fastigheten är god och det är lätt att få hjälp och råd vid inköp. Butiken i Halmstad värdesätter och behandlar samtliga medarbetare och kunder med en grundinställning om likaberättigande och jämlikhet, utifrån en naturlig känsla för vikten av öppenhet, servicemedvetenhet och ett gott personligt bemötande. d) Stipendier till högskolestuderande. Årets stipendier delades ut den 3/12 på internationella handikappdagen av kommunfullmäktiges ordförande, stipendierna delades ut på Högskolan i Halmstad. Tre uppsatser var nominerade till stipendium, en på grundnivå

10 Kommunala Handikapprådet (13) som erhöll stipendium på 4000 kronor och två på avancerad nivå, stipendium på 6000 kronor respektive kronor. Uppsatserna kan rekvireras i digital form under ca ett års tid från handikappkonsulenten, epost: e) Höstens Öppna möte, datum 9/10 Nolltrefem-kulturhuset för unga, Barns och ungas villkor i skolan och i samhället i stort. Slutsatserna i rapporten skall bearbetas och följas upp av handikappkonsulenten. Rapporten skall biläggas årets verksamhetsberättelse från kommunala handikapprådet. f) Seminariedag 17/10, Klarasalen. Dagens innehåll hade inriktning unga med dolda funktionsnedsättningar, skola, arbete och livet. Seminariedagen hade 142 åhörare. Rapporten från seminariedagen presenterades för rådet som uttryckte sig vara mycket nöjda med arrangemanget och att det var en lärorik dag. Rapporten skall biläggas årets verksamhetsberättelse från kommunala handikapprådet. g) Årets studieresa, Berlin /10! Informerades om att en rapport från resan är på gång, en träff med de medföljande på resan är planerad till den 12/12 för att lägga de sista bitarna på plats i rapporten. Rapporten skall biläggas årets verksamhetsberättelse från kommunala handikapprådet. h) Kalla Fakta, program om LSS den 10/11 SVT redovisade i programmet Kalla fakta om förhållanden under en föreläsning där en betrodd föreläsare raljerar över situationer inom LSSområdet och möjligheten att begränsa insatserna för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av programmet har blivit ett fördömmande av föreläsaren från flera funktionshinderorganisationer, föreläsaren var strax efter programmet kontrakterad att föreläsa i Halmstad för LSShandläggare och chefer. Socialnämnden ställde omedelbart in föreläsningen och har inte för avsikt att anlita denna föreläsare igen. Socialförvaltningen och flera funktionshindersorganisationer anser att det är viktigt att handläggare och chefer får vidareutbildning men att det måste ske under värdiga och relevanta former.

11 Kommunala Handikapprådet (13) KHR 48 Övrigt a) Ett hjärtligt tack från ledamot Börje Carlsson för uppvaktning från rådet under hans frånvaro. b) Inbjudan från Länsstyrelsen och Region Halland till föreläsning den 22 januari Föreläsningen handlar om Våld i nära relationer fokus på funktionsnedsatta och äldre. Ordförande uppmanar rådsledamöter och föreningsmedlemmar att om möjligt delta i föreläsningen. c) Förslag till sammanträdesplan Förslag till sammanträdesplan 2014, för kommunala handikapprådet och rådets arbetsutskott, presenterades och fastslogs enligt följande: KHR Sammanträdesplan Samtliga möten kl mars torsdag (tillg. milj 15/3) 22 maj torsdag 9 oktober torsdag 3 december onsdag Förslag KHR au Sammanträdesplan Samtliga möten kl mars onsdag 7 maj onsdag 24 september onsdag 19 november onsdag

12 Kommunala Handikapprådet (13) KHR 49 Mötets samlade beslut a) 46 a. Skrivelse från referensgruppen till BUF/BUN ang behov av resurser i skolan till barn/ungdomar med särskilda behov. Kommunala handikapprådet ställer sig bakom skrivelsen från referensgruppen och menar att enligt Skollagen och FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 24, skall varje barn/ungdom som deltar i det allmänna utbildningssystemet erhålla ändamålsenliga och individanpassade stödåtgärder som är förenliga med målet om fullständig inkludering (FN- konventionen artikel 24 e). b) 46 b. Skrivelse från referensgruppen till socialnämnden angående beslut att kommunens personal ej får köra brukarens fordon, gäller inom insatsen personlig assistans. Kommunala handikapprådet ställer sig bakom skrivelsen från referensgruppen och menar att det är viktigt att en konstruktiv lösning på problemet arbetas fram. c) 46 c. Skrivelse från referensgruppen till Teknik och fritidsnämnden angående korta trafikljusintervaller. Kommunala handikapprådet ställer sig bakom skrivelsen från referensgruppen och menar att det är viktigt att en konstruktiv lösning på problemet arbetas fram. d) 48 c. Förslag till sammanträdesdagar 2014 för KHR och KHR au fastslogs.

13 Kommunala Handikapprådet (13) KHR 50 Mötets avslutande Ordförande tackar alla för väl genomfört möte, önskar ledamöterna en god jul, ett gott nytt år med hopp om fortsatt gott samarbete samt förklarar mötet avslutat.

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson Kommunala Handikapprådet (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tidg Älgen i Uroxen kl. 13.00-15.00 ande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Louise Hamilton, Socialnämnden Marianne Cordes, Kulturnämnden

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera

Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40 ande Övriga deltagande Utses att justera Christina Pettersson (c) ordförande Tuula Marjeta (c) Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010

Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010 Tid: torsdagen den 9 december 2010, klockan 18.00-20:30 Plats: Skutan, Navigatören Närvarande Maria Chergui, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden 1(16) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15 15.45 Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen

Läs mer