Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)"

Transkript

1 Kommunala handikapprådet Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Representanter från handikapporganisationerna Maritha Johansson (DF) Lennart Germundsson (Astma & allergi) Annelie Abrahamsson (RTP) Linné Torbjörnsson (ÅNGEST) Gun Ahlm (STAM) Övriga deltagande: Kerstin Hägertz (HRF), Bertil Bengtsson (FUB), Bengt Bengtsson (Neuroförbundet) Utses att justera: Justeringens plats och tid: Maritha Johansson (DF) Socialförvaltningen Sekreterare: Paragrafer 1-13 Torbjörn Lagergren Ordföranden: Suzanne Åkerlund Justerande:. Maritha Johansson ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Kommunala handikapprådet : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Kungsgatan 12 Underskrift:. Torbjörn Lagergren

2 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 1 Mötets öppnande Mötets ordförande, Suzanne Åkerlund, hälsar ledamöterna välkomna och förklarar mötet öppnat.

3 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 2 Val av justerare Till justeringsperson valdes Maritha Johansson.

4 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 3 Godkännande av dagordning Dagordningen för dagens möte godkändes.

5 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 4 Presentation av rådets ledamöter för mandatperioden Då det är en ny mandatperiod som startar och det finns flera nya ledamöter i rådet genomfördes en kortare presentation av de närvarande.

6 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 5 Kvällens gäst, professor i handikappvetenskap, Magnus Tideman ger oss ett forskarperspektiv på funktionshinder och samhällsutveckling Magnus pratar om: Det hela börjar med ny handikappideologi som kom på 1970-talet, det handlade om dels: Normaliseringsprincipen rätt till likvärdiga levnadsvillkor och om Integreringsprincipen leva tillsammans med andra i samhället. Man kan också konstatera ett tydligt genusperspektiv där flickor och kvinnor har svårare att få stöd, de blir hårdare bedömda och att pojkar och män lättare får stöd och hjälp de anses mer hjälplösa medan kvinnorna i grunden skall klara mer av de dagliga sysslorna. Det finns olika typer av integrering: Fysisk integrering i till exempel samma byggnad men det ger ingen automatisk social integrering. Social integrering kräver sociala relationer vilket är fullt möjligt men kräver: Tid, kunskap om funktionsnedsättningen, vilja att förändra attityder/inställning samt personligt engagemang. Då kan vi uppnå inkludering istället för integrering Dagens samhälle innebär ett stort mått av individualisering, vilket en del upplever som frihet men andra som förtryck vi lever i ett samhälle som bygger på förhandlingsvälfärd, beroende på hur bra förhandlare du är så kan du få billigare el, bättre pensionsavkastning, stöd i skolan och det stöd och den service som du behöver för att leva ett bra liv. Personer med funktionsnedsättningar är ofta i stort behov av starka företrädare, någon som känner vägarna och organisationerna och som inte rakt av accepterar ett nej från en handläggare eller liknande. De som orkar, kan och känner organisationen och som överklagar, kontaktar politiker och uppmärksammar pressen på orättvisor och behov, de får oftare betydligt mer av samhällets resurser, för ett barn med funktionsnedsättning gäller det att välja rätt föräldrar/företrädare. Många av den personal som finns i funktionshinderomsorgen, det gäller både skola, boende och daglig verksamhet har relativt låg utbildningsnivå och

7 Kommunala Handikapprådet (19) saknar i stort en mer specialiserad utbildning som skulle kunna vara riktad mot t ex särskolan/personlig assistans, boende mm. Dagens omvårdnadspersonal inom funktionshindersverksamheterna lider även brist på fortbildning och till exempel yrket personlig assistans betraktas som ett genomgångsyrke, väl man kan yrket och blivit duktig så försvinner personalen till andra jobb eller utbildning och därefter återkommer man inte till sina ursprungstjänster. I många nordiska och andra länder är det högskoleutbildning som gäller för att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Marknadiseringen av sociala verksamheter ökar i hela landet under föresvävningar av ökad valfrihet vilket inte stämmer över huvud taget, söker man en boendeplats eller plats i daglig verksamhet blir man hänvisad en plats och kan inte välja fritt på något vis. När man då lägger ut verksamheterna på privata aktörer har man ingen som helst övergripande uppföljning av verksamheterna, man tar inte tillfället i akt att lära sig av vad som händer i verksamheterna. Detta skulle kunna ske i samarbete med högskolan. Normaliteten krymper och det är stora skillnader inom och mellan kommuner hur man utvecklar skolan och samhället. Det blir allt svårare att som ung passera som normal det är en kraftig ökning av barn och unga med olika diagnoser som skall passa in i skolan tillsammans med alla andra. Antalet Neuropsykiatriska diagnoser ökar och ställer krav på personal och samhälle. Skolan arbetar med fler små undervisningsgrupper med barn med samma problematik vilket ökar segregeringen vilket också gäller friskolor som i regel vänder sig till barn med vissa intressen eller talang eller till barn med viss diagnos som då möter barn med samma diagnoser och blir på det viset mer begränsade. Detta förbereder inte barnen att som vuxna ha överseende med att man skall umgås eller verka i samhället med andra som i sin tur har olika intresseområden eller förmågor. Skapandet av en ökad segregation, detta ser naturligtvis olika ut på olika håll i riket i olika kommuner och på olika skolor. Det är inte barnens skyldighet att forma sig efter samhället utan samhället som skall formas efter sina invånares behov och förmågor. Behövs kategorisering? Välfärdssamhällets behov prioritera resurser, underlag för insatser. Vi har i Sverige valt ett system där barn med diagnoser får sina behov tillgodosedda före barn utan diagnoser. I Sverige har vi satt likhetstecken mellan diagnoser och individens behov av service och stöd. Vi tror att vi om vi får veta att Kalle har ADHD så kan vi ge honom bättre stöd men det är helt fel för det finns lika många olika nivåer av stödbehov inom diagnosen som det finns individer. Inte att jämföra med medicin för till exempel halsfluss. Överskattad tro på att kategoriseringen ger vägledning för till exempel form och innehåll i stöd ofta inte så betydelsefullt för individerna som för

8 Kommunala Handikapprådet (19) omgivningen även om det ibland ger förklaring på varför man är som man är. Det är i första hand inte individens behov som styrkategoriseringen utan samhället behov av system för att fördela resurser. Det finns positiva effekter på kort sikt, mer negativa på lång sikt, väl mottagen i särskolan så kommer att bära med sig detta i resten av sitt liv, svårigheter till exempel vid arbetsansökan och liknande. Motvärn - självorganisering av grupper med personer med psykisk störning och intellektuella funktionsnedsättningar växer fram. Människorna accepterar inte samhällets kategorisering Vidgår/erkänner sina svårigheter men det betyder inte att andra skall bestämma över oss. Man skapar på sina håll en motståndsidentitet där personer med funktionsnedsättning vägrar att reduceras som människor. Ett stort glädjeämne är FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning här beskrivs och formuleras kraven på ett samhälle för alla: Rätt att delta fullt ut och på samma villkor Jämlika levnadsvillkor Behandlas och bemötas med värde och respekt, Inte diskrimineras, Bestämma själv över sin vardag (som andra), Vara med och påverka det gemensamma Barn- och genusperspektiv Stöd efter behov Leva ett tryggt och bra liv i nivå med andras liv och tillsammans med andra. FN konventionen har fått genomslag i stort sett i hela världen utom i Sverige och i ytterligare någon enstaka diktatur och det beror på vår stora självgodhet i att vi redan är där i den svenska lagstiftningen så FN konventionen har inget nytt att tillföra, detta är ju naturligtvis inte sant. I världen diskuteras FN konventionen som ett rättesnöre inför formandet av ett samhälle för alla. I detta dokument finns i princip allt som behövs för att skapa inkludering. Några konkreta förslag för ökad delaktighet. men det krävs politisk vilja och mod, här följer förslag som framförts till Halmstads kommun: Information: lättläst: Tex en tidning och en webbsite där en gång i veckan lokala nyheter, rapporter etc görs tillgängliga i anpassad form

9 Kommunala Handikapprådet (19) för personer med läsproblem, intellektuella svårigheter, språkliga svårigheter. Arbete: Inrätta minst 10 riktiga kommunala anställningar om året för personer med funktionsnedsättning. Fritid: Arbeta systematiskt och långsiktigt med att inkludera personer med funktionsnedsättning i kultur- och föreningslivet. Skola: Systematiskt och långsiktigt arbete för ökad samverkan mellan grund/gymnasieskolan och grundsär/gymnasiesärskolan. Stöd och service: Utbilda personalen! Stadsplanering: långsiktigt arbete för att minska bostadssegregationen. Socialt stöd: uppmärksamma social problematik till exempel missbruk och kriminalitet utveckla stöd (behandling) Kommunikationer: Inventera och utveckla kollektivtrafiken så att fler med psykiska och intellektuella svårigheter kan använda den. Särskilda lösningar bara i absoluta undantagsfall Lyssna på personers egna erfarenheter Samarbeta mer med högskolan Vad erbjuder Högskolan? Utbildningar (program och fristående kurser, på campus och på distans) Tex Organisering och ledning av arbete och välfärd (180 hp), Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder (30 hp), fyra helt nätbaserade kurser (7,5 hp), magisterprogram i handikappvetenskap (60 hp) Uppdragsutbildningar (t.ex. Attendo, Resursteamet, Borås kommun, Personlig assistans, VH-assistans) Uppdragsforskning, exempel: Kunskapsöversikt Lindrig utvecklingsstörning (Stockholms landsting), Folkhögskolestudier för personer med intellektuell funktionsnedsättning (SPSM), Daglig verksamhet (Socialstyrelsen), Brukarundersökning LSS (Laholms kommun), Analys av gymnasiesärskolans individuella program (Gymnasiesärskoleutredningen U:2009:04), Utvärdering av 172 projekt Arvsfonden Forskarutbildning: From 2014 egen forskarutbildning i Hälsa och livsstil med bl a inriktning handikappvetenskap Aktuell forskning några korta inblickar Inifrånperspektiv - elever i gymnasiesärskolan, Övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet, Äldre med utvecklingsstörning och deras inflytande, Självorganiserade verksamheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Skolsociala frågor, Teknik i hemtjänsten, Balans arbete hemarbete (genusperspektiv), Medborgarskap och funktionshinder, Att drabbas av funktionsnedsättning i vuxen ålder, Sociala medier och funktionshinder, Mobilitet och funktionshinder.

10 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 6 Valärenden a) Till posten som kommunala handikapprådets vice ordförande för mandatperioden valdes Maritha Johansson. b) Till posterna i kommunala handikapprådets arbetsutskott valdes Suzanne Åkerlund FP, Anders Rosén S, Maritha Johansson referensgruppens ordförande och Hans Gardh referensgruppens vice ordförande.

11 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 7 Genomgång av föregående protokoll KHR Protokollet har varit utsänt i handlingarna inför mötet, inga synpunkter framfördes och protokollet lades till handlingarna.

12 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 8 Inkomna skrivelser Protokoll från KHR/HSO Laholm Protokollet lades till handlingarna.

13 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 9 Ansökningar om medel ur tillgänglighetsmiljonen En formell ansökan har inkommit till kommunstyrelsen före sista ansökningsdagen den 15 mars för beslut och till kommunala handikapprådets möte den 26 mars för behandling. Kommunala handikapprådet kan till- eller avstyrka ansökningar medan det är kommunstyrelsen som fattar det slutliga beslutet om tilldelning av medel eller ej. a) Deltagande i melodifestival för personer med funktionsnedsättning. För andra året i följd inkommer Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden med ansökan om att anordna och genomföra en alternativ melodifestival med lokal uttagning av representant till central final i Väsby under hösten Kommunala handikapprådet diskuterar utifrån att det nu är andra året i följd som liknande ansökan inkommit och beslutar sig för att tillstyrka ansökan. b) Det finns en diskussion sedan något år tillbaka att bygga en tillgänglig Fiskebrygga vid Slottsmöllan och att en ansökan om medel skall gå till tillgänglighetsmiljonen. Någon sådan ansökan har inte inkommit men eftersom frågan är ganska känd så resonerade kommunala handikapprådet om att man tycker att idén är bra med tillgänglig fiskebrygga men att rådet inte i nuläget kan ta ställning till frågan. Rådet avvaktar projektansökan och ekonomisk kalkyl.

14 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 10 Rapport från KHRR (kommunala handikapprådets referensgrupp) och dess arbetsgrupper Referensgruppen redovisar sina val av ledamöter till kommunala handikapprådet (KHR), KHR arbetsutskott och till tillgänglighetsgruppen. a) Valen inför mandatperioden Ordförande i referensgruppen: Maritha Johansson Vice ordförande i ref. grp: Hans Gardh Sekreterare: beslutas i januari KHR au: Maritha Johansson och Hans Gardh Ordinarie i KHR: Maritha Johansson Hans Gardh Annelie Abrahamsson Lennart Germundsson Linné Torbjörnsson Ersättare i KHR: Ann-Margret Andraey Gun Ahlm Kerstin Hägertz Bertil Bengtsson Bengt Bengtsson Tillgänglighetsgruppen: Annelie Abrahamsson Hans Gardh Linné Torbjörnsson Bengt Bengtsson (tidigare ersättare) (tidigare ersättare) (Ny i rådet) (Ny i rådet) (Ny i rådet) (Ny i gruppen) b) Lördagen den 18/4 öppet hus i Föreningshuset HUSKNUTEN Nässjögatan 10 i Halmstad. Upplevelser av olika aktiviteter, underhållning och inspiration, alla är välkomna, fri entré. c) Skrivelse angående användningen av stödåtgärder i skolan. Referensgruppen har bland annat engagerat sig i skolfrågor i kommunen och man har författat några frågor kring hur barn och ungdomar med

15 Kommunala Handikapprådet (19) särskilda behov har det i förskola, skola och gymnasium? Skrivelsen redovisades för kommunala handikapprådet med frågan om rådet också tycker att detta är viktiga frågor? Rådet anser att frågorna är viktiga och föreslår att eftersom skrivelsen adresserats till Barn- och ungdomsnämnden och till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att skrivelsen sänds till respektive nämnders ordförande.

16 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 11 Handikappkonsulenten rapporterar a) Kommunstyrelsens temaår 2015, Den inkluderande kommunen. Projektbeskrivning är framtagen och kommunala handikapprådet är att anses som en referensgrupp under årets arbete, vilket betyder att KHR skall få ta del av hur arbetet framskrider. Kommunstyrelsen och flera olika nämnder och bolag blir ansvariga för olika teman som kommer att redovisas och diskuteras inom kommunstyrelsen och med andra inblandade. Projektmål och syfte. Att med fokus på funktionsnedsatta och delaktighet: Skapa en gemensam kunskapsbas och ta fram åtgärder som kan genomföras. Ta fram förslag till åtgärder som kan innebära omprioriteringar, nya resurser eller som av andra skäl kräver beslut av kommunfullmäktige antingen inom ramen för Planeringsdirektiv med budget eller genom särskilt ärende. De olika delområden/teman som ska avhandlas under 2015 tillsammans med kommunstyrelsen är: tillgänglighet i det offentliga rummet och till kommunens verksamheter (tema 1) utbildning för alla (tema 2) inkluderande arbetsmarknad och sysselsättning (tema 3) kultur, idrott och rekreation för alla (tema 4) välfärdsteknologi, framtid och funktionsnedsatta (tema 5) delaktighetsarbetets organisering att arbeta i hängrännor, välfungerande samverkan (tema 6). Tema 1-3 skall vara klara inför sommaren och kommer att sammanfattas tillsammans med kommunstyrelsens studieresa till Borås och Göteborg i en kortare halvårsrapport. Tema ett genomfördes den 13 januari, tema två genomfördes den 17 mars och tema tre skall genomföras den 7 april. Studieresan till Borås och Göteborg genomförs den 4-5 maj. Valet av dessa städer som besöksstäder beror på att de båda vunnit Europa kommissionens tillgänglighetspris Access City Award Göteborg stad vann priset 2014 och Borås Alla städer som har mer än invånare kan vara med och tävla om priset och det har varit mellan ca städer per år som gjort upp om priset.

17 Kommunala Handikapprådet (19) b) Verksamhetsberättelse för KHR 2014 är utskickad till rådsledamöterna och skall som tidigare år sändas för kännedom till kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelsen är ett enkelt sätt att till exempel minnas vilka frågor som diskuterats, vilka beslut som fattats som ger en kortare beskrivning av rådets arbete, tankar och idéer. c) Funka för livet mässa i Arenahallen oktober 2015 med inriktning funktionsnedsättning med utställare, seminarier och innovationstorg. Mässarrangören kommer från Växjö där mässan tidigare genomförts två gånger men ca 1500 besökare vid senaste tillfället. Halmstad kommun samarbetar inför mässans genomförande med Region Halland och med Högskolan i Halmstad. d) Reglemente och Arvoden för KHR. Då det är första mötet med kommunala handikapprådet i denna mandatperioden och att det finns flera nya ledamöter så har rådets reglemente och uppgifter om gällande arvoden sänts ut tillsammans med kallelsen. e) Rapporten Hur är läget 2014 från Myndigheten för Delaktighet delades ut under mötet. Rapporten är en sammanställning av hur långt vi kommit i Sverige med uppfyllandet av de nationella funktionshindersmålen med utgångspunkt från FN -konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

18 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 12 Övriga frågor a) Diskussion om eventuellt namnbyte på kommunala handikapprådet. Några olika namnförslag diskuterades under mötet som Rådet för funktionshinderfrågor, Kommunala Tillgänglighetsrådet eller Rådet för delaktighet, Kommunala Funktions & Tillgänglighetsrådet? Efter en viss diskussion bestämdes att handikappkonsulentet skall kartlägga hur andra kommuner utformat sina namn på de kommunala handikappråden för en diskussion på nästa möte. b) Ella Kardemark tar upp frågan hon fått med sig från föreningshusets årsmöte om behovet av en busslinje till handikappbadet på Östra stranden under badsäsong. Vid årsmötet framfördes detta som ett starkt önskemål från flera föreningsrepresentanter. Vid förfrågan om detta tidigare till Hallandstrafiken har kommunens representanter och föreningsrepresentanter fått svaret att detta är upp till Halmstad kommun som har möjlighet att inrätta separat anpassad busslinje som ett extra tillköp. Kommenterat från brev daterat från VD Bruno Andersson Hallandstrafiken och GunMarie Stenström ordförande Hallandstrafiken.

19 Kommunala Handikapprådet (19) KHR 13 Mötet avslutas Ordföranden Suzanne Åkerlund tackar ledamöterna och tjänstemän för väl genomfört möte och förklarar detsamma avslutat.

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Anders Rosén (S) Gunilla Andersson (M) Imre Gulyas (S) Christina Warman (M)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Anders Rosén (S) Gunilla Andersson (M) Imre Gulyas (S) Christina Warman (M) Kommunala handikapprådet 2014-12-03 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-19:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Anders Rosén (S) Gunilla Andersson (M) Imre

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Rose-Marie Henriksson (S) Mariann Norell (V) Tove Bergman (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Rose-Marie Henriksson (S) Mariann Norell (V) Tove Bergman (MP) Kommunala handikapprådet 2015-05-21 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Rose-Marie Henriksson

Läs mer

Rose-Marie Henriksson (S) Anders Rosén (S) Ella Kardemark (KD) Tommy Lundkvist (FP) Imre Gulyas (S)

Rose-Marie Henriksson (S) Anders Rosén (S) Ella Kardemark (KD) Tommy Lundkvist (FP) Imre Gulyas (S) Kommunala handikapprådet 2015-12-10 Plats och tid: Halmstad Arena, Jutarum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Rose-Marie Henriksson (S) Anders Rosén (S) Ella Kardemark (KD) Tommy Lundkvist (FP) Imre Gulyas (S)

Läs mer

Suzanne Åkerlund (L), ordförande Marianne Norell (V) Ewa Sjögren (M) Imre Gulyas (S) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (L), ordförande Marianne Norell (V) Ewa Sjögren (M) Imre Gulyas (S) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2016-10-06 Plats och tid: Westerbergs gata 10, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (L), ordförande Marianne Norell (V) Ewa Sjögren (M) Imre Gulyas

Läs mer

Rose-Marie Henriksson (S) Tove Bergman MP Mariann Norell V

Rose-Marie Henriksson (S) Tove Bergman MP Mariann Norell V Kommunala handikapprådet 2016-03-17 Plats och tid: Socialnämndens sammanträdesrum, Westerbergs gata 10, våning 6 17:00-20:00 Beslutande: Rose-Marie Henriksson (S) Tove Bergman MP Mariann Norell V Representanter

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2014-05-22

Kommunala handikapprådet 2014-05-22 Kommunala handikapprådet 2014-05-22 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-19:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP) Christina Warman (M) Gunilla Andersson (M) Christer Henriksson

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-12-05 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet 2012-03-22 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-19:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Inger

Läs mer

KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET, KHR Socialnämndens sammanträdesrum, Kungsgatan 12, Halmstad, kl

KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET, KHR Socialnämndens sammanträdesrum, Kungsgatan 12, Halmstad, kl KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET, KHR 2010-12-08 1 Socialnämndens sammanträdesrum, Kungsgatan 12, Halmstad, kl 17.00-19.00 Halmstads kommun: Handikapporg: Suzanne Åkerlund Maritha Johansson SD Anders Rosén Elsa

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Tommy Lundkvist (FP) Tove Bergman (MP) Mariann Norell (V)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Tommy Lundkvist (FP) Tove Bergman (MP) Mariann Norell (V) Kommunala handikapprådet 2016-05-26 Plats och tid: Westerbergs gata 10, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Tommy Lundkvist

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunala handikapprådet 2017-03-30 1(17) Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, 30 mars 2017 kl 17:00 Beslutande Ledamöter Suzanne Åkerlund (L), Ordförande Anders Rosén (S) Ewa Sjögren (M) Mariann

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-11-29. Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Christina Warman (M),

Kommunala handikapprådet 2012-11-29. Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Christina Warman (M), Kommunala handikapprådet 2012-11-29 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2015-03-16 1-13

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2015-03-16 1-13 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 1-13 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 1. Mötets öppnande 2. Presentation av ledamöter och ersättare 3. Föregående protokoll och val av justeringsman 4.

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 PROTOKOLL Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 Plats och tid: Kommunstyrelsesalen Stadshuset 100303 kl. 13.00 15.00 Närvarande: Ledamöter: Gun Engström Fibromyalgifören. Marianne Johansson DHR Eva

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet 2013-03-27 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-19:30 Beslutande: Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Imre Gulyas (S)

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-05-16 Plats och tid: Kungsgatan 12, socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-19:30 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010-

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010- 2010-03-10 Sida 1 av 10 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Kurt Johansson NHR, vice ordförande Boris Svensson (s) Socialnämnden Kent Lodesjö (s) Plan-och byggnadsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 19 november 2014 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Majvor Sjölund (C) Justeringens tid och plats Vid sammanträdet

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13)

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen i centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV), SBN

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (6) Sammanträdesprotokoll 2015-03-02 Plats och tid Amsterdam, kl. 13:00-15:30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2015-03-17 kl 11.00 Stadshuset Sekreterare Veronica Silén Ordförande Daniel Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (14) Paragrafer 1-8 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-21.10 Beslutande Gunilla Svensson (S), ordförande Roger Sjunner (S), Kommunstyrelsen Robert Larsson (KD), Kommunstyrelsen

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17

Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 2/2010 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2010-03-22 Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

Maria Edbertsson, Hylte Astma- och allergiförening Bodil Gunnarsson, Reumatikerföreningen

Maria Edbertsson, Hylte Astma- och allergiförening Bodil Gunnarsson, Reumatikerföreningen Kommunala Handikapprådet 2012-12-03 1 (8) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Sunnanåsrummet 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (c), ordförande Elin Jonsson, Demensföreningen Karl-Erik Wigholm, DHR Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-10-06 20-29

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-10-06 20-29 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 20-29 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 20. Mötets öppnande och presentationsrunda 21. Föregående protokoll och val av justeringsman 22. Hälsonavet nytt

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14

Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14 Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14 Plats och tid Tullbackagården, 2011-12-15 kl. 17.30-19.15 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Ulla

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-10-10 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

Senioren Göran Sjögren, Kultur-och fritid Marianne Carlson, sekreterare. Lennart Svensson Rönngården

Senioren Göran Sjögren, Kultur-och fritid Marianne Carlson, sekreterare. Lennart Svensson Rönngården 2010-12-15 Sida 1 av 10 Plats och tid Senioren 18.00 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Lennart Svensson, (c) Kultur- och fritidsnämnden Nore Hansson,

Läs mer

Prologen kl. 16:00 Sluttid:18:00

Prologen kl. 16:00 Sluttid:18:00 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 16:00 Sluttid:18:00 Margaretha Wiberg (M), vice ordförande Karin Henriksson (FP), ordförande Jimmy Sjöblom (C) P A Hammarström (S) Stig Becker (SRF) Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunala handikapprådet (9) Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD)

Kommunala handikapprådet (9) Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD) Kommunala handikapprådet 2009-09-14 1 (9) Plats och tid Torulund, Torup, 16.00-18.15 Beslutande Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD) Referensgruppen:

Läs mer

Kommunhuset, Revelj, 2013-05-22, kl 13.00-15.50. Gunilla Aronsson, ordf. Mariette Fransson, R Ulla-Britt Hofvergård, HL Elsy Larsson, DHR

Kommunhuset, Revelj, 2013-05-22, kl 13.00-15.50. Gunilla Aronsson, ordf. Mariette Fransson, R Ulla-Britt Hofvergård, HL Elsy Larsson, DHR Sammanträdesprotokoll 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Revelj,, kl 13.00-15.50 Beslutande Gunilla Aronsson, ordf. Mariette Fransson, R Ulla-Britt Hofvergård, HL Elsy Larsson, DHR Ann Persson, DHR Marie

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren kl. 11.00-12.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet (16)

Kommunala Handikapprådet (16) Kommunala Handikapprådet 2015-02-16 1 (16) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, kl. 16.15-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI), ordförande,

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-11-17 30-40

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-11-17 30-40 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 30-40 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 30. Mötets öppnande och presentationsrunda 31. Föregående protokoll och val av justeringsman 32. Susanne Åhman,

Läs mer

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Handikapprådet 2013-03-04 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk kl. 16.15-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

KFF Kansli 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingen förutom ordföranden.... Ann-Margret Ringnér.... Tommy Cedervall...

KFF Kansli 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingen förutom ordföranden.... Ann-Margret Ringnér.... Tommy Cedervall... Folkhälsorådet 2012-05-22 1(17) Plats och tid KFF Kansli 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP), ordförande

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-14 1 (8) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén Kärrman (S) ordförande Carl Larsson (M) Johan Elgemark (C) Roger Andersson

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor 1(14) Plats och tid: Hövdingasalen Nödinge, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Stadshuset, kl. 09.30-11.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats Anna Gustavsson (KD)

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 60-70 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 60-70 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Hembygdsgården, Ljusdal, 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (C) ordf, Peter Engdahl (S) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Inez Tillqvist R, Otto Forsberg HRF, Tommy Olsson PSO,

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-11 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00 11.20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Måndagen den 3 januari 2011 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 14.00 15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Lars Nyberg (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15) Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-13:55 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Aida Hadzialic (S) Mikaela

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (FP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (FP) FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2015-11-02 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 11:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

Gustaf Stjernberg ( c ) Sivert Svärling (s) Torun Hegardt (fp) Anita Hillerström Vagli (m) Inger Olsson Blomberg (m) Elie Sleiman (kd)

Gustaf Stjernberg ( c ) Sivert Svärling (s) Torun Hegardt (fp) Anita Hillerström Vagli (m) Inger Olsson Blomberg (m) Elie Sleiman (kd) 1(7) Plats och tid Djursholmsslott västra flygeln 1 tr Paragrafer 162-173 ande Torsten Sjögren (m) Ersättare Gustaf Stjernberg ( c ) Sivert Svärling (s) Torun Hegardt (fp) Anita Hillerström Vagli (m) Inger

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 11.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk, kl. 16.00-17.30 Beslutande Politiker Åke Morin (C) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Lennart Ohlsson (C) Dorothea

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2011-12-07

Kommunala handikapprådet 2011-12-07 Kommunala handikapprådet 2011-12-07 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-19:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Anki Lind (S) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid (13) 2007-03-06 1 (13) Plats och tid Stadshuset sammanträdesrum 1, Kl 09.00-11.00 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON, ordf, Arne Johansson, SRF vice ordf Kl 09.00-10.00 Johan Berglund, BUN Per-Ingvar

Läs mer

Kommunala Handikapprådet (13)

Kommunala Handikapprådet (13) Kommunala Handikapprådet 2013-06-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 16:00-17:45 Beslutande Politiker Dorothea Nilsson (M), BUN Gunnel Johansson (S), ON Bengt-Åke Torhall (FP),

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret Sida 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret 09.00 12.10 Beslutande Leif Andersson, ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Marianne Zackrisson, ledamot Marie Gärdby,

Läs mer

Välfärdsberedningen (10)

Välfärdsberedningen (10) Välfärdsberedningen 2012-01-18 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00 16.00 Beslutande Inger Bergman (M), ordförande Rolf Berger (S) Tord Rosenqvist (S) Birgitta Roskvist (S) Ylva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 19 juni 2012, kl 9:00.12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.10 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, Hoven, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 18:00-20:40 Närvarande Carin Berggren, ordförande Kommunstyrelsen Karin Hannus Kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 1 Protokoll Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga ledamöter Sandvikens Stadshus, Varkaussalen, tisdagen den 30 november 2010 kl 09.00-14.00 Marie Frestadius HO ordf. Lars-Göran Wadén

Läs mer

Krister Mattsson (S) Våge Eriksson (FUB) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Krister Mattsson (S) Våge Eriksson (FUB) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Handikapprådet 2012-03-05 1 (8) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16.00-17.20 Beslutande Politiker Åke Morin (KV) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Krister Mattsson (S) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16 Socialnämnden 2012-09-13 1 (23) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-09-13, kl. 9.30-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Carin Olsson (KD), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 20 juni 2016 kl 15.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) 15.00-16.00 Peter Söderlund (L) ersätter

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(12) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 19 20, ajournering kl 18 10 18 20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande

Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande Folkhälsorådet 2009-09-24 1(15) Plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 15.00-17.00 Beslutande Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande Övriga deltagare

Läs mer

LSS-enheten. Tisdagen den 4 juni 2013. 14.30-16.00 Kommunens representanter. Doris Fransson, ordförande Lena Svensson Webb, sekreterare LSS-enheten

LSS-enheten. Tisdagen den 4 juni 2013. 14.30-16.00 Kommunens representanter. Doris Fransson, ordförande Lena Svensson Webb, sekreterare LSS-enheten 1(9) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Tisdagen den 4 juni 2013. 14.30-16.00 Kommunens representanter Handikapporganisationernas representanter Karin Spångberg Bengt Petersson May Björk Bengt Kanstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1 Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 13:00 17:00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:00 ande Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen (s) John Omoomian (s) Carina Östrand (s) Inger Söderberg (v) Jan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

Niklas Eriksson. 4?)(6-0-0 IkAMIAA, I und. Lin a alberg BEVIS OM ANSLAG

Niklas Eriksson. 4?)(6-0-0 IkAMIAA, I und. Lin a alberg BEVIS OM ANSLAG 2017-01-19 1 (8) Plats och tid A-salen, kommunhuset, Tierps köping, kl. 14.00-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-6 Utses att justera Linda Wallberg Justeringens plats och

Läs mer