DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0)"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 'l(l/-'j 0/-t _,']0) of._:v :; - ' c-.l_t Meddelad i Sundsvall Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE E Ombud: jur.kand. Ann-Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan Skellefteå MOTPART Socialnämnden i Sundsvalls kommun Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 6 juli 2012 i mål nr , se bilaga A SAKEN Personlig assistans enligt lagen (1993: 3 8 7) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och beslutar att L har rätt till personlig assistans för sitt tillsynsbehov med ytterligare 7 timmar per vecka under tiden från och med den 25 maj 2011 till och med den 25 maj Handlingarna i målet överlämnas till Socialnänmden i Sundsvalls kornmun för vidare handläggning. Dok.Id Postadress Box Sundsvall Besöksadress Södra Tjärngatan 2 Telefon Telefax E-post: Expeditions tid måndag - fredag 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 2 Mål nr YRKANDEN M.M. L yrkar att hon ska beviljas personlig assistans med ytterligare 29 timmar per vecka från tidpunkten för ansökan. Hon anför till stöd för sin talan bl.a. följande. Då hon ostridigt har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har hon även rätt till sådan insats för andra personliga behov, t.ex. aktiverings- och motiveringsinsatser samt för tillsyn som inte kan räkna som aktiv, om inte dessa tillgodoses på annat sätt. Hennes funktionshinder gör att hon inte förstår sammanhang eller hur hon ska samverka med andra människor. Hon förstår heller inte konsekvenserna av sitt beteende och saknar förmågan att göra en riskbedömning. Hon kan därför utsätta sig själv och andra personer för farliga situationer om hon inte är under uppsikt av en vuxen all vaken tid. Hon kan inte lämnas ensam hemma då hon då kan gå ut och springa ut på vägen utanför hemmet, hon kan inte larma om något skulle hända hemma etc. Hon kan heller inte förmedla på ett adekvat vis om hon har ont eller har skadat sig. I jämförelse med jämnåriga är skillnaden i självständighet och egen förmåga till agerande avsevärd. Tillsynen förutsätter ingående kunskaper om henne och hennes funktionshinder och överstiger vida vad som är normalt för ett friskt barn i motsvarande ålder. Eftersom att hon har ett mycket begränsat språk f'ar omgivningen försöka tolka hennes beteende då hon själv är begränsad i sin förmåga att kunna uttrycka vad som är fel. Hennes impressiva språkförståelse är också begränsad, vilket medför att omgivningens verbala kommunikation behöver tydliggöras för att minska missförståenden. Den tid som har godtagits för av- och påklädning är för liten. Det finns fler tillfällen per dag då hon behöver denna hjälp än de två tillfällen som nämnden har beviljat tid för. Om tiden inte klassificeras som ett grundläggande behov kan det i vart fall ses som ett övrigt behov. Även tiden för kommunikation är för låg. Om hon beviljas ytterligare tid för tillsyn ingår dock den ytterligare tiden för av- och påklädning i detta. Detsamn1a gäller för yrkandet om mer tid för att kommunicera med

3 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 3 Mål nr utomstående. Det är ostridigt att hennes föräldrar har ett visst föräldraansvar avseende hennes tillsyn. Det är dock med tanke på hennes ålder inte möjligt att dra någon stöne tid från hjälpbehovet med hänvisning till detta (jfr. RÅ 2010 ref. 17). Ett avdrag om två timmar per dag anser hon vara skäligt för en tioåring. Socialnämnden anser att överklagandet ska avslås och anför till stöd för sin inställning huvudsakligen följande. Anledningen till att nämnden har gjort avdrag för föräldraansvaret vid beräkning av tid för hjälp med grundläggande behov och övervakning/tillsyn är att det i bl.a. förarbetena till LSS framgår att även vårdnadshavare till barn med funktionshinder har ansvar enligt föräldrabalken att svara för att barnet f'ar den tillsyn som behövs med hänsyn taget till ålder, utveckling och övriga omständigheter. Det kan inte ifrågasättas att föräldrar till ett funktionshindrat barn alltid måste hjälpa sitt barn i större omfattning än vad som annars är vanligt men det kvarstår ändå ett ansvar att ge barnet tillsyn utifrån dess ålder och mognad. Med hänvisning till L ålder när beslutet fattades anser nämnden att beräkningen såväl gällande grundläggande behov som tillsynsbehov var skälig. Att tillsynen i beslutet angavs vara av grundläggande karaktär måste anses vara av underordnad betydelse. Hon är också beviljad tid för kommunikation för att kunna delta i aktiviteter tillsammans med andra barn och under den tiden är det rimligt att även tillsynsbehovet tillgodoses. I det åberopade rättsfallet konstateras att friska barn i tioårsåldern inte behöver övervakas på grund av att de riskerar att skada sig själva eller andra och att därför inget avdrag kan göras med hänvisning till föräldraansvaret. När det gäller L framkommer att hon utsätter sig för risker i utomhusmiljöer men det finns inget i utredningen som tyder på att hennes behov av tillsyn i övrigt kan hänföras till sådan övervakning att det kan anses vara av grundläggande karaktär. Rättsfallet saknar därför relevans och när det gäller den tillsyn som Linn behöver är det rimligt att föräldraansvaret ska beaktas.

4 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida4 Mål m SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE L har ostridigt ett behov av hjälp med ett flertal av de grundläggande behoven och är därför beviljad personlig assistans. Det kammarrätten ska ta ställning till är om den beviljade omfattningen av assistansen är tillräcklig för att tillförsäkra henne goda levnadsvillkor. Av utredningen framgår att L. har behov av tillsyn som går utöver vad som kan förväntas med tanke på hennes ålder. Tillsynsbehovet är inte av sådan karaktär att det är att anse som ett grundläggande behov. Tillsynen är därför ett sådant annat personligt behov som hon enligt 9 a andra stycket LSS har rätt till personlig assistans för, om inte behovet tillgodoses på annat sätt. Då hon var så pass gammal under den tidsperiod som nu är aktuell kan det inte anses åligga föräldrarna att mer än undantagsvis tillgodose behovet av tillsyn. Mot bakgrund av vad som framkommit i målet kan tillsynsbehovet beräknas uppgå till ytterligare 60 minuter per dygn. När det gäller behovet av assistans för av- och påklädning samt för kommunikation gör kammarrätten samma bedömning som förvaltningsrätten gjort. L har således haft rätt till ytterligare personlig assistans med 60 minuter per dygn eller 7 timmar per vecka på grund av sitt tillsynsbehov under tiden från och med den 25 maj 2011 till och med den 25 maj Biträde av personlig assistans kan inte utgå för förfluten tid. Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans kan däremot under vissa förutsättningar utgå för förfluten tid (se rättsfallen RÅ 2005 ref. 86 och RÅ 2000 not. 176). Handlingarna i målet ska överlämnas till socialnämnden för att pröva i vilken utsträckning L, kan beviljas ekonomiskt stöd till kostnader för den av kammanätten beslutade assistansen.

5 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 5 Mål nr HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). /'\ J f / l,i! l1/,1 'n) / r/j i.v\,0 vl'lf v\. ' Mats Tömered kammanättslagman ordförande 171'1 (\ l; f.; /l.{/ u!,)f'v! \ Elsa Nihlen kammarrättsråd referent Mi ael llindau \ adjungerad ledamot Erika Tegström föredragande

6 Förvaltningsrättsnotarien S Schaider Meddelad i Härnösand Bilaga A Mål nr Sida l (9) KLAGANDE L Ombud: Jur. kand. Ann-Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan Skellefteå MOTPART Socialnämnden i Sundsvalls kommun Sundsvall SAKEN Utökning av personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Självrättelse enligt 32 S förvaltningeproceselagen \ 1971 : 291) : \ ; LVERKLAGAT BESLUT Socialnämndens beslut den 25 maj Dok.Id Postadress Box Härnösand Besöksadress Backgränd 9 Telefon Telefax E-post: Expcditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

7 Sida BAKGRUND Genom det överklagade beslutet beviljade socialnämnden L: personlig assistans med timmar och 30 minuter per år. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. L: bedöms ha grundläggande behov i en omfattning av timmar per år och andra personliga behov i en omfattning av 184 timmar och 30 minuter per år. I samma beslut avslogs hennes ansökan om personlig assistans med ytterligare timmar och 10 minuter per år. Som skäl för avslags beslutet angavs att behovet fär anses tillgodosett genom de redan beviljade timmarna. YRKANDEN M.M. :t, överklagar beslutet och yrkar att hon ska beviljas ytterligare personlig assistans i en omfattning av 29 timmar per vecka från och med tidpunkten för ansökan. Hon anför bl.a. följande. Hon har en mycket ovanlig kromosomrubbning, vilken medför en begränsad intellektuell kapacitet samt en klar nedsatt adaptiv förmåga. Hon har även njurmissbildning, s.k. hästkonjure, som medför att hennes njurfunktion ligger på endast 60 procent. Njurmissbildningen är sannolikt förklaringen till varför hon ofta drabbas av urinvägsinfektioner. Utöver detta har hon en väldigt hög smärttröskel. Hon har vid ett tillfälle brutit en arm och ett finger under skoltid utan att reagera på smärtan. Under hela sin uppväxt har hon haft besvär med olika infektioner och hon är idag resistent mot penicillin och antibiotika. Ungefär var tredje månad måste föräldrarna följa med henne till sjukhuset för att få behandling intravenöst. Sjukhusbesökens längd varierar mellan en och tio dagar vid varje tillfälle. Hennes funktionshinder medför stora svårigheter i vardagen. Hon förstår inte sammanhang och vet inte hur hon ska samverka med andra människor eller konsekvenserna av sitt beteende. Detta innebär att hon behöver tillsyn av en vuxen under all vaken tid. Tillsynen är av sådan karaktär att den förutsätter ingående kunskap om henne och hennes funktionshinder. Hon behöver hjälp med sina grundläggande behov avseende matsituationen, personlig hygien, toalettbesök samt

8 Sida på- och avklädning. Hon måste också ha en person i sin absoluta närhet som har ingående kunskap om henne och hennes funktionshinder. Socialnämnden har i sin bedömning beviljat henne 10 minuter vid varje påklädningssituation. De har dock endast beaktat två tillfällen per dag. Hon har ansökt om 40 minuter per dag och i denna tid är medräknat tid för hjälp med ytterkläder samt av- och påklädning i samband med fritidsaktiviteter som kräver ombyte. Hjälpbehovet ser ut enlig följande; Morgon - hjälp med att ta av pyjamas och på med kläder= l 0 minuter Skola - hjälp med ta på ytterkläder och skor = 5 minuter Efter skolan - hjälp att ta av ytterkläder och skor= 5 minuter Kväll- hjälp med att ta av kläder och ta på pyjamas= 10 minuter Ytterkläder av och på vid utomhusaktiviteter= 5 minuter Ombyte vid aktiviteter såsom bad, sport osv. 2 ggr/v = 40 minuter Yrkandet om 40 minuter per dag för hjälp med på- och avklädning är skäligt och hon ska därför beviljas ytterligare personlig assistans med 2 timmar och 20 minuter per vecka. Avseende föräldraansvaret är det ostridigt att det för en flicka i hennes ålder finns ett visst föräldraansvar. Vid bedömningen av ett barns hjälpbehov är det viktigt att göra en jämförelse med andra barns behov i samma ålder. Hon är tio år och barn i den åldern kan i allmänhet lämnas utan tillsyn under kortare stunder, de kan äta, använda toaletten, klä av och på sig, tvätta sig och kommunicera. På grund av sina funktionshinder saknar hon dessa färdigheter. Hennes hjälpbehov kan därför inte tillgodoses genom det normala föräldraansvaret. Socialnämnden har konstaterat att hon är i behov av en tredje person för att kommunicera med utomstående och att det inte föreligger något föräldra-

9 Sida ansvar. De har dock vägt in att hon inte är hemma från fritids förrän kl varför hon endast har beviljats 30 minuter per dag för kommunikation. Anledningen till att hon befinner sig på fritids fram till kl är att hon inte kan vara ensam hemma utan tillsyn. Egentligen blir hon väldigt trött av att vara på fritids så länge och hon ges inte heller det stöd hon skulle behöva där. Socialnämnden anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak följande. Av socialnämndens utredning framgår att 1 rent motoriskt kan få på sig sina kläder, men att det ta lång tid om hon lämnas för att göra det på egen hand. På kvällen kan hon med tillsyn klä av sig. Det är förståeligt att L inte fullt ut klarar att klä av och på sig självständigt utan behöver vägledning och viss praktisk hjälp. Med hänsyn härtill kan det dock ifrågasättas om det är ett grundläggande behov. En tioåring har ett visst behov av föräldrarnas hjälp vid tillsyn, det rör sig dock om undantagsvisa tillfällen. Därför har socialnämnden inte hänvisat till föräldrarnas ansvar i någon nämnvärd omfattning. Under veckodagarna är L på skolan och fritids och åter i hemmet kl Bedömningen av tillsynsbehovet grundar därför sig på vad som uppgetts om L livssituation och tidsberäkningen baseras på den faktiska tiden som går till tillsyn, vilket är den tid som är assistansgrundande. L bedöms inte ha ett aktivt behov av tillsyn vilket avses för livsuppehållande insatser. Ett faktiskt behov är för att tex. avleda för att inte stoppa fingrar i kontakter. Det som är assistansgrundande är när stödet faktiskt ges, inte stödet däremellan ifall saker uppstår. I syfte att tillgodose det faktiska tillsynsbehovet över dygnet har socialnämnden ansett det vara rimligt att bevilja 1 30 minuter aktiv tillsyn per dygn och omräknat per vecka blir det 3 timmar och 30 minuter per vecka.

10 Sida Beträffande L behov av hjälp med kommunikation har socialnämnden bedömt en rimlig nivå vara 30 minuter per skoldag och en timme per lovdag. Naturligtvis kan behovet öka med stigande ålder. L: är tio år och i dagsläget är hon hemma vid kl under en skoldag. Det har inte framkommit att L. har några fritidsaktiviteter. På skolan har hon elevassistent och man planerar att lära L och omgivningen teckenspråk. har i yttrande angett följande. Socialnämnden har medgett att hon behöver fortlöpande hjälp och tillsyn under hennes vakna tid. Utöver det normala föräldraansvaret anses det styrkt att hon, i vissa situationer, har ett faktiskt tillsynsbehov över dygnet då hon aktivt behöver avledas eller styras för att inte riskera att skada sig. För att tillgodose hennes tillsynsbehov har socialnämnden beviljat henne 30 minuter aktiv tillsyn per dygn. Detta innebär att socialnämnden har gjort ett avdrag för föräldraansvaret trots att Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2010 ref. 17 har konstaterat att friska barn i nioårsåldern inte behöver övervakas på grund av att de riskerar att skada sig själva eller andra och att det därför inte finns möjlighet att dra någon större tid från hjälpbehovet med hänvisning till föräldraansvaret. Därför ska något föräldraansvar inte beaktas. Som framkommit i ansökan är hon hemma från fritids kl , men önskemålet är att hon ska kunna komma hem redan kl Den lösningen kan dock inte verkställas förrän hon är beviljad assistans i tillräcklig omfattning. Sammantaget är hon i behov av tillsyn all vaken tid. Hon vaknar kl och beger sig till skolan kl för att komma hem kl Därefter lägger hon sig kl Hennes vakna tid under skolvecka uppgår således till 45 timmar ( ). Helgerna kan se lite olika ut, men i snitt vaknar hon kl och lägger sig runt Detta innebär en vaken tid på 13 timmar per dag. Total vaken tid under en vecka uppgår således till 71 timmar. De grundläggande behoven avseende personlig hygien, toalettbesök, på- och avklädning, matsituationen och kommunikation uppgår till 49 timmar och 55 minuter per vecka. Beträffande övriga behov, dvs. tillsyns-

11 Sida behovet är detta all vaken tid, 71 timmar-49 timmar och 55 minuter= 21 timmar och 5 minuter per vecka. Från denna tid ska ett visst föräldraansvar avräknas, dvs. undantagsvisa tillfällen. Uppskattningsvis kan två timmar per dag dras av för det normala föräldraansvaret. Den kvarstående tiden, 29 timmar per vecka, ska hon beviljas personlig assistans för hennes behov av tillsyn. Vad avser hennes behov av hjälp vid kommunikation ska bedömningen av behovet utgå från att hon kommer hem kl varje skoldag. Förutom kommunikationshjälp vid umgänge med sina kompisar så behöver hon hjälp när hon träffar utomstående personer då hon rider, badar eller besöker vänner. Denna tid ingår emellertid in hennes tillsynsbehov eftersom hon ansöker om personlig assistans all vaken tid. Det totala hjälpbehovet under en skolvecka uppgår således till 57 timmar. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Tillämpliga bestämmelser Enligt 7 LSS har personer som anges i 1 rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Insatser för särskilt stöd och service är enligt 9 2 p LSS bl.a. biträde av personlig assistans. Enligt 9 a LSS avses med personlig assistans enligt 9 2 personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hy-

12 Sida gien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Utredningen i målet I ett intyg utfärdat den 4 november 2010 av överläkare Bodil Morin, Habiliteringskliniken vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, anges bl.a. följande. L har en mycket ovanlig kromosomrubbning och på grund av denna en utvecklingsstörning. Hon fungerar därför på en betydligt lägre nivå än barn i samma ålder. L har en njurmissbildning med s.k. hästskonjure. Tidigare led hon av en del besvär till följd av denna missbildning, men dessa är numera läkta. L har en kronisk öroninfektion på höger öra varför hennes hörsel är nedsatt. För detta genomgår hon behandling på öronkliniken och hon är remitterad till Umeå för vidare utredning. Prognosen avseende besvären bedöms som osäker. Det är även planerat att L ska genomgå utredning avseende ökad infektionskänslighet. ADLbedömning är nyligen utförd på habiliteringskliniken och av den framgår bl.a. följande. L. föräldrar klär henne i sängen på morgonen. L har svårt att knäppa knappar och vänder kläderna fel. Motoriskt sett är 1 duktig och klarar att springa, klättra och spela boll. Hon är lättstörd och har svårt att hålla tråden. En dag för L. blir mycket tröttsam med allt stoj runt omkring henne på skola och fritids. Hon behöver ständigt vuxenstöd, inte minst för kommunikationen med även hjälp med övrigt i vardagen. Hennes utvecklingsstörning tillika hörselnedsättning medför att hon aldrig kan lämnas ensam. I ett intyg utfärdat den 22 oktober 2010 av legitimerad logoped Ulrika Lundeborg Jönsson, Habiliteringskliniken vid Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, anges bl.a. följande. L. har haft kontakt med habiliterings-

13 Sida kliniken sedan tidig ålder och där har det har konstaterats att hon har stora svårigheter att samspela, förstå språk och en mycket begränsad uttrycksförmåga. Hon introducerades tidigt i tecken som stöd till talet liksom bildstöd. L eget tal är mycket svårförståeligt och även om hon går framåt i sin uttrycksförmåga så hindrar hennes nedsatta hörsel utvecklingen. Förvaltningsrättens bedömning I målet är ostridigt att L: tillhör den personkrets som kan ha rätt till insatser enligt 9 LSS och hon är genom det överklagade beslutet beviljad personlig assistans med cirka 28 timmar per vecka. Frågan i målet är om L är tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom den insats hon redan har beviljats eller om hon har behov av ytterligare personlig assistans. Av utredningen i målet framgår att L har beviljats personlig assistans för grundläggande behov avseende hygien, toalettbesök, på- och avklädning, kommunikation samt vid matsituationer. L har yrkat att hon ska beviljas mer tid för på- och avklädning, kommunikation samt aktiv tillsyn. Enligt förvaltningsrättens mening har det inte framkommit något som visar att den tid som L: beviljats personlig assistans avseende av- och påklädning skulle vara otillräcklig. Det finns därför inte skäl att bevilja ytterligare tid för detta. L1 t var tio år gammal vid tiden för socialnämndens beslut. En tioåring utan funktionshinder har normalt omfattande kontakter med andra människor och aktiviteter tillsammans med andra barn utanför skoltid. För att L: ska få möjlighet till sådant umgänge med andra behöver hon få hjälp med att förstå och göra sig förstådd. En tioåring utan funktionshinder behöver inte sina föräldrars medverkan för att kommunicera med sin omgivning i vanliga sociala situationer. Något föräldraansvar som ska beaktas vid bedömningen av L: behov av hjälp med kommunikation finns därför inte. Emellertid anser förvaltningsrätten att den utredning som social-

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar)

Rättslig uppföljning 2015:1. Rättsfalls översikt. personlig assistans (föräldraansvar) Rättslig uppföljning 2015:1 Rättsfalls översikt personlig assistans (föräldraansvar) Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Monica Svanholm 010-116 92 77 monica.svanholm@forsakringskassan.se

Läs mer

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2013 ref 70 Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Lagrum: 7 och 9 6 lagen (1993:387)

Läs mer

Rättsfallsöversikt personlig assistans

Rättsfallsöversikt personlig assistans Rättsfallsöversikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon

.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon : ) REGERINGS RA T TE:N S DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 1 7 juni 2009 KLAGAND}'!: Socialnämnd en i; Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART J Ombud Jur kand Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.«

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Humanas juridiska årsbok 2014» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Förord I praktiken har det blivit svårare att få assistans. I år är det supervalår och de närmaste månaderna kommer debattvågorna

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

EXAMENSARBETE. Föräldraansvar inom personlig assistans. Hur bedöms det av domstol? Sara Kalasniemi Walman 2015

EXAMENSARBETE. Föräldraansvar inom personlig assistans. Hur bedöms det av domstol? Sara Kalasniemi Walman 2015 EXAMENSARBETE Föräldraansvar inom personlig assistans Hur bedöms det av domstol? Sara Kalasniemi Walman 2015 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för industriell

Läs mer

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 3183-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg (._.: MOTPART Ställföreträdare:.

Läs mer

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans Rättsfalls översikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

Personlig assistans en ifrågasatt rättighet. Humanas juridiska årsbok 2012

Personlig assistans en ifrågasatt rättighet. Humanas juridiska årsbok 2012 Personlig assistans en ifrågasatt rättighet Humanas juridiska årsbok 2012 Förord Allt fler får allt svårare att få sina hjälpbehov tillgodosedda genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Rätten till personlig assistans

Rätten till personlig assistans Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete i socialrätt, 30 högskolepoäng Rätten till personlig assistans En ansats att klargöra innebörden av "annan hjälp som förutsätter ingående kunskap

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 69:2011 Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare Christina

Läs mer